Podmienky aplikácie Philips Hue Sync TV

POUŽÍVATEĽOV, KTORÍ SI PREDPLATIA PLÁN MESAČNÝCH PLATIEB, UPOZORŇUJEME, ŽE ODDIEL 2.m OBSAHUJE NASLEDUJÚCU KLAUZULU O AUTOMATICKOM OBNOVENÍ: AK NÁS NEUPOZORNÍTE PRED KONCOM V TOM ČASE AKTUÁLNEHO MESAČNÉHO OBDOBIA PREDPLATNÉHO, ŽE NECHCETE V PREDPLATNOM POKRAČOVAŤ, BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA VÁŠ PLÁN PREDPLATNÉHO AUTOMATICKY OBNOVÍ, A OPRÁVŇUJETE NÁS FAKTUROVAŤ VÁM V TOM ČASE PLATNÝ POPLATOK ZA KAŽDÉ MESAČNÉ OBDOBIE PREDPLATNÉHO, PROSTREDNÍCTVOM SPÔSOBU PLATBY, KTORÝ STE UVIEDLI CEZ SAMSUNG APPS.

1. Rozsah obsahu tohto dokumentu a naše vzťahy.

a. Vieme, že je lákavé neprečítať si tieto podmienky aplikácie Philips Hue Sync TV („podmienky”), ale pochopenie týchto podmienok je dôležité na to, aby ste zistili, čo od nás môžete očakávať, a vedeli, čo od vás budeme vyžadovať.

b. Zmluva medzi nami: Keď uskutočníte objednávku a platbu v aplikácii Philips Hue Sync TV („aplikácia“) cez Samsung Apps a prijmete tieto podmienky, vzniká medzi vami a nami platná, záväzná a vymáhateľná zmluva upravovaná týmito podmienkami („zmluva“). Keď používame zámená „my“, „nás“, „naše“ alebo „Signify“, myslíme tým spoločnosť Signify Netherlands B.V. s registračným číslom Holandskej obchodnej komory 17061150, DIČ NL009076992B01 a sídlom High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandsko.

c. Vekové požiadavky: Potvrdzujete, že máte požadovaný zákonný vek na uzatvorenie zmluvy alebo vyšší.

d. Čo upravuje tento dokument: Zmluva upravuje váš prístup k aplikácii a jej používanie.

e. Čo tento dokument neupravuje: Váš nákup osvetľovacích produktov Philips Hue („produkty Philips Hue“), prístup k softvéru zabudovanému vo vašich produktoch Philips Hue a ich používanie a/alebo váš prístup k našej aplikácii Philips Hue app a jej používanie s cieľom ovládať produkty Philips Hue upravujú samostatné zmluvy (vrátane platných podmienok predaja v čase zakúpenia vašich produktov Philips Hue a podmienok používania Philips Hue) a nie sú upravované ani zmenené v tomto dokumente.

f. Právo na odstúpenie od zmluvy: Právo odstúpiť od zmluvy máte do štrnástich (14) dní bez uvedenia dôvodu. Platnosť odstupného obdobia vyprší po štrnástich (14) dňoch od dňa uzatvorenia zmluvy. Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, prejdite na položku „O tejto aplikácii“ v ponuke nastavení aplikácie a stlačte tlačidlo „Požiadať o refundáciu“ a vaša žiadosť bude bezodkladne spracovaná. Ak ste spotrebiteľ so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), môžete nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať aj jednoznačným vyhlásením, ktoré nám zašlete poštou (Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandsko, RE: Právne oddelenie) alebo e-mailom (support.hue.syncapp@signify.com); prípadne prostredníctvom nášho online kontaktného formulára (na tomto odkaze: https://www.philips-hue.com/support#contact). Môžete použiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy uvedený v Prílohe I týchto podmienok, ale nie je to povinné. Ak chcete dodržať termín, musíte odstúpenie od zmluvy predložiť pred vypršaním platnosti 14-dňového obdobia uvedeného vyššie. Ak odstúpite od zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás v aplikácii prijali, a to bez zbytočného odkladu a každopádne najneskôr štrnásť (14) dní odo dňa, kedy ste nás informovali o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Takéto vrátenie platieb uskutočníme pomocou rovnakého spôsobu platby, ktorý ste použili aj vy, pokiaľ sa s nami výslovne nedohodnete inak; v každom prípade sa vám v dôsledku tohto vrátenia platieb nebudú účtovať žiadne poplatky. Aby bolo jasné, ak sa zapojíte do plánu mesačných platieb (podľa definície nižšie), môžete si právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť iba počas pôvodného predplatného a nie pri jeho automatickom obnovení.

2. Funkcia a podmienky použitia.

a. Funkcia aplikácie: Funkcia a konkrétne požiadavky potrebné na použitie aplikácie sú opísané v Samsung Apps (pozri časť „Viac informácií“) („opis aplikácie“).

b. Konkrétne zariadenie Samsung:

 • Aplikácia sa dá používať iba na kompatibilnom zariadení Samsung („zariadenie Samsung“), ktoré si musíte samostatne zakúpiť a používať.
  (i) V prípade plánu jednorazovej platby (podľa definície nižšie) sa aplikácia dá stiahnuť jedenkrát do jedného zariadenia Samsung a po stiahnutí nie je možné aplikáciu preniesť do iného zariadenia Samsung. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že aplikácia bude fungovať iba v zariadení Samsung, do ktorého bola pôvodne stiahnutá. Jedno predplatné aplikácie oprávňuje na použitie iba v jednom zariadení Samsung.
  (ii) V prípade plánu mesačných platieb je možné aplikáciu stiahnuť do obmedzeného počtu zariadení Samsung, ako uvádzame v časti Opis aplikácie, čo sa môže z času na čas meniť. S každým zariadením, do ktorého ste si aplikáciu stiahli, si musíte prepojiť rovnaký používateľský účet Samsung a Philips Hue. Pri používaní aplikácie vo viacerých zariadeniach Samsung súčasne môžu platiť dodatočné požiadavky vrátane spojenia každého zariadenia Samsung s produktom Philips Hue Bridge.
 • Ak už nemáte nárok na používanie takéhoto zariadenia Samsung (napr. v dôsledku predaja zariadenia Samsung), máte povinnosť okamžite zrušiť spárovanie aplikácie a už viac nemôžete aplikáciu používať (inak ako v rámci plánu mesačných platieb na inom zariadení Samsung).
 • Spoločnosť Signify nenesie zodpovednosť za zariadenie Samsung a/alebo za akúkoľvek funkčnosť (alebo jej vynechanie) poskytovanú spoločnosťou Samsung, jej poskytovateľmi služieb alebo akoukoľvek inou treťou stranou (vrátane akýchkoľvek budúcich aktualizácií zariadenia Samsung), ktorá spôsobí, že aplikácia nebude fungovať v súlade s opisom aplikácie.
 • Nezodpovedáme za to, aby sme vám poskytli používateľský účet Samsung.
 • Nezodpovedáme za nasadenie aplikácie do vášho zariadenia Samsung a/alebo za odmietnutie nasadiť aplikáciu do vášho zariadenia Samsung.

c. Doručenie: Keď si zakúpite aplikáciu cez Samsung Apps, aplikácia sa (automaticky) stiahne do vášho zariadenia Samsung.

d. Synchronizácia a prevádzka:

 • Je vašou povinnosťou (i) synchronizovať aplikáciu v súlade s pokynmi, ktoré vám sprístupníme; (ii) splniť všetky naše požiadavky uvedené v časti Opis aplikácie; (iii) otestovať aplikáciu po inštalácii; a (iv) dodržiavať požiadavky opísané v časti Opis aplikácie.
 • Týmto výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za vaše záväzky súvisiace so synchronizáciou aplikácie a vašu povinnosť pochopiť a dodržiavať požiadavky uvedené v opise aplikácie.

e. Povolenie na používanie aplikácie: Na základe vášho súladu so zmluvou vám udeľujeme obmedzené, nevýhradné, odnímateľné právo na používanie aplikácie výhradne v zariadení Samsung na účely, na ktoré je určený („právo na používanie“). Ak nedôjde k zrušeniu z vašej alebo našej strany v súlade s týmito podmienkami, toto právo na používanie zostane v platnosti („obdobie práva na používanie“):

 • na dĺžku trvania predplatného a akýchkoľvek jeho obnovení, ak sa zapojíte do plánu mesačných platieb alebo;
 • na obdobie piatich (5) rokov, ak si zakúpite plán jednorazovej platby, pokiaľ spoločnosť Signify (podľa vlastného uváženia) nebude následne pokračovať v podpore aplikácie v podobe aktualizácií zabezpečenia, kvality a interoperability v súlade s takýmto konkrétnym dodatočným obdobím, ako sa uvádza v našich zásadách ukončenia podpory, ktoré sú uvedené nižšie v oddiele 2.g. Súhlasíte s tým, že nebudete opätovne distribuovať alebo prenášať svoje právo na používanie do iného zariadenia Samsung.

Aplikáciu a jej obsah vám poskytujeme na základe licencie, nepredávame vám ich ani neprenášame, pričom my a naši poskytovatelia licencií si zachovávame vlastníctvo všetkých kópií aplikácie a jej obsahu aj po inštalácii do vášho zariadenia Samsung. Vaše povolené používanie nezahŕňa právo na priame alebo nepriame prenášanie, vysielanie, opätovnú distribúciu, preposielanie alebo doručovanie aplikácie ani žiadnej časti jej údajov, informácií a obrázkov, ktoré aplikáciu tvoria, inej osobe alebo subjektu v akomkoľvek formáte (okrem iného vrátane rámcovania, hlbokého prepojenia alebo vkladanie) a akýmikoľvek prostriedkami.

f. Registrácia používateľských účtov:

 • Na používanie aplikácie je potrebné, aby ste mali používateľský účet Samsung a používateľský účet Philips Hue.
 • Objednávanie, fakturácia a platba za aplikáciu sa uskutočňuje cez Samsung Checkout.

g. Aktualizácie aplikácie:

 • Aplikáciu môžeme aktualizovať pomocou (i) aktualizácií zabezpečenia a kompatibility vrátane zachovania funkčnosti aplikácie pomocou aktualizácií firmvéru zariadenia Samsung; (ii) zmien dizajnu aplikácie a skúsenosti používateľov vrátane zlepšovania navigácie a zmien pokynov pre značky; (iii) opráv chýb a zlyhaní a/alebo (iv) dodatočných funkcií. Všetky tieto aktualizácie označujeme ako „aktualizácie“. Implementáciu aktualizácií poskytujeme a požadujeme s cieľom zabezpečiť, aby všetci používatelia používali najnovšiu verziu aplikácie v záujme obmedzenia zraniteľnosti systému, zaistenia pretrvávajúcej kompatibility s aktualizáciami firmvéru TV a čo najaktuálnejšej skúsenosti používateľov.
 • Ak aktualizácia negatívne ovplyvní vaše používanie aplikácie alebo prístup k nej vo väčšej ako iba malej miere, máte nárok na ukončenie zmluvy a my vám musíme vrátiť pomernú sumu, ktorú ste už zaplatili (vypočítanú za zvyšok obdobia práva na používanie).
 • Na túto aplikáciu sa vzťahujú naše zásady ukončenia podpory (ktoré vám poskytujeme samostatne na našej webovej lokalite na adrese www.philips-hue.com/endofsupportpolicy).
 • Aktualizácie možno implementovať automaticky bez ďalšieho upozornenia alebo bez vášho dodatočného súhlasu, a to vrátane aktualizácií, ktoré riešia vážne bezpečnostné riziká. Vyjadrením súhlasu prijmete tieto automatické aktualizácie. Za predpokladu, že si neželáte tieto aktualizácie inštalovať automaticky, môžete to vyjadriť v nastaveniach Samsung Apps (prostredníctvom ponuky na domovskej obrazovke TV). Môžeme vás navyše požiadať o to, aby ste si aktualizácie nainštalovali sami. V takom prípade zodpovedáte za to, aby bola aplikácia aktuálna.
 • Ak nenainštalujete všetky aktualizácie (v primeranom čase po zobrazení výzvy na inštaláciu aktualizácie), môžete sa vystaviť rizikám (napríklad z hľadiska zabezpečenia) a/alebo to môže ovplyvniť funkčnosť aplikácie a našu schopnosť poskytovať vám funkcie aplikácie. Nezodpovedáme za žiadne náklady, škody, riziká (zabezpečenia alebo iného druhu), nedostatočnú funkčnosť alebo výkonnosť vyplývajúcu z toho, že si nenainštalujete relevantnú aktualizáciu.

h. Vaše správanie: Aplikácia sa môže používať iba na zákonné účely a nesmie sa používať spôsobom, ktorý porušuje alebo narúša naše výslovne vyhradené práva, práva našich dodávateľov a poskytovateľov licencií, ako aj práva tretích strán. Súhlasíte s tým, že budete aplikáciu používať v súlade so zmluvou. Musíte dodržiavať platné zákony a nariadenia vrátane kontroly vývozu a sankcií, právnych predpisov o ochrany osobných údajov a práv duševného vlastníctva.

i. Používanie s video a/alebo zvukovým obsahom: Uvedomte si, že používanie aplikácie v kombinácii s určitým špecifickým video a/alebo zvukovým obsahom môže generovať určité svetelné kombinácie, ktoré môže spôsobiť nepohodlie alebo vyvolať epileptické záchvaty. V takom prípade prerušte synchronizáciu aplikácie s takýmto obsahom.

j. Ak sa niečo pokazí:

 • Budeme sa snažiť zaistiť, aby bolo používanie aplikácie v rámci technických a prevádzkových možností pokiaľ možno neprerušované, nemôžeme však neprerušené používanie sľúbiť. S výnimkou rozsahu vyžadovaného platnými zákonmi je aplikácia poskytovaná „TAK, AKO JE“ a „PODĽA DOSTUPNOSTI“ a v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. ODMIETAME AKÉKOĽVEK ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ČI NEPORUŠENIA PRÁV A AKÉKOĽVEK ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE Z OBCHODOVANIA ALEBO VYUŽITIA OBCHODU. Neposkytujeme žiadnu záruku na to, že aplikácia splní vaše požiadavky alebo bude dostupná nepretržite, bezpečne alebo bez chýb. Neposkytujeme žiadnu záruku z hľadiska kvality akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom aplikácie. Neposkytujeme a týmto odmietame akúkoľvek predpokladanú záruku, že prevádzka aplikácie bude bezchybná alebo neprerušovaná. Aplikácia môže zaznamenať dočasné prerušenia v dôsledku technických ťažkostí, údržby, testovania alebo aktualizácií.
 • Ak ste spotrebiteľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), potom vám zákony na ochranu spotrebiteľa v EHP poskytujú právnu záruku pokrývajúcu súlad aplikácie s predpismi. V rámci tejto záruky sa pokúsime napraviť akýkoľvek nesúlad, ktorý zistíte počas obdobia práva na používanie.
 • Ak natrafíte na akékoľvek problémy s funkčnosťou aplikácie, kontaktujte nás prostredníctvom našich kanálov starostlivosti o zákazníkov (naše kontaktné údaje pre svoju lokalitu nájdete pomocou tohto odkazu: https://www.philips-hue.com/support#contact). Vynaložíme všetko primerané úsilie na nápravu vami oznámenej chyby v súlade s naším štandardným procesom, ktorý zahŕňa (i) zhromažďovanie informácií o nahlásenej udalosti z rôznych zdrojov; (ii) vykonanie posúdenia vplyvu pomocou nástrojov na posúdenie s cieľom stanovenia priority incidentu; a (iii) definovanie a implementovanie riešenia vhodného pre konkrétnu pridelenú prioritu, ktoré môže byť prechodným riešením (napr. hotfix alebo workaround) alebo budúcou (krátkodobou či dlhodobou) aktualizáciou („Proces podpory“).
 • Ak počas obdobia práva na používanie nedokážeme chybu odstrániť v súlade s naším Procesom podpory a takáto chyba sa dá priamo a výhradne pripísať aplikácii, budete mať nárok na ukončenie zmluvy a my vám vrátime pomernú sumu, ktorú ste už zaplatili, za obdobie, v ktorom ste zaznamenali nedostatočnú funkčnosť (v porovnaní s obdobím práva na používanie).

k. Komunikácia týkajúca sa služieb: niekedy vám prostredníctvom nášho webu alebo aplikácie pošleme oznámenia a ďalšie informácie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa aplikácie alebo týchto podmienok, obráťte sa na nás prostredníctvom našich zákazníckych kontaktných bodov.

l. Spätná väzba: uvítame spätnú väzbu na aplikáciu. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám spätnú väzbu, budeme ju môcť slobodne použiť bez akýchkoľvek záväzkov voči vám.

m. Plány platieb, ceny a fakturácia:  

 • Našu aplikáciu môžete využívať, ak si zakúpite niektorý z nasledujúcich plánov platieb:
  (i) plán jednorazovej platby, ktorý vám umožňuje prístup k aplikácii a jej používanie počas obdobia práva na používanie uvedené v oddiele 2.e, druhá odrážka („plán jednorazovej platby“) alebo
  (ii) plán mesačného predplatného, ktoré bude pokračovať až do zrušenia predplatného („plán mesačných platieb“). Bude sa vám účtovať v prvý deň každého nasledujúceho mesiaca v období predplatného. AK NÁS NEUPOZORNÍTE PRED KONCOM V TOM ČASE AKTUÁLNEHO MESAČNÉHO OBDOBIA PREDPLATNÉHO, ŽE NECHCETE V PREDPLATNOM POKRAČOVAŤ, BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA VÁŠ PLÁN PREDPLATNÉHO AUTOMATICKY OBNOVÍ, A OPRÁVŇUJETE NÁS FAKTUROVAŤ VÁM V TOM ČASE PLATNÝ POPLATOK ZA KAŽDÉ MESAČNÉ OBDOBIE PREDPLATNÉHO, PROSTREDNÍCTVOM SPÔSOBU PLATBY, KTORÝ STE UVIEDLI CEZ SAMSUNG APPS.
 • Všetky ceny, zľavy a propagačné akcie, ktoré zverejníme, sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť (s výnimkou tých uvedených nižšie podľa platného plánu mesačných platieb). Ceny sú uvedené v lokálnej mene. Cena účtovaná za aplikáciu bude zodpovedať cene platnej v čase uskutočnenia objednávky a bude uvedená na vašej faktúre.
 • Zmeny platných poplatkov za plán jednorazovej platby sa budú vzťahovať iba na objednávky uskutočnené po takýchto zmenách cien. V prípade, ak zmeníme platné poplatky za plán mesačných platieb, čo sa z času na čas môže stať, upozorníme vás na zmenu poplatku a jej dátum platnosti aspoň tridsať (30) dní predtým, než takáto zmena nadobudne platnosť. Túto zmenu môžete odmietnuť do tridsiatich (30) dní od jej oznámenia tak, že zrušíte svoje predplatné bez dodatočných poplatkov. Zrušenie nadobudne platnosť na konci vášho v tom čase aktuálneho obdobia mesačného predplatného, pričom sa váš plán mesačných platieb neobnoví. Ak pomocou zrušenia predplatného zmenu poplatku neodmietnete, skôr než nadobudne platnosť, bude sa to považovať za váš súhlas a zmena poplatku nadobudne platnosť v dátum uvedený v našom oznámení, ale zaúčtuje sa vám až v termíne splatnosti najbližšieho poplatku za predplatné.
 • V prípade občanov Európskej únie je v uvedenej cene aplikácie zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Ceny však nemusia zahŕňať ďalšie platné miestne dane alebo clá, ako napríklad platná štátna daň z predaja v prípade občanov Spojených štátov amerických. Všetky takéto dane a poplatky sa pripočítajú k celkovej splatnej sume pred nákupom a budú uvedené v e-maile s potvrdením objednávky. Ak platíte kreditnou kartou, celková suma za celú vašu objednávku bude uvedená vo vašom výpise a vo vašej lokálnej mene.
 • Váš nákup sa realizuje priamo cez Samsung Apps prostredníctvom platby, čo vám udeľuje právo na používanie aplikácie v súlade so zmluvou. V súvislosti s platbami nás kontaktujte prostredníctvom našich kanálov starostlivosti o zákazníkov (na tomto odkaze nájdete naše kontaktné údaje pre vašu polohu: https://www.philips-hue.com/support#contact).
 • Spracovanie platieb (vrátane spracovania kariet, menovej výmeny, overovania totožnosti, analýzy podvodov a súladu s predpismi) sa vykonáva cez Samsung Apps TV Seller Office. Od spoločnosti Samsung získavame a spracovávame nasledujúce údaje v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov: ID faktúry, ID aplikácie, názov aplikácie, ID produktu, názov produktu, e-mailová adresa (ID účtu Samsung), UID kupujúceho, vlastné ID objednávky, PSČ, mena, suma, spôsob platby, typ transakcie, stav produktu, stav transakcie, dátum objednávky, dátum refundácie, výška darčekovej poukážky a výška kupónu.
 • V prípade, že nedostaneme vašu platbu cez Samsung Apps, vyhradzujeme si právo zrušiť váš plán mesačných platieb.
 • Svoj plán mesačných platieb môžete kedykoľvek zrušiť. Zrušenie nadobudne platnosť na konci aktuálneho obdobia mesačného predplatného a medzitým môžete aplikáciu ďalej využívať.
3. Vaše údaje a bezpečnostné opatrenia.

a. Údaje poskytované používateľom a údaje o aplikácii: aplikácia vám umožňuje ukladať alebo ich rôznymi spôsobmi poskytovať aplikácii alebo prostredníctvom aplikácie. Tieto informácie označujeme ako „údaje poskytované používateľom“. Ak sa rozhodnete poskytnúť údaje poskytované používateľom, uistite sa, že na poskytnutie takýchto údajov poskytovaných používateľom vrátane práv uvedených nižšie máte potrebné oprávnenia a je to legitímne. Aplikácia nám navyše poskytuje informácie o vašom využívaní produktov a rôznych zariadení, služieb alebo aplikácií tretích strán, ktoré sa k aplikácii pripájajú často automatizovaným spôsobom. Tieto informácie označujeme ako „údaje o aplikácii“. Informácie poskytované používateľom a údaje o aplikácii zostávajú vo vašom vlastníctve, čo znamená, že si zachovávate všetky práva, ktoré máte na informácie poskytované používateľom a údaje o aplikácii.

b. Povolenie na použitie vašich údajov poskytovaných používateľom a údajov o aplikácii: podliehajú vašim právam na ochranu osobných údajov podľa ustanovení v nasledujúcom oddiele 5. Používaním aplikácie nám (a ak o to požiadame my, Samsung, naši poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb a dodávatelia) udeľujete celosvetovú licenciu bez poplatkov, ktorá nás oprávňuje:

 • hosťovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať, sprostredkúvať a používať informácie poskytnuté používateľom a údaje o aplikácii (napríklad tak, aby sme ich my, Samsung a naši príslušní poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb a dodávatelia mohli ukladať do našich príslušných systémov a sprístupňovať ich) a
 • udeliť prístup k vašim údajom poskytovaným používateľom a údajom o aplikácii, ak o to požiadame my, Samsung a naši príslušní poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb a dodávatelia pre vaše zariadenie Samsung (ako sa uvádza v oddiele 4 nižšie),

s cieľom:

 • spravovať a zlepšovať aplikáciu (vrátane vytvárania aktualizácií);
 • vyvíjať pre nás nové technológie a služby a
 • na iné účely, ako sú opísané v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na tejto adrese https://www.philips-hue.com/privacy („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”).

c. Bezpečnostné opatrenia: Snažíme sa implementovať vhodné bezpečnostné opatrenia. Nemôžeme však zaručiť, že cez naše bezpečnostné opatrenia nedokážu preniknúť neoprávnené tretie strany. Ďalšie informácie o zodpovednom zverejňovaní informácií nájdete na našej stránke koordinovaného zverejňovania problémov zabezpečenia na adrese https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Prístup k vášmu zariadeniu Samsung.

Aplikácia umožňuje interakciu produktov Philips Hue s aplikáciou a zariadením Samsung, v ktorom je aplikácia nainštalovaná. S cieľom umožniť túto interakciu si musíme my a/alebo naši poskytovatelia služieb vymieňať vaše údaje poskytované používateľom a údaje o aplikácii so spoločnosťou Samsung a/alebo jej poskytovateľmi služieb. Za svoju interakciu so zariadením Samsung a jeho používaním zodpovedáte sami. Za zariadenie Samsung nenesieme zodpovednosť. S výnimkou ustanovení zásad ukončenia podpory nezaručujeme, že zariadenie Samsung bude s aplikáciou kompatibilné. Udeľujete nám a našim poskytovateľom služieb právo umožniť aplikácii používanie procesora, šírky pásma a úložného hardvéru vo vašom zariadení Samsung s cieľom umožniť prevádzku aplikácie. V záujme zabezpečenia svetelnej synchronizácie aplikácia získava prístup k údajom o farebných bodoch na obrazovke, aby poskytovala zmysluplný zážitok z osvetlenia. Z dôvodov kompatibility aplikácia získava prístup k verzii firmvéru vášho zariadenia Samsung v snahe uistiť sa, že máte kompatibilný model TV a verziu firmvéru na podporu aplikácie.

5. Ochrana vašich osobných údajov.

a. Osobné údaje: vaše súkromie je pre spoločnosť Signify. Na využívanie aplikácie sa vzťahuje naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na adrese https://www.philips-hue.com/privacy. Používateľ by si mal tieto dokumenty prečítať, pretože obsahujú okrem iného popis typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od používateľov, ktoré používatelia využívajú, možné spôsoby, akými osobné údaje používateľov využívame, právny základ, na ktorom spracúvame osobné údaje používateľov, ako aj práva používateľov na súkromie.

b. Súbory cookie: v niektorých prípadoch môžeme použiť súbory cookie a ďalšie technológie sledovania. Prečítajte si naše Oznámenie o súboroch cookie, ktoré je k dispozícii na adrese https://www.philips-hue.com/cookie-notice, alebo ďalšie informácie o tejto technológii a na aké účely by sme ju mohli použiť.

6. Dĺžka trvania, pozastavenie a ukončenie vášho práva na používanie.

a. Dĺžka trvania: zmluva bude trvať počas obdobia vášho práva na používanie, ak svoje právo na používanie nezrušíte skôr alebo nepredĺžite v súlade s týmito podmienkami.

b. Dočasné pozastavenie: vaše právo na používanie môžeme z času na čas pozastaviť bez upozornenia z bezpečnostných dôvodov v dôsledku zlyhania systému, údržby, opravy alebo iných okolností.

c. Ukončenie alebo pozastavenie vášho práva na používanie: máte možnosť kedykoľvek prestať aplikáciu používať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše právo na používanie a túto zmluvu, ak nastane niektorá z týchto situácií:

 • ak používate aplikáciu v rozpore so zmluvou;
 • ak prerušíme alebo pozastavíme (dočasne alebo natrvalo) niektorý z našich plánov predplatného (s výnimkou plánu jednorazovej platby, ktorý bude podliehať našim zásadám ukončenia podpory);
 • ak sa od nás požaduje, aby sme vyhoveli právnym požiadavkám alebo nariadeniam súdu; alebo
 • ak vaše správanie poškodzuje niektorého používateľa, tretiu stranu alebo nás.

d. Dôsledky ukončenia: po ukončení zmluvy vaše právo na používanie okamžite zanikne (bez ohľadu na vaše právo na zrušenie plánu mesačných platieb s platnosťou na konci obdobia mesačného predplatného). Pretrvajú ustanovenia zmluvy, ktoré by zo svojej povahy pokračovali aj po vypršaní platnosti alebo ukončení zmluvy.

7. Náš obsah a softvér.

a. Práva duševného vlastníctva: hoci vám udeľujeme povolenie na používanie aplikácie, my (a aj naši dodávatelia a poskytovatelia licencií) si ponechávame všetky práva duševného vlastníctva, ktoré nám (a aj našim dodávateľom a poskytovateľom licencií) v aplikácii prináležia. Všetky ochranné známky, servisné značky, obchodné názvy, názvy domén a všetky ostatné prvky značky Philips Hue („prvky značky“) sú výhradným vlastníctvom nás alebo našich poskytovateľov licencií. Tieto podmienky vám neudeľujú žiadne práva na používanie prvkov značky na komerčné alebo nekomerčné účely.

b. Náš obsah: Aplikácia obsahuje obsah, ktorý patrí nám. Náš obsah môžete používať tak, ako to dovoľujú tieto Podmienky, ponechávame si však všetky práva duševného vlastníctva, ktoré máme na náš obsah. Neodstraňujte, nezakrývajte ani neupravujte žiadne z našich značiek, log ani právnych vyhlásení.

c. Nepovolené činnosti: nesmiete kopírovať, meniť, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadne súčasti aplikácie. Rovnako je zakázané dekompilovať alebo sa pokúšať extrahovať akýkoľvek náš zdrojový kód, ak to nepovoľujú platné právne predpisy.

8. Odškodnenie.

DOHODA JE URČENÁ IBA PRE VÁŠ PROSPECH. PRETO V NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NÁS ODŠKODNÍTE, BUDETE BRÁNIŤ A ZBAVÍTE ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI SO (I) VŠETKÝMI NÁROKMI, ŽALOBAMI A AKÝMIKOĽVEK INÝMI PRÁVNYMI KROKMI TRETÍCH STRÁN VOČI NÁM V SÚVISLOSTI S VAŠÍM PRÍSTUPOM K APLIKÁCII ALEBO JEJ POUŽÍVANÍM, KTORÉ PORUŠUJÚ PRÁVO NA POUŽÍVANIE ALEBO TÚTO ZMLUVU („PRÁVNE KROKY TRETÍCH STRÁN“); A (II) AKÝMIKOĽVEK, VŠETKÝMI SÚVISIACIMI STRATAMI, ŠKODAMI, VYROVNANIAMI A ROZSUDKAMI (VRÁTANE PLATBY NÁKLADOV NA PRÁVNE ZASTÚPENIE, KTORÉ NÁM, SPOLOČNOSTI SAMSUNG A/ALEBO NAŠICH POSKYTOVATEĽOV VZNIKNÚ V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK TAKÝMITO PRÁVNYMI KROKMI TRETÍCH STRÁN („STRATY SÚVISIACE S TRETÍMI STRANAMI“), AJ V PRÍPADE, ŽE BUDÚ TAKÉTO PRÁVNE KROKY TRETEJ STRANY A STRATY SÚVISIACE S TREŤOU STRANOU VYCHÁDZAŤ Z NAŠEJ NEDBANLIVOSTI AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO STUPŇA, PORUŠENIA ZMLUVY, ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, NEDODRŽANIA PLATNÝCH ZÁKONOV ALEBO INÉHO POCHYBENIA. NIČ OBSIAHNUTÉ V TOMTO DOKUMENTE SA NEBUDE CHÁPAŤ TAK, ŽE BY TO VYŽADOVALO AKÉKOĽVEK ODŠKODNENIE, KTORÉ BY SPÔSOBILO, ŽE BY TENTO CELÝ ODDIEL ALEBO JEHO ČASŤ BOL NEPLATNÝ A/ALEBO NEUPLATNITEĽNÝ PODĽA PRÍSLUŠNÉHO PRÁVA. TÁTO ZODPOVEDNOSŤ ZA ODŠKODNENIE SA NEBUDE VZŤAHOVAŤ NA ŽIADNE ÚMYSELNÉ, BEZOHĽADNÉ, ZÁMERNÉ ALEBO ĽAHKOMYSEĽNÉ PREVINENIE Z NAŠEJ STRANY ALEBO HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ V TÝCH ŠTÁTOCH/PROVINCIÁCH/KRAJINÁCH, KTORÉ NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ. „TRETIA STRANA“ SA TU DEFINUJE TAK, ABY ZAHŔŇALA AKÚKOĽVEK OSOBU ALEBO SUBJEKT, KTORÉ NIE SÚ ZAHRNUTÉ V ZMLUVE, OKREM INÉHO VRÁTANE MANŽELKY/MANŽELA, PRÍBUZNÉHO, HOSŤA, SUSEDA, NÁJOMNÍKA, ZAMESTNANCA ALEBO POISŤOVNE.

9. Zodpovednosť.

a. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE NEDBANLIVOSTI, NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, NÁSOBNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO ZA UŠLÉ ZISKY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S APLIKÁCIOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI NA RIZIKO TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ. PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY NEMUSIA UMOŽŇOVAŤ OBMEDZENIE ČI VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ALEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A PRÍČINY KROKOV (ČI UŽ ZMLUVNÉ, DELIKTNÉ ALEBO INÉ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE ČIASTKU, KTORÚ STE NÁM PRÍPADNE ZAPLATILI ZA APLIKÁCIU. TOTO OBMEDZENIE JE KUMULATÍVNE A NEBUDE SA ZVYŠOVAŤ EXISTENCIOU VIACERÝCH UDALOSTÍ ALEBO NÁROKOV. ODMIETAME AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA NAŠICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDEME ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ÚDAJE POSKYTOVANÉ POUŽÍVATEĽMI, OKREM INÉHO VRÁTANE CHÝB ČI OPOMENUTÍ V AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOCH POSKYTOVANÝCH POUŽÍVATEĽMI, ALEBO AKEJKOĽVEK STRATY ČI ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTEJ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VYSTAVENÍM AKÝMKOĽVEK ÚDAJOM POSKYTOVANÝM POUŽÍVATEĽMI, KTORÉ SÚ PRENÁŠANÉ ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE. APLIKÁCIU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. MÁTE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ADEKVÁTNU OCHRANU A ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV A/ALEBO ZARIADENÍ V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NÁS ZBAVÍTE ZODPOVEDNOSTI, ZAVÄZUJETE SA, ŽE NÁS NEBUDETE ŽALOVAŤ V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK NÁROKMI ZALOŽENÝMI NA VAŠOM POUŽÍVANÍ APLIKÁCIE.

b. Tieto Podmienky iba obmedzujú našu zodpovednosť tak, ako to umožňuje príslušný zákon. Okrem záväzkov popísaných vyššie nesieme zodpovednosť iba za naše porušenia týchto podmienok v súlade s platnými zákonmi.

c. Nemáme voči vám žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o výpadky internetu alebo iných služieb či poruchy, ktoré sú spôsobené konaním vládnych orgánov, iných tretích strán alebo okolnosti mimo našej primeranej kontroly.

10. Urovnanie sporov, rozhodné právo a súdy.

a. V prípade, že máte sťažnosť, kontaktujte nás prostredníctvom našich kanálov starostlivosti o zákazníkov (navštívte tento odkaz a pozrite si naše kontaktné informácie pre vašu lokalitu: https://www.philips-hue.com/support#contact).

b. Váš vzťah s nami a vaše používanie aplikácie a všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa riadia právnymi predpismi v jurisdikcii vášho bydliska bez ohľadu na ustanovenia o výbere alebo nesúlade s právnymi predpismi vo vašej jurisdikcii. Uplatňovanie Dohovoru Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a všetkých ďalších právnych predpisov, ktorými sa riadi uplatňovanie práva v akejkoľvek inej jurisdikcii, sú výslovne odmietnuté a vylúčené.

c. Ak ste spotrebiteľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a máte pocit, že vaša sťažnosť nie je primerane vyriešená, môžete (nie ste však povinní) použiť európsku platformu riešenia sporov online (ODR).

11. Pôsobnosť týchto pravidiel.

a. Legislatíva vám môže udeľovať určité práva, ktoré nemôžu byť obmedzené zmluvou, ako je táto. Tieto pravidlá žiadnym spôsobom nesmú obmedzovať tieto práva.

b. Ak sa ukáže, že konkrétne ustanovenie nie je platné alebo vymáhateľné, nebude to mať vplyv na akékoľvek ďalšie ustanovenia tejto zmluvy.

c. Ak potom, čo vyšlo najavo nedodržanie tejto zmluvy z vašej strany, ihneď nezakročíme, neznamená to, že to nemôžeme urobiť v budúcnosti.

d. Tieto podmienky (a zmluvu) môžeme aktualizovať, aby odrážali zmeny v aplikácii, našej prevádzke a aktualizáciách, alebo z právnych, regulačných či bezpečnostných dôvodov. Ak vykonáme podstatné zmeny, ktoré vás významne ovplyvnia, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali, umiestnením upozornení na našu webovú lokalitu, zaslaním e-mailu alebo iným spôsobom.

e. Informácie o tom, ako nás kontaktovať, nájdete na našej webovej stránke na adrese https://www.philips-hue.com/support#contact.

f. Účelom tejto zmluvy nie je udeľovať práva nikomu okrem vás av žiadnom prípade táto zmluva nevytvára žiadne práva príjemcov tretích strán.

g. S výnimkou ustanovení v tomto oddiele 11 alebo podľa výslovnej písomnej dohody medzi vami a nami táto zmluva tvorí všetky zmluvné podmienky, na ktorých sme sa s vami dohodli, pričom má prednosť pred všetkými predchádzajúcimi zmluvami v súvislosti s predmetom tejto zmluvy, či už písomnej, alebo ústnej.

h. Ktorékoľvek z našich práv alebo povinností v zmysle tejto zmluvy môžeme prideľovať alebo delegovať (úplne alebo čiastočne). Zmluvu nemôžete úplne alebo čiastočne prideľovať, ani nesmiete prenášať či sublicencovať svoje práva v zmysle tejto zmluvy na žiadnu tretiu stranu.

12. Podmienky platné pre určité krajiny.

Tento oddiel 12 stanovuje podmienky platné pre obyvateľov určitých krajín. Ak existujú rozdiely medzi týmto oddielom 12 a akýmikoľvek ustanoveniami týchto podmienok, okrem tohto oddielu 12, potom má prednosť tento oddiel 12.

a. Ak máte bydlisko v Rakúsku:

 • V oddiele 1.f pribudla nasledujúca veta: Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kontaktovať aj telefonicky (00800 744 547 75).
 • V oddiele 2.j sa prvá a posledná odrážka úplne nahradia textom: Sme povinní v rozumnom čase napraviť chyby, ktoré odhalíte počas obdobia vášho práva na používanie („Nacherfüllung“) v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak nie je možné chybu odstrániť, ak sa s odstránením spájajú neprimerané náklady, ak nedôjde k jeho splneniu, ak pokus o odstránenie chyby zlyhá alebo ak je chyba taká vážna, že je oprávnené okamžité ukončenie zmluvy, odmietame dodatočné plnenie („Nacherfüllung“) alebo je očividné, že nedokážeme chybu napraviť, máte právo na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami. Po ukončení zmluvy vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná.
 • Oddiel 8 sa úplne nahrádza takto: Ak zavinene porušíte tieto Podmienky a v dôsledku toho nesieme zodpovednosť voči tretej strane, ste povinný odškodniť nás za tento nárok a náklady s ním spojené.
 • Oddiel 9 sa úplne nahrádza takto: Akékoľvek nároky na náhradu škody sú vylúčené. Takéto vylúčenie zodpovednosti neplatí, ak podliehame povinnej zodpovednosti, napr. podľa zákona o zodpovednosti za výrobok („Produkthaftungsgesetz“), v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti, ujmy na živote či zdraví alebo porušenia podstatných zmluvných záväzkov („wesentliche Vertragsverletzungen“). S výnimkou prípadov podľa zákona o zodpovednosti za výrobok, hrubej nedbanlivosti, úmyslu alebo ujmy na živote alebo zdraví je však zodpovednosť za porušenie podstatných zmluvných záväzkov obmedzená na predvídateľnú škodu typickú pre zmluvný vzťah.

b. Ak máte bydlisko v Austrálii:

 • V oddiele 2.j pribudol nasledujúci odsek: Naša štandardná servisná záruka je doplnkom a neovplyvňuje vaše zákonné práva ako spotrebiteľa. Naše služby sa poskytujú so zárukami, ktoré nie je možné vylúčiť v zmysle austrálskeho spotrebiteľského zákona. Máte právo na náhradu alebo refundáciu v prípade závažnej poruchy a na kompenzáciu v prípade iných strát alebo škôd, ktoré sa dali v rozumnej miere predvídať. Zároveň máte nárok na opravu alebo výmenu služieb v prípade, ak služby nebudú dosahovať prijateľnú kvalitu a ich porucha nezodpovedá závažnej poruche.

c. Ak máte bydlisko v Belgicku:

 • V oddiele 2.j druhú odrážku úplne nahradí nasledujúci text: Spotrebiteľský zákon vám poskytuje zákonnú záruku pokrývajúcu požiadavky na zhodu aplikácie. V zmysle tejto záruky sa pokúsime napraviť každú nezhodu, ktorú odhalíte počas obdobia práva na používanie v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak nie je možné chybu odstrániť, ak sa s odstránením spájajú neprimerané náklady, ak nedôjde k jeho splneniu, ak pokus o odstránenie chyby zlyhá alebo ak je chyba taká vážna, že je oprávnené okamžité ukončenie zmluvy, odmietame dodatočné plnenie alebo je očividné, že nedokážeme chybu napraviť, máte právo na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami. Po ukončení zmluvy vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná.
 • Oddiel 5.a úplne nahradí nasledujúci text: Osobné údaje: vaše súkromie je pre nás dôležité. Na využívanie aplikácie sa vzťahuje naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Používateľ by si mal prečítať tieto dokumenty na adrese https://www.philips-hue.com/privacy pretože obsahujú okrem iného popis typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od používateľov, možné spôsoby, akými osobné údaje používateľov využívame, právny základ, na ktorom spracúvame osobné údaje používateľov, ako aj práva používateľov na súkromie. V každom prípade sa budú vaše osobné údaje spracovávať v súlade s nariadením EÚ 2016/679, ktorý dopĺňa zákon z 30. júla 2018 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.
 • V oddiele 8 je predposledná veta nahradená vetou: Táto zodpovednosť za odškodnenie sa nebude vzťahovať na žiadne úmyselné, zámerné alebo ľahkomyseľné previnenie z našej strany alebo hrubé zanedbanie ktorejkoľvek z našich základných povinností v zmysle príslušných právnych predpisov.
 • Oddiel 9.a sa úplne nahrádza takto: S výnimkou prípadov, kedy to umožňujú platné právne predpisy; (a) za žiadnych okolností nebudeme zodpovední za akékoľvek zvláštne, náhodné, trestné, násobné alebo následné škody alebo za ušlé zisky vzniknuté v súvislosti s aplikáciou, a to ani v prípade, že sme boli na riziko takýchto škôd upozornení; (b) naša celková zodpovednosť voči vám za všetky škody, straty a príčiny krokov (či už zmluvné, deliktné alebo iné) nepresiahne čiastku, ktorú ste nám prípadne zaplatili za aplikáciu. Toto obmedzenie je kumulatívne a nebude sa zvyšovať existenciou viacerých udalostí alebo nárokov; (c) odmietame akúkoľvek zodpovednosť za našich poskytovateľov licencií a dodávateľov. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi; (d) nebudeme za žiadnych okolností žiadnym spôsobom zodpovední za akékoľvek údaje poskytované používateľmi, okrem iného vrátane chýb či opomenutí v akýchkoľvek údajoch poskytovaných používateľmi, alebo akejkoľvek straty či škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v súvislosti s používaním alebo vystavením akýmkoľvek údajom poskytovaným používateľmi, ktoré sú prenášané alebo inak sprístupnené prostredníctvom aplikácie.
 • Do oddielu 9 sa dopĺňa oddiel 9.d: Obmedzenia zodpovednosti v tomto oddiele sa nebudú vzťahovať na žiadne úmyselné, zámerné alebo ľahkomyseľné previnenie z našej strany alebo zo strany našich subdodávateľov ani zanedbanie ktorejkoľvek z našich základných povinností v zmysle tejto zmluvy.
 • Oddiel 11.h sa úplne nahrádza takto: Ak vám to vopred oznámime, môžeme slobodne prideliť všetky naše práva a povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ak k takémuto kroku dôjde v rámci presunu našej spoločnosti. Ak však pridelíme alebo delegujeme (úplne alebo čiastočne) ktorékoľvek naše práva alebo povinnosti v zmysle tejto zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu a vy s tým nesúhlasíte, máte právo zmluvu ukončiť, pokiaľ nie sme ďalej zodpovední za takéto pridelenie alebo delegáciu. Zmluvu nemôžete úplne alebo čiastočne prideľovať, ani nesmiete prenášať či sublicencovať svoje práva v zmysle tejto zmluvy na žiadnu tretiu stranu.

