Záruka

Podmienky záruky výrobcu v Európe, ktorá sa vzťahuje na výrobky Philips Hue s výnimkou žiaroviek Philips Hue, svetelných pásov Philips Hue a príslušenstva Philips Hue (podľa klasifikácie na webe www.philips-hue.com)

Táto dobrovoľne poskytovaná záruka výrobcu sa na vás vzťahuje, ak ste spotrebiteľ a daný výrobok ste si zakúpili v Európe. Vzťahuje sa na produkty Philips Hue s výnimkou žiaroviek Philips Hue, svetelných pásov Philips Hue a príslušenstva Philips Hue (podľa klasifikácie na webe www.philips-hue.com).

Tento výrobok je určený a vyrobený len na bežné domáce použitie v bežných podmienkach. V prípade problémov s používaním výrobku odporúčame, aby ste sa najskôr pozreli do používateľskej príručky a preverili si informácie na našich webových stránkach. V súlade s týmito zmluvnými podmienkami ako výrobca (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Holandsko), ručíme za to, že hardvérové súčasti tohto zariadenia zostávajú bez chýb použitých materiálov, pokiaľ ide o spracovanie, počas dvoch (2) rokov od jeho dodania, ak nie je na obale výrobku uvedená iná lehota, a to za predpokladu, že sa bude s výrobkom zaobchádzať v súlade s pokynmi na jeho inštaláciu, údržbu a používanie uvedenými v používateľskej príručke. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na hardvérové súčasti, ktoré sú súčasťou originálneho balenia. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol súčasťou balenia alebo sa predáva spoločne s hardvérovými súčasťami. Nezaručujeme, že pri používaní tohto zariadenia nebude dochádzať k prerušeniam alebo chybám. Ak ustanovenia príslušných právnych predpisov neurčia inak, povinnosti výrobcu vyplývajúce z tejto záruky sa obmedzia na opravu chybného výrobku, poskytnutie náhradného výrobku za chybný výrobok či kompenzáciu nákupnej ceny chybného výrobku, podľa jeho uváženia. Na náklady na (de)montáž, inštaláciu či odstránenie výrobku, cenu práce či náklady na rozbité sklo, batérie a vymeniteľné žiarovky sa táto záruka nevzťahuje. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi naše opravné prostriedky v rámci záruky nepredlžujú ani neobnovujú pôvodnú dĺžku záručnej lehoty. Sme oprávnení podľa vlastného uváženia vymeniť chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, za produkt, ktorý má menšie odchýlky v dizajne a/alebo špecifikáciách, ktoré neovplyvňujú funkčnosť produktu. Ak chcete úspešne uplatniť práva vyplývajúce z tejto záruky, je nutné, aby ste nám (alebo nášmu zástupcovi) na vyžiadanie poskytli doklad o kúpe a chybný produkt na analýzu. V rozsahu, v akom to umožňujú príslušné právne predpisy, predstavuje obsah tejto zmluvy všetko, za čo je výrobca zodpovedný v súvislosti s chybnými a nevyhovujúcimi produktmi. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne ďalšie straty ani škody, ktoré vznikli prostredníctvom výrobku alebo v súvislosti s ním (okrem iného vrátane straty údajov či príjmu). Nie je ani povinný poskytnúť kompenzáciu za činnosti, ako je bežná údržba, zálohovanie či obnova údajov.

Táto záruka výrobcu vám zaisťuje práva nad rámec práv, ktoré vám poskytujú právne predpisy. To znamená, že tieto tu uvedené záručné výhody dopĺňajú vaše zákonné práva a že vaše zákonné práva táto záruka nijako neobmedzuje ani neovplyvňuje. V prípade nezhody výrobku máte zákonné práva, ktoré sú bezplatné. Môžete ich uplatniť v spoločnosti, ktorá vám výrobok predala.

Táto záruka podlieha a môže byť nahradená našimi zásadami ukončenia podpory v rozsahu, v akom sa spoločnosť Signify rozhodne ukončiť podporu pre toto zariadenie v súlade so svojimi zásadami ukončenia podpory, ktoré sú k dispozícii tu: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Ak svoj výrobok necháte opraviť v inej krajine, než v ktorej bol zakúpený, budeme sa ho snažiť opraviť v súlade so záručnými podmienkami platnými v krajine, v ktorej ste ho zakúpili.
Ak chcete získať servis v rámci záručnej doby tejto záruky výrobcu, kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips. Kontaktné údaje nájdete na: www.philips.com/lighting

Philips a symbol štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.