A PHILIPS HUE-TARTALMAKRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1. A Philips Hue-tartalmakra vonatkozó jelen használati feltételek (a továbbiakban: „jelen Feltételek”) akkor vonatkoznak Önre, ha különféle tartalmakhoz (beleértve többek között a szöveges üzeneteket, fényképeket, mozgóképeket, videókat, hangokat, illusztrációkat, grafikákat vagy bármilyen más anyagot, a továbbiakban: „Tartalom”) hozzáférést biztosít és engedélyezi a használatukat a következő módokon:

  •  használja a #yesHue kettős keresztes címkét (a továbbiakban: „ Címke); vagy 
  •  kapcsolatba lép velünk bármilyen közösségi hálózati szolgáltatáson keresztül (beleértve, de nem kizárólagosan, a LinkedIn, az Instagram, a Facebook [és a Facebook Messenger], a Pinterest, a YouTube, a WhatsApp, a Twitter és a WeChat szolgáltatásokat) (együttesen: „közösségi hálózati szolgáltatás”). 

A jelen Feltételek keretében a „mi” és ennek nyelvtani formái a Signify Holding B.V. vállalatot, valamint minden olyan társaságot, céget és jogi személyt jelent, amelynek a Signify N.V vállalat most vagy a jövőben közvetlenül vagy közvetve a kibocsátott részvényei névértékének vagy tulajdoni hányadának legalább 50%-át birtokolja, és/vagy amelynek közgyűlésében a szavazati jogok legalább 50%-ával rendelkezik, illetve jogosult az igazgatók többségét kinevezni és/vagy tevékenységüket más módon irányítani.

2. A Címke használatával vagy bármely közösségi hálózati szolgáltatáson keresztüli kapcsolattartással megállapodást köt velünk, amelyet a jelen Feltételek szabályoznak. Ezenkívül:
a) Nekünk, partnereinknek és a harmadik fél szolgáltatóknak (a továbbiakban: „ Társak”) örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, világszerte, továbblicencelhető és átruházható jogot és licencet ad arra, hogy felhasználjuk, másoljuk, módosítsuk, teljes egészében töröljük, adaptáljuk, kiadjuk, lefordítsuk, megváltoztassuk, eladjuk és/vagy terjesszük az ilyen Tartalmakat, származékos műveket hozzunk létre az ilyen Tartalmak alapján, és/vagy beépítsük az ilyen Tartalmakat bármilyen formában bármilyen médiába, anyagba vagy technológiába az Ön értesítése, kártérítése vagy egyéb Ön felé fennálló kötelezettség nélkül.  
b) Ön kijelenti és szavatolja, hogy:
    b.1. Ön a Tartalom szerzője és tulajdonosa, és minden joga megvan a 2. a) pont szerinti licencbe adásához; 
    b.2. megszerezte a Tartalomban szereplő minden személy hozzájárulását a Tartalom használatához;
    b.3. a Tartalomban nem szerepel semmilyen bizalmas információ; és 
    b.4. a Tartalom és annak általunk történő használata nem sérti valamely harmadik fél szellemi tulajdonjogait, magánélethez való jogait és más jogait sem. 
c) Ön lemond minden olyan „erkölcsi jogról” vagy más jogról a szerzőséggel vagy a Tartalom épségével kapcsolatban a Tartalom minden egyes eleme vonatkozásában, amellyel a vonatkozó jogszabályok alapján rendelkezhet.

3. Ha bármilyen közösségi hálózati szolgáltatáson keresztül kapcsolatba lép velünk, akkor felhatalmazza azt a harmadik fél szolgáltatót arra, hogy Önnel kapcsolatos információkat osszon meg velünk, és hogy kapcsolatba lépjen Önnel a közösségi hálózati szolgáltatáson keresztül, például állapotfrissítések közzétételével, hozzászólások és üzenetek megválaszolásával, illetve bejegyzések közzétételével, „újratweetelésével” vagy „lájkolásával”. Amennyiben mi kezeljük a személyes adatait, ezt az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően tesszük márkánk népszerűsítése és az érdekelt személyekkel folytatott kommunikációval kapcsolatos jogos érdekeink alapján.

4. Az alkalmazandó törvények által megengedett legteljesebb mértékben vállalja, hogy kártalanít, megvéd és mentesít minket minden felelősséggel, költséggel, kiadással, kárral és veszteséggel szemben (ideértve a jogi és egyéb észszerű szakmai költségeket és kiadásokat is), amelyet mi szenvedünk el egy harmadik fél által ellenünk benyújtott bármely olyan követelés nyomán vagy azzal kapcsolatban, amely az Ön 2. pontban meghatározott képviseleteinek és garanciáinak megsértésén, bármely törvény vagy harmadik fél jogainak Ön általi megsértésén, illetve olyan Tartalom Ön általi beküldésén alapul, amely megsérti a jelen Feltételeket.

5. Ön elfogadja, hogy nem kap fizetséget azért, hogy a Tartalmát a jelen Feltételekben leírtak szerint használjuk.

6. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait, és tudatosan nem teszünk közzé olyan tartalmat, amely sérti mások szellemi tulajdonjogait.

7. A jelen Feltételeket előzetes értesítés nélkül frissíthetjük. Kérjük, időnként olvassa el a jelen Feltételeket, hogy a legfrissebb változatot ismerje.

8. A jelen Feltételek alkotják közöttünk és Ön között a jelen tárgyban létrejött teljes megállapodást. A jelen Feltételek alóli felmentés csak akkor érvényes, ha írásban adtuk és aláírtuk. Ha a jelen Feltételek bármely részét egy illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, ez nem érinti a többi rendelkezés vagy rész érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Feltételekre és végrehajtásukra az Ön lakóhelye szerinti ország törvényei az irányadók, és az esetleges vitákat az Ön lakóhelye szerinti ország bíróságainak kizárólagos joghatósága alá utaljuk, amely azokat véglegesen rendezi, jogütközésre vagy más joghatóságban érvényes hasonló elvekre való hivatkozás nélkül.