Tư vấn bảo mật

Tư vấn bảo mật về sản phẩm Hue

Hue cam kết đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như luôn bảo mật các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chỉ định các nguồn lực quan trọng để xác định và giảm thiểu những lỗ hổng trong giai đoạn thiết kế sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các nhà nghiên cứu về bảo mật và những người dùng khác để sửa và vá bất kỳ lỗ hổng xác định được nào.

Nếu bạn cho rằng mình đã tìm thấy lỗ hổng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chương trình tiết lộ có trách nhiệm https://www.signify.com/global/product-security.

Cập nhật bảo mật về sản phẩm Hue

Để bảo vệ người dùng, Hue khuyến nghị bạn cần luôn cập nhật hệ thống của mình với phiên bản phần mềm mới nhất và chỉ tải xuống các ứng dụng từ
cửa hàng ứng dụng chính thức của iOS và Android.

Để biết thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất của Hue Apps, Hue Bridge, Phụ kiện cho Hue, Đèn Hue hoặc Hue Sync, vui lòng truy cập
trang công bố của chúng tôi.

Để đảm bảo hệ thống Hue được cập nhật đầy đủ, vui lòng kiểm tra trang ‘Software update’ (Cập nhật phần mềm) trong ứng dụng Hue chính thức ở mục 
‘Settings’ > ‘Software update’ (Cài đặt > Cập nhật phần mềm). Chúng tôi cũng khuyến nghị người dùng nên bật “automatic updates” (tự động cập nhật) ở mục này để đảm bảo phần mềm mới nhất được cài đặt tự động.

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?