Philips Hue

Podmínky používání

Poslední aktualizace: srpen 2021

 1. Informace v tomto dokumentu a úprava vzájemného vztahu

a. Víme, že je lákavé tyto podmínky používání systému Philips Hue (dále jako „podmínky“) nečíst, ale jejich pochopení je důležité, abyste věděli, co od nás můžete očekávat a také co my požadujeme od vás.

b. Úprava našeho vzájemného vztahu: Tyto smluvní podmínky stanoví náš vzájemný vztah. Když používáme zájmena „nám“, „nás“ nebo „naše“, máme na mysli společnost Signify Netherlands B.V., což je společnost, která vyrábí produkty Philips Hue.   

c. Pokryté služby: Služby jsou určeny pro produkty Philips Hue („Produkty“) a pokrývají váš přístup a používání softwaru začleněného do Produktů, váš přístup a používání aplikace ke stažení do chytrého telefonu nebo tabletu a služby a funkce přístupné pro produkty prostřednictvím našeho webu a aplikací. Všechny tyto součásti označujeme jako „Služby“.

d. Věkové požadavky: Pokud jste nedosáhli zákonného věku pro uzavírání smluv, potřebujete oprávnění rodiče nebo zákonného opatrovníka, abyste mohli vlastnit svůj uživatelský účet, a měli byste si projít tyto podmínky společně. Jestliže jste rodič nebo zákonný opatrovník a povolíte svému dítěti používání Produktů a Služeb, pak se na vás tyto podmínky vztahují a nesete odpovědnost za aktivity svého dítěte.

e. Co zde není regulováno: Na váš nákup Produktu se vztahují příslušné podmínky prodeje při zakoupení a spadají sem jakákoli práva na zákonnou záruku, kterou máte jako spotřebitel v zemi, kde sídlíte. Některé funkce Služeb se mohou řídit dalšími podmínkami, které s těmito funkcemi poskytujeme.

2. Používání Služeb

a. Oprávnění používat Služby: Udělujeme vám oprávnění používat Služby k řízení a sledování Produktů, které vlastníte nebo k jejichž ovládání a sledování máte oprávnění.

b. Můžete udělit jednotlivcům oprávnění: Jako tvůrce uživatelského účtu máte oprávnění udělovat jednotlivcům oprávnění pro přístup, používání, sledování a řízení Produktů a Služeb. Takové osoby označujeme pojmem „Autorizovaní uživatelé“. Přístup k vašemu uživatelskému účtu, Produktům a Službám byste měli povolit pouze osobám, kterým důvěřujete.

c. Registrace uživatelského účtu: Služby mohou vyžadovat, abyste měli uživatelský účet k jejich používání. Nesete odpovědnost za správnost svých údajů (při nastavování svého uživatelského účtu) a za podniknutí kroků zajišťujících, že váš uživatelský účet bude zabezpečen. Více informací o soukromí najdete v části 5. 

d Zlepšování Služeb: 

 • Neustále se snažíme Služby a Produkty vylepšovat, takže se mohou průběžně měnit. Služby můžeme aktualizovat tak, že poskytujeme opravy (chyb) nebo úpravy, zavádíme nové funkce nebo prvky, měníme nebo ukončujeme (dočasně nebo trvale) některé funkce či prvky, součásti nebo obsah, stanovíme omezení určitých funkcí nebo omezujeme přístup k částem Služeb nebo Službám jako celku. Všechny tyto aktualizace a změny označujeme jako „Aktualizace“. 
 • Aktualizace mohou v některých případech způsobit, že se Službami nebudou fungovat starší hardwarová zařízení, služby třetí strany, konfigurace softwaru nebo nastavení a může od vás být vyžadováno, abyste tato zařízení, služby, konfigurace nebo nastavení upgradovali nebo změnili, abyste mohli Služby dále používat.
 • Pravidelně prosím procházejte naše Zásady ukončení podpory, které jsou poskytovány samostatně na našem webu na adrese www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Pokud existuje nějaký rozdíl mezi našimi Zásadami ukončení podpory a zárukou, kterou na Produkt poskytujeme, nebo pokud mohou naše Zásady ukončení podpory vyústit v ukončení podpory Produktů v rámci zahájené záruční doby, budou mít Zásady ukončení podpory přednost před podmínkami takové záruky.
 • Aktualizace mohou proběhnout automaticky bez dalšího upozornění nebo dalšího souhlasu od vás. S těmito automatickými aktualizacemi souhlasíte. Pokud si nepřejete, aby byly Aktualizace automaticky instalovány, můžete to vyznačit v nastavení aplikace. Také vás můžeme požádat, abyste si Aktualizace nainstalovali sami, v kterémžto případě tak musíte učinit neprodleně. Pokud některé aktualizace nenainstalujete, můžete se tím vystavit rizikům (například rizikům zabezpečení) a bude to mít vliv na naši zodpovědnost a schopnost vám poskytovat Služby.

e. Služby závisí na následujícím: Správné fungování Služeb spoléhá na přenos dat prostřednictvím zařízení třetí strany a poskytovatelů služeb, včetně sítě wifi, aktivovaného bezdrátového zařízení (jako je chytrý telefon nebo tablet) a (v případě určitých Produktů) širokopásmového přístupu k internetu. Společnost Signify nenese žádnou kontrolu a nezodpovídá za žádná z těchto zařízení a služeb třetí strany, jejich kompatibilitu a řádnou konfiguraci s Produkty a Službami a související náklady. Jestliže dojde k přerušení, zpoždění, zamítnutí nebo jinému omezení těchto zařízení nebo služeb nebo jinému omezení z jakéhokoli důvodu, může to způsobit nespolehlivost služeb nebo jejich nedostupnost po dobu trvání omezení. 

f. Vaše chování: Při poskytování Služeb chceme, aby byly Služby dostupné pro každého. To znamená, že se musíte řídit těmito pravidly chování:

 • Musíte dodržovat platnou legislativu, včetně vývozních kontrol a sankcí, práv na soukromí a duševní vlastnictví.
 • Nesmíte služby poškodit, zasahovat do nich, zneužívat je nebo narušovat.

g. Používání s video a/nebo audio obsahem: Vezměte prosím na vědomí, že používání Produktů v kombinaci s určitým video a/nebo audio obsahem může generovat určité světelné kombinace, které mohou být nepříjemné. V takovém případě přestaňte prosím Produkt s takovým obsahem používat. 

h. Mohou být vyžadovány další Produkty: Používání určitých Produktů může vyžadovat další Produkty, jak uvádíme v pokynech k použití.

i. Komunikace v souvislosti se Službami: Občas vám zasíláme oznámení a další informace prostřednictvím webu nebo aplikace. Pokud máte nějaké otázky týkající se Produktů, Služeb nebo těchto Podmínek, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kanálů péče o zákazníky.

j. Zpětná vazba: Vítáme zpětnou vazbu ke Službám a Produktům. Pokud se rozhodnete nám zpětnou vazbu poskytnout, můžeme na jejím základě jednat, aniž bychom vůči vám měli jakoukoli povinnost.

3. Vaše informace 

a. Nabídky od uživatelů a údaje o zařízení: Některé Služby vám a vašim Autorizovaným uživatelům umožňují uchovávat nebo jinak poskytovat informace pro služby nebo jejich prostřednictvím několika způsoby – na tyto informace odkazujeme jako na „Nabídky od uživatelů“. Pokud se rozhodnete nám poskytnout Nabídky od uživatelů, ujistěte se prosím, že k tomu máte nezbytná oprávnění a je to zákonné. Služby nám dále poskytnou informace o vašem používání Produktů a různých zařízení, služeb třetí strany nebo aplikací, které se Službami propojíte, což se často děje automaticky – tyto informace označujeme jako „Údaje o zařízení“. Nabídky od uživatelů a Údaje o zařízení zůstávají vaším majetkem, to znamená, že vám k nim zůstávají veškerá práva.

b. Právo na používání vašich informací: V souladu s vašimi právy na soukromí uvedenými v části 5 níže nám (a našim poskytovatelům licencí a smluvním stranám) používáním Služeb udělujete celosvětovou (tedy všude ve světě) a bezplatnou (tedy aniž bychom museli platit poplatek) licenci na následující: 

 • hostování, reprodukování, distribuce, změny, komunikace a používání vašich Nabídek od uživatelů a Údajů o zařízení, například nám umožňujete ukládat je do našich systémů a zpřístupnit; a
 • umožnit přístup k vašim Nabídkám od uživatelů a Údajům o zařízení Autorizovaným uživatelům a zpřístupnit je (jak je definováno dále) pro Produkty a Služby třetí strany

pro účely:

 • provozování a zlepšování Služeb (včetně tvorby Aktualizací); 
 • vývoje nových technologií a služeb pro nás;
 • jiné účely, jak je popsáno v příslušném Oznámení o ochraně soukromí, které je k dispozici na stránkách https://www.philips-hue.com/privacy („Oznámení o ochraně soukromí“).

c. Zabezpečení vašich informací: Vzhledem k tomu, že pečujeme o integritu a bezpečnost vašich informací, snažíme se implementovat vhodná bezpečnostní opatření. Nemůžeme však zaručit, že neoprávněné třetí strany nebudou moci prolomit naše bezpečnostní opatření nebo používat naše informace pro nepatřičné účely. Další informace o zodpovědném zveřejňování informací společností Signify najdete na naší stránce koordinovaného zveřejnění chyb zabezpečení na adrese https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkty a služby ostatních

a. Přístup k výrobkům a službám ostatních: Služby mohou Produktům umožňovat interakci s produkty, aplikacemi a službami ostatních („Produkty a služby třetí strany“). Aby byla tato interakce možná, může být nutné vyměnit vaše Nabídky od uživatelů a Údaje o zařízení s příslušnými třetími stranami. Nesete zodpovědnost za interakci a používání Produktů a Služeb třetí strany a my nepřebíráme odpovědnost za Produkty a Služby třetí strany a jakékoli propojení jakýchkoli Produktů a Služeb třetí strany s našimi Produkty a Službami.

b. Standardy nebo prostředky komunikace: Produkty mohou používat různé otevřené nebo běžně dostupné standardy nebo prostředky komunikace a pracovat s chytrými nebo propojenými zařízeními, která také podobně využívají jiné produkty, systémy nebo služby, jež nevyrábíme. Takové produkty a související služby, které neurčíme nebo necertifikujeme jako kompatibilní s Produkty a Službami, nemusí s Produkty a Službami fungovat, a to ani když jsou specifikovány pro provoz stejnými nebo podobnými standardy či prostředky komunikace.

c. Odkaz na weby třetích stran: Náš web, aplikace nebo komunikace mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé weby třetí strany. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro usnadnění a vzhledem k tomu, že je nemáme pod kontrolou, nepodporujeme ani nezodpovídáme za obsah takových webů.

5. Vaše soukromí

a. Osobní údaje: Vaše soukromí je pro společnost Signify důležité. Naše Oznámení o ochraně soukromí platí pro používání Služeb. Přečtěte si tyto dokumenty prosím, protože mimo jiné popisují typy osobních údajů, které od vás shromažďujeme, o vašich Produktech a Službách, o tom, jakým způsobem můžeme vaše osobní údaje používat, právní základy zpracování vašich osobních údajů i vaše práva na soukromí. Pro konkrétní produkty a služby mohou být poskytována další oznámení o ochraně soukromí.

b. Soubory cookie: Společnost Signify může čas od času používat soubory cookie a jiné sledovací technologie. Přečtěte si prosím naše oznámení o souborech cookie, které je k dispozici na stránkách https://www.philips-hue.com/cookie-notice, kde najdete více informací o této technologii a účelech, pro které ji můžeme používat.

6. Pozastavení a ukončení služeb

a. Pozastavení služeb: Služby můžeme dočasně pozastavit, aniž bychom vám to oznámili, a to z bezpečnostních důvodů, kvůli selhání systému, z důvodu údržby a oprav nebo jiných okolností.

b. Ukončení nebo pozastavení vašeho přístupu ke službám: Máte možnost kdykoli přestat Služby používat. Vyhrazujeme si právo ukončit nebo pozastavit váš přístup ke Službám nebo odstranit váš uživatelský účet, pokud nastane některá z následujících okolností:

 • pokud se v dobré víře domníváme, že jste Služby nebo Produkty používali způsobem, který porušuje tyto Podmínky,
 • požaduje se od nás, abychom vyhověli právním požadavkům nebo nařízení soudu,
 • důvodně se domníváme, že vaše chování způsobuje uživateli, třetí straně nebo nám škodu nebo zodpovědnost,
 • během dvou let jste se nepřihlásili ke svému účtu.

7. Náš obsah a software

a. Práva na duševní vlastnictví: I když jsme vám udělili oprávnění používat naše Služby, zůstávají nám (a našim dodavatelům a poskytovatelům licencí) jakákoli práva na duševní vlastnictví, která v souvislosti se Službami máme (my a naši dodavatelé a poskytovatelé licencí). 

b. Náš obsah: Služby zahrnují obsah, který je naším vlastnictvím. Náš obsah můžete poskytovat způsobem, který umožňují tyto Podmínky, ale uchováváme si veškerá práva na duševní vlastnictví, která jsou součástí našeho obsahu. Neodebírejte, nezakrývejte ani neměňte žádné naše značky, loga nebo právní oznámení.

c. Obsah ostatních: Služby vám mohou poskytovat přístup k obsahu, který náleží jiným lidem nebo organizacím. Takový obsah nemůžete používat bez svolení této osoby či organizace nebo jiného zákonného povolení.

d. Software: Některé Služby zahrnují možnost přístupu a používání softwaru, například aplikace nebo softwaru vestavěného v Produktech. Udělujeme vám oprávnění tento software používat v rámci Služeb. Tato licence je celosvětová (takže ji můžete používat kdekoli ve světě), nevýhradní (takže můžeme licenci na software poskytnout i jiným), osobní (takže ji nemůžete rozšířit na nikoho jiného) a nepřevoditelná (takže nemůžete práva převést na někoho jiného). Některé ze Služeb zahrnují software, který je nabízen v rámci licenčních podmínek open source, které explicitně přepisují součásti těchto Podmínek, tak si prosím takové licence přečtěte.

e. Co není dovoleno: Nesmíte kopírovat, měnit, distribuovat, prodávat nebo pronajímat jakoukoli část Služeb nebo softwaru, který je součástí Služeb. Je rovněž zakázáno dekompilovat nebo se pokoušet extrahovat jakýkoli náš zdrojový kód, pokud to neumožňuje příslušná legislativa.

8. Vyloučení záruk a odpovědnost

a. Vyloučení záruk: I když bychom rádi, aby bylo vaše používání Služeb co nejpříjemnější a v míře, do které vkládáme ve Služby důvěru, upozorňujeme vás, že vám můžeme Služby poskytovat „tak, jak jsou“ a „podle dostupnosti“ a že nevydáváme žádné záruky, jistoty ani závazky v souvislosti se Službami (včetně obsahu Služeb, konkrétních funkcí Služeb nebo jejich dostupnosti, spolehlivosti nebo schopnosti plnit vaše potřeby), protože vždy existuje možnost, že věci nefungují předpokládaným způsobem. Pokud by už došlo k takové nepříjemnosti, že Služby nebudou fungovat, přijměte prosím naši nejupřímnější omluvu, protože chápeme, že to je nešťastné a nepohodlné. 

b. Naše odpovědnost: Neneseme odpovědnost za jakékoli nepřímé, následné, trestní, speciální nebo náhodné škody. Naše celková odpovědnost vyplývající z vašeho používání Služeb nebo s ním související je omezena na (i) poplatky, které jste uhradili za používání relevantních služeb během 3 měsíců předtím, než k porušení (pokud k nějakému) došlo; nebo (ii) 50 €, podle toho, která z těchto částek je nižší. Tyto podmínky omezují naše odpovědnosti pouze do míry, do které to umožňuje platná legislativa.

9. Vypořádání sporů, rozhodné právo a soudy

a. Do maximální míry povolené platnou legislativou a s výjimkou míry výslovně uvedené v následujících odstavcích v této části 9 nebo části 11 se tyto Podmínky, váš vztah s námi a vaše používání Služeb řídí zákony vašeho místa trvalého pobytu a obě strany se shodujeme, že budeme podléhat výhradní jurisdikci vašich místních soudů. Platnost Konvence Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a veškerá další legislativa, kterou se řídí aplikace zákonů každé další jurisdikce, jsou výslovně zamítnuty a vyloučeny.

b. Pokud jste státním příslušníkem USA, tyto Podmínky, váš vztah s námi a vaše používání Služeb se řídí zákony státu New Jersey, s výjimkou ustanovení o střetech zákonů a volby zákona. 

c. Jestliže jste státním příslušníkem Kanady, tyto Podmínky, váš vztah s námi a vaše používání Služeb se řídí zákony provincie Ontario bez vlivu na volbu nebo střet ustanovení zákonů.  

d. Pokud jste státním příslušníkem Francie, jsou výhradní jurisdikcí soudy v Nanterre. 

e. Jestliže jste státním příslušníkem Indie, pak souhlasíte, že v případě jakéhokoli rozdílu nebo sporu souhlasíte, že k řešení využijeme arbitrážní řízení vedené výhradním rozhodčím soudcem, kterého jmenují obě strany v souladu se zákonem o rozhodčím řízení a urovnání sporu z roku 2015 (v pozdějším znění). Místem rozhodčího řízení je Gurugram, Harijána.

f. Jestliže jste státním příslušníkem Srí Lanky, pak souhlasíte, že v případě jakéhokoli rozdílu nebo sporu souhlasíte, že k řešení využijeme arbitrážní řízení vedené výhradním rozhodčím soudcem, kterého jmenují obě strany v souladu se zákonem o rozhodčím řízení z roku 2005 (v pozdějším znění). Místem rozhodčího řízení je Nové Dillí, Indie.

g. Pokud jste státním příslušníkem Malajsie, jsou výhradní jurisdikcí soudy Západní Malajsie.

h. Pokud jste státním příslušníkem Číny, je výhradní jurisdikcí místní soud ve městě Šanghaji v Číně.

i. Pokud jste státním příslušníkem Tchaj-wanu, je výhradní jurisdikcí místní soud ve městě Tchaj-pej.

10. Co se týče těchto podmínek

a. Legislativa vám může udělovat určitá práva, která nemohou být omezena smlouvou, jako jsou tyto Podmínky. Tyto Podmínky žádným způsobem nemají omezovat tato práva.

b. Pokud se ukáže, že konkrétní ustanovení není platné nebo vymahatelné, nebude to mít vliv na jakékoli ustanovení těchto Podmínek.

c. Jestliže poté, co vyšlo najevo nedodržení těchto Podmínek z vaší strany, ihned nezakročíme, neznamená to, že tak nemůžeme učinit v budoucnu. 

d. Tyto Podmínky můžeme aktualizovat tak, aby odrážely změny Služeb nebo způsobu našeho podnikání nebo z právních, regulačních či bezpečnostních důvodů. Pokud provedeme změny, které vás výrazně ovlivňují, nabídneme vám možnost si změny projít a v případě, že o to budete požádáni, s nimi souhlasit, abyste mohli pokračovat v používání Služeb. Vaše nečinnost nebo další používání Služeb po takových upozorněních nebo oznámeních nebo vaše přijetí jakýchkoli změn, u nichž vyžadujeme váš předchozí souhlas, nám sděluje, že s těmito změnami souhlasíte. 

e. Ve vaší zemi nemusí být dostupné všechny Služby.

f. Informace o tom, jak nás kontaktovat, najdete na našem webu s produkty https://www.philips-hue.com/support#contact.

11. Podmínky platné pro určité výrobky, služby nebo země. Tento oddíl 11 uvádí další podmínky platné pro určité výrobky, služby nebo země. Pokud existují nějaké rozdíly mezi tímto oddílem 11 a jakýmikoli ustanoveními v těchto podmínkách mimo tento oddíl 11, má rozhodnou platnost tento oddíl 11.

 • Turecko: Místní telefonní číslo je 0850 390 19 22 a Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Přednostní přístup: Povolením přednostního přístupu pro určité funkce aplikace souhlasíte s přednostním přístupem k těmto funkcím („Funkce přednostního přístupu"), než budou zpřístupněny všem uživatelům, přičemž tyto funkce budou pravděpodobněji obsahovat chyby nebo jiné problémy, ke kterým obvykle nedochází ve standardních verzích („Standardní verze“) dostupných všem uživatelům. Funkce přednostního přístupu jsou poskytovány „tak, jak jsou“a „podle dostupnosti" s tím, že ani my, ani naše pobočky, poskytovatelé licencí a/nebo dodavatelé neposkytují žádné záruky ani závazky ohledně těchto funkcí (včetně jejich obsahu, specifické funkčnosti nebo dostupnosti, spolehlivosti a schopnosti naplnit vaše potřeby), protože vždy existuje možnost, že ne vše musí fungovat podle očekávání. Nemáme žádnou povinnost přenést funkce přednostního přístupu do standardní verze a můžeme je změnit nebo přerušit jejich zavádění. Funkce zahrnuté do vydané standardní verze se mohou lišit od funkcí přednostního přístupu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že ukončení vašeho používání funkcí přednostního přístupu je vaším výhradním právem a opravným prostředkem v případě možné nespokojenosti, kterou může vyvolat jejich používání, v souladu se zněním Oznámení o ochraně osobních údajů. V případě nešťastné skutečnosti, kdy by funkce přednostního přístupu nefungovaly, přijměte naši nejupřímnější omluvu, jelikož přirozeně chápeme, že je to mrzuté a nepříjemné. Pokud chcete přerušit přístup k funkcím přednostního přístupu, můžete jej kdykoli zakázat v aplikaci, a pokud to není možné, můžete odstranit a znovu nainstalovat aplikaci. Tato část o přednostním přístupu je platná pro funkce přednostního přístupu do vydání standardní verze nebo ukončení podpory (podle toho, co nastane dříve).

verze srpen 2021 – platné od App 4

Historie verzí Podmínek používání

App 3

Zobrazit >

Podmínky používání produktů Phillips Hue s podporou Bluetooth Zobrazit >

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu