Záruka

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku značky Philips. Velmi si vážíme toho, že jste si vybral právě tuto značku, a rádi bychom Vám tímto popřáli, ať se Vám náš výrobek co nejpříjemněji užívá.

Tento výrobek byl navržen a vyroben pouze pro běžné domácí užití v normálních podmínkách. Na obalu je (v souladu s normami L70B50 a IEC60969) uvedena průměrná životnost výrobku, která vychází z předpokládané doby svícení 3 hodiny denně. V případě problémů s užíváním výrobku doporučujeme nejdříve se podívat do uživatelské příručky a na informace na našich webových stránkách. V souladu s podmínkami zde uvedenými, výrobce (Signify Netherlands B. V., International Business Reply Service I. B. R. S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Nizozemsko) poskytuje záruku za to, že tento výrobek zůstane prost vad, jak co do použitých materiálů, tak co do zpracování, po dobu dvou (2) let od jeho zakoupení, není-li na obalu výrobku uvedena jiná doba, za předpokladu, že bude s výrobkem zacházeno v souladu s pokyny pro jeho čištění a údržbu uvedenými v uživatelské příručce. Není-li ustanoveními příslušných zákonů, od nichž se nelze odchýlit, dáno jinak, jsou povinnosti vyplývající pro výrobce z této záruky omezeny na opravu vadného výrobku, poskytnutí náhradního výrobku výměnou za vadný výrobek či vrácení pořizovací ceny vadného výrobku, a to dle výlučného uvážení výrobce. Záruka se nevztahuje na (de)montáž, instalaci či odstranění výrobku, práci s tím spojenou, ani na rozbité sklo, baterie a vyměnitelné žárovky. Opravy provedené výrobcem v záruční lhůtě neprodlužují ani neobnovují původní délku záruční lhůty. Výrobce má právo vadný výrobek dle uvážení v rámci záruky nahradit výrobkem s drobnými odchylkami ve vzhledu a/nebo vlastnostech, které nijak neovlivňují funkčnost výrobku. Chcete-li úspěšně uplatnit práva vyplývající z této záruky, je nutné, abyste nám (nebo našemu zástupci) na vyžádání poskytli doklad o koupi a vadný produkt ke kontrole. V rozsahu, v jakém to umožňují příslušné zákony, představuje obsah této záruky vše, za co je výrobce zodpovědný u vadných a nevyhovujících produktů. Výrobce nenese odpovědnost za žádné další ztráty ani nepřímé či následné škody, vzniklé prostřednictvím výrobku nebo v souvislosti s ním (včetně, nikoliv však výlučně ztráty dat či příjmu). Není ani povinen poskytnout náhradu za činnosti, jako je běžná údržba, zálohování či obnova dat. Tato záruka, kterou výrobce dobrovolně poskytuje, nijak neovlivňuje vaše práva vyplývající z ustanovení příslušných zákonů, od nichž se nelze odchýlit.

Pokud svůj výrobek dáte k opravě v jiné zemi, než ve které byl zakoupen, budeme se jej snažit opravit v souladu se záručními podmínkami platnými v zemi, v níž jste jej zakoupili.

Ohledně oprav v záruční lhůtě kontaktujte svého prodejce nebo zákaznické centrum společnosti Philips Consumer Care. Kontaktní informace naleznete na stránce: www.philips.com/lighting .

Vyhrazujeme si právo na změny designu a technických specifikací.

Philips a znak/logo Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.