Podmínky aplikace Philips Hue Sync TV

UŽIVATELE, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSILI K ODBĚRU PŘEDPLATNÉHO S PLATBOU MĚSÍČNĚ, UPOZORŇUJEME, ŽE ODDÍL 2.m OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ KLAUZULI O AUTOMATICKÉM OBNOVENÍ: POKUD NÁS NEUVĚDOMÍTE PŘED KONCEM AKTUÁLNÍHO OBDOBÍ MĚSÍČNÍHO PŘEDPLATNÉHO, ŽE NECHCETE V PŘEDPLATNÉM POKRAČOVAT, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SE VÁŠ MĚSÍČNÍ PLÁN PŘEDPLATNÉHO AUTOMATICKY OBNOVÍ, A DÁVÁTE NÁM SVOLENÍ ÚČTOVAT VÁM AKTUÁLNĚ PLATNÝ POPLATEK ZA KAŽDÉ MĚSÍČNÍ OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ METODY, KTEROU JSTE ZADALI V SAMSUNG APPS.

1. Informace v tomto dokumentu a úprava vzájemného vztahu

a. Víme, že je lákavé tyto podmínky používání aplikace Philips Hue Sync TV (dále jako „podmínky“) nečíst, ale je důležité jim porozumět, abyste věděli, co od nás můžete očekávat, a také co my požadujeme od vás.

b. Smlouva mezi námi: Když si objednáte a zaplatíte aplikaci Philips Hue Sync TV („aplikaci“) prostřednictvím Samsung Apps a přijmete tyto podmínky, vznikne mezi vámi a námi platná, závazná a vymahatelná smlouva, která se řídí těmito podmínkami („smlouva“). Když používáme výrazy jako „my“, „nás“, „naše“ nebo „Signify“, máme tím na mysli společnost Signify Netherlands B.V. s registračním číslem Nizozemské obchodní komory 17061150, DIČ NL009076992B01 a obchodním sídlem na adrese High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nizozemsko.

c. Věkové požadavky: Potvrzujete, že jste dosáhli zákonného věku pro uzavření smlouvy.

d. Co tato smlouva upravuje: Smlouva upravuje váš přístup k aplikaci a její používání.

e. Co tato smlouva neupravuje: Nákupy osvětlovacích produktů Philips Hue („produkty Philips Hue“), přístup k softwaru ve vašich produktech Philips Hue a jeho používání a také přístup k naší aplikaci Philips Hue a její používání při ovládání produktů Philips Hue se řídí samostatnými smlouvami (včetně podmínek prodeje platných při vašem nákupu produktů Philips Hue a podmínek používání Philips Hue) a tato smlouva je neupravuje.

f. Právo odstoupit: Máte právo na odstoupení od smlouvy během čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení vyprší po čtrnácti (14) dnech od uzavření smlouvy. Právo odstoupit můžete uplatnit tak, že v nabídce nastavení v aplikaci přejdete do sekce „O aplikaci“ a stisknete tlačítko „Požádat o refundaci“. Žádost pak neprodleně zpracujeme. Pokud jste spotřebitelem v Evropském hospodářském prostoru (EHP), můžete nás o rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy informovat také jednoznačným prohlášením zaslaným poštou (na adresu Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands, FAO: Legal Department), e-mailem (support.hue.syncapp@signify.com) nebo kontaktním formulářem online (použijte tento odkaz: https://www.philips-hue.com/support#contact). Můžete použít šablonu formuláře o odstoupení uvedenou v příloze I těchto podmínek, není to však povinné. Oznámení o odstoupení je potřeba poslat před vypršením výše zmíněné čtrnáctidenní lhůty. Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás za aplikaci obdrželi, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy budeme o vašem rozhodnutí o odstoupení od smlouvy informováni. Vrácení platby provedeme pomocí stejné platební metody, kterou jste použili vy, pokud jste se s námi výslovně nedohodli jinak. Ve spojení s tímto vrácením platby nebudete platit žádné poplatky. Upozorňujeme, že v případě využití měsíčního předplatného (podle definice uvedené níže) můžete právo na odstoupení uplatnit pouze během prvního předplatitelského období – po automatickém obnovení už nikoli.

2. Funkce a podmínky použití.

a. Funkce aplikace: Funkce a konkrétní požadavky nezbytné pro používání aplikace jsou popsány v Samsung Apps (viz část „Další informace“) („“popis aplikace“).

b. Konkrétní zařízení Samsung:

 • Aplikaci je možné používat pouze v kompatibilních zařízeních Samsung („zařízení Samsung“), které si musíte koupit a provozovat samostatně.
  (i) Při jednorázové platbě (tak, jak je definována níže) je možné aplikaci do každého zařízení Samsung stáhnout jen jednou a po stažení ji není možné přenést do jiného zařízení Samsung. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že aplikace bude fungovat jen se zařízením Samsung, do kterého jste ji stáhli. Jedno předplatné aplikace vás opravňuje k jejímu používání pouze v jednom zařízení Samsung.
  (ii) V případě měsíčního předplatného je možné aplikaci stáhnout do omezeného počtu zařízení Samsung (tak, jak je uvedeno v popisu aplikace). Toto omezení se může čas od času měnit. S každým zařízením Samsung, do kterého si aplikaci stáhnete, je nutné propojit stejné účty Samsung a Philips Hue. Na souběžné používání aplikace ve více zařízeních Samsung se mohou vztahovat další požadavky, které mohou souviset například s připojením jednotlivých zařízení Samsung s produktem Philips Hue Bridge.
 • Jestliže už nebudete oprávněni takové zařízení Samsung používat (například proto, že jste ho prodali), máte povinnost spárování aplikace okamžitě zrušit a aplikaci přestat používat (pokud nejde o měsíční předplatné spojené s jiným zařízením Samsung).
 • Společnost Signify nenese odpovědnost za zařízení Samsung ani za jakékoli úkony (nebo jejich opomenutí) společnosti Samsung či jejích poskytovatelů služeb prostřednictvím zařízení Samsung (včetně jakýchkoli budoucích aktualizací zařízení Samsung), v jejichž důsledku nebude aplikace fungovat podle popisu aplikace.
 • Nejsme odpovědní za to, abychom vám poskytli uživatelský účet Samsung.
 • Neneseme odpovědnost za zprovoznění aplikace ve vašem zařízení Samsung ani za případné odmítnutí jejího zprovoznění ve vašem zařízení Samsung ze strany společnosti Samsung.

c. Dodání: Jakmile si aplikaci koupíte v Samsung Apps, stáhne se (automaticky) do vašeho zařízení Samsung.

d. Synchronizace a provoz:

 • Je na vaší odpovědnosti (i) synchronizovat aplikaci podle pokynů, které vám dáme k dispozici, (ii) zajistit vše potřebné, co je uvedeno v popisu aplikace, (iii) aplikaci po instalaci otestovat a (iv) soustavně dodržovat podmínky popsané v popisu aplikace.
 • Tímto se výslovně zříkáme veškeré odpovědnosti za vaše závazky a povinnosti spojené se synchronizací aplikace a zajištěním a dodržováním všech podmínek uvedených v popisu aplikace.

e. Udělení práva na používání aplikace: Za předpokladu, že dodržíte podmínky smlouvy, vám udělíme omezené, nevýhradní a odvolatelné právo používat aplikaci výhradně v zařízení Samsung v souladu se zamýšlenými způsoby použití („právo na používání“). Pokud toto právo na používání neodvoláme nebo nezanikne podle těchto podmínek, zůstane v platnosti („“období práva na používání“):

 • po dobu trvání předplatného a všech jeho obnovení (pokud použijete měsíční předplatné), nebo
 • po dobu pěti (5) let v případě jednorázové platby, jestliže se společnost Signify (dle vlastního uvážení) nerozhodne aplikaci dál podporovat i po uplynutí této doby pomocí aktualizací týkajících se zabezpečení, kvality a interoperability v souladu s našimi zásadami pro ukončení podpory zmíněnými níže v oddílu 2.g a po určenou dobu. Souhlasíte s tím, že aplikaci nebo své právo na používání nebudete nijak přenášet do jiného zařízení Samsung.

Aplikace a její obsah jsou licencovány (neprodáváme vám je, ani je na vás nepřevádíme) a my a naši poskytovatelé licencí si ponecháváme vlastnictví všech jejich kopií i po instalaci do vašeho zařízení Samsung. K povoleným způsobům používání nepatří právo na přímý nebo nepřímý přenos, vysílání, redistribuci, přeposílání nebo doručování aplikace či jakékoli části dat, informací nebo obrázků tvořících aplikaci žádné jiné osobě nebo subjektu v žádném formátu (mimo jiné včetně framingu, deep linkingu nebo vkládání (embeddingu)) a žádným způsobem.

f. Registrace uživatelských účtů:

 • K používání aplikace potřebujete uživatelské účty Samsung a Philips Hue.
 • Objednávání, fakturace a platby za aplikaci probíhají přes Samsung Checkout.

g. Aktualizace aplikace:

 • Aplikaci můžeme aktualizovat pomocí (i) aktualizací týkajících se zabezpečení a kompatibility (včetně těch, které zajistí její fungování při aktualizacích firmwaru zařízení Samsung), (ii) změn v designu a uživatelském prostředí aplikace (včetně těch, které se týkají zlepšení navigace a změn v pokynech pro branding), (iii) oprav chyb a havárií nebo (iv) dodatečných funkcí. Všechny tyto aktualizace označujeme jako „aktualizace“. Aktualizace poskytujeme a vyžadujeme jejich implementaci, abychom zajistili, že všichni uživatelé aplikace budou používat nejnovější verzi a bránit se tak chybám v zabezpečení, udržovat kompatibilitu s aktualizovaným firmwarem a využívat výhod nejnovějšího prostředí aplikace.
 • Pokud některá z aplikací významnějším způsobem nepříznivě ovlivní vaše používání aplikace nebo přístup k ní, budete oprávněni ukončit smlouvu a my vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle zbývajícího období práva na používání).
 • Na aplikaci se vztahují naše zásady pro ukončení podpory (dostupné samostatně na našem webu na adrese www.philips-hue.com/endofsupportpolicy).
 • Aktualizace (včetně těch, která řeší významná bezpečnostní rizika) mohou probíhat automaticky bez dalšího upozornění nebo vašeho dalšího souhlasu. S těmito automatickými aktualizacemi souhlasíte. Pokud si nepřejete, aby se automaticky instalovaly, můžete to vyznačit v nastavení Samsung Apps (prostřednictvím domovské obrazovky). Také vás můžeme požádat, abyste si aktualizace nainstalovali sami – udržování aplikace v aktuálním stavu je na vaší odpovědnosti.
 • Pokud aktualizace nenainstalujete (v přiměřené době od žádosti o instalaci), můžete se vystavit rizikům (například bezpečnostním) nebo to může mít nepříznivý vliv na funkce aplikace a na naši schopnost zajistit vám její provoz. Neneseme žádnou odpovědnost za žádné náklady, škody, bezpečnostní či jiná rizika, nefunkčnost nebo problémy s výkonem vyplývající z nenainstalování důležitých aplikací.

h. Vaše chování: Aplikaci je možné používat pouze k zákonným účelům a nesmí se používat způsobem, který porušuje naše výslovně vyhrazená práva, práva našich dodavatelů a poskytovatelů licencí a práva třetích stran nebo do nich zasahuje. Souhlasíte s tím, že aplikaci budete používat v souladu se smlouvou. Budete dodržovat platné zákony a předpisy včetně vývozních kontrol a sankcí a také práv na soukromí a duševní vlastnictví.

i. Používání s video nebo audio obsahem: Upozorňujeme, že pokud budete aplikaci používat ve spojení s určitým video nebo audio obsahem, mohou vznikat kombinace světel, které mohou být nepříjemné nebo způsobovat epileptické záchvaty. V takovém případě přestaňte aplikaci s tímto obsahem synchronizovat.

j. Pokud nastane problém:

 • Budeme se snažit zajistit, aby bylo používání aplikace v rámci technických a provozních možností pokud možno nepřerušované, nemůžeme však nepřerušené používání slíbit. S výjimkou rozsahu vyžadovaného platnými zákony se aplikace poskytuje „TAK, JAK JE“ a „PODLE DOSTUPNOSTI“ a v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony ODMÍTÁME JAKÉKOLI ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠENÍ PRÁV A JAKÉKOLI ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODOVÁNÍ NEBO VYUŽITÍ OBCHODU. Neposkytujeme žádnou záruku, že aplikace splní vaše požadavky nebo že bude dostupná nepřetržitě, bezpečně nebo bez chyb. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně kvality jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaných prostřednictvím aplikace. Neposkytujeme a tímto odmítáme jakoukoli předpokládanou záruku, že provoz aplikace bude bezchybný nebo nepřerušovaný. Může docházet k dočasným výpadkům aplikace kvůli technickým potížím, údržbě, testování nebo aktualizacím.
 • Pokud jste spotřebitelem v Evropském hospodářském prostoru (EHP), pak vám zákony na ochranu spotřebitele v EHP poskytují právní záruku pokrývající soulad aplikace s předpisy. V rámci této záruky se budeme věnovat nápravě jakéhokoli nesouladu, který zjistíte během období práva na používání.
 • Pokud narazíte na jakékoli problémy s funkčností aplikace, kontaktujte nás prostřednictvím našich kanálů péče o zákazníky (kontaktní údaje pro svou lokalitu najdete na tomto odkazu: https://www.philips-hue.com/support#contact). Vynaložíme veškeré přiměřené úsilí k nápravě vámi oznámené závady v souladu s naším standardním procesem, jehož součástí je (i) shromažďování informací o nahlášené události z různých zdrojů; (ii) posouzení dopadů pomocí vhodných nástrojů za účelem stanovení priority incidentu; a (iii) definice a implementace řešení vhodného pro konkrétní přidělenou prioritu – může jít o přechodné řešení (např. hotfix nebo workaround) nebo budoucí (krátkodobá či dlouhodobá) aktualizace („proces podpory“).
 • Pokud během období práva na používání nedokážeme odstranit závadu v souladu s naším procesem podpory a závada bude přímo souviset s aplikací a jedině s ní, budete oprávněni ukončit smlouvu a my vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku za dobu, během které došlo k výpadku funkcí (vypočítanou podle období práva na používání).

k. Komunikace související se službami: Někdy vám zasíláme oznámení a další informace prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace. Máte-li jakékoli dotazy týkající se aplikace nebo těchto podmínek, kontaktujte nás prostřednictvím našich kanálů péče o zákazníky.

l. Zpětná vazba: Zpětnou vazbu k aplikaci vítáme. Pokud se rozhodnete nám ji poskytnout, budeme ji moci dále používat, aniž bychom vůči vám měli jakoukoli povinnost.

m. Platební plány; Ceny a fakturace:  

 • Naši aplikaci si budete moci užívat po pořízení jednoho z následujících předplatných:
  (i) jednorázové platby, která vám zpřístupní aplikaci v období práva na používání stanoveného v oddílu 2.e ve druhém bodě („jednorázová platba“), nebo
  (ii) měsíčního předplatného, které bude pokračovat, dokud je nezrušíte („měsíční předplatné“). Platby vám budou účtovány první den každého následujícího měsíčního období. POKUD NÁS PŘED KONCEM AKTUÁLNÍHO OBDOBÍ MĚSÍČNÍHO PŘEDPLATNÉHO NEUVĚDOMÍTE, ŽE NECHCETE V PŘEDPLATNÉM POKRAČOVAT, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SE VAŠE MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ AUTOMATICKY OBNOVÍ, A DÁVÁTE NÁM SVOLENÍ ÚČTOVAT VÁM AKTUÁLNĚ PLATNÝ POPLATEK ZA KAŽDÉ MĚSÍČNÍ OBDOBÍ PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ METODY, KTEROU JSTE NASTAVILI V SAMSUNG APPS.
 • Všechny ceny, slevy a propagační akce, které vyhlašujeme, se mohou bez upozornění měnit (kromě níže uvedených případů týkajících se měsíčního předplatného). Ceny uvádíme v místní měně. Cena účtovaná za aplikaci bude platit v době zadání objednávky a bude uvedena na faktuře.
 • Změny příslušných poplatků v případě jednorázové platby se budou týkat pouze objednávek zadaných až po těchto změnách. Pokud změníme poplatky spojené s měsíčním předplatným, což se může čas od času stát, oznámíme vám tuto změnu a datum její účinnosti nejméně třicet (30) dní předtím, než k ní dojde. Změnu můžete během třiceti (30) dní odmítnout tak, že svoje předplatné bez dalších nákladů zrušíte. Ke zrušení dojde na konci aktuálního měsíčního období a po něm se měsíční předplatné už neobnoví. Pokud změnu poplatku před nabytím účinnosti neodmítnete zrušením předplatného, budeme mít za to, že s ní souhlasíte. Změna pak bude platit od data uvedeného v našem oznámení, ale změněný poplatek se vám naúčtuje až k příštímu datu splatnosti.
 • Pro obyvatele Evropské unie je v uvedené ceně aplikace zahrnuta daň z přidané hodnoty. Ceny však nemusí zahrnovat další platné místní daně nebo cla, například platné státní daně z obratu pro rezidenty Spojených států. Všechny takové daně a poplatky se připočtou k celkové splatné částce před nákupem a v e-mailu s potvrzením objednávky. Pokud platíte kreditní kartou, bude celková částka za celou objednávku uvedena ve vašem výpisu v místní měně.
 • Nákupy probíhají přímo v Samsung Apps a platba vám dává právo na používání aplikace podle podmínek smlouvy. S dotazy ohledně plateb nás prosím kontaktujte prostřednictvím kanálů péče o zákazníky (kontaktní údaje pro svou lokalitu najdete na tomto odkazu: https://www.philips-hue.com/support#contact).
 • Zpracování plateb (včetně zpracování karet, výměny měn, ověřování totožnosti, analýzy podvodů a dodržování předpisů) se provádí prostřednictvím Samsung Apps TV Seller Office. Od společnosti Samsung získáváme a zpracováváme následující data v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů: číslo faktury, ID aplikace, název aplikace, ID produktu, název produktu, e-mailovou adresu (ID účtu Samsung), UID kupujícího, vlastní ID objednávky, poštovní směrovací číslo, měnu, částku, platební metodu, typ transakce, stav produktu, stav transakce, datum objednávky, datum vrácení platby a částku na dárkové kartě nebo kuponu.
 • V případě, že neobdržíme platbu prostřednictvím Samsung Apps, vyhrazujeme si právo zrušit vaše měsíční předplatné.
 • Své měsíční předplatné můžete kdykoli zrušit s platností od konce aktuálního měsíčního období. Aplikaci můžete mezitím dál používat.
3. Vaše informace a bezpečnostní opatření.

a. Uživatelské vstupy a data aplikace: Do aplikace můžete ukládat svoje informace nebo je jejím prostřednictvím (či přímo jí) poskytovat – tyto informace označujeme jako „uživatelské vstupy“. Pokud se rozhodnete nějaké uživatelské vstupy poskytnout, ujistěte se, že k tomu máte potřebná oprávnění (včetně níže uvedených práv) a že je to zákonné. Aplikace nám dále bude poskytovat informace o tom, jak ji používáte, a o různých zařízeních, službách třetích stran nebo jiných aplikacích, které si s aplikací propojíte, což se často děje automaticky – tyto informace označujeme jako „data aplikace“. Uživatelské vstupy a data aplikace zůstávají vaším majetkem. To znamená, že vám k nim zůstávají veškerá práva.

b. Právo na používání vašich uživatelských vstupů a dat aplikace: V souladu s vašimi právy na ochranu soukromí uvedenými v oddílu 5 níže nám (a také podle našich požadavků a požadavků společnosti Samsung, našich poskytovatelů licencí a služeb a dodavatelů) používáním aplikace udělujete celosvětovou a bezplatnou licenci na následující:

 • hostování, reprodukování, distribuce, úpravy, komunikace a používání vašich uživatelských vstupů a dat aplikace (například nám, společnosti Samsung a našim poskytovatelům licencí a služeb a dodavatelům umožňujete tyto informace ukládat v našich systémech a zpřístupňovat je),
 • udělení přístupu k vašim uživatelským vstupům a datům aplikace nám a podle našich požadavků, dále také společnosti Samsung a našim poskytovatelům licencí a služeb a dodavatelům v rámci vašeho zařízení Samsung (podle popisu v oddílu 4 níže),

pro účely:

 • provozování a zdokonalování aplikace (včetně tvorby aktualizací),
 • vývoje nových technologií a služeb pro nás,
 • a jiné účely popsané v našem platném Oznámení o ochraně osobních údajů dostupném na adrese https://www.philips-hue.com/privacy („Oznámení o ochraně osobních údajů“).

c. Bezpečnostní opatření: Snažíme se implementovat vhodná bezpečnostní opatření. Nemůžeme však zaručit, že neoprávněné třetí strany je nedokážou nikdy prolomit. Další informace o odpovědném zveřejňování informací ze strany společnosti Signify najdete na naší stránce koordinovaného zveřejňování chyb zabezpečení na adrese https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Přístup k vašemu zařízení Samsung.

Aplikace umožnuje produktům Philips Hue komunikovat a spolupracovat s ní a se zařízením Samsung, ve kterém je nainstalovaná. Aby tyto interakce mohly fungovat, my nebo naši poskytovatelé služeb si možná budeme muset vyměňovat vaše uživatelské vstupy a data aplikace se společností Samsung nebo jejími poskytovateli služeb. Za používání svého zařízení Samsung máte odpovědnost vy a my za něj žádnou odpovědnost neneseme. Kromě ustanovení zásad pro ukončení podpory nezaručujeme, že zařízení Samsung bude s aplikací kompatibilní. V zájmu usnadnění provozu aplikace udělujete nám a našim poskytovatelům služeb právo umožnit aplikaci využívat procesor, šířku pásma připojení a prostor úložiště zařízení Samsung. Pro účely světelné synchronizace aplikace používá data související s barevnými body na obrazovce, aby vám s jejich pomocí zpříjemnila požitek ze světel. Kvůli zajištění kompatibility má aplikace přístup k údajům o verzi firmwaru vašeho zařízení Samsung, aby mohla zjistit, zda máte kompatibilní model televize a firmwaru.

5. Vaše soukromí

a. Osobní údaje: Vaše soukromí je pro nás důležité. Na používání aplikace se vztahuje naše oznámení o ochraně osobních údajů, které najdete na adrese https://www.philips-hue.com/privacy. Tyto dokumenty si přečtěte, protože mimo jiné popisují, jaké typy osobních údajů od vás shromažďujeme, jak je můžeme používat, na jakých právních základech je můžeme zpracovávat a jaká máte práva související s ochranou soukromí.

b. Soubory cookie: Při některých příležitostech můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie. Další informace o těchto technologiích a o tom, k jakým účelům je můžeme používat, najdete v našem oznámení o souborech cookie na adrese https://www.philips-hue.com/cookie-notice.

6. Doba trvání, pozastavení a ukončení platnosti vašeho práva na používání

a. Doba trvání: Smlouva bude platit po celé období vašeho práva na používání, pokud podle těchto podmínek nebude platnost tohoto práva ukončena dříve nebo naopak prodloužena.

b. Dočasné pozastavení platnosti: Platnost vašeho práva na používání můžeme dočasně pozastavit, aniž bychom vám to oznámili, a to z bezpečnostních důvodů, kvůli selhání systému, z důvodu údržby a oprav nebo jiných okolností.

c. Ukončení nebo pozastavení platnosti vašeho práva na používání: Aplikaci můžete kdykoli přestat používat. Vyhrazujeme si právo ukončit platnost vašeho práva na používání a smlouvy, pokud nastane některá z následujících okolností:

 • použijete aplikaci v rozporu se smlouvou,
 • dočasně nebo trvale zrušíme plány předplatného (kromě jednorázové platby, na kterou se budou vztahovat naše zásady pro ukončení podpory);
 • požaduje se od nás, abychom vyhověli právním požadavkům nebo nařízení soudu,
 • z vašeho chování pro uživatele, třetí stranu nebo nás vyplývají škody nebo zákonná odpovědnost.

d. Důsledky ukončení platnosti: Při ukončení smlouvy okamžitě končí platnost vašeho práva na používání (aniž by bylo dotčeno vaše právo na zrušení měsíčního předplatného s platností ke konci měsíčního období). Ustanovení smlouvy, která by svou povahou trvala i po vypršení nebo ukončení smlouvy, zůstanou v platnosti.

7. Náš obsah a software

a. Práva na duševní vlastnictví: I když vám udělujeme oprávnění používat aplikaci, společně s našimi dodavateli a poskytovateli licencí si uchováváme veškerá práva na duševní vlastnictví, která v aplikaci máme. Všechny ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy, loga, názvy domén a další prvky značky Philips Hue („prvky značky“) jsou výhradním vlastnictvím naším nebo našich poskytovatelů licencí. Tyto podmínky vám neudělují žádná práva používat prvky značky pro komerční ani nekomerční použití.

b. Náš obsah: Aplikace zahrnuje obsah, který je naším vlastnictvím. Náš obsah můžete používat způsobem, který umožňují tyto podmínky, ale uchováváme si veškerá práva na duševní vlastnictví, která máme s naším obsahem spojená. Neodebírejte, nezakrývejte ani neměňte žádné naše značky, loga nebo právní oznámení.

c. Co není dovoleno: Nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, prodávat nebo pronajímat jakoukoli části aplikace ani dekompilovat nebo se pokoušet extrahovat jakýkoli náš zdrojový kód, pokud to neumožňuje příslušná legislativa.

8. Odškodnění

TATO SMLOUVA JE URČENA POUZE K VAŠEMU PROSPĚCHU. PROTO V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÁS ODŠKODNÍTE, BUDETE BRÁNIT A ZBAVÍTE ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI SE (I) VŠEMI NÁROKY, ŽALOBAMI A JAKÝMIKOLI JINÝMI PRÁVNÍMI KROKY TŘETÍCH STRAN VŮČI NÁM V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM APLIKACE V ROZPORU S PRÁVEM NA POUŽÍVÁNÍ NEBO S TOUTO SMLOUVOU („KROKY TŘETÍCH STRAN“) A (II) JAKÝMIKOLI, VEŠKERÝMI SOUVISEJÍCÍMI ZTRÁTAMI, ŠKODAMI, VYROVNÁNÍMI A ROZSUDKY (VČETNĚ PLATBY NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, KTERÉ NÁM, SPOLEČNOSTI SAMSUNG NEBO NAŠIM POSKYTOVATELŮM SLUŽEB VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI TAKOVÝMI KROKY TŘETÍCH STRAN („ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S TŘETÍMI STRANAMI“) I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU TAKOVÉ PRÁVNÍ KROKY TŘETÍ STRANY A ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S TŘETÍ STRANOU VYCHÁZET Z NAŠÍ NEDBALOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO STUPNĚ, PORUŠENÍ SMLOUVY, ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEDODRŽENÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ NEBO JINÉHO POCHYBENÍ. NIC OBSAŽENÉHO V TOMTO DOKUMENTU NEBUDE CHÁPÁNO TAK, ŽE BY TO VYŽADOVALO JAKÉKOLI ODŠKODNĚNÍ, KTERÉ BY ZPŮSOBILO, ŽE BY TENTO CELÝ ODDÍL NEBO JEHO ČÁST BYLY NEPLATNÉ NEBO NEUPLATNITELNÉ PODLE PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA. TATO ODPOVĚDNOST ZA ODŠKODNĚNÍ SE NEBUDE VZTAHOVAT NA ŽÁDNÉ ÚMYSLNÉ, BEZOHLEDNÉ, ZÁMĚRNÉ NEBO LEHKOMYSLNÉ PROVINĚNÍ Z NAŠÍ STRANY NEBO HRUBOU NEDBALOST V TĚCH STÁTECH/PROVINCIÍCH/ZEMÍCH, KTERÉ NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA HRUBOU NEDBALOST. „TŘETÍ STRANA“ JE ZDE DEFINOVÁNA TAK, ABY ZAHRNOVALA JAKOUKOLI OSOBU ČI SUBJEKT, KTERÉ NEJSOU ZAHRNUTÉ VE SMLOUVĚ, MIMO JINÉ VČETNĚ MANŽELKY/MANŽELA, PŘÍBUZNÉHO, HOSTA, NÁJEMNÍKA, ZAMĚSTNANCE NEBO POJIŠŤOVNY.

9. Odpovědnost:

a. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, NÁSOBNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA UŠLÉ ZISKY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA RIZIKO TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY KROKŮ (AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINÉ) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM PŘÍPADNĚ ZA APLIKACI ZAPLATILI. TOTO OMEZENÍ JE KUMULATIVNÍ A NEBUDE NAVYŠOVÁNO EXISTENCÍ VÍCE UDÁLOSTÍ NEBO NÁROKŮ. ZŘÍKÁME SE VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU ZE STRANY NAŠICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDEME ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI UŽIVATELSKÉ VSTUPY, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI CHYB ČI OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI UŽIVATELSKÉM VSTUPU, NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VYSTAVENÍM JAKÉMUKOLI UŽIVATELSKÉMU VSTUPU PŘENÁŠENÉMU NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉMU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE. APLIKACI POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. MÁTE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘIMĚŘENOU OCHRANU A ZÁLOHOVÁNÍ DAT NEBO ZAŘÍZENÍ UŽÍVANÝCH V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM APLIKACE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÁS ZBAVÍTE ODPOVĚDNOSTI, A ZAVAZUJETE SE, ŽE NÁS NEBUDETE ŽALOVAT V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI NÁROKY ZALOŽENÝMI NA VAŠEM POUŽÍVÁNÍ APLIKACE.

b. Tyto podmínky omezují naši odpovědnost pouze do té míry, do které to umožňuje platná legislativa. Kromě odpovědnosti popsané výše neseme odpovědnost pouze za porušení těchto podmínek z naší strany v souladu s platnými právními předpisy.

c. Nemáme žádnou odpovědnost vůči vám ve spojení s výpadky či selháními internetu nebo jiných služeb, které vzniknou v důsledku činnosti státních orgánů, jiných třetích stran nebo událostí, nad kterými nemáme přiměřenou kontrolu.

10. Vypořádání sporů, rozhodné právo a soudy

a. S případnými stížnostmi nás prosím kontaktujte prostřednictvím kanálů péče o zákazníky (kontaktní údaje pro svou lokalitu najdete na tomto odkazu: https://www.philips-hue.com/support#contact).

b. Váš vztah s námi, vaše používání aplikace a veškeré nároky vznikající v souvislosti s touto smlouvou se řídí právními předpisy jurisdikce vašeho místa trvalého pobytu (bez ohledu na zásady volby práva nebo kolizních norem vaší jurisdikce). Platnost Konvence Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a veškerá další legislativa, kterou se řídí aplikace právních předpisů jakékoli jiné jurisdikce, jsou výslovně zamítnuty a vyloučeny.

c. Jste-li spotřebitelem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a máte-li pocit, že vaše stížnost není náležitě vyřešena, můžete (ale nejste povinni) použít evropskou platformu řešení sporů online (ODR).