d. Ak máte bydlisko v Čile:

 • V oddiele 5.a pribudla nasledujúca veta: Ak chcete aplikáciu používať, musíte prijať tieto podmienky a vyjadriť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v oddiele 3.b a v súlade s ustanoveniami zákona č. 19.628, o ochrane súkromia, o ktorom vyhlasujete, že ho poznáte a akceptujete. Okrem toho udelený súhlas s používaním osobných údajov nemá vplyv na uplatnenie práv, ktoré čilský právny systém priznáva majiteľom osobných údajov.

e. Ak máte bydlisko v Českej republike:

 • V oddiele 10.c sa dopĺňa táto veta: Českú obchodnú inšpekciu môžete kontaktovať aj na tomto odkaze: http://www.coi.cz.

f. Ak máte bydlisko v Nemecku:

 • V oddiele 1.f pribudla nasledujúca veta: Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kontaktovať aj telefonicky (00800 744 547 75).
 • V oddiele 2.j je prvá a posledná odrážka úplne nahradená vetami: Sme povinní v rozumnom čase napraviť chyby, ktoré odhalíte počas obdobia vášho práva na používanie („Nacherfüllung“) v súlade so zákonnými ustanoveniami (§§ 327d ff BGB). Ak nie je možné chybu odstrániť, ak sa s odstránením spájajú neprimerané náklady, ak nedôjde k jeho splneniu, ak pokus o odstránenie chyby zlyhá alebo ak je chyba taká vážna, že je oprávnené okamžité ukončenie zmluvy, odmietame dodatočné plnenie („Nacherfüllung“) alebo je očividné, že nedokážeme chybu napraviť, máte právo na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami (§§ 327 m ff BGB). Po ukončení zmluvy vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná.
 • Oddiel 8 úplne nahrádza nasledujúca veta: Ak sa previníte porušením týchto podmienok a v dôsledku toho ponesieme zodpovednosť od tretej strany, ste povinní nás odškodniť v prípade tohto nároku a nákladov s ním spojených.
 • Oddiel 9 úplne nahradí nasledujúci text: Akékoľvek nároky na náhradu škody sú vylúčené. Takéto vylúčenie zodpovednosti neplatí, ak podliehame povinnej zodpovednosti, napr. podľa zákona o zodpovednosti za výrobok („Produkthaftungsgesetz“), v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti, ujmy na živote či zdraví alebo porušenia podstatných zmluvných záväzkov („wesentliche Vertragsverletzungen“). S výnimkou prípadov podľa zákona o zodpovednosti za výrobok, hrubej nedbanlivosti, úmyslu alebo ujmy na živote alebo zdraví je však zodpovednosť za porušenie podstatných zmluvných záväzkov obmedzená na predvídateľnú škodu typickú pre zmluvný vzťah.

g. Ak máte bydlisko v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky:

 • Do oddielu 9 sa dopĺňa oddiel 9.d: Nič v tejto zmluve nevylučuje ani neobmedzuje akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z podvodu alebo nepoctivosti, akúkoľvek zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie osôb spôsobené nedbanlivosťou alebo inú zodpovednosť, ktorú nie je možné zo zákona vylúčiť ani obmedziť.

h. Ak máte bydlisko v Maďarsku:

 • Prvá odrážka v oddiele 2.d je upravená pridaním nasledujúceho textu: Nezodpovedáme za žiadnu poruchu aplikácie v prípade, ak vaše digitálne prostredie nie je kompatibilné s technickými požiadavkami uvedenými v opise aplikácie.
 • V oddiele 2.j je prvá a posledná odrážka úplne nahradená vetami: V prípade chybného výkonu máte nárok na práva stanovené nariadením vlády 373/2021 (VI.30.) a občianskym zákonníkom, ktoré sa uplatňujú spoločne. Predovšetkým máte nárok požiadať o pomerné zníženie ceny alebo dokonca ukončiť zmluvu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov vyššie. V takomto prípade vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná, a v prípade ukončenia taktiež už vyplatenú pomernú sumu vypočítanú za zvyšok obdobia práva na používanie.
 • Oddiel 8 úplne nahrádza nasledujúca veta: Ste zodpovední za zavinené porušenie týchto podmienok v súlade s platnými zákonmi.
 • Oddiel 9 sa úplne nahrádza takto: Akékoľvek nároky na náhradu škôd sú vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Toto vylúčenie zodpovednosti sa však nevzťahuje na povinnú zodpovednosť, napr. úmyselné spôsobenie škody alebo ujmy na ľudskom živote či zdraví.

i. Ak máte bydlisko v Taliansku:

 • V oddiele 2.j druhú odrážku úplne nahradí nasledujúci text: Spotrebiteľský zákon vám poskytuje zákonnú záruku pokrývajúcu požiadavky na zhodu aplikácie. V zmysle tejto záruky sa pokúsime napraviť každú nezhodu, ktorú odhalíte počas obdobia práva na používanie v súlade so zákonnými ustanoveniami.
 • Oddiel 5.a úplne nahradí nasledujúci text: Osobné údaje: vaše súkromie je pre nás dôležité. Na využívanie aplikácie sa vzťahuje naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Používateľ by si mal prečítať tieto dokumenty na adrese https://www.philips-hue.com/privacy, pretože obsahujú okrem iného popis typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od používateľov, možné spôsoby, akými osobné údaje používateľov využívame, právny základ, na ktorom spracúvame osobné údaje, ako aj práva používateľov na súkromie. V každom prípade sa budú vaše osobné údaje spracovávať v súlade s nariadením EÚ 2016/679, ako aj legislatívnym dekrétom č. 101/2018 a legislatívnym dekrétom č. 196/2003 et seq.

j. Ak máte bydlisko v Luxembursku:

 • V oddiele 2.j druhú odrážku úplne nahradí nasledujúci text: Spotrebiteľský zákon vám poskytuje zákonnú záruku pokrývajúcu požiadavky na zhodu aplikácie. V zmysle tejto záruky sa pokúsime napraviť každú nezhodu, ktorú odhalíte počas obdobia práva na používanie v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak nie je možné chybu odstrániť, ak sa s odstránením spájajú neprimerané náklady, ak nedôjde k jeho splneniu, ak pokus o odstránenie chyby zlyhá alebo ak je chyba taká vážna, že je oprávnené okamžité ukončenie zmluvy, odmietame dodatočné plnenie alebo je očividné, že nedokážeme chybu napraviť, máte právo na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami. Po ukončení zmluvy vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná.
 • Oddiel 5.a úplne nahradí nasledujúci textOsobné údaje: vaše súkromie je pre nás dôležité. Na využívanie aplikácie sa vzťahuje naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Používateľ by si mal prečítať tieto dokumenty na adrese https://www.philips-hue.com/privacy pretože obsahujú okrem iného popis typov osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od používateľov, možné spôsoby, akými osobné údaje používateľov využívame, právny základ, na ktorom spracúvame osobné údaje používateľov, ako aj práva používateľov na súkromie. V každom prípade sa budú vaše osobné údaje spracovávať v súlade s nariadením EÚ 2016/679, ktorý dopĺňa zákon z 1. augusta 2018 o organizácii Národnej komisie pre ochranu údajov a všeobecného režimu ochrany osobných údajov.
 • V oddiele 8 je predposledná veta nahradená vetou: Táto zodpovednosť za odškodnenie sa nebude vzťahovať na žiadne úmyselné, zámerné alebo ľahkomyseľné previnenie z našej strany alebo hrubé zanedbanie ktorejkoľvek z našich základných povinností v zmysle príslušných právnych predpisov.
 • Oddiel 9.a sa úplne nahrádza takto: S výnimkou prípadov, kedy to umožňujú platné právne predpisy; (a) za žiadnych okolností nebudeme zodpovední za akékoľvek zvláštne, náhodné, trestné, násobné alebo následné škody alebo za ušlé zisky vzniknuté v súvislosti s aplikáciou, a to ani v prípade, že sme boli na riziko takýchto škôd upozornení; (b) naša celková zodpovednosť voči vám za všetky škody, straty a príčiny krokov (či už zmluvné, deliktné alebo iné) nepresiahne čiastku, ktorú ste nám prípadne zaplatili za aplikáciu. Toto obmedzenie je kumulatívne a nebude sa zvyšovať existenciou viacerých udalostí alebo nárokov; (c) odmietame akúkoľvek zodpovednosť za našich poskytovateľov licencií a dodávateľov. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi; (d) nebudeme za žiadnych okolností žiadnym spôsobom zodpovední za akékoľvek údaje poskytované používateľmi, okrem iného vrátane chýb či opomenutí v akýchkoľvek údajoch poskytovaných používateľmi, alebo akejkoľvek straty či škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v súvislosti s používaním alebo vystavením akýmkoľvek údajom poskytovaným používateľmi, ktoré sú prenášané alebo inak sprístupnené prostredníctvom aplikácie.
 • Do oddielu 9 sa dopĺňa oddiel 9.d: Obmedzenia zodpovednosti v tomto oddiele sa nebudú vzťahovať na žiadne úmyselné, zámerné alebo ľahkomyseľné previnenie z našej strany alebo zo strany našich subdodávateľov ani zanedbanie ktorejkoľvek z našich základných povinností v zmysle tejto zmluvy.
 • Oddiel 11.h sa úplne nahrádza takto: Ak vám to vopred oznámime, môžeme slobodne prideliť všetky naše práva a povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ak k takémuto kroku dôjde v rámci presunu našej spoločnosti. Ak však pridelíme alebo delegujeme (úplne alebo čiastočne) ktorékoľvek naše práva alebo povinnosti v zmysle tejto zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu a vy s tým nesúhlasíte, máte právo zmluvu ukončiť, pokiaľ nie sme ďalej zodpovední za takéto pridelenie alebo delegáciu. Zmluvu nemôžete úplne alebo čiastočne prideľovať, ani nesmiete prenášať či sublicencovať svoje práva v zmysle tejto zmluvy na žiadnu tretiu stranu.

k. Ak máte bydlisko v Holandsku:

 • V oddiele 2.j je prvá a posledná odrážka úplne nahradená vetami: Chybu odhalenú v zákonnom záručnom období sme povinní opraviť v rozumnom čase v súlade so zákonnými ustanoveniami (článok 7:50ah holandského občianskeho zákonníka). Ak nie je možné chybu odstrániť, ak sa s odstránením spájajú neprimerané náklady, ak nedôjde k jeho splneniu, ak pokus o odstránenie chyby zlyhá alebo ak je chyba taká vážna, že je oprávnené okamžité ukončenie zmluvy, odmietame dodatočné plnenie alebo je očividné, že nedokážeme chybu napraviť, máte právo na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami (článok 7:50ah, 50ai holandského občianskeho zákonníka). Po ukončení zmluvy vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná.
 • Oddiel 8 úplne nahrádza nasledujúca veta: Ak sa previníte porušením týchto podmienok a v dôsledku toho ponesieme zodpovednosť od tretej strany, ste povinní nás odškodniť v prípade tohto nároku a nákladov s ním spojených.
 • Oddiel 9 úplne nahradí nasledujúci text: Zodpovednosť nesieme, a to iba v rozumnej miere, iba v prípade, ak našu zodpovednosť stanovujú záväzné právne predpisy (napr. v zmysle legislatívy o zodpovednosti za produkty (článok 6:185 holandského občianskeho zákonníka) a záručné reklamácie (článok 7:50ag holandského občianskeho zákonníka)).
 • Oddiel 11.h úplne nahradí nasledujúci text: Ak vám to vopred oznámime, môžeme slobodne prideliť všetky naše práva a povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ak k takémuto kroku dôjde v rámci presunu našej spoločnosti. Ak však pridelíme alebo delegujeme (úplne alebo čiastočne) ktorékoľvek naše práva alebo povinnosti v zmysle tejto zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu a vy s tým nesúhlasíte, máte právo zmluvu ukončiť, pokiaľ nie sme ďalej zodpovední za takéto pridelenie alebo delegáciu. Zmluvu nemôžete úplne alebo čiastočne prideľovať, ani nesmiete prenášať či sublicencovať svoje práva v zmysle tejto zmluvy na žiadnu tretiu stranu.

l. Ak máte bydlisko na Novom Zélande:

 • V oddiele 2.j pribudol nasledujúci odsek: Naša štandardná servisná záruka dopĺňa a neovplyvňuje vaše zákonné práva ako spotrebiteľa. Naše služby sa dodávajú so zárukami, ktoré dopĺňajú práva zákazníka podľa novozélandského zákona (vrátane jeho práv podľa zákona o spotrebiteľských zárukách z roku 1993 v znení neskorších zmien), nie ich nahradzujú. Výhody, ktoré spotrebiteľovi poskytuje záruka, sú popri iných právach a opravných prostriedkoch, ktoré má spotrebiteľ podľa zákona k dispozícii.

m. Ak máte bydlisko v Poľsku:

 • V oddiele 1.f pribudla nasledujúca veta: Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, môžete nás kontaktovať aj telefonicky (00800 744 547 75).
 • Predposledná odrážka v oddiele 2.m. sa úplne nahradí nasledujúcim textom: V prípade, že nedostaneme vašu platbu prostredníctvom Samsung Apps, vyhradzujeme si právo zrušiť váš mesačný platobný plán do šesťdesiatich (60) dní od vašej objednávky.
 • Oddiel 8 sa úplne odstráni.
 • Oddiel 9 sa nahrádza takto: Zodpovedáte za zavinené porušenie týchto Podmienok v súlade so všeobecne platnými zákonmi.
 • Oddiel 11.h úplne nahradí nasledujúci text: Naše povinností v zmysle tejto zmluvy nesmieme prenášať bez vášho súhlasu. Zmluvu nemôžete úplne alebo čiastočne prideľovať, ani nesmiete prenášať či sublicencovať svoje práva v zmysle tejto zmluvy na žiadnu tretiu stranu.

n. Ak máte bydlisko v Portugalsku:

 • V oddiele 2.j prvú odrážku úplne nahradí nasledujúci text: V rámci obdobia práva na používanie opravíme odhalenú chybu v rozumnom čase a v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak nie je možné chybu odstrániť, ak sa s odstránením spájajú neprimerané náklady, ak nedôjde k náprave chyby v rozumnom čase bez poplatkov a bez výrazných nepríjemností na vašej strane, ak pokus o odstránenie chyby zlyhá alebo ak je chyba taká vážna, že je oprávnené okamžité ukončenie zmluvy alebo ak vyhlásime, že nedokážeme chybu napraviť, máte právo na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami. Po ukončení zmluvy vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná. Aplikácia môže zaznamenať dočasné prerušenia v dôsledku technických ťažkostí, údržby, testovania alebo aktualizácií.
 • Oddiel 8 úplne nahrádza nasledujúca veta: Nesiete zodpovednosť za zavinené porušenie týchto podmienok v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi.
 • V oddiele 9 pribudla nasledujúca veta: Táto časť sa bude uplatňovať iba v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.
 • Oddiel 11.h sa úplne nahrádza takto: V zmysle zmluvy môžeme prideliť alebo delegovať (úplne alebo čiastočne) ktorékoľvek naše práva. Ak však pridelíme alebo delegujeme (úplne alebo čiastočne) ktorékoľvek z našich povinností v zmysle tejto zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu a vy s tým nesúhlasíte, máte právo zmluvu ukončiť, pokiaľ nie sme ďalej zodpovední za takéto pridelenie alebo delegáciu. Zmluvu nemôžete úplne alebo čiastočne prideľovať, ani nesmiete prenášať či sublicencovať svoje práva v zmysle tejto zmluvy na žiadnu tretiu stranu.

o. Ak máte bydlisko v Rumunsko:

 • V oddiele 2.j poslednú odrážku úplne nahradí nasledujúci text: Napravíme súlad aplikácie v rozumnom čase a v súlade so zákonnými ustanoveniami. V ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov máte nárok buď na pomerné zníženie ceny, alebo ukončenie zmluvy: (a) snaha napraviť súlad aplikácie nie je možná alebo si vyžaduje neprimerané úsilie; (b) nezaistili sme súlad aplikácie v rozumnom čase, bez poplatkov a bez výrazných nepríjemností na vašej strane; (c) aj napriek našej snahe o zaistenie súladu aplikácie bol odhalený nesúlad; (d) nesúlad aplikácie je taký vážny, že si vyžaduje okamžité zníženie ceny alebo okamžité ukončenie zmluvy; (e) vyhlasujeme, že nezaistíme súlad aplikácie v rozumnom čase alebo bez výrazných nepríjemností na vašej strane, alebo je to zrejmé z okolností prípadu. Vrátime vám pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, počas ktorého nebola aplikácia v súlade.
 • Oddiel 8 úplne nahrádza nasledujúca veta: Ste zodpovední za zavinené porušenie týchto podmienok v súlade s platnými zákonmi.
 • Oddiely 9.a a 9.b sa úplne odstránia.
 • Oddiel 11.h úplne nahradí nasledujúci text: V zmysle zmluvy môžeme bez vášho súhlasu prideliť alebo delegovať (úplne alebo čiastočne) ktorékoľvek naše práva alebo povinnosti, ak takýto prenos slúži na obmedzenie záruk alebo iných povinností voči vám ako spotrebiteľovi. Zmluvu nemôžete úplne alebo čiastočne prideľovať, ani nesmiete prenášať či sublicencovať svoje práva v zmysle tejto zmluvy na žiadnu tretiu stranu.
 • Oddiel 11.i pribudol do oddielu 11: Súhlasíte s tým, že tieto podmienky nezahŕňajú žiadne neobvyklé (štandardné) ustanovenia, ako sú výslovne definované podľa rumunského práva. K okamihu prijatia týchto podmienok neodvolateľne prijímate všetky ustanovenia v nich uvedené, najmä (okrem iného) v nasledujúcich oddieloch týchto podmienok: 2.b, d, e a j; 6.b, c a d; 8; 9.c; 10.b; 11.h.

p. Ak máte bydlisko v Španielsku:

 • V oddiele 2.j prvú odrážku úplne nahradí nasledujúci text: V rámci obdobia práva na používanie opravíme odhalenú chybu v rozumnom čase a v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak nie je možné chybu odstrániť, ak sa s odstránením spájajú neprimerané náklady, ak nedôjde k náprave chyby v rozumnom čase bez poplatkov a bez výrazných nepríjemností na vašej strane, ak pokus o odstránenie chyby zlyhá alebo ak je chyba taká vážna, že je oprávnené okamžité ukončenie zmluvy alebo ak vyhlásime, že nedokážeme chybu napraviť, máte právo na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami. Po ukončení zmluvy vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná. Aplikácia môže zaznamenať dočasné prerušenia v dôsledku technických ťažkostí, údržby, testovania alebo aktualizácií.
 • Oddiel 8 úplne nahrádza nasledujúca veta: Nesiete zodpovednosť za zavinené porušenie týchto podmienok v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi.
 • Oddiely 9.a a b sa úplne odstránia.
 • V oddiele 11.h pribudla nasledujúca veta: Pridelenie našich záväzkov v zmysle tejto zmluvy nebude mať negatívny vplyv na vaše práva v zmysle tejto zmluvy.

q. Ak máte bydlisko vo Švédsku:

 • Oddiel 11.i pribudol do oddielu 11: Tieto podmienky žiadnym spôsobom nevylučujú, neobmedzujú ani nepozastavujú žiadne práva, ktoré môžu spotrebitelia mať v zmysle švédskeho zákona o spotrebiteľskom predaji (2022:260) („Konsumentköplagen“), napr. na opravu, výmenu, zníženie ceny alebo vrátenie peňazí za poškodený tovar alebo chyby vyplývajúce z porúch aktualizácie počas obdobia platnosti našich záväzkov v zmysle zákona.
 • Oddiel 8 sa úplne nahrádza takto: Ak sa previníte porušením týchto podmienok a v dôsledku toho ponesieme zodpovednosť od tretej strany, sme oprávnení nárokovať si škody v prípade tohto nároku a nákladov s ním spojených.
 • Oddiel 9 sa úplne nahrádza takto: Nezodpovedáme za žiadne škody okrem tých, ktoré uvádzajú záväzné švédske právne predpisy, napr. švédsky zákon o zodpovednosti za produkty (1992:18) („Produktansvarslagen“) a švédsky zákon o spotrebiteľskom predaji (2022:260) („Konsumentköplagen“).

r. Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku:

 • V oddiele 2.j sa prvá a posledná odrážka úplne nahradia textom: Sme povinní v rozumnom čase napraviť chyby, ktoré odhalíte počas obdobia vášho práva na používanie v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak nie je možné chybu odstrániť, ak sa s odstránením spájajú neprimerané náklady, ak nedôjde k jeho splneniu, ak pokus o odstránenie chyby zlyhá alebo ak je chyba taká vážna, že je oprávnené okamžité ukončenie zmluvy, odmietame dodatočné plnenie alebo je očividné, že nedokážeme chybu napraviť, máte právo na ukončenie zmluvy alebo zníženie ceny v súlade so zákonnými ustanoveniami. Po ukončení zmluvy vám vrátime pomernú sumu podľa ceny zaplatenej počas obdobia poskytovania služby, kedy bola aplikácia chybná.
 • Oddiel 8 úplne nahrádza nasledujúca veta: Ak sa previníte porušením týchto podmienok a v dôsledku toho ponesieme zodpovednosť od tretej strany, ste povinní nás odškodniť v prípade tohto nároku a nákladov s ním spojených..
 • Oddiel 9 úplne nahrádza nasledujúca veta: Akékoľvek nároky na náhradu škôd sú vylúčené. Toto vylúčenie zodpovednosti neplatí, ak podliehame povinnej zodpovednosti, napr. podľa zákona o zodpovednosti za produkty („Produkthaftungsgesetz“), v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti, ujmy na živote či zdraví.

s. Ak máte bydlisko v Spojenom kráľovstve:

 • Druhá veta v oddiele 9.b sa úplne nahradí nasledovným textom: S výnimkou povinností uvedených vyššie prijímame iba jedinú ďalšiu zodpovednosťou, a to za úmrtie alebo osobné zranenie vyplývajúce z našej nedbanlivosti, za akékoľvek porušenia oddielu 12 zákona o predaji tovaru z roku 1979 z našej strany, za podvod alebo za podvodné skreslenie skutočností a za akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nie je možné zo zákona vylúčiť.

t. Ak máte bydlisko v Spojených štátoch amerických:

 • Oddiel 10.d pribudol do oddielu 10: Upozornenie pre obyvateľov Kalifornie: Podľa oddielu 1789.3 občianskeho zákonníka Kalifornia majú obyvatelia Kalifornie nárok na nasledujúce upozornenie o spotrebiteľských právach: Ak máte otázku týkajúcu sa našich webových stránok alebo týchto Podmienok, zašlite nám túto otázku pomocou odkazu „Kontaktujte nás“ na adrese https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Môžete nás kontaktovať aj písomne na oddelení spokojnosti zákazníkov, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 alebo telefonicky na čísle 1 (800) 555-0050. Obyvatelia Kalifornie sa môžu obrátiť na oddelenie pomoci pri sťažnostiach divízie spotrebiteľských služieb Kalifornského ministerstva pre spotrebiteľské záležitosti písomne na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, alebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 alebo (800) 952-5210.
Príloha – I: Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy (pre spotrebiteľov v EHP)

(tento formulár vyplňte a vráťte iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

— To Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandsko, FAO: právne oddelenie; alebo môžete tento formulár odoslať e-mailom (support.hue.syncapp@signify.com)

— Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na poskytnutie nasledujúcej služby:

_______________________________________

– Objednané dňa _________________________

— Meno spotrebiteľa, _________________________

— Adresa spotrebiteľa, ________________________

– Podpis spotrebiteľa (iba ak je tento formulár v tlačenej podobe), ______________________

- Dátum:

verzia z apríl 2024