PODMIENKY POUŽÍVANIA OBSAHU PHILIPS HUE

1. Tieto Podmienky používania obsahu Philips Hue (ďalej len „tieto Podmienky“) sa na vás vzťahujú, ak nám umožníte prístup a používanie obsahu (vrátane, ale nie výlučne, textových správ, fotografií, grafiky, pohyblivých obrázkov, videí, zvuku, ilustrácií alebo akýchkoľvek iných materiálov, ktoré sa v ďalšom texte označujú len ako „obsah“):

  •  odpovedaním pomocou hashtagu #yesHue (ďalej len „hashtag“) alebo 
  •  interakciou s nami prostredníctvom akýchkoľvek služieb sociálnych sietí (vrátane, ale nie výlučne, služieb LinkedIn, Instagram, Facebook (vrátane služby Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter a WeChat) (spoločne len „SSS“). 

Na účely týchto Podmienok „nás“ znamená spoločnosť Signify Holding B.V. a všetky spoločnosti, firmy a právnické osoby, v súvislosti s ktorými (teraz alebo v budúcnosti) spoločnosť Signify N.V. priamo alebo nepriamo vlastní minimálne 50 % nominálnej hodnoty vydaného akciového kapitálu alebo majetkovej účasti a/alebo minimálne 50 % hlasovacích práv na valných zhromaždeniach a/alebo má právomoc menovať väčšinu riaditeľov a/alebo inak riadiť ich činnosti.

2. Odpovedaním pomocou hashtagu alebo interakciou s nami prostredníctvom akejkoľvek SSS uzatvárate s nami zmluvu, ktorá sa riadi týmito Podmienkami a:
(a) udeľujete nám, našim partnerom a poskytovateľom služieb tretích strán (ďalej len „spolupracovníci“) trvalé, neodvolateľné, bezplatné, celosvetové, sublicencovateľné a prenosné právo a licenciu na používanie, kopírovanie, úpravy, odstránenie v celom rozsahu, prispôsobovanie, publikovanie, preklad, zmenu, vytváranie odvodených diel, predaj a/alebo distribúciu takéhoto obsahu a/alebo začlenenie takéhoto obsahu do akejkoľvek formy, média, materiálov alebo technológie bez oznámenia, kompenzácie alebo iného záväzku voči vám;  
(b) vyhlasujete a zaručujete sa, že:
    b.1. ste autorom a vlastníkom obsahu a máte všetky práva na udelenie licencie uvedené v článku 2 (a); 
    b.2. ste získali od všetkých osôb, ktoré sa objavujú v obsahu, ich súhlas s naším používaním obsahu;
    b.3. súčasťou obsahu nie sú žiadne dôverné informácie a 
    b.4. obsah a jeho používanie nami neporušuje práva duševného vlastníctva ani práva na ochranu osobných údajov žiadnej tretej strany ani inak neporušuje práva žiadnej tretej strany; a 
(c) vzdávate sa akýchkoľvek „morálnych práv“ alebo iných práv, pokiaľ ide o pripísanie autorstva alebo integritu materiálov týkajúcich sa každej položky obsahu, ktoré môžete mať podľa platných právnych predpisov.

3. Interakciou s nami prostredníctvom ľubovoľnej SSS oprávňujete príslušného poskytovateľa tretej strany, aby s nami zdieľal informácie o vás a komunikoval s vami v SSS, napríklad zverejňovaním aktualizácií stavu, odpovedaním na komentáre a správy, zverejňovaním príspevkov, preposielaním tweetov a označovaním príspevkov, že sa mu páčia. V prípade, že vaše osobné údaje spracúvame, deje sa to v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu propagovať našu značku a komunikovať so zainteresovanými osobami.

4. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi súhlasíte s tým, že nás odškodníte, obránite a zabezpečíte ochranu pred všetkými záväzkami, nákladmi, výdavkami, škodami a stratami (vrátane akýchkoľvek nákladov a výdavkov na právne a iné primerané odborné poradenstvo), ktoré utrpíme alebo ktoré nám vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, ktorý voči nám vznesie tretia strana v dôsledku porušenia vašich vyhlásení a záruk uvedených v článku 2, vášho porušenia akýchkoľvek právnych predpisov alebo práv tretej strany alebo vášho predloženia obsahu, ktorý porušuje tieto Podmienky.

5. Súhlasíte s tým, že vám za používanie vášho obsahu nebudeme platiť, ako je uvedené v týchto Podmienkach.

6. Uznávame práva duševného vlastníctva iných osôb a vedome nebudeme zverejňovať obsah akéhokoľvek druhu, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva ostatných.

7. Tieto Podmienky môžeme aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto Podmienky si občas prečítajte, aby ste sa oboznámili s ich najnovšou verziou.

8. Tieto Podmienky tvoria celú zmluvu medzi nami a vami s ohľadom na predmet zmluvy. Akékoľvek vzdanie sa týchto Podmienok bude účinné, iba ak bude v písomnej podobe a podpísané nami. Ak súd príslušnej jurisdikcie zistí, že ktorákoľvek časť týchto Podmienok je neplatná alebo nevymáhateľná, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení alebo ich častí. Tieto Podmienky a ich vymáhanie sa bude riadiť zákonmi krajiny vášho bydliska a akékoľvek spory sa postúpia a napokon vyriešia vo výlučnej jurisdikcii súdov krajiny vášho bydliska bez ohľadu na princípy kolízie právnych noriem alebo takéto princípy akejkoľvek inej jurisdikcie.