Zasady korzystania dotyczące HUE

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA PHILIPS HUE PLAY HDMI SYNC BOX

Aby móc korzystać ze swojego Produktu, Użytkownik będzie potrzebować mostka Philips Hue Bridge („Mostek Hue Bridge”). Produktem można sterować za pomocą aplikacji udostępnionej przez firmę Signify, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika (takim jak telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie podłączone do sieci Wi-Fi) („Aplikacja”). Aplikacja ta oferuje m.in funkcje umożliwiające połączenie Produktu z Mostkiem Hue Bridge, wybranie obszaru rozrywki i dostosowanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb. Użytkownik musi zdefiniować swój obszar rozrywki w aplikacji Philips Hue wykorzystywanej do sterowania Mostkiem Hue Bridge („Aplikacja Hue”).

Produkt, Aplikacja, a także oprogramowanie wbudowane w Produkt oraz wszelkie aktualizacje do niego („Oprogramowanie Produktu”) są określane łącznie mianem „Usług”. Należy zauważyć, że z Produktu można korzystać w domu za pośrednictwem Aplikacji.

Aby móc w pełni korzystać z Usług oferowanych przez firmę Signify Netherlands B.V. z siedzibą pod adresem High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Holandia („Signify/my”), Użytkownik musi:
a.   zaakceptować zasady i warunki korzystania z Usług określone w niniejszym dokumencie („Zasady”);
b.   zaakceptować witrynę internetową meethue.com („Witryna”) oraz Aplikację jako oficjalny kanał komunikowania się firmy Signify z Użytkownikiem, np. w związku z wszelkimi zmianami Usług lub Zasad regulujących kwestię takich Usług („Oficjalna komunikacja”);
c.   pobrać Aplikację zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w Witrynie;
d.   aktywować Usługi poprzez podłączenie Produktu (w tym nawiązanie połączenia z Mostkiem Hue Bridge) zgodnie zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi; oraz
e.   przyjąć do wiadomości, że działanie Usług jest uzależnione od spełnienia wymagań infrastrukturalnych/systemowych oraz dostępności usług podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług internetowych, operator sieci itp.), niezależnie od tego, czy umowy z tymi podmiotami zostały zawarte przez

Użytkownika czy przez firmę Signify.

Obsługa klienta: Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Produktów, Usług lub niniejszych Zasad, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Signify. Żaden zewnętrzny dostawca platformy nie jest odpowiedzialny za Aplikację ani za jej zawartość. Z tego względu wszelkie związane z Usługami pytania, prośby o pomoc, reklamacje dotyczące produktów oraz kwestie dotyczące praw własności intelektualnej należących do podmiotów zewnętrznych należy kierować wyłącznie do firmy Signify.

Niniejsze Zasady stanowią wiążącą prawnie umowę i korzystając z Usług, Użytkownik akceptuje te Zasady. Niniejsze Zasady dotyczą Usług związanych z Produktem.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ PRODUKT BEZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI KORZYSTANIA I NIE AKCEPTUJE TYCH ZASAD, MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PRODUKTU, JEŚLI TAKOWE PONIESIONO, POD WARUNKIEM ZWROTU NIEUŻYWANEGO PRODUKTU Z DOWODEM ZAKUPU W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU.

Informacje ogólne

Produkt zakupiony przez Użytkownika jest objęty gwarancją oferowaną wraz z Produktem („Gwarancja”). Niniejsze Zasady nie ograniczają żadnych praw gwarancyjnych przysługujących Użytkownikowi ustawowo jako konsumentowi w kraju zamieszkania Użytkownika.

Zawieszenie, wypowiedzenie i zaprzestanie świadczenia

Niniejsze Zasady pozostają w mocy, dopóki Użytkownik będzie korzystać z Usług lub do momentu wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad. Firma Signify może w dowolnym momencie (a) zawiesić lub wypowiedzieć Użytkownikowi prawo do korzystania z Usług; lub (b) wypowiedzieć Użytkownikowi niniejsze Zasady, jeśli firma Signify ma uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik korzystał z Usług z naruszeniem niniejszych Zasad. Po wypowiedzeniu Użytkownik nie będzie mieć już prawa do korzystania z Usług.

Firma Signify zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług lub ich dowolnej części w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Signify nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek podmiotu zewnętrznego z tytułu skorzystania z powyższego prawa. Zaleca się, aby Użytkownik regularnie przeglądał zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia (aktualizowane od czasu do czasu przez firmę Signify), udostępnione Użytkownikowi w postaci odrębnego dokumentu w Witrynie.

Dostęp i użytkowanie

Użytkownik może korzystać z Usług tylko wtedy, jeśli zaakceptuje niniejsze Zasady i obowiązujące przepisy oraz będzie ich przestrzegać. Jakiekolwiek korzystanie z Usług przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszych Zasad.

Firma Signify udziela Użytkownikowi nieprzekazywalnego, niewyłącznego prawa (bez prawa do sublicencjonowania) do korzystania z Usług poprzez zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji wyłącznie w powiązaniu z Produktem, na wskazanych przenośnych urządzeniach mobilnych (takich jak iPhone, iPad lub smartfon z systemem Android) (będących własnością Użytkownika lub innej osoby), oraz w zgodzie z niniejszymi Zasadami. Ta umowa licencyjna zostaje zawarta między Użytkownikiem a firmą Signify i obejmuje również oprogramowanie wbudowane w Produkt (oraz wszystkie aktualizacje do tego oprogramowania).

Automatyczne instalowanie aktualizacji oprogramowania

Firma Signify może aktualizować lub modyfikować oprogramowanie w celu zapewnienia bezproblemowego działania Usług, przy czym może to robić zdalnie, bez powiadamiania Użytkownika. Aktualizacje i zmiany są objęte niniejszymi Zasadami. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie takich aktualizacji, jedynym rozwiązaniem jest całkowite zaprzestania korzystania z Usług.

Pewne ograniczenia

Użytkownik zobowiązuje się (a) nie korzystać Usług z naruszeniem jakichkolwiek przepisów, rozporządzeń lub nakazów sądowych ani do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieuczciwych; (b) korzystać z Usług wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez firmę Signify; (c) nie korzystać z Usług w żaden sposób, który mógłby przynieść szkodę firmie Signify, jej usługodawcom lub jakimkolwiek innym osobom; (d) nie publikować, reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakiejkolwiek części Usług; (e) nie podejmować żadnych działań z zamiarem wprowadzenia do Produktów lub Usług wirusów, robaków, usterek, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania ani żadnych innych elementów destrukcyjnych lub uniemożliwiających działanie Produktów, Usług lub urządzeń innych użytkowników końcowych; (f) nie obchodzić zabezpieczeń ani nie ingerować w zabezpieczenia Produktów, Usług lub urządzeń innych użytkowników końcowych, ani też uniemożliwiać ich działania; (g) nie odtwarzać kodu źródłowego, nie dekompilować ani nie dezasemblować Produktów ani Usług w zakresie szerszym niż dozwolony przez stosowne przepisy wyraźnie zabraniające wprowadzania takich ograniczeń; (h) przestrzegać wszelkich innych uzasadnionych wymogów i ograniczeń określonych przez firmę Signify, opisanych bardziej szczegółowo w Witrynie meethue.com; (i) nie zezwalać innym na podejmowanie jakichkolwiek tego rodzaju zabronionych działań. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że Usługi i Produkty nie powinny być wykorzystywane na potrzeby monitoringu ani do innych podobnych celów.

Należy pamiętać, że używanie Produktu w połączeniu z pewnymi specyficznymi treściami wideo i/lub audio może spowodować generowanie pewnych kombinacji światła, które mogą skutkować uczuciem dyskomfortu. W takiej sytuacji należy zaniechać synchronizacji Produktu z takimi treściami.

Open Source

Niektóre elementy kodu niezależnych podmiotów zewnętrznych zawarte w Usługach (i zgodnie ze wskazaniem w Witrynie) podlegają licencjom typu open source.

Zasady poufności

Oświadczenie o zasadach poufności dotyczących korzystania z Usług jest dostępne w Witrynie meethue.com. Oświadczenie to może być od czasu do czasu zmieniane, należy je więc regularnie i uważnie przeglądać.

Opłaty i Płatne uaktualnienia

Dostęp do Usług jest zapewniany przez firmę Signify bezpłatnie. Firma Signify może postanowić, że będzie odpłatnie oferować dodatkowe Usługi („Płatne uaktualnienia”). Firma Signify poinformuje Użytkownika, jeśli Usługa w przyszłości będzie miała być oferowana odpłatnie. W takiej sytuacji Użytkownik może kontynuować bezpłatne korzystanie z oferowanych Usług, o ile ma to zastosowanie, albo wybrać Płatne uaktualnienie za wymaganą opłatą bądź zaprzestać korzystania z Usług.

Treści Użytkownika

Za pośrednictwem Usług Użytkownik może być w stanie tworzyć lub przesyłać treści („Treści Użytkownika”). Chcemy, aby wszyscy użytkownicy byli zadowoleni z naszych Usług, dlatego prosimy o nieużywanie ich w sposób, który można uznać za nieodpowiedni (na przykład obsceniczny, niezgodny z przepisami lub rozporządzeniami, obraźliwy, dyskryminujący lub naruszający prawa innych osób, w tym między innymi prawa własności intelektualnej).

Treści Użytkownika nie są udostępniane przez firmę Signify i nie popieramy wyrażonych w nich opinii, rekomendacji ani porad. Jeśli Użytkownik udostępnia swoje treści, zamierzamy wykorzystywać je także do własnych celów, w tym do celów komercyjnych. Jeśli Użytkownik sobie tego nie życzy, powinien zachowywać ostrożność podczas udostępniania treści.

Podmioty zewnętrzne i opłaty na rzecz podmiotów zewnętrznych

Możliwe, że w czasie korzystania z Usług Użytkownik skorzysta z usługi, pobierze oprogramowanie lub zakupi towary udostępnione przez podmiot zewnętrzny. Te usługi i produkty podmiotów zewnętrznych mogą podlegać odrębnym zasadom i ograniczeniom niezależnie od niniejszych Zasad i Użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania w stosunku do tych podmiotów zewnętrznych.

Użytkownik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za regulowanie wszelkich opłat na rzecz podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawca usług internetowych czy operator urządzenia mobilnego. Podmioty te stawiają Użytkownikowi specyficzne wymagania, których spełnienie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług.

Prawo własności i własność intelektualna

Firma Signify jest właścicielem praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, znaków usługowych i szat graficznych wszelkich materiałów i treści wyświetlanych w ramach Usług i przez nie. Użytkownik nie może reprodukować, modyfikować, tworzyć opracowań, wyświetlać, kadrować, wykonywać, publikować, rozpowszechniać, ujawniać, przesyłać, nadawać ani rozprowadzać jakichkolwiek materiałów i treści, gdy adresatem takich działań jest jakikolwiek podmiot zewnętrzny (w tym wyświetlać lub rozpowszechniać materiałów przy użyciu witryny podmiotu zewnętrznego) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Signify z wyjątkiem sytuacji, gdy Usługi są używane zgodnie z ich przewidzianym przeznaczeniem. Firma Signify zastrzega sobie wszelkie prawa, których w sposób wyraźny nie przyznano na mocy niniejszych Zasad.

Jeśli Użytkownik prześle komentarz, sugestię lub jakikolwiek inny materiał („Opinia”) do firmy Signify w odniesieniu do Usług (z wyjątkiem treści zabronionych), niniejszym przenosi wszelkie prawa własności do takich Opinii na firmę Signify i oświadcza, że firma Signify będzie uprawniona do używania wszelkich takich Opinii w dowolny sposób bez ograniczeń i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Użytkownika odnośnie do poufności, autorstwa lub wynagrodzenia, lub udziela firmie Signify licencji na korzystanie z takich Opinii bez jakichkolwiek ograniczeń w takim zakresie, w jakim powyższe byłoby nieskuteczne.

Oprogramowanie Produktu jest Użytkownikowi licencjonowane, a nie sprzedawane. Na podstawie niniejszych Zasad Użytkownikowi zostaje udzielone jedynie prawo do korzystania z Oprogramowania Produktu, przy czym Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw, wyraźnych ani domniemanych, dotyczących Oprogramowania Produktu innych niż określone w niniejszych Zasadach. Firma Signify i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w stosunku do Oprogramowania Produktu, w tym wszystkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe i inne związane z nim prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie Produktu jest chronione prawami autorskimi i przepisami traktatów międzynarodowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. O ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, Użytkownik nie może wynajmować, dzierżawić, sublicencjonować, sprzedawać, cedować, wypożyczać ani w inny sposób przenosić praw do Oprogramowania Produktu. Użytkownik nie może usuwać z Produktu znaków rozpoznawczych produktu, informacji o prawach autorskich ani innych odniesień do praw własności intelektualnej oraz ograniczeń.

Wyłączenia gwarancji

Naszym celem jest świadczenie usług wysokiej jakości. JEDNAK UŻYTKOWNIK MUSI PRZYJĄĆ DO WIADOMOŚCI, ŻE JESTEŚMY W STANIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI „TAKIE JAKIE SĄ” I W SPOSÓB „TAKI JAKI JEST DOSTĘPNY” I ŻE UŻYTKOWNIK NIE MOŻE POLEGAĆ NA TERMINOWOŚCI ANI NA JAKICHKOLWIEK WYNIKACH, KTÓRE MOŻE UZYSKAĆ, KORZYSTAJĄC Z USŁUG. Wynika to między innymi z faktu, że dostępność Usług zależy od okoliczności zewnętrznych, na które wpływ mają między innymi komputer i urządzenie mobilne Użytkownika, okablowanie w domu Użytkownika, sieć Wi-Fi Użytkownika, dostawca usług internetowych oraz operator urządzenia mobilnego Użytkownika, a także usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne, na co firma Signify nie ma wpływu. Dlatego firma Signify nie może gwarantować w odniesieniu do Usług: dostępności, braku przestojów, dokładności wyników, dokładności danych, przechowywania danych, dostępności we wszystkich krajach, wiarygodności jakichkolwiek wynikowych powiadomień, określonych oszczędności ani innych korzyści finansowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od tego, jak dużym zaufaniem darzymy nasze Usługi, zawsze należy liczyć się z możliwością, że coś nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Gdyby tak się niefortunnie złożyło, że Usługi przestałyby działać albo zostały utracone jakieś dane, prosimy przyjąć nasze najszczersze przeprosiny. Niestety, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NIE MOŻEMY PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPOWODOWANYCH KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ OPŁAT ZAPŁACONĄ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI. JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ, SZKÓD LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, FIRMA SIGNIFY BĘDZIE UPRAWNIONA DO ZASTOSOWANIA MAKSYMALNYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO.

Oficjalna komunikacja

Firma Signify może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Zasady. W takiej sytuacji powiadomimy o tym za pomocą Oficjalnych komunikatów. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w ważnych punktach niniejszych Zasad („Istotne zmiany”), możemy o tym powiadomić Użytkownika przy użyciu bardziej rozbudowanych środków. Na przykład możemy tymczasowo wyróżnić nowe lub zmodyfikowane fragmenty niniejszych Zasad, tymczasowo zamieścić wyróżniony komunikat w Witrynie lub na stronie rejestrowania/logowania bądź tymczasowo dodać słowo „Zaktualizowane” do tytułu niniejszych Zasad i/lub wszelkich łączy odsyłających do niniejszych Zasad. W niektórych przypadkach możemy także wysłać Użytkownikowi wiadomość e-mail lub w inny sposób poinformować Użytkownika o zmianach oraz o możliwych decyzjach i działaniach, jakie Użytkownik może podjąć, zanim zmiany te wejdą w życie. Brak działania ze strony Użytkownika lub kontynuowanie korzystania z Usług, w tym korzystanie z Witryny, po przekazaniu tego rodzaju ostrzeżenia lub powiadomienia bądź zaakceptowanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian, odnośnie do których wymagamy wcześniejszej zgody Użytkownika, będzie oznaczać zgodę Użytkownika na takie zmiany.

Cesja i klauzula salwatoryjna

Niniejsze Zasady oraz prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszych Zasad nie podlegają cesji. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad z jakichkolwiek powodów zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub nieskuteczne przez jakikolwiek sąd lub inną uprawnioną instytucję, pozostałe postanowienia zachowają pełną moc.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla wykładni, interpretacji i regulowania niniejszych Zasad będzie prawo holenderskie, bez względu na przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego.

Postanowienia końcowe:

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie jest rezydentem kraju objętego embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych ani uznanego przez rząd Stanów Zjednoczonych za „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie znajduje się na liście podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ponadto Użytkownik nieodwołalnie udziela firmie Apple, jako zewnętrznemu beneficjentowi tych warunków, prawa do ich egzekwowania wobec Użytkownika (i uznaje się, że prawa te zostały przyjęte).

Użytkownik oświadcza, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować ani reeksportować Produktu i Oprogramowania Produktu do jakiegokolwiek państwa, w stosunku do którego amerykańska ustawa o kontroli eksportu (Export Administration Act) lub podobne prawo bądź rozporządzenie Stanów Zjednoczonych wymagają licencji eksportowej lub innego zatwierdzenia ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, chyba że uzyskano wcześniej odpowiednią licencję eksportową lub zatwierdzenie.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności