Záruka

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku spoločnosti Philips. Veľmi si vážime, že ste si vybrali práve túto značku, a radi by sme Vám týmto popriali, nech Vám náš výrobok robí čo najväčšiu radosť.

Tento výrobok je určený a vyrobený len na bežné domáce použitie v bežných podmienkach. Údaj o životnosti uvedený na obale vychádza z predpokladanej doby používania 3 hodiny denne/7 dní v týždni. Ak sa vyskytnú problémy s používaním produktu, odporúčame vám prečítať si najskôr používateľskú príručku a informácie na našej webovej stránke.V prípade, že tieto podmienky a informácie dodržane zaručujeme sa ako výrobca (Signify Netherlands BV, International Business Reply Service IBRS/CCRI Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Holandsko) , že hardvérovéh komponenty zariadení nebudú mať žiadne chyby materiálu ani spracovanie po dobu dva (2) roky od dátumu zakúpenia, pokiaľ nie je uvedená iná doba na obale výrobku a za predpokladu, že výrobok bude udržiavaný v súlade s pokynmi na starostlivosť a čistenie uvedenými v používateľskej príručke. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na hardvérové súčasti nachádzajúce sa v originálnom balení. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadny softvér, a to ani v prípade, ak je pribalený alebo sa predáva s hardvérovými súčasťami. Nezaručujeme, že toto zariadenie bude fungovať bez prerušenia a bezchybne.. Pokiaľ zákonné ustanovenia nestanovujú inak, sú naše povinnosti vyplývajúce zo záruky obmedzené buď na opravu chybného výrobku, poskytnutie náhradného produktu za chybný produkt alebo kompenzáciu za kúpnu cenu chybného produktu . Súčasťou záruky nie sú náklady na montáž a/alebo demontáž výrobku, mzdové náklady za odvedenú prácu s tým súvisiacu, rovnako ako ani rozbité sklo, batérie a vymeniteľné žiarovky. Doba záruky sa opravou nepredĺži ani sa neobnoví pôvodná platná záručná doba. Máme právo chybný výrobok podľa vlastného uváženia vrámci záruky nahradiť výrobkom s odlišným vzhľadom a/alebo vlastnosťami, ktoré nijak neovplyvňujú funkčnosť výrobkuAby ste mali nárok na uplatnenie reklamácie podľa tejto záruky, musíte nám (alebo nášmu zástupcovi) na požiadanie predložiť adekvátny doklad o zakúpení a chybný výrobok na posúdenie. V maximálnom rozsahu, v akom to povolujú príslušné zákony, stanovuje tento dokument všetky naše zodpovednosti ako výrobcu v súvislosti s chybnými a nevyhovujúcimi výrobkami. Neponesieme zodpovednosť za žiadne ďalšie straty ani škody vzniknuté prostredníctvom výrobku alebo v súvislosti s ním (okrem iného za stratu dát alebo príjmu).Táto záruka, ktorú výrobca poskytuje dobrovoľne, nijak neopvlyvňuje vaše právy vyplývajúce z príslušných zákonov.

Na túto záruku sa vzťahujú naše Zásady o ukončení podpory, ktoré ju môžu nahradiť, pokiaľ sa iťsa spoločnosť Signify rozhodne ukončiť podporu pre toto zariadenie v súlade so svojimi 7ásadami ukončenia podpory, ktoré sú k dispozícii na adrese: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Ak svoj výrobok necháte opraviť v inej krajine, než v ktorej bol zakúpený, budeme sa ho snažiť opraviť v súlade so záručnými podmienkami platnými v krajine, v ktorej ste ho zakúpili.

So žiadosťou o vykonanie opráv v záručnej lehote sa obráťte predajcu alebo zákaznícke centrum spoločnosti Philips. Kontaktné údaje nájdete na stránke: www.philips.com/lighting.

Zmeny dizajnu a technických parametrov sú vyhradené.

Philips a symbol štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.