Användarvillkor för Hue

Tack för att du har valt en Philips Hue Bluetooth-produkt ”Produkten”.

Produkten stödjer tjänster för att hantera, styra och underhålla Produkten. Produkten kan styras via en Signify-app på din mobila enhet (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller annan ansluten enhet) (”Appen”). Utöver Appen kan Produkten också styras lokalt eller fjärrstyras om du möjliggör detta genom att lägga till en Hue Bridge eller en kompatibel enhet eller app från tredje part. 

Du kan också besöka webbplatsen meethue.com för att i) hantera Produkten, ii) registrera dig och göra inställningar för ditt konto, iii) komma åt andra funktioner som finns på webbplatsen (”Webbplatsen”).

Produkten, Appen, Hue-kontot, Webbplatsen och även programvaran inuti Produkten samt alla uppdateringar av denna (”Produktens programvara”) kallas gemensamt (”Tjänsterna”). Observera att du kan använda Produkten hemifrån via Appen (”Lokal åtkomst”). 

Om du använder en Hue Bridge eller en kompatibel enhet eller app från tredje part kan du styra Produkterna även om du inte är i hemmet. För att kunna göra det behöver du antingen ha ett Hue-konto i kombination med Hue Bridgen eller använda en kompatibel enhet eller app från tredje part (”Fjärråtkomst”). Detta är viktigt för dig att veta eftersom olika uppsättningar av data samlas in i läget Lokal åtkomst och i läget Fjärråtkomst. Mer information hittar du i vårt Personuppgiftsmeddelande.

För att kunna använda Tjänsterna som erbjuds av Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, the Netherlands (”Signify/vi”) måste du
a. skapa ett konto för användning av Tjänsten (”Hue-kontot”) och acceptera villkoren för användning av Tjänsterna som anges nedan (”Villkoren”)
b. godkänna Webbplatsen och Appen som en formell kommunikationskanal mellan Signify och dig när det exempelvis gäller ändringar av Tjänsterna eller de Villkor som gäller för Tjänsterna (”Formell kommunikation”) 
c. ladda ner Appen enligt anvisningarna på Webbplatsen 
d. aktivera Tjänsterna genom att ansluta Produkten enligt bruksanvisningen 
e. acceptera att Tjänsterna är beroende av tillgängligheten till infrastruktur/systemkrav samt tjänster från tredje part (t.ex. internetleverantör, operatör eller annan) vare sig dessa är kontrakterade  av dig eller Signify.
f. Om du inte vill skapa ett Hue-konto kommer du inte att kunna styra Produkten.  

Dessa Villkoren utgör ett rättsligt bindande avtal, och genom att använda Tjänsterna accepterar du att vara bunden av Villkoren. Användningen av Tjänsterna för Produkten regleras av dessa Villkor.

OM DU FÖRVÄRVADE PRODUKTEN UTAN MÖJLIGHET ATT GRANSKA DESSA VILLKOR, OCH OM DU INTE ACCEPTERAR DEM, KAN DU ERHÅLLA FULL ÅTERBETALNING AV DET BELOPP DU BETALADE FÖR PRODUKTEN OM DU RETURNERAR DEN OANVÄNDA PRODUKTEN MED BETALNINGSBEVIS INOM 30 DAGAR FRÅN OCH MED INKÖPSDATUMET.

Kundtjänst: Om du har frågor när det gäller Produkterna, Tjänsterna eller de här Villkoren är du välkommen att kontakta Signifys kundtjänst. Tredjepartsleverantören av plattformen ansvarar inte för Appen eller dess innehåll. Av den anledningen ska du endast kontakta Signify angående frågor, support, produktkrav och tredjepartskrav avseende immateriella rättigheter relaterade till Tjänsterna.

Översikt

Ditt inköp av en Produkt regleras av den garanti som följde med Produkten (”Garanti”). Dessa villkor begränsar inte de lagstadgade garantier du som konsument kan ha i det land där du är bosatt.

Upphävande, uppsägning och avbrott

Dessa Villkor gäller med full verkan så länge du fortsätter att tillgå eller använda Tjänsterna, eller tills uppsägning sker i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor. Signify kan när som helst (a) avbryta eller säga upp din åtkomsträttighet eller rätt att använda Tjänsterna, (b) säga upp dessa Villkor avseende dig; om Signify i god tro anser att du har använt Tjänsterna i strid mot dessa Villkor. Vid uppsägning har du inte längre rätt att använda eller tillgå Tjänsterna.

Signify förbehåller sig rättigheten att när som helst ändra, upphäva eller avbryta Tjänsterna eller del av dessa med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att Signify inte ska hållas ansvariga gentemot dig eller eventuell tredje part för att ovanstående rättighet utövas. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar vår ”Policy för upphörande av support” (uppdaterad av Signify från tid till annan), som tillhandahålls separat på Webbplatsen. 

Upphörande av support 

Besök meethue.com där du hittar information om upphörande av support för din Produkt. 

Konto och (in)aktivering

(a) Du får endast skapa ett konto och använda Tjänsterna om du godkänner och efterlever dessa Villkor och tillämpliga lagar. Användning av eller tillgång till Tjänsterna av någon under 13 års ålder är strängt förbjudet och strider mot dessa Villkor.
(b) Du samtycker till att (a) tillhandahålla alla kontaktuppgifter och annan information som Signify efterfrågar, och att omgående meddela Signify om ändringar i informationen, (b) hålla dina kontoinloggningsuppgifter och alla aktiviteter på ditt konto konfidentiella. 
(c) Du kan välja att inaktivera eller ta bort ditt konto på Webbplatsen meethue.com. Du hittar mer information på Webbplatsenom konsekvenserna av sådan inaktivering eller borttagning. 
(d) Signify förbehåller sig rätten att begränsa antalet Hue-konton som kan skapas från en enhet och antalet enheter som kan kopplas till ett Hue-konto.

Åtkomst och användning

Signify beviljar dig en icke överlåtbar, icke exklusiv och begränsad rätt (utan rätt att underlicensiera) att tillgå och använda Tjänsterna genom att installera och använda Appen i anslutning till Produkten, enbart på avsedda handhållna mobila enheter (t.ex. iPhone, iPad eller Android-smarttelefon) som registrerats på ditt konto (oavsett om enheten tillhör dig eller en annan person), och underkastat dessa Villkor. Licensen gäller mellan dig och Signify och omfattar även programvaran som är integrerad i Produkten (samt alla uppdateringar av denna).

Automatiska uppdateringar av programvaran

Signify eller auktoriserad tredje part får tillhandahålla uppdateringar eller ändra programvara för avbrottsfria Tjänster, och kan göra detta även på distans, utan att meddela dig. Uppdateringar eller ändringar är underkastade villkoren för programvaran. Om du inte vill ha sådana uppdateringar är ditt enda alternativ att sluta använda Tjänsterna helt. Signify kan komma att meddela dig om eventuella kritiska uppdateringar på din e-postadress. 

Särskilda begränsningar

Du samtycker till att (a) inte använda Tjänsterna i strid med lagar, förordningar eller domstolsbeslut, eller i illegalt eller kränkande syfte, (b) endast använda Tjänsterna så som Signify avsett, (c) inte använda Tjänsterna på ett sätt som kan skada Signify, dess tjänsteleverantörer eller andra personer, (d) inte återpublicera, reproducera, distribuera, visa, anslå eller överföra någon del av Tjänsterna, (e) inte utföra handlingar i syfte att utsätta Produkterna eller Tjänsterna för virus, maskar, defekter, trojanska hästar, skadlig kod eller annat av destruktivt slag, eller att inaktivera Produkterna, Tjänsterna eller andra slutanvändares enheter, (f) inte kringgå eller försöka manipulera säkerheten för eller inaktivera Produkterna, Tjänsterna eller andra slutanvändares enheter, (g) inte utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär Produkterna eller Tjänsterna, utom i den utsträckning tillämplig lag uttryckligen förbjuder tidigare nämnda begränsning, (h) efterleva alla andra rimliga krav eller begränsningar som Signify begär eller inför,närmare beskrivna på Webbplatsen meethue.com, (i) inte tillåta att andra utför tidigare nämnda begränsade handlingar. Observera att Tjänsterna och Produkterna inte ska användas för bevakning eller andra liknande syften. 

Öppen källkod

Vissa element i kod från tredje part som ingår i Tjänsterna (och som anges i Appen eller på Webbplatsen) är underkastade licenser för öppen källkod.

Personuppgiftsmeddelande

Personuppgiftsmeddelandet som reglerar användningen av Tjänsterna finns på Webbplatsen meethue.com. Detta personuppgiftsmeddelande kan komma att ändras från tid till annan, så du bör läsa det regelbundet och noga.

Avgifter och avgiftsbelagda uppgraderingar

Signify erbjuder dig tillgång till Tjänsterna utan kostnad. Signify kan komma att erbjuda ytterligare Tjänster (”Avgiftsbelagda uppgraderingar”) mot en avgift. Signify informerar dig om en Tjänst kommer att erbjudas mot en avgift i framtiden. I så fall kan du välja att antingen fortsätta använda de erbjudna Tjänsterna utan kostnad om tillämpligt, välja den Avgiftsbelagda uppgraderingen mot tillämplig avgift eller att sluta använda Tjänsten.

Användarinnehåll

Du kan eventuellt skapa eller ladda upp innehåll via Tjänsterna (”Användarinnehåll”), och i så fall bestämmer du vad som ska vara offentligt tillgängligt. Vi vill att du och andra ska ha glädje av våra Tjänster, så använd inte Tjänsterna på ett sätt som betraktas som olämpligt (t.ex. obscent, i strid mot lagar och förordningar, kränkande, diskriminerande eller som inkräktar på andras rättigheter inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter).

Användarinnehåll kommer inte från Signify, och vi stödjer inte de åsikter, rekommendationer eller råd som förekommer i sådant innehåll. När du delar ditt innehåll avser vi att använda det även i eget syfte, inklusive kommersiella syften. Om du inte vill det bör du vara försiktig med vad du delar.

Tredje parter och tredjepartsavgifter

Om du tillåter att din Produkt styrs via en enhet eller app från tredje part bekräftar du att den tredje partens villkor gäller. 

När du använder Tjänsterna är det möjligt att du även använder en tjänst, laddar ned en programvara eller köper varor som tillhandahålls av tredje part. Dessa tjänster och produkter från tredje part kan ha sina egna tillämpliga regler och begränsningar utöver dessa Villkor, och du måste följa dessa i förhållande till den tredje parten. 

Du godkänner att du ansvarar för alla avgifter som debiteras av tredje part, t.ex. din internet- eller mobilenhetsleverantör, som tillhandahåller tjänster du behöver för att kunna använda Tjänsterna.

Äganderätt och immateriell rättighet

Signify äger alla upphovsrättigheter, varumärken, servicemärken och varuutstyrselskydd till allt material och innehåll som visas i och via Tjänsterna. Du får inte reproducera, ändra, skapa verk härledda från, visa, utforma, framföra, publicera, distribuera, sprida, överföra, sända eller cirkulera sådant material eller innehåll till tredje part (inklusive visa eller distribuera materialet via en webbplats tillhörande tredje part) utan Signify’s in förväg lämnade skriftligta medgivande, utom för att använda Tjänsterna för avsett ändamål. Signify förbehåller sig alla rättigheter som inte på annat sätt uttryckligen beviljas i dessa Villkor.

Om du skickar in en kommentar, ett förslag eller annat material (”Feedback”) till Signify som är kopplat till Tjänsten (exklusive allt illegalt innehåll) överlåter du därmed all äganderätt till sådan Feedback till Signify och godkänner att vi är berättigade att använda och implementera sådan Feedback på valfritt sätt utan begränsningar eller krav på konfidentialitet, tillskrivning eller ersättning till dig, eller beviljar Signify en licens att använda sådan Feedback utan begränsningar i den utsträckning som det tidigare nämnda betraktas som ogiltigt.

Produktens programvara licensieras till dig, inte såld till dig. Villkoren ger dig endast rätt att använda Produktens programvara, men du tillskrivs inga rättigheter, vare sig uttryckliga eller underförstådda, till Produktens programvara andra än de som anges i dessa Villkor. Signify och dess licensgivare behåller alla rättigheter och all äganderätt i och till Programvaran, inklusive eventuella patent, upphovsrätter, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter som ingår däri. Produktens programvara skyddas av upphovsrättslagar, bestämmelser i internationella fördrag och andra immaterialrättsliga lagar. Om inget annat anges häri får du inte hyra ut, leasa, underlicensiera, sälja, överlåta, låna ut eller på annat sätt överlåta Produktens programvara. Du får inte avlägsna eller förstöra produktidentifiering, upphovsrättsmeddelanden eller andra märkningar eller begränsningar avseende äganderätten som finns på Produkten.

Garantifriskrivningar 

Vårt mål är attge dig en bra upplevelse av våra tjänster. OBSERVERA DOCK ATT VI ENBART KAN LEVERERA TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG, SAMT ATT DU INTE KAN VARA SÄKER PÅ RÄTTIDIGHETEN ELLER RESULTATEN SOM ERHÅLLS FRÅN TJÄNSTERNA. Detta beror bland annat på att tillgängligheten till Tjänsterna även är beroende av yttre faktorer inklusive, men inte begränsat till, din dator, mobila enhet, hemkablage, Wi-Fi-nätverk, internet- och mobilenhetsleverantör eller andra tjänster från tredje part som Signify inte råder över. Signify kan därför inte garantera Tjänsternas tillgänglighet, drifttid, exakthet vad gäller resultat, data, lagring av data, tillgänglighet i alla länder, tillförlitlighet vad gäller därav följande meddelanden, särskilda besparingsnivåer eller andra ekonomiska fördelar.

Ansvarsbegränsning

Vi har stark tillit till vår Tjänst, men det finns alltid en risk för att saker inte fungerar som de ska. Vi ber verkligen om ursäkt om vår Tjänst olyckligtvis inte skulle fungera, eller om innehåll skulle förloras. Vi är medvetna om att detta är olyckligt och olägligt. Dessvärre KAN VI I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, INTE ACCEPTERA NÅGOT ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. VI ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR BELOPP SOM ÖVERSTIGER DE AVGIFTER SOM ERLAGTS I SAMBAND MED TJÄNSTERNA. OM BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNING, SKADESTÅND ELLER ANSVAR ÄR FÖRBJUDET ELLER BEGRÄNSAT ENLIGT LAG HAR SIGNIFY ÄNDÅ RÄTT TILL DE MAXIMALA FRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR SOM MEDGES ENLIGT LAG.

Formell kommunikation

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera dessa Villkor. I så fall kommer detta att meddelas genom Formell Kommunikation. Om vi gör väsentliga ändringar i viktiga punkter i dessa Villkor (väsentlig ändring) kan vi komma att meddela dig om dessa på ett mer framträdande sätt. Vi kan t.ex. tillfälligt framhäva nya eller ändrade avsnitt i dessa Villkor, tillfälligt lägga ut ett framsträdande meddelande på Webbplatsen eller registrerings-/inloggningssidan, eller tillfälligt lägga till ordet ”Uppdaterad” i rubriken till dessa Villkor och/eller i eventuella hyperlänkar som leder till dessa Villkor. I vissa fall kan vi också komma att skicka dig ett e-postmeddelande eller annan kommunikation om ändringarna och  eventuella val du har eller åtgärder du kan vidta innan dessa träder i kraft. Om du inte vidtar några åtgärder, eller om du fortsätter att använda Tjänsterna inklusive besöka Webbplatsen efter sådana upplysningar eller meddelanden, eller om du godkänner ändringar för vilka vi behöver ditt föregående godkännande, tolkar vi det som att du godkänner dessa ändringar.

Överlåtelse och delvis ogiltighet

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter du har enligt dem, får inte överlåtas. Om någon bestämmelse i dessa Villkor av någon anledning befinns vara ogiltig, olaglig eller verkningslös av en domstol eller annan behörig instans ska övriga bestämmelser gälla med full verkan.

Tillämplig lagstiftning

Dessa Villkor ska tolkas och regleras enligt lagarna i Holland lagar utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Slutligen:

Du intygar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som omfattas av något av USA:s regerings utfärdade embargon eller som av USA:s regering har benämnts som ett land som ”stödjer terrorism” och (ii) att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter. Du beviljar också oåterkalleligen Apple rätten (som ska anses ha accepterat den rätten) att åberopa dessa villkor mot dig som en tredjepartsförmånstagare därav. 

Du samtycker till att varken direkt eller indirekt exportera eller återexportera Produkten eller Produktens programvara till ett land som enligt United States Export Administration Act eller andra liknande lagar och förordningar i USA kräver en exportlicens eller annat godkännande från USA:s regering, såvida inte en giltig exportlicens eller ett godkännande först har erhållits.