Εγγύηση

Προϋποθέσεις εγγύησης κατασκευαστή – για την Ευρώπη για τα προϊόντα Philips Hue, εκτός από τους λαμπτήρες Philips Hue, τις ταινίες φωτισμού Philips Hue και τα αξεσουάρ Philips Hue (όπως αυτά καθορίζονται στον ιστότοπο www.philips-hue.com)

Η παρούσα εθελοντική εγγύηση κατασκευαστή ισχύει εάν είστε καταναλωτής και αγοράσατε το προϊόν σας στην Ευρώπη και αφορά τα προϊόντα Philips Hue, εκτός από τους λαμπτήρες Philips Hue, τις ταινίες φωτισμού Philips Hue και τα αξεσουάρ Philips Hue (όπως αυτά καθορίζονται στον ιστότοπο www.philips-hue.com).

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για οικιακή χρήση, αποκλειστικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος και λειτουργίας. Εάν αντιμετωπίσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες με τη χρήση του προϊόντος, σάς συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης και τις πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστότοπό μας. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, εμείς ως κατασκευαστής (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Αριθμός 10461 5600 VB Eindhoven, Ολλανδία) εγγυάται ότι τα εξαρτήματα υλικού της συσκευής δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για περίοδο δύο (2) ετών μετά την ημερομηνία παράδοσης, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετική περίοδος στη συσκευασία του προϊόντος και υπόκειται σε εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τα εξαρτήματα υλικού που περιέχει η αρχική συσκευασία. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε λογισμικό, ακόμη και εάν συσκευάζεται και πωλείται με τα εξαρτήματα υλικού. Δεν εγγυόμαστε για την απρόσκοπτη ή την χωρίς σφάλματα χρήση αυτής της συσκευής. Οι υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της εγγύησης θα περιορίζονται, κατ' επιλογή μας, στην επισκευή του προϊόντος, στην παροχή ενός προϊόντος αντικατάστασης για το ελαττωματικό προϊόν ή στην προσφορά πίστωσης που να αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος, εκτός αν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζουν κάτι διαφορετικό. Η τοποθέτηση/αφαίρεση ή/και η εγκατάσταση/απεγκατάσταση, καθώς και το κόστος εργασίας εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση, όπως και το σπασμένο γυαλί, οι μπαταρίες και οι αντικαταστάσιμοι λαμπτήρες. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που υποχρεούμαστε να παρέχουμε στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης δεν παρατείνουν και δεν ανανεώνουν την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Δικαιούμαστε, κατά την κρίση μας, να αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση, με ένα προϊόν που έχει μικρές αποκλίσεις στο σχεδιασμό ή/και στις προδιαγραφές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Προκειμένου να έχετε το δικαίωμα να εγείρετε μια έγκυρη αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, πρέπει να προσκομίσετε σε εμάς (ή στον αντιπρόσωπό μας), κατόπιν αιτήματος, επαρκή απόδειξη της αγοράς σας, καθώς και το ελαττωματικό προϊόν, για ανάλυση. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα πολιτική καθορίζει την πλήρη ευθύνη που φέρουμε ως ο κατασκευαστής, σε σχέση με ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για άλλες απώλειες ή έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απώλειας δεδομένων ή της απώλειας εισοδήματος), ούτε θα σας αποζημιώσουμε για δραστηριότητες όπως η τακτική συντήρηση, η αποθήκευση ή η επαναφορά δεδομένων.

Η παρούσα εγγύηση κατασκευαστή παρέχει δικαιώματα ξεχωριστά από τα δικαιώματα που σάς παρέχονται βάσει του κοινού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι οι παροχές βάσει εγγύησης παρέχονται επιπλέον των εκ του νόμου προβλεπόμενων δικαιωμάτων σας και ότι τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά σας δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος, έχετε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα που είναι δωρεάν και μπορείτε να καταθέσετε αγωγή εναντίον της εταιρείας που σας πούλησε το εν λόγω προϊόν.

Η παρούσα εγγύηση υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της πολιτικής μας Λήξης υποστήριξης, και αντικαθίσταται ενδεχομένως από αυτήν, στον βαθμό που η Signify αποφασίσει να τερματίσει την υποστήριξη για την παρούσα συσκευή σύμφωνα με την πολιτική της Λήξης υποστήριξης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Αν παραδώσετε το προϊόν σας για σέρβις σε διαφορετική χώρα από αυτήν στην οποία αγοράσατε το προϊόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σέρβις στο προϊόν σας σύμφωνα με τους όρους εγγύησης της χώρας στην οποία αγοράσατε το προϊόν.
Για να λάβετε υπηρεσίες εντός της περιόδου εγγύησης αυτής της εγγύησης του κατασκευαστή, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών της Philips. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση: www.philips.com/lighting

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.