Philips Hue

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: september 2023

1. Rozsah obsahu tohto dokumentu a naše vzťahy.

a. Vieme, že je lákavé neprečítať si tieto podmienky používania produktov Philips Hue („Podmienky“), ale pochopenie týchto podmienok je dôležité na to, aby ste zistili, čo od nás môžete očakávať, a vedeli, čo od vás budeme vyžadovať.

b. Úprava nášho vzájomného vzťahu: Tieto podmienky stanovujú vzťah medzi vami a nami. Keď používame výrazy, ako sú „my“, „naše“ alebo „nám“, máme na mysli spoločnosť Signify Netherlands B.V., čo je spoločnosť, ktorá vyrába produkty Philips Hue, s registračným číslom Holandskej obchodnej komory 17061150, DIČ NL009076992B01 adrese High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandsko.

c. Zahrnuté služby: služby týkajúce sa produktov Philips Hue („Produkty”), ktoré zahŕňajú prístup používateľa a používanie softvéru zabudovaného do produktov, prístup používateľa a jeho používanie našej aplikácie, ktorú by si mal používateľ stiahnuť do svojho smartfónu alebo tabletu, ako aj služby a funkcie dostupné pre produkty prostredníctvom nášho webu a aplikácie. Všetky tieto služby a funkcie označujeme ako „Služby”.

d. Vekové požiadavky: Ak ste nedosiahli zákonný vek na uzatváranie zmlúv, potrebujete oprávnenie rodiča alebo zákonného opatrovníka na prijatie týchto podmienok, na používanie služieb a na vytvorenie používateľského účtu.

e. Záležitosti, ktoré tento dokument neupravuje: na váš nákup Produktu sa vzťahujú podmienky predaja platné v čase jeho zakúpenia, ktoré zahŕňajú všetky vaše zákonné záručné práva spotrebiteľa v krajine vášho bydliska. Na niektoré časti Služieb sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky, ktoré poskytneme spolu s nimi.

2. Využívanie služieb.

a. Oprávnenie využívať Služby: udeľujeme vám oprávnenie využívať Služby na ovládanie a monitorovanie Produktov, ktoré ste oprávnení ovládať a monitorovať.

b. Registrácia používateľského účtu: využívanie Služieb môže vyžadovať, aby mal používateľ zriadený účet. Zodpovedáte za presnosť svojich údajov (poskytnutých na zriadenie vášho používateľského účtu) a za prijatie krokov na zaistenie bezpečnosti používateľského účtu. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v časti 5. 

c. Môžete udeliť oprávnenie jednotlivcom: Ak máte účet správcu (takých používateľov označujeme ako „Správca“ alebo „Vlastník“), môžete v rozsahu dovolenom Službami iným osobám s používateľským účtom povoliť prístup, používanie, sledovanie a ovládanie Produktov a Služieb. Také osoby označujeme „Autorizovaní používatelia“. Prístup k svojim Produktom a Službám by ste mali povoliť iba tým jednotlivcom, ktorým dôverujete.

d. Zlepšovanie Služieb

 • Služby a Produkty sa vždy snažíme vylepšovať, preto sa môžu časom zmeniť. Služby môžeme aktualizovať poskytovaním opráv (chýb) alebo úprav, zavádzaním nových vlastností alebo funkcií, zmenou alebo pozastavením poskytovania (dočasne alebo natrvalo) akýchkoľvek vlastností, funkcií, prvkov alebo obsahu, stanovením obmedzení pre určité funkcie alebo obmedzením prístupu k niektorým funkciám, prípadne všetkým Službám. Všetky tieto aktualizácie a zmeny sa označujú ako „aktualizácie“. 
 • V niektorých prípadoch môžu aktualizácie spôsobiť, že staršie zariadenia, služby tretích strán alebo softvérové konfigurácie či nastavenia prestanú so službami spolupracovať. Ak budete chcieť tieto zariadenia, služby, konfigurácie alebo nastavenia naďalej využívať, bude pravdepodobne potrebné ich inovovať alebo zmeniť.
 • Naše zásady ukončenia podpory uvedené osobitne na našom webe na adrese www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Ak existujú nejaké rozdiely medzi našimi zásadami ukončenia podpory a zárukou poskytovanou na Produkt alebo ak tieto zásady môžu spôsobiť ukončenie podpory Produktov v rámci stanovenej záručnej doby, potom majú naše zásady ukončenia podpory prednosť pred podmienkami tejto záruky.
 • Aktualizácie môžu byť implementované automaticky bez ďalšieho upozornenia alebo bez dodatočného súhlasu používateľa. Vyjadrením súhlasu prijmete tieto automatické aktualizácie. Pokiaľ si používateľ neželá tieto aktualizácie inštalovať automaticky, môže to vyjadriť v nastaveniach aplikácie. Môžeme vás navyše požiadať o to, aby ste si aktualizácie nainštalovali sami. V takom prípade zodpovedáte za bezodkladné vykonanie inštalácie. Ak nenainštalujete všetky aktualizácie, môžete sa vystaviť rizikám (napríklad z hľadiska zabezpečenia) a môže to ovplyvniť a obmedziť našu schopnosť poskytovať vám Služby a našu zodpovednosť za ich poskytovanie.

e. Závislosť Služieb od určitých faktorov: správne fungovanie Služieb závisí od prenosu údajov pomocou zariadení iných výrobcov a poskytovateľov služieb vrátane siete Wi-Fi, aktívneho bezdrôtového zariadenia (napríklad smartfónu alebo tabletu) a vyžaduje sa prístup (pri určitých Produktoch) k širokopásmovému internetu. Spoločnosť Signify nemá žiadnu kontrolu nad týmito faktormi a nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto zariadenia a služby tretích strán, ich konfiguráciu a prevádzkovú kompatibilitu s Produktmi a Službami ani za náklady, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. Ak v súvislosti s týmito zariadeniami alebo službami dôjde z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu prevádzky, oneskoreniam, zamietnutiam či iným obmedzeniam, Služby nemusia byť spoľahlivé alebo dostupné počas platnosti týchto obmedzení. Zodpovednosť za akékoľvek náklady spojené s týmito zariadeniami a službami tretích strán nesiete vy. Najmä so streamovaním a zobrazovaním nahratých videí môžu byť spojené dodatočné a značné poplatky.

f. Vaše správanie: Pri poskytovaní Služieb chceme zabezpečiť ich dostupnosť pre všetkých, preto musí používateľ dodržiavať tieto pravidlá správania:

 • musí dodržiavať platné zákony vrátane kontroly vývozu a sankcií, právnych predpisov o ochrane osobných údajov a duševného vlastníctva;
 • nesmie konať v rozpore so službami, zasahovať do nich, používať ich na nevhodný účel alebo narušovať ich poskytovanie.
 • Vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA alebo ktorá bola vládou USA označená ako krajina „podporujúca terorizmus“ a že vás vláda USA nevedie na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán.

g. Používanie s video- alebo audioobsahom: upozorňujeme vás, že používanie Produktov v spojení s určitým konkrétnym video- alebo audioobsahom môže vytvárať určité nepríjemné svetelné kombinácie. V takom prípade by ste mali prestať synchronizovať Produkt s takýmto obsahom. 

h. Môžu sa vyžadovať ďalšie Produkty: používanie niektorých Produktov si môže vyžadovať použitie ďalších Produktov uvedených v návode na použitie.

. Komunikácia týkajúca sa Služieb: niekedy vám prostredníctvom nášho webu alebo aplikácie pošleme oznámenia a ďalšie informácie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Produktov, Služieb alebo týchto Podmienok, obráťte sa na nás prostredníctvom našich zákazníckych kontaktných bodov.

j. Spätná väzba: uvítame spätnú väzbu na Služby a Produkty. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám spätnú väzbu, budeme ju môcť použiť bez akýchkoľvek záväzkov voči vám.

k. Chyby zabezpečenia: Akýkoľvek Produkt, ktorý závisí od bezdrôtového alebo internetového pripojenia alebo je pripojený k akejkoľvek sieti (ako je cloudové úložisko), nemusí byť bezpečný a môže byť zneužitý alebo hacknutý rôznymi variantmi malwaru a spywaru („Chyby zabezpečenia“). Chyby zabezpečenia môžu byť otvorenými dverami pre osoby so zlými úmyslami, ktoré potom môžu aktivovať či deaktivovať váš systém alebo súvisiace Produkty – prezerať, extrahovať, meniť, ničiť, kradnúť, zverejňovať alebo pozmeňovať vaše údaje alebo údaje ostatných, sledovať vaše aktivity a aktivity ostatných, spôsobovať výpadky internetu a siete, poskytovať neoprávnený prístup k vášmu účtu ďalším osobám a inými spôsobmi ohrozovať ľudí, majetok alebo údaje. Neposkytujeme žiadnu záruku, že sú Služby bezpečné a/alebo že neobsahujú chyby zabezpečenia a nie sú k nim náchylné.

l. Nad rámec primeranej kontroly: Neponesieme voči vám zodpovednosť za nečinnosť alebo oneskorenie činnosti s ohľadom na okolnosti mimo našej primeranej kontroly, vrátane zásahov vyššej moci, prírodných katastrof, terorizmu, nepokojov alebo vojny.

3. Vaše údaje.

a. Údaje poskytované používateľom a údaje o zariadení: niektoré Služby umožňujú vám a oprávneným používateľom ukladať alebo ich rôznymi spôsobmi poskytovať Službám alebo prostredníctvom Služieb. Tieto informácie označujeme ako „údaje poskytované používateľom“. Ak sa rozhodnete poskytnúť údaje poskytované používateľom, uistite sa, že na to máte potrebné oprávnenia a je to legitímne. Služby nám navyše poskytujú informácie o vašom využívaní Produktov a rôznych zariadení, služieb alebo aplikácií tretích strán, ktoré sa k Službám pripájajú často automatizovaným spôsobom. Tieto informácie označujeme ako „údaje o zariadení“. Informácie poskytované používateľom a údaje o zariadení zostávajú vo vašom vlastníctve, čo znamená, že si zachovávate všetky práva, ktoré máte na informácie poskytované používateľom a údaje o zariadení.

b. Povolenie na použitie vašich informácií: podliehajú vašim právam na ochranu osobných údajov podľa ustanovení v nasledujúcej časti 5. Používaním Služieb nám udeľujete celosvetovú licenciu (teda platnú na celom svete) bez licenčných poplatkov (bezplatne), ktorá nás oprávňuje (spolu s našimi poskytovateľmi licencií a dodávateľmi): 

 • hosťovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať, sprostredkúvať a používať informácie poskytnuté používateľom a údaje o zariadení (napríklad tak, aby sme ich mohli ukladať do našich systémov a sprístupňovať ich) a
 • poskytnúť prístup k informáciám poskytnutým používateľom a údajom o zariadení oprávneným používateľom a produktom a službám tretích strán (ako sa uvádza ďalej) s cieľom:
 • spravovať a zlepšovať Služby (vrátane vytvárania aktualizácií); 
 • vyvíjať pre nás nové technológie a služby a
 • na iné účely, ako sú opísané v našom príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na webe https://www.philips-hue.com/privacy („Oznámenie o ochrane osobných údajov”).

c. Bezpečnosť vašich informácií: staráme sa o integritu a bezpečnosť vašich informácií. Preto sa usilujeme uplatňovať príslušné bezpečnostné opatrenia. Nemôžeme však zaručiť, že budeme môcť kedykoľvek zabrániť neoprávneným tretím stranám prekonať naše bezpečnostné opatrenia alebo použiť vaše informácie na nesprávne účely. Ďalšie informácie o programe zodpovedného zverejňovania informácií spoločnosti Signify nájdete na našej stránke koordinovaného zverejňovania problémov zabezpečenia na adrese https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkty a služby tretích strán.

a. Prístup k produktom a službám tretích strán: služby môžu produktom umožňovať interakciu s produktmi, aplikáciami a službami tretích strán (ďalej uvádzané ako „produkty a služby tretích strán“). Takáto interakcia bude možno vyžadovať, aby ste si vymieňali informácie poskytnuté používateľom a údaje o zariadení s príslušnými tretími stranami. Zodpovedáte za interakciu s produktmi a službami tretích strán a za ich používanie a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za produkty a služby tretích strán ani za rozhranie medzi produktmi a službami tretích strán a našimi produktmi a službami.

b. Komunikačné štandardy alebo prostriedky: produkty môžu na komunikáciu a spoluprácu s inteligentnými alebo prepojenými zariadeniami používať rôzne otvorené alebo všeobecne dostupné štandardy alebo prostriedky, ktoré podobne používajú aj iné produkty, systémy alebo služby od iných výrobcov. Takéto produkty a s nimi súvisiace služby, ktoré nie sú nami označené alebo certifikované ako kompatibilné s produktmi a službami, s nimi nemusia spolupracovať, hoci sa v ich špecifikácii uvádza, že využívajú rovnaké alebo podobné komunikačné štandardy alebo prostriedky.

c. Prepojenie na stránky tretích strán: náš web, aplikácia alebo komunikácia môže obsahovať prepojenia na iné nezávislé stránky tretích strán. Tieto prepojenia sa poskytujú iba na zaistenie vášho pohodlia, a keďže nie sú pod našou kontrolou, nepodporujeme obsah týchto stránok ani zaň nezodpovedáme.

5. Ochrana vašich osobných údajov.

a. Osobné údaje: vaše súkromie je pre spoločnosť Signify dôležité. Na využívanie služieb sa vzťahuje naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Používateľ by si mal tieto dokumenty prečítať, pretože obsahujú okrem iného popis typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od používateľov, a z produktov a služieb, ktoré používatelia využívajú, možné spôsoby, akými osobné údaje používateľov využívame, právny základ, na ktorom spracúvame osobné údaje používateľov, ako aj práva používateľov na súkromie. Pre konkrétne produkty alebo služby môžu byť k dispozícii ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov.

b. Súbory cookie: v niektorých prípadoch môže spoločnosť Signify použiť súbory cookie a ďalšie technológie sledovania. Prečítajte si naše Oznámenie o súboroch cookie, ktoré je k dispozícii na adrese https://www.philips-hue.com/cookie-notice, alebo ďalšie informácie o tejto technológii a na aké účely by sme ju mohli použiť.

6. Pozastavenie a ukončenie poskytovania služieb.

a. Pozastavenie poskytovania služieb: poskytovanie služieb môžeme z času na čas pozastaviť bez upozornenia z bezpečnostných dôvodov v dôsledku zlyhania systému, údržby, opravy alebo iných okolností.

b. Ukončenie alebo pozastavenie vášho prístupu k službám: máte možnosť kedykoľvek prestať služby používať. Vyhradzujeme si právo ukončiť alebo pozastaviť vám prístup k službám alebo odstrániť váš používateľský účet, ak nastane niektorá z týchto situácií:

 • ak sa v dobrej viere domnievame, že ste služby alebo produkty používali spôsobom, ktorý porušuje tieto pravidlá;
 • požaduje sa od nás, aby sme vyhoveli právnym požiadavkám alebo nariadeniam súdu;
 • máme dôvod sa domnievať, že vaše správanie poškodzuje niektorého používateľa, tretiu stranu alebo nás;
 • počas dvoch rokov ste sa neprihlásili do svojho účtu.

7. Náš obsah a softvér.

a. Práva duševného vlastníctva: aj keď sme vám udelili oprávnenie využívať naše služby, zostávajú nám (a našim dodávateľom a poskytovateľom licencií) všetky práva duševného vlastníctva, ktoré v súvislosti so službami máme (my aj naši dodávatelia a poskytovatelia licencií). 

b. Náš obsah: služby zahŕňajú obsah, ktorý je naším vlastníctvom. Náš obsah môžete poskytovať spôsobom, ktorý umožňujú tieto pravidlá, zachovávame si však všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vyplývajú z nášho obsahu. Neodstraňujte, nezakrývajte ani nemeňte žiadne naše značky, logá alebo právne vyhlásenia.

c. Obsah tretích strán: služby vám môžu poskytovať prístup k obsahu, ktorý patrí iným osobám alebo organizáciám. Takýto obsah nemôžete používať bez dovolenia príslušnej osoby alebo organizácie, prípadne bez iného zákonného povolenia.

d. Softvér: niektoré služby zahŕňajú možnosť prístupu a používanie softvéru, napríklad aplikácie alebo softvéru integrovaného v produktoch. Udeľujeme vám oprávnenie tento softvér používať v rámci služieb. Táto licencia je celosvetová (preto ju môžete využívať kdekoľvek vo svete), nevýhradná (licenciu na softvér môžete poskytnúť aj iným), osobná (nemôžete jej platnosť rozšíriť na nikoho iného) a neprenosná (nemôžete práva previesť na inú osobu). Niektoré zo služieb zahŕňajú softvér, ktorý sa ponúka v rámci licenčných podmienok typu open source explicitne prepisujúcich súčasti týchto pravidiel, preto si dané licencie prečítajte.

e. Nepovolené činnosti: nesmiete kopírovať, meniť, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadne súčasti služieb alebo softvéru, ktorý je súčasťou služieb. Rovnako je zakázané dekompilovať alebo sa pokúšať extrahovať akýkoľvek náš zdrojový kód, ak to neumožňujú platné právne predpisy.

8. Vyhlásenia a zodpovednosť.

a. Vyhlásenia: hoci chceme zaistiť, aby sa vám služby používali čo najpríjemnejšie a v miere, aká sa pri službách očakáva, upozorňujeme vás, že vám môžeme služby poskytovať len „tak, ako sú“ a „podľa dostupnosti“ a že neposkytujeme žiadne záruky, istoty ani záväzky v súvislosti so službami (vrátane obsahu služieb, konkrétnych funkcií služieb alebo ich dostupnosti, spoľahlivosti či schopnosti spĺňať vaše potreby), pretože vždy existuje možnosť, že veci nefungujú predpokladaným spôsobom. Ak by už došlo k situácii, v ktorej služby nebudú fungovať, prijmite naše najúprimnejšie ospravedlnenie, pretože chápeme, aké je to nepríjemné. 

b. Naša zodpovednosť: nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame, následné, trestné, špeciálne alebo náhodné škody. Naša celková zodpovednosť vyplývajúca z vášho používania služieb alebo súvisiaca s touto činnosťou je obmedzená na (i) poplatky, ktoré ste uhradili za používanie príslušných Služieb počas 3 mesiacov predtým, než k (prípadnému) porušeniu došlo; alebo (ii) 50 €, podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia. Tieto podmienky obmedzujú našu zodpovednosť len v miere, v akej to umožňujú platné právne predpisy.

9. Urovnanie sporov, rozhodné právo a súdy.

a. Do maximálnej miery povolenej platnými právnymi predpismi a s výnimkou miery výslovne uvedenou v nasledujúcich odsekoch v tejto časti 9 alebo v časti 11 sa tieto pravidlá, váš vzťah s nami a vaše používanie služieb riadia právnymi predpismi platnými v krajine vášho bydliska a vy a my sa zhodujeme na tom, že budeme podliehať výhradnej právnej pôsobnosti vašich miestnych súdov. Uplatňovanie Dohovoru Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a všetkých ďalších právnych predpisov, ktorými sa riadi uplatňovanie práva v akejkoľvek inej jurisdikcii, sú výslovne odmietnuté a vylúčené.

b. Ak ste štátnym príslušníkom USA, tieto Podmienky, váš vzťah s nami a vaše využívanie Služieb sa riadia právnymi predpismi štátu New Jersey s výnimkou ustanovení o nesúlade s právnymi predpismi a výbere právnych predpisov. 

c. Ak ste štátnym príslušníkom Kanady, tieto Podmienky, váš vzťah s nami a vaše využívanie Služieb sa riadia právnymi predpismi provincie Ontario bez vplyvu na ustanovenia o výbere alebo nesúlade s právnymi predpismi.

d. Ak ste štátnym príslušníkom Francúzska, výhradnú jurisdikciu predstavujú súdy v Nanterre. 

e. Ak ste štátnym príslušníkom Indie, potom súhlasíte, že v prípade akéhokoľvek rozdielu alebo sporu súhlasíte, že na riešenie využijeme arbitrážne konania vedené výhradným rozhodcovským sudcom, ktorého vymenujú obe strany v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní a urovnaní sporov z roku 2015 (v znení neskorších predpisov). Miestom rozhodcovského konania je Gurugram, Harijána.

f. Ak ste štátnym príslušníkom Srí Lanky, potom súhlasíte, že v prípade akéhokoľvek rozdielu alebo sporu súhlasíte, že na riešenie využijeme arbitrážne konania vedené výhradným rozhodcovským sudcom, ktorého vymenujú obe strany v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní z roku 2005 (v znení neskorších predpisov). Miestom rozhodcovského konania je Naí Dillí, India.

g. Ak ste štátnym príslušníkom Malajzie, výhradnú jurisdikciu predstavujú súdy Západnej Malajzie.

h. Ak ste štátnym príslušníkom Číny, výlučnú jurisdikciu predstavuje miestny súd v Šanghaji v Číne.

i. Ak ste štátnym príslušníkom Taiwanu, výhradnú jurisdikciu predstavuje miestny súd v meste Tchaj-pej.

j. Ak ste štátnym príslušníkom Českej republiky, môžete sa obrátiť aj na Českú obchodnú inšpekciu http://www.coi.cz.

k. Ak ste spotrebiteľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a máte pocit, že vaša sťažnosť nie je primerane vyriešená, môžete (nie ste však povinní) použiť európsku platformu riešenia sporov online (ODR).

10. Pôsobnosť týchto Podmienok.

a. Legislatíva vám môže udeľovať určité práva, ktoré nemôžu byť obmedzené zmluvou, ako sú tieto Podmienky. Tieto Podmienky žiadnym spôsobom nesmú obmedzovať tieto práva.

b. Ak sa ukáže, že konkrétne ustanovenie nie je platné alebo vymáhateľné, nebude to mať vplyv na akékoľvek ďalšie ustanovenia týchto Podmienok.

c. Ak po tom, čo vyšlo najavo nedodržanie týchto Podmienok z vašej strany, ihneď nezakročíme, neznamená to, že to nemôžeme urobiť v budúcnosti. 

d. Tieto Podmienky môžeme aktualizovať, aby odrážali zmeny v Službách, v tom, ako prevádzkujeme svoju činnosť, alebo z právnych, regulačných či bezpečnostných dôvodov. Ak vykonáme podstatné zmeny, ktoré vás významne ovplyvnia, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali prostredníctvom aplikácie Philips Hue, umiestnením upozornení na naše webové stránky, zaslaním e-mailu alebo iným spôsobom. Vaša nečinnosť alebo ďalšie používanie Služieb po takomto upozornení znamená, že tieto zmeny beriete na vedomie a prijímate ich. 

e. Vo vašej krajine nemusia byť všetky Služby k dispozícii.

f. Informácie o tom, ako sa s nami skontaktovať, nájdete na našom webe s Produktmi na adrese https://www.philips-hue.com/support#contact.

g. Akékoľvek ustanovenia, ktoré majú zostať v platnosti (výslovne či inak) po určitý čas alebo po ukončení Služieb, zostanú v platnosti.

