Pravidlá používania pre Hue

Ďakujeme, že ste si vybrali Bluetooth produkt Philips Hue „Produkt“.

Váš Produkt je vám schopný poskytnúť služby na správu, kontrolu a údržbu vášho Produktu. Produkt je možné ovládať pomocou aplikácie poskytovanej službou Signify na vašom mobilnom zariadení (ako je napríklad váš mobilný telefón, tabletový počítač alebo iné pripojené zariadenie) (ďalej len „Aplikácia“). Okrem Aplikácie je možné produkt ovládať aj lokálne alebo vzdialene, ak to povolíte pridaním zariadenia Hue Bridge alebo kompatibilného zariadenia alebo aplikácie tretích strán.

Zároveň môžete navštíviť webovú stránku philips-hue.com, aby ste: i) spravovali svoj produkt; ii) zaregistrovali sa a nastavili preferencie svojho účtu; iii) získali prístup k ďalším funkciám, ktoré poskytuje webová stránka (ďalej len „Webová stránka“).

Produkt, Aplikácia, Hue účet , Webová stránka a tiež softvér zabudovaný do produktu a všetky jeho aktualizácie („Produktový softvér“) sa spoločne označujú ako „Služby“. Upozorňujeme, že Produkt môžete používať z domu pomocou Aplikácie („Lokálny prístup“).

V prípade, že používate zariadenie Hue Bridge alebo kompatibilné zariadenie alebo aplikáciu tretích strán, môžete ovládať Produkty mimo svojho domova. Aby ste to mohli urobiť, musíte mať Hue účet v kombinácii so zariadením Hue Bridge alebo používať kompatibilné zariadenia alebo aplikácie tretích strán („Vzdialený prístup“). Tieto informácie sú dôležité z hľadiska zhromažďovania rôznych súborov v režime Lokálneho a Vzdialeného prístupu. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Aby ste mohli využívať Služby ponúkané spoločnosťou Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Holandsko (ďalej len „Signify/my“), je potrebné:

a. vytvoriť účet na používanie Služby („Hue účet“) a akceptovať podmienky používania Služieb uvedené nižšie („Podmienky“);
b. uznať Webovú stránku a Aplikáciu ako formálny kanál komunikácie spoločnosti Signify s vami, napr. v súvislosti s akýmikoľvek zmenami v Službách alebo Podmienkach, ktorými sa tieto Služby riadia („Formálna komunikácia“);
c. stiahnuť si Aplikáciu, ako je uvedené na Webových stránkach;
d. aktivovať Služby pripojením Produktu tak, ako je to uvedené v návode na použitie;
e. zobrať na vedomie, že Služby závisia od dostupnosti požiadaviek na infraštruktúru/systém a služieb tretích strán (napríklad ISP, dopravca alebo iné), či už je zmluva uzavretá z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Signify;
f. Ak si neželáte vytvoriť Hue účet, nebudete mať možnosť ovládať Produkt.

Tieto Podmienky sú záväznou právnou dohodou a používaním Služieb súhlasíte s týmito Podmienkami. Používanie Služieb pre Produkt sa riadi týmito Podmienkami.

AK STE NADOBUDLI VÝROBOK BEZ MOŽNOSTI POSÚDENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA A NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, MÔŽETE ZÍSKAŤ ÚPLNÚ NÁHRADU SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA VÝROBOK, AK BOLA NEJAKÁ ZAPLATENÁ, AK VRÁTITE NEPOUŽITÝ VÝROBOK S DOKLADOM O ZAPLATENÍ DO 30 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY.

Zákaznícky servis: Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa Produktov, Služieb alebo týchto Podmienok, prosím kontaktujte Zákaznícky servis Signify. Poskytovateľ platformy tretej strany nie je zodpovedný za aplikáciu ani za jej obsah. Preto by ste sa mali v prípade akýchkoľvek otázok, podpory, tvrdení o produktoch a nárokov duševného vlastníctva tretích strán týkajúcich sa Služieb obrátiť iba na spoločnosť Signify.

Prehľad

Nákup akéhokoľvek Produktu sa riadi zárukou poskytnutou s týmto výrobkom („záruka“). Tieto podmienky nebudú mať vplyv na zákonné záručné práva, ktoré máte ako spotrebiteľ vo vašej krajine pobytu.

Pozastavenie, ukončenie a prerušenie

Tieto Podmienky zostanú v platnosti a účinnosti dovtedy, kým budete naďalej pristupovať k Službám alebo ich využívať, alebo až do ich ukončenia v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok. Signify môže kedykoľvek (a) pozastaviť alebo ukončiť vaše práva na prístup k Službám alebo ich využívaniu, alebo (b) ukončiť tieto Podmienky vo vzťahu k vám; ak sa v dobrej viere preukáže, že ste služby využívali v rozpore s týmito Podmienkami. Po ukončení už nemáte oprávnenie na používanie alebo prístup k Službám.

Spoločnosť Signify si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Služby alebo akúkoľvek ich časť s alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Signify nebude voči vám ani voči tretej strane zodpovedná za výkon vyššie uvedeného práva. Odporúčame vám pravidelne si preštudovať zásady ukončenia podpory (ktoré sa priebežne aktualizujú prostredníctvom spoločnosti Signify), ktoré vám poskytujeme samostatne na Webovej stránke.

Ukončenie podpory

Informácie o ukončení podpory pre váš Produkt nájdete na stránkach philips-hue.com.

Účet a (de)aktivácia

(a) Vytvoriť si Účet a používať Služby môžete iba v prípade, že prijímate a dodržujete tieto Podmienky a príslušné zákony. Akékoľvek použitie alebo prístup k Službám komukoľvek mladšiemu ako 13 rokov je prísne zakázané a je porušením týchto Podmienok.
(b) Súhlasíte s tým, že: (a) presne poskytnete všetky kontaktné a ďalšie informácie požadované spoločnosťou Signify, a okamžite ju informujte o každej zmene informácií; (b) budete zachovávať dôvernosť vašich prihlasovacích údajoch do vášho Účtu a o všetkých činnostiach, ktoré sa uskutočňujú na vašom Účte;
(c) Môžete sa rozhodnúť deaktivovať alebo odstrániť svoj účet na Webovej stránke philips-hue.com. Na Webovej stránke nájdete informácie o dôsledkoch takejto deaktivácie alebo vymazania.
(d) Signify si vyhradzuje právo obmedziť počet Hue účtov, ktoré môžu byť vytvorené zo zariadenia, a počet zariadení, ktoré môžu byť spojené s Hue účtom.

Prístup a Použitie

Spoločnosť Signify vám udeľuje neprenosné, nevýhradné a obmedzené právo (bez práva na sublicenciu) na prístup a používanie Služieb inštaláciou a používaním Aplikácie v spojení s Produktom výlučne na určených ručných mobilných zariadeniach (napr. iPhone, iPad alebo smartfón s Androidom) zaregistrované vo vašom Účte (ktorý vlastníte vy alebo iná osoba), podliehajúce Zmluvným podmienkam. Táto licencia je medzi vami a spoločnosťou Signify a vzťahuje sa tiež na softvér vložený do Produktu (a všetky jeho aktualizácie).

Automatické aktualizácie softvéru

Signify alebo autorizovaná tretia strana vám môžu poskytovať aktualizácie alebo meniť softvér pre bezproblémové funkcie Služieb a môže tak urobiť na diaľku bez toho, aby vás o tom informovala. Aktualizácie alebo zmeny podliehajú Zmluvným podmienkam softvéru. Ak takéto aktualizácie nechcete, jediným riešením je úplné ukončenie používania Služby. Signify vás môže upozorniť na všetky dôležité aktualizácie prostredníctvom vašej e-mailovej adresy.

Určité obmedzenia

Súhlasíte s tým, že (a) nepoužijete Služby v rozpore s akýmikoľvek zákonmi, predpismi alebo súdnymi príkazmi alebo na akýkoľvek nezákonný alebo zneužívajúci účel; (b) budete používať Služby iba tak, ako je to zamýšľané spoločnosťou Signify; (c) nevyužijete Služby žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť Signify, jej poskytovateľov služieb alebo akúkoľvek inú osobu; (d) nebude opätovne publikovať, reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, uverejňovať alebo prenášať akúkoľvek časť Služieb a (e) nebudete vykonávať kroky s úmyslom zaviesť do Produktov alebo Služieb vírusy, červy, defekty, trójske kone, malware alebo akékoľvek položky deštruktívnej povahy alebo deaktivujúce Produkty, Služby alebo iné zariadenia koncových používateľov; (f) nebudete obchádzať alebo snažiť sa zasahovať do bezpečnosti alebo deaktivácie ktoréhokoľvek z produktov alebo služieb alebo iných koncových zariadení; (g) nebudete spätne konštruovať, dekompilovať ani rozoberať Produkty alebo Služieb, okrem prípadov, v ktorých príslušné právo výslovne zakazuje vyššie uvedené obmedzenie; (h) vyhoviete všetkým ďalším primeraným požiadavkám alebo obmedzeniam požadovaných alebo uložených spoločnosťou Signify, ktoré sú podrobnejšie opísané na Webovej stránke philips-hue.com; i) nepovolíte ostatným, aby urobili ktorékoľvek z vyššie uvedených zakázaných konaní. Upozorňujeme, že Služby a Produkty by sa nemali používať na účely sledovania alebo na podobné účely.

Otvorený zdroj

Niektoré položky nezávislého kódu tretej strany obsiahnuté v Službách (a ako je uvedené v Aplikácii alebo na Webovej stránke) podliehajú licenciám s otvoreným zdrojovým kódom.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré upravuje používanie Služieb, je k dispozícii na Webovej stránke philips-hue.com. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže zmeniť, preto ho pravidelne a pozorne kontrolujte.

Poplatky a spoplatnené aktualizácie

Prístup k Službám vám ponúka spoločnosť Signify bezplatne. Spoločnosť Signify sa môže rozhodnúť, že za poplatok ponúkne ďalšie služby („spoplatnené aktualizácie“). Signify vás bude informovať, ak sa má Služba v budúcnosti ponúkať za poplatok. V takom prípade sa môžete rozhodnúť, či budete pokračovať v používaní ponúkaných Služieb bezplatne, ak je to možné, alebo si vyberiete spoplatnenú aktualizáciu za požadovaný poplatok alebo ukončíte svoje používanie Služby.

Používateľský obsah

Je možné, že budete môcť vytvoriť alebo nahrať obsah prostredníctvom Služieb („Používateľský obsah“), v takom prípade sa rozhodnete, čo bude verejne dostupné. Chceme, aby ste si vy a ostatní používatelia užívali využívanie našich Služieb, preto prosím, nepoužívajte naše Služby spôsobom, ktorý sa považuje za nevhodný (napríklad obscénny, porušujúci zákony a nariadenia, urážlivý, diskriminačný alebo porušujúci práva niekoho iného, vrátane práv duševného vlastníctva bez obmedzení).

Používateľský obsah neposkytuje spoločnosť Signify a nesúhlasíme s názormi, odporúčaniami a ani radami, ktoré sú v nich vyjadrené. Ak zdieľate svoj obsah, máme v úmysle použiť ho aj na vlastné účely, a to vrátane komerčných účelov. Ak to nie je to, čo by ste chceli, je najlepšie byť opatrný pri tom, čo zdieľate.

Tretie strany a poplatky tretích strán

Ak povolíte, aby bol váš Produkt ovládaný prostredníctvom zariadenia alebo aplikácie tretej strany, beriete na vedomie, že sa budú uplatňovať zmluvné podmienky tretej strany.

Je možné, že pri používaní Služieb budete tiež používať službu, sťahovať softvér alebo kupovať tovar, ktorý poskytuje tretia strana. Tieto služby a produkty tretích strán môžu mať svoje vlastné príslušné pravidlá a obmedzenia, oddelené od týchto Podmienok, a musíte ich dodržiavať vo vzťahu k tejto tretej strane.

Beriete na vedomie, že zodpovedáte za všetky poplatky účtované tretími stranami, napríklad poskytovateľom internetových služieb alebo operátorom mobilných zariadení, ktoré vám poskytujú konkrétne požiadavky, ktoré vám umožňujú používať Služby.

Vlastníctvo a duševné vlastníctvo

Signify vlastní autorské práva, ochranné známky, servisné značky a práva na obchodné úpravy na všetky materiály a obsah zobrazený v Službách a zo Služieb. Nesmiete reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, zobrazovať, formulovať, predvádzať, publikovať, distribuovať, šíriť, prenášať, vysielať alebo rozosielať akékoľvek takéto materiály alebo obsah žiadnej tretej strane (vrátane zobrazovania alebo distribúcie materiálu pomocou webovej stránky tretej strany) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Signify, s výnimkou použitia Služieb na stanovené účely. Spoločnosť Signify si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú inak výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

Ak odošlete komentár, návrh alebo akýkoľvek iný materiál („Spätná väzba“) spoločnosti Signify v súvislosti so Službami (okrem nezákonného obsahu), týmto prideľujete všetky vlastnícke práva k tejto Spätnej väzbe spoločnosti Signify a potvrdzujete, že budeme mať nárok na používanie a implementovanie akejkoľvek takejto Spätnej väzby akýmkoľvek spôsobom bez obmedzenia a bez akejkoľvek povinnosti mlčanlivosti, prisudzovania alebo kompenzácie pre vás, alebo udeľujete spoločnosti Signify licenciu na používanie takejto Spätnej väzby bez akýchkoľvek obmedzení, pokiaľ sa vyššie uvedené považuje za neúčinné.

Produktový softvér je licencovaný a nepredáva sa vám. Podmienky vám udeľujú iba právo používať Produktový softvér, ale nezískavate žiadne práva, výslovné ani úplné, na Produktový softvér, okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach používania. Spoločnosť Signify a jej poskytovatelia licencií si zachovávajú všetky práva, nároky a podiely na Produktovom softvéri vrátane všetkých patentov, autorských práv, obchodných tajomstiev a iných práv duševného vlastníctva, ktoré sú v nich obsiahnuté. Produktový softvér je chránený autorskými zákonmi, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, nesmiete Produktový softvér prenajímať, prenajímať, sublicencovať, predávať, postúpiť, požičať alebo inak previesť. Nesmiete z Produktu odstraňovať ani ničiť žiadnu jeho identifikáciu, oznámenia o autorských právach ani iné vlastnícke značenia alebo obmedzenia.

Záručné vyhlásenia

Našim cieľom je poskytnúť vám skvelú skúsenosť s našim servisom. AVŠAK VEDZTE, ŽE SME VÁM SCHOPNÝ POSKYTOVAŤ SLUŽBY LEN „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ A ŽE SA NEMÔŽETE SPOLIEHAŤ NA AKTUÁLNOSŤ ALEBO AKÉKOĽVEK VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ VYUŽÍVANÍM SLUŽIEB. Dôvodom je okrem iného skutočnosť, že dostupnosť Služieb závisí aj od vonkajších okolností, ako je napríklad váš počítač, mobilné zariadenie, domáca elektroinštalácia, wi-fi sieť, váš poskytovateľ internetových služieb a mobilný operátor alebo iné služby tretích strán, na ktoré nemá Signify žiaden vplyv. Spoločnosť Signify preto nemôže v súvislosti so Službami zaručiť: dostupnosť, dobu prevádzky, presnosť výsledkov, presnosť údajov, uchovávanie údajov, dostupnosť vo všetkých krajinách, spoľahlivosť akýchkoľvek výsledných oznámení, konkrétnu úroveň úspor alebo inú peňažnú výhodu.

Obmedzenie zodpovednosti

Akúkoľvek veľkú dôveru máme v naše Služby, vždy existuje možnosť, že veci nefungujú tak, ako by mali. V prípade, že Služba by nefungovala alebo ak dôjde k strate akéhokoľvek obsahu, prijmite prosím úprimné ospravedlnenie. Chápeme, že táto situácia je nešťastná a nepohodlná. Bohužiaľ, NEMÔŽEME PRIJÍMAŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA SUŽIEB, MIMO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU, KTORÝ JE PLATNÝ NA ZÁKLADE UPLATNITEĽNÉHO PRÁVA. V ŽIADNOM PRÍPADE NEMÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ČIASTKY, PRESAHUJÚCE POPLATKY ZAPLATENÉ V SÚVISLOSTI S SLUŽBAMI. AK JE AKÉKOĽVEK OBMEDZENIE NÁPRAVY, POŠKODENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ZAKÁZANÉ ALEBO OBMEDZENÉ ZÁKONOM, SIGNIFY ZOSTÁVA OPRÁVNENÝ NA MAXIMÁLNE ODVOLANIA A OBMEDZENIA DOSTUPNÉ V RÁMCI PRÁVNYCH PREDPISOV.

Formálna komunikácia

Tieto Podmienky môžeme čas od času aktualizovať. Ak tak urobíme, urobíme to prostredníctvom Formálnej komunikácie. Ak urobíme zásadnú zmenu v dôležitých bodoch týchto Podmienok (podstatná zmena), môžeme vás na zmeny upozorniť výraznejším spôsobom. Napríklad môžeme dočasne zvýrazniť nové alebo revidované oddiely v týchto Podmienkach, dočasne uverejniť výrazné upozornenie na Webovej stránke alebo na registračnej/prihlasovacej stránke alebo dočasne pridať slovo „Aktualizované“ k názvu týchto Podmienok a/alebo akýmkoľvek hypertextovým odkazom odkázať na tieto Podmienky. V niektorých prípadoch vám môžeme taktiež poslať e-mailovú správu alebo inú komunikáciu, ktorá vás bude informovať o zmenách a akýchkoľvek možnostiach výberu, ktoré môžete mať, alebo o krokoch, ktoré môžete podniknúť skôr, ako nadobudnú účinnosť. Vašu nečinnosť alebo pokračujúce používanie Služieb vrátane prístupu na Webovú stránku po vykonaní akýchkoľvek takýchto upozornení alebo výstrah alebo po prijatí akýchkoľvek zmien, pre ktoré vyžadujeme váš predchádzajúci súhlas, pokladáme za váš súhlas s týmito zmenami.

Priradenie a oddeliteľnosť

Tieto podmienky používania a vaše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok nie je možné priradiť. Ak ktorýkoľvek súd alebo iný príslušný orgán z akéhokoľvek dôvodu považuje akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, zostávajúce ustanovenia zostávajú v platnosti a účinnosti.

Regulačné právo

Tieto Podmienky majú byť konštruované, vykladané a riadené zákonmi Holandska bez ohľadu na ich stanovenia ohľadom kolíznych noriem.

Na záver:

Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA alebo ktoré vláda USA označila za „krajinu podporujúcu terorizmus“; a (ii) nie ste uvedení na zozname vlády USA zakázaných alebo obmedzených strán. Tiež neodvolateľne udeľujete spoločnosti Apple právo (ktorý je považovaný za prijatie tohto práva) na vymáhanie týchto podmienok voči vám ako príjemcovi tretej strany.

Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo vyvážať ani opätovne vyvážať Produkt ani Produktový softvér do žiadnej krajiny, pre ktorú platí zákon o vývoze USA alebo akýkoľvek podobný zákon alebo pre ktorú predpis USA vyžaduje vývoznú licenciu alebo iný súhlas vlády USA, pokiaľ ste predtým nezískali príslušnú vývoznú licenciu alebo povolenie.