Zasady korzystania z produktów Hue

Dziękujemy za wybranie produktu Philips Hue Bluetooth („Produkt”).

Produkt wybrany przez Użytkownika może udostępniać usługi zarządzania i sterowania Produktem oraz konserwowania go. Produktem można sterować za pomocą aplikacji udostępnionej przez firmę Signify, działającej na urządzeniu mobilnym (takim jak telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie z łącznością) („Aplikacja”). Ponadto Produktem można sterować lokalnie lub zdalnie, jeśli Użytkownik na to zezwoli, dodając mostek Hue bridge lub inne kompatybilne urządzenie czy też aplikację innego producenta.

Użytkownik może też korzystać z witryny internetowej meethue.com, która pozwala: i) zarządzać Produktem; ii) zarejestrować się i określić preferencje konta („Konto Hue”); iii) używać innych funkcji dostępnych za pośrednictwem tej witryny internetowej („Witryna”).

Produkt, Aplikacja, Konto Hue, Witryna i oprogramowanie wbudowane w Produkt oraz wszystkie jego aktualizacje („Oprogramowanie Produktu”) określa się łącznie jako „Usługi”. Należy pamiętać, że z Produktu można korzystać w domu za pośrednictwem Aplikacji („Dostęp lokalny”).

Jeśli Użytkownik korzysta z mostka Hue bridge bądź z kompatybilnego urządzenia lub aplikacji innego producenta, może sterować Produktami poza domem. W tym celu trzeba posiadać Konto Hue oraz mostek Hue bridge lub korzystać z kompatybilnych urządzeń lub aplikacji innego producenta („Dostęp zdalny”). Jest to istotne, gdyż w trybach Dostęp lokalny i Dostęp zdalny gromadzone są inne zestawy danych. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w Zasadach poufności.

Aby móc w pełni korzystać z Usług oferowanych przez firmę Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Holandia („Signify/my”), należy:

a. utworzyć konto do korzystania z Usługi („Konto Hue”) oraz zaakceptować zasady korzystania z Usług określone poniżej („Zasady”);
b. zatwierdzić Witrynę i Aplikację jako oficjalny kanał komunikowania się firmy Signify z Użytkownikiem, na przykład w związku ze zmianami w Usługach lub w Zasadach korzystania z tych Usług („Oficjalna komunikacja”);
c. pobrać Aplikację zgodnie ze wskazówkami podanymi w Witrynie;
d. aktywować Usługi, podłączając Produkt zgodnie z opisem w instrukcji obsługi;
e. potwierdzić, że działanie Usług jest uzależnione od spełnienia wymagań infrastrukturalnych/systemowych oraz dostępności usług stron trzecich (takich jak dostawcy usług internetowych, operator sieci itp.), niezależnie od tego, czy umowy z tymi firmami zostały zawarte przez Użytkownika czy przez firmę Signify;
f. Jeśli Użytkownik nie chce utworzyć Konta Hue, nie będzie w stanie sterować Produktem.

Niniejsze Zasady stanowią wiążącą prawnie umowę i korzystając z Usług, Użytkownik akceptuje te Zasady. Niniejsze Zasady dotyczą Usług związanych z Produktem.

JEŚLI PRODUKT ZOSTAŁ NABYTY BEZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI KORZYSTANIA I JEŚLI UŻYTKOWNIK ICH NIE AKCEPTUJE, MOŻE OTRZYMAĆ PEŁNY ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PRODUKTU, JEŚLI TAKIE ZOSTAŁY PONIESIONE, POD WARUNKIEM ZWROTU NIEUŻYWANEGO PRODUKTU WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU.

Dział obsługi klienta: Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Produktów, Usług lub niniejszych Zasad, powinien skontaktować się Działem obsługi klienta firmy Signify. Dostawca platformy będący stroną trzecią nie jest odpowiedzialny za Aplikację i jej zawartość. Dlatego wszelkie związane z Usługami pytania, prośby o udzielenie wsparcia, reklamacje dotyczące Produktu oraz kwestie dotyczące praw własności intelektualnej stron trzecich należy kierować wyłącznie do firmy Signify.