11. Podmienky platné pre určité Produkty, Služby alebo krajiny.

Táto časť 11 uvádza ďalšie podmienky platné pre určité produkty, služby alebo krajiny. Ak existujú nejaké rozdiely medzi touto časťou 11 a akýmikoľvek ustanoveniami v týchto pravidlách, ktoré sa odlišujú od tejto časti 11, má rozhodujúcu platnosť táto časť 11.

 • Turecko: miestne telefónne číslo je 0850 390 19 22 a Oznámenie o ochrane súkromia je k dispozícii na adrese https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy.
 • Prednostný prístup: Povolením prednostného prístupu pre určité funkcie aplikácie súhlasíte s prednostným prístupom k týmto funkciám („Funkcie prednostného prístupu“), skôr než budú sprístupnené všetkým používateľom, pričom tieto funkcie budú s väčšou pravdepodobnosťou obsahovať chyby alebo iné problémy, ku ktorým zvyčajne nedochádza v štandardných verziách (Štandardná verzia“) dostupným všetkým používateľom. Funkcie prednostného prístupu sa poskytujú „tak, ako sú“ a „podľa dostupnosti“, pričom my ani naše pobočky, poskytovatelia licencií a/alebo dodávatelia neposkytujú žiadne záruky ani záväzky týkajúce sa týchto funkcií (vrátane ich obsahu, špecifickej funkčnosti alebo dostupnosti, spoľahlivosti a schopnosti spĺňať vaše požiadavky), pretože vždy existuje možnosť, že nie všetko bude fungovať podľa očakávaní. Nemáme žiadnu povinnosť preniesť funkcie prednostného prístupu do štandardnej verzie a tieto funkcie môžeme zmeniť alebo prerušiť ich zavádzanie. Funkcie zahrnuté do vydanej štandardnej verzie sa môžu líšiť od funkcií prednostného prístupu. Rozumiete a súhlasíte s tým, že ukončenie používania funkcií prednostného prístupu je vaším výhradným právom a opravným prostriedkom v prípade možnej nespokojnosti, ktorú môže vyvolať ich používanie, v súlade so znením Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že by funkcia prednostného prístupu nefungovala, prijmite naše najúprimnejšie ospravedlnenie, pretože prirodzene chápeme, že je to nepríjemné. Ak chcete prerušiť prístup k funkciám prednostného prístupu, môžete ho kedykoľvek zakázať v aplikácii, no ak to nie je možné, môžete odstrániť a znova nainštalovať aplikáciu. Táto časť o prednostnom prístupe sa vzťahuje na funkcie prednostného prístupu do vydania štandardnej verzie alebo ukončenia podpory (podľa toho, čo nastane skôr).
 • Doplnkové podmienky pre Philips Hue Secure: Služby Philips Hue Secure sú dostupné v USA, Kanade, Spojenom kráľovstve, Írsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, Grécku, Španielsku, Portugalsku, Nórsku, Švédsku, Dánsku, Fínsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. Na vaše používanie príslušných Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure sa navyše vzťahujú Doplnkové podmienky pre Philips Hue Secure uvedené v Prílohe 1.
 • Spojené štáty: Upozornenie pre obyvateľov Kalifornie: Podľa oddielu 1789.3 občianskeho zákonníka Kalifornia majú obyvatelia Kalifornie nárok na nasledujúce upozornenie o spotrebiteľských právach: Ak máte otázku týkajúcu sa našich webových stránok alebo týchto Podmienok, zašlite nám túto otázku pomocou odkazu „Kontaktujte nás“ na adrese https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Môžete nás kontaktovať aj písomne na oddelení spokojnosti zákazníkov, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 alebo telefonicky na čísle 1 (800) 555-0050. Obyvatelia Kalifornie sa môžu obrátiť na oddelenie pomoci pri sťažnostiach divízie spotrebiteľských služieb Kalifornského ministerstva pre spotrebiteľské záležitosti písomne na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, alebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 alebo (800) 952-5210.

12. Podmienky pre koncového používateľa vyžadované spoločnosťou Apple.

Ak ste si stiahli aplikáciu Philips Hue z obchodu App Store spoločnosti Apple, Inc. („Apple“) alebo ak používate aplikáciu Philips Hue v zariadení iOS, potvrdzujete, že ste si prečítali nasledujúce upozornenie vzťahujúce sa na spoločnosť Apple, porozumeli mu a súhlasíte s ním. Tieto Podmienky sa vzťahujú iba na vás a nás, nie na spoločnosť Apple, a spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za Služby ani ich obsah. Spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť poskytovať služby údržby a podpory vzhľadom na aplikáciu Philips Hue. V prípade, že aplikácia Philips Hue nespĺňa akúkoľvek príslušnú záruku, môžete spoločnosť Apple upozorniť a spoločnosť Apple vám vráti akúkoľvek príslušnú kúpnu cenu aplikácie Philips Hue. V maximálnom rozsahu dovolenom platnými zákonmi nemá spoločnosť Apple žiadnu inú záručnú povinnosť týkajúcu sa aplikácie Philips Hue. Spoločnosť Apple nezodpovedá za riešenie akýchkoľvek nárokov, ktoré vznesiete vy alebo akákoľvek tretia strana v súvislosti s aplikáciou Philips Hue alebo s vaším držaním a/alebo používaním aplikácie Philips Hue, vrátane týchto: (a) nároky na zodpovednosť za výrobok; (b) akékoľvek tvrdenie, že aplikácia Philips Hue nespĺňa akékoľvek platné právne alebo regulačné požiadavky; a (c) nároky vyplývajúce z ochrany spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov. Spoločnosť Apple nezodpovedá za vyšetrovanie, obhajobu, vyrovnanie a vyvrátenie akéhokoľvek tvrdenia tretej strany, že aplikácia Philips Hue a/alebo vaše držanie a používanie aplikácie Philips Hue porušuje práva duševného vlastníctva tejto tretej strany. Súhlasíte s tým, že pri používaní aplikácie Philips Hue budete dodržiavať všetky príslušné podmienky tretích strán. Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú oprávnenými tretími stranami týchto Podmienok a po vašom prijatí týchto Podmienok bude mať spoločnosť Apple právo (a bude sa predpokladať, že právo prijala) vymáhať tieto Podmienky voči vám ako oprávnená tretia strana týchto Podmienok. Oprávnenie na použitie v časti 2a je obmedzené na neprenosné právo používať aplikáciu Philips Hue na ovládanie a sledovanie vašich Produktov v rámci akýchkoľvek výrobkov značky Apple.

PRÍLOHA 1 – Doplnkové podmienky pre Philips Hue Secure

AK JE VAŠOU KRAJINOU POBYTU USA ALEBO KANADA (OKREM PROVINCIE QUEBEC) ALEBO VOČI NÁM VZNESIETE AKÝKOĽVEK NÁROK V USA ALEBO KANADE (OKREM PROVINCIE QUEBEC), VEZMITE NA VEDOMIE, ŽE ČASTI 9.g a 9.h OBSAHUJÚ POVINNÉ USTANOVENIE O ROZHODCOVSKOM KONANÍ A ZRIEKNUTÍ SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU A SÚD S POROTOU, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VAŠE PRÁVA. OKREM TOHO, AKO SA UVÁDZA V ČASTIACH 9.g a 9.h, ZNAMENÁ ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU, ŽE SÚHLASÍTE S RIEŠENÍM AKÝCHKOĽVEK SPOROV INDIVIDUÁLNE A NIE V RÁMCI AKEJKOĽVEK SKUPINOVEJ, KOLEKTÍVNEJ A/ALEBO ZÁSTUPNEJ ŽALOBY. ZÁVÄZNE SÚHLASÍTE S TÝMTO USTANOVENÍM O VZÁJOMNOM RIEŠENÍ SPOROV. V ROZHODCOVOM KONANÍ NEEXISTUJE SUDCA ANI POROTA A SKÚMANIE A ODVOLANIE SÚ V POROVNANÍ SO SÚDOM OBMEDZENÉ.

1. Použiteľnosť

a. Tieto doplnkové podmienky pre Philips Hue Secure („Podmienky pre Philips Hue Secure“) sa vzťahujú na používanie Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure, ako je to popísané nižšie.

b. Ak chcete používať produkty Philips Hue Secure a služby Philips Hue Secure, musíte prijať Podmienky používania systému Philips Hue zahŕňajúce tieto Podmienky pre Philips Hue Secure („Zmluva Philips Hue Secure“), ktoré predstavujú právnu zmluvu uzavretú medzi nami a vami upravujúcu vaše používanie Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure. Pokiaľ medzi Podmienkami pre Philips Hue Secure a Podmienkami používania systému Philips Hue existuje akýkoľvek rozpor, majú prednosť tieto Podmienky pre Philips Hue Secure. Zmluva Philips Hue Secure obsahuje podmienky a požiadavky platné pre vás aj vašich Autorizovaných používateľov, pričom nesiete zodpovednosť za dodržiavanie z ich strany.

2. Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure:

a. Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure zahŕňajú:

 • hardvérové zariadenia značky Philips Hue Secure a také produkty Philips Hue, ktoré sme označili buď na obale, alebo v marketingových materiáloch na použitie so Službami Philips Hue Secure („Produkty Philips Hue Secure“) a
 • funkcie zahrnuté vo voľnom prístupe (ako sa uvádza nižšie v časti 5), v predplatnom Hue Secure Basic alebo predplatnom Hue Secure Premium a (v závislosti od vašej voľby plánu) obsahujú okrem iného funkcie ako sú časová os udalostí súvisiacich so zabezpečením vo vnútri alebo mimo vášho domova, možnosť aktivovať/deaktivovať váš systém, mobilné upozornenia typu push na udalosti súvisiace so zabezpečením, ak sú nakonfigurované, sledovanie živého videa z kamier Philips Hue Secure, možnosť prehrávať záznamy udalostí. To, čo predstavuje udalosť súvisiaca so zabezpečením, navyše upravujete vy ako Vlastník (alebo Autorizovaný používateľ), aby ste mohli napríklad vylúčiť určité oblasti záberu kamery Philips Hue Secure. Niektoré funkcie (vrátane rozšíreného úložiska videoklipov) sú dostupné iba s ďalším plateným plánom služieb Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium. Všetky tieto funkcie sú dostupné prostredníctvom aplikácie Philips Hue. Funkcie, ktoré sa na vás vzťahujú podľa vášho výberu voľného prístupu, Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium, sa spoločne označujú ako „Služby Philips Hue Secure Services“. Služby Philips Hue Secure sú dostupné iba v USA, Kanade, Spojenom kráľovstve, Írsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, Grécku, Španielsku, Portugalsku, Nórsku, Švédsku, Dánsku, Fínsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku.

b. Ste oprávnení používať Produkty Philips Hue Secure a Philips Hue Secure za podmienok a požiadaviek stanovených v Zmluve Philips Hue Secure.

3. Podmienky použitia:

a. Požadované produkty: Služby Philips Hue Secure vyžadujú kompatibilné Produkty Philips Hue Secure, ktoré si musíte samostatne zakúpiť a spárovať s aplikáciou Philips Hue a vašim používateľským účtom Philips Hue. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služby Philips Hue Secure Services budú fungovať iba s Produktmi Philips Hue Secure a nie sú určené na použitie so žiadnymi inými produktmi. Ak už nie ste oprávnení používať Produkty Philips Hue Secure (napr. z dôvodu predaja), ste povinní okamžite zrušiť spárovanie takých Produktov Philips Hue Secure.

b. Inštalácia a prevádzka:

 • Vašou zodpovednosťou je:
  • zaistiť, nastaviť a udržiavať technické a iné požiadavky presne v súlade s pokynmi a špecifikáciami, ktoré sme vám poskytli;
  • inštalovať, otestovať a prevádzkovať svoje Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure výhradne v súlade so všetkými príslušnými varovaniami, upozorneniami a pokynmi, ktoré sme vám poskytli, a tiež s platnými federálnymi, štátnymi a miestnymi zákonmi, predpismi a normami; a
  • v prípade potreby vymeniť alebo dobiť batérie Produktov Philips Hue Secure.
 • Požiadavky na systém a zariadenia: Produkty Philips Hue Secure a služby Philips Hue Secure vyžadujú používateľský účet Philips Hue, fungujúcu sieť Wi-Fi vo vašej domácnosti, ktorá je pripojená k spoľahlivému prístupu na internet s dostatočnou šírkou pásma, a mobilné zariadenia s aplikáciou Philips Hue. Použitie niektorých alebo všetkých produktov Philips Hue Secure a služieb Philips Hue Secure Services môže tiež vyžadovať ďalšie zariadenia (podľa našich pokynov), ako je zariadenie Philips Hue Bridge. Je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby ste mali všetky požadované prvky systému a zariadenia a aby boli tieto zariadenia kompatibilné a správne nakonfigurované. Bez predchádzajúceho upozornenia môžeme (v závislosti od nastavenia vášho zariadenia) aktivovať rozhranie Bluetooth vo vašom mobilnom zariadení, aby sme uľahčili správne fungovanie Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure a aktivovali určité funkcie.
 • Vaše produkty Philips Hue Secure nemonitorujeme a nereagujeme na žiadne informácie a udalosti prijaté počas používania Služieb Philips Hue Secure. Vykonávanie krokov, vrátane odovzdávania správ o udalostiach vašim určeným kontaktom, je iba na vás (alebo na vašom Autorizovanom používateľovi). Ďalej je na vašej zodpovednosti určiť vhodnú reakciu na všetky informácie a udalosti, ktoré dostanete pri používaní Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure, a súhlasíte s tým, že ste plne zodpovední za svoje reakcie a reakcie vašich určených kontaktov. Ak v súvislosti s vašou reakciou na informácie a udalosti pri používaní Služieb Philips Hue Secure vzniknú náklady, prijímate plnú zodpovednosť za tieto náklady. Ak počas používania služieb Philips Hue Secure Services dostanete informácie o akomkoľvek ohrození života/bezpečnosti, ohrození majetku, požiari, záplave, vlámaniu, lúpeži, zdravotnom probléme alebo iných mimoriadnych udalostiach, mali by ste okamžite kontaktovať políciu, hasičov alebo príslušnú záchrannú službu, pretože my neposkytujeme žiadne monitorovacie ani záchranné služby.
 • Ak vaše produkty Philips Hue Secure nie sú správne nainštalované alebo sa ktorýkoľvek z ich senzorov nachádza mimo detekčného rozsahu alebo je blokovaný stenami, nábytkom, osobným majetkom či inými predmetmi, môžete zaznamenať falošné poplachy alebo zlyhanie detekcie.
 • Zaručujete a vyhlasujete, že inštalácia a sprevádzkovanie Produktov Philips Hue Secure sa vykonali odborným spôsobom a neporušujú žiadne práva tretích strán, vrátane práv na súkromie ostatných. V prípade, že inštalácia a prevádzka Produktov Philips Hue Secure porušuje práva tretích strán, je vašou zodpovednosťou informovať tretie strany a získať prípadný súhlas, ktorý sa môže vyžadovať na požadovanú inštaláciu a prevádzku Produktov Philips Hue Secure a používanie Služieb Philips Hue Secure.
 • V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa týmto výslovne zriekame akejkoľvek a všetkej zodpovednosti súvisiacej s inštaláciou a prevádzkou a/alebo používaním Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure vrátane akéhokoľvek použitia Produktov Philips Hue Secure v rozpore s platnými federálnymi, štátnymi a miestnymi zákonmi, predpismi alebo normami.
 • Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure môžu byť dočasne prerušené z dôvodu bezpečnosti, zlyhania systému (vrátane zlyhania vášho pripojenia Wi-Fi a nedostatočnej šírky pásma), technických problémov, údržby, testovania, opráv, aktualizácií alebo iných okolností. Aj keď sa vynasnažíme zaistiť, aby používanie produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure bolo v rámci ich technických a prevádzkových schopností čo najstabilnejšie, nezaručujeme ani negarantujeme neprerušené používanie a neexistuje naň žiadny nárok.

c. Len na domáce použitie: Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure sú určené výhradne pre vaše vlastné, individuálne a súkromné domáce použitie. Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure nie sú určené na akékoľvek obchodné ani komerčné alebo iné použitie mimo domácnosti a za takéto použitie nenesieme žiadnu zodpovednosť.

d. Žiadne monitorovanie treťou stranou: Služby Philips Hue Secure neposkytujú žiadne monitorovanie treťou stranou ani zásah záchranných zložiek; v tomto zmysle platí toto:

 • nemáme prístup k upozorneniam ani záberom v reálnom čase;
 • nemonitorujeme žiadne oznámenia a v prípade oznámenia alebo núdzovej situácie nebudeme upozorňovať ani vysielať tretie strany alebo záchranné služby do vášho bydliska; a
 • nezodpovedáme za žiadne oneskorenie príchodu záchranných služieb alebo tretích strán.

Na akékoľvek núdzové situácie, vrátane život ohrozujúcich, bezpečnostných a iných mimoriadnych udalostí, by ste mali upozorňovať príslušné záchranné služby. V PRÍPADE NÚDZE ANI ZA ŽIADNYCH INÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME VYSIELAŤ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY NA VAŠU ADRESU.

e. Žiadne eliminovanie udalostí:

 • Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure nie sú určené na to, aby znižovali alebo eliminovali výskyt nežiaducich udalostí, ako sú vstup neoprávnených osôb, vlámanie a/alebo lúpež. V tomto smere neposkytujeme žiadne tvrdenia ani záruky a vy tomu rozumiete a súhlasíte s tým:
  • nebudete sa spoliehať na to, že produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure eliminujú alebo minimalizujú výskyt udalostí, ako sú vlámanie a lúpeže, alebo ich následky; a
  • Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure nemôžu eliminovať alebo minimalizovať výskyt takýchto udalostí alebo ich dôsledky.

Neposkytujeme žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku alebo vyhlásenie, že používanie Produktov Philips Hue Secure alebo Služieb Philips Hue Secure eliminuje alebo minimalizuje výskyt takýchto udalostí alebo ich dôsledky a/alebo akokoľvek ovplyvní alebo zvýši úroveň bezpečnosti.

 • Beriete na vedomie, že produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure nie sú náhradou pohotovostného upozorňovacieho systému monitorovaného treťou stranou. Naše systémy sú vyvinuté tak, aby doručovali oznámenia spoľahlivo a včas, ale nemôžeme zaručiť a nezaručujeme, že všetky oznámenia dostanete včas.
 • Pred akýmkoľvek rizikom straty by ste sa mali chrániť pomocou vhodného poistného krytia a ste zodpovední za zaistenie všetkého poistného krytia, o ktorom sa domnievate, že je nevyhnutné alebo požadované na základe príslušných požiadaviek.

f. Vaša zodpovednosť dodržiavať zákon:

 • Ochrana osobných údajov a ďalšie príslušné federálne, štátne alebo miestne zákony, predpisy, vyhlášky alebo normy platné vo vašej jurisdikcii môžu ukladať určité povinnosti v súvislosti s vami a vaším používaním Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých takýchto platných federálnych, štátnych alebo miestnych zákonov, nariadení, vyhlášok alebo noriem, keď používate Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure. To zahŕňa:
  • dodržiavanie predpisov v súvislosti so záznamom alebo zdieľaním video alebo audio obsahu, vrátane obsahu, ktorý zahŕňa tretie strany, verejné priestranstvá alebo inak obsahuje informácie týkajúce sa identity jednotlivca alebo jednotlivcov; 
  • dodržiavanie predpisov, ktoré vyžadujú, aby ste tretie strany informovali alebo od nich získali súhlas na vaše používanie Produktov Philips Hue Secure alebo Služieb Philips Hue Secure (napríklad zákony alebo predpisy vyžadujúce umiestnenie vhodného označenia, ktoré ostatných upozorňuje, že prebieha záznam zvuku/obrazu). Vezmite na vedomie, že akékoľvek nálepky alebo podobné materiály, ktoré sa môžu považovať za označenie, dodávané s akýmikoľvek Produktmi Philips Hue Secure, neposkytujeme na účely dodržiavania predpisov a vy zostávate výhradne zodpovední za zaistenie súladu s platnou legislatívou;
  • zabezpečenie, aby Produkty Philips Hue Secure s možnosťou nahrávať zvuk a video neboli namierené do verejných priestorov a/alebo umiestnené v blízkosti miest, kde môžu jednotlivci rozumne očakávať súkromie (ako sú kúpeľne alebo spálne); 
  • splnenie akýchkoľvek požiadaviek, aby sa inštalácia akéhokoľvek Produktu Philips Hue Secure, ktorý zhotovuje obrazové a/alebo zvukové záznamy, vykonala pod takým uhlom, aby zariadenie nevytváralo žiadne záznamy za hranicami vášho pozemku (vrátane verejných chodníkov alebo ciest)
  • dodržiavanie všetkých platných zákonov na ochranu súkromia v oblasti biometrických údajov a zaručenie, že sa všetky údaje zaznamenané v rámci Služieb Philips Hue Secure na účely akejkoľvek funkcie rozpoznávania tváre získali v súlade s týmito zákonmi; 
  • dodržiavanie všetkých príslušných požiadaviek na transparentnosť alebo oznamovanie úradom; 
  • dodržiavanie príslušných období uchovávania osobných údajov, vrátane výberu vhodného plánu predplatného v súlade s nimi; a 
  • vo všeobecnejšom zmysle dodržiavanie platnej legislatívy na ochranu súkromia a osobných údajov.
 • Nenesieme zodpovednosť za vaše používanie Služieb Philips Hue Secure alebo akýchkoľvek Produktov Philips Hue Secure spôsobom, ktorý porušuje zákon alebo práva jednotlivcov.
 • Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure sú určené výhradne na vaše vlastné, individuálne a súkromné použitie v domácnosti. Zákony o ochrane údajov a súkromia v mieste, kde žijete, môžu na vás a vaše používanie produktov Philips Hue Secure a služieb Philips Hue Secure klásť určité povinnosti. V prípade určitých obrazových a zvukových údajov a údajov rozpoznávania tváre, ktoré zhromažďujete pomocou Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure (napr. video a audio signály a údaje), ste podľa platných zákonov ako Vlastník alebo Autorizovaný používateľ prevádzkovateľom určitých údajov, ktoré tieto Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure zhromažďujú, zatiaľ čo my sme ich spracovateľom.
 • Pokiaľ ide o činnosti, ktoré vykonávate ako Vlastník alebo Autorizovaný používateľ a ktoré možno podľa platných zákonov klasifikovať ako činnosti v domácnosti, sme vzhľadom na nahrávanie alebo streamovanie videa a zvuku pomocou Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure vašim spracovateľom údajov, ako je definované v platnom všeobecnom nariadení EÚ o ochrane osobných údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679).
 • V prípade, že vystupujeme ako spracovateľ údajov pre osobné údaje, ktoré ste zhromaždili pri používaní Produktov Philips Hue Secure a Služieb Philips Hue Secure, platí zmluva o spracovaní údajov Philips Hue Secure („DPA“). („DPA“). Prijatím podmienok použitia Philips Hue prijímate aj zmluvu DPA. Znenie zmluvy DPA nájdete tu: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement

g. Ak nastane problém:

 • Budeme sa snažiť zaistiť, aby bolo používanie Služieb Philips Hue Secure v rámci technických a prevádzkových možností pokiaľ možno neprerušované, nemôžeme však neprerušené používanie sľúbiť. S výnimkou rozsahu vyžadovaného platnými zákonmi sú Služby Philips Hue Secure poskytované „TAK, AKO SÚ“ a „PODĽA DOSTUPNOSTI“ a v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. ODMIETAME AKÉKOĽVEK ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ČI NEPORUŠENIA PRÁV A AKÉKOĽVEK ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z OBCHODOVANIA ALEBO VYUŽITIA OBCHODU. Neposkytujeme žiadnu záruku na to, že produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure splnia vaše požiadavky alebo budú dostupné nepretržite, bezpečne alebo bez chýb. Neposkytujeme žiadnu záruku z hľadiska kvality akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom Služieb Philips Hue Secure. Neposkytujeme a týmto odmietame akúkoľvek predpokladanú záruku, že prevádzka Služieb Philips Hue Secure bude bezchybná alebo neprerušovaná. Nie je zaručené, že prístup k Službám Philips Hue Secure alebo ich používanie budú bez prerušenia alebo narušenia činnosťami údržby, ďalším vývojom alebo iným spôsobom.
 • Ak ste spotrebiteľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), potom vám zákony na ochranu spotrebiteľa v EHP poskytujú právnu záruku pokrývajúcu súlad Služieb Philips Hue Secure s predpismi. V rámci tejto záruky sme zodpovední za akýkoľvek nesúlad, ktorý zistíte počas používania Služieb Philips Hue Secure. 
 • Ak natrafíte na akékoľvek problémy s funkčnosťou Služieb Philips Hue Secure, kontaktujte nás prostredníctvom našich kanálov starostlivosti o zákazníkov (naše kontaktné údaje pre svoju lokalitu nájdete pomocou tohto odkazu: https://www.philips-hue.com/support#contact) a poskytnite nám nevyhnutnú súčinnosť v rozumne požadovanom rozsahu. Vynaložíme všetko primerané úsilie na nápravu vami oznámenej chyby v súlade s naším štandardným procesom, ktorý zahŕňa (i) zhromažďovanie informácií o nahlásenej udalosti z rôznych zdrojov; (ii) vykonanie posúdenia vplyvu pomocou nástrojov na posúdenie s cieľom stanovenia priority incidentu; a (iii) definovanie a implementovanie riešenia vhodného pre konkrétnu pridelenú prioritu, ktoré môže byť prechodným riešením (napr. hotfix alebo workaround) alebo budúcou (krátkodobou či dlhodobou) aktualizáciou („Proces podpory“).
 • Ak nedokážeme chybu odstrániť v súlade s naším Procesom podpory, budete mať nárok na nasledujúce opravné prostriedky pre svoj platený plán Hue Secure Basic a Hue Secure Premium (prípadne a podľa potreby): (i) úmerné zníženie príslušného poplatku za predplatné alebo (ii) ukončenie vášho predplatiteľského plánu a vrátenie pomernej čiastky už zaplatenej za obdobie, v ktorom ste sa stretli s nedostatočnou funkčnosťou, a akýchkoľvek čiastok (ak existujú) už zaplatených za akékoľvek budúce obdobie. Naša neschopnosť odstrániť chybu zahŕňa situácie, keď (i) nie je možné chybu odstrániť, (ii) chyba nie je odstránená, pretože by to vyžadovalo neprimerané náklady, (iii) vznikne nezhoda s predpismi napriek nášmu pokusu o odstránenie chyby, (iv) chyba je taká závažná, že okamžité zníženie ceny alebo ukončenie predplatného je oprávnené, (v) odmietame akékoľvek dodatočné plnenie alebo (vi) je zrejmé (vrátane nášho vyhlásenia), že (v primeranom čase alebo bez značného nepohodlia pre vás) nemôžeme chybu odstrániť.

4. Používateľský obsah:

a. Služby Philips Hue Secure zahŕňajú možnosť zachytiť a/alebo zaznamenať audio, video, udalosti otvorenia/zatvorenia a pohybu s časovou pečiatkou a snímky (text ako podmnožina) pomocou niektorých produktov Philips Hue Secure („Používateľský obsah“). Zvuk, video a snímky (text ako podmnožina) nie sú pre nás prístupné. Metadáta o tom, že došlo k udalosti v konkrétnom čase, a klasifikácia udalosti sú nám známe.

b. Ste výhradne zodpovední za všetok svoj požívateľský obsah a my nenesieme žiadnu zodpovednosť voči vám ani nikomu inému, kto používa váš používateľský účet vzhľadom na akýkoľvek používateľský obsah. Musíte zabezpečiť, aby Produkty Philips Hue Secure zaznamenávali používateľský obsah iba tam, kde na to máte oprávnenie. Nesmiete prenášať žiadny používateľský obsah, ktorý svojím obsahom, formou, prevedením alebo akýmkoľvek iným spôsobom porušuje platné zákony alebo morálku alebo porušuje práva tretích strán. Porušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených ustanovení je dôvodom na ukončenie vášho práva na používanie Služieb Philips Hue Secure.

c. Používateľský obsah nemôžeme zobraziť s výnimkou (i) klasifikácie udalosti a metadát o tom, že došlo k udalosti v konkrétnom čase, a (ii) prípadov, kedy Používateľský obsah sami stiahnete (iba ako Správca) a zdieľate s nami na základe svojho vlastného uváženia (napríklad v súvislosti so zabezpečovaním kvality a starostlivosti o spotrebiteľa). Váš Používateľský obsah však môžeme sprístupniť orgánom činným v trestnom konaní alebo štátnemu úradu, pokiaľ to vyžaduje zákon. V takom prípade s nami budete plne spolupracovať, aby ste splnili takéto zákonné požiadavky. Navštívte našu stránku Philips Hue Secure – požiadavky na vydanie informácií na adrese https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests

d. Spotrebitelia so sídlom v Kanade: Ak je vaším bydliskom Kanada, aby sme vám mohli poskytovať Služby Philips Hue Secure, súhlasíte týmto so spracovaním používateľského obsahu, ktoré je nevyhnutné na poskytovanie Služieb Philips Hue Secure. Tiež súhlasíte s tým, aby sme anonymizovali vaše osobné údaje (proces, po ktorom nie je možné priradiť údaje k jednotlivým subjektom údajov (či už samostatne alebo v kombinácii s inými údajmi)) s cieľom použiť ich na naše interné obchodné účely.

5. Prístup k funkciám; poplatky; platby:

a. Keď si svoje produkty Philips Hue Secure aktivujete prostredníctvom aplikácie Philips Hue, budete mať nárok na tridsaťdňové (30) skúšobné obdobie („Skúšobné obdobie“). Po skončení skúšobného obdobia máte možnosť (prostredníctvom aplikácie Philips Hue):

i. používať určité funkcie dostupné bez ďalších poplatkov („Bezplatný prístup“); alebo 
ii. predplatiť si plán predplatného za ďalší poplatok. Predplatné sú k dispozícii v dvoch rôznych plánoch, konkrétne Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium. Predplatné Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium si môžete zaobstarať ako mesačný alebo ročný plán, ktorý bude pokračovať až do zrušenia vášho predplatného. AK NÁS NEUPOZORNÍTE PRED KONCOM AKTUÁLNEHO OBDOBIA PREDPLATNÉHO, ŽE NECHCETE V PREDPLATNOM POKRAČOVAŤ, BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA VÁŠ PLÁN PREDPLATNÉHO AUTOMATICKY OBNOVÍ, A OPRÁVŇUJETE NÁS FAKTUROVAŤ VÁM V TOM ČASE PLATNÝ POPLATOK ZA KAŽDÉ NASLEDUJÚCE OBDOBIE PROSTREDNÍCTVOM SPÔSOBU PLATBY, KTORÝ STE UVIEDLI V PRÍSLUŠNOM OBCHODE S APLIKÁCIAMI.

b. Úplný popis funkcií v rámci Bezplatného prístupu, predplatného Hue Secure Basic a Hue Secure Premium spolu s príslušnými poplatkami, platobnými podmienkami a výpovednými lehotami je uvedený na našich webových stránkach na adrese https://www.philips-hue.com/securityplans. Poplatky za predplatné Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium sa účtujú vopred, v prvý deň obdobia predplatného. Môžu byť mesačné alebo ročné a platíte ich prostredníctvom príslušného obchodu s aplikáciami (Apple alebo Google), ktorý používate („Váš obchod s aplikáciami“) (preto sa riadia spôsobmi platby, ktoré sa rozhodnete používať vo svojom obchode s aplikáciami, a ich podmienkami).

c. Keď zadáte objednávku predplatného Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium, vytvorí sa medzi vami a nami platné, záväzné a vymáhateľné predplatné a súvisiaca povinnosť zaplatiť príslušné poplatky podľa príslušného plánu predplatného. Ak ste spotrebiteľ so sídlom v EHP, výslovne súhlasíte s tým, aby sme vám ihneď po nákupe poskytovali služby v rámci príslušného predplatného, a že strácate nárok na odstúpenie od zmluvy.

d. V prípade, že nedostaneme vašu platbu prostredníctvom vášho obchodu s aplikáciami, vyhradzujeme si právo zrušiť vaše predplatné a budete oprávnení používať iba Bezplatný prístup.

e. Poplatky v čase predplatenia predplatného Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium sa budú vzťahovať na príslušné obdobie, za ktoré ste vykonali platbu (napríklad v prípade ročného predplatného sa vzťahujú na dané konkrétne ročné obdobie, v prípade mesačného predplatného sa vzťahujú na daný konkrétny mesiac). Všetky poplatky zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, pokiaľ sa vo vašej jurisdikcii uplatňuje.

f. Bezplatný prístup, Hue Secure Basic a/alebo Hue Secure Premium môžeme aktualizovať zavedením nových funkcií, zmenou alebo zrušením (dočasným alebo trvalým) akejkoľvek z ich funkcií či súčastí alebo stanovením limitov na určité funkcie a/alebo zmenou príslušných poplatkov, podmienok platby, výpovednej lehoty alebo iných podmienok. Ktorúkoľvek z týchto aktualizácií a zmien označujeme ako „Aktualizácia plánu“. Aktualizáciu plánu vám oznámime (buď e-mailom alebo v aplikácii Philips Hue) a počas obdobia predplatného, v ktorom sme už dostali vašu platbu za takýto plán predplatného, vám bude k dispozícii akákoľvek aktualizácia plánu po zvyšok obdobia, za ktoré ste zaplatili. Ak máte napríklad ročné predplatné a my sprístupníme ďalšie funkcie v príslušnom ročnom období, za ktoré ste už zaplatili, tieto funkcie budú k dispozícii na použitie za poplatok, ktorý už bol za toto obdobie uhradený (preto vám za takéto pridané funkcie nebudeme účtovať ďalšie poplatky). Ak si neželáte pokračovať vo svojom pláne Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium v dôsledku aktualizácie plánu, môžete takéto predplatné ukončiť v súlade s príslušnou výpovednou lehotou. Máte právo ukončiť svoj plán Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium, ak aktualizácia plánu negatívne ovplyvní váš prístup k príslušnému plánu alebo jeho používanie, pokiaľ takýto negatívny vplyv nie je iba malý. V takom prípade budete oprávnení svoj plán Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium ukončiť zadarmo do 30 (tridsiatich) dní od (i) získania informácií týkajúcich sa Aktualizácie plánu alebo (ii) okamihu, keď Aktualizácia plánu nadobudla platnosť, podľa toho, čo nastane neskôr.

6. Odškodnenie: DOHODA PHILIPS HUE SECURE JE URČENÁ IBA PRE VÁŠ PROSPECH. PRETO V NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NÁS ODŠKODNÍTE, BUDETE BRÁNIŤ A ZBAVÍTE ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI SO (I) VŠETKÝMI NÁROKMI, ŽALOBAMI A AKÝMIKOĽVEK INÝMI PRÁVNYMI KROKMI TRETÍCH STRÁN VOČI NÁM V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU PHILIPS HUE SECURE, PRODUKTMI PHILIPS HUE SECURE A/ALEBO SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE („PRÁVNE KROKY TRETÍCH STRÁN“); A (II) AKÝMIKOĽVEK, VŠETKÝMI SÚVISIACIMI STRATAMI, ŠKODAMI, VYROVNANIAMI A ROZSUDKAMI (VRÁTANE PLATBY NÁKLADOV NA PRÁVNE ZASTÚPENIE, KTORÉ NÁM VZNIKNÚ V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK TAKÝMITO PRÁVNYMI KROKMI TRETÍCH STRÁN („STRATY SÚVISIACE S TRETÍMI STRANAMI“)) AJ V PRÍPADE, ŽE BUDÚ TAKÉTO PRÁVNE KROKY TRETEJ STRANY A STRATY SÚVISIACE S TREŤOU STRANOU VYCHÁDZAŤ Z NAŠEJ NEDBANLIVOSTI AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO STUPŇA, PORUŠENIA ZMLUVY, ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, NEDODRŽANIA PLATNÝCH ZÁKONOV, NARUŠENIA SÚKROMIA ALEBO INÉHO POCHYBENIA. NIČ OBSIAHNUTÉ V TOMTO DOKUMENTE SA NEBUDE CHÁPAŤ TAK, ŽE BY TO VYŽADOVALO AKÉKOĽVEK ODŠKODNENIE, KTORÉ BY SPÔSOBILO, ŽE BY TENTO CELÝ ODDIEL ALEBO JEHO ČASŤ BOL NEPLATNÝ A/ALEBO NEUPLATNITEĽNÝ PODĽA PRÍSLUŠNÉHO PRÁVA. TÁTO ZODPOVEDNOSŤ ZA ODŠKODNENIE SA NEBUDE VZŤAHOVAŤ NA ŽIADNE ÚMYSELNÉ, BEZOHĽADNÉ, ZÁMERNÉ ALEBO ĽAHKOMYSEĽNÉ PREVINENIE Z NAŠEJ STRANY ALEBO HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ V TÝCH ŠTÁTOCH/PROVINCIÁCH/KRAJINÁCH, KTORÉ NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ. „TRETIA STRANA“ SA TU DEFINUJE TAK, ABY ZAHŔŇALA AKÚKOĽVEK OSOBU ALEBO SUBJEKT, KTORÉ NIE SÚ ZAHRNUTÉ V ZMLUVE PHILIPS HUE SECURE, OKREM INÉHO VRÁTANE MANŽELKY/MANŽELA, PRÍBUZNÉHO, HOSŤA, SUSEDA, NÁJOMNÍKA ALEBO POISŤOVNE.

7. Zodpovednosť:
a. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE NEDBANLIVOSTI, NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, NÁSOBNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE) ALEBO ZA UŠLÉ ZISKY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI NA RIZIKO TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ. PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY NEMUSIA UMOŽŇOVAŤ OBMEDZENIE ČI VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ALEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A PRÍČINY KROKOV (ČI UŽ ZMLUVNÉ, DELIKTNÉ ALEBO INÉ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE ČIASTKU, KTORÚ STE NÁM PRÍPADNE ZAPLATILI ZA PRÍSLUŠNÉ SLUŽBY PHILIPS HUE SECURE POČAS PREDCHÁDZAJÚCICH DVANÁSTICH (12) MESIACOCH. TOTO OBMEDZENIE JE KUMULATÍVNE A NEBUDE SA ZVYŠOVAŤ EXISTENCIOU VIACERÝCH UDALOSTÍ ALEBO NÁROKOV. SPOLOČNOSŤ SIGNIFY SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI AKÉHOKOĽVEK DRUHU ZO STRANY NAŠICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDEME ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÍ ZA AKÝKOĽVEK OBSAH (VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU), OKREM INÉHO VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK CHÝB ČI OPOMENUTÍ V AKOMKOĽVEK OBSAHU, ALEBO AKEJKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTEJ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VYSTAVENÍM AKÉMUKOĽVEK OBSAHU PRENÁŠANÉMU ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉMU SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE.

b. SLUŽBY PHILIPS HUE SECURE POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. MÁTE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIMERANÚ OCHRANU A ZÁLOHOVANIE SVOJHO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU V SÚVISLOSTI S VAŠIM POUŽÍVANÍM SLUŽIEB PHILIPS HUE SECURE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NÁS ZBAVÍTE ZODPOVEDNOSTI, A ZAVÄZUJETE SA, ŽE NÁS NEBUDETE ŽALOVAŤ V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK NÁROKMI ZALOŽENÝMI NA VAŠOM POUŽÍVANÍ SLUŽIEB PHILIPS HUE SECURE VRÁTANE NÁROKOV ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU.

8. Obdobie, ukončenie:

a. Obdobie: Zmluva Philips Hue Secure začína platiť vaším prvým použitím akéhokoľvek Produktu Philips Hue Secure alebo Služieb Philips Hue Secure a končí sa nadobudnutím platnosti ukončenia z našej alebo vašej strany.

b. Ukončenie:

 • Svoj uhradený plán Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium môžete ukončiť kedykoľvek v súlade s príslušnými výpovednými lehotami svojho plánu Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium.
 • Právo na ukončenie zo závažných dôvodov zostáva nedotknuté z našej aj vašej strany.
 • Ak nedôjde k ukončeniu vyššie uvedeným spôsobom, zostávajú pre vás ustanovenia Zmluvy Philips Hue Secure platné, pokiaľ budete používať akékoľvek Produkty Philips Hue Secure.

c. Dôsledky ukončenia: Po ukončení vášho plánu Hue Secure Basic alebo Hue Secure Premium bude všetok Používateľský obsah uložený vo vašom mene mimo nového obdobia úložiska zmazaný. Pri zmazaní vášho účtu Philips Hue budú všetky metadáta udalostí a konfiguračné údaje anonymizované a Používateľský obsah sa vymaže.

9. Podmienky platné pre určité krajiny. Tento oddiel 9 stanovuje podmienky platné pre obyvateľov určitých krajín. Ak existujú rozdiely medzi týmto oddielom 9 a akýmikoľvek ustanoveniami v Zmluve Philips Hue Secure, okrem tohto oddielu 9, potom má prednosť tento oddiel 9.

a. Oddiel 3g (4. odrážka):

i. nasledujúca veta sa pridáva, ak máte bydlisko v Českej republike: Vzhľadom na prípadné chyby máte nárok na práva stanovené Občianskym zákonníkom.

ii. nasledujúca veta sa pridáva, ak máte bydlisko v Maďarsku: Máte nárok na práva stanovené nariadením vlády 373/2021 (VI.30.) a občianskym zákonníkom, ktoré sa uplatňujú spoločne.

b. Oddiel 5d:

i. bude úplne nahradený nasledujúcim textom, ak máte bydlisko v Poľsku: V prípade, že nedostaneme vašu platbu prostredníctvom vášho obchodu s aplikáciami, vyhradzujeme si právo zrušiť vaše predplatné do šesťdesiatich (60) dní od vašej objednávky a budete oprávnení používať iba Bezplatný prístup.

c. Oddiel 6:

i. sa úplne nahradí nasledujúcim textom, ak máte bydlisko v Rakúsku, Belgicku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Grécku, Taliansku, Maďarsku, Luxembursku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku: Nesiete zodpovednosť za zavinené porušenie zmluvy Philips Hue Secure v súlade s platnými zákonmi.

d. Oddiel 7:

i. bude úplne nahradený nasledujúcim textom, ak je vaše bydlisko v Rakúsku alebo Nemecku: Akékoľvek nároky na náhradu škody sú vylúčené. Vylúčenie zodpovednosti neplatí, ak podliehame povinnej zodpovednosti, napr. podľa zákona o zodpovednosti za výrobok („Produkthaftungsgesetz“), v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti, ujmy na živote či zdraví alebo porušenia podstatných zmluvných záväzkov („wesentliche Vertragsverletzungen“). S výnimkou prípadov podľa zákona o zodpovednosti za výrobok, hrubej nedbanlivosti, úmyslu alebo ujmy na živote alebo zdraví je však zodpovednosť za porušenie podstatných zmluvných záväzkov obmedzená na predvídateľnú škodu typickú pre zmluvný vzťah.

ii. bude úplne nahradený nasledujúcim textom, ak je vaše bydlisko v Belgicku, Chorvátsku, Českej republike, Grécku, Taliansku, Maďarsku, Luxembursku, Holandsku, Švédsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve: Akékoľvek nároky na náhradu škôd sú vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Toto vylúčenie zodpovednosti sa nevzťahuje na akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť zo zákona, napr. úmyselné spôsobenie škody alebo zodpovednosť za usmrtenie alebo zranenie osôb v dôsledku našej nedbanlivosti.

iii. sa úplne odstráni ak je vaše bydlisko v Poľsku, Rumunsku, Španielsku.

e. Oddiel 8c:

i. pridáva sa nasledujúca veta, ak máte bydlisko v Českej republike: Tento oddiel sa uplatňuje v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom.

f. Ak máte bydlisko v Rumunsku, platí nasledujúci doplnkový oddiel: Súhlasíte s tým, že Zmluva Philips Hue Secure nezahŕňa žiadne neobvyklé (štandardné) ustanovenia, ako sú výslovne definované podľa rumunského práva. K okamihu uzavretia Zmluvy Philips Hue Secure neodvolateľne prijímate všetky ustanovenia tejto Zmluvy uvedené, najmä (okrem iného) nasledujúcich oddieloch: 3.b-e, 3.f 1. odrážka, 2. položka, 3.f 2. odrážka, 4.b a 6.

g. Ak máte bydlisko v Kanade (okrem provincie Quebec):

 • oddiel 9 Podmienok používania produktov Philips Hue vo vzťahu k Zmluve Philips Hue Secure úplne nahradí text:

RIEŠENIE SPOROV ZÁVÄZNÝM ROZHODCOVÝM KONANÍM; ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU. 

Tento oddiel bude platiť, ak (i) je vaše bydlisko alebo sídlo v Kanade (okrem provincie Quebec); alebo (ii) ak vaše bydlisko alebo sídlo nie je v Kanade (okrem provincie Quebec), ale vznesiete akékoľvek nároky proti nám v Kanade (okrem provincie Quebec).

a. V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI A S VYLÚČENÍM JEDNOTLIVÝCH OBYVATEĽOV PROVINCIE QUEBEC (I) SA ZMLUVA PHILIPS HUE SECURE RIADI ZÁKONMI PROVINCIE ONTARIO, BEZ OHĽADU NA JEJ VOĽBU ALEBO KOLÍZNE USTANOVENIA; A (II) VY AJ MY SÚHLASÍME S TÝM, ŽE SA V SÚVISLOSTI S NÁROKOM VZDÁVAME AKÝCHKOĽVEK PRÁV NA PREROKOVANIE NÁROKOV NA SÚDE ČI PRED POROTOU ALEBO ÚČASTI NA SKUPINOVÝCH ČI ZÁSTUPNÝCH ŽALOBÁCH V SÚVISLOSTI S NÁROKOM. ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ BY STE MALI NA SÚDE, NEMUSIA BYŤ V ROZHODCOVSKOM KONANÍ K DISPOZÍCII ALEBO MÔŽU BYŤ OBMEDZENÉ.

AKÝKOĽVEK NÁROK, SPOR ALEBO ROZPOR (ČI UŽ ZMLUVNÝ, DELIKTNÝ ALEBO INÝ, PREDTÝM EXISTUJÚCI, SÚČASNÝ ALEBO BUDÚCI A ZAHŔŇAJÚCI ÚSTAVNÉ PRÁVO, SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO, VŠEOBECNÉ PRÁVO, ÚMYSELNÚ KRIVDU, SÚDNE A SPRAVODLIVÉ NÁROKY) MEDZI VAMI A NAMI, VYPLÝVAJÚCE V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU PHILIPS HUE SECURE A/ALEBO SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE, SA BUDÚ RIEŠIŤ VÝHRADNE A KONEČNE ZÁVÄZNÝM ROZHODCOVSKÝM KONANÍM.

V ROZHODCOVSKOM KONANÍ NIE JE ŽIADNY SUDCA ANI POROTA A SÚDNE PRESKÚMANIE ROZHODCOVSKÉHO NÁLEZU JE OBMEDZENÉ. ROZHODCA MUSÍ DODRŽIAVAŤ TÚTO ZMLUVU PHILIPS HUE SECURE A MÔŽE PRISÚDIŤ ROVNAKÉ ODŠKODNENIA A NÁHRADY AKO SÚD (VRÁTANE POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE).

b. V prípade všetkých sporov, či už vedených na súde alebo v rozhodcovskom konaní, nám musíte najskôr dať príležitosť vyriešiť váš nárok zaslaním písomného opisu nároku na adresu v oddiele (h). Vy aj my súhlasíme s rokovaním o nároku v dobrej viere. Pokiaľ spoločne nebudeme schopní vyriešiť nárok do šesťdesiatich (60) dní po tom, čo dostaneme tento opis nároku, a ak ste počas tejto lehoty vynaložili úsilie v dobrej viere nárok vyriešiť priamo s nami, môžete si nárok uplatniť v rozhodcovskom konaní.

c. PRAVIDLÁ A FÓRUM ROZHODCOVSKÉHO KONANIA. Rozhodcovské konanie sa riadi zákonom o domácom rozhodcovskom konaní v provincii, v ktorej sídlite, a pravidlami rozhodcovského konania spoločnosti ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/case-administration-services/) („Pravidlá ADRIC“), podľa uplatniteľnosti a vo všetkých smeroch, pokiaľ tu nie je výslovne dohodnuté inak. Žiadosti o rozhodcovské konanie sa podávajú v spoločnosti ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC“), musia byť predložené v súlade s Pravidlami ADRIC a musia zahŕňať: (1) meno, telefónne číslo, poštovú adresu a e-mailovú adresu strany usilujúcej o rozhodcovské konanie; 2) vyhlásenie o uplatňovaných právnych nárokoch a skutkových základoch týchto nárokov; (3) opis požadovaného opravného prostriedku a presný výpočet spornej sumy v dobrej viere (žiadna žiadosť o súdny príkaz alebo poplatky za právne zastúpenie sa do výpočtu spornej sumy nezapočítavajú, pokiaľ takýto súdny príkaz nežiada vyplatenie peňazí); a (4) podpis strany žiadajúcej o rozhodcovské konanie. Vaša žiadosť o rozhodcovské konanie musí byť doručená aj právnemu oddeleniu spoločnosti Signify na adrese Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, Canada L6C 2S3.

Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia v rozpore s Pravidlami ADRIC bude rozhodcovské konanie vypočuté jediným rozhodcom (vybraným v súlade s Pravidlami ADRIC), ktorým bude právnik alebo bývalý sudca. Miestom rozhodcovského konania bude hlavné mesto provincie vášho trvalého bydliska ku dňu začatia platnosti tejto Zmluvy Philips Hue Secure. Na vašu žiadosť sa však rozhodcovské konanie môže konať v mieste, ktoré sa nachádza vo vzdialenosti do 45 kilometrov od vášho trvalého bydliska ku dňu začatia platnosti tejto Zmluvy Philips Hue Secure. Strany sa dohodli, že rozhodcovské konanie môže prebiehať virtuálne a rozhodca môže na žiadosť ktorejkoľvek zo strán nariadiť virtuálne rozhodcovské konanie. Pokiaľ spoločnosť ADRIC nie je pre rozhodcovské konanie k dispozícii, strany si vzájomne zvolia alternatívne rozhodcovské fórum.

d. PRÁVOMOCI ROZHODCU – Rozhodca bude mať výhradnú právomoc riešiť akýkoľvek spor týkajúci sa rozhodnuteľnosti a/alebo vymáhateľnosti tohto ustanovenia rozhodcovského konania vrátane akejkoľvek námietky proti nespravodlivosti alebo akejkoľvek inej námietky o tom, že sú rozhodcovské ustanovenia alebo táto Zmluva Philips Hue Secure neplatná alebo zneplatniteľná. Rozhodca bude oprávnený udeliť akýkoľvek súdny príkaz, ktorý by mohol udeliť súd podľa práva alebo oprávnenosti. Akýkoľvek nález rozhodcu bude konečný a záväzný pre každú zo strán a môže byť uvedený ako rozsudok na ktoromkoľvek súde príslušnej jurisdikcie.

e. Poplatky a náklady na právne zastupovanie. Vy aj my spoločne súhlasíme, že budeme zodpovední za platbu zostatku akéhokoľvek prvotného zakladacieho poplatku podľa Pravidiel ADRIC presahujúceho 200 USD v prípade nárokov v maximálnej výške 75 000 USD. Pokiaľ v rozhodcovskom konaní zvíťazíte, môžete byť oprávnení požadovať priznanie poplatkov a výdavkov za právne zastupovanie v rozsahu stanovenom príslušným zákonom a Pravidlami ADRIC. Pokiaľ v rozhodcovskom konaní zvíťazíme a pokiaľ rozhodca nezistí, že vaša žaloba bola neodôvodnená (resp. podaná za účelom obťažovania) vzdávame sa všetkých práv, ktoré môžeme mať podľa platných zákonov alebo Pravidiel ADRIC, na vymáhanie poplatkov a výdavkov za právne zastupovanie.

f. ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI A S VYLÚČENÍM JEDNOTLIVÝCH OBYVATEĽOV PROVINCIE QUEBEC sa strany dohodli, že sa vzdávajú práva na súdne konanie pred porotou a že môžu proti sebe vznášať nároky iba individuálne, nie ako žalobca či člen skupiny v akejkoľvek zamýšľanej hromadnej žalobe. SKUPINOVÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIA A ŽALOBY NIE SÚ POVOLENÉ. VY A MY SPOLOČNE SÚHLASÍME S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK KONANIA, ČI UŽ ROZHODCOVSKÉ ALEBO SÚDNE, BUDÚ VEDENÉ IBA INDIVIDUÁLNE A NIE FORMOU SKUPINOVÝCH, HROMADNÝCH ALEBO ZÁSTUPNÝCH ŽALÔB ALEBO V RÁMCI SKUPINOVÝCH, KONSOLIDOVANÝCH ALEBO ZÁSTUPNÝCH PRÁVNYCH KROKOV. Rozhodcovský súd nesmie zlúčiť nároky viacerých osôb a nesmie inak predsedať žiadnej forme zástupného alebo skupinového konania. Rozhodcovský súd nemá žiadnu právomoc posudzovať vymáhateľnosť tohto zrieknutia sa práva na skupinové rozhodcovské konanie a akákoľvek námietka proti zrieknutiu sa práva na skupinové rozhodcovské konanie môže byť vznesená iba na súde príslušnej jurisdikcie.

Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní uznané za nevymáhateľné, toto nevymáhateľné ustanovenie sa zruší a zostávajúce podmienky pre rozhodcovské konanie zostanú v platnosti.

g. VÝNIMKY Z ROZHODCOVSKÉHO KONANIA. Bez ohľadu na vyššie uvedené si každá strana ponecháva právo na prerokovanie sporu na súde v prípade drobných nárokov za predpokladov, že spor spadá do jurisdikcie daného súdu a v ďalších smeroch vyhovuje danému súdu, že strana žiada o individuálnu nápravu a že žaloba zostane na tomto súde a nebude odvolaná na súd so všeobecnou jurisdikciou.

Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v tomto oddiele v rozpore, vám nič v tomto oddiele nebráni podať vyhlásenie, nárok alebo žalobu u akéhokoľvek príslušného vládneho alebo správneho orgánu či tribunálu alebo požiadať o pomoc podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, a to v rozsahu, v ktorom vás na to oprávňujú podmienky príslušnej legislatívy a vylučujú sa ustanovenia o výhradnom použití rozhodcovského konania. Tento oddiel tiež nebráni federálnym, provinčným alebo miestnym správnym úradom v rozhodovaní o nárokoch a udeľovaní opravných prostriedkov na základe týchto nárokov, v rozsahu, v akom podmienky platnej legislatívy vylučujú výhradné použitie rozhodcovského konania. Nič v tomto oddiele nebráni žiadnej strane, aby splnila akékoľvek predchádzajúce podmienky a/alebo využila správne opravné prostriedky podľa platných právnych predpisov pred doručením oznámenia o žiadosti o rozhodcovské konanie. Spory medzi stranami, ktoré nemusia byť predmetom rozhodcovského konania pred začatím sporu, vrátane tých, ktoré stanovuje platná legislatíva, sú z rozsahu pôsobnosti tohto oddielu vylúčené.

h. OPT-OUT: Bez ohľadu na vyššie uvedené sa môžete rozhodnúť uplatniť svoj nárok na súde, ak odmietnete tento oddiel 9 do tridsiatich dní odo dňa, keď ste prijali Zmluvu Philips Hue Secure prostredníctvom našej aplikácie. Môžete ju odmietnuť zaslaním písomného oznámenia s vaším menom, priezviskom a e-mailovou adresou, ktoré ste použili na odoslanie informácií na našom webe a/alebo v aplikácii, na adresu:

Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department – Philips Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canada L6C 2S3

I. Pokiaľ tento oddiel odmietnete alebo ak bude tento oddiel 9 uznaný za nevymáhateľný alebo ak sa vás netýka, bude celý tento oddiel 9 neplatný a v takom prípade sa týmto neodvolateľne podriaďujete osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov provincie Ontario v prípade riešenia akéhokoľvek súdneho sporu alebo súdneho konania umožneného na základe tohto oddielu. Ak bude akákoľvek časť tohto oddielu uznaná za nezákonnú, neplatnú alebo nevymáhateľnú akýmkoľvek rozhodcom alebo súdom príslušnej jurisdikcie, nebude sa tento oddiel ako celok považovať za nezákonný, neplatný alebo nevymáhateľný, bude sa to vzťahovať len na tú časť tohto oddielu, ktorá je nezákonná, neplatná alebo nevymáhateľná a bude z tohto oddielu vypustená.

h. Ak máte bydlisko v Spojených štátoch amerických:

 • oddiel 9 Podmienok používania produktov Philips Hue vo vzťahu k Zmluve Philips Hue Secure úplne nahradí text:

RIEŠENIE SPOROV ZÁVÄZNÝM ROZHODCOVÝM KONANÍM; ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU.

Tento oddiel 9 sa použije, ak: (i) je vaše bydlisko alebo sídlo v USA; alebo (ii) vaše bydlisko alebo sídlo nie je v USA, ale vznesiete proti nám akýkoľvek nárok v USA.

a. ZMLUVA PHILIPS HUE SECURE SA RIADI ZÁKONMI ŠTÁTU NEW JERSEY, BEZ OHĽADU NA JEHO VOĽBU ALEBO KOLÍZNE USTANOVENIA; A (II) VY AJ MY SPOLOČNE SÚHLASÍME S TÝM, ŽE SA V SÚVISLOSTI S NÁROKOM VZDÁVAME AKÝCHKOĽVEK PRÁV NA PREROKOVANIE NÁROKOV NA SÚDE ALEBO PRED POROTOU, ALEBO NA ÚČASŤ NA SKUPINOVÝCH ČI ZÁSTUPNÝCH ŽALOBÁCH V SÚVISLOSTI S NÁROKOM. ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ BY STE MALI NA SÚDE, NEMUSIA BYŤ V ROZHODCOVSKOM KONANÍ K DISPOZÍCII ALEBO MÔŽU BYŤ OBMEDZENÉ.

AKÝKOĽVEK NÁROK, SPOR ALEBO ROZPOR (ČI UŽ ZMLUVNÝ, DELIKTNÝ ALEBO INÝ, PREDTÝM EXISTUJÚCI, SÚČASNÝ ALEBO BUDÚCI A ZAHŔŇAJÚCI ÚSTAVNÉ PRÁVO, SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO, VŠEOBECNÉ PRÁVO, ÚMYSELNÚ KRIVDU, SÚDNE A SPRAVODLIVÉ NÁROKY) MEDZI VAMI A NAMI, VYPLÝVAJÚCE V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU PHILIPS HUE SECURE A/ALEBO SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE, SA BUDÚ RIEŠIŤ VÝHRADNE A KONEČNE ZÁVÄZNÝM ROZHODCOVSKÝM KONANÍM.

V ROZHODCOVSKOM KONANÍ NIE JE ŽIADNY SUDCA ANI POROTA A SÚDNE PRESKÚMANIE ROZHODCOVSKÉHO NÁLEZU JE OBMEDZENÉ. ROZHODCA MUSÍ DODRŽIAVAŤ TÚTO ZMLUVU PHILIPS HUE SECURE A MÔŽE PRISÚDIŤ ROVNAKÉ ODŠKODNENIA A NÁHRADY AKO SÚD (VRÁTANE POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE).

b. Pri všetkých sporoch, či už vedených na súde alebo v rozhodcovskom konaní, nám musíte najskôr dať príležitosť vyriešiť svoj nárok zaslaním písomného opisu nároku na oddelenie spokojnosti zákazníkov, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, s kópiou pre právne oddelenie spoločnosti Signify na rovnakej adrese. Vy aj my spoločne vyjadrujeme súhlas s rokovaním o nároku v dobrej viere. Pokiaľ spoločne nebudeme schopní vyriešiť nárok do šesťdesiatich (60) dní po tom, čo dostaneme tento opis nároku, a ak ste počas tejto lehoty vynaložili úsilie v dobrej viere nárok vyriešiť priamo s nami, môžete si nárok uplatniť v rozhodcovskom konaní.

c. Rozhodcovské konanie bude riadiť spoločnosť American Arbitration Association („AAA“) v súlade s pravidlami spotrebiteľského rozhodcovského konania a doplnkovými postupmi pre spotrebiteľské spory („Pravidlá AAA“) platnými v príslušnom čase s výnimkou zmien upravených týmto oddielom 9. (Pravidlá AAA sú k dispozícii na adrese adr.org). Konkrétne pravidlá spotrebiteľského rozhodcovského konania stanovujú:

    i) nároky sa môžu vznášať v spoločnosti AAA online na adrese (www.adr.org);
    ii) rozhodcovia musia byť neutrálni a žiadna strana nemôže jednostranne vybrať rozhodcu;
    iii) rozhodcovia musia zverejniť akúkoľvek zaujatosť, záujem na výsledku rozhodcovského konania alebo vzťah voči ktorejkoľvek zo strán;
    iv) strany si ponechávajú právo domáhať sa nápravy na súde pre drobné nároky pri určitých nárokoch, podľa svojho uváženia;
    v) počiatočný zakladací poplatok pre spotrebiteľov je obmedzený na 200 USD;
    vi) spotrebiteľ si môže zvoliť miesto vypočutia a môže sa rozhodnúť zúčastniť sa naživo, telefonicky, videokonferencií alebo v prípade nárokov do 25 000 USD predložením dokumentov;
    vii) rozhodca môže za účelom vyriešenia individuálneho nároku strany použiť akýkoľvek opravný prostriedok, ktorý by strany mohli dostať na súde.
    viii) Rozhodcovské konanie bude vedené pred jediným neutrálnym rozhodcom, ktorý sa bude nachádzať v mieste alebo blízko miesta, kde sa bude rozhodcovské konanie konať. Rozhodcovské konanie bude prebiehať na mieste, ktoré je pre vás primerane vhodné. Rozhodca bude mať výhradnú právomoc riešiť akýkoľvek spor týkajúci sa rozhodnuteľnosti a/alebo vymáhateľnosti tohto ustanovenia o rozhodcovskom konaní, vrátane akejkoľvek námietky voči nespravodlivosti alebo akejkoľvek inej námietky, voči neplatnosti alebo zneplatniteľnosti ustanovení o rozhodcovskom konaní alebo tejto Zmluvy Philips Hue Secure. Rozhodca bude oprávnený udeliť akýkoľvek súdny príkaz, ktorý by bol dostupný na súde podľa zákona alebo spravodlivosti. Akýkoľvek nález rozhodcu bude konečný a záväzný pre každú zo strán a môže byť uvedený ako rozsudok na ktoromkoľvek súde príslušnej jurisdikcie.

d. Úprava Pravidiel AAA – poplatky a náklady na právne zastupovanie. Vy aj my spoločne súhlasíme, že budeme zodpovední za platbu zostatku akéhokoľvek prvotného zakladacieho poplatku podľa Pravidiel AAA presahujúceho 200 USD v prípade nárokov v maximálnej výške 75 000 USD. Pokiaľ v rozhodcovskom konaní zvíťazíte, môžete byť oprávnení požadovať priznanie poplatkov a výdavkov za právne zastupovanie v rozsahu stanovenom príslušným zákonom a Pravidlami AAA. Pokiaľ v rozhodcovskom konaní zvíťazíme a pokiaľ rozhodca nezistí, že vaša žaloba bola neodôvodnená (resp. podaná za účelom obťažovania) vzdávame sa všetkých práv, ktoré môžeme mať podľa platných zákonov alebo Pravidiel AAA, na vymáhanie poplatkov a výdavkov za právne zastupovanie.

e. ZRIEKNUTIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU. Strany sa dohodli, že sa vzdávajú práva na súdne konanie pred porotou a že môžu proti sebe vznášať nároky iba individuálne, nie ako žalobca alebo člen skupiny v akejkoľvek zamýšľanej hromadnej žalobe. SKUPINOVÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIA A ŽALOBY NIE SÚ POVOLENÉ. VY A MY SPOLOČNE SÚHLASÍME S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK KONANIA, ČI UŽ ROZHODCOVSKÉ ALEBO SÚDNE, BUDÚ VEDENÉ IBA INDIVIDUÁLNE A NIE FORMOU SKUPINOVÝCH, HROMADNÝCH ALEBO ZÁSTUPNÝCH ŽALÔB ALEBO V RÁMCI SKUPINOVÝCH, KONSOLIDOVANÝCH ALEBO ZÁSTUPNÝCH PRÁVNYCH KROKOV. Rozhodcovský súd nesmie zlúčiť nároky viacerých osôb a nesmie inak predsedať žiadnej forme zástupného alebo skupinového konania. Rozhodcovský súd nemá žiadnu právomoc posudzovať vymáhateľnosť tohto zrieknutia sa práva na skupinové rozhodcovské konanie a akákoľvek námietka proti zrieknutiu sa práva na skupinové rozhodcovské konanie môže byť vznesená iba na súde príslušnej jurisdikcie.

Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy o rozhodcovskom konaní uznané za nevymáhateľné, toto nevymáhateľné ustanovenie sa zruší a zostávajúce podmienky pre rozhodcovské konanie zostanú v platnosti.

f. Právo na rozhodcovské konanie podľa tejto Zmluvy Philips Hue Secure je chránené a akékoľvek rozhodcovské konanie sa tiež bude riadiť federálnym zákonom o rozhodcovskom konaní (9 U.S.C. §§ 1 et seq.). Obe strany súhlasia s tým, že vzťah strán zahŕňa medzištátny obchod. Rozsudok o takto vydanom náleze môže byť zanesený na súde, ktorý má miestnu príslušnosť, alebo môže byť na takomto súde podľa okolností podaná žiadosť o súdne prijatie akéhokoľvek nálezu a nariadenia výkonu.

VÝNIMKY Z ROZHODCOVSKÉHO KONANIA. Bez ohľadu na vyššie uvedené si každá strana ponecháva právo na prerokovanie sporu na súde v prípade drobných nárokov za predpokladov, že spor spadá do jurisdikcie daného súdu a v ďalších smeroch vyhovuje danému súdu, že strana žiada o individuálnu nápravu a že žaloba zostane na tomto súde a nebude odvolaná na súd so všeobecnou jurisdikciou.

verzia september 2023 platné od aplikácie 5

História verzií Podmienok používania

App 4 – august 2021

Zobraziť >

App – 3

Zobraziť >

Pravidlá používania produktu Phillips Hue Bluetooth Zobraziť >
Podmienky používania zariadenia Philips Hue HDMI Sync Box Zobraziť >