Záruka

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Philips. Velmi si vážíme toho, že jste si vybral právě tuto značku, a rádi bychom vám tímto popřáli, ať se Vám náš výrobek co nejpříjemněji používá.

Tento výrobek byl navržen a vyroben pouze pro běžné domácí používání v normálních provozních podmínkách. Na obalu je uvedena průměrná životnost výrobku, která vychází z předpokládané průměrné doby používání až 3 hodiny denně, 7 dní v týdnu. V případě problémů s používáním výrobku doporučujeme nejdříve si prostudovat uživatelskou příručku a informace na našich webových stránkách. Za předpokladu dodržování zde uvedených podmínek a ujednání zaručujeme jako výrobce (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Nizozemsko), že hardwarové komponenty zařízení nebudou mít žádné vady v materiálu ani zpracování po dobu dvou (2) let od data zakoupení, není-li na obalu výrobku uvedena jiná doba a za předpokladu, že výrobek bude udržován v souladu s pokyny pro jeho čištění a údržbu uvedenými v uživatelské příručce. Tato omezená záruka se vztahuje výhradně na hardwarové komponenty obsažené v původním balení. Tato omezená záruka se nevztahuje na žádný software, a to ani v případě, že byl přibalen nebo prodán spolu s hardwarovými komponentami. Nezaručujeme, že toto zařízení bude fungovat bez přerušení nebo bezchybně. Není-li ustanoveními příslušných zákonů dáno jinak, jsou naše povinnosti vyplývající ze záruky omezeny buď na opravu vadného výrobku, poskytnutí náhradního výrobku výměnou za vadný výrobek, nebo kompenzaci za pořizovací cenu vadného výrobku, dle našeho uvážení. Součástí záruky nejsou náklady na připevnění, montáž či odstranění výrobku, náklady za odvedenou práci ani rozbité sklo, baterie a vyměnitelné žárovky. Nápravná opatření provedená v rámci záruky neprodlužují ani neobnovují původní délku záruční lhůty. Máme právo vadný výrobek dle vlastního uvážení v rámci záruky nahradit výrobkem s odlišným vzhledem a/nebo vlastnostmi, které nijak neovlivňují funkčnost výrobku. Chcete-li úspěšně uplatnit práva vyplývající z této záruky, musíte nám (nebo našemu zástupci) na vyžádání poskytnout doklad o koupi a vadný produkt ke kontrole. V maximálním rozsahu, v jakém to umožňují příslušné zákony, stanovuje tento dokument veškeré naše odpovědnosti jakožto výrobce v souvislosti s vadnými nebo nevyhovujícími výrobky. Neponeseme odpovědnost za žádné další ztráty ani škody vzniklé prostřednictvím výrobku nebo v souvislosti s ním (mimo jiné za ztrátu dat nebo příjmu). Nejsme ani povinni poskytnout kompenzaci za činnosti, jako je běžná údržba, zálohování či obnova dat. Tato záruka, kterou výrobce dobrovolně poskytuje, nijak neovlivňuje vaše práva vyplývající z příslušných zákonů.

Na tuto záruku se vztahují naše Zásady o ukončení podpory, které ji mohou nahrazovat, pokud se společnost Signify rozhodne ukončit podporu tohoto zařízení v souladu se svými Zásadami o ukončení podpory, které jsou dostupné zde: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Pokud svůj výrobek předáte k opravě v jiné zemi, než ve které byl pořízen, budeme se jej snažit opravit v souladu se záručními podmínkami platnými v zemi, v níž jste jej zakoupili.

Ohledně oprav v záruční lhůtě kontaktujte svého prodejce nebo zákaznické centrum společnosti Philips. Kontaktní údaje najdete na stránce www.philips.com/lighting.

Vyhrazujeme si právo na změny designu a technických specifikací.

Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu