Pravidlá používania pre Hue

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt osobného bezdrôtového osvetlenia Philips Hue, „produkt“.

Produkt vám môže poskytnúť služby na správu, kontrolu a údržbu produktu. Produkt je možné ovládať pomocou aplikácie poskytovanej spoločnosťou Signify v mobilnom zariadení (napríklad mobilný telefón, tablet alebo iné prepojené zariadenie) lokálne alebo na diaľku. Aplikácia poskytuje aj ďalšie funkcie, ku ktorým máte prístup („aplikácia“).

Na webovú stránku philips-hue.com prejdite aj s cieľom: i) spravovať svoj produkt; ii) zaregistrovať a nastaviť preferencie účtu („účet Hue“);  iii) získať prístup k ďalším funkciám, ktoré poskytuje webová lokalita („webová lokalita“).

Produkt, aplikácia, účet Hue, webová lokalita a softvér, ktoré sú súčasťou produktu, a všetky súvisiace aktualizácie („Softvér produktu“) sa spoločne nazývajú („Služby“). Nezabúdajte, žeprodukt môžete využívať v domácnosti pomocou aplikácie („lokálny prístup“).

Aby ste mohli produkty používať aj mimo svojho domova, budete musieť mať účet Hue, ktorý si môžete vytvoriť na webovej lokalite („Vzdialený prístup“). Pomocou účtu Hue budete môcť spravovať svoje produkty doma aj mimo domova prostredníctvom aplikácie a webovej lokality. Je dôležité vedieť, že keď si vytvoríte svoj účet Hue, budete mať vždy prístup k produktom na diaľku, a to aj pri používaní produktov vo vašej domácnosti, pokiaľ neobnovíte nastavenie zariadenia Bridge. Je to dôležité vedieť, pretože pri lokálnom a vzdialenom prístupe sa zhromažďujú rôzne súbory údajov.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Aby ste mohli v plnej miere využívať služby, ktoré vám ponúka spoločnosť Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, Eindhoven, Holandsko ("Signify/my"), potrebujete vykonať tieto kroky:

a.     vytvoriť účet na používanie Služby („účet Hue“) a súhlasiť s podmienkami používania Služieb uvedenými nižšie („podmienky“);
b.      prijať webovú lokalitu a aplikáciu ako formálny komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého vám spoločnosť Signify odosiela oznámenia, napríklad o zmenách služieb alebo zmluvných podmienok („Formálna komunikácia“);
c.     stiahnuť si aplikáciu podľa postupu uvedeného na webovej lokalite;
d.     aktivovať služby pripojením produktu spôsobom uvedeným v prevádzkových pokynoch;
e.     súhlasiť s tým, že poskytovanie služieb závisí od požiadaviek na dostupnosť infraštruktúry/systému a služieb tretích strán (napríklad ISP, operátora a ďalších), bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zmluvu s vami alebo so spoločnosťou Signify;
f.       Ak si neželáte vytvoriť účet Hue, nebudete mať prístup ku všetkým funkciám, ktoré Produkt ponúka.  Produkt budete môcť ovládať lokálne v domácnosti. V takom prípade si stiahnite len aplikáciu a budete musieť prijať Podmienky.

Služby zákazníkom: Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa produktov, služieb alebo týchto podmienok, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom. Tretia strana ako poskytovateľ platformy nezodpovedá za aplikáciu a jej obsah. Preto by ste sa mali obrátiť na spoločnosť Signify iba v prípade otázok, podpory, sťažností na produkty a požiadaviek v oblasti duševného vlastníctva tretích strán týkajúcich sa služieb.

Tieto podmienky sú záväznou právnou dohodou a používaním služieb súhlasíte s týmito podmienkami súhlasíte. Používanie služieb sa v prípade tohto produktu riadi týmito podmienkami.

POKIAĽ STE ZÍSKALI PRODUKT BEZ MOŽNOSTI OBOZNÁMIŤ SA S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA A NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, MÔŽETE ZÍSKAŤ NÁHRADU SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI. AK NEPOUŽITÝ PRODUKT S DOKLADOM O KÚPE VRÁTITE DO 30 DNÍ OD DÁTUMU NÁKUPU.

Prehľad

Nákup akéhokoľvek produktu sa riadi zárukou, ktorá sa dodáva s produktom (ďalej len „záruka“). Tieto podmienky neporušujú zákonné záručné práva, ktoré máte ako spotrebiteľ v krajine vášho bydliska.

Pozastavenie, prerušenie a ukončenie

Tieto Podmienky zostanú v platnosti, pokiaľ budete naďalej pristupovať k Službám alebo ich využívať, alebo kým nebudú ukončené v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok. Spoločnosť Signify môže kedykoľvek (a) pozastaviť alebo ukončiť vaše práva na prístup a používanie Služieb alebo (b) ukončiť tieto Podmienky za vás, ak sa v dobrej viere domnieva, že ste porušili Podmienky používaním Služieb. Po ukončení už nemáte oprávnenie používať služby, ani k nim pristupovať.

Spoločnosť Signify si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť a ukončiť poskytovanie Služieb, ako aj ich súčastí, bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Signify nebude voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovedná za výkon tohto práva.

Účet a (de)aktivácia

(a)   Môžete si vytvoriť účet a používať Služby, iba ak s nimi súhlasíte a dodržiavate tieto Podmienky a príslušné zákony. Osoby mladšie ako 13 rokov majú prísny zákaz prístupu a používania služieb a porušujú tieto podmienky.
(b)   Vyjadrujete súhlas, že budete: (a) presne uvádzať všetky kontaktné údaje a ďalšie informácie požadované spoločnosťou Signify a budete okamžite informovať spoločnosť Signify o akýchkoľvek zmenách údajov; (b) zachovávať mlčanlivosť o prihlasovacích údajoch účtu a akýchkoľvek činnostiach vykonaných na vašom účte;
(c)    Svoj účet môžete deaktivovať alebo odstrániť na adrese philips-hue.com alebo prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Signify. Informácie o dôsledkoch deaktivácie alebo odstránenia účtu nájdete na webovej lokalite.
(d)   Spoločnosť Signify si vyhradzuje právo obmedziť počet účtov Hue, ktoré môžu byť vytvorené na jednom zariadení, a počet zariadení, ktoré môžu byť prepojené s jedným účtom Hue.

Prístup a používanie

Spoločnosť Signify vám udeľuje neprenosné, nevýlučné (nelicenčné) právo na prístup k službám a ich využívanie inštaláciou a používaním aplikácie súvisiacej s produktom iba na určitých vreckových mobilných zariadeniach (napr. IPhone, iPad alebo smartfóny so systémom Android) zaregistrovaných vo vašom účte (či už sú vo vašom vlastníctve alebo vo vlastníctve iných osôb) a v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. Táto licencia je platná pre vás a spoločnosť Signify a zahŕňa softvér zabudovaný do produktu (ako aj súvisiace aktualizácie).

Automatické aktualizácie softvéru

Spoločnosť Signify môže aktualizovať alebo zmeniť softvér s cieľom zaistiť bezchybné služby a môže tak urobiť na diaľku bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizácie alebo zmeny podliehajú Zmluvným podmienkam softvéru. Ak tieto aktualizácie nechcete, jediným riešením je prestať používať služby.

Určité obmedzenia

Súhlasíte s nasledujúcimi skutočnosťami: (a) nebudete využívať Služby, ak porušujú zákon, právny predpis alebo súdny príkaz alebo na akýkoľvek nezákonný alebo zneužívajúci účel; (b) Služby budete používať iba na účel uvedený spoločnosťou Signify; (c) nebudete používať Služby spôsobom, ktorý by bol škodlivý pre spoločnosť Signify, jej poskytovateľov služieb alebo iné osoby; (d) nebudete opätovne publikovať, reprodukovať, distribuovať, zobrazovať, publikovať alebo prenášať žiadnu časť služieb; (e) neprijmete žiadne kroky, ktorých cieľom je zaviesť do produktov alebo služieb vírusy, červy, poruchy, trójsky softvér, malvér alebo akékoľvek položky deštruktívnej povahy, ktoré by znefunkčňovali výrobky, služby alebo zariadenia iných koncových používateľov; (f) nebudete obchádzať ani sa pokúšať o vyradenie ochrany produktov alebo služieb alebo vyradiť produkty či služby alebo zariadenia iných koncových používateľov; (g) nebudete spätne analyzovať, dekompilovať ani rozoberať produkty a služby, pokiaľ príslušné právne predpisy výslovne nezrušia príslušné zákazy; (h) budete dodržiavať všetky ďalšie primerané požiadavky a obmedzenia požadované alebo uložené spoločnosťou Signify, ktoré sú podrobnejšie opísané na adrese philips-hue.com; (i) nedovolíte ostatným, aby robili niečo z nasledujúceho. Upozorňujeme, že služby a produkty sa nesmú používať na účely sledovania a na podobné účely.

Open Source

Niektoré položky nezávislého kódu tretích strán zahrnuté do Služieb (ako sú uvedené na webovej lokalite) podliehajú licenciám typu open source.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravujúce používanie Služieb je k dispozícii na lokalite philips-hue.com. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže čas od času zmeniť, preto ho často kontrolujte.

Poplatky a spoplatnené aktualizácie

Spoločnosť Signify vám ponúka prístup k Službám zadarmo. Signify vám môže za poplatok ponúknuť aj ďalšie služby („Inovované vylepšenia“). Spoločnosť Signify vás upozorní, ak sa bude služba v budúcnosti ponúkať za poplatok. V takom prípade sa môžete rozhodnúť pokračovať v používaní služby bezplatne, ak k takejto situácii dôjde, alebo aktualizovanej služby za poplatok, prípadne ukončiť používanie služby.

Používateľský obsah

Možno budete môcť vytvoriť alebo nahrať obsah („Používateľský obsah“) prostredníctvom Služieb. V takom prípade sa rozhodnete, čo bude verejne dostupné. Chceme, aby ste si vy a ostatní služby užívali, preto nepoužívajte naše služby nevhodným spôsobom (napr. obscénnym, porušujúcim zákonom, hrubým, diskriminačným alebo spôsobom narušujúcim práva iných, okrem iného vrátane práv na duševné vlastníctvo).

Signify neposkytuje obsah používateľa a neschvaľuje vyjadrené stanoviská, odporúčania či  rady. Keď zdieľate svoj obsah, máme v úmysle použiť ho na naše vlastné účely, vrátane komerčných. Ak to nechcete, venujte pozornosť tomu, čo zdieľate.

Tretie strany a poplatky tretích strán

Pri používaní Služieb si môžete tiež stiahnuť softvéralebo kúpiť tovar ponúkaný treťou stranou. Tretia strana môže mať vlastné príslušné pravidlá a obmedzenia týkajúce sa týchto služieb a produktov bez ohľadu na tieto podmienky a vy musíte dodržiavať podmienky tejto tretej strany.

Beriete na vedomie, že zodpovedáte za všetky poplatky účtované tretími stranami, napríklad poskytovateľmi internetových služieb alebo mobilnými operátormi, ktoré vám poskytujú určité predpoklady na používanie služieb.

Autorské a duševné právo

Spoločnosť Signify vlastní autorské práva, ochranné známky, servisné značky a práva na vzhľad produktov pre všetky materiály a obsah zobrazený na Službách a prostredníctvom nich. Nesmiete reprodukovať, upravovať, používať, vytvárať, uzatvárať, vytvárať rámce, vykonávať, publikovať, distribuovať, rozširovať prenášať, vysielať alebo rozdávať takýto materiál alebo obsah žiadnej tretej strane (vrátane zobrazovania a distribúcie materiálu prostredníctvom webovej lokality  tretej strany) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Signify, pokiaľ sa Služby nepoužívajú na stanovené účely. Vyznačte si všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach.

Odoslaním komentára, návrhu alebo iného materiálu („Spätná väzba“) spoločnosti Signify v súvislosti so Službami (s vylúčením akéhokoľvek nezákonného obsahu) týmto udeľujete všetky autorské práva na takúto Spätnú väzbu spoločnosti Signify a potvrdzujete, že sme oprávnení ich používať a implementovať akýmkoľvek spôsobom, bez obmedzenia a bez povinnosti mlčanlivosti, pripísania alebo vyplatenia odmeny pre vás. Týmto udeľujete spoločnosti Signify povolenie na použitie spätnej väzby bez obmedzenia v rozsahu, v ktorom by sa vyššie uvedené považovalo za neúčinné.

Máte licenciu na produktový softvér, ktorý sa vám nepredáva. Podmienky vám udeľujú právo používať produktový softvér, ale nezískavate žiadne práva, výslovné ani predpokladané, na produktový softvér, okrem tých, ktoré sú uvedené v podmienkach používania. Spoločnosť Signify a jej poskytovatelia licencií si zachovávajú všetky práva, právne základy a záujmy v súvislosti so softvérom produktu, vrátane všetkých patentov, autorských práv, obchodných tajomstiev a iných práv duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahujú. Softvér produktu je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Softvér produktu nesmiete prenajímať, prenajímať, sublicencovať, predávať, prideľovať, požičiavať alebo inak prevádzať, s výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente. Nesmiete z produktu odstraňovať ani ničiť žiadne ID produktu, oznámenie o autorských právach ani značky vlastníctva či obmedzení.

Zrieknutie sa záruky

Naším cieľom je poskytnúť vám vynikajúce služby. MUSÍTE VŠAK VEDIEŤ, ŽE VÁM SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, AKO SÚ“ A PODĽA DOSTUPNOSTI, A ŽE SA NEMÔŽETE SPOĽAHNÚŤ NA VČASNOSŤ AKÝCHKOĽVEK VÝSLEDKOV, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ. Je to okrem iného preto, že dostupnosť Služieb závisí aj od vonkajších okolností, ako sú napríklad váš počítač, mobilné zariadenie, domáce inštalácie, sieť Wi-Fi, váš poskytovateľ internetových služieb a mobilný operátor alebo iné služby tretích strán, na ktoré nemá spoločnosť Signify žiadny vplyv. Spoločnosť Signify preto nemôže zaručiť vo vzťahu k Službám: dostupnosť, prevádzkyschopnosť, presnosť výsledkov, presnosť údajov, uchovávanie údajov, dostupnosť vo všetkých krajinách, spoľahlivosť výsledných oznámení, konkrétnej úrovne úspor alebo niektorých iných finančných výhod.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na to, ako veľmi dôverujeme našim službám, vždy existuje možnosť, že niečo nebude fungovať tak, ako by malo. V prípade, že dôjde k výpadku služby alebo k strate určitého obsahu, hlboko sa za to ospravedlňujeme. Chápeme, že je to nepohodlné a nepraktické. Bohužiaľ, DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONOM NEMÔŽEME PRIJÍMAŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY ZÍSKANÉ V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA SUMY PRESAHUJÚCE POPLATOK ZAPLATENÝ V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI. AK NIE JE OBMEDZENIE NÁHRAD, POŠKODENÍ ALEBO ZODPOVEDNOSTI ZAKÁZANÉ ALEBO OBMEDZENÉ ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ SIGNIFY BUDE NAĎALEJ V MAXIMÁLNEJ MIERE OPRÁVNENÁ UPLATNIŤ SI OBMEDZENIA A ZRIEKNUTIA SA ZODPOVEDNOSTI PODĽA ZÁKONA.

Formálna komunikácia

Tieto Podmienky môžeme z času na čas aktualizovať. Ak tak urobíme, vykonáme to prostredníctvom formálnej komunikácie. Ak urobíme zásadnú zmenu v dôležitých bodoch týchto podmienok (podstatná zmena), môžeme vás na zmeny upozorniť výraznejším spôsobom. Napríklad môžeme dočasne zvýrazniť nové alebo revidované oddiely v týchto podmienkach, dočasne uverejniť nápadné oznámenie na webe alebo na registračnej/prihlasovacej stránke alebo dočasne pridať slovo „aktualizované“ do názvu týchto podmienok a/alebo akéhokoľvek hypertextového odkazu prepojeného na tieto podmienky. V niektorých prípadoch vám môžeme tiež poslať e-mailovú správu alebo inú komunikáciu, v ktorej vás budeme informovať o zmenách a akýchkoľvek výberoch, ktoré môžete vykonať, alebo o krokoch, ktoré môžete podniknúť skôr, než zmeny nadobudnú účinnosť. Vaša nečinnosť alebo pokračujúce používanie Služieb vrátane prístupu na Webovú lokalitu po vykonaní akýchkoľvek takýchto upozornení alebo upozornení alebo po prijatí akýchkoľvek zmien, pre ktoré vyžadujeme predchádzajúci súhlas, nám oznámi, že s týmito zmenami súhlasíte.

Priradenie a rozdeliteľnosť

Tieto podmienky používania a vaše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok používania nie sú prevoditeľné. Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania vyhlásené za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné z akéhokoľvek dôvodu ktorýmkoľvek súdom aleboiným kompetentným orgánom, zostávajúce ustanovenia zostávajú v plnej miere v platnosti a účinnosti.

Rozhodné právo

Tieto podmienky používania sa vykladajú, interpretujú a riadia holandskými zákonmi bez ohľadu na stret zákonných ustanovení.

Záverečné ustanovenia

Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA ani v krajine definovanej vládou USA ako krajina, ktorá „podporuje terorizmus“; a (ii) nie ste na zozname osôb zakázaných alebo obmedzených osôb pre vládu USA. Okrem toho udeľujete spoločnosti Apple neodvolateľné právo (pričom sa predpokladá, že spoločnosť toto právo akceptovala) uplatňovať podmienky vo vzťahu k vám ako používateľovi tretej strany.

Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo vyvážať ani opätovne vyvážať Produkt a Softvér produktu do žiadnej krajiny, pre ktorú zákon o Správe vývozu USA, alebo akýkoľvek podobný zákon alebo právny predpis v USA, vyžaduje povolenie na vývoz alebo inéschválenie vládou USA, pokiaľ ste nezískali príslušnú vývoznú licenciu alebo súhlas vopred.