Podmínky používání systému Hue

Děkujeme vám, že jste si vybrali osobní bezdrátový systém osvětlení Philips Hue, dále „výrobek“.

Váš výrobek je schopen poskytovat vám služby správy, ovládání a údržby výrobku. Výrobek je možné ovládat pomocí aplikace od společnosti Signify na mobilním zařízení (například na mobilním telefonu, tabletu nebo jiném připojeném zařízení), a to místně i na dálku. Aplikace zpřístupňuje také další funkce (dále „aplikace“).

Na webových stránkách meethue.com můžete: i) vykonávat úkony správy výrobku; ii) zaregistrovat se a nastavovat předvolby účtu, dále  „účet Hue“; iii) využívat další funkce, které webové stránky nabízejí (dále „webové stránky“).

Výrobek, aplikace, účet Hue, webové stránky a též software začleněný do výrobku a jeho aktualizace („software výrobku“) se dále souhrnně označují jako „služby“. Výrobek můžete používat z domova pomocí aplikace („místní přístup“).

Abyste mohli využívat výrobky na základě vzdáleného přístupu, je třeba si založit účet Hue, což je možné učinit na webových stránkách („vzdálený přístup“). S účtem Hue můžete ovládat své výrobky přímo z domova i odjinud, a to pomocí aplikace a webových stránek. Je důležité, abyste věděli, že když si vytvoříte účet Hue, budete vždy přístup k výrobkům vykonávat v režimu vzdáleného přístupu, a to i tehdy, když budete výrobky používat přímo z domova. Toto nastavení změníte resetováním zařízení Bridge. Je důležité, abyste na toto pamatovali, protože v režimu místního a vzdáleného přístupu se shromažďují různé údaje. Další informace týkající se této problematiky naleznete v oznámení o ochraně soukromí.

Abyste mohli plně využívat služby, které vám nabízí společnost Signify B.V, High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemsko ("Signify / my"), je třeba:

  1. vytvořit účet k využívání služeb ( „účet Hue“) a přijmout smluvní podmínky používání služeb, jak jsou stanoveny níže ( „podmínky“),
  2. potvrdit webové stránky a aplikaci coby formální kanál, kterým vás společnost Signify bude informovat například o jakýchkoli změnách smluvních podmínek týkajících se takových služeb („formální sdělení“),
  3. stáhnout si aplikaci, jak se uvádí na webových stránkách;
  4. aktivovat služby připojením výrobku, jak se uvádí v návodu k obsluze,
  5. potvrdit, že služby jsou závislé na dostupnosti infrastruktury, na splnění systémových požadavků a službách třetích stran (např. poskytovatele připojení k internetu, mobilního operátora apod.), ať již jde o třetí strany najaté vámi či společností Signify.
  6. Pokud si nepřejete založit účet Hue, nebudete mít přístup ke všem funkcím, které vám výrobek může nabídnout. Ovládání výrobku v místním režimu přímo u vás doma ale bude možné. V takovém případě si stáhnete pouze aplikaci a bude třeba, abyste přijali smluvní podmínky.

Služby zákazníkům: Pokud máte jakékoli otázky či pokud vás cokoli znepokojuje ve vztahu k výrobkům, službám nebo těmto podmínkám, kontaktujte služby zákazníkům společnosti Signify. Poskytovatel platformy-třetí strana nenese odpovědnost za aplikaci ani její obsah. V případě jakýchkoli otázek, podpory, nároků týkajících se výrobku či nároků třetích stran týkajících se práv k duševnímu vlastnictví týkajících se služeb proto kontaktujte společnost Signify.

Tyto smluvní podmínky představují závaznou právní dohodu a tím, že budete služby využívat, se zavazujete k dodržování těchto smluvních podmínek. Využívání služeb k výrobku se řídí těmito smluvními podmínkami.

POKUD JSTE ZÍSKALI VÝROBEK BEZ MOŽNOSTI PROJÍT SI TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ A POKUD TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ NEPŘIJÍMÁTE, MŮŽETE OBDRŽET PLNOU REFUNDACI PŘÍPADNÉ ČÁSTKY ZAPLACENÉ ZA VÝROBEK, POKUD VÝROBEK VRÁTÍTE NEPOUŽITÝ S DOKLADEM O PLATBĚ DO 30 DNŮ OD DATA NÁKUPU.

Přehled

Váš nákup jakéhokoli výrobku se řídí zárukou poskytovanou s výrobkem („záruka“). Tyto podmínky nemají žádný vliv na zákonná práva týkající se záruky, která vám jako spotřebiteli náleží v zemi pobytu.

Pozastavení, ukončení a přerušení platnosti

Tyto smluvní podmínky zůstávají plně platné a účinné, dokud budete pokračovat v přístupu ke službám nebo využívání služeb, případně do doby jejich ukončení v souladu s ustanoveními těchto smluvních podmínek. Společnost Signify může (a) pozastavit nebo ukončit vaše práva přístupu ke službám či využívání služeb, případně (b) ukončit tyto smluvní podmínky ve vztahu k vám, pokud se bude společnost Signify v dobré víře domnívat, že služby využíváte v rozporu s těmito smluvními podmínkami. Po ukončení již nejste oprávněni využívat služby ani mít přístup ke službám.

Společnost Signify si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozastavit či přerušit poskytování služeb nebo jakékoli jejich část, a to buď s předběžným oznámením, nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že společnost Signify nenese v případě uplatnění výše uvedeného práva žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat pravidla ukončování podpory (“End of Support policy”) (která společnost Signify občas aktualizuje) a jež jsou uvedena  samostatně na webových stránkách. 

Účet a jeho (de)aktivace

  1. (a) Účet si můžete vytvořit a služby využívat, pouze když schválíte tyto smluvní podmínky a budete je dodržovat, stejně jako platné zákony. Jakékoli použití služeb či přístup ke službám kýmkoli, kdo je mladší 13 let, se přísně zakazuje a představuje porušení těchto smluvních podmínek.
  2. (b) Zavazujete se: (a) poskytnout přesné a kompletní kontaktní a další údaje, které Signify požaduje, a oznámit společnosti Signify bezodkladně jakékoli změny těchto údajů; (b) zachovávat své přihlašovací údaje k účtu a ke všem aktivitám realizovaným v rámci vašeho účtu v důvěrnosti;
  3. (c) Můžete se rozhodnout deaktivovat nebo smazat účet na webových stránkách meethue.com nebo prostřednictvím oddělení péče o zákazníky společnosti Signify. Informace o důsledcích takové deaktivace či smazání účtu naleznete na webových stránkách.
  4. (d) Signify si vyhrazuje právo omezit počet účtů Hue, které lze vytvořit ze zařízení, a počet zařízení, která je možné přiřadit k účtu Hue.

Přístup a použití

Společnost Signify vám uděluje nepřenosné a nevýhradní právo (bez práva poskytovat podlicence) k přístupu ke službám a využívání služeb instalací a používání aplikace ve spojitosti s výrobkem, a to výhradně na určeném ručním mobilním zařízení (např. iPhone, iPad nebo chytrý telefon s OS Android) zaregistrovaným ve vašem účtu (ať již jste jeho vlastníkem vy, nebo jiná osoba) a s výhradou smluvních podmínek. Tato licence je vám udělena společností Signify a zahrnuje též software, který je začleněn do výrobku (a jakékoli jeho aktualizace).

Automatické aktualizace softwaru

Signify může aktualizovat nebo měnit software v zájmu bezproblémového fungování služeb a může tak činit vzdáleným přístupem, aniž byste o tom byli informováni. Aktualizace či změny podléhají smluvním podmínkám týkajícím se softwaru. Pokud si takové aktualizace nepřejete, je vaším výhradním nápravným opatřením úplné ukončení používání služeb.

Určitá omezení

Zavazujete se, že (a) nebudete služby využívat způsobem, který je v rozporu s jakýmikoli zákony, nařízeními či soudním nařízením ani pro žádné nezákonné nebo protiprávní účely; (b) budete služby využívat pouze způsobem, jakým to společnost Signify zamýšlí; (c) nebude služby využívat způsobem, který by mohl poškodit společnost Signify, její poskytovatele služeb či jakoukoli jinou osobu; (d) nebudete žádnou část služeb publikovat, šířit, distribuovat, zobrazovat, zveřejňovat ani přenášet a (e) nebudete se dopouštět žádného jednání s úmyslem zavést do výrobků či služeb viry, červy, vady, trojské koně, malware či jiné položky škodlivé povahy nebo takové, jež výrobky, služby či jiná zařízení koncových uživatelů znemožňují používat; (f) nebudete obcházet ani se pokoušet narušovat bezpečnostní prvky a nebudete znemožňovat použití výrobků či služeb nebo jiných zařízení koncových uživatelů; (g) nebude provádět postupy reverzního inženýrství, dekompilovat ani demontovat výrobek/výrobky či službu/služby, s výjimkou případů, kdy platný zákon uvedené omezení výslovně zakazuje; (h) budete dodržovat jakékoli další přiměřené požadavky či omezení, jak to bude požadovat či vynucovat společnost Signify a jak je podrobněji popsáni na webových stránkách meethue.com; (i) nepřipustíte, aby kterékoli z výše uvedených činů, pro něž platí omezení, prováděly jiné osoby. Pamatujte, že služba/služby a výrobek/výrobky nejsou určeny k použití pro účely dohledu a podobně.

Open Source

Určité položky nezávislého kódu třetích stran zahrnuté ve službách (jak je uvedeno na webových stránkách) jsou poskytovány na základě licencí Open Source.

Oznámení o ochraně soukromí

Oznámení o ochraně soukromí, které se týká využívání služeb, je k dispozici na webových stránkách meethue.com. Toto oznámení o ochraně soukromí se může čas od času změnit, proto si je pravidelně a pečlivě pročítejte.

Poplatky a placené upgrady

Přístup ke službám vám Signify nabízí zdarma. Signify se může rozhodnout nabízet doplňkové služby („placené upgrady“) za poplatek. Pokud bude služba v budoucnosti nabízena za poplatek, společnost Signify vás o tom bude informovat. V takovém případě se můžete rozhodnout buď pokračovat ve využívání služeb nabízených zdarma, je-li taková možnost k dispozici, nebo se rozhodnout pro placený upgrade za požadovaný poplatek, případně ukončit využívání služeb.

Uživatelský obsah

Můžete mít možnost vytvářet nebo nahrávat prostřednictvím služeb obsah („uživatelský obsah“). V takovém případě rozhodujete o tom, co bude veřejně dostupné. Chceme, aby používání služeb bylo pro vás i ostatní příjemné, proto, prosíme, nepoužívejte služby způsobem, který je považován za nevhodný (způsobem obscénním, porušujícím zákony a předpisy, urážlivým, diskriminačním či porušujícím práva jiné osoby, včetně mj. práv k duševnímu vlastnictví).

Uživatelský obsah není poskytován společností Signify a názory, doporučení či rady v něm vyjádřené nijak nepodporujeme. Když sdílíte svůj obsah, máme v úmyslu jej též používat pro naše vlastní účely, včetně komerčních účelů. Pokud si toto nepřejete, je nejlepším řešením přistupovat opatrně k tomu, co sdílet.

Třetí strany a poplatky třetích stran

Je možné, že při využívání služeb využíváte také službu poskytovanou třetí stranou, případně stáhnete software nebo zakoupíte zboží třetí strany. Takové služby a výrobky třetích stran mohou podléhat vlastním pravidlům a omezením, která jsou oddělená od těchto smluvních podmínek, a která musíte ve vztahu k předmětné třetí straně dodržovat.

Berete na vědomí, že odpovídáte za všechny poplatky účtované třetími stranami, například vaším poskytovatelem přístupu k internetu či mobilním operátorem, kteří naplňují konkrétní požadavky umožňující vám využívat služby.

Vlastnictví a duševní vlastnictví.

Společnost Signify je vlastníkem autorských práv, ochranných známek, značek služeb a práv k vizuálnímu provedení všech materiálů a obsahu zobrazených ve službách či ze služeb. Žádné takové materiály ani obsah nesmíte reprodukovat, upravovat, vytvářet z nich odvozená díla, zobrazovat, vyjímat, provádět, publikovat, distribuovat, šířit, přenášet, vysílat ani dávat do oběhu jakékoli třetí straně (včetně zobrazování či distribuování materiálu pomocí webových stránek třetí strany), pokud nebudete mít předem poskytnutý písemný souhlas společnosti Signify a s výjimkou využívání služeb pro jejich zamýšlené účely. Všechna práva, která vám nejsou výslovně těmito smluvními podmínkami udělena, si ponechává společnost Signify.

Pokud ve vztahu ke službám (s výjimkou jakéhokoli nezákonného obsahu) odešlete připomínku, návrh či jakýkoli jiný materiál („zpětná vazba“) společnosti Signify, postupujete tímto vlastnictví takové zpětné vazby společnosti Signify a berete na vědomí, že jsme oprávněni používat a implementovat takovou zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a bez omezení, bez závazku mlčenlivosti, odkazu na vás či kompenzace pro vás, případně, pokud je výše uvedené považováno za neúčinné, udělujete společnosti Signify licenci k užívání takové zpětné vazby bez jakýchkoli omezení.

Software výrobku je vám poskytován na licenci, nikoli prodáván. Tyto smluvní podmínky vám udělují pouze právo používat software výrobku, k softwaru výrobku ale nezískáváte žádná práva, výslovná ani předpokládaná, jiná než ta, která výslovně uvádějí podmínky použití. Společnost Signify a její poskytovatelé licencí si ponechávají veškerá práva, vlastnická práva a nároky k softwaru výrobku, včetně veškerých patentových a autorských práv, obchodního tajemství a dalších práv k duševnímu vlastnictví, které je jeho součástí. Software výrobku je chráněn autorským právem, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. S výjimkou případů, kdy se zde uvádí jinak, nesmíte software výrobku pronajímat, poskytovat na leasing či podlicenci, postupovat, půjčovat ani jinak převádět. Z výrobku nesmíte odstranit ani zničit identifikaci výrobku, oznámení o autorských právech ani jiné označení týkající se vlastnictví či omezení.

Prohlášení o zárukách

Naším cílem je poskytovat vám vynikající služby. BERTE VŠAK NA VĚDOMÍ, ŽE JSME SCHOPNI POSKYTOVAT VÁM SLUŽBY POUZE "TAK, JAK JSOU" A JAK JSOU K DISPOZICI, A ŽE NENÍ MOŽNÉ SPOLÉHAT NA DOCHVILNOST ANI ŽÁDNÝ VÝSLEDEK, KTERÝ MŮŽETE ZE SLUŽEB ZÍSKAT. Mimo jiné je to z důvodu skutečnosti, že dostupnost služeb závisí též na vnějších okolnostech, například mj. na omezeních vašeho počítače, mobilního zařízení, domácích vedení, sítě Wi-Fi, poskytovatele přístupu k internetu a mobilního operátora či jiných služeb třetích stran, které nemůže Signify nijak ovlivnit. Společnost Signify proto nemůže ve vztahu k službám zaručit: dostupnost, provozuschopnost, přesnost výsledků, přesnost dat, uložení dat, dostupnost ve všech zemích, spolehlivost jakýchkoli výsledných oznámení, jakoukoli konkrétní úroveň úspor ani jiný peněžní přínos.

Omezení odpovědnosti

Přestože v naše služby máme velkou důvěru, vždy existuje možnost, že něco nebude fungovat tak, jak by mělo. V nešťastném případě, kdy by služby nefungovaly nebo by došlo ke ztrátě obsahu, přijměte, prosím, naši nejupřímnější omluvu. Rozhodně chápeme, že je to nepříjemné a nepohodlné. Bohužel však V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DLE PLATNÉ LEGISLATIVY NEMŮŽEME NÉST ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ VÁM VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ČÁSTKY PŘEKRAČUJÍCÍ POPLATKY ZAPLACENÉ VE SPOJITOSTI SE SLUŽBAMI. POKUD JAKÉKOLI OMEZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ, ODŠKODNĚNÍ ČI ODPOVĚDNOSTI ZAKAZUJE ČI OMEZUJE ZÁKON, BUDE MÍT SPOLEČNOST SIGNIFY NÁROK NA MAXIMÁLNÍ ZPROŠTĚNÍ ČI OMEZENÍ, JAKÉ TAKOVÝ ZÁKON PŘIPOUŠTÍ.

Formální sdělení

Čas od času můžeme tyto smluvní podmínky aktualizovat. Pokud tak učiníme, provedeme to prostřednictvím formálního sdělení. Pokud provedeme významnou změnu důležitých bodů těchto smluvních podmínek (podstatnou změnu), můžeme vás na změny upozornit ještě nápadnějším způsobem. Například můžeme dočasně zvýraznit nové či upravené části těchto smluvních podmínek, můžeme dočasně umístit nápadné upozornění na webové stránky nebo na registrační/přihlašovací stránku, případně můžeme dočasně přidat slovo "aktualizované" k názvu těchto smluvních podmínek a/nebo k hypertextovým odkazům, které na tyto smluvní podmínky směřují. V některých případech vám můžeme také poslat e-mailovou zprávu nebo jiné sdělení, v němž vám oznámíme změny a informujeme vás o možnostech, které máte, či postupech, které můžete učinit, než změny nabudou účinnosti. Pokud nepodniknete žádné kroky nebo budete nadále využívat služby, včetně přístupu k webovým stránkám, i po takových upozorněních či oznámeních, případně pokud přijmete jakékoli změny, pro které vyžadujeme váš souhlas, vyjádříte tím, že s těmito změnami souhlasíte.

Postoupení a oddělitelnost

Tyto podmínky použití a vaše práva a povinnosti plynoucí z těchto podmínek použití není možné postoupit na jinou osobu. Pokud by bylo jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek z jakéhokoli důvodu považováno soudem či jiným příslušným orgánem za neplatné, nezákonné či nevynutitelné, nebude to mít žádný dopad na platnost a účinnost zbývajících ustanovení.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se vykládají, provádí a řídí v souladu se zákony Nizozemska bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních norem.

Závěrem

Prohlašujete a zaručujete se, že (i) se nenacházíte v zemi, pro niž platí embargo vlády USA, ani v zemi, která byla vládou USA označena za zemi „podporující terorismus“; a (ii) nejste uveden(a) na žádném seznamu vlády USA uvádějícím osoby, pro něž platí zákazy či omezení. Také společnosti Apple (u níž se má za to, že takové právo přijímá) udělujete bez možnosti odvolání právo vynucovat tyto podmínky ve vztahu k vám z pozice třetí strany, které náleží přínos ze smlouvy.

Zavazujete se, že nebudete přímo ani nepřímo provádět export ani reexport výrobku ani softwaru výrobku do žádné země, pro kterou zákon USA o správě exportu, případně jiný podobný zákon či nařízení USA vyžaduje exportní licenci nebo jiný souhlas vlády USA, pokud předem nezískáte příslušnou exportní licenci nebo příslušný souhlas.