A Hue termék használati feltételei

Köszönjük, hogy a Philips Hue vezeték nélküli, testreszabott világítási termékét (a továbbiakban: „Termék”) választotta.

Az Ön által választott Termék képes arra, hogy a Termék kezelését, vezérlését és karbantartását biztosító szolgáltatásokat nyújtson. A Terméket a Signify által biztosított, mobileszközön (például mobiltelefon, táblagép vagy egyéb kapcsolt eszköz) működő alkalmazáson keresztül, otthonából vagy távolról vezérelheti. Az alkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”) egyéb funkciókat is nyújt.

A philips-hue.com webhelyet használhatja az alábbiakra is: i) a Termék kezelése; ii) regisztráció és a felhasználói fiók („Hue Account”) preferenciáinak beállítása;  iii) a webhely (a továbbiakban: „Webhely”) által kínált egyéb funkciók elérése.

A Termékre, az Alkalmazásra, a Hue Felhasználói fiókra, a Webhelyre, továbbá a Termékbe ágyazott szoftverre és bármely frissítéseire („Termékszoftver”), a továbbiakban együttesen „Szolgáltatások” megnevezéssel utalunk. Felhívjuk  figyelmét, hogy a Terméket otthonából az Alkalmazáson („Helyi elérés”) keresztül tudja használni.

Ahhoz, hogy a Terméket otthonán kívülről is tudja használni, szüksége lesz egy Hue Felhasználói fiókra, amelyet a Webhelyen tud létrehozni („Távoli Elérés”). A Hue felhasználói fiókkal Ön vezérelni tudja a Termékeket akár otthonából, akár otthonától távolról az Alkalmazáson és a Webhelyen keresztül. Fontos tudnia, hogy ha már rendelkezik Hue Felhasználói fiókkal, mindig el tudja érni a Termékeket a Távoli Elérés módon keresztül, abban az esetben is, ha otthonról használja azokat – hacsak nem állítja alapállapotba a bridge-et. Ezzel fontos tisztában lennie, mivel különböző adatokat gyűjtünk a Helyi és a Távoli

Elérés módban. Az ezzel kapcsolatos további információkért olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Ahhoz, hogy az Ön számára a Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, the Netherlands ("Signify") által kínált Szolgáltatásokat teljes körűen tudja használni, Önnek:

a.     a Szolgáltatás használatához létre kell hoznia egy felhasználói fiókot („Hue Account”), és el kell fogadnia az alábbi, a Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználási feltételeket („Feltételek”);
b.      el kell ismernie a Webhelyet és az Alkalmazást az Ön és a Signify között használt hivatalos kapcsolattartási csatornaként, pl. a Szolgáltatások vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó Feltételek bármely változásával kapcsolatban („Hivatalos kapcsolattartás”);
c.     le kell töltenie az Alkalmazást a Webhelyen jelzett módon;
d.     aktiválnia kell a Szolgáltatást úgy, hogy a Terméket a használati útmutatóban leírt módon csatlakoztatja;
e.     el kell fogadnia, hogy a Szolgáltatások működése függ az infrastruktúra rendelkezésre állásától, illetve a rendszerkövetelményektől, valamint – akár Önnel, akár a Signify vállalattal szerződésben álló – harmadik felek (pl. internetszolgáltató, telekommunikációs vagy adatátviteli szolgáltató vagy másik fél) által nyújtott szolgáltatásoktól;
f.       ha nem kíván Hue felhasználói fiókot (Hue Account) létrehozni, abban az esetben nem fogja tudni a Termék által biztosított összes funkciót elérni.  Ekkor a Terméket helyi eléréssel, az otthonából fogja tudni vezérelni. Ebben az esetben csak le kell töltenie az Alkalmazást, és el kell fogadnia a jelen Feltételeket.

Ügyfélszolgálat: Ha kérdései vagy aggályai vannak a Termékekkel, a Szolgáltatásokkal vagy jelen Feltételekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Signify Ügyfélszolgálatával. A platformot biztosító harmadik fél nem felelős sem az Alkalmazásért, sem annak tartalmáért. Ezért amennyiben a Szolgáltatásokra vonatkozóan kérdése van, segítségre van szüksége vagy észrevétele van a termékkel, illetve harmadik fél szellemi tulajdonával kapcsolatban, abban az esetben kizárólag a Signify Ügyfélszolgálatával lépjen kapcsolatba.

A jelen Felhasználási feltételekben foglaltak jogi szempontból kötelező érvényűek, és a Szolgáltatások használatával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el e feltételeket. A Terméket érintő Szolgáltatások használata tekintetében jelen Használati feltételek az irányadók.

AMENNYIBEN ÚGY VÁSÁROLTA MEG A TERMÉKET, HOGY NEM VOLT LEHETŐSÉGE ÁTTEKINTENI A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, ÉS AZOKAT NEM FOGADJA EL, ÚGY VISSZAKAPHATJA A TERMÉKÉRT FIZETETT TELJES ÖSSZEGET – HA VOLT –, AMENNYIBEN A MÉG NEM HASZNÁLT TERMÉKET A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMMAL EGYÜTT VISSZAKÜLDI A VÁSÁRLÁS IDŐPONTJÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL.

Áttekintés

Bármely, Ön által megvásárolt Termékre az adott Termékhez kapcsolódó szavatosság („Szavatosság”) vonatkozik. Ezek a feltételek nem csorbítják az Ön lakóhelye szerinti országában az Ön – mint fogyasztó – törvényben biztosított szavatossági jogait.

Felfüggesztés, megszüntetés és megszakítás

Jelen Feltételek korlátozás nélkül hatályban maradnak mindaddig, amíg eléri vagy használja a Szolgáltatásokat, vagy amíg a Szolgáltatás használata a jelen Feltételek rendelkezéseivel összhangban meg nem szűnik. A Signify bármikor (a) felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön Szolgáltatás elérésére vagy használatára vonatkozó jogait, vagy (b) megszüntetheti jelen feltételrendszert Önre vonatkozólag, ha a Signify jóhiszemű feltételezése szerint Ön a Szolgáltatások használata során megsértette jelen Feltételeket. A szolgáltatás megszüntetése esetén Ön a továbbiakban nem jogosult a Szolgáltatások használatára vagy elérésére.

A Signify fenntartja a jogot, hogy bármikor, értesítés mellett vagy anélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszakítsa jelen Szolgáltatást vagy annak bármely részét. Ön elfogadja, hogy a Signify sem Ön, sem harmadik fél által nem vonható felelősségre fenti jogának gyakorlásáért.

Felhasználói fiók és (de)aktiválása

(a)   Ön csak abban az esetben hozhat létre felhasználói fiókot és használhatja a Szolgáltatásokat, ha elfogadja és betartja jelen Feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat. A Szolgáltatások elérése vagy használata 13 év alatti személyek számára szigorúan tilos, és jelen Feltételek megsértésének minősül.
(b)   Ön beleegyezik, hogy: (a) a Signify által kért minden kapcsolattartási és egyéb információt pontosan rendelkezésre bocsát, továbbá az adatokban bekövetkezett bármely változásról azonnal értesíti a Signify vállalatot; (b) őrzi a felhasználói fiókjához tartozó belépési adatok biztonságát, és minden olyan tevékenységét, amely az Ön felhasználói fiókján keresztül történik;
(c)    Ön dönthet úgy, hogy felhasználói fiókját deaktiválja vagy törli. Ezt a philips-hue.com Webhelyen vagy a Signify Ügyfélszolgálaton keresztül tudja megtenni. A deaktiválás és a törlés következményeire vonatkozó információkat megtalálja a Webhelyen.
(d)   a Signify fenntartja a jogot, hogy korlátozza az egy eszközről létrehozható Hue Accountok, valamint az egy Hue Accounthoz társítható eszközök számát.

Hozzáférés és használat

Az Alkalmazás kizárólag az Ön Felhasználói fiókjában regisztrált kijelölt kézi mobileszköz(ök)re (pl. iPhone, iPad vagy androidos okostelefon) (függetlenül attól, hogy az(ok) az Ön vagy más személy tulajdonában áll(nak)) történő telepítésével, és annak a Termékkel kapcsolatban való használatával a Signify nem átruházható, nem kizárólagos jogot biztosít Önnek a Szolgáltatások eléréséhez és használatához (az allicencbe adásra vonatkozó jog biztosítása nélkül). Ez a licenc Ön és a Signify között jön létre, és a Termékbe ágyazott szoftverre (és annak minden frissítésére) is vonatkozik.

Automatikus szoftverfrissítések

A Signify távolról, előzetes értesítés nélkül frissítheti vagy módosíthatja a Szolgáltatások szoftvereit. A frissítésekre vagy módosításokra a Szoftverhasználati feltételekben foglaltak vonatkoznak. Amennyiben Ön nem szeretne ilyen frissítéseket, az egyetlen jogszerű lehetősége az, hogy a teljes Szolgáltatás használatát beszünteti.

Korlátozások

Ön beleegyezik, hogy (a) nem használja a Szolgáltatásokat akként, hogy az bármely jogszabályt, szabályozást vagy bírósági határozatot sértsen, illetve semmilyen jogellenes vagy visszaélésszerű célra; (b) csak a Signify által szándékoltak szerint használja a Szolgáltatásokat; (c) nem használja a Szolgáltatásokat semmilyen olyan módon, amellyel a Signify vállalatnak, a Signify beszállítóinak vagy bármely más személynek kárt okozhat; (d) nem közli újra, nem reprodukálja, nem terjeszti, nem jeleníti meg, nem teszi közzé és nem továbbítja a Szolgáltatások bármely részét, és (e) nem végez semmilyen cselekményt olyan szándékkal, hogy a Termékeket vagy a Szolgáltatásokat vírusokkal, féregvírusokkal, trójai faló vírusokkal, rosszindulatú (kártevő) szoftverekkel fertőzze meg, vagy amelyek hibát vagy működésképtelenséget idéznek elő a Termékekben vagy a Szolgáltatásokban, vagy egyéb, a végfelhasználók által használt eszközökben; (f) nem kerüli meg a Termékek, Szolgáltatások vagy egyéb végfelhasználói eszközök biztonságát, nem kísérli meg azt manipulálni, és nem teszi működésképtelenné a Termékeket, Szolgáltatásokat vagy egyéb végfelhasználói eszközöket; (g) nem fejti vissza és nem szereli szét a Termék(ek)et vagy a Szolgáltatás(oka)t, kivéve annyiban, amennyiben az alkalmazandó jog kifejezetten tiltja ezt a korlátozást; (h) betart minden más észszerű, a Signify által megkívánt vagy előírt követelményt és korlátozást, amelyek részletesen a philips-hue.com webhelyen találhatók; (i) nem engedélyezi más személyeknek a fenti, tiltott tevékenységek végzését. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatás(ok) és Termék(ek) nem használhatók megfigyelési vagy más hasonló célokra.

Open Source (Nyílt forráskód)

Egyes, független harmadik fél által szállított kódrészletek, amelyeket a Szolgáltatások tartalmaznak (és amint azok a Webhelyen megjelennek), nyílt forráskódú licencek hatálya alá tartoznak.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltatás használatára vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat elérhető a philips-hue.com webhelyen. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat időről időre változhat, így kérjük, hogy azt rendszeresen és figyelmesen olvassa el.

Díjak és térítésköteles frissítések

A Signify biztosítja Önnek a Szolgáltatásaihoz való díjmentes hozzáférést. A Signify dönthet úgy, hogy felárért további Szolgáltatásokat kínál („Térítésköteles frissítések”). A Signify tájékoztatja Önt arról, ha egy Szolgáltatás a jövőben díjkötelessé válik. Ilyen esetekben Ön határozhat úgy, hogy továbbra is ingyenesen használja a Szolgáltatást, amennyiben az alkalmazható, vagy választhatja a Térítésköteles frissítést a megadott díj ellenében, esetleg a jövőben nem használja a Szolgáltatást.

Felhasználói tartalmak

Önnek módja lehet arra, hogy tartalmakat hozzon létre vagy töltsön fel a Szolgáltatásokon keresztül („Felhasználói tartalom”). Ebben az esetben Ön határozza meg, hogy mely adatok lesznek nyilvánosan elérhetőek. Szeretnénk, ha Ön és a többi felhasználónk élveznék az általunk nyújtott Szolgáltatásokat, ezért kérjük, hogy ne használja a Szolgáltatásainkat helytelennek minősülő módon (például obszcén, jogszabályba ütköző, durva, diszkriminatív vagy mások jogait sértő módon, ideértve – korlátozás nélkül – a szellemi tulajdont érintő jogokat is).

A felhasználói tartalmakat nem a Signify biztosítja, és nem hagy jóvá semmilyen itt megjelent véleményt, javaslatot vagy   tanácsot. Az Ön által megosztott tartalmakat vállalatunk saját céljaira kívánja felhasználni, beleértve a kereskedelmi célokat is. Amennyiben ezt nem szeretné, javasoljuk, hogy körültekintően válassza meg a megosztani kívánt tartalmakat.

Harmadik felek és harmadik feleknek fizetett díjak

Lehetséges, hogy a Szolgáltatás használata során Ön olyan szolgáltatást is használ, olyan szoftverrészletet tölt le vagy olyan árut vásárol, amelyet harmadik fél biztosít. Ezekre a harmadik fél által szállított szolgáltatásokra és termékekre saját szabályok és korlátozások vonatkozhatnak, amelyek jelen Feltételektől függetlenek. E szabályozásokat és korlátozásokat Önnek be kell tartania.

Tudomásul veszi, hogy vállalja a felelősséget minden, harmadik félnek fizetendő díj tekintetében, mint például az internet- vagy mobileszköz-szolgáltatója, amely biztosítja Önnek a Szolgáltatás használatát lehetővé tévő egyedi követelmények teljesülését.

Tulajdonjogok és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A Szolgáltatásokban illetve a Szolgáltatások által megjelenített minden anyag és tartalom tekintetében a szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatásvédjegyek és arculathoz kapcsolódó jogok tulajdonosa a Signify vállalat. Ön ezeket az anyagokat és tartalmakat – a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát kivéve – a Signify előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem hozhat létre belőlük származékos műveket, nem jelenítheti meg, nem illesztheti be, nem adhatja elő, nem publikálhatja, nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem továbbíthatja, nem sugározhatja vagy bocsáthatja forgalomba vagy köröztetheti harmadik személyek részére (beleértve a harmadik személy  weboldalán megvalósuló megjelenítést vagy terjesztést is). A Signify fenntart minden olyan jogot, amely a jelen Feltételrendszerben nincs kifejezetten biztosítva.

Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban megjegyzést, javaslatot vagy egyéb tartalmat („Visszajelzés”) jelez a Signify részére (kivéve bármely jogellenes tartalmat), ezúton átruház mindenfajta, a Visszajelzésre vonatkozó, illetve ahhoz fűződő tulajdonjogot a Signify vállalatra, és tudomásul veszi, hogy a Signify jogosult bármely Visszajelzést bármilyen módon, korlátozás nélkül, titoktartási kötelezettség nélkül felhasználni, illetve implementálni, a Visszajelzés Önnek való tulajdonítása, illetőleg az Ön számára nyújtott kompenzáció nélkül, vagy – amennyiben a fenti rendelkezés érvénytelennek minősülne – Ön licencet ad a Signify részére arra vonatkozóan, hogy a Visszajelzést bármely korlátozás nélkül felhasználja.

A Termékszoftvert a Signify nem értékesíti, hanem licencbe adja. Jelen Feltételek csak a Termékszoftver használatára biztosítanak jogot, de Ön a jelen Használati feltételekben foglalt jogokon kívül nem szerez meg semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot a Termékszoftver tekintetében. A Signify és annak licencbe adói fenntartanak minden, a Termékszoftverhez fűződő jogot, jogcímet és érdekeltséget, beleértve mindazon szabadalmakat, szerzői jogokat, üzleti titkokat és egyéb szellemi tulajdonjogokat, amelyek a Termékszoftverben benne foglaltatnak. A Termékszoftver szerzői jogi védelem, nemzetközi egyezmények védelme, valamint egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A jelen Feltételekben írt kivételekkel Ön a Termékszoftvert nem adhatja bérbe, lízingbe vagy allicencbe, azt nem adhatja el, nem engedményezheti, nem adhatja kölcsönbe, és semmilyen más módon sem ruházhatja át. Nem távolíthat el a Termékből és nem rongálhat meg a Termékben semmilyen termékazonosítót, szerzői jogi jelzést, más tulajdonmegjelölést vagy -korlátozást.

Szavatossági nyilatkozat

Célunk, hogy szolgáltatásunkkal nagyszerű ügyfélélményt nyújtsunk. UGYANAKKOR FONTOS TUDNIA, HOGY A SIGNIFY CSAK "AS IS" ALAPON, ÚGY TUDJA BIZTOSÍTANI A SZOLGÁLTATÁSOKAT, AHOGY AZOK RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK, ÉS NEM SZÁMÍTHAT AZOK IDŐBELI PONTOSSÁGÁRA VAGY BÁRMELY MÁS EREDMÉNYRE, AMELYET A SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL MEGSZEREZHET. Ez többek között annak a ténynek tudható be, hogy a Szolgáltatások rendelkezésre állása külső körülményektől is függ, beleértve, de nem kizárólag az Ön számítógépét, mobileszközét, otthoni vezetékhálózatát, wifi-hálózatát, internetszolgáltatóját és mobilszolgáltatóját vagy más harmadik feleket, amelyekre a Signify vállalatnak nincs befolyása. Ennek megfelelően a Signify a Szolgáltatásokra vonatkozóan nem garantálhatja a rendelkezésre állást, az üzemidőt, az eredmények és az adatok pontosságát, az adattárolást, a minden országban való elérhetőséget, a Szolgáltatás eredményeként létrejövő értesítések megbízhatóságát, a megtakarítások vagy egyéb pénzügyi előnyök meghatározott szintjét.

A felelősség korlátozása

Bármennyire is hiszünk az általunk nyújtott Szolgáltatásban, mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a dolgok nem úgy működnek, ahogy azt elvárjuk. Abban a sajnálatos esetben, ha a Szolgáltatás nem működik, vagy adatvesztés történik, fogadja legőszintébb bocsánatkérésünket. Valóban megértjük, hogy ez milyen sajnálatos és mennyire kényelmetlen az Ön számára. Sajnálatos módon azonban AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEKBEN MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZETT KÁROKÉRT. SEMMILYEN ESETBEN SEM VAGYUNK FELELŐSEK A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT DÍJAKAT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN. AMENNYIBEN A JOGORVOSLATOK, A KÁRTÉRÍTÉS VAGY A FELELŐSSÉG BÁRMELY KORLÁTOZÁSÁT A TÖRVÉNY TILTJA VAGY KORLÁTOZZA, A SIGNIFY TOVÁBBRA IS JOGOSULT MARAD A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKŰ FELELŐSSÉGKIZÁRÁSRA ÉS -KORLÁTOZÁSOKRA.

Hivatalos kapcsolattartás

Jelen Feltételeket időről időre frissíthetjük. Amennyiben ilyen frissítés történik, arról Önt Hivatalos kapcsolattartás útján tájékoztatjuk. Amennyiben jelen Feltételek lényeges pontjaiban nagyobb változtatásokat hajtunk végre (lényeges változtatás), arról Önt kiemelt módon tájékoztathatjuk. Például időszakosan kiemelhetjük a Feltételek új vagy felülvizsgált szakaszait, időszakosan értesítő szöveget helyezhetünk el a Webhelyen vagy a regisztrációs, illetve bejelentkező oldalon, vagy időszakosan a "Frissítve" megjelöléssel láthatjuk el e Feltételek címét, illetve a Feltételekre mutató hivatkozást. Néhány esetben e-mailt vagy más kommunikációt is küldhetünk, amelyben közöljük a változásokat, és azt, hogy milyen lehetőségei vannak vagy milyen lépéseket tehet, mielőtt a változások hatályba lépnek. Amennyiben az értesítéseket vagy figyelmeztetéseket követően tétlen marad, vagy továbbra is használja a Szolgáltatásokat – ideértve a Webhely elérését is –, vagy amennyiben valamely változtatáshoz az előzetes jóváhagyását kérjük, és Ön azt megadja, úgy tekintjük, hogy elfogadta ezeket a módosításokat.

Átruházás és elválaszthatóság

Jelen használati feltételek és az Ön jelen Feltételekben megfogalmazott jogai és kötelezettségei nem átruházhatóak. Amennyiben jelen használati feltételek bármely rendelkezése bármely okból érvénytelen, jogszerűtlen vagy érvényesíthetetlen a bíróság vagy más illetékes testület által, a fennmaradó rendelkezések korlátozás nélkül hatályban maradnak.

Irányadó jog

Jelen használati feltételekre és azok értelmezésére a holland jog irányadó, ide nem értve annak kollíziós jogi rendelkezéseit.

Végül:

Ön szavatolja, hogy (i) székhelye vagy lakóhelye nem olyan országban van, amely az Amerikai Egyesült Államok kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az Amerikai Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként tart nyilván, továbbá (ii) Ön nem szerepel semmilyen, az Amerikai Egyesült Államok kormánya által a tiltás vagy korlátozás alá eső felekről vezetett listán. Továbbá Ön visszavonhatatlan jogot biztosít az Apple számára – amely jog az Apple vállalat részéről elfogadottnak tekintendő –, hogy az Apple mint kedvezményezett harmadik személy ezeket a feltételeket Önnel szemben érvényesítse.

Beleegyezik, hogy sem közvetlenül, sem közvetett módon nem exportálja vagy exportálja újra a Terméket és a Termékszoftvert semmilyen olyan országba, amelynek esetében az Amerikai Egyesült Államok kiviteli törvénye vagy bármely hasonló, Egyesült Államokban érvényben lévő törvény vagy jogszabály kiviteli engedély megszerzését vagy más, a kormány általi jóváhagyástír elő, kivéve, ha a megfelelő kiviteli engedélyt vagy jóváhagyást előzetesen meg nem szerezte.