Philips Hue

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: august 2021

 1. Rozsah obsahu tohto dokumentu a naše vzťahy.

a. Vieme, že je lákavé neprečítať si tieto pravidlá používania produktov Philips Hue (ďalej uvádzané ako „pravidlá“), ale pochopenie týchto pravidiel je dôležité na to, aby ste zistili, čo od nás môžete očakávať, a vedeli, čo od vás budeme vyžadovať.

b. Náš vzájomný vzťah: tieto pravidlá vymedzujú náš vzájomný vzťah. Keď používame zámená „my“, „nás“ alebo „naše“ vo všetkých ich podobách, myslíme tým Signify Netherlands B.V., spoločnosť ponúkajúcu produkty Philips Hue.   

c. Zahrnuté služby: služby týkajúce sa produktov Philips Hue (ďalej uvádzané ako „produkty“), ktoré zahŕňajú prístup používateľa a používanie softvéru zabudovaného do produktov, prístup používateľa a jeho používanie našej aplikácie, ktorú by si mal používateľ stiahnuť do svojho smartfónu alebo tabletu, ako aj služby a funkcie dostupné pre produkty prostredníctvom nášho webu a aplikácie. Všetky tieto služby a funkcie označujeme ako „služby”.

d. Požiadavky z hľadiska veku: ak nemáte zákonný zmluvný alebo vyšší vek, musíte mať na vytvorenie vlastného používateľského účtu povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Tieto osoby by sa mali spolu s vami oboznámiť s týmito podmienkami. Ak ste rodičom alebo zákonným zástupcom a svojmu dieťaťu povolíte používať produkty a služby, vzťahujú sa na vás tieto podmienky a ste zodpovední za aktivity svojho dieťaťa.

e. Záležitosti, ktoré tento dokument neupravuje: na váš nákup Produktu sa vzťahujú podmienky predaja platné v čase jeho zakúpenia, ktoré zahŕňajú všetky vaše zákonné záručné práva spotrebiteľa v krajine vášho bydliska. Na niektoré časti služieb sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky, ktoré poskytneme spolu s nimi.

2. Využívanie služieb.

a. Oprávnenie využívať služby: udeľujeme vám oprávnenie využívať služby na ovládanie a monitorovanie produktov, ktoré ste oprávnení ovládať a monitorovať.

b. Môžete poskytnúť oprávnenie iným osobám: ako zakladateľ používateľského účtu môžete oprávniť iné osoby na prístup k produktom a službám a na ich používanie, monitorovanie a ovládanie. Takéto osoby sa označujú ako „oprávnení používatelia“. Mali by ste poskytnúť oprávnenie iba osobám, ktorým dôverujete dostatočne na to, aby ste im umožnili prístup k svojmu používateľskému účtu, produktom a službám.

c. Registrácia používateľského účtu: využívanie služieb môže vyžadovať, aby mal používateľ zriadený účet. Zodpovedáte za presnosť svojich údajov (poskytnutých na zriadenie vášho používateľského účtu) a za prijatie krokov na zaistenie bezpečnosti používateľského účtu. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v časti 5. 

d. Zlepšovanie služieb

 • Služby a produkty sa vždy snažíme vylepšovať, preto sa môžu časom zmeniť. Služby môžeme aktualizovať poskytovaním opráv (chýb) alebo úprav, zavádzaním nových vlastností alebo funkcií, zmenou alebo pozastavením poskytovania (dočasne alebo natrvalo) akýchkoľvek vlastností, funkcií, prvkov alebo obsahu, stanovením obmedzení pre určité funkcie alebo obmedzením prístupu k niektorým funkciám, prípadne všetkým službám. Všetky tieto aktualizácie a zmeny sa označujú ako „aktualizácie“. 
 • V niektorých prípadoch môžu aktualizácie spôsobiť, že staršie zariadenia, služby tretích strán alebo softvérové konfigurácie či nastavenia prestanú so službami spolupracovať. Ak budete chcieť tieto zariadenia, služby, konfigurácie alebo nastavenia naďalej využívať, bude pravdepodobne potrebné ich inovovať alebo zmeniť.
 • Mali by ste pravidelne kontrolovať naše zásady ukončenia podpory uvedené osobitne na našom webe na adrese www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Ak existujú nejaké rozdiely medzi našimi zásadami ukončenia podpory a zárukou poskytovanou na produkt alebo ak tieto zásady môžu spôsobiť ukončenie podpory produktov v rámci stanovenej záručnej doby, potom majú naše zásady ukončenia podpory prednosť pred podmienkami tejto záruky.
 • Aktualizácie možno implementovať automaticky bez ďalšieho upozornenia alebo bez dodatočného súhlasu používateľa. Vyjadrením súhlasu prijmete tieto automatické aktualizácie. Pokiaľ si používateľ neželá tieto aktualizácie inštalovať automaticky, môže to vyjadriť v nastaveniach aplikácie. Môžeme vás navyše požiadať o to, aby ste si aktualizácie nainštalovali sami. V takom prípade zodpovedáte za bezodkladné vykonanie inštalácie. Ak nenainštalujete všetky aktualizácie, môžete sa vystaviť rizikám (napríklad z hľadiska zabezpečenia) a môže to ovplyvniť a obmedziť našu schopnosť poskytovať vám služby a našu zodpovednosť za ich poskytovanie.

e. Závislosť služieb od určitých faktorov: správne fungovanie služieb závisí od prenosu údajov pomocou zariadení iných výrobcov a poskytovateľov služieb vrátane siete Wi-Fi, aktívneho bezdrôtového zariadenia (napríklad smartfónu alebo tabletu) a vyžaduje sa prístup (pri určitých produktoch) k širokopásmovému internetu. Spoločnosť Signify nemá žiadnu kontrolu nad týmito faktormi a nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto zariadenia a služby tretích strán, ich konfiguráciu a prevádzkovú kompatibilitu s produktmi a službami ani za náklady, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. Ak v súvislosti s týmito zariadeniami alebo službami dôjde z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu prevádzky, oneskoreniam, zamietnutiam či iným obmedzeniam, služby nemusia byť spoľahlivé alebo dostupné počas platnosti týchto obmedzení. 

f. Vaše správanie: Pri poskytovaní služieb chceme zabezpečiť ich dostupnosť pre všetkých, preto musí používateľ dodržiavať tieto pravidlá správania:

 • musí dodržiavať platné zákony vrátane kontroly vývozu a sankcií, právnych predpisov o ochrane osobných údajov a duševného vlastníctva;
 • nesmie konať v rozpore so službami, zasahovať do nich, používať ich na nevhodný účel alebo narušovať ich poskytovanie.

g. Používanie s video- alebo audioobsahom: upozorňujeme vás, že používanie produktov v spojení s určitým konkrétnym video- alebo audioobsahom môže vytvárať určité nepríjemné svetelné kombinácie. V takom prípade by ste mali prestať synchronizovať produkt s takýmto obsahom. 

h. Môžu sa vyžadovať ďalšie produkty: používanie niektorých produktov si môže vyžadovať použitie ďalších produktov uvedených v návode na použitie.

. Komunikácia týkajúca sa služieb: niekedy vám prostredníctvom nášho webu alebo aplikácie pošleme oznámenia a ďalšie informácie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktov, služieb alebo týchto pravidiel, obráťte sa na nás prostredníctvom našich zákazníckych kontaktných bodov.

j. Spätná väzba: uvítame spätnú väzbu na služby a produkty. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám spätnú väzbu, budeme ju môcť použiť bez akýchkoľvek záväzkov voči vám.

3. Vaše údaje. 

a. Údaje poskytované používateľom a údaje o zariadení: niektoré služby umožňujú vám a oprávneným používateľom ukladať alebo ich rôznymi spôsobmi poskytovať službám alebo prostredníctvom služieb. Tieto informácie označujeme ako „údaje poskytované používateľom“. Ak sa rozhodnete poskytnúť údaje poskytované používateľom, uistite sa, že na to máte potrebné oprávnenia a je to legitímne. Služby nám navyše poskytujú informácie o vašom využívaní produktov a rôznych zariadení, služieb alebo aplikácií tretích strán, ktoré sa k službám pripájajú často automatizovaným spôsobom. Tieto informácie označujeme ako „údaje o zariadení“. Informácie poskytované používateľom a údaje o zariadení zostávajú vo vašom vlastníctve, čo znamená, že si zachovávate všetky práva, ktoré máte na informácie poskytované používateľom a údaje o zariadení.

b. Povolenie na použitie vašich informácií: podliehajú vašim právam na ochranu osobných údajov podľa ustanovení v nasledujúcej časti 5. Používaním služieb nám udeľujete celosvetovú licenciu (teda platnú na celom svete) bez licenčných poplatkov (bezplatne), ktorá nás oprávňuje (spolu s našimi poskytovateľmi licencií a dodávateľmi): 

 • hosťovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať, sprostredkúvať a používať informácie poskytnuté používateľom a údaje o zariadení (napríklad tak, aby sme ich mohli ukladať do našich systémov a sprístupňovať ich) a
 • poskytnúť prístup k informáciám poskytnutým používateľom a údajom o zariadení oprávneným používateľom a produktom a službám tretích strán (ako sa uvádza ďalej).

s cieľom:

 • spravovať a zlepšovať služby (vrátane vytvárania aktualizácií); 
 • vyvíjať pre nás nové technológie a služby a
 • na iné účely, ako sú opísané v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na tejto adrese https://www.philips-hue.com/privacy („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”).

c. Bezpečnosť vašich informácií: staráme sa o integritu a bezpečnosť vašich informácií. Preto sa usilujeme uplatňovať príslušné bezpečnostné opatrenia. Nemôžeme však zaručiť, že budeme môcť kedykoľvek zabrániť neoprávneným tretím stranám prekonať naše bezpečnostné opatrenia alebo použiť vaše informácie na nesprávne účely. Ďalšie informácie o programe zodpovedného zverejňovania informácií spoločnosti Signify nájdete na našej stránke koordinovaného zverejňovania problémov zabezpečenia na adrese https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkty a služby tretích strán.

a. Prístup k produktom a službám tretích strán: služby môžu produktom umožňovať interakciu s produktmi, aplikáciami a službami tretích strán (ďalej uvádzané ako „produkty a služby tretích strán“). Takáto interakcia bude možno vyžadovať, aby ste si vymieňali informácie poskytnuté používateľom a údaje o zariadení s príslušnými tretími stranami. Zodpovedáte za interakciu s produktmi a službami tretích strán a za ich používanie a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za produkty a služby tretích strán ani za rozhranie medzi produktmi a službami tretích strán a našimi produktmi a službami.

b. Komunikačné štandardy alebo prostriedky: produkty môžu na komunikáciu a spoluprácu s inteligentnými alebo prepojenými zariadeniami používať rôzne otvorené alebo všeobecne dostupné štandardy alebo prostriedky, ktoré podobne používajú aj iné produkty, systémy alebo služby od iných výrobcov. Takéto produkty a s nimi súvisiace služby, ktoré nie sú nami označené alebo certifikované ako kompatibilné s produktmi a službami, s nimi nemusia spolupracovať, hoci sa v ich špecifikácii uvádza, že využívajú rovnaké alebo podobné komunikačné štandardy alebo prostriedky.

c. Prepojenie na stránky tretích strán: náš web, aplikácia alebo komunikácia môže obsahovať prepojenia na iné nezávislé stránky tretích strán. Tieto prepojenia sa poskytujú iba na zaistenie vášho pohodlia, a keďže nie sú pod našou kontrolou, nepodporujeme obsah týchto stránok ani zaň nezodpovedáme.

5. Ochrana vašich osobných údajov.

a. Osobné údaje: vaše súkromie je pre spoločnosť Signify dôležité. Na využívanie služieb sa vzťahuje naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Používateľ by si mal tieto dokumenty prečítať, pretože obsahujú okrem iného popis typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od používateľov, a z produktov a služieb, ktoré používatelia využívajú, možné spôsoby, akými osobné údaje používateľov využívame, právny základ, na ktorom spracúvame osobné údaje používateľov, ako aj práva používateľov na súkromie. Pre konkrétne produkty alebo služby môžu byť k dispozícii ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov.

b. Súbory cookie: v niektorých situáciách môže spoločnosť Signify využívať súbory cookie alebo iné technológie sledovania. Požívatelia by si mali prečítať naše Oznámenie o súboroch cookie, ktoré je k dispozícii na adrese https://www.philips-hue.com/cookie-notice, s ďalšími informáciami o tejto technológii a účeloch, na ktoré ju môžeme využiť.

6. Pozastavenie a ukončenie poskytovania služieb.

a. Pozastavenie poskytovania služieb: poskytovanie služieb môžeme z času na čas pozastaviť bez upozornenia z bezpečnostných dôvodov v dôsledku zlyhania systému, údržby, opravy alebo iných okolností.

b. Ukončenie alebo pozastavenie vášho prístupu k službám: máte možnosť kedykoľvek prestať služby používať. Vyhradzujeme si právo ukončiť alebo pozastaviť vám prístup k službám alebo odstrániť váš používateľský účet, ak nastane niektorá z týchto situácií:

 • ak sa v dobrej viere domnievame, že ste služby alebo produkty používali spôsobom, ktorý porušuje tieto pravidlá;
 • požaduje sa od nás, aby sme vyhoveli právnym požiadavkám alebo nariadeniam súdu;
 • máme dôvod sa domnievať, že vaše správanie poškodzuje niektorého používateľa, tretiu stranu alebo nás;
 • počas dvoch rokov ste sa neprihlásili do svojho účtu.

7. Náš obsah a softvér.

a. Práva duševného vlastníctva: aj keď sme vám udelili oprávnenie využívať naše služby, zostávajú nám (a našim dodávateľom a poskytovateľom licencií) všetky práva duševného vlastníctva, ktoré v súvislosti so službami máme (my aj naši dodávatelia a poskytovatelia licencií). 

b. Náš obsah: služby zahŕňajú obsah, ktorý je naším vlastníctvom. Náš obsah môžete poskytovať spôsobom, ktorý umožňujú tieto pravidlá, zachovávame si však všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vyplývajú z nášho obsahu. Neodstraňujte, nezakrývajte ani nemeňte žiadne naše značky, logá alebo právne vyhlásenia.

c. Obsah tretích strán: služby vám môžu poskytovať prístup k obsahu, ktorý patrí iným osobám alebo organizáciám. Takýto obsah nemôžete používať bez dovolenia príslušnej osoby alebo organizácie, prípadne bez iného zákonného povolenia.

d. Softvér: niektoré služby zahŕňajú možnosť prístupu a používanie softvéru, napríklad aplikácie alebo softvéru integrovaného v produktoch. Udeľujeme vám oprávnenie tento softvér používať v rámci služieb. Táto licencia je celosvetová (preto ju môžete využívať kdekoľvek vo svete), nevýhradná (licenciu na softvér môžete poskytnúť aj iným), osobná (nemôžete jej platnosť rozšíriť na nikoho iného) a neprenosná (nemôžete práva previesť na inú osobu). Niektoré zo služieb zahŕňajú softvér, ktorý sa ponúka v rámci licenčných podmienok typu open source explicitne prepisujúcich súčasti týchto pravidiel, preto si dané licencie prečítajte.

e. Nepovolené činnosti: nesmiete kopírovať, meniť, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadne súčasti služieb alebo softvéru, ktorý je súčasťou služieb. Rovnako je zakázané dekompilovať alebo sa pokúšať extrahovať akýkoľvek náš zdrojový kód, ak to neumožňujú platné právne predpisy.

8. Vyhlásenia a zodpovednosť.

a. Vyhlásenia: hoci chceme zaistiť, aby sa vám služby používali čo najpríjemnejšie a v miere, aká sa pri službách očakáva, upozorňujeme vás, že vám môžeme služby poskytovať len „tak, ako sú“ a „podľa dostupnosti“ a že neposkytujeme žiadne záruky, istoty ani záväzky v súvislosti so službami (vrátane obsahu služieb, konkrétnych funkcií služieb alebo ich dostupnosti, spoľahlivosti či schopnosti spĺňať vaše potreby), pretože vždy existuje možnosť, že veci nefungujú predpokladaným spôsobom. Ak by už došlo k situácii, v ktorej služby nebudú fungovať, prijmite naše najúprimnejšie ospravedlnenie, pretože chápeme, aké je to nepríjemné. 

b. Naša zodpovednosť: nenesieme zodpovednosť za žiadne nepriame, následné, trestné, špeciálne alebo náhodné škody. Naša celková zodpovednosť vyplývajúca z vášho používania služieb alebo súvisiaca s touto činnosťou je obmedzená na (i) poplatky, ktoré ste uhradili za používanie príslušných služieb počas 3 mesiacov predtým, než k (prípadnému) porušeniu došlo; alebo (ii) 50 €, podľa toho, ktorá z týchto súm je nižšia. Tieto podmienky obmedzujú našu zodpovednosť len v miere, v akej to umožňujú platné právne predpisy.

9. Urovnanie sporov, rozhodné právo a súdy.

a. Do maximálnej miery povolenej platnými právnymi predpismi a s výnimkou miery výslovne uvedenou v nasledujúcich odsekoch v tejto časti 9 alebo v časti 11 sa tieto pravidlá, váš vzťah s nami a vaše používanie služieb riadia právnymi predpismi platnými v krajine vášho bydliska a vy a my sa zhodujeme na tom, že budeme podliehať výhradnej právnej pôsobnosti vašich miestnych súdov. Uplatňovanie Dohovoru Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a všetkých ďalších právnych predpisov, ktorými sa riadi uplatňovanie práva v akejkoľvek inej jurisdikcii, sú výslovne odmietnuté a vylúčené.

b. Ak ste štátnym príslušníkom USA, tieto pravidlá, váš vzťah s nami a vaše využívanie služieb sa riadia právnymi predpismi štátu New Jersey s výnimkou ustanovení o nesúlade s právnymi predpismi a výbere právnych predpisov. 

c. Ak ste štátnym príslušníkom Kanady, tieto pravidlá, váš vzťah s nami a vaše využívanie služieb sa riadia právnymi predpismi provincie Ontario bez vplyvu na ustanovenia o výbere alebo nesúlade s právnymi predpismi.  

d. Ak ste štátnym príslušníkom Francúzska, výhradnú jurisdikciu predstavujú súdy v Nanterre. 

e. Ak ste štátnym príslušníkom Indie, potom súhlasíte, že v prípade akéhokoľvek rozdielu alebo sporu súhlasíte, že na riešenie využijeme arbitrážne konania vedené výhradným rozhodcovským sudcom, ktorého vymenujú obe strany v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní a urovnaní sporov z roku 2015 (v znení neskorších predpisov). Miestom rozhodcovského konania je Gurugram, Harijána.

f. Ak ste štátnym príslušníkom Srí Lanky, potom súhlasíte, že v prípade akéhokoľvek rozdielu alebo sporu súhlasíte, že na riešenie využijeme arbitrážne konania vedené výhradným rozhodcovským sudcom, ktorého vymenujú obe strany v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní z roku 2005 (v znení neskorších predpisov). Miestom rozhodcovského konania je Naí Dillí, India.

g. Ak ste štátnym príslušníkom Malajzie, výhradnú jurisdikciu predstavujú súdy Západnej Malajzie.

h. Ak ste štátnym príslušníkom Číny, výhradnú jurisdikciu predstavuje miestny súd v meste Shanghai.

i. Ak ste štátnym príslušníkom Taiwanu, výhradnú jurisdikciu predstavuje miestny súd v meste Tchaj-pej.

10. Pôsobnosť týchto pravidiel.

a. Legislatíva vám môže udeľovať určité práva, ktoré nemôžu byť obmedzené zmluvou, ako sú tieto pravidlá. Tieto pravidlá žiadnym spôsobom nesmú obmedzovať tieto práva.

b. Ak sa ukáže, že konkrétne ustanovenie nie je platné alebo vymáhateľné, nebude to mať vplyv na akékoľvek ďalšie ustanovenia týchto pravidiel.

c. Ak po tom, čo vyšlo najavo nedodržanie týchto pravidiel z vašej strany, ihneď nezakročíme, neznamená to, že to nemôžeme urobiť v budúcnosti. 

d. Tieto pravidlá môžeme aktualizovať tak, aby odzrkadľovali zmeny služieb alebo spôsobu nášho podnikania, prípadne ich môžeme zmeniť z právnych, regulačných alebo bezpečnostných dôvodov. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré vás výrazne ovplyvňujú, ponúkneme vám možnosť si zmeny preštudovať a v prípade, že o to budete požiadaní, s nimi súhlasiť, aby ste mohli pokračovať v používaní služieb. Vaša nečinnosť alebo ďalšie používanie služieb po takýchto upozorneniach alebo oznámeniach alebo po vašom prijatí akýchkoľvek zmien, pri ktorých sa vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, nám oznamuje, že s týmito zmenami súhlasíte. 

e. Vo vašej krajine nemusia byť všetky služby k dispozícii.

f. Informácie o tom, ako sa s nami skontaktovať, nájdete na našom webe s produktmi https://www.philips-hue.com/support#contact.

11. Pravidlá platné pre určité Produkty, Služby alebo krajiny. Táto časť 11 uvádza ďalšie pravidlá platné pre určité Produkty, Služby alebo krajiny. Ak existujú nejaké rozdiely medzi touto časťou 11 a akýmikoľvek ustanoveniami v týchto Pravidlách, ktoré sa odlišujú od tejto časti 11, má rozhodujúcu platnosť táto časť 11.

 • Turecko: miestne telefónne číslo je 0850 390 19 22 a Oznámenie o ochrane súkromia je k dispozícii na adrese https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy.
 • Prednostný prístup: Povolením prednostného prístupu pre určité funkcie aplikácie súhlasíte s prednostným prístupom k týmto funkciám („Funkcie prednostného prístupu“), skôr než budú sprístupnené všetkým používateľom, pričom tieto funkcie budú s väčšou pravdepodobnosťou obsahovať chyby alebo iné problémy, ku ktorým zvyčajne nedochádza v štandardných verziách (Štandardná verzia“) dostupným všetkým používateľom. Funkcie prednostného prístupu sa poskytujú „tak, ako sú“ a „podľa dostupnosti“, pričom my ani naše pobočky, poskytovatelia licencií a/alebo dodávatelia neposkytujú žiadne záruky ani záväzky týkajúce sa týchto funkcií (vrátane ich obsahu, špecifickej funkčnosti alebo dostupnosti, spoľahlivosti a schopnosti spĺňať vaše požiadavky), pretože vždy existuje možnosť, že nie všetko bude fungovať podľa očakávaní. Nemáme žiadnu povinnosť preniesť funkcie prednostného prístupu do štandardnej verzie a tieto funkcie môžeme zmeniť alebo prerušiť ich zavádzanie. Funkcie zahrnuté do vydanej štandardnej verzie sa môžu líšiť od funkcií prednostného prístupu. Rozumiete a súhlasíte s tým, že ukončenie používania funkcií prednostného prístupu je vaším výhradným právom a opravným prostriedkom v prípade možnej nespokojnosti, ktorú môže vyvolať ich používanie, v súlade so znením Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že by funkcia prednostného prístupu nefungovala, prijmite naše najúprimnejšie ospravedlnenie, pretože prirodzene chápeme, že je to nepríjemné. Ak chcete prerušiť prístup k funkciám prednostného prístupu, môžete ho kedykoľvek zakázať v aplikácii, no ak to nie je možné, môžete odstrániť a znova nainštalovať aplikáciu. Táto časť o prednostnom prístupe sa vzťahuje na funkcie prednostného prístupu do vydania štandardnej verzie alebo ukončenia podpory (podľa toho, čo nastane skôr).

verzia august 2021 – platné od aplikácie 4

História verzií Podmienok používania

Aplikácia 3

Zobraziť >

Pravidlá používania produktu Phillips Hue Bluetooth Zobraziť >