11. Co se týče těchto podmínek

a. Legislativa vám může udělovat určitá práva, která nemohou být omezena smlouvou, jako je tato. Tyto podmínky žádným způsobem nemají tato práva omezovat.

b. Pokud se ukáže, že konkrétní ustanovení není platné nebo vymahatelné, nebude to mít vliv na žádné jiné ustanovení smlouvy.

c. Jestliže poté, co vyšlo najevo nedodržení této smlouvy z vaší strany, ihned nezakročíme, neznamená to, že tak nemůžeme učinit v budoucnu.

d. Tyto podmínky (a smlouvu) můžeme aktualizovat, aby odrážely změny v aplikaci, v našem provozu a ohledně aktualizací nebo z právních, regulačních či bezpečnostních důvodů. Pokud provedeme podstatné změny, které vás podle našeho názoru mohou významně ovlivnit, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali prostřednictvím aplikace, umístěním upozornění na naši webovou stránku, zasláním e-mailu nebo jiným způsobem.

e. Informace o tom, jak nás kontaktovat, najdete na našem webu na adrese https://www.philips-hue.com/support#contact.

f. Účelem této smlouvy není udělovat práva komukoli kromě vás a v žádném případě tato smlouva nevytváří žádná práva oprávněných třetích stran.

g. Kromě toho, co je uvedeno v tomto oddílu 11 nebo na čem se s vámi výslovně písemně dohodneme, představuje smlouva všechny podmínky, na kterých se s vámi dohodneme, a nahrazuje jakékoli předchozí dohody ve vztahu k předmětu smlouvy, ať už písemné, nebo ústní.

h. Můžeme postoupit nebo delegovat (zcela nebo částečně) kterákoli z našich práv nebo povinností v rámci této smlouvy. Vy nesmíte smlouvu postoupit (celou ani zčásti) žádné třetí straně, ani ji převést nebo udělit sublicenci na vaše práva ve smlouvě uvedená.

12. Podmínky platné pro určité země.

Tento oddíl 12 stanoví podmínky platné pro obyvatele určitých zemí. Pokud existují rozdíly mezi tímto oddílem 12 a jakýmikoli ustanoveními těchto Podmínek kromě tohoto oddílu 12, bude mít přednost tento oddíl 12.

a. Pokud máte bydliště v Rakousku:

 • Do oddílu 1.f se přidává následující věta: Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, můžete nás také kontaktovat telefonicky (00800 744 547 75).
 • V oddílu 2.j se první a poslední bod zcela nahradí následujícím: Závady, které objevíte během období práva na používání, máme povinnost v přiměřené době napravit („Nacherfüllung“) v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud není náprava závady možná, je spojena s neúměrnými náklady, nebude splněna, pokus o ni se nezdaří, závada je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému ukončení smlouvy, odmítneme doplňkové plnění („Nacherfüllung“) nebo je jasné, že závadu nedokážeme napravit, máte právo na ukončení smlouvy nebo snížení ceny podle zákonných ustanovení. Při ukončení smlouvy vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle období, kdy byla aplikace vadná).
 • Oddíl 8 se celý nahradí následujícím: Pokud vlastním zaviněním porušíte tyto podmínky a my v důsledku toho poneseme odpovědnost vůči třetí straně, jste povinni nás za tento nárok a náklady s ním spojené odškodnit.
 • Oddíl 9 se celý nahradí následujícím: Jakékoli nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud se na nás vztahuje povinná odpovědnost, např. podle zákona o odpovědnosti za výrobek („Produkthaftungsgesetz“), v případech úmyslného jednání, hrubé nedbalosti, újmy na životě či zdraví nebo porušení podstatných smluvních závazků („wesentliche Vertragsverletzungen“). S výjimkou případů podle zákona o odpovědnosti za výrobek, hrubé nedbalosti, úmyslného jednání nebo újmy na životě či zdraví je však odpovědnost za porušení podstatných smluvních závazků omezena na předvídatelnou škodu typickou pro smluvní vztah.

b. Pokud máte bydliště v Austrálii:

 • Do oddílu 2.j se přidá následující odstavec: Naše standardní servisní záruka neovlivňuje vaše zákonná práva spotřebitele a je jejich doplňkem. Naše služby jsou spojeny se zárukami, které nelze vyloučit podle australského spotřebitelského zákona. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz v případě závažných poruch a na náhradu za jakoukoli jinou přiměřeně předvídatelnou ztrátu nebo škodu. Máte také nárok na opravu nebo výměnu služeb, pokud nebudou mít přijatelnou kvalitu a nedojde přitom k závažné poruše nebo selhání.

c. Pokud máte bydliště v Belgii:

 • V oddílu 2.j se druhý bod zcela nahradí následujícím: Spotřebitelské právo vám dává právní záruku týkající se požadavků na shodu aplikace s předpisy. V rámci této záruky se budeme věnovat nápravě jakéhokoli nesouladu, který zjistíte během období práva na používání (v souladu se zákonnými ustanoveními). Pokud není náprava závady možná, je spojena s neúměrnými náklady, nebude splněna, pokus o ni se nezdaří, závada je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému ukončení smlouvy, odmítneme doplňkové plnění nebo je jasné, že závadu nedokážeme napravit, máte právo na ukončení smlouvy nebo snížení ceny podle zákonných ustanovení. Při ukončení smlouvy vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle období, kdy byla aplikace vadná).
 • Oddíl 5.a se celý nahradí následujícím: Osobní údaje: Vaše soukromí je pro nás důležité. Na používání aplikace se vztahuje naše oznámení o ochraně osobních údajů. Tyto dokumenty si prosím přečtěte na adrese https://www.philips-hue.com/privacy, protože mimo jiné popisují, jaké typy osobních údajů od vás shromažďujeme, jak je můžeme používat, na jakých právních základech je zpracováváme a jaká máte práva související s ochranou soukromí. S vašimi osobními údaji bude v každém případě nakládáno v souladu s Nařízením EU 2016/679 doplněným zákonem ze dne 30. července 2018 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů.
 • V oddílu 8 se předposlední věta nahradí následujícím: Tato odpovědnost za odškodnění se nevztahuje na žádné naše úmyslné pochybení, pochybení z nedbalosti nebo hrubou nedbalost nebo jakoukoli z našich základních povinností podle platných zákonů.
 • Oddíl 9.a se celý nahradí následujícím: S výjimkou případů, kdy to není podle platných právních předpisů povoleno: (a) Za žádných okolností nebudeme odpovědní za jakékoli zvláštní, náhodné, trestní, násobné nebo následné škody nebo za ušlé zisky vzniklé v souvislosti s aplikací, a to ani v případě, že jsme byli na riziko takovýchto škod upozorněni. (b) Naše celková odpovědnost vůči vám za všechny škody, ztráty a příčiny kroků (ať už smluvních, deliktních, nebo jiných) v žádném případě nepřesáhne částku, kterou jste nám případně za aplikaci zaplatili. Toto omezení je kumulativní a nebude navyšováno existencí více událostí nebo nároků. (c) Zříkáme se veškeré odpovědnosti jakéhokoli druhu ze strany našich poskytovatelů licencí a dodavatelů. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy: (d) Nebudeme za žádných okolností žádným způsobem odpovědní za jakékoli uživatelské vstupy, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb či opomenutí v jakémkoli uživatelském vstupu, nebo za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s používáním nebo vystavením jakémukoli uživatelskému vstupu přenášenému nebo jinak zpřístupněnému prostřednictvím aplikace. Máte výhradní odpovědnost za přiměřenou ochranu a zálohování dat nebo zařízení užívaných v souvislosti s používáním aplikace a souhlasíte s tím, že nás zbavíte odpovědnosti, a zavazujete se, že nás nebudete žalovat v souvislosti s jakýmikoli nároky založenými na vašem používání aplikace.
 • Do oddílu 9 se přidá oddíl 9.d: Omezení odpovědnosti v tomto oddílu se nebude vztahovat na žádné úmyslné nebo bezohledné provinění z naší strany ani ze strany našich subdodavatelů, ani na ublížení na zdraví, ani na porušení našich zásadních závazků podle této smlouvy.
 • Oddíl 11.h se celý nahradí následujícím: Poté, co vám to oznámíme, máme možnost postoupit všechna naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, pokud k takovému postoupení dojde v rámci převodu naší společnosti. Jestliže však z jakéhokoli jiného důvodu postoupíme nebo delegujeme (zcela nebo zčásti) jakékoli z našich práv nebo povinností plynoucích ze smlouvy a vy s tím nebudete souhlasit, budete mít právo ukončit smlouvu (kromě případů, že odpovědnost za toto postoupení nebo delegování zůstane na nás). Smlouvu nesmíte postoupit, celou ani zčásti, ani převést nebo udělit sublicenci na svá práva v rámci smlouvy na žádnou třetí stranu.

d. Pokud máte bydliště v Chile:

 • Do oddílu 5.a se přidá následující věta: Pokud chcete aplikaci používat, je nutné přijmout tyto podmínky a také zpracování vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v oddílu 3.b a v souladu s ustanoveními zákona č. 19.628 o ochraně soukromí, o němž prohlašujete, že ho znáte a akceptujete. Udělený souhlas s použitím osobních údajů dále nemá vliv na uplatňování práv, která chilský právní systém uznává vlastníkům osobních údajů.

e. Pokud máte bydliště v České republice:

 • Do oddílu 10.c se přidá následující věta: Českou obchodní inspekci můžete kontaktovat také na tomto odkazu: http://www.coi.cz.

f. Pokud máte bydliště v Německu:

 • Do oddílu 1.f se přidává následující věta: Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, můžete nás také kontaktovat telefonicky (00800 744 547 75).
 • V oddílu 2.j se první a poslední bod zcela nahradí následujícím: Závady, které objevíte během období práva na používání, máme povinnost v přiměřené době napravit („Nacherfüllung“) v souladu se zákonnými ustanoveními (§§ 327d ff BGB). Pokud není náprava závady možná, je spojena s neúměrnými náklady, nebude splněna, pokus o ni se nezdaří, závada je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému ukončení smlouvy, odmítneme doplňkové plnění („Nacherfüllung“) nebo je jasné, že závadu nedokážeme napravit, máte právo na ukončení smlouvy nebo snížení ceny podle zákonných ustanovení (§§ 327 m ff BGB). Při ukončení smlouvy vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle období, kdy byla aplikace vadná).
 • Oddíl 8 se celý nahradí následujícím: Pokud vlastním zaviněním porušíte tyto podmínky a my v důsledku toho poneseme odpovědnost vůči třetí straně, jste povinni nás za tento nárok a náklady s ním spojené odškodnit.
 • Oddíl 9 se celý nahradí následujícím: Jakékoli nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud se na nás vztahuje povinná odpovědnost, např. podle zákona o odpovědnosti za výrobek („Produkthaftungsgesetz“), v případech úmyslného jednání, hrubé nedbalosti, újmy na životě či zdraví nebo porušení podstatných smluvních závazků („wesentliche Vertragsverletzungen“). S výjimkou případů podle zákona o odpovědnosti za výrobek, hrubé nedbalosti, úmyslného jednání nebo újmy na životě či zdraví je však odpovědnost za porušení podstatných smluvních závazků omezena na předvídatelnou škodu typickou pro smluvní vztah.

g. Pokud máte bydliště v Hongkongské zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky:

 • Do oddílu 9 se přidá oddíl 9.d: Nic v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje jakoukoli odpovědnost vyplývající z podvodu nebo nepoctivosti, jakoukoli odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobenou nedbalostí nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze ze zákona vyloučit nebo omezit.

h. Pokud máte bydliště v Maďarsku:

 • V oddílu 2.d se první bod upraví přidáním následujícího: Neneseme odpovědnost za žádnou vadu aplikace, pokud vaše digitální prostředí není kompatibilní s technickými požadavky popsanými v popisu aplikace.
 • V oddílu 2.j se první a poslední bod zcela nahradí následujícím: V případě vadného plnění máte nárok na uplatnění práv stanovených nařízením vlády 373/2021 (VI.30.) a občanským zákoníkem, které se použijí společně. Zejména jste oprávněni požadovat poměrné snížení ceny nebo dokonce vypovědět smlouvu v souladu s ustanoveními výše uvedených zákonů. V takovém případě vám vrátíme poměrnou část ceny zaplacené za období plnění, během kterého byla aplikace vadná, a v případě ukončení smlouvy také již zaplacenou poměrnou částku vypočtenou pro zbývající období práva na používání.
 • Oddíl 8 se zcela nahradí následujícím: Jste odpovědní za porušení těchto podmínek vzniklé vaším zaviněním v souladu s platnými zákony.
 • Oddíl 9 se zcela nahradí následujícím: Jakékoli nároky na náhradu škod jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Toto vyloučení odpovědnosti se však nevztahuje na povinnou odpovědnost, např. za úmyslné způsobení škody nebo újmy na životě či zdraví.

i. Pokud máte bydliště v Itálii:

 • V oddílu 2.j se druhý bod zcela nahradí následujícím: Spotřebitelské právo vám poskytuje právní záruku pokrývající požadavky na shodu aplikace. V rámci této záruky se budeme věnovat nápravě jakéhokoli nesouladu, který objevíte během Období práva na užívání v souladu se zákonnými ustanoveními.
 • Oddíl 5.a se celý nahradí následujícím: Osobní údaje: Vaše soukromí je pro nás důležité. Naše Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání aplikace. Přečtěte si tyto dokumenty na adrese https://www.philips-hue.com/privacy, protože mimo jiné popisují typy osobních údajů, které od vás shromažďujeme, jak můžeme vaše osobní údaje používat, právní základy, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje, jakož i vaše práva na ochranu osobních údajů. V každém případě bude s vašimi osobními údaji nakládáno v souladu s Nařízením EU 2016/679, jakož i s legislativní vyhláškou č. 101/2018 a legislativní vyhláškou č. 196/2003 a násl.

j. Pokud máte bydliště v Lucembursku:

 • V oddílu 2.j se druhý bod zcela nahradí následujícím: Spotřebitelské právo vám dává právní záruku týkající se požadavků na shodu aplikace s předpisy. V rámci této záruky se budeme věnovat nápravě jakéhokoli nesouladu, který zjistíte během období práva na používání (v souladu se zákonnými ustanoveními). Pokud není náprava závady možná, je spojena s neúměrnými náklady, nebude splněna, pokus o ni se nezdaří, závada je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému ukončení smlouvy, odmítneme doplňkové plnění nebo je jasné, že závadu nedokážeme napravit, máte právo na ukončení smlouvy nebo snížení ceny podle zákonných ustanovení. Při ukončení smlouvy vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle období, kdy byla aplikace vadná).
 • Oddíl 5.a se celý nahradí následujícímOsobní údaje: Vaše soukromí je pro nás důležité. Na používání aplikace se vztahuje naše oznámení o ochraně osobních údajů. Tyto dokumenty si prosím přečtěte na adrese https://www.philips-hue.com/privacy, protože mimo jiné popisují, jaké typy osobních údajů od vás shromažďujeme, jak je můžeme používat, na jakých právních základech je zpracováváme, a jaká máte práva související s ochranou soukromí. S vašimi osobními údaji bude v každém případě nakládáno v souladu s Nařízením EU 2016/679 doplněným zákonem ze dne 1. srpna 2018 o organizaci Národní komise pro ochranu údajů a obecném režimu ochrany údajů.
 • V oddílu 8 se předposlední věta nahradí následujícím: Tato odpovědnost za odškodnění se nevztahuje na žádné naše úmyslné pochybení, pochybení z nedbalosti nebo hrubou nedbalost nebo jakoukoli z našich základních povinností podle platných zákonů.
 • Oddíl 9.a se celý nahradí následujícím: S výjimkou případů, kdy to není podle platných právních předpisů povoleno: (a) Za žádných okolností nebudeme odpovědní za jakékoli zvláštní, náhodné, trestní, násobné nebo následné škody nebo za ušlé zisky vzniklé v souvislosti s aplikací, a to ani v případě, že jsme byli na riziko takovýchto škod upozorněni. (b) Naše celková odpovědnost vůči vám za všechny škody, ztráty a příčiny kroků (ať už smluvních, deliktních, nebo jiných) v žádném případě nepřesáhne částku, kterou jste nám případně za aplikaci zaplatili. Toto omezení je kumulativní a nebude navyšováno existencí více událostí nebo nároků. (c) Zříkáme se veškeré odpovědnosti jakéhokoli druhu ze strany našich poskytovatelů licencí a dodavatelů. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy: (d) Nebudeme za žádných okolností žádným způsobem odpovědní za jakékoli uživatelské vstupy, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb či opomenutí v jakémkoli uživatelském vstupu, nebo za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s používáním nebo vystavením jakémukoli uživatelskému vstupu přenášenému nebo jinak zpřístupněnému prostřednictvím aplikace. Máte výhradní odpovědnost za přiměřenou ochranu a zálohování dat nebo zařízení užívaných v souvislosti s používáním aplikace a souhlasíte s tím, že nás zbavíte odpovědnosti, a zavazujete se, že nás nebudete žalovat v souvislosti s jakýmikoli nároky založenými na vašem používání aplikace.
 • Do oddílu 9 se přidá oddíl 9.d: Omezení odpovědnosti v tomto oddílu se nebude vztahovat na žádné úmyslné nebo bezohledné provinění z naší strany ani ze strany našich subdodavatelů, ani na ublížení na zdraví, ani na porušení našich zásadních závazků podle této smlouvy.
 • Oddíl 11.h se celý nahradí následujícím: Poté, co vám to oznámíme, máme možnost postoupit všechna naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, pokud k takovému postoupení dojde v rámci převodu naší společnosti. Jestliže však z jakéhokoli jiného důvodu postoupíme nebo delegujeme (zcela nebo zčásti) jakékoli z našich práv nebo povinností plynoucích ze smlouvy a vy s tím nebudete souhlasit, budete mít právo ukončit smlouvu (kromě případů, že odpovědnost za toto postoupení nebo delegování zůstane na nás). Smlouvu nesmíte postoupit, celou ani zčásti, ani převést nebo udělit sublicenci na svá práva v rámci smlouvy na žádnou třetí stranu.

k. Pokud máte bydliