Camera an ninh

Bắt kịp với những cải tiến và cập nhật mới nhất về camera an ninh Philips Hue. Chúng tôi công bố ghi chú phát hành trong mọi bản cập nhật để bạn có thể nắm được thông tin cập nhật về những điều chỉnh mà chúng tôi thực hiện đối với ứng dụng này.

Bạn muốn đảm bảo rằng bạn nhận được các bản cập nhật ngay lập tức? Hãy bật cập nhật tự động cho hệ thống Philips Hue của bạn trong ứng dụng Hue (Cài đặt > Cập nhật phần mềm).

Ngày 12 tháng 9 năm 2023 
Camera Secure 0.0

  • Ra mắt ban đầu. Quay lại xem thông tin ở đây để biết ghi chú phát hành trong tương lai! 

Bridge

Ghi chú phát hành Bridge

All release notes

Ghi chú phát hành