ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA PHILIPS HUE

1. Những Điều khoản sử dụng nội dung Philips Hue này (“những Điều khoản này”) áp dụng cho bạn nếu bạn cho Chúng tôi truy cập và sử dụng nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tin nhắn văn bản, ảnh, hình đồ họa, hình ảnh chuyển động, video, âm thanh, hình minh họa hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, sau đây được gọi là “Nội dung”) khi bạn:

  •  phản hồi bằng hashtag #yesHue (“Thẻ”); hoặc 
  •  tương tác với Chúng tôi thông qua bất kỳ dịch vụ mạng xã hội nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở LinkedIn, Instagram, Facebook (bao gồm Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter và WeChat) (gọi chung là “SNS”). 

Theo như mục đích của những Điều khoản này, “Chúng tôi” có nghĩa là Signify Holding B.V., bất kỳ và tất cả các công ty, các hãng và pháp nhân liên quan đến Signify Holding B.V. hiện tại hoặc sau này là Signify N.V. nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 50% trở lên giá trị danh nghĩa của vốn cổ phần đã phát hành hoặc quyền sở hữu và/hoặc 50% trở lên quyền biểu quyết tại các cuộc họp đại hội đồng và/hoặc có quyền bổ nhiệm đa số giám đốc và/hoặc chỉ đạo các hoạt động của họ.

2. Khi phản hồi bằng Thẻ hoặc tương tác với Chúng tôi thông qua bất kỳ SNS nào, nghĩa là bạn đang ký một thỏa thuận với Chúng tôi được điều chỉnh bởi những Điều khoản này và:
(a) bạn cấp cho Chúng tôi, các đối tác của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (“Cộng sự”) quyền vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, có hiệu lực trên toàn thế giới, có thể cấp phép lại và chuyển nhượng cũng như giấy phép để sử dụng, sao chép, sửa đổi, xóa toàn bộ, điều chỉnh, xuất bản, dịch, thay đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, bán và/hoặc phân phối Nội dung đó và/hoặc tích hợp Nội dung đó vào bất kỳ dạng thức, phương tiện, tài liệu hoặc công nghệ nào mà không cần thông báo, bồi thường hoặc có nghĩa vụ khác đối với bạn;  
(b) bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:
    b.1. bạn là tác giả và chủ sở hữu của Nội dung và có tất cả các quyền để cấp giấy phép tại khoản 2(a); 
    b.2. bạn được tất cả các cá nhân có trong Nội dung đồng ý để Chúng tôi sử dụng Nội dung;
    b.3. Nội dung không chứa bất kỳ thông tin bí mật nào; và 
    b.4. Nội dung và việc Chúng tôi sử dụng Nội dung không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; và 
(c) bạn từ bỏ mọi "quyền nhân thân" hoặc các quyền khác liên quan đến ghi nhận quyền tác giả hoặc tính toàn vẹn của các tài liệu về từng mục của Nội dung mà bạn có thể có theo bất kỳ luật hiện hành nào.

3. Khi tương tác với Chúng tôi thông qua bất kỳ SNS nào, nghĩa là bạn đang cho phép nhà cung cấp bên thứ ba đó chia sẻ với Chúng tôi thông tin về bạn và tương tác với bạn trên SNS, ví dụ: đăng cập nhật trạng thái, trả lời nhận xét và tin nhắn, đăng bài, "đăng lại" và "thích" bài đăng. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, điều này được thực hiện theo Thông báo bảo mật trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quảng bá thương hiệu của chúng tôi và giao tiếp với các cá nhân quan tâm.

4. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và đảm bảo Chúng tôi không phải chịu tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí tổn, thiệt hại và tổn thất (bao gồm mọi chi phí và phí tổn hợp pháp và hợp lý khác) mà Chúng tôi phải gánh chịu phát sinh do hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba đối với Chúng tôi do vi phạm các tuyên bố và bảo đảm của bạn được nêu trong khoản 2, bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc các quyền của bên thứ ba hoặc do bạn gửi Nội dung vi phạm những Điều khoản này.

5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không được Chúng tôi trả tiền cho việc sử dụng Nội dung của bạn như được mô tả trong những Điều khoản này.

6. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi sẽ không cố tình đăng nội dung dưới bất kỳ hình thức nào mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

7. Chúng tôi có thể cập nhật những Điều khoản này mà không cần thông báo. Thi thoảng, xin xem lại những Điều khoản này để đảm bảo bạn biết phiên bản mới nhất.

8. Những Điều khoản này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Chúng tôi và bạn liên quan đến chủ đề của thỏa thuận. Mọi miễn trừ những Điều khoản này sẽ chỉ có hiệu lực nếu Chúng tôi ra quyết định bằng văn bản và có chữ ký đầy đủ. Nếu bất kỳ phần nào của những Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, hiệu lực và khả năng thực thi của những điều khoản hoặc phần còn lại trong đó sẽ không bị ảnh hưởng. Những Điều khoản này và việc thực thi những Điều khoản đó sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp quốc gia nơi bạn cư trú và mọi tranh chấp sẽ được tham chiếu và giải quyết cuối cùng bởi thẩm quyền chuyên thuộc của các tòa án quốc gia nơi bạn cư trú mà không cần tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột pháp luật trong đó hoặc các nguyên tắc tương tự của bất kỳ thẩm quyền nào khác.