Informacje ogólne

Zakup dowolnego Produktu podlega gwarancji dostarczonej z Produktem („Gwarancja”). Niniejsze Zasady nie ograniczają żadnych praw z tytułu rękojmi przysługujących Użytkownikowi ustawowo jako konsumentowi w jego kraju zamieszkania.

Zawieszenie, wypowiedzenie i zaprzestanie świadczenia

Niniejsze Zasady pozostają w mocy i obowiązują dopóty, dopóki Użytkownik będzie korzystać z Usług lub do momentu wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad. Firma Signify może w dowolnym momencie (a) zawiesić lub wypowiedzieć Użytkownikowi prawo do korzystania z Usług lub (b) wypowiedzieć Użytkownikowi niniejsze Zasady, jeśli w dobrej wierze uważa, że Użytkownik korzysta z Usług z naruszeniem niniejszych Zasad. Po wypowiedzeniu Użytkownik nie będzie już mieć prawa do korzystania z Usług.

Firma Signify zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania świadczenia Usług lud dowolnej ich części w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Signify nie będzie ponosić wobec Użytkownika ani żadnej innej strony trzeciej odpowiedzialności w związku ze skorzystaniem ze wspomnianego wyżej prawa. Zaleca się regularne zapoznanie się z polityką zakończenia wsparcia („End of Support policy”) (aktualizowaną od czasu do czasu przez Signify), podaną osobno na stronie internetowej.

Zakończenie udzielania wsparcia

Informacje dotyczące zakończenia udzielania wsparcia do Produktu można znaleźć w witrynie meethue.com.

Konto i (dez)aktywacja

(a) Użytkownik może utworzyć Konto i korzystać z Usług tylko wówczas, gdy zaakceptuje niniejsze Zasady oraz będzie przestrzegać tych Zasad oraz obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek korzystanie z Usług przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszych Zasad.
(b) Użytkownik zobowiązuje się do: (a) dokładnego podania wszystkich danych kontaktowych i innych, których zażąda firma Signify, oraz do niezwłocznego powiadamiania firmy Signify o wszelkich zmianach w tych danych; (b) zachowania w poufności danych logowania do Konta oraz wszelkich działań podejmowanych przy użyciu Konta.
(c) Użytkownik może zdezaktywować lub usunąć swoje Konto w Witrynie meethue.com. W Witrynie zamieszczono informacje na temat konsekwencji wynikających z dezaktywacji lub usunięcia Konta.
(d) Firma Signify zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Kont Hue, które można utworzyć z poziomu jednego urządzenia, oraz liczby urządzeń, które mogą być powiązane z Kontem Hue.

Dostęp i korzystanie

Firma Signify udziela nieprzenoszalnego, niewyłącznego i ograniczonego prawa (bez prawa do sublicencjonowania) dostępu do Usług i korzystania z nich poprzez zainstalowanie i używanie Aplikacji wyłącznie w powiązaniu z Produktem na wskazanych przenośnych urządzeniach mobilnych (takich jak iPhone, iPad czy smartfon z system Android) zarejestrowanych na Koncie Użytkownika (niezależnie od tego, czy są one własnością Użytkownika czy też innej osoby) i zgodnie z niniejszymi Zasadami. Niniejsza licencja udzielona Użytkownikowi przez firmę Signify obejmuje także oprogramowanie wbudowane w Produkt (oraz wszelkie jego aktualizacje).

Automatyczne aktualizacje oprogramowania

Firma Signify lub upoważniona przez nią strona trzecia może aktualizować lub zmieniać oprogramowanie Usług, aby zapewnić ich sprawniejsze funkcjonowanie, i może to robić zdalnie, bez powiadamiania Użytkownika. Aktualizacje i zmiany podlegają Zasadom dotyczącym oprogramowania. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie takich aktualizacji, jedynym środkiem zaradczym jest całkowite zaprzestanie korzystania z Usług. Firma Signify może powiadamiać Użytkownika o wszelkich aktualizacjach o znaczeniu krytycznym, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail Użytkownika.

