Podmínky používání systému Hue

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Philips Hue Bluetooth, dále jen „výrobek“.

Výrobek Vám může poskytovat služby správy, ovládání a údržby výrobku. Výrobek je možné ovládat aplikací od společnosti Signify prostřednictvím mobilního zařízení (například mobilního telefonu, tabletu nebo jiného připojeného zařízení) (dále jen „aplikace“). Kromě aplikace je možné výrobek též ovládat místně nebo na dálku, pokud přidáte můstek Hue bridge nebo kompatibilní zařízení či aplikaci třetí strany.

Na webových stránkách meethue.com také můžete: i) provádět správu výrobku; ii) zaregistrovat se a nastavovat předvolby účtu; iii) využívat další funkce, které webové stránky nabízejí (dále jen „webové stránky“).

Výrobek, aplikace, účet Hue, webové stránky a též software zabudovaný do výrobku a jeho aktualizace (dále jen „software výrobku“) se dále souhrnně označují jako „služby“. Výrobek můžete používat z domova pomocí aplikace (dále jen „místní přístup“). 

Pokud používáte Hue bridge nebo kompatibilní zařízení nebo aplikaci třetí strany, můžete výrobky ovládat vzdáleným přístupem. K tomu je třeba mít účet Hue a Hue bridge nebo používat kompatibilní zařízení nebo aplikaci třetí strany (dále jen „vzdálený přístup“). Je důležité mít toto na paměti, protože v režimech místního a vzdáleného přístupu se shromažďují odlišné údaje. Další informace týkající se této problematiky naleznete v oznámení o ochraně soukromí.

Abyste mohli plně využívat služby, které Vám nabízí společnost Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Nizozemsko („Signify/my“), je třeba:

a. vytvořit účet k využívání služeb (dále jen „účet Hue“) a přijmout smluvní podmínky používání služeb, jak jsou stanoveny níže (dále jen „podmínky“);
b. potvrdit webové stránky a aplikaci coby formální kanál, kterým Vás společnost Signify bude informovat například o jakýchkoli změnách smluvních podmínek týkajících se takových služeb (dále jen „formální oznámení“); 
c. stáhnout si aplikaci, jak se uvádí na webových stránkách; 
d. aktivovat služby připojením výrobku, jak se uvádí v návodu k použití; 
e. potvrdit, že služby jsou závislé na dostupnosti infrastruktury, na splnění systémových požadavků a službách třetích stran (např. poskytovatele připojení k internetu, mobilního operátora apod.) poskytovaných na základě smlouvy s Vámi či společností Signify.
f. Pokud si nepřejete založit účet Hue, nebudete moci výrobek ovládat.  

Tyto smluvní podmínky představují závaznou právní dohodu a tím, že budete služby využívat, se zavazujete k dodržování těchto smluvních podmínek. Využívání služeb k výrobku se řídí těmito smluvními podmínkami.

POKUD JSTE ZÍSKALI VÝROBEK BEZ MOŽNOSTI SEZNÁMIT SE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ A POKUD TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ NEPŘIJÍMÁTE, MÁTE NÁROK NA PLNOU REFUNDACI PŘÍPADNÉ ČÁSTKY ZAPLACENÉ ZA VÝROBEK, POKUD VÝROBEK VRÁTÍTE NEPOUŽITÝ S DOKLADEM O PLATBĚ DO 30 DNŮ OD DATA NÁKUPU.

Služby zákazníkům: Pokud máte jakékoli otázky či pokud Vás cokoli ohledně výrobků, služeb nebo těchto podmínek znepokojuje, prosíme kontaktujte služby zákazníkům společnosti Signify. Poskytovatel platformy z řad třetích stran nenese odpovědnost za aplikaci ani její obsah. V případě jakýchkoli otázek, požadavků na podporu nebo nároků týkajících se výrobku či duševního vlastnictví třetích stran v souvislosti se službami proto kontaktujte výhradně společnost Signify.

Přehled

Váš nákup jakéhokoli výrobku se řídí zárukou poskytovanou s výrobkem (dále jen „záruka“). Tyto podmínky nemají vliv na zákonná práva týkající se záruky ani jiná zákonná práva, která Vám jako spotřebiteli náleží v zemi Vašeho pobytu.

Pozastavení, ukončení a přerušení platnosti

Tyto smluvní podmínky zůstávají plně platné a účinné, dokud budete pokračovat v přístupu ke službám nebo je využívat, případně do doby jejich ukončení v souladu s ustanoveními těchto smluvních podmínek. Společnost Signify může (a) pozastavit nebo ukončit Vaše práva přístupu ke službám či využívání služeb, případně (b) ukončit tyto smluvní podmínky vůči Vám, pokud se bude společnost Signify v dobré víře domnívat, že služby využíváte v rozporu s těmito smluvními podmínkami. Po ukončení již nejste oprávněni služby využívat ani k nim mít přístup.

Společnost Signify si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozastavit či přerušit poskytování služeb nebo jakékoli jejich části, a to buď s předběžným oznámením, nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že společnost Signify nenese v případě uplatnění výše uvedeného práva žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat pravidla ukončování podpory (“End of Support policy”) (která společnost Signify občas aktualizuje) a jež jsou uvedena  samostatně na webových stránkách. 

Ukončení podpory 

Informace týkající se ukončení podpory Vašeho výrobku najdete na stránce philips-hue.com. 

Účet a jeho (de)aktivace

(a) Účet si můžete vytvořit a služby využívat, pouze když schválíte tyto smluvní podmínky a budete je dodržovat, stejně jako platné právní předpisy. Jakékoli použití služeb či přístup ke službám kýmkoli, kdo je mladší 13 let, se přísně zakazuje a představuje porušení těchto smluvních podmínek.
(b) Zavazujete se: (a) poskytnout přesné a úplné kontaktní a další údaje, které společnost Signify požaduje, a oznámit společnosti Signify bezodkladně jakékoli změny těchto údajů; (b) zachovávat své přihlašovací údaje k účtu a ke všem aktivitám realizovaným v rámci Vašeho účtu v důvěrnosti.
(c) Můžete se rozhodnout deaktivovat nebo smazat účet na webových stránkách meethue.com. Informace o důsledcích takové deaktivace či smazání účtu naleznete na webových stránkách. 
(d) Společnost Signify si vyhrazuje právo omezit počet účtů Hue, které lze vytvořit ze zařízení, a počet zařízení, která je možné k účtu Hue přiřadit.

Přístup a použití

Společnost Signify Vám uděluje nepřenosné, nevýhradní a omezené právo (bez práva poskytovat podlicence) k přístupu ke službám a využívání služeb instalací a používání aplikace ve spojení s výrobkem, a to výhradně na určeném ručním mobilním zařízení (např. iPhone, iPad nebo chytrý telefon s OS Android), zaregistrovaným ve Vašem účtu (ať již jste jeho vlastníkem vy, nebo jiná osoba) a s výhradou smluvních podmínek. Tato licence je Vám udělena společností Signify a zahrnuje též software, který je zabudován do výrobku (a jakékoli jeho aktualizace).

Automatické aktualizace softwaru

Společnost Signify nebo třetí strana jednající jako její autorizovaný zástupce může poskytovat aktualizace nebo změny softwaru s cílem zajistit bezproblémový chod služeb a může tak činit vzdáleně, aniž by Vám to bylo oznámeno. Aktualizace či změny podléhají smluvním podmínkám týkajícím se softwaru. Pokud si takové aktualizace nepřejete, je Vaším výhradním nápravným opatřením úplné ukončení používání služeb. Společnost Signify Vás může prostřednictvím Vaší e-mailové adresy upozornit na případné kritické aktualizace. 

Určitá omezení

Zavazujete se, že (a) nebudete služby využívat způsobem, který je v rozporu s jakýmikoli právními předpisy či soudním nařízením ani pro žádné nezákonné nebo protiprávní účely; (b) budete služby využívat pouze způsobem, jakým to společnost Signify zamýšlela; (c) nebude služby využívat způsobem, který by mohl poškodit společnost Signify, její poskytovatele služeb či jakoukoli jinou osobu; (d) nebudete žádnou část služeb publikovat, šířit, distribuovat, zobrazovat, zveřejňovat ani přenášet a (e) nebudete se dopouštět žádného jednání s úmyslem zavést do výrobků či služeb viry, červy, vady, trojské koně, malware či jiné položky škodlivé povahy nebo takové, jež znemožňují používat výrobky, služby či jiná zařízení koncových uživatelů; (f) nebudete obcházet ani se pokoušet narušovat bezpečnostní prvky a nebudete znemožňovat použití výrobků či služeb nebo jiných zařízení koncových uživatelů; (g) nebude provádět postupy reverzního inženýrství, dekompilovat ani demontovat výrobek/výrobky či službu/služby, s výjimkou případů, kdy příslušný právní předpis uvedené omezení výslovně vylučuje; (h) budete dodržovat jakékoli další přiměřené požadavky či omezení, jak to bude požadovat či ukládat společnost Signify a jak je podrobněji popsáno na webových stránkách meethue.com; (i) nepřipustíte, aby kterýkoli z výše uvedených činů, na něž se vztahuje omezení, prováděly jiné osoby. Mějte na paměti, že služba/služby a výrobek/výrobky nejsou určeny k dohledu, sledování a podobným účelům.

Open Source

Určité položky nezávislého kódu třetích stran zahrnuté ve službách (jak je uvedeno v aplikaci nebo na webových stránkách) jsou poskytovány na základě licencí Open Source.

Oznámení o ochraně soukromí

Oznámení o ochraně soukromí, které se týká využívání služeb, je k dispozici na webových stránkách meethue.com. Toto oznámení o ochraně soukromí se může čas od času změnit, proto si jej pravidelně a pečlivě pročítejte.

Poplatky a placená vylepšení

Přístup ke službám Vám společnost Signify nabízí zdarma. Signify se může rozhodnout nabízet doplňkové služby (dále jen „placená vylepšení“) za poplatek. Pokud bude služba v budoucnosti nabízena za poplatek, bude Vás o tom společnost Signify informovat. V takovém případě se můžete rozhodnout buď pokračovat ve využívání služeb nabízených zdarma, je-li taková možnost k dispozici, nebo se rozhodnout pro placené vylepšení za požadovaný poplatek, případně ukončit využívání služby.

Uživatelský obsah

Můžete mít možnost vytvářet nebo nahrávat prostřednictvím služeb obsah (dále jen „uživatelský obsah“). V takovém případě rozhodujete o tom, co bude veřejně dostupné. Chceme, aby používání služeb bylo pro Vás i ostatní příjemné, proto, prosíme, nepoužívejte služby způsobem, který je považován za nevhodný (způsobem obscénním, porušujícím zákony a předpisy, urážlivým, diskriminačním či porušujícím práva jiné osoby, včetně mj. práv duševního vlastnictví).

Uživatelský obsah není poskytován společností Signify a názory, doporučení či rady v něm vyjádřené nijak nepodporujeme. Když sdílíte svůj obsah, máme v úmyslu jej též používat pro naše vlastní účely, včetně komerčních účelů. Pokud si toto nepřejete, je nejlepším řešením přistupovat obezřetně k tomu, co sdílíte.

Třetí strany a poplatky třetích stran

Pokud umožníte ovládání výrobku prostřednictvím zařízení nebo aplikace třetí strany, berete na vědomí, že platí smluvní podmínky takové třetí strany. 

Je možné, že při využívání služeb využíváte také službu poskytovanou třetí stranou, případně stáhnete software nebo zakoupíte zboží třetí strany. Takové služby a výrobky třetích stran mohou podléhat vlastním pravidlům a omezením, která jsou oddělená od těchto smluvních podmínek a která musíte ve vztahu k předmětné třetí straně dodržovat. 

Berete na vědomí, že odpovídáte za všechny poplatky účtované třetími stranami, například vaším poskytovatelem přístupu k internetu či mobilním operátorem, kteří naplňují konkrétní požadavky umožňující Vám využívat služby.

Vlastnictví a duševní vlastnictví

Společnosti Signify náležejí autorská práva, ochranné známky, značky služeb a práva k vizuálnímu provedení všech materiálů a obsahu zobrazených ve službách či ze služeb. Žádné takové materiály ani obsah nesmíte reprodukovat, upravovat, vytvářet z nich odvozená díla, zobrazovat, vyjímat, provádět, publikovat, distribuovat, šířit, přenášet, vysílat ani dávat do oběhu jakékoli třetí straně (včetně zobrazování či distribuování materiálu pomocí webových stránek třetí strany), pokud nebudete mít předem poskytnutý písemný souhlas společnosti Signify a s výjimkou využívání služeb pro jejich zamýšlené účely. Všechna práva, která Vám nejsou výslovně těmito smluvními podmínkami udělena, si ponechává společnost Signify.

Pokud společnosti Signify v souvislosti se službami odešlete připomínku, návrh či jakýkoli jiný materiál (s výjimkou jakéhokoli nezákonného obsahu) (dále jen „zpětná vazba“), postupujete tímto vlastnictví takové zpětné vazby společnosti Signify a berete na vědomí, že jsme oprávněni používat a implementovat takovou zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a bez omezení, bez závazku mlčenlivosti, odkazu na Vás či kompenzace pro Vás, případně, pokud je výše uvedené považováno za neúčinné, udělujete společnosti Signify licenci k užívání takové zpětné vazby bez jakýchkoli omezení.

Software výrobku je Vám poskytován formou licence, nikoli prodáván. Tyto smluvní podmínky Vám udělují pouze právo používat software výrobku, nezískáváte ovšem k softwaru výrobku žádná práva, výslovná ani předpokládaná, jiná než ta, která výslovně uvádějí podmínky použití. Společnost Signify a její poskytovatelé licencí si ponechávají veškerá práva, vlastnická práva a nároky k softwaru výrobku, včetně veškerých patentových a autorských práv, obchodního tajemství a dalších práv duševního vlastnictví, která jsou jeho součástí. Software výrobku je chráněn autorským právem, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. S výjimkou případů, kdy se zde uvádí jinak, nesmíte software výrobku pronajímat, poskytovat na leasing či podlicenci, postupovat, půjčovat ani jinak převádět. Z výrobku nesmíte odstranit ani zničit identifikaci výrobku, oznámení o autorských právech ani jiné označení týkající se vlastnictví či omezení.

Vyloučení záruk

Naším cílem je poskytovat Vám vynikající služby. BERTE VŠAK NA VĚDOMÍ, ŽE JSME SCHOPNI POSKYTOVAT VÁM SLUŽBY POUZE TAK, JAK JSOU A JAK JSOU K DISPOZICI, A ŽE NENÍ MOŽNÉ SPOLÉHAT NA DOCHVILNOST ANI ŽÁDNÝ VÝSLEDEK, KTERÝ MŮŽETE ZE SLUŽEB ZÍSKAT. Mimo jiné je to z důvodu skutečnosti, že dostupnost služeb závisí též na vnějších okolnostech, například mj. na omezeních Vašeho počítače, mobilního zařízení, domácích vedení, sítě Wi-Fi, poskytovatele přístupu k internetu a mobilního operátora či jiných služeb třetích stran, které nemůže společnost Signify nijak ovlivnit. Společnost Signify proto nemůže ve vztahu k službám zaručit: dostupnost, provozuschopnost, přesnost výsledků, přesnost dat, uložení dat, dostupnost ve všech zemích, spolehlivost jakýchkoli výsledných oznámení, jakoukoli konkrétní úroveň úspor ani jiný peněžní přínos.

Omezení odpovědnosti

Přestože v naše služby máme velkou důvěru, vždy existuje možnost, že něco nebude fungovat tak, jak by mělo. V nešťastném případě, kdy by služby nefungovaly, nebo by došlo ke ztrátě obsahu, přijměte, prosím, naši nejupřímnější omluvu. Rozhodně chápeme, že je to nepříjemné a nevhodné. Bohužel však V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DLE PLATNÉ LEGISLATIVY ODMÍTÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ÚJMY, KTERÉ VÁM VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ČÁSTKY PŘEKRAČUJÍCÍ POPLATKY ZAPLACENÉ VE SPOJITOSTI SE SLUŽBAMI. POKUD JAKÉKOLI OMEZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ, ODŠKODNĚNÍ ČI ODPOVĚDNOSTI ZAKAZUJE ČI OMEZUJE ZÁKON, BUDE MÍT SPOLEČNOST SIGNIFY NÁROK NA MAXIMÁLNÍ ZPROŠTĚNÍ ČI OMEZENÍ, JAKÉ TAKOVÝ ZÁKON PŘIPOUŠTÍ.

Formální oznámení

Čas od času můžeme tyto smluvní podmínky aktualizovat. Pokud tak učiníme, provedeme to prostřednictvím formálního oznámení. Pokud provedeme významnou změnu důležitých bodů těchto smluvních podmínek (podstatnou změnu), můžeme Vás na změny upozornit ještě nápadnějším způsobem. Například můžeme dočasně zvýraznit nové či upravené části těchto smluvních podmínek, můžeme dočasně umístit nápadné upozornění na webové stránky nebo na registrační/přihlašovací stránku, případně můžeme dočasně přidat slovo „aktualizované“ k názvu těchto smluvních podmínek a/nebo k hypertextovým odkazům, které na tyto smluvní podmínky směřují. V některých případech Vám můžeme také poslat e-mailovou zprávu nebo jiné sdělení, v němž Vám oznámíme změny a informujeme Vás o možnostech, které máte, či postupech, které můžete učinit, než změny nabudou účinnosti. Pokud nepodniknete žádné kroky nebo budete nadále využívat služby, včetně přístupu k webovým stránkám, i po takových upozorněních či oznámeních, případně pokud přijmete jakékoli změny, pro které vyžadujeme Váš souhlas, vyjádříte tím, že s těmito změnami souhlasíte.

Postoupení a oddělitelnost

Tyto podmínky použití a Vaše práva a povinnosti plynoucí z těchto podmínek použití není možné postoupit jiné osobě. Pokud by bylo jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek z jakéhokoli důvodu považováno soudem či jiným příslušným orgánem za neplatné, nezákonné či nevynutitelné, nebude to mít žádný dopad na platnost a účinnost zbývajících ustanovení.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se uplatňují a vykládají v souladu se zákony Nizozemska a řídí se jimi, bez ohledu na případná ustanovení kolizních právních předpisů.

Závěrem

Prohlašujete a zaručujete se, že (i) se nenacházíte v zemi, pro niž platí embargo vlády USA, ani v zemi, která byla vládou USA označena za zemi „podporující terorismus“; a (ii) nejste uveden(a) na žádném seznamu vlády USA uvádějícím osoby, pro něž platí zákazy či omezení.
Také společnosti Apple (u níž se má za to, že takové právo přijímá) udělujete bez možnosti odvolání právo vymáhat vůči Vám tyto podmínky z pozice třetí strany, které náleží přínos ze smlouvy. 

Zavazujete se, že nebudete přímo ani nepřímo provádět export ani reexport výrobku ani softwaru výrobku do žádné země, pro kterou zákon USA o řízení exportu, případně jiný podobný zákon či nařízení USA vyžaduje exportní licenci nebo jiný souhlas vlády USA, pokud předem nezískáte příslušnou exportní licenci nebo příslušný souhlas.