Gebruiksvoorwaarden voor Hue

Bedankt dat u hebt gekozen voor een Philips Hue Bluetooth-product ("Product").

Uw Product voorziet u van diensten voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw Product. Het Product kan worden beheerd via een toepassing die wordt geleverd door Signify op uw mobiele apparaat (zoals uw mobiele telefoon, tablet of ander aangesloten apparaat) ("de App"). Naast de App kan het Product ook lokaal of extern worden beheerd, als u dat toestaat door middel van het toevoegen van een Hue-bridge of een compatibel apparaat of toepassing van derden.

U kunt ook de website meethue.com bezoeken om: i) uw Product te beheren; ii) uzelf te registreren en uw accountvoorkeuren in te stellen; iii) gebruik te maken van andere functies die de website biedt ("Website").

Naar het Product, de App, het Hue-account, de Website en ook de software die in het Product is opgenomen en eventuele updates daarvan ("Productsoftware") wordt collectief verwezen met de term ("Diensten"). U kunt het Product vanuit uw eigen huis gebruiken via de App ("Lokale toegang").

In het geval dat u een Hue-bridge of een compatibel apparaat of toepassing van derden gebruikt, kunt u de producten buitenshuis gebruiken. Om dit te doen, moet u een Hue-account hebben in combinatie met de Hue-bridge of gebruikmaken van compatibele apparaten of toepassingen van derden ("Externe toegang"). Dit is belangrijk voor u om te weten, aangezien er verschillende soorten gegevens worden verzameld in de modi Lokale toegang en Externe toegang. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten die u worden aangeboden door Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Nederland ("Signify/we") dient u:

a.     een account te maken voor het gebruik van de Dienst (het "Hue-account"), en de algemene voorwaarden voor het gebruik daarvan te accepteren, zoals hierin wordt uiteengezet (de "Voorwaarden");
b.      te accepteren dat de Website en de App formele communicatiekanalen van Signify naar u toe zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in de Diensten of in de Algemene voorwaarden van deze Diensten ("Formele communicatie");
c.     de App te downloaden zoals is aangegeven op de Website;
d.     de Diensten te activeren door het Product te verbinden zoals is aangegeven in de gebruiksaanwijzing;
e.     te accepteren dat de Diensten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de infrastructuur/systeemvereisten en diensten van derden (zoals een internetprovider, telefoonmaatschappij en dergelijke), hetzij in opdracht van u of van Signify;
f.       Als u geen Hue-account wilt aanmaken, kunt u het Product niet beheren.

Deze Voorwaarden zijn een bindende juridische overeenkomst en door gebruik te maken van de Diensten gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Het gebruik van de Diensten voor het Product wordt beheerst door deze Voorwaarden.

ALS U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT ZONDER VOORAF DE KANS TE HEBBEN GEHAD KENNIS TE NEMEN VAN DEZE VOORWAARDEN EN DEZE NIET ACCEPTEERT, KUNT U EEN VOLLEDIGE RESTITUTIE KRIJGEN VAN HET BEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEBT BETAALD, INDIEN U ERVOOR HEBT BETAALD, ALS U HET PRODUCT BINNEN 30 DAGEN NA DE AANKOOPDATUM ONGEBRUIKT EN MET OVERLEGGING VAN EEN BETALINGSBEWIJS RETOURNEERT.

Klantenservice: Als u vragen of zorgen hebt over de Producten, de Diensten of deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Signify. De externe platformprovider is niet verantwoordelijk voor de App of de inhoud ervan. Daarom dient u alleen contact op te nemen met Signify voor vragen, ondersteuning, productclaims en claims van derden op het gebied van intellectueel eigendom met betrekking tot de Diensten.

Overzicht

Uw aankoop van een Product valt onder de garantie die bij dat product wordt geleverd ("Garantie"). Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke garantierechten die u als consument hebt in het land waar u woont.

Opschorting, ontbinding en beëindiging

Deze Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u toegang tot of gebruik van de Diensten blijft maken, of totdat zij worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden.

Signify kan te allen tijde (a) uw rechten op toegang tot of gebruik van de Diensten opschorten of beëindigen, of (b) deze Voorwaarden met betrekking tot u beëindigen; als Signify te goeder trouw van mening is dat u de Diensten in strijd met deze Voorwaarden hebt gebruikt. Na beëindiging bent u niet langer bevoegd om de Diensten te gebruiken of toegang tot de Diensten te verkrijgen.

Signify behoudt zich het recht voor om op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, de Diensten of enig deel daarvan te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat Signify niet aansprakelijk zal zijn ten opzichte van u of een derde partij voor de uitoefening van het bovengenoemde recht. U wordt geadviseerd om regelmatig het beleid voor het beëindigen van de ondersteuning (van tijd tot tijd bijgewerkt door Signify), zoals beschikbaar op de website, te lezen.

Beëindiging van ondersteuning

Ga naar meethue.com voor informatie met betrekking tot de beëindiging van de ondersteuning voor uw Product.

Account en (de)activering

(a)   U mag alleen een Account aanmaken en de Diensten gebruiken als u deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving aanvaardt en naleeft. Gebruik van of toegang tot de Diensten door iedereen onder de 13 jaar is niet toegstaan en in strijd met  deze Voorwaarden.
(b)   U gaat akkoord met: (a) het nauwkeurig leveren van alle contactgegevens en andere informatie waar Signify om vraagt en Signify onmiddellijk te verwittigen over elke wijziging in deze informatie; (b) het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens voor uw Account en voor alle activiteiten die onder uw Account plaatsvinden;
(c)    U kunt ervoor kiezen uw Account te deactiveren of te verwijderen op de Website meethue.com. U vindt op de Website informatie over de gevolgen van het deactiveren of verwijderen.
(d)   Signify behoudt zich het recht voor beperkingen in te stellen voor het aantal Hue-accounts dat kan worden aangemaakt vanaf één apparaat en voor het aantal apparaten dat met één Hue-account kan worden verbonden.

Toegang en gebruik

Signify verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht (zonder het recht op sublicentie) om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Diensten door de App voor het Product uitsluitend te installeren en te gebruiken op aangewezen mobiele apparaten (zoals een iPhone, iPad of Android-smartphone) die bij uw Account zijn geregistreerd (ongeacht of deze apparaten uw eigendom zijn of eigendom zijn van een andere persoon) en in overeenstemming met de Algemene voorwaarden. Deze licentie is tussen u en Signify en omvat ook de software die in het Product is opgenomen (en eventuele updates daarvan).

Automatische software-updates

Signify of een geautoriseerde derde partij kan updates leveren of software wijzigen voor naadloze Diensten en kan dit op afstand doen zonder u te verwittigen. Updates of wijzigingen zijn onderworpen aan de Softwarevoorwaarden. Als u dergelijke updates niet wilt, dient u het gebruik van de Diensten volledig te staken. Signify kan u op de hoogte stellen van belangrijke updates via uw e-mailadres.

Bepaalde beperkingen

U gaat ermee akkoord (a) de Diensten niet te gebruiken in strijd met enige wet, regelgeving of gerechtelijk bevel, of voor onwettige of ontoelaatbare doeleinden; (b) de Diensten alleen te gebruiken zoals deze zijn bedoeld door Signify; (c) de Diensten niet te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor Signify, de serviceproviders of enige andere persoon; (d) de Diensten of een deel daarvan niet te publiceren, reproduceren, verspreiden, weergeven, posten of verzenden; (e) geen handelingen uit te voeren met als doel virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of andere schadelijke items in de Producten of Diensten aan te brengen of de Producten, Diensten of apparaten van andere eindgebruikers uit te schakelen; (f) de beveiliging niet te omzeilen en niet te proberen ermee te knoeien of om de Producten of Diensten of apparaten van andere eindgebruikers uit te schakelen; (g) de Producten of Diensten niet te decompileren of te disassembleren en geen reverse-engineering toe te passen, behalve in zoverre de van toepassing zijnde wetgeving de voorgaande beperking uitdrukkelijk verbiedt; (h) te voldoen aan alle andere redelijke eisen of beperkingen die door Signify wordt gevraagd of opgelegd, zoals gedetailleerd wordt beschreven op de Website meethue.com; (i) anderen geen toestemming te geven om een van de bovengenoemde beperkte handelingen te verrichten. Houd er rekening mee dat de Dienst(en) en het (de) Product(en) niet mogen worden gebruikt voor toezicht of andere soortgelijke doeleinden.

Open source

Bepaalden code-elementen van onafhankelijke derde partijen die zijn opgenomen in de Diensten (en zoals aangeduid in de App of op de Website) zijn onderworpen aan open source-licenties.

Privacyverklaring

De Privacyverklaring die van toepassing is op het gebruik van de Diensten, is beschikbaar op de Website meethue.com. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen, dus bekijk deze regelmatig en aandachtig.

Kosten en betaalde upgrades

Toegang tot de Diensten wordt u gratis aangeboden door Signify. Signify kan besluiten om extra Diensten ("Betaalde upgrades") aan te bieden tegen een vergoeding. Signify zal u informeren of een Dienst in de toekomst tegen een vergoeding zal worden aangeboden. In dit geval kunt u ervoor kiezen om ofwel uw gebruik van de aangeboden Diensten gratis voort te zetten, indien van toepassing, of om de Betaalde upgrade te kiezen tegen de vereiste vergoeding of om uw gebruik van de Dienst te beëindigen.

Creaties van de Gebruiker

U kunt mogelijk  werken creëren of uploaden via de Diensten ("Creaties van de Gebruiker"), in welk geval u beslist wat er openbaar wordt gemaakt. Wij willen dat u en anderen kunnen genieten van onze Diensten, dus gebruik onze Diensten niet op een manier die als ongepast wordt beschouwd (zoals obsceen gedrag, het schenden van de wetten en regels, beledigend of discriminerend gedrag en het schenden van de rechten van iemand anders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de intellectuele-eigendomsrechten).

Creaties van de Gebruiker wordt niet verstrekt door Signify, en wij onderschrijven niet de meningen, aanbevelingen of adviezen die daarin worden geuit. Wanneer u uw creaties deelt, zullen wij deze ook voor onze eigen doeleinden gebruiken, waaronder voor commerciële doeleinden. Als u dit niet wilt, is het het beste om voorzichtig te zijn met wat u deelt.

Derde partijen en betaling aan derden

Als u toestaat dat uw Product wordt beheerd via een apparaat of app van derden, erkent u dat de algemene voorwaarden van derden van toepassing zijn.

Het is mogelijk dat wanneer u de Diensten gebruikt, u ook gebruik maakt van een dienst, een software downloadt of goederen koopt die door een derde partij worden geleverd. Deze diensten en producten van derden kunnen hun eigen toepasselijke regels en beperkingen hebben, los van deze Voorwaarden, en u dient deze na te leven met betrekking tot die derde partij.

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die u in rekening worden gebracht door derden, zoals uw internetprovider en mobiele aanbieder, die voorzien in de specifieke vereisten die u in staat stellen de Diensten te gebruiken.

Eigendom en intellectuele eigendom

Signify is eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken en handelsimago-rechten op alle materialen en inhoud die op en van de Diensten worden weergegeven. U mag dergelijke materialen of inhoud niet reproduceren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, weergeven, framen, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of doorgeven aan derden (met inbegrip van het tonen of verspreiden van het materiaal met behulp van een website van een derde partij) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Signify, behalve om de Diensten te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld. Signify behoudt zich alle rechten voor die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

Indien u een opmerking, suggestie of ander materiaal ("Feedback") naar Signify verzendt met betrekking tot de Diensten (met uitzondering van onwettige inhoud), wordt deze Feedback volledig eigendom van Signify. U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, of u geeft Signify toestemming om de Feedback zonder beperkingen te gebruiken voor zover het voorgaande niet van kracht wordt geacht.

De Productsoftware wordt in licentie gegeven en niet aan u verkocht. De Voorwaarden verlenen u alleen het recht om de Productsoftware te gebruiken, maar u verwerft geen andere rechten, expliciet of impliciet, op de Productsoftware dan die welke in deze Voorwaarden zijn gespecificeerd. Signify en haar licentiegevers behouden alle rechten, titels en belangen in en op de Productsoftware, met inbegrip van alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen. De Productsoftware wordt beschermd door auteursrechtwetten, internationale verdragsbepalingen en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij hierin anders bepaald, zult u de Productsoftware niet verhuren, leasen, in sublicentie geven, verkopen, toewijzen, uitlenen of anderszins overdragen. U mag geen productidentificatie, copyrightmeldingen of andere eigendomsmarkeringen of beperkingen van het Product verwijderen of vernietigen.

Uitsluiting van garantie

Ons doel is om u een geweldige service te bieden. WIJ ZIJN ECHTER ALLEEN IN STAAT OM U DE DIENSTEN "AS-IS" AAN TE BIEDEN EN "ZOALS BESCHIKBAAR" EN KUNNEN DE TIJDIGHEID OF DE RESULTATEN DIE DE DIENSTEN KUNNEN OPLEVEREN NIET GARANDEREN. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat de beschikbaarheid van de Diensten ook afhankelijk is van externe omstandigheden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw computer, mobiel apparaat, bekabeling in het huis, wifi-netwerk, uw internetprovider en mobiele aanbieder of andere diensten van derden waarop Signify geen invloed heeft. Daarom kan Signify met betrekking tot de Diensten het volgende niet garanderen: beschikbaarheid, uptime, nauwkeurigheid van de resultaten, nauwkeurigheid van de gegevens, opslag van gegevens, toegankelijkheid in alle landen, betrouwbaarheid van eventuele meldingen, specifieke besparingen of andere financiële voordelen.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel we veel vertrouwen hebben in onze Dienst, is er altijd een mogelijkheid dat deze niet werkt zoals het hoort. In het ongelukkige geval dat de Dienst niet werkt of dat er content verloren gaat, bieden we onze oprechte verontschuldigingen aan. We begrijpen uiteraard dat dit vervelend is. Helaas kunnen wij, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. IN IEDER GEVAL ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR BEDRAGEN DIE HOGER ZIJN DAN DE IN VERBAND MET DE DIENSTEN BETAALDE VERGOEDINGEN. INDIEN ENIGE BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID BIJ WET VERBODEN OF BEPERKT IS, BLIJFT SIGNIFY GERECHTIGD TOT DE MAXIMALE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN DIE BIJ WET BESCHIKBAAR ZIJN.

Formele communicatie

Wij kunnen deze Voorwaarden af en toe bijwerken. Als we dat doen, zullen we dit doen door middel van Formele communicatie. Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in de belangrijke punten van deze Voorwaarden (materiële wijziging), kunnen we u op een prominentere manier op de hoogte stellen van de wijzigingen. We kunnen bijvoorbeeld tijdelijk de nieuwe of herziene secties in deze Voorwaarden markeren, tijdelijk een opvallende mededeling op de Website of registratie-/aanmeldingspagina plaatsen, of tijdelijk het woord "Bijgewerkt" toevoegen aan de titel van deze Voorwaarden en/of eventuele hypertekstkoppelingen die naar deze Voorwaarden verwijzen. In sommige gevallen kunnen we u ook een e-mailbericht of andere mededeling sturen waarin we u informeren over de wijzigingen en eventuele keuzes die u hebt of acties die u kunt ondernemen voordat deze van kracht worden. Als u na dergelijke meldingen of kennisgevingen geen actie onderneemt of de Diensten blijft gebruiken, met inbegrip van toegang tot de Website, of als u de wijzigingen aanvaardt waarvoor uw voorafgaande goedkeuring vereist is, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Overdracht en scheidbaarheid

Deze Voorwaarden en uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden zijn niet overdraagbaar. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een rechtbank of andere bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden dienen te worden opgevat, geïnterpreteerd en beheerst door de wetgeving van Nederland.

Tot slot:

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; en (ii) u niet staat vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid. Ook verleent u Apple het onherroepelijke recht (die geacht wordt dat recht te hebben aanvaard) om deze voorwaarden tegen u als een derde begunstigde ervan af te dwingen.

U verklaart dat u het Product en de Productsoftware direct noch indirect zult exporteren of herexporteren naar enig land waarvoor de Export Administration Act van de Verenigde Staten of soortgelijke wet- of regelgeving van de Verenigde Staten een exportlicentie of andere goedkeuring van de regering van de Verenigde Staten vereist, tenzij de juiste exportlicentie of goedkeuring van tevoren is verkregen.