Πολιτική λήξης υποστήριξης

Πολιτική λήξης υποστήριξης

  1. Πολιτική λήξης υποστήριξης (Philips Hue Bridge)
  2. Πολιτική λήξης υποστήριξης (φώτα, συσκευές και αξεσουάρ Philips Hue – εκτός από τη γέφυρα Philips Hue Bridge)
  3. Πολιτική λήξης υποστήριξης (εφαρμογές για κινητές συσκευές Philips Hue)
  4. Πολιτική λήξης υποστήριξης Philips Hue
  5. Τρέχουσα κατάσταση υποστήριξης των προϊόντων Philips Hue

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 5 για την τρέχουσα κατάσταση των προϊόντων Philips Hue. Στον βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής λήξης υποστήριξης έρχονται σε αντίθεση με την περιορισμένη εγγύηση που ισχύει για ένα προϊόν Philips Hue, θα υπερισχύουν οι όροι της παρούσας πολιτικής λήξης υποστήριξης. Κατά καιρούς, ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική λήξης υποστήριξης. Εάν το πράξουμε, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη πολιτική στον δικτυακό τόπο μας Philips Hue. 

1. Πολιτική λήξης υποστήριξης (Philips Hue Bridge)

Σημαντική δήλωση για ενημερώσεις λογισμικού, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συμβατότητα

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.

Η γέφυρα Philips Hue Bridge έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται στο Διαδίκτυο. Η γέφυρα Philips Hue Bridge λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού απευθείας από τη Signify (παλαιότερα γνωστή ως Philips Lighting), όταν είναι συνδεδεμένη σε δρομολογητή (router) με σύνδεση στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιείται με την επίσημη εφαρμογή Philips Hue για κινητές συσκευές.

Η Signify θα παρέχει στη γέφυρα Philips Hue Bridge βασικές ενημερώσεις λογισμικού πλατφόρμας, εάν υπάρχουν, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν υποστηρίζεται από το υλικό).

Επιπλέον, η Signify θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη γέφυρα Philips Hue Bridge με τις απαιτούμενες ενημερώσεις ασφαλείας, ποιότητας και διαλειτουργικότητας, ενώ θα διατηρεί τη συμβατότητα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής μας Philips Hue για κινητές συσκευές, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. *

Μετά από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, η Signify ενδέχεται να επιλέξει να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ή/και ενημερώσεις συμβατότητας με ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και εφαρμογές Philips Hue για κινητές συσκευές κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Εάν, ωστόσο, τερματιστούν οι ενημερώσεις λογισμικού ή/και οι ενημερώσεις συμβατότητας με ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και εφαρμογές Philips Hue για κινητές συσκευές, συνιστούμε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση της γέφυρας Philips Hue Bridge.

Από τις 30 Απριλίου 2020, δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού για τη γέφυρα Philips Hue Bridge v1 και θα διακοπεί η συμβατότητα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας. Η γέφυρα Hue Bridge v1 θα ελέγχεται μόνο τοπικά, μέσω της αποκλειστικής εφαρμογής Philips Hue Bridge v1 για κινητές συσκευές.

*) Για τη συμβατότητα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, η γέφυρα Philips Hue Bridge θα πρέπει να παραμένει ενημερωμένη και η συμβατότητα αυτού θα διατηρείται για τις τελευταίες 3 εκδόσεις λογισμικού που έχουν κυκλοφορήσει, με εξαίρεση την περίπτωση σημαντικών ενημερώσεων ασφαλείας, όπου η υποστήριξη ενδέχεται να χρειαστεί να είναι περιορισμένη. Για τη συμβατότητα με τις επίσημες εφαρμογές Philips Hue για κινητές συσκευές, η γέφυρα Philips Hue Bridge θα πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένη με την τελευταία έκδοση λογισμικού.

2. Πολιτική λήξης υποστήριξης (φώτα, συσκευές και αξεσουάρ Philips Hue – εκτός από τη γέφυρα Philips Hue Bridge)

Σημαντική δήλωση σχετικά με ενημερώσεις λογισμικού, δυνατότητες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συμβατότητα

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας.

Τα φώτα, οι συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των καμερών Philips Hue) και τα αξεσουάρ Philips Hue (εκτός από το Philips Hue Bridge) (στην παρούσα ενότητα 2 αναφέρεται ως «Προϊόν») λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού απευθείας από τη Signify (παλαιότερα γνωστή ως Philips Lighting), όταν είναι συνδεδεμένα στην επίσημη εφαρμογή Philips Hue για κινητές συσκευές με σύνδεση στο Διαδίκτυο.**

Η Signify θα παρέχει στο Προϊόν σας σημαντικές ενημερώσεις λογισμικού πλατφόρμας, εάν υπάρχουν, για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το υλικό ή/και το σύστημα δεν υποστηρίζεται από το υλικό. Κατά συνέπεια, ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλα τα Προϊόντα, όπως θα ενημερώνουμε κατά καιρούς στον δικτυακό τόπο μας Philips Hue (ως μέρος αυτής της πολιτικής Λήξης υποστήριξης ή με άλλο τρόπο) ή (εάν ισχύει) στην επίσημη εφαρμογή μας Philips Hue για κινητές συσκευές.

Επιπλέον, η Signify θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα Προϊόντα σας με τις απαιτούμενες ενημερώσεις ασφαλείας, ποιότητας και διαλειτουργικότητας, ενώ θα διατηρεί τη συμβατότητα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, με την τελευταία έκδοση για Philips Hue Bridge (κατά περίπτωση) και με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Philips Hue για κινητές συσκευές, για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. *

Μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η Signify ενδέχεται να επιλέξει να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ή/και ενημερώσεις συμβατότητας με ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και εφαρμογές για κινητές συσκευές για το Προϊόν σας κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Εάν, ωστόσο, τερματιστούν οι ενημερώσεις λογισμικού ή/και οι ενημερώσεις συμβατότητας με ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και εφαρμογές για κινητές συσκευές, συνιστούμε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση του προϊόντος.

** Επειδή το Philips Hue HDMI Sync Box και η κάμερα Philips Hue συνδέονται απευθείας στο Wi-Fi, ενημερώνονται αυτόματα στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Για να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τις εφαρμογές Philips Hue για κινητές συσκευές, το Philips Hue HDMI Sync Box και η κάμερα Philips Hue πρέπει να είναι ενημερωμένα.

*) Για τη συμβατότητα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, το Philips Hue Bridge θα πρέπει να παραμένει ενημερωμένο και η συμβατότητα αυτή θα διατηρείται για τις τελευταίες τρεις (3) εκδόσεις λογισμικού που έχουν κυκλοφορήσει, με εξαίρεση την περίπτωση σημαντικών ενημερώσεων ασφαλείας, όπου η υποστήριξη ενδέχεται να χρειαστεί να είναι περιορισμένη. Για τη συμβατότητα με τις επίσημες εφαρμογές Hue για κινητές συσκευές, η Philips Hue Bridge θα πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένο με την τελευταία έκδοση λογισμικού.

3. Πολιτική λήξης υποστήριξης (εφαρμογές για κινητές συσκευές Philips Hue)

Για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία απόδοσης φωτισμού, παρουσιάζονται σε τακτική βάση νέες και βελτιωμένες εκδόσεις των εφαρμογών Philips Hue για κινητές συσκευές. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να μετακινήσουμε, να αλλάξουμε ή να συνδυάσουμε δυνατότητες από τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές χωρίς προειδοποίηση. Ενδέχεται επίσης περιστασιακά να επιλέξουμε να αποσύρουμε μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, εάν κρίνουμε ότι η αυτόνομη λειτουργικότητά της δεν είναι πλέον σχετική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ανακοινώσουμε την απόσυρσή της τρεις μήνες εκ των προτέρων σε αυτήν τη σελίδα λήξης υποστήριξης. Οι ενημερώσεις για εφαρμογές για κινητές συσκευές που έχουν αποσυρθεί θα διακοπούν και οι εφαρμογές για κινητές συσκευές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες για λήψη.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις εφαρμογές μας Philips Hue για κινητές συσκευές στις 2 τουλάχιστον τελευταίες σημαντικές αναθεωρήσεις των λειτουργικών συστημάτων iOS και Android.

Από τις 30 Απριλίου 2020, δεν διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για την εφαρμογή Hue Bridge v1 για κινητές συσκευές και η συμβατότητα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας τερματίστηκε εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια, η αποκλειστική εφαρμογή Philips Hue Bridge v1 για κινητές συσκευές θα πάψει να υποστηρίζεται και θα αποσυρθεί στις 30 Απριλίου 2022. Έως ότου αποσυρθεί, η εφαρμογή Philips Hue Bridge v1 για κινητές συσκευές θα είναι διαθέσιμη στο https://www.philips-hue.com/app.

Από τις 18 Απριλίου 2023, η εφαρμογή για φορητές συσκευές Philips Hue περιλαμβάνει το πλήρες σύνολο λειτουργιών για τη ρύθμιση και τον έλεγχο του Philips Hue Play HDMI sync box. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή Philips Hue Sync για κινητά θα πάψει να υποστηρίζεται και θα αποσυρθεί από τα καταστήματα εφαρμογών στις 11 Ιουλίου 2023. Έως και μετά την απόσυρση της εφαρμογής για κινητά Philips Hue Sync, η εφαρμογή για κινητά Philips Hue θα είναι διαθέσιμη για λήψη.

4. Πολιτική λήξης υποστήριξης Philips Hue

 

Προϊόντα Συμβατότητα με το Philips Hue cloud Συμβατότητα με την εφαρμογή Philips Hue για κινητές συσκευές Επιδιορθώσεις κώδικα για την ασφάλεια, την ποιότητα και τη διαλειτουργικότητα
Philips Hue Bridge Τουλάχιστον 3 έτη (μόνο οι 3 τελευταίες εκδόσεις λογισμικού) * Τουλάχιστον 3 έτη (μόνο η τελευταία έκδοση λογισμικού) Τουλάχιστον 3 έτη (όλες οι εκδόσεις λογισμικού)
Φώτα, συσκευές και αξεσουάρ Philips Hue (εκτός από τη γέφυρα Philips Hue Bridge) Δ/Υ Τουλάχιστον 5 έτη Τουλάχιστον 5 έτη
Hue Bridge v1 Έως τις 30 Απριλίου 2020 Μετά από τις 29 Απριλίου 2019, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Philips Hue Bridge v1  Έως το πρώτο τρίμηνο του 2020
Εφαρμογές Philips Hue για κινητές συσκευές      

 

Η διάρκεια ορίζεται από τη στιγμή που η Signify θα σταματήσει την πώληση της συγκεκριμένης έκδοσης του προϊόντος.

*με εξαίρεση τις περιπτώσεις σημαντικών επιδιορθώσεων κώδικα ασφαλείας.

5. Τρέχουσα κατάσταση υποστήριξης των προϊόντων Philips Hue

Η λήξη της περιόδου υποστήριξης έχει φτάσει για τα παρακάτω προϊόντα:

Προϊόν Ημερομηνία έναρξης της περιόδου λήξης υποστήριξης
Philips Hue Bridge V1 30 Απριλίου 2020
Εφαρμογή Philips Hue Bridge v1 για κινητές συσκευές 30 Απριλίου 2022
Εφαρμογή συγχρονισμού για κινητά Philips Hue 11 Ιουλίου 2023

 

Τα παρακάτω προϊόντα έχουν ενεργή περίοδο υποστήριξης:

Προϊόν
Hue Bridge v2
Όλα τα φώτα της επωνυμίας Hue
Όλα τα αξεσουάρ της επωνυμίας Hue
Όλες οι συσκευές με την επωνυμία Hue (HDMI Sync Box και κάμερα)
Εφαρμογή Philips Hue Sync TV