ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ PHILIPS HUE

1. Αυτοί οι όροι χρήσης του περιεχομένου της Philips Hue («αυτοί οι Όροι») ισχύουν για εσάς εφόσον μας παρέχετε πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μηνυμάτων κειμένου, φωτογραφιών, γραφικών, κινούμενων εικόνων, βίντεο, ήχου, εικόνων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού, που αναφέρεται εφεξής ως «Περιεχόμενο») από:

  •  απαντήσεις με το hashtag #yesHue («Ετικέτα») ή 
  •  αλληλεπίδραση μαζί μας μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των LinkedIn, Instagram, Facebook (συμπεριλαμβανομένου του Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter και WeChat) (συλλογικά, «ΥΚΔ»). 

Για τους σκοπούς αυτών των Όρων, οι όροι «εμάς, μας, μαζί μας» σημαίνουν τη Signify Holding B.V. και όλες τις εταιρείες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα σε σχέση με τα οποία τώρα ή εφεξής η Signify N.V. κατέχει άμεσα ή έμμεσα 50% ή περισσότερο της ονομαστικής αξίας του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου ή της κυριότητας ή/και έχει το 50% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου σε γενικές συνελεύσεις ή/και έχει την εξουσία να διορίζει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή/και κατευθύνει με άλλο τρόπο τις δραστηριότητές τους.

2. Εάν απαντήσετε με την Ετικέτα ή επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω οποιαδήποτε ΥΚΔ, συνάπτετε συμφωνία με εμάς που διέπεται από τους παρόντες Όρους και:
(α) Παρέχετε σε εμάς, στους συνεργάτες μας και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών («Συνεργάτες») διαρκές, αμετάκλητο, χωρίς υποχρέωση καταβολής τελών, παγκόσμιο, παραχωρούμενο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια για τη χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, διαγραφή στο σύνολό του, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, μεταβολή, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση ή/και διανομή του εν λόγω Περιεχομένου ή/και την ενσωμάτωση του εν λόγω Περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, υλικό ή τεχνολογία χωρίς ειδοποίηση, αποζημίωση ή άλλη υποχρέωση προς εσάς.  
(β) Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
β.1. Είστε ο/η δημιουργός και ιδιοκτήτης του Περιεχομένου και έχετε όλα τα δικαιώματα να χορηγήσετε την άδεια στη ρήτρα 2(α). 
    β.2. Έχετε λάβει από όλα τα άτομα που εμφανίζονται στο Περιεχόμενο τη συγκατάθεσή τους προς εμάς για τη χρήση του Περιεχομένου.
    β.3. Το Περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, και 
    β.4. το Περιεχόμενο και η Χρήση του Περιεχομένου από εμάς δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου τρίτου μέρους ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, και 
(γ) παραιτείστε από οποιοδήποτε «ηθικό δικαίωμα» ή άλλα δικαιώματα σε σχέση με την απόδοση της συγγραφής ή της ακεραιότητας του υλικού αναφορικά με κάθε στοιχείο του Περιεχομένου που μπορεί να έχετε σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο.

3. Αλληλεπιδρώντας μαζί μας μέσω οποιασδήποτε ΥΚΔ εξουσιοδοτείτε αυτόν τον τρίτο πάροχο να μοιραστεί μαζί μας πληροφορίες σχετικά με εσάς και να αλληλεπιδράσει μαζί σας στην ΥΚΔ, για παράδειγμα, να δημοσιεύσει ενημερώσεις κατάστασης, να απαντήσει σε σχόλια και μηνύματα, να δημοσιεύσει, να κάνει προώθηση μιας ανάρτησης («retweet») και να δηλώσει ότι μια ανάρτηση του αρέσει («like»). Όπου γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, πραγματοποιείται σύμφωνα με την Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρείας μας με βάση το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση της επωνυμίας μας και την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα άτομα.

4. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να μας προφυλάξετε έναντι όλων των υποχρεώσεων, δαπανών, εξόδων, αποζημιώσεων και απωλειών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών και άλλων εύλογων επαγγελματικών δαπανών και εξόδων) που υποστήκαμε ή στα οποία υποβληθήκαμε και απορρέουν ή έχουν σχέση με οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται εναντίον μας από τρίτο, προερχόμενη από την παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεων σας όπως αναφέρονται στη ρήτρα 2, την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου μέρους από εσάς ή την υποβολή περιεχομένου από εσάς που παραβιάζει τους παρόντες Όρους.

5. Συμφωνείτε ότι δεν θα πληρωθείτε για τη χρήση του περιεχομένου σας από εμάς, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

6. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων γίνονται σεβαστά από εμάς και δεν θα δημοσιεύσουμε εν γνώσει μας περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

7. Αυτοί οι Όροι μπορεί να ενημερώνονται από εμάς χωρίς ειδοποίηση. Ελέγξτε τους παρόντες Όρους κατά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι έχετε γνώση της πιο πρόσφατης έκδοσης.

8. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε Εμάς και εσάς σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας. Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρους θα ισχύει μόνο εάν είναι γραπτή και υπογραφεί από Εμάς. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο από αρμόδιο δικαστήριο, δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων ή τμημάτων αυτών. Αυτοί οι Όροι και η επιβολή τους διέπονται από τους νόμους της χώρας διαμονής σας και οι τυχόν διαφορές θα παραπεμφθούν και, τελικά, θα επιλυθούν από την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας διαμονής σας, ανεξάρτητα από τις συγκρούσεις των διατάξεων του εφαρμοστέου δικαίου αυτής ή σε ανάλογες αρχές οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.