Gebruiksvoorwaarden voor Hue

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR PHILIPS HUE HDMI SYNC BOX

Bedankt dat u hebt gekozen voor een Philips Hue HDMI Sync Box ("Product").

Om uw product te kunnen gebruiken hebt u een Philips Hue bridge nodig ("Hue bridge"). Het Product kan worden bediend via een door Signify geleverde applicatie op uw mobiele apparaat (zoals uw mobiele telefoon, tablet of een ander verbonden apparaat) ("App"). Daarnaast biedt de app u (onder andere) functies om het product te verbinden met de Hue bridge, uw entertainmentgebied te selecteren en uw beleving aan te passen.U moet het entertainmentgebied definiëren binnen de Philips Hue-applicatie die u gebruikt om de Hue bridge ("Hue app") te bedienen.

Het Product, de App en ook de software die in het Product is opgenomen en eventuele updates daarvan ("Productsoftware") tezamen zullen worden aangeduid als de "Diensten". U kunt het Product binnen uw woning gebruiken via de App.
Om volledig gebruik te kunnen maken van de Diensten die u worden aangeboden door Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland ("Signify/we"), dient u:
a.deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Diensten (de "Voorwaarden"), te aanvaarden;
b.Er van kennis genomen te hebben dat de formele communicatie met Signify, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in de Diensten of in de Algemene Voorwaarden van deze Diensten ("Formele Communicatie") via de website meethue.com ("Website") en de App zal verlopen. de App te downloaden zoals is aangegeven op de Website;
c.de Diensten te activeren door het Product (inclusief de verbinding met de Hue bridge) aan te sluiten zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing; en
d.te accepteren dat het leveren van de Diensten afhankelijk is van de beschikbaarheid van de infrastructuur/systeemvereisten en diensten van derden (zoals een internetprovider, telefoonmaatschappij en dergelijke);
Klantenservice: Als u vragen of opmerkingen hebt over de Producten, de Diensten of deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Signify. De leverancier van het platform is niet verantwoordelijk voor de App of de inhoud ervan. Voor vragen, ondersteuning, productclaims en claims op het gebied van de intellectuele eigendom van derden met betrekking tot de Diensten dient u dan ook alleen contact op te nemen met Signify.

Deze Algemene Voorwaarden zijn een bindende juridische overeenkomst, door gebruik te maken van de Diensten gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Het gebruik van de Diensten voor het Product wordt geregeld door deze Algemene Voorwaarden.
ALS U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT ZONDER VOORAF DE KANS TE HEBBEN GEHAD KENNIS TE NEMEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN U DEZE NIET ACCEPTEERT, KUNT U VOLLEDIGE RESTITUTIE KRIJGEN VAN HET BEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEEFT BETAALD, INDIEN U ER REEDS VOOR HEEFT BETAALD, ALS U HET PRODUCT BINNEN 30 DAGEN NA DE AANKOOPDATUM ONGEBRUIKT EN MET OVERLEGGING VAN EEN BETALINGSBEWIJS RETOURNEERT.

Overzicht
Uw aankoop van een Product valt onder de op dat Product van toepassing zijnde garantieregeling die met dat Product wordt meegeleverd ("Garantie"). Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan enige wettelijke garantierechten die u als consument hebt in het land waar u woont.

Opschorting, ontbinding en beëindiging
Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht en van toepassing zolang u toegang houdt tot de Diensten of de Diensten blijft gebruiken, of tot de Diensten worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Signify kan te allen tijde (a) uw recht op toegang tot of gebruik van de Diensten opschorten of beëindigen, of (b) de overeenkomst met u beëindigen als Signify in goed vertrouwen van mening is dat u de Diensten hebt gebruikt op een wijze die strijdig is met deze Algemene Voorwaarden. Na beëindiging hebt u geen recht meer op toegang tot of gebruik van de Diensten.

Signify behoudt zich te allen tijde het recht voor de Diensten of enig onderdeel ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat Signify niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het in dat verband. U wordt geadviseerd om regelmatig het beleid voor het beëindigen van de ondersteuning (van tijd tot tijd bijgewerkt door Signify), zoals beschikbaar op de website, te lezen.

Toegang en gebruik
U mag de Diensten alleen gebruiken als u deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving aanvaardt en naleeft. Elk gebruik van of toegang tot de Diensten door iemand die jonger is dan 13 jaar is ten strengste verboden en is een schending van deze Voorwaarden.

Signify verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op sublicentie) om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Diensten door de App voor het Product te installeren en te gebruiken op aangewezen mobiele apparaten (zoals een iPhone, iPad of Android-smartphone) (ongeacht of deze apparaten uw eigendom zijn of eigendom zijn van een andere persoon) en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Deze licentie geldt tussen u en Signify en omvat tevens het recht de software te gebruiken die in het Product is opgenomen (en eventuele updates daarvan).

Automatische software-updates
Signify kan de software bijwerken of wijzigen ter verbetering van de Diensten en kan dat op afstand doen zonder u daarover te verwittigen. Updates en wijzigingen zijn onderhevig aan deze Voorwaarden. Als u dergelijke updates niet wenst, is volledig stoppen met het gebruiken van de Diensten het enige wat u kunt doen.

Bepaalde beperkingen
U gaat ermee akkoord (a) de Diensten niet te gebruiken in strijd met enige wet, regelgeving of gerechtelijk bevel, of voor onwettige of ontoelaatbare doeleinden; (b) de Diensten alleen te gebruiken zoals deze zijn bedoeld door Signify; (c) de Diensten niet te gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor Signify, de serviceproviders of enige andere persoon; (d) de Diensten of een deel daarvan niet te publiceren, reproduceren, verspreiden, weergeven, posten of verzenden; (e) geen handelingen uit te voeren met als doel virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of andere schadelijke items in de Producten of Diensten aan te brengen of de Producten, Diensten of apparaten van andere eindgebruikers uit te schakelen; (f) de beveiliging niet te omzeilen en niet te proberen ermee te knoeien of om de Producten of Diensten of apparaten van andere eindgebruikers uit te schakelen; (g) de Producten of Diensten niet te decompileren of te disassembleren en geen reverse-engineering toe te passen, behalve in zoverre de toepasselijke wetgeving de voorgaande beperking uitdrukkelijk toestaat; (h) te voldoen aan alle andere redelijke eisen of beperkingen die door Signify wordt gevraagd of opgelegd, zoals gedetailleerd wordt beschreven op de Website meethue.com; (i) niet toe te staan dat anderen een van de voorgaande beperkte handelingen uitvoeren. De Dienst(en) en Product(en) mogen niet worden gebruikt voor bewaking of vergelijkbare doeleinden.
Houd er rekening mee dat het gebruik van het product in combinatie met bepaalde specifieke video- en/of audio-inhoud bepaalde lichtcombinaties kan genereren die ongemak kunnen veroorzaken. In een dergelijk geval dient u de synchronisatie van het product met dergelijke inhoud te onderbreken.

Open source
Bepaalden code-elementen van onafhankelijke derde partijen die zijn opgenomen in de Diensten (en zoals aangeduid op de Website) zijn onderworpen aan open source-licenties.

Privacyverklaring
De Privacyverklaring die van toepassing is op het gebruik van de Diensten, is beschikbaar op de Website meethue.com. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig en zorgvuldig.

Kosten en betaalde upgrades
Toegang tot de Diensten wordt u kosteloos aangeboden door Signify. Signify kan besluiten tegen betaling aanvullende Diensten ("Betaalde Upgrades") aan te bieden. Signify zal u informeren indien een Dienst in de toekomst tegen betaling zal worden aangeboden. In dat geval kunt u ervoor kiezen de aangeboden gratis Diensten te blijven gebruiken, indien van toepassing, of de Betaalde Upgrade te gebruiken tegen de gevraagde betaling, of uw gebruik van de Dienst te beëindigen.

Content van de Gebruiker
U kunt mogelijk content creëren of uploaden via de Diensten ("Content van de Gebruiker"). We willen u en anderen laten profiteren van onze Diensten. Gebruik onze Diensten daarom niet op een manier die als ongepast wordt beschouwd (zoals obsceen, in strijd met wet- en regelgeving, beledigend, discriminerend of inbreuk makend op de rechten van anderen, met inbegrip van, zonder beperkingen, intellectuele eigendomsrechten).
Content van een Gebruiker wordt niet door Signify geleverd wij staan dan ook niet in voor de inhoud daarvan. Als u uw content deelt, zullen wij die ook kunnen gebruiken voor onze eigen doeleinden, waaronder commerciële doeleinden. Als u dat niet wilt, dient u voorzichtig te zijn met wat u deelt.
Derde partijen en betaling aan derden Als u de Diensten gebruikt, is het mogelijk dat u ook een dienst gebruikt, software downloadt of goederen aanschaft die door derden worden geleverd. Voor deze diensten en producten van derden kunnen, naast deze Algemene Voorwaarden, hun eigen specifieke regels en beperkingen gelden, en u dient zich daar jegens die derde partij aan te houden.
U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die u in rekening worden gebracht door derden, zoals uw internetprovider en mobiele aanbieder, die voorzien in de specifieke vereisten die u in staat stellen de Diensten te gebruiken.

Eigendom en intellectuele eigendom
Signify is rechthebbende ten aanzien van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en 'trade dress'-rechten voor alle materialen en content die worden weergeven op en door de Diensten. U mag zulke materialen of content niet reproduceren, wijzigen, gebruiken voor afgeleide producten, weergeven, inlijsten, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, overdragen, uitzenden of (laten) circuleren naar enige derde partij (inclusief weergave of verspreiding van het materiaal met behulp van een website van derden) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Signify, behalve om de Diensten voor het beoogde doeleinde te gebruiken. Signify behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk anders zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden.
Indien u een opmerking, suggestie of ander materiaal ("Feedback") naar Signify verzendt met betrekking tot de Diensten (met uitzondering van onwettige inhoud), wordt deze Feedback volledig eigendom van Signify. U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, u geeft Signify hierbij uitdrukkelijk toestemming om de Feedback zonder beperkingen te gebruiken.
De Productsoftware wordt aan u in licentie gegeven, niet aan u verkocht. De Algemene Voorwaarden geven u alleen het recht de Productsoftware te gebruiken, maar u verwerft geen rechten, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, op de Productsoftware anders dan die welke worden uiteengezet in deze Voorwaarden. Signify en diens licentiegevers behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Productsoftware, inclusief alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die erin zijn opgenomen. De Productsoftware wordt beschermd door auteursrechtwetgeving, internationale verdragsbepalingen en wetten met betrekking tot intellectuele eigendom. Tenzij hierin anders is bepaald, mag u de Productsoftware niet verhuren, leasen, onder sublicentie verstrekken, verkopen, toewijzen, uitlenen of anderszins overdragen. U mag enige productidentificatie, auteursrechtverklaring of andere eigendomsmarkeringen of -beperkingen niet van het Product verwijderen of vernietigen.

Uitsluiting van garantie
Ons doel is u te voorzien van een uitstekende dienstverlening. U DIENT ECHTER TE BESEFFEN DAT WIJ DE DIENSTEN ALLEEN KUNNEN LEVEREN 'AS IS' EN AS AVAILABLE ' EN DAT U NIET BLINDELINGS KUNT VERTROUWEN OP DE TIJDIGHEID OF DE RESULTATEN DIE U VIA DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD. Dit is onder meer toe te schrijven aan het feit dat de beschikbaarheid van de Diensten ook afhankelijk is van externe omstandigheden waarop Signify geen invloed heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw computer, uw mobiele apparaat, de bedrading in uw woning, uw Wi-Fi-netwerk, uw internetprovider, uw mobiele provider en andere diensten van derden. Daarom kan Signify met betrekking tot de Diensten geen garantie bieden ten aanzien van: beschikbaarheid, productieve tijd, nauwkeurigheid van resultaten, nauwkeurigheid van gegevens, opslag van gegevens, toegankelijkheid in alle landen, betrouwbaarheid van meldingen, specifieke besparingsniveaus of andere geldelijke voordelen.

Beperking van aansprakelijkheid
Hoeveel vertrouwen wij ook hebben in onze Diensten, het is altijd mogelijk dat zaken niet werken zoals ze verondersteld worden te doen. In het betreurenswaardige geval dat de Dienst niet werkt of content verloren gaat, verzoeken wij u onze welgemeende verontschuldigingen te accepteren. Wij begrijpen beslist dat dit hinderlijk is. HELAAS KUNNEN WIJ, VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BEDRAGEN DIE HOGER ZIJN DAN DE KOSTEN DIE U HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. ALS EEN BEPERKING VAN DE SCHADEVERGOEDING, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID DOOR DE WET IS VERBODEN OF BEPERKT, ZAL SIGNIFY RECHT HOUDEN OP DE MAXIMALE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE WETTELIJK MOGELIJK ZIJN.

Formele Communicatie
Van tijd tot tijd kunnen wij deze algemene voorwaarden bijwerken. Als we dat doen, gebeurt dat via Formele Communicatie. Als we een ingrijpende wijziging aanbrengen in belangrijke punten van deze Algemene Voorwaarden (wezenlijke verandering), kunnen we u op een meer prominente manier op de hoogte brengen van de wijzigingen. We kunnen de nieuwe of aangepaste delen in deze Algemene Voorwaarden bijvoorbeeld tijdelijk markeren, tijdelijk een opvallende mededeling op de Website of de registratie-/inlogpagina plaatsen of tijdelijk het woord 'Gewijzigd' toevoegen aan de titel van deze Algemene Voorwaarden en/of aan een hyperlink die ernaar verwijst. In sommige gevallen kunnen we u ook een e-mailbericht of andere communicatie sturen om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en over de keuzemogelijkheden die u hebt of de acties die u kunt ondernemen voordat die wijzigingen van kracht worden. Indien u na een dergelijke waarschuwing of mededeling niets onderneemt of gebruik blijft maken van de Diensten, met inbegrip van de Website, of indien u akkoord gaat met wijzigingen waarvoor uw voorafgaande toestemming is vereist, betekent dit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Overdracht en scheidbaarheid
Deze Voorwaarden en uw rechten en plichten onder deze Voorwaarden zijn niet overdraagbaar. Als een bepaling in deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht door een rechtbank of andere competente instantie, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Tot slot:
U verklaart en garandeert dat (i) u niet gevestigd bent in een land waarvoor door de regering van de V.S. een embargo is ingesteld of dat door de regering van de V.S. wordt aangeduid als land dat 'terroristen steunt'; en (ii) u garandeert dat u niet voorkomt op een door de regering van de V.S. opgestelde lijst met verboden of aan beperkingen onderworpen partijen. Ook geeft u Apple onherroepelijk het recht (waarbij wordt aangenomen dat Apple dit recht accepteert) om als andere begunstigde toe te zien op de naleving van deze voorwaarden.

U verklaart dat u het Product en de Productsoftware direct noch indirect zult exporteren of herexporteren naar enig land waarvoor de Export Administration Act van de Verenigde Staten of soortgelijke wet- of regelgeving van de Verenigde Staten een exportlicentie of andere goedkeuring van de regering van de Verenigde Staten vereist, tenzij de juiste exportlicentie of goedkeuring van tevoren is verkregen.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid