Εγγύηση

Αγαπητέ πελάτη

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Philips, το εκτιμούμε ιδιαίτερα που επιλέξατε την επωνυμία Philips και σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη χρήση του προϊόντος σας.

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για οικιακή χρήση υπό κανονικές συνθήκες και λειτουργία μόνο. Η διάρκεια ζωής που αναγράφεται στη συσκευασία βασίζεται σε χρήση διάρκειας έως και 3 ωρών λειτουργίας κατά μέσο όρο ημερησίως για 7 ημέρες εβδομαδιαίως. Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολίες κατά τη χρήση του προϊόντος, συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης και τις πληροφορίες στον δικτυακό τόπο μας. Εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος, εμείς ως ο κατασκευαστής (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) εγγυόμαστε ότι τα εξαρτήματα υλικού της συσκευής είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα σε υλικά και ποιότητα κατασκευής για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετική περίοδος εντός ή επάνω στη συσκευασία του προϊόντος και με την επιφύλαξη της συντήρησης αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας και καθαρισμού, όπως αυτές καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει μόνο τα εξαρτήματα υλικού που περιέχονται στην αρχική συσκευασία. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει κανένα λογισμικό, ακόμη και αν αυτό έχει συσκευαστεί ή πωλείται με τα εξαρτήματα υλικού. Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της παρούσας συσκευής δεν θα παρουσιάσει διακοπές ή ότι θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις κανονιστικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι υποχρεώσεις μας βάσει εγγύησης θα περιορίζονται, κατά την επιλογή μας, είτε στην επισκευή, είτε στην αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με ένα προϊόν αντικατάστασης ή στην προσφορά κατάλληλης πίστωσης για την τιμή αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος. Η τοποθέτηση/αφαίρεση ή/και η εγκατάσταση/απεγκατάστση και το κόστος εργασίας εξαιρούνται από την εγγύηση, όπως και τυχόν θραύση γυαλιού , οι μπαταρίες και οι λαμπτήρες με δυνατότητα αντικατάστασης. Τα επανορθωτικά μέτρα μας βάσει εγγύησης δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση ούτε την ανανέωση της αρχικής περιόδου ισχύος εφαρμογής της εγγύησης. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την επιλογή μας, αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση, με προϊόν το οποίο θα εμφανίζει μικρές αποκλίσεις στον σχεδιασμό ή/και στις προδιαγραφές, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Για να έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε έγκυρη αξίωση, θα πρέπει να παρουσιάσετε σε εμάς (ή στον αντιπρόσωπό εκπρόσωπό μας) κατόπιν αιτήματος, κατάλληλη απόδειξη της αγοράς σας και το ελαττωματικό προϊόν προς ανάλυση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η παρούσα πολιτική καθορίζει και τη συνολική ευθύνη μας ως κατασκευαστής, όσον αφορά τα ελαττωματικά ή μη συμβατά προϊόντα. Δεν θα φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη έναντι υμών για άλλες απώλειες ή έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απώλειας δεδομένων ή της απώλειας εσόδων), ούτε θα σας αποζημιώνουμε για δραστηριότητες όπως η τακτική συντήρηση, η αποθήκευση ή η αποκατάσταση δεδομένων. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται από την παρούσα εθελοντικά παρεχόμενη εγγύηση του κατασκευαστή.

Η παρούσα εγγύηση υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της πολιτικής μας Λήξης υποστήριξης, και αντικαθίσταται ενδεχομένως από αυτήν, στον βαθμό που η Signify αποφασίσει να τερματίσει την υποστήριξη για την παρούσα συσκευή σύμφωνα με την πολιτική της Λήξης υποστήριξης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Αν παραδώσετε το προϊόν σας για σέρβις σε διαφορετική χώρα από αυτήν στην οποία αγοράσατε το προϊόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σέρβις στο προϊόν σας παρά τους όρους εγγύησης της χώρας στην οποία αγοράσατε το προϊόν.

Για να ζητήσετε σέρβις εντός της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών της Philips. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο: www.philips.com/lighting.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις στη σχεδίαση και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.