Pewne ograniczenia

Użytkownik zobowiązuje się, że (a) nie będzie używać Usług w sposób z niezgodny z jakimikolwiek przepisami, rozporządzeniami lub nakazami sądowymi ani do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieuczciwych; (b) będzie używać Usług wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez firmę Signify; (c) nie będzie używać Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby przynieść szkodę firmie Signify, jej usługodawcom lub innym podmiotom; (d) nie będzie publikować, reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakichkolwiek części Usług; (e) nie będzie podejmować żadnych działań z zamiarem wprowadzenia do Produktów lub Usług wirusów, robaków, wad, koni trojańskich, złośliwych programów ani żadnych innych elementów o destrukcyjnym charakterze lub uniemożliwiających działanie Produktów, Usług lub urządzeń innych użytkowników; (f) nie będzie obchodzić zabezpieczeń Produktów, Usług lub urządzeń innych użytkowników ani uniemożliwiać ich działania; (g) nie będzie poddawać Produktów i Usług inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji w zakresie szerszym niż dozwolony przez obowiązujące przepisy wyraźnie zabraniające wprowadzania takich ograniczeń; (h) będzie stosować się do wszelkich innych uzasadnionych wymagań narzuconych przez firmę Signify, a opisanych bardziej szczegółowo w Witrynie meethue.com; (i) nie będzie pozwalać innym osobom na podejmowanie jakichkolwiek tego rodzaju niedozwolonych działań. Należy pamiętać, że Usługi i Produkty nie powinny być wykorzystywane do monitoringu ani do innych podobnych celów.

Oprogramowanie o otwartym dostępie do kodu źródłowego (open source)

Niektóre elementy kodu niezależnych stron trzecich zawarte w Usługach (zgodnie z opisem w Aplikacji lub Witrynie) podlegają licencjom typu open source.

Zasady poufności

Oświadczenie o Zasadach poufności dotyczących korzystania z Usług jest dostępne w Witrynie  meethue.com. To Oświadczenie o Zasadach poufności może być niekiedy zmieniane, więc należy je regularnie i uważnie przeglądać.

Opłaty i Płatne uaktualnienia

Dostęp do Usług jest zapewniany przez firmę Signify bezpłatnie. Firma Signify może postanowić, że będzie odpłatnie oferować dodatkowe Usługi („Płatne uaktualnienia”). Firma Signify poinformuje Użytkownika, jeśli Usługa w przyszłości będzie oferowana odpłatnie. W takiej sytuacji Użytkownik może nadal bezpłatnie korzystać z oferowanych Usług, o ile ma to zastosowanie, albo wybrać Płatne uaktualnienie za wymaganą opłatą bądź też zaprzestać korzystania z Usługi.

Treści Użytkownika

Za pośrednictwem Usług Użytkownik może tworzyć lub przesyłać treści („Treści Użytkownika”) i w takim przypadku to Użytkownik decyduje, które z nich udostępni publicznie. Firma Signify chce, aby wszyscy byli zadowoleni z naszych Usług, dlatego prosimy o nieużywanie ich w sposób, który można uznać za nieodpowiedni (na przykład obsceniczny, niezgodny z przepisami i regulacjami, obraźliwy, dyskryminujący lub naruszający prawa innych osób, w tym między innymi prawa własności intelektualnej).

Treści Użytkownika nie są udostępniane przez firmę Signify i nie popieramy wyrażonych w nich opinii, zaleceń ani porad. Jeśli Użytkownik udostępni swoje treści, zamierzamy wykorzystywać je także do naszych celów, w tym do celów komercyjnych. Jeśli jest to niezgodne z zamiarami Użytkownika, powinien zachowywać ostrożność podczas decydowania, co chce udostępnić.

Strony trzecie i opłaty na rzecz stron trzecich

Jeśli Użytkownik zezwoli na to, aby jego Produkt był sterowany przez urządzenie lub aplikację innego producenta, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wtedy obowiązywać zasady i warunki tych stron trzecich.

Możliwe jest, że w czasie korzystania z Usług Użytkownik skorzysta także z usługi, pobierze oprogramowanie lub zakupi towary udostępnione przez stronę trzecią. Te usługi i produkty stron trzecich mogą podlegać odrębnym regułom i ograniczeniom niezależnym od niniejszych Zasad, wiążącym dla Użytkownika w relacjach z daną stroną trzecią.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za regulowanie wszelkich opłat na rzecz stron trzecich, takich jak dostawca usług internetowych czy operator urządzenia mobilnego, które nakładają na Użytkownika specyficzne wymagania związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

Własność i prawa własności intelektualnej

Firma Signify jest właścicielem praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, znaków usługowych i szaty graficznej wszelkich materiałów i treści wyświetlanych w ramach Usług i przez nie. Użytkownik nie może reprodukować, modyfikować, tworzyć opracowań, wyświetlać, kadrować, wykonywać, publikować, rozpowszechniać, ujawniać, przesyłać, nadawać ani rozprowadzać żadnych takich materiałów i treści, gdy adresatem takich działań jest jakakolwiek strona trzecia (w tym wyświetlać ani rozpowszechniać materiałów przy użyciu witryny strony trzeciej) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Signify z wyjątkiem sytuacji, gdy Usługi są używane zgodnie z ich przewidzianym przeznaczeniem. Firma Signify zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie w inny sposób udzielone w ramach niniejszych Zasad.

Jeśli Użytkownik prześle firmie Signify komentarz, sugestię lub jakikolwiek inny materiał („Opinia”) w odniesieniu do Usług (z wyjątkiem treści zabronionych), niniejszym Użytkownik przenosi wszelkie prawa własności do takich Opinii na firmę Signify i oświadcza, że firma Signify będzie uprawniona do używania wszelkich takich Opinii w dowolny sposób bez ograniczeń i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Użytkownika odnośnie do poufności, autorstwa lub wynagrodzenia, bądź udziela firmie Signify licencji na używanie takich Opinii bez jakichkolwiek ograniczeń w takim zakresie, w jakim powyższe zapisy zostałyby uznane za nieskuteczne.

Oprogramowanie Produktu jest licencjonowane, a nie sprzedawane Użytkownikowi. Na podstawie niniejszych Zasad Użytkownikowi zostają udzielone jedynie prawa do korzystania z Oprogramowania Produktu, ale Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw dotyczących Oprogramowania Produktu, wyraźnych ani domniemanych, innych niż określone w niniejszych Zasadach korzystania. Firma Signify i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w stosunku do Oprogramowania Produktu, w tym wszystkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej wynikające z niniejszych Zasad. Oprogramowanie Produktu jest chronione prawami autorskimi, przepisami traktatów międzynarodowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. O ile postanowienia niniejszego dokumentu nie stanowią inaczej, Użytkownik nie może wynajmować, dzierżawić, sublicencjonować, sprzedawać, cedować, wypożyczać ani w inny sposób przenosić praw do Oprogramowania Produktu. Użytkownik nie może niszczyć ani usuwać z Produktu żadnych znaków rozpoznawczych produktu, informacji o prawach autorskich ani innych odniesień do praw własności intelektualnej lub ograniczeń.

Wyłączenia gwarancji

Naszym celem jest świadczenie usług wysokiej jakości. UŻYTKOWNIK MUSI JEDNAK PRZYJĄĆ DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA SIGNIFY JEST W STANIE OFEROWAĆ USŁUGI „W STANIE, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ ŻE UŻYTKOWNIK NIE MOŻE POLEGAĆ NA TERMINOWOŚCI USŁUG ANI NA ŻADNYCH WYNIKACH, KTÓRE MOŻE UZYSKAĆ, KORZYSTAJĄC Z USŁUG. Wynika to między innymi z faktu, że dostępność Usług zależy od okoliczności zewnętrznych, na które wpływ mają między innymi komputer Użytkownika, urządzenie mobilne Użytkownika, okablowanie w domu Użytkownika, sieć Wi-Fi Użytkownika, dostawca usług internetowych oraz operator sieci wykorzystywanej przez urządzenie mobilne Użytkownika oraz inne usługi świadczone przez strony trzecie, na które firma Signify nie ma żadnego wpływu. Dlatego firma Signify nie może zagwarantować w odniesieniu do Usług: dostępności, bezawaryjności, dokładności wyników, dokładności danych, przechowywania danych, dostępności we wszystkich krajach, wiarygodności jakichkolwiek wynikowych powiadomień ani określonego poziomu oszczędności lub innych korzyści finansowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od tego, jak dużym zaufaniem darzymy nasze Usługi, zawsze należy liczyć się z możliwością, że coś nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Gdyby doszło do niepożądanej sytuacji, w której Usługi nie będą działać albo zostaną utracone jakieś dane, prosimy przyjąć nasze najszczersze przeprosiny. Oczywiście rozumiemy, że jest to sytuacja niefortunna i powodująca niedogodności. Niestety, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NIE MOŻEMY PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ OPŁAT UISZCZONĄ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI. JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ, SZKÓD LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, FIRMA SIGNIFY BĘDZIE UPRAWNIONA DO ZASTOSOWANIA MAKSYMALNYCH WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO.

Oficjalna komunikacja

Firma Signify może niekiedy aktualizować niniejsze Zasady. W takiej sytuacji powiadomimy o tym za pomocą Oficjalnej komunikacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w ważnych punktach niniejszych Zasad („Istotne zmiany”), możemy powiadomić o tym Użytkownika przy użyciu bardziej rozbudowanych środków. Możemy na przykład tymczasowo wyróżnić nowe lub zmodyfikowane fragmenty niniejszych Zasad, tymczasowo zamieścić dobrze widoczny komunikat w Witrynie lub na stronie rejestrowania/logowania bądź tymczasowo dodać słowo „Zaktualizowane” do tytułu niniejszych Zasad lub jakiegokolwiek łącza odsyłającego do niniejszych Zasad. W niektórych przypadkach możemy także wysłać Użytkownikowi wiadomość e-mail lub w inny sposób poinformować Użytkownika o zmianach oraz o możliwościach wyboru lub możliwych działaniach, jakie może podjąć Użytkownik, zanim zmiany wejdą w życie. Brak reakcji ze strony Użytkownika lub dalsze korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Witryny, po przekazaniu takiego ostrzeżenia lub powiadomienia, bądź zaakceptowanie przez Użytkownika zmian, odnośnie do których wymagamy udzielenia przez Użytkownika wcześniejszej zgody, będzie oznaczało zgodę Użytkownika na te zmiany.

Cesja i rozdzielność postanowień

Niniejsze Zasady korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszych Zasad korzystania nie mogą być przedmiotem cesji. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad korzystania zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy sąd lub inny kompetentny organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla wykładni, interpretacji i regulowania niniejszych Zasad będzie prawo holenderskie, bez względu na przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego.

Postanowienia końcowe:

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem wprowadzonym przez rząd Stanów Zjednoczonych ani uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie znajduje się na żadnej z list podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ponadto Użytkownik w sposób nieodwołalny udziela praw do egzekwowania niniejszych Zasad wobec Użytkownika firmie Apple jako zewnętrznemu beneficjentowi tych praw (i uznaje się, że prawa te zostały przez firmę Apple przyjęte).

Użytkownik oświadcza też, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować ani reeksportować Produktu ani Oprogramowania Produktu do żadnego kraju, w stosunku do którego amerykańska ustawa o kontroli eksportu (Export Administration Act) bądź podobne prawo lub regulacja Stanów Zjednoczonych wymaga licencji eksportowej lub innej zgody ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, chyba że Użytkownik uzyskał wcześniej odpowiednią licencję eksportową lub zgodę.