Philips Hue

Podmínky používání

Poslední aktualizace: září 2023

1. Informace v tomto dokumentu a úprava vzájemného vztahu.

a. Víme, že tyto Podmínky používání Philips Hue (dále jako „podmínky“) nejsou příliš lákavé čtení, ale je důležité jim porozumět, abyste věděli, co od nás můžete očekávat a co my požadujeme od vás.

b. Úprava našeho vzájemného vztahu: Tyto podmínky stanoví vztah mezi vámi a námi. Když používáme výrazy, jako jsou „my“, „naše“ nebo „nám“, máme na mysli společnost Signify Netherlands B.V., což je společnost, která vyrábí produkty Philips Hue, s registračním číslem Nizozemské obchodní komory 17061150, DIČ NL009076992B01 a obchodním sídlem na adrese High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nizozemsko.

c. Pokryté služby: Služby se týkají výrobků Philips Hue („výrobky“) a pokrývají vaše používání softwaru začleněného do výrobků, vaše používání aplikace ke stažení do chytrého telefonu nebo tabletu a služby a funkce dostupné pro výrobky prostřednictvím našeho webu a aplikací. Všechny tyto součásti označujeme jako „služby“.

d. Věkové požadavky: Pokud jste nedosáhli zákonného věku pro uzavírání smluv, potřebujete oprávnění rodiče nebo zákonného opatrovníka k přijetí těchto podmínek, k používání služeb a k vytvoření uživatelského účtu.

e. Co zde není upraveno: Na váš nákup výrobku se vztahují příslušné podmínky prodeje platné při zakoupení a spadají sem jakákoli práva na zákonnou záruku, kterou máte jako spotřebitel v zemi, kde sídlíte. Některé funkce služeb se mohou řídit dalšími podmínkami, které s těmito funkcemi uvádíme.

2. Používání služeb

a. Oprávnění používat služby: Udělujeme vám oprávnění používat služby k ovládání a monitorování výrobků, které vlastníte nebo k jejichž ovládání a monitorování máte oprávnění.

b. Registrace uživatelského účtu: Služby mohou vyžadovat, abyste měli uživatelský účet k jejich používání. Nesete odpovědnost za správnost svých údajů (při nastavování svého uživatelského účtu) a za podniknutí kroků zajišťujících, že váš uživatelský účet bude zabezpečen. Více informací o soukromí najdete v části 5. 

c. Můžete udělit oprávnění jednotlivcům: Pokud máte účet správce (takové uživatele označujeme jako „Správce“ nebo „Majitel“), můžete v rozsahu dovoleném Službami jiným osobám s uživatelským účtem povolit přístup, používání, sledování a ovládání Produktů a Služeb. Takové osoby označujeme „Autorizovaní uživatelé“. Přístup ke svým Produktům a Službám byste měli povolit pouze těm jednotlivcům, kterým důvěřujete.

d Zdokonalování služeb: 

 • Neustále se snažíme služby a výrobky vylepšovat, takže se mohou průběžně měnit. Služby můžeme aktualizovat prostřednictvím oprav nebo úprav funkcí, zavádění nových funkcí nebo prvků, změn nebo ukončení (dočasného nebo trvalého) některé funkce či prvku, součásti nebo obsahu, omezení určitých funkcí či přístupu k částem služeb nebo službám jako celku. Všechny tyto aktualizace a změny označujeme jako „aktualizace“. 
 • Aktualizace mohou v některých případech způsobit, že se Službami nebudou fungovat starší hardwarová zařízení, služby třetí strany, konfigurace softwaru nebo nastavení a může od vás být vyžadováno, abyste tato zařízení, služby, konfigurace nebo nastavení upgradovali nebo změnili, abyste mohli Služby dále používat.
 • Naše zásady Ukončení podpory jsou dostupné samostatně na našem webu na adrese www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. V případě výskytu rozdílů mezi našimi zásadami Ukončení podpory a zárukou, kterou na Produkt poskytujeme, nebo v případě, že mohou podmínky našich zásad Ukončení podpory vyústit v ukončení podpory Produktů v rámci uvedené záruční doby, budou mít zásady Ukončení podpory přednost před podmínkami takové záruky.
 • Aktualizace mohou proběhnout automaticky bez dalšího upozornění nebo vašeho dalšího souhlasu. S těmito automatickými aktualizacemi souhlasíte. Pokud si nepřejete, aby se aktualizace automaticky instalovaly, můžete to uvést v nastavení aplikace. Také vás můžeme požádat, abyste si aktualizace nainstalovali sami, a v takovém případě je potřeba to učinit neprodleně. Jestliže některé aktualizace nenainstalujete, můžete se tím vystavit rizikům (například bezpečnostním rizikům) a bude to mít vliv na naši odpovědnost a schopnost vám poskytovat služby.

e. Služby závisí na následujícím: Správné fungování Služeb vyžaduje přenos dat prostřednictvím zařízení a poskytovatelů služeb třetích stran, včetně sítě Wi-Fi, aktivovaného bezdrátového zařízení (jako je chytrý telefon nebo tablet) a (u některých Produktů) širokopásmového přístupu k internetu. Společnost Signify nemá žádnou odpovědnost za žádná z těchto zařízení a služeb třetích stran, jejich kompatibilitu s Produkty a Službami, správnou konfiguraci a související náklady a nemá nad nimi žádnou kontrolu. Jestliže dojde k výpadku, zpoždění, zamítnutí nebo jinému omezení těchto zařízení nebo služeb z jakéhokoli důvodu, může to způsobit nespolehlivost našich Služeb nebo jejich nedostupnost po dobu trvání omezení. Odpovědnost za jakékoli náklady spojené s těmito zařízeními a službami třetích stran je na vaší straně. Obzvláště se streamováním a zobrazováním nahraných videí mohou být spojeny dodatečné a významné poplatky.

f. Vaše chování: Při poskytování služeb chceme, aby byly služby dostupné pro každého. To znamená, že vás žádáme o dodržování těchto pravidel chování:

 • Musíte dodržovat platnou legislativu, včetně vývozních kontrol a sankcí, práv na soukromí a duševní vlastnictví.
 • Nesmíte Služby poškodit, zasahovat do nich, zneužívat je nebo narušovat.
 • Prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující terorismus“ a že vás vláda USA nevede na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran.

g. Používání s video nebo audio obsahem: Vezměte prosím na vědomí, že používání výrobků v kombinaci s určitým video nebo audio obsahem může vyzařovat světlo nepříjemným způsobem. V takovém případě přestaňte výrobek s takovým obsahem používat. 

h. Mohou být vyžadovány další výrobky: Používání určitých výrobků může vyžadovat další výrobky, jak uvádíme v pokynech k použití.

i. Komunikace v souvislosti se službami: Občas vám posíláme oznámení a další informace prostřednictvím webu nebo aplikace. Pokud máte otázky týkající se výrobků, služeb nebo těchto podmínek, kontaktujte nás prostřednictvím kanálů péče o zákazníky.

j. Zpětná vazba: Vítáme zpětnou vazbu ke službám a výrobkům. Pokud se rozhodnete nám zpětnou vazbu poskytnout, můžeme na jejím základě jednat, aniž bychom vůči vám měli jakoukoli povinnost.

k. Chyby zabezpečení: Jakýkoli Produkt, který závisí na bezdrátovém nebo internetovém připojení nebo je připojen k jakékoli síti (jako je cloudové úložiště), nemusí být bezpečný a může být zneužit nebo hacknut variantami malwaru a spywaru („Chyby zabezpečení“). Chyby zabezpečení mohou být otevřenými dveřmi pro osoby se zlými úmysly, které pak mohou aktivovat či deaktivovat váš systém nebo související Produkty; prohlížet, extrahovat, měnit, ničit, krást, zveřejňovat nebo pozměňovat vaše data nebo data ostatních; sledovat vaše aktivity a aktivity ostatních; způsobovat výpadky internetu a sítě; poskytovat neoprávněný přístup k vašemu účtu dalším osobám a jinými způsoby vystavovat lidi, majetek nebo data riziku. Neposkytujeme žádnou záruku, že jsou Služby bezpečné a/nebo že nemají chyby zabezpečení a nejsou k nim náchylné.

l. Nad rámec přiměřené kontroly: Neponeseme vůči vám odpovědnost za nečinnost nebo zpoždění činnosti s ohledem na okolnosti mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně zásahů vyšší moci, přírodních katastrof, terorismu, nepokojů nebo války.

3. Vaše informace

a. Uživatelské vstupy a údaje o zařízení: Některé služby vám a vašim autorizovaným uživatelům umožňují uchovávat nebo jinak poskytovat informace pro služby nebo jejich prostřednictvím, a to různými způsoby – tyto informace označujeme jako „uživatelské vstupy“. Pokud se rozhodnete provádět uživatelské vstupy, ujistěte se, že k tomu máte nezbytná oprávnění a že je to zákonné. Služby nám dále poskytují informace o vašem používání výrobků a různých zařízení, služeb třetí strany nebo aplikací, které se službami propojíte, což se často děje automaticky – tyto informace označujeme jako „údaje o zařízení“. Uživatelské vstupy a údaje o zařízení zůstávají vaším vlastnictvím, to znamená, že vám k nim zůstávají veškerá práva.

b. Oprávnění k používání vašich údajů: V souladu s vašimi právy na ochranu osobních údajů uvedenými v oddílu 5 níže nám (a držitelům našich licencí a našim smluvním stranám) používáním služeb udělujete celosvětovou (tedy všude ve světě) a bezplatnou (tedy bez nutnosti platit poplatek) licenci na následující: 

 • hostování, reprodukování, distribuci, změny, sdělování a používání vašich uživatelských vstupů a údajů o zařízení (například nám umožňujete ukládat je do našich systémů a zpřístupnit je)
 • a umožnění přístupu k vašim uživatelským vstupům a údajům o zařízení autorizovaným uživatelům a jejich zpřístupnění (jak je definováno dále) pro výrobky a služby třetích stran za účelem:
 • provozování a zdokonalování služeb (včetně tvorby aktualizací), 
 • vývoje nových technologií a služeb pro nás
 • a jiné účely popsané v našem platném Oznámení o ochraně osobních údajů dostupném na adrese https://www.philips-hue.com/privacy („Oznámení o ochraně osobních údajů“).

c. Zabezpečení vašich informací: Protože integrita a bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá, zavádíme náležitá bezpečnostní opatření. Nemůžeme však zaručit, že neoprávněné třetí strany nedokážou naše bezpečnostní opatření prolomit nebo používat naše informace pro nepatřičné účely. Další informace o odpovědném zveřejňování informací ze strany společnosti Signify najdete na naší stránce koordinovaného zveřejňování chyb zabezpečení na adrese https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkty a služby ostatních

a. Přístup k výrobkům a službám ostatních: Služby mohou Produktům umožňovat interakci s produkty, aplikacemi a službami ostatních („Produkty a služby třetí strany“). Aby byla tato interakce možná, může být nutné vyměnit vaše Nabídky od uživatelů a Údaje o zařízení s příslušnými třetími stranami. Nesete zodpovědnost za interakci a používání Produktů a Služeb třetí strany a my nepřebíráme odpovědnost za Produkty a Služby třetí strany a jakékoli propojení jakýchkoli Produktů a Služeb třetí strany s našimi Produkty a Službami.

b. Standardy nebo prostředky komunikace: Produkty mohou používat různé otevřené nebo běžně dostupné standardy nebo prostředky komunikace a pracovat s chytrými nebo propojenými zařízeními, která také podobně využívají jiné produkty, systémy nebo služby, jež nevyrábíme. Takové produkty a související služby, které neurčíme nebo necertifikujeme jako kompatibilní s Produkty a Službami, nemusí s Produkty a Službami fungovat, a to ani když jsou specifikovány pro provoz stejnými nebo podobnými standardy či prostředky komunikace.

c. Odkaz na weby třetích stran: Náš web, aplikace nebo komunikace mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé weby třetí strany. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro usnadnění a vzhledem k tomu, že je nemáme pod kontrolou, nepodporujeme ani nezodpovídáme za obsah takových webů.

5. Vaše soukromí

a. Osobní údaje: Vaše soukromí je pro společnost Signify důležité. Naše Oznámení o ochraně soukromí platí pro používání Služeb. Přečtěte si tyto dokumenty prosím, protože mimo jiné popisují typy osobních údajů, které od vás shromažďujeme, o vašich Produktech a Službách, o tom, jakým způsobem můžeme vaše osobní údaje používat, právní základy zpracování vašich osobních údajů i vaše práva na soukromí. Pro konkrétní produkty a služby mohou být poskytována další oznámení o ochraně soukromí.

b. Soubory cookie: Společnost Signify může při některých příležitostech používat soubory cookie a další sledovací technologie. Další informace o těchto technologiích a o tom, k jakým účelům je můžeme používat, najdete v našem Oznámení o souborech cookie na adrese https://www.philips-hue.com/cookie-notice.

6. Pozastavení a ukončení služeb

a. Pozastavení služeb: Služby můžeme dočasně pozastavit, aniž bychom vám to oznámili, a to z bezpečnostních důvodů, kvůli selhání systému, z důvodu údržby a oprav nebo jiných okolností.

b. Ukončení nebo pozastavení vašeho přístupu ke službám: Máte možnost kdykoli přestat Služby používat. Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit váš přístup ke Službám nebo odstranit váš uživatelský účet, pokud nastane některá z následujících okolností:

 • pokud se v dobré víře domníváme, že jste Služby nebo Produkty používali způsobem, který porušuje tyto Podmínky,
 • požaduje se od nás, abychom vyhověli právním požadavkům nebo nařízení soudu,
 • důvodně se domníváme, že vaše chování způsobuje uživateli, třetí straně nebo nám škodu nebo zodpovědnost,
 • během dvou let jste se nepřihlásili ke svému účtu.

7. Náš obsah a software

a. Práva na duševní vlastnictví: I když jsme vám udělili oprávnění používat naše Služby, zůstávají nám (a našim dodavatelům a poskytovatelům licencí) jakákoli práva na duševní vlastnictví, která v souvislosti se Službami máme (my a naši dodavatelé a poskytovatelé licencí). 

b. Náš obsah: Služby zahrnují obsah, který je naším vlastnictvím. Náš obsah můžete poskytovat způsobem, který umožňují tyto Podmínky, ale uchováváme si veškerá práva na duševní vlastnictví, která jsou součástí našeho obsahu. Neodebírejte, nezakrývejte ani neměňte žádné naše značky, loga nebo právní oznámení.

c. Obsah ostatních: Služby vám mohou poskytovat přístup k obsahu, který náleží jiným lidem nebo organizacím. Takový obsah nemůžete používat bez svolení této osoby či organizace nebo jiného zákonného povolení.

d. Software: Některé Služby zahrnují možnost přístupu a používání softwaru, například aplikace nebo softwaru vestavěného v Produktech. Udělujeme vám oprávnění tento software používat v rámci Služeb. Tato licence je celosvětová (takže ji můžete používat kdekoli ve světě), nevýhradní (takže můžeme licenci na software poskytnout i jiným), osobní (takže ji nemůžete rozšířit na nikoho jiného) a nepřevoditelná (takže nemůžete práva převést na někoho jiného). Některé ze Služeb zahrnují software, který je nabízen v rámci licenčních podmínek open source, které explicitně přepisují součásti těchto Podmínek, tak si prosím takové licence přečtěte.

e. Co není dovoleno: Nesmíte kopírovat, měnit, distribuovat, prodávat nebo pronajímat jakoukoli část Služeb nebo softwaru, který je součástí Služeb. Je rovněž zakázáno dekompilovat nebo se pokoušet extrahovat jakýkoli náš zdrojový kód, pokud to neumožňuje příslušná legislativa.

8. Vyloučení záruk a zákonná odpovědnost

a. Vyloučení záruk: I když bychom rádi, aby bylo vaše používání Služeb co nejpříjemnější a v míře, do které vkládáme ve Služby důvěru, upozorňujeme vás, že vám můžeme Služby poskytovat „tak, jak jsou“ a „podle dostupnosti“ a že nevydáváme žádné záruky, jistoty ani závazky v souvislosti se Službami (včetně obsahu Služeb, konkrétních funkcí Služeb nebo jejich dostupnosti, spolehlivosti nebo schopnosti plnit vaše potřeby), protože vždy existuje možnost, že věci nefungují předpokládaným způsobem. Pokud by už došlo k takové nepříjemnosti, že Služby nebudou fungovat, přijměte prosím naši nejupřímnější omluvu, protože chápeme, že to je nešťastné a nepohodlné. 

b. Naše zákonná odpovědnost: Neneseme odpovědnost za náhradu žádných nepřímých, následných nebo náhodných škod ani za sankční či speciální náhradu škod. Naše celková odpovědnost vyplývající z vašeho používání služeb nebo s ním související je omezena na (i) poplatky, které jste uhradili za používání relevantních služeb během tří měsíců před porušením podmínek (pokud k nějakému došlo); nebo (ii) 50 €, podle toho, která z těchto částek je nižší. Tyto podmínky omezují naši odpovědnost pouze do té míry, do které to umožňuje platná legislativa.

9. Vypořádání sporů, rozhodné právo a soudy

a. Do maximální míry povolené platnou legislativou a s výjimkou míry výslovně uvedené v následujících odstavcích v této části 9 nebo části 11 se tyto Podmínky, váš vztah s námi a vaše používání Služeb řídí zákony vašeho místa trvalého pobytu a obě strany se shodujeme, že budeme podléhat výhradní jurisdikci vašich místních soudů. Platnost Konvence Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a veškerá další legislativa, kterou se řídí aplikace zákonů každé další jurisdikce, jsou výslovně zamítnuty a vyloučeny.

b. Pokud máte trvalé bydliště v USA, tyto podmínky, váš vztah k nám a vaše používání služeb se řídí právními předpisy státu New Jersey, s výjimkou ustanovení mezinárodního práva soukromého a kolizních norem. 

c. Jestliže máte trvalé bydliště v Kanadě, tyto podmínky, váš vztah k nám a vaše používání služeb se řídí právními předpisy provincie Ontario bez uplatnění ustanovení mezinárodního práva soukromého a kolizních norem.

d. Pokud máte trvalé bydliště ve Francii, jsou výhradní jurisdikcí soudy v Nanterre. 

e. Jestliže máte trvalé bydliště v Indii, pak vy i my souhlasíme, že v případě jakéhokoli nesouhlasu nebo sporu k řešení využijeme arbitrážní řízení vedené výhradním rozhodčím soudcem, kterého jmenují obě strany v souladu se zákonem Arbitration & Conciliation Act 2015 (ve znění pozdějších předpisů). Místem rozhodčího řízení je Gurugram, Harijána.

f. Jestliže máte trvalé bydliště na Srí Lance, pak vy i my souhlasíme, že v případě jakéhokoli nesouhlasu nebo sporu k řešení využijeme arbitrážní řízení vedené výhradním rozhodčím soudcem, kterého jmenují obě strany v souladu se zákonem Arbitration Act 2005 (ve znění pozdějších předpisů). Místem rozhodčího řízení je Nové Dillí, Indie.

g. Pokud máte trvalé bydliště v Malajsii, jsou výhradní jurisdikcí soudy Západní Malajsie.

h. Pokud máte trvalé bydliště v Číně, je výhradní jurisdikcí místní soud v Šanghaji v Číně.

i. Pokud máte trvalé bydliště na Tchaj-wanu, je výhradní jurisdikcí místní soud ve městě Tchaj-pej.

j. Pokud máte trvalé bydliště v České republice, můžete se také obrátit na Českou obchodní inspekci http://www.coi.cz.

k. Jste-li spotřebitelem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a máte pocit, že vaše stížnost není náležitě vyřešena, můžete (ale nejste povinni) použít evropskou platformu řešení sporů online (ODR).

10. Co se týče těchto podmínek

a. Legislativa vám může udělovat určitá práva, která nemohou být omezena smlouvou, jako jsou tyto podmínky. Tyto podmínky nemají tato práva žádným způsobem omezovat.

b. Pokud se ukáže, že konkrétní ustanovení není platné nebo vymahatelné, nebude to mít vliv na žádné jiné ustanovení těchto podmínek.

c. Jestliže nezakročíme ihned poté, co vyjde najevo nedodržení těchto podmínek z vaší strany, neznamená to, že tak nemůžeme učinit v budoucnu. 

d. Tyto Podmínky můžeme aktualizovat, aby odrážely změny ve Službách, v tom, jak provozujeme naši činnost, nebo z právních, regulačních či bezpečnostních důvodů. Pokud provedeme podstatné změny, které vás významně ovlivní, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali prostřednictvím aplikace Philips Hue, umístěním upozornění na naši webovou stránku, zasláním e-mailu nebo jiným způsobem. Vaše nečinnost nebo další používání Služeb po takovém upozornění znamená, že tyto změny berete na vědomí a přijímáte. 

e. Ve vaší zemi nemusí být dostupné všechny služby.

f. Informace o tom, jak nás kontaktovat, najdete na našem webu s výrobky na adrese https://www.philips-hue.com/support#contact.

g. Jakákoli ustanovení, která mají zůstat v platnosti (výslovně či jinak) po určitou dobu nebo po ukončení Služeb, zůstanou v platnosti.

11. Podmínky platné pro určité Produkty, Služby nebo země.

Tento oddíl 11 uvádí další podmínky platné pro určité Produkty, Služby nebo země. Pokud existují nějaké rozdíly mezi tímto oddílem 11 a jakýmikoli ustanoveními v těchto Podmínkách, které se odlišují od tohoto oddílu 11, má rozhodnou platnost tento oddíl 11.

 • Turecko: Místní telefonní číslo je 0850 390 19 22 a Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Přednostní přístup: Povolením přednostního přístupu pro určité funkce aplikace souhlasíte s přednostním přístupem k těmto funkcím („Funkce přednostního přístupu"), než budou zpřístupněny všem uživatelům, přičemž tyto funkce budou pravděpodobněji obsahovat chyby nebo jiné problémy, ke kterým obvykle nedochází ve standardních verzích („Standardní verze“) dostupných všem uživatelům. Funkce přednostního přístupu jsou poskytovány „tak, jak jsou“a „podle dostupnosti" s tím, že ani my, ani naše pobočky, poskytovatelé licencí a/nebo dodavatelé neposkytují žádné záruky ani závazky ohledně těchto funkcí (včetně jejich obsahu, specifické funkčnosti nebo dostupnosti, spolehlivosti a schopnosti naplnit vaše potřeby), protože vždy existuje možnost, že ne vše musí fungovat podle očekávání. Nemáme žádnou povinnost přenést funkce přednostního přístupu do standardní verze a můžeme je změnit nebo přerušit jejich zavádění. Funkce zahrnuté do vydané standardní verze se mohou lišit od funkcí přednostního přístupu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že ukončení vašeho používání funkcí přednostního přístupu je vaším výhradním právem a opravným prostředkem v případě možné nespokojenosti, kterou může vyvolat jejich používání, v souladu se zněním Oznámení o ochraně osobních údajů. V případě nešťastné skutečnosti, kdy by funkce přednostního přístupu nefungovaly, přijměte naši nejupřímnější omluvu, jelikož přirozeně chápeme, že je to mrzuté a nepříjemné. Pokud chcete přerušit přístup k funkcím přednostního přístupu, můžete jej kdykoli zakázat v aplikaci, a pokud to není možné, můžete odstranit a znovu nainstalovat aplikaci. Tato část o přednostním přístupu je platná pro funkce přednostního přístupu do vydání standardní verze nebo ukončení podpory (podle toho, co nastane dříve).
 • Doplňkové podmínky pro Philips Hue Secure: Služby Philips Hue Secure jsou dostupné v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Řecku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Švédsku, Dánsku, Finsku, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a Slovensku. Na vaše používání příslušných Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure platí navíc Doplňkové podmínky pro Philips Hue Secure uvedené v Příloze 1.
 • USA: Upozornění pro obyvatele Kalifornie: Podle oddílu 1789.3 občanského zákoníku Kalifornie mají obyvatelé Kalifornie nárok na následující upozornění o spotřebitelských právech: Máte-li dotaz ohledně našich webových stránek nebo těchto Podmínek, zašlete nám prosím dotaz pomocí odkazu „Kontaktujte nás“ na adrese https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Můžete nás také kontaktovat písemně na oddělení spokojenosti zákazníků, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 nebo telefonicky na čísle 1 (800) 555-0050. Obyvatelé Kalifornie se mohou obrátit na oddělení pomoci při stížnostech divize spotřebitelských služeb Kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti písemně na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 nebo (800) 952-5210.

12. Podmínky pro koncového uživatele vyžadované společností Apple

Pokud jste si stáhli aplikaci Philips Hue z obchodu App Store společnosti Apple, Inc. („Apple“) nebo pokud používáte aplikaci Philips Hue v zařízení iOS, potvrzujete, že jste si přečetli následující upozornění ohledně společnosti Apple, porozuměli mu a souhlasíte s ním. Tyto Podmínky se vztahují pouze na vás a nás, nikoli na společnost Apple, a společnost Apple nenese odpovědnost za Služby ani jejich obsah. Společnost Apple nemá žádnou povinnost poskytovat služby údržby a podpory s ohledem na aplikaci Philips Hue. V případě, že aplikace Philips Hue nesplňuje jakoukoli příslušnou záruku, můžete společnost Apple upozornit a společnost Apple vám vrátí jakoukoli příslušnou kupní cenu za aplikaci Philips Hue. V maximálním rozsahu dovoleném platnými zákony nemá společnost Apple žádnou jinou záruční povinnost s ohledem na aplikaci Philips Hue. Společnost Apple není odpovědná za řešení jakýchkoli nároků, které vznesete vy nebo jakákoli třetí strana v souvislosti s aplikací Philips Hue nebo s vaším držením a/nebo používáním aplikace Philips Hue, včetně: (a) nároků na odpovědnost za výrobek; (b) jakéhokoli tvrzení, že aplikace Philips Hue nesplňuje jakékoli platné právní nebo regulační požadavky; a (c) nároků vyplývajících z ochrany spotřebitele nebo obdobných právních předpisů. Společnost Apple není odpovědná za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a vyvrácení jakéhokoli tvrzení třetí strany, že aplikace Philips Hue a/nebo vaše držení a používání aplikace Philips Hue porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany. Souhlasíte s tím, že při používání aplikace Philips Hue budete dodržovat všechny příslušné podmínky třetích stran. Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami těchto Podmínek a po vašem přijetí těchto Podmínek bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že právo přijala) vymáhat tyto Podmínky vůči vám jako oprávněná třetí strana těchto Podmínek. Oprávnění k použití v oddílu 2a je omezeno na nepřenosné právo používat aplikaci Philips Hue k ovládání a sledování vašich Produktů v rámci jakýchkoli výrobků značky Apple.

PŘÍLOHA 1 – Doplňkové podmínky pro Philips Hue Secure

POKUD JE VAŠÍ ZEMÍ POBYTU USA NEBO KANADA (KROMĚ PROVINCIE QUEBEC) NEBO VŮČI NÁM VZNESETE JAKÝKOLI NÁROK V USA NEBO KANADĚ (KROMĚ PROVINCIE QUEBEC), BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE ODDÍL 9.g a 9.h OBSAHUJE POVINNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU A POROTNÍ SOUD, KTERÉ OVLIVŇUJE VAŠE PRÁVA. KROMĚ TOHO, JAK JE UVEDENO V ODDÍLU 9.g a 9.h, ZNAMENÁ ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, ŽE SOUHLASÍTE S ŘEŠENÍM JAKÝCHKOLI SPORŮ INDIVIDUÁLNĚ A NE V RÁMCI JAKÉKOLI SKUPINOVÉ, KOLEKTIVNÍ A/NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBY. ZÁVAZNĚ SOUHLASÍTE S TÍMTO USTANOVENÍM O VZÁJEMNÉM ŘEŠENÍ SPORŮ. V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NEEXISTUJE SOUDCE ANI POROTA A ZKOUMÁNÍ A ODVOLÁNÍ JSOU V POROVNÁNÍ SE SOUDEM OMEZENÉ.

1. Použitelnost

a. Tyto doplňkové podmínky pro Philips Hue Secure („Podmínky pro Philips Hue Secure“) se vztahují na používání Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure, jak je popsáno níže.

b. Chcete-li používat Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure, musíte přijmout Podmínky používání systému Philips Hue zahrnující tyto Podmínky pro Philips Hue Secure („Smlouva Philips Hue Secure“), které představují právní smlouvu uzavřenou mezi námi a vámi upravující vaše používání Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure. Pokud mezi Podmínkami pro Philips Hue Secure a Podmínkami používání systému Philips Hue existuje jakýkoli rozpor, mají přednost tyto Podmínky pro Philips Hue Secure. Smlouva Philips Hue Secure obsahuje podmínky a požadavky platné pro vás i vaše Autorizované uživatele, přičemž nesete odpovědnost za dodržování z jejich strany.

2. Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure:

a. Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure zahrnují:

 • hardwarová zařízení značky Philips Hue Secure a takové produkty Philips Hue, které jsme označili buď na obalu, nebo v marketingových materiálech pro použití se Službami Philips Hue Secure („Produkty Philips Hue Secure“); a
 • funkce zahrnuté v Bezplatném přístupu (jak je uvedeno v oddílu 5 níže), předplatném Hue Secure Basic nebo předplatném Hue Secure Premium a (v závislosti na vaší volbě plánu) obsahují mimo jiné funkce, jako jsou časová osa událostí souvisejících se zabezpečením uvnitř nebo vně vašeho domova, možnost aktivovat/deaktivovat váš systém, mobilní upozornění typu push na události související se zabezpečením, pokud jsou nakonfigurována, sledování živého videa z kamer Philips Hue Secure, možnost přehrávat záznamy událostí. To, co představuje událost související se zabezpečením, navíc upravujete vy jako Majitel (nebo Autorizovaný uživatel), abyste mohli například vyloučit určité oblasti záběru kamery Philips Hue Secure. Některé funkce (včetně rozšířeného úložiště videoklipů) jsou dostupné pouze s dalším placeným plánem služeb Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium. Všechny tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím aplikace Philips Hue. Funkce, které se na vás vztahují podle vašeho výběru Bezplatného přístupu, Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium, se společně označují jako „Služby Philips Hue Secure“. Služby Philips Hue Secure jsou dostupné pouze v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Řecku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Švédsku, Dánsku, Finsku, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a Slovensku.

b. Jste oprávněni používat Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure za podmínek a požadavků stanovených ve Smlouvě Philips Hue Secure.

3. Podmínky použití:

a. Požadované produkty: Služby Philips Hue Secure vyžadují kompatibilní Produkty Philips Hue Secure, které si musíte samostatně zakoupit a spárovat s aplikací Philips Hue a vaším uživatelským účtem Philips Hue. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby Philips Hue Secure Services budou fungovat pouze s Produkty Philips Hue Secure a nejsou určeny k použití s žádnými jinými produkty. Pokud již nejste oprávněni používat Produkty Philips Hue Secure (např. z důvodu prodeje), jste povinni okamžitě zrušit spárování takových Produktů Philips Hue Secure.

b. Instalace a provoz:

 • Je na vaší zodpovědnosti:
  • zajistit, nastavit a udržovat technické a jiné požadavky přesně v souladu s pokyny a specifikacemi, které jsme vám poskytli;
  • instalovat, otestovat a provozovat své Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure výhradně v souladu se všemi příslušnými varováními, upozorněními a pokyny, které jsme vám poskytli, a také s platnými federálními, státními a místními zákony, předpisy a normami; a
  • v případě potřeby vyměnit nebo dobít baterie Produktů Philips Hue Secure.
 • Požadavky na systém a zařízení: Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure vyžadují uživatelský účet Philips Hue, fungující síť Wi-Fi ve vaší domácnosti, která je připojena ke spolehlivému přístupu k internetu s dostatečnou šířkou pásma, a mobilní zařízení s aplikací Philips Hue. K použití některých nebo všech Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure Services mohou být také vyžadována další zařízení (dle našich pokynů), jako je zařízení Philips Hue Bridge. Je vaší odpovědností zajistit, abyste měli všechny požadované prvky systému a zařízení a aby byly kompatibilní a správně nakonfigurované. Můžeme bez předchozího upozornění (v závislosti na nastavení vašeho zařízení) aktivovat rozhraní Bluetooth ve vašem mobilním zařízení, abychom usnadnili správné fungování Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure a aktivovali určité funkce.
 • Vaše Produkty Philips Hue Secure nemonitorujeme a nereagujeme na žádné informace a události přijaté během používání Služeb Philips Hue Secure. Provádění kroků, včetně předávání zpráv o událostech vašim určeným kontaktům, je pouze na vás (nebo na vašem Autorizovaném uživateli). Dále je na vaší odpovědnosti určit vhodnou reakci na všechny informace a události, které obdržíte při používání Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure, a souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za své reakce a reakce vašich určených kontaktů. Pokud v souvislosti s vaší reakcí na informace a události při používání Služeb Philips Hue Secure vzniknou náklady, přijímáte plnou odpovědnost za tyto náklady. Pokud během používání služeb Philips Hue Secure Services obdržíte informace o jakémkoli ohrožení života/bezpečnosti, ohrožení majetku, požáru, záplavě, vloupání, loupeži, zdravotním problému nebo jiných mimořádných událostech, měli byste okamžitě kontaktovat policii, hasiče nebo příslušnou pohotovostní službu, protože my neposkytujeme žádné monitorovací ani nouzové služby.
 • Pokud vaše Produkty Philips Hue Secure nejsou správně nainstalovány nebo se kterýkoli z jejich senzorů nachází mimo detekční rozsah nebo je blokován stěnami, nábytkem, osobním majetkem či jinými předměty, můžete zaznamenat falešné poplachy nebo selhání detekce.
 • Zaručujete a prohlašujete, že instalace a zprovoznění Produktů Philips Hue Secure byly provedeny odborným způsobem a neporušují žádná práva třetích stran, včetně práv na soukromí ostatních. V případě, že instalace a provoz Produktů Philips Hue Secure porušuje práva třetích stran, je vaší odpovědností informovat třetí strany a získat případný souhlas, který může být vyžadován pro požadovanou instalaci a provoz Produktů Philips Hue Secure a používání Služeb Philips Hue Secure.
 • V maximálním rozsahu povoleném zákonem se tímto výslovně zříkáme jakékoli a veškeré odpovědnosti související s instalací a provozem a/nebo používáním Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure, včetně jakéhokoli použití Produktů Philips Hue Secure v rozporu s platnými federálními, státními a místními zákony, předpisy nebo normami.
 • Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure mohou být dočasně přerušeny z důvodu bezpečnosti, selhání systému (včetně selhání vašeho připojení Wi-Fi a nedostatečné šířky pásma), technických potíží, údržby, testování, oprav, aktualizací nebo jiných okolností. I když se vynasnažíme zajistit, aby používání Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure bylo v rámci jejich technických a provozních schopností co nejstabilnější, nezaručujeme ani negarantujeme nepřerušené používání a neexistuje na něj žádný nárok.

c. Pouze pro domácí použití: Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure jsou určeny výhradně pro vaše vlastní, individuální a soukromé domácí použití. Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure nejsou určeny pro jakékoli obchodní či komerční nebo jiné nebytové použití a za takové použití nepřijímáme žádnou odpovědnost.

d. Žádné monitorování třetí stranou: Služby Philips Hue Secure neposkytují žádné monitorování třetí stranou ani nouzové zásahové služby; v tomto smyslu platí, že:

 • nemáme přístup k upozorněním ani záběrům v reálném čase;
 • nemonitorujeme žádná oznámení a v případě oznámení nebo nouzové situace nebudeme upozorňovat ani vysílat třetí strany nebo zásahové služby do vašeho bydliště; a
 • nejsme zodpovědní za jakékoli zpoždění příjezdu zásahových služeb nebo třetích stran.

Na jakékoli nouzové situace, včetně život ohrožujících, bezpečnostních a jiných mimořádných událostí, byste měli upozorňovat příslušné zásahové služby. V PŘÍPADĚ NOUZE ANI ZA ŽÁDNÝCH JINÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME VYSÍLAT POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY NA VAŠI ADRESU.

e. Žádná redukce událostí:

 • Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure nejsou určeny k tomu, aby snižovaly nebo eliminovaly výskyt nežádoucích událostí, jako jsou vstup neoprávněných osob, vloupání a/nebo loupež. V tomto směru neposkytujeme žádná tvrzení ani záruky a vy rozumíte a souhlasíte:
  • že se nebudete spoléhat se na to, že Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure eliminují nebo minimalizují výskyt událostí, jako jsou vloupání a loupeže, nebo jejich následky; a
  • že Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure nemohou eliminovat nebo minimalizovat takové výskyty událostí nebo jejich důsledky.

Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku nebo prohlášení, že používání Produktů Philips Hue Secure nebo Služeb Philips Hue Secure eliminuje nebo minimalizuje výskyt takových událostí nebo jejich důsledky a/nebo jakkoli ovlivní nebo zvýší úroveň bezpečnosti.

 • Berete na vědomí, že Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure nejsou náhradou pohotovostního upozorňovacího systému monitorovaného třetí stranou. Naše systémy jsou vyvinuty tak, aby doručovaly oznámení spolehlivě a včas, ale nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že všechna oznámení obdržíte včas.
 • Před jakýmkoli rizikem ztráty byste se měli chránit pomocí vhodného pojistného krytí a jste odpovědní za zajištění veškerého pojistného krytí, o kterém se domníváte, že je nezbytné nebo požadované na základě příslušných požadavků.

f. Vaše odpovědnost dodržovat zákon:

 • Ochrana osobních údajů a další příslušné federální, státní nebo místní zákony, předpisy, vyhlášky nebo normy platné ve vaší jurisdikci mohou ukládat určité povinnosti v souvislosti s vámi a vaším používáním Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za dodržování všech takových platných federálních, státních nebo místních zákonů, nařízení, vyhlášek nebo norem, když používáte Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure. To zahrnuje:
  • dodržování předpisů v souvislosti se záznamem nebo sdílením video nebo audio obsahu, včetně obsahu, který zahrnuje třetí strany, veřejná prostranství nebo jinak obsahuje informace týkající se identity jednotlivce nebo jednotlivců; 
  • dodržování předpisů, které vyžadují, abyste třetí strany informovali nebo od nich získali souhlas s ohledem na vaše používání Produktů Philips Hue Secure či Služeb Philips Hue Secure (například zákony nebo předpisy vyžadující umístění vhodného značení, které ostatní upozorňuje, že probíhá záznam zvuku/obrazu). Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli nálepky nebo podobné materiály, které mohou být považovány za značení, dodávané s jakýmikoli Produkty Philips Hue Secure, neposkytujeme pro účely dodržování předpisů a vy zůstáváte výhradně odpovědní za zajištění souladu s platnou legislativou;
  • zajištění, aby Produkty Philips Hue Secure s možností nahrávat zvuk a video nebyly namířeny do veřejných prostor a/nebo umístěny v blízkosti míst, kde mohou jednotlivci rozumně očekávat soukromí (jako jsou koupelny nebo ložnice);  
  • splnění jakýchkoli požadavků, aby instalace jakéhokoli Produktu Philips Hue Secure, který pořizuje obrazové a/nebo zvukové záznamy, byla instalována pod takovým úhlem, aby nepořizovala žádné záznamy za hranicemi vašeho pozemku (včetně veřejných chodníků nebo silnic)
  • dodržování všech platných zákonů na ochranu soukromí v oblasti biometrických údajů a zaručení, že veškerá data nahraná v rámci Služeb Philips Hue Secure pro účely jakékoli funkce rozpoznávání obličeje byla získána v souladu s těmito zákony;  
  • dodržování všech příslušných požadavků na transparentnost nebo oznamování úřadům;  
  • dodržování příslušných období uchovávání osobních údajů, včetně výběru vhodného plánu předplatného v souladu s nimi; a  
  • ve všeobecnějším smyslu dodržování platné legislativy na ochranu soukromí a osobních údajů.
 • Neneseme odpovědnost za vaše používání Služeb Philips Hue Secure nebo jakýchkoli Produktů Philips Hue Secure způsobem, který porušuje zákon nebo práva jednotlivců.
 • Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure jsou určeny výhradně pro vaše vlastní, individuální a soukromé použití v domácnosti. Zákony o ochraně dat a soukromí v místě, kde žijete, mohou na vás a vaše používání Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure klást určité povinnosti. V případě určitých obrazových a zvukových dat a dat rozpoznávání obličeje, která shromažďujete pomocí Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure (např. video a audio signály a data), jste podle platných zákonů jako vlastník nebo Autorizovaný uživatel správcem určitých dat, která tyto Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure shromažďují, zatímco my jsme jejich zpracovatelem.
 • Pokud jde o činnosti, které provádíte jako Vlastník nebo Autorizovaný uživatel a které lze podle platných zákonů klasifikovat jako činnosti v domácnosti, jsme s ohledem na nahrávání nebo streamování videa a zvuku pomocí Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure vaším zpracovatelem dat, jak je definováno v platném obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679).
 • V případě, že vystupujeme jako zpracovatel dat pro osobní údaje, které jste shromáždili při používání Produktů Philips Hue Secure a Služeb Philips Hue Secure, platí smlouva o zpracování dat Philips Hue Secure („DPA“). Přijetím podmínek použití Philips Hue přijímáte také smlouvu DPA. Znění smlouvy DPA naleznete zde: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Pokud nastane problém:

 • Budeme se snažit zajistit, aby bylo používání Služeb Philips Hue Secure v rámci technických a provozních možností pokud možno nepřerušované, nemůžeme však nepřerušené používání slíbit. S výjimkou rozsahu vyžadovaného platnými zákony jsou Služby Philips Hue Secure poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „PODLE DOSTUPNOSTI“ a v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony ODMÍTÁME JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠENÍ PRÁV A JAKÉKOLI ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODOVÁNÍ NEBO VYUŽITÍ OBCHODU. Neposkytujeme žádnou záruku, že Produkty Philips Hue Secure a Služby Philips Hue Secure splní vaše požadavky nebo že budou dostupné nepřetržitě, bezpečně nebo bez chyb. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně kvality jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaných prostřednictvím Služeb Philips Hue Secure. Neposkytujeme a tímto odmítáme jakoukoli předpokládanou záruku, že provoz Služeb Philips Hue Secure bude bezchybný nebo nepřerušovaný. Není zaručeno, že přístup ke Službám Philips Hue Secure nebo jejich používání budou bez přerušení nebo narušení údržbovými pracemi, dalším vývojem nebo jiným způsobem.
 • Pokud jste spotřebitelem v Evropském hospodářském prostoru (EHP), pak vám zákony na ochranu spotřebitele v EHP poskytují právní záruku pokrývající soulad Služeb Philips Hue Secure s předpisy. V rámci této záruky jsme zodpovědní za jakýkoli nesoulad, který zjistíte během používání Služeb Philips Hue Secure. 
 • Pokud narazíte na jakékoli problémy s funkčností Služeb Philips Hue Secure, kontaktujte nás prostřednictvím našich kanálů péče o zákazníky (naše kontaktní údaje pro vaši lokalitu najdete na tomto odkazu: https://www.philips-hue.com/support#contact) a poskytněte nám nezbytnou součinnost v rozumně požadovaném rozsahu. Vynaložíme veškeré přiměřené úsilí k nápravě vámi oznámené závady v souladu s naším standardním procesem, který zahrnuje (i) shromažďování informací o nahlášené události z různých zdrojů; (ii) provedení posouzení dopadů pomocí nástrojů pro posouzení za účelem stanovení priority incidentu; a (iii) definování a implementování řešení vhodného pro konkrétní přidělenou prioritu, které může být přechodným řešením (např. hotfix nebo workaround) nebo budoucí (krátkodobou či dlouhodobou) aktualizací („Proces podpory“).
 • Pokud nedokážeme odstranit závadu v souladu s naším Procesem podpory, budete mít nárok na následující opravné prostředky pro svůj placený plán Hue Secure Basic a Hue Secure Premium (případně a podle potřeby): (i) úměrné snížení příslušného poplatku za předplatné nebo (ii) ukončení vašeho předplatitelského plánu a vrácení poměrné částky již zaplacené za období, ve kterém jste se setkali s nedostatečnou funkčností, a jakýchkoli částek (pokud existují) již zaplacených za jakékoli budoucí období. Naše neschopnost odstranit závadu zahrnuje situace, kdy (i) není možné závadu odstranit, (ii) závada není odstraněna, protože by to vyžadovalo nepřiměřené náklady, (iii) vznikne neshoda navzdory našemu pokusu o odstranění závady, (iv) vada je tak závažná, že okamžité snížení ceny nebo ukončení předplatného je oprávněné, (v) odmítáme jakékoli dodatečné plnění nebo (vi) je zřejmé (včetně našeho prohlášení), že (v přiměřené době nebo bez značného nepohodlí pro vás) nemůžeme závadu odstranit.

4. Uživatelský obsah:

a. Služby Philips Hue Secure zahrnují možnost zachytit a/nebo zaznamenat audio, video, události otevření/zavření a pohybu s časovým razítkem a snímky (text jako podmnožina) pomocí některých produktů Philips Hue Secure („Uživatelský obsah“). Zvuk, video a snímky (text jako podmnožina) nejsou pro nás přístupné. Metadata o tom, že došlo k události v konkrétním čase, a klasifikace události jsou nám známy.

b. Jste výhradně odpovědní za veškerý svůj Uživatelský obsah a my nebudeme mít žádnou odpovědnost vůči vám ani nikomu jinému, kdo používá váš uživatelský účet, s ohledem na jakýkoli Uživatelský obsah. Musíte zajistit, aby Produkty Philips Hue Secure zaznamenávaly Uživatelský obsah pouze tam, kde k tomu máte oprávnění. Nesmíte přenášet žádný Uživatelský obsah, který svým obsahem, formou, provedením nebo jakýmkoliv jiným způsobem porušuje platné zákony nebo morálku nebo porušuje práva třetích stran. Porušení kteréhokoli z výše uvedených ustanovení je důvodem k ukončení vašeho práva na používání Služeb Philips Hue Secure.

c. Uživatelský obsah nemůžeme zobrazit s výjimkou (i) klasifikace události a metadat o tom, že došlo k události v konkrétním čase, a (ii) případů, kdy Uživatelský obsah sami stáhnete (pouze jako Správce) a sdílíte s námi na základě svého vlastního uvážení (například v souvislosti se zajišťováním kvality a péče o spotřebitele). Můžeme však váš Uživatelský obsah zpřístupnit orgánům činným v trestním řízení nebo státnímu úřadu, pokud to vyžaduje zákon. V takovém případě s námi budete plně spolupracovat, abyste splnili takové zákonné požadavky. Navštivte naši stránku Philips Hue Secure – požadavky na vydání informací na adrese https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Spotřebitelé s bydlištěm v Kanadě: Pokud je vaším bydlištěm Kanada, abychom vám mohli poskytovat Služby Philips Hue Secure, souhlasíte tímto se zpracováním Uživatelského obsahu, které je nezbytné k poskytování Služeb Philips Hue Secure. Také souhlasíte s tím, abychom anonymizovali vaše osobní údaje (proces, po kterém není možné spojit data s jednotlivým subjektem údajů (ať už samostatně nebo v kombinaci s jinými údaji)) za účelem použití pro naše interní obchodní účely.

5. Přístup k funkcím; poplatky; platby:

a. Když si své produkty Philips Hue Secure aktivujete prostřednictvím aplikace Philips Hue, budete mít nárok na třicetidenní (30) zkušební období („Zkušební období“). Po skončení zkušebního období máte možnost (prostřednictvím aplikace Philips Hue):

i. používat určité funkce dostupné bez dalších poplatků („Bezplatný přístup“); nebo 
ii. předplatit si plán předplatného za poplatek navíc. Předplatná jsou k dispozici ve dvou různých plánech, konkrétně Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium. Předplatné Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium si můžete pořídit jako měsíční nebo roční plán, který bude pokračovat až do zrušení vašeho předplatného. POKUD NÁS NEUVĚDOMÍTE PŘED KONCEM AKTUÁLNÍHO OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO, ŽE NECHCETE V PŘEDPLATNÉM POKRAČOVAT, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SE VÁŠ PLÁN PŘEDPLATNÉHO AUTOMATICKY OBNOVÍ, A DÁVÁTE NÁM SVOLENÍ ÚČTOVAT VÁM AKTUÁLNĚ PLATNÝ POPLATEK ZA KAŽDÉ NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ METODY, KTEROU JSTE POSKYTLI V PŘÍSLUŠNÉM OBCHODU S APLIKACEMI.

b. Úplný popis funkcí v rámci Bezplatného přístupu, Hue Secure Basic a Hue Secure Premium spolu s příslušnými poplatky, platebními podmínkami a výpovědními lhůtami je uveden na našich webových stránkách na adrese https://www.philips-hue.com/securityplans. Poplatky za předplatné Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium jsou účtovány předem, v první den období předplatného. Mohou být měsíční nebo roční a platíte je prostřednictvím příslušného obchodu s aplikacemi (Apple nebo Google), který používáte („Váš obchod s aplikacemi“) (a proto se řídí platebními metodami, které se rozhodnete používat ve svém obchodu s aplikacemi, a jejich podmínkami).

c. Když zadáte objednávku předplatného Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium, vytvoří se mezi vámi a námi platné, závazné a vymahatelné předplatné a související povinnost zaplatit příslušné poplatky podle příslušného plánu předplatného. Pokud jste spotřebitel se sídlem v EHP, pak výslovně souhlasíte s tím, abychom vám ihned po nákupu poskytovali služby v rámci příslušného předplatného, a že ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

d. V případě, že neobdržíme vaši platbu prostřednictvím Vašeho obchodu s aplikacemi, vyhrazujeme si právo zrušit vaše předplatné a budete oprávněni používat pouze Bezplatný přístup.

e. Poplatky v době předplacení předplatného Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium se budou vztahovat na příslušné období, za které jste provedli platbu (například v případě ročního, platí pro dané konkrétní roční období, v případě měsíčního, platí pro daný konkrétní měsíc). Všechny poplatky zahrnují daň z přidané hodnoty, pokud je ve vaší jurisdikci platná.

f. Bezplatný přístup, Hue Secure Basic a/nebo Hue Secure Premium můžeme aktualizovat zavedením nových funkcí, změnou nebo zrušením (dočasným nebo trvalým) jakékoli z jejich funkcí či součástí nebo stanovením limitů na určité funkce a/nebo změnou příslušných poplatků, podmínek platby, výpovědní lhůty nebo jiných podmínek. Kteroukoli z těchto aktualizací a změn označujeme jako „Aktualizaci plánu“. Aktualizaci plánu vám oznámíme (buď e-mailem, nebo v aplikaci Philips Hue) a během období předplatného, ve kterém jsme již obdrželi vaši platbu za takový plán předplatného, vám bude k dispozici jakákoli aktualizace plánu pro zbytek období, za které jste zaplatili. Pokud máte například roční předplatné a my zpřístupníme další funkce v příslušném ročním období, za které jste již zaplatili, tyto funkce budou k dispozici k použití za poplatek, který již byl za toto období zaplacen (takže vám za takové přidané funkce nebudeme účtovat další poplatky). Pokud si nepřejete pokračovat ve svém plánu Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium kvůli aktualizaci plánu, můžete takové předplatné ukončit v souladu s příslušnou výpovědní lhůtou. Máte právo ukončit svůj plán Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium, pokud aktualizace plánu negativně ovlivní váš přístup k příslušnému plánu nebo jeho používání, pokud takový negativní dopad není pouze malý. V takovém případě budete oprávněni svůj plán Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium ukončit zdarma do 30 (třiceti) dnů od (i) obdržení informací týkajících se Aktualizace plánu nebo (ii) doby, kdy Aktualizace plánu vstoupila v platnost, podle toho, co nastane později.

6. Odškodnění: DOHODA PHILIPS HUE SECURE JE URČENA POUZE K VAŠEMU PROSPĚCHU. PROTO V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÁS ODŠKODNÍTE, BUDETE BRÁNIT A ZBAVÍTE ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI SE (I) VŠEMI NÁROKY, ŽALOBAMI A JAKÝMIKOLI JINÝMI PRÁVNÍMI KROKY TŘETÍCH STRAN VŮČI NÁM V SOUVISLOST SE SMLOUVOU PHILIPS HUE SECURE, PRODUKTY PHILIPS HUE SECURE A/NEBO SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE („PRÁVNÍ KROKY TŘETÍCH STRAN“); A (II) JAKÝMIKOLI, VEŠKERÝMI SOUVISEJÍCÍMI ZTRÁTAMI, ŠKODAMI, VYROVNÁNÍMI A ROZSUDKY (VČETNĚ PLATBY NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, KTERÉ NÁM VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI TAKOVÝMI PRÁVNÍMI KROKY TŘETÍCH STRAN („ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S TŘETÍMI STRANAMI“)) I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU TAKOVÉ PRÁVNÍ KROKY TŘETÍ STRANY A ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S TŘETÍ STRANOU VYCHÁZET Z NAŠÍ NEDBALOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO STUPNĚ, PORUŠENÍ SMLOUVY, ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, NEDODRŽENÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ, NARUŠENÍ SOUKROMÍ NEBO JINÉHO POCHYBENÍ. NIC OBSAŽENÉHO V TOMTO DOKUMENTU NEBUDE CHÁPÁNO TAK, ŽE BY TO VYŽADOVALO JAKÉKOLI ODŠKODNĚNÍ, KTERÉ BY ZPŮSOBILO, ŽE BY TENTO CELÝ ODDÍL NEBO JEHO ČÁST BYL NEPLATNÝ A/NEBO NEUPLATNITELNÝ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA. TATO ODPOVĚDNOST ZA ODŠKODNĚNÍ SE NEBUDE VZTAHOVAT NA ŽÁDNÉ ÚMYSLNÉ, BEZOHLEDNÉ, ZÁMĚRNÉ NEBO LEHKOMYSLNÉ PROVINĚNÍ Z NAŠÍ STRANY NEBO HRUBOU NEDBALOST V TĚCH STÁTECH/PROVINCIÍCH/ZEMÍCH, KTERÉ NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA HRUBOU NEDBALOST. „TŘETÍ STRANA“ JE ZDE DEFINOVÁNA TAK, ABY ZAHRNOVALA JAKOUKOLI OSOBU ČI SUBJEKT, KTERÉ NEJSOU ZAHRNUTÉ VE SMLOUVĚ PHILIPS HUE SECURE, MIMO JINÉ VČETNĚ MANŽELKY/MANŽELA, PŘÍBUZNÉHO, HOSTA, SOUSEDA, NÁJEMNÍKA NEBO POJIŠŤOVNY.

7. Odpovědnost:
a. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, NÁSOBNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ) NEBO ZA UŠLÉ ZISKY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA RIZIKO TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. PLATNÉ ZÁKONY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY KROKŮ (AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINÉ) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM PŘÍPADNĚ ZAPLATILI ZA DOTČENÉ SLUŽBY PHILIPS HUE SECURE BĚHEM PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ. TOTO OMEZENÍ JE KUMULATIVNÍ A NEBUDE NAVYŠOVÁNO EXISTENCÍ VÍCE UDÁLOSTÍ NEBO NÁROKŮ. SPOLEČNOST SIGNIFY SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU ZE STRANY NAŠICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDEME ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÍ ZA JAKÝKOLI OBSAH (VČETNĚ JAKÉHOKOLI UŽIVATELSKÉHO OBSAHU), MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI CHYB ČI OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU, NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VYSTAVENÍM JAKÉMUKOLI OBSAHU PŘENÁŠENÉMU NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉMU SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE.

b. SLUŽBY PHILIPS HUE SECURE POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. MÁTE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘIMĚŘENOU OCHRANU A ZÁLOHOVÁNÍ SVÉHO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB PHILIPS HUE SECURE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÁS ZBAVÍTE ODPOVĚDNOSTI, A ZAVAZUJETE SE, ŽE NÁS NEBUDETE ŽALOVAT V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI NÁROKY ZALOŽENÝMI NA VAŠEM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PHILIPS HUE SECURE, VČETNĚ NÁROKŮ ZA ZTRÁTU DAT NEBO UŽIVATELSKÉHO OBSAHU.

8. Období; ukončení:

a. Období: Smlouva Philips Hue Secure začíná vaším prvním použitím jakéhokoli Produktu Philips Hue Secure nebo Služeb Philips Hue Secure a končí nabytím platnosti ukončení z naší nebo vaší strany.

b. Ukončení:

 • Svůj placený plán Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium můžete ukončit kdykoli v souladu s příslušnými výpovědními lhůtami vašeho plánu Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium.
 • Právo na ukončení z pádných důvodu zůstává nedotčeno jak pro nás, tak pro vás.
 • Pokud nedojde k ukončení výše uvedeným způsobem, zůstávají pro vás ustanovení Smlouvy Philips Hue Secure platná, dokud budete používat jakékoli Produkty Philips Hue Secure.

c. Důsledky ukončení: Po ukončení vašeho plánu Hue Secure Basic nebo Hue Secure Premium bude veškerý Uživatelský obsah uložený vaším jménem mimo nové období úložiště smazán. Při smazání vašeho účtu Philips Hue budou všechna metadata událostí a konfigurační data anonymizována a Uživatelský obsah bude smazán.

9. Podmínky platné pro určité země. Tento oddíl 9 stanovuje podmínky platné pro obyvatele určitých zemí. Pokud existují rozdíly mezi tímto oddílem 9 a jakýmikoli ustanoveními ve Smlouvě Philips Hue Secure, kromě tohoto oddílu 9, pak má přednost tento oddíl 9.

a. Oddíl 3g (4. odrážka):

i. následující věta se přidává, pokud máte bydliště v České republice: S ohledem na případné vady máte nárok na práva stanovená občanským zákoníkem.

ii. následující věta se přidává, pokud máte bydliště v Maďarsku: Máte nárok na práva stanovená nařízením vlády 373/2021 (VI.30.) a občanským zákoníkem, které se aplikují společně.

b. Oddíl 5d:

i. bude zcela nahrazena následujícím, pokud je vaše bydliště v Polsku: V případě, že neobdržíme vaši platbu prostřednictvím Vašeho obchodu s aplikacemi, vyhrazujeme si právo zrušit vaše předplatné do šedesáti (60) dnů od vaší objednávky a budete oprávněni používat pouze Bezplatný přístup.

c. Oddíl 6:

i. bude zcela nahrazena následujícím, pokud máte bydliště v Rakousku, Belgii, Chorvatsku, České republice, Německu, Řecku, Itálii, Maďarsku, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku: Nesete odpovědnost za zaviněné porušení smlouvy Philips Hue Secure v souladu s platnými zákony.

d. Oddíl 7:

i. bude zcela nahrazena následujícím, pokud je vaše bydliště v Rakousku nebo Německu: Jakékoli nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud podléháme povinné odpovědnosti, např. podle zákona o odpovědnosti za výrobek („Produkthaftungsgesetz“), v případech úmyslu, hrubé nedbalosti, újmy na životě či zdraví nebo porušení podstatných smluvních závazků („wesentliche Vertragsverletzungen“). S výjimkou případů podle zákona o odpovědnosti za výrobek, hrubé nedbalosti, úmyslu nebo újmy na životě nebo zdraví je však odpovědnost za porušení podstatných smluvních závazků omezena na předvídatelnou škodu typickou pro smluvní vztah.

ii. bude zcela nahrazena následujícím, pokud je vaše bydliště v Belgii, Chorvatsku, České republice, Řecku, Itálii, Maďarsku, Lucembursku, Nizozemsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii: Jakékoli nároky na náhradu škod jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit ze zákona, např. úmyslné způsobení škody nebo odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti.

iii. bude zcela vymazána, pokud je vaše bydliště v Polsku, Rumunsku, Španělsku.

e. Oddíl 8c:

i. následující věta se přidává, pokud máte bydliště v České republice: Tento oddíl platí v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem.

f. Pokud máte bydliště v Rumunsku, platí následující doplňkový oddíl: Souhlasíte, že Smlouva Philips Hue Secure nezahrnuje žádné neobvyklé (standardní) doložky, jak jsou výslovně definovány podle rumunského práva. K okamžiku přijetí Smlouvy Philips Hue Secure neodvolatelně přijímáte všechny klauzule v této Smlouvě uvedené, zejména (mimo jiné) následujícím oddílu: 3.b-e, 3.f 1. odrážka, 2. položka, 3.f 2. odrážka, 4.b a 6.

g. Pokud máte bydliště v Kanadě (kromě provincie Quebec):

 • oddíl 9 Podmínek používání systému Philips Hue ve vztahu ke Smlouvě Philips Hue Secure zcela nahradí:

ŘEŠENÍ SPORŮ ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM; ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU.  

Tento oddíl bude platit, pokud (i) je vaše bydliště nebo sídlo v Kanadě (kromě provincie Quebec); nebo (ii) vaše bydliště nebo sídlo není v Kanadě (kromě provincie Quebec), ale vznesete jakékoli nároky proti nám v Kanadě (kromě provincie Quebec).

a. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY A S VYLOUČENÍM JEDNOTLIVÝCH OBYVATEL PROVINCIE QUEBEC (I) SE SMLOUVA PHILIPS HUE SECURE ŘÍDÍ ZÁKONY PROVINCIE ONTARIO, BEZ OHLEDU NA JEJÍ VOLBU NEBO KOLIZNÍ USTANOVENÍ; A (II) VY I MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE SE V SOUVISLOSTI S NÁROKEM VZDÁVÁME JAKÝCHKOLI PRÁV NA PROJEDNÁNÍ NÁROKŮ U SOUDU ČI PŘED POROTOU NEBO SE ÚČASTNIT SKUPINOVÝCH ČI ZÁSTUPNÝCH ŽALOB V SOUVISLOSTI S NÁROKEM. DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ BYSTE MĚLI U SOUDU, NEMUSÍ BÝT V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ K DISPOZICI NEBO MOHOU BÝT OMEZENA.

JAKÝKOLI NÁROK, SPOR NEBO ROZPOR (AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINÝ, DŘÍVE EXISTUJÍCÍ, SOUČASNÝ NEBO BUDOUCÍ A ZAHRNUJÍCÍ STATUTÁRNÍ PRÁVO, SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO, OBECNÉ PRÁVO, ÚMYSLNOU KŘIVDU, SOUDNÍ A SPRAVEDLIVÉ NÁROKY) MEZI VÁMI A NÁMI, VYPLÝVAJÍCÍ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVU PHILIPS HUE SECURE A/NEBO SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE, BUDOU ŘEŠENY VÝHRADNĚ A KONEČNĚ ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM.

V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NENÍ ŽÁDNÝ SOUDCE ANI POROTA A SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU JE OMEZENÉ. ROZHODCE MUSÍ DODRŽOVAT TUTO SMLOUVU PHILIPS HUE SECURE A MŮŽE PŘISOUDIT STEJNÁ ODŠKODNĚNÍ A NÁHRADY JAKO SOUD (VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ).

b. V případě všech sporů, ať už vedených u soudu nebo v rozhodčím řízení, nám musíte nejprve dát příležitost vyřešit váš nárok zasláním písemného popisu nároku na adresu v oddílu (h). Vy i my souhlasíme na jednání o nároku v dobré víře. Pokud společně nebudeme schopni vyřešit nárok do šedesáti (60) dnů poté, co obdržíme tento popis nároku, a pokud jste během této doby vynaložili úsilí v dobré víře nárok vyřešit přímo s námi, můžete nárok uplatnit v rozhodčím řízení.

c. PRAVIDLA A FÓRUM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. Rozhodčí řízení se řídí zákonem o domácím rozhodčím řízení v provincii, ve které sídlíte, a pravidly rozhodčího řízení společnosti ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/case-administration-services/) („Pravidla ADRIC“), dle uplatnitelnosti a ve všech ohledech, pokud zde není výslovně dohodnuto jinak. Žádosti o rozhodčí řízení se podávají u společnosti ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC“) a musejí být předloženy v souladu s Pravidly ADRIC a musí zahrnovat: (1) jméno, telefonní číslo, poštovní adresu a e-mailovou adresu strany usilující o rozhodčí řízení; (2) prohlášení o uplatňovaných právních nárocích a skutkových základech těchto nároků; (3) popis požadovaného opravného prostředku a přesný výpočet sporné částky v dobré víře (žádná žádost o soudní příkaz nebo poplatky za právní zastoupení se do výpočtu sporné částky nezapočítávají, pokud takový soudní příkaz nežádá vyplacení peněz); a (4) podpis strany žádající o rozhodčí řízení. Vaše žádost o rozhodčí řízení musí být doručena také právnímu oddělení společnosti Signify na adrese Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Bez ohledu na jakákoli ustanovení v rozporu s Pravidly ADRIC bude rozhodčí řízení slyšeno jediným rozhodcem (vybraným v souladu s Pravidly ADRIC), kterým bude právník nebo bývalý soudce. Místem rozhodčího řízení bude hlavní město provincie vašeho trvalého bydliště ke dni zahájení platnosti této Smlouvy Philips Hue Secure. Na vaši žádost se však rozhodčí řízení může konat v místě, které se nachází ve vzdálenosti do 45 kilometrů od vašeho trvalého bydliště ke dni zahájení platnosti této Smlouvy Philips Hue Secure. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení může probíhat virtuálně a rozhodce může na žádost kterékoli ze stran nařídit virtuální rozhodčí řízení. Pokud společnost ADRIC není pro rozhodčí řízení k dispozici, strany si vzájemně zvolí alternativní rozhodčí fórum.

d. PRAVOMOCI ROZHODCE – Rozhodce bude mít výhradní pravomoc řešit jakýkoli spor ohledně rozhodnutelnosti a/nebo vymahatelnosti tohoto ustanovení rozhodčího řízení, včetně jakékoli námitky proti nespravedlivosti nebo jakékoli jiné námitky, že jsou ustanovení o rozhodčím řízení nebo tato Smlouva Philips Hue Secure neplatné nebo zneplatnitelné. Rozhodce bude oprávněn udělit jakýkoli soudní příkaz, který by byl dostupný pro soud dle zákona nebo spravedlnosti. Jakýkoli nález rozhodce bude konečný a závazný pro každou ze stran a může být uveden jako rozsudek u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce.

e. Poplatky a náklady na právní zastoupení. Vy i my souhlasíme, že budeme odpovědní za platbu zůstatku jakéhokoli prvotního zakládacího poplatku podle Pravidel ADRIC přesahující $200 v případě nároků ve výši $75 000 nebo méně. Pokud v rozhodčím řízení zvítězíte, můžete být oprávněni požadovat přiznání poplatků a výdajů za právní zastoupení v rozsahu stanoveném příslušným zákonem a Pravidly ADRIC. Pokud v rozhodčím řízení zvítězíme a pokud rozhodce neshledá, že byla vaše žaloba frivolní (resp. podaná za účelem obtěžování) vzdáváme se všech práv, která můžeme mít podle platných zákonů nebo Pravidel ADRIC, na vymáhání poplatků a výdajů za právní zastoupení.

f. ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY A S VYLOUČENÍM JEDNOTLIVÝCH OBYVATEL PROVINCIE QUEBEC se strany dohodly, že se vzdávají práva na soudní řízení před porotou a že mohou proti sobě vznášet nároky pouze individuálně, nikoli jako žalobce či člen skupiny v jakékoli zamýšlené hromadné žalobě. SKUPINOVÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ŽALOBY NEJSOU POVOLENY. VY A MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE JAKÁKOLI ŘÍZENÍ, AŤ UŽ ROZHODČÍ ČI SOUDNÍ, BUDOU VEDENA POUZE INDIVIDUÁLNĚ A NIKOLI FORMOU SKUPINOVÝCH, HROMADNÝCH ČI ZÁSTUPNÝCH ŽALOB NEBO V RÁMCI SKUPINOVÝCH, KONSOLIDOVANÝCH NEBO ZÁSTUPNÝCH PRÁVNÍCH KROKŮ. Rozhodčí soud nesmí sloučit nároky více osob a nesmí jinak předsedat žádné formě zástupného nebo skupinového řízení. Rozhodčí soud nemá žádnou pravomoc posuzovat vymahatelnost tohoto zřeknutí se práva na skupinové rozhodčí řízení a jakákoli námitka proti zřeknutí se práva na skupinové rozhodčí řízení může být vznesena pouze u soudu příslušné jurisdikce.

Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy o rozhodčím řízení shledáno nevymahatelným, bude nevymahatelné ustanovení zrušeno a zbývající podmínky pro rozhodčí řízení budou vymáhány.

g. VÝJIMKY Z ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. Bez ohledu na výše uvedené si každá strana ponechává právo na projednání sporu u soudu pro drobné nároky za předpokladů, že spor spadá do jurisdikce daného soudu a v dalších ohledech vyhovuje danému soudu, že strana žádá o individuální nápravu a že žaloba zůstane u tohoto soudu a nebude odvolána k soudu se všeobecnou jurisdikcí.

Bez ohledu na cokoli, co je v tomto oddílu v rozporu, vám nic v tomto oddílu nebrání podat hlášení, nárok nebo žalobu u jakéhokoli příslušného vládního nebo správního orgánu či tribunálu nebo požádat o pomoc podle platných právních předpisů na ochranu spotřebitele, a to v rozsahu, v jakém vás k tomu opravňují podmínky příslušné legislativy a vylučují ustanovení o výhradním použití rozhodčího řízení. Tento oddíl také nebrání federálním, provinčním nebo místním správním úřadům v rozhodování o nárocích a udělování opravných prostředků na základě těchto nároků, v rozsahu, v jakém podmínky platné legislativy vylučují výhradní použití rozhodčího řízení. Nic v tomto oddílu nebrání žádné straně, aby splnila jakékoli předchozí podmínky a/nebo využila správní opravné prostředky podle platných právních předpisů před doručením oznámení o žádosti o rozhodčí řízení. Spory mezi stranami, které nemusí být předmětem rozhodčího řízení před zahájením sporu, včetně těch, které stanoví platná legislativa, jsou z oblasti působnosti z tohoto oddílu vyloučeny.

h. OPT-OUT: Bez ohledu na výše uvedené se můžete rozhodnout uplatnit svůj nárok u soudu, pokud odmítnete tento oddíl 9 do třiceti dnů ode dne, kdy jste přijali Smlouvu Philips Hue Secure prostřednictvím naší aplikace. Můžete ji odmítnout zasláním písemného oznámení s vaším křestním jménem, příjmením a e-mailovou adresou, které jste použili k odeslání informací na našem webu a/nebo v aplikaci, na adresu:

Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department - Philips Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canada L6C 2S3

I. Pokud tento oddíl odmítnete nebo pokud bude tento oddíl 9 shledán nevymahatelným nebo pokud se vás netýká, bude celý tento oddíl 9 neplatný a v takovém případě se tímto neodvolatelně podřizujete osobní a výlučné jurisdikci soudů provincie Ontario v případě řešení jakéhokoli soudního sporu nebo soudního řízení umožněného na základě tohoto oddílu. Pokud bude jakákoli část tohoto oddílu shledána nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou jakýmkoli rozhodcem nebo soudem příslušné jurisdikce, nebude tento oddíl jako celek považován za nezákonný, neplatný nebo nevymahatelný, pouze bude ta část tohoto oddílu, která je nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, z oddílu odstraněna.

h. Pokud máte bydliště v USA:

 • oddíl 9 Podmínek používání systému Philips Hue ve vztahu ke Smlouvě Philips Hue Secure zcela nahradí:

ŘEŠENÍ SPORŮ ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM; ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU.

Tento oddíl 9 se použije, pokud (i) je vaše bydliště nebo sídlo v USA; nebo (ii) vaše bydliště nebo sídlo není v USA, ale vznesete proti nám jakýkoli nárok v USA.

a. SMLOUVA PHILIPS HUE SECURE SE ŘÍDÍ ZÁKONY STÁTU NEW JERSEY, BEZ OHLEDU NA JEHO VOLBU NEBO KOLIZNÍ USTANOVENÍ; A (II) VY I MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE SE V SOUVISLOSTI S NÁROKEM VZDÁVÁME JAKÝCHKOLI PRÁV NA PROJEDNÁNÍ NÁROKŮ U SOUDU ČI PŘED POROTOU NEBO SE ÚČASTNIT SKUPINOVÝCH ČI ZÁSTUPNÝCH ŽALOB V SOUVISLOSTI S NÁROKEM. DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ BYSTE MĚLI U SOUDU, NEMUSÍ BÝT V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ K DISPOZICI NEBO MOHOU BÝT OMEZENA.

JAKÝKOLI NÁROK, SPOR NEBO ROZPOR (AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINÝ, DŘÍVE EXISTUJÍCÍ, SOUČASNÝ NEBO BUDOUCÍ A ZAHRNUJÍCÍ STATUTÁRNÍ PRÁVO, SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO, OBECNÉ PRÁVO, ÚMYSLNOU KŘIVDU, SOUDNÍ A SPRAVEDLIVÉ NÁROKY) MEZI VÁMI A NÁMI, VYPLÝVAJÍCÍ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVU PHILIPS HUE SECURE A/NEBO SLUŽBAMI PHILIPS HUE SECURE, BUDOU ŘEŠENY VÝHRADNĚ A KONEČNĚ ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM.

V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NENÍ ŽÁDNÝ SOUDCE ANI POROTA A SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU JE OMEZENÉ. ROZHODCE MUSÍ DODRŽOVAT TUTO SMLOUVU PHILIPS HUE SECURE A MŮŽE PŘISOUDIT STEJNÁ ODŠKODNĚNÍ A NÁHRADY JAKO SOUD (VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ).

b. U všech sporů, ať už vedených u soudu nebo v rozhodčím řízení, nám musíte nejprve dát příležitost vyřešit váš nárok zasláním písemného popisu nároku na oddělení spokojenosti zákazníků, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, s kopií pro právní oddělení společnosti Signify na stejné adrese. Vy i my souhlasíme na jednání o nároku v dobré víře. Pokud společně nebudeme schopni vyřešit nárok do šedesáti (60) dnů poté, co obdržíme tento popis nároku, a pokud jste během této doby vynaložili úsilí v dobré víře nárok vyřešit přímo s námi, můžete nárok uplatnit v rozhodčím řízení.

c. Rozhodčí řízení bude řídit společnost American Arbitration Association („AAA“) v souladu s pravidly spotřebitelského rozhodčího řízení a doplňkovými postupy pro spotřebitelské spory („Pravidla AAA“) platnými v té době, s výjimkou změn upravených tímto oddílem 9. (Pravidla AAA jsou k dispozici na adrese adr.org). Konkrétně Pravidla spotřebitelského rozhodčího řízení stanovují:

    i) nároky mohou být zakládány u společnosti AAA online (www.adr.org);
    ii) rozhodci musí být neutrální a žádná strana nemůže jednostranně vybrat rozhodce;
    iii) rozhodci musí zveřejnit jakoukoli zaujatost, zájem na výsledku rozhodčího řízení nebo vztah vůči kterékoli ze stran;
    iv) strany si ponechávají právo domáhat se nápravy u soudu pro drobné nároky u určitých nároků, podle svého uvážení;
    v) počáteční zakládací poplatek pro spotřebitele je omezen na $200;
    vi) spotřebitel si může zvolit místo slyšení a může se rozhodnout zúčastnit se živě, telefonicky, videokonferencí nebo v případě nároků do $25 000 předložením dokumentů;
    vii) rozhodce může za účelem vyřešení individuálního nároku strany použít jakýkoli opravný prostředek, který by strany mohly obdržet u soudu.
    viii) Rozhodčí řízení bude vedeno před jediným neutrálním rozhodcem, který se bude nacházet v místě nebo blízko místa, kde se bude rozhodčí řízení konat. Rozhodčí řízení bude probíhat na místě, které je pro vás přiměřeně vhodné. Rozhodce bude mít výhradní pravomoc řešit jakýkoli spor týkající se rozhodnutelnosti a/nebo vymahatelnosti tohoto ustanovení o rozhodčím řízení, včetně jakékoli námitky proti nespravedlivosti nebo jakékoli jiné námitky, že jsou ustanovení o rozhodčím řízení nebo tato Smlouva Philips Hue Secure neplatné nebo zneplatnitelné. Rozhodce bude oprávněn udělit jakýkoli soudní příkaz, který by byl dostupný pro soud dle zákona nebo spravedlnosti. Jakýkoli nález rozhodce bude konečný a závazný pro každou ze stran a může být uveden jako rozsudek u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce.

d. Úprava Pravidel AAA – Poplatky a náklady na právní zastoupení. Vy i my souhlasíme, že budeme odpovědní za platbu zůstatku jakéhokoli prvotního zakládacího poplatku podle Pravidel AAA přesahující $200 v případě nároků ve výši $75 000 nebo méně. Pokud v rozhodčím řízení zvítězíte, můžete být oprávněni požadovat přiznání poplatků a výdajů za právní zastoupení v rozsahu stanoveném příslušným zákonem a Pravidly AAA. Pokud v rozhodčím řízení zvítězíme a pokud rozhodce neshledá, že byla vaše žaloba frivolní (resp. podaná za účelem obtěžování) vzdáváme se všech práv, která můžeme mít podle platných zákonů nebo Pravidel AAA, na vymáhání poplatků a výdajů za právní zastoupení.

e. ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU. Strany se dohodly, že se vzdávají práva na soudní řízení před porotou a že mohou proti sobě vznášet nároky pouze individuálně, nikoli jako žalobce či člen skupiny v jakékoli zamýšlené hromadné žalobě. SKUPINOVÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ŽALOBY NEJSOU POVOLENY. VY A MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE JAKÁKOLI ŘÍZENÍ, AŤ UŽ ROZHODČÍ ČI SOUDNÍ, BUDOU VEDENA POUZE INDIVIDUÁLNĚ A NIKOLI FORMOU SKUPINOVÝCH, HROMADNÝCH ČI ZÁSTUPNÝCH ŽALOB NEBO V RÁMCI SKUPINOVÝCH, KONSOLIDOVANÝCH NEBO ZÁSTUPNÝCH PRÁVNÍCH KROKŮ. Rozhodčí soud nesmí sloučit nároky více osob a nesmí jinak předsedat žádné formě zástupného nebo skupinového řízení. Rozhodčí soud nemá žádnou pravomoc posuzovat vymahatelnost tohoto zřeknutí se práva na skupinové rozhodčí řízení a jakákoli námitka proti zřeknutí se práva na skupinové rozhodčí řízení může být vznesena pouze u soudu příslušné jurisdikce.

Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy o rozhodčím řízení shledáno nevymahatelným, bude nevymahatelné ustanovení zrušeno a zbývající podmínky pro rozhodčí řízení budou vymáhány.

f. Právo na rozhodčí řízení podle této Smlouvy Philips Hue Secure je chráněno a jakékoli rozhodčí řízení se také bude řídit federálním zákonem o rozhodčím řízení (9 U.S.C. §§ 1 et seq.). Obě strany souhlasí s tím, že vztah stran zahrnuje mezistátní obchod. Rozsudek o takto vydaném nálezu může být zanesen u soudu, který má příslušnost, nebo může být u takového soudu podána žádost o soudní přijetí jakéhokoli nálezu a nařízení výkonu, dle okolností.

VÝJIMKY Z ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. Bez ohledu na výše uvedené si každá strana ponechává právo na projednání sporu u soudu pro drobné nároky za předpokladů, že spor spadá do jurisdikce daného soudu a v dalších ohledech vyhovuje danému soudu, že strana žádá o individuální nápravu a že žaloba zůstane u tohoto soudu a nebude odvolána k soudu se všeobecnou jurisdikcí.

verze září 2023 platné od App 5

Historie verzí Podmínek používání

App 4 – srpen 2021

Zobrazit >

App – 3

Zobrazit >

Podmínky používání produktů Phillips Hue s podporou Bluetooth Zobrazit >
Podmínky používání Philips Hue HDMI Sync Box Zobrazit >

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu