Záruka

Smluvní podmínky záruky výrobce v Evropě týkající se výrobků Philips Hue s výjimkou žárovek Philips Hue, světelných pásů Philips Hue a příslušenství Philips Hue (dle klasifikace na webu www.philips-hue.com)

Tato dobrovolně poskytovaná záruka výrobce se na vás vztahuje, pokud jste spotřebitel a daný výrobek jste si zakoupili v Evropě. Vztahují se na produkty Philips Hue s výjimkou žárovek Philips Hue, světelných pásů Philips Hue a příslušenství Philips Hue (dle klasifikace na webu www.philips-hue.com).

Tento výrobek byl navržen a vyroben pouze pro běžné domácí užití v normálních podmínkách. V případě problémů s užíváním výrobku doporučujeme nejdříve se podívat do uživatelské příručky a na informace na našich webových stránkách. Jsou-li splněna ustanovení těchto smluvních podmínek, my, výrobce (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. 10461 5600 VB Eindhoven, Nizozemsko), ručíme za to, že hardwarové součásti tohoto zařízení zůstanou prosty vad, jak co do použitých materiálů, tak co do zpracování, po dobu dvou (2) let od jeho doručení, není-li na obalu výrobku uvedena jiná doba, a to za předpokladu, že bude s výrobkem zacházeno v souladu s pokyny pro jeho instalaci, údržbu a používání uvedenými v uživatelské příručce. Tato hardwarová záruka se vztahuje pouze na hardwarové součástí obsažené v originálním balení. Tato hardwarová záruka se nevztahuje na žádný software, a to ani v případě, že byl součástí balení nebo prodán společně s hardwarovými součástmi. Nezaručujeme, že při používání tohoto zařízení nebude docházet k přerušování nebo chybám. Není-li ustanoveními příslušných právních předpisů dáno jinak, jsou povinnosti vyplývající pro výrobce z této záruky omezeny na opravu vadného výrobku, poskytnutí náhradního výrobku výměnou za vadný výrobek či kompenzaci za pořizovací cenu vadného výrobku, dle jeho uvážení. Cena za připevnění, montáž či odstranění výrobku, náklady práce ani rozbité sklo, baterie a vyměnitelné žárovky nejsou součástí této záruky. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy naše opravné prostředky v rámci záruky neprodlužují ani neobnovují původní délku záruční lhůty. Jsme oprávněni dle našeho uvážení vyměnit vadný produkt, na který se vztahuje záruka, za produkt, který má drobné odchylky v designu a/nebo specifikacích, které neovlivňují funkčnost produktu. Chcete-li úspěšně uplatnit práva vyplývající z této záruky, je nutné, abyste nám (nebo našemu zástupci) na vyžádání poskytli doklad o koupi a vadný produkt ke kontrole. V rozsahu, v jakém to umožňují příslušné zákony, představují tyto zásady vše, za co je výrobce zodpovědný u vadných a nevyhovujících produktů. Výrobce nenese zodpovědnost za žádné další ztráty ani škody, vzniklé prostřednictvím výrobku nebo v souvislosti s ním (mimo jiné včetně ztráty dat či příjmu). Není ani povinen poskytnout kompenzaci za činnosti, jako je běžná údržba, zálohování či obnova dat.

Tato záruka výrobce vám zajišťuje práva nad rámec práv, která vám poskytují zákonné předpisy. To znamená, že tyto zde uvedené záruční výhody doplňují vaše zákonná práva a že vaše zákonná práva nejsou touto zárukou nijak omezena ani dotčena. V případě neshody výrobku máte zákonná práva, která jsou bezplatná. Můžete je uplatnit u společnosti, která vám výrobek prodala.

Tato záruka podléhá a může být nahrazena našimi zásadami ukončení podpory v rozsahu, v jakém se společnost Signify rozhodne ukončit podporu pro toto zařízení v souladu se svými zásadami ukončení podpory, které jsou k dispozici zde: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Pokud svůj výrobek předáte k opravě v jiné zemi, než ve které byl pořízen, budeme se jej snažit opravit v souladu se záručními podmínkami platnými v zemi, v níž jste jej zakoupili.
Chcete-li získat servis v rámci záruční doby této záruky výrobce, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips. Kontaktní údaje naleznete na: www.philips.com/lighting

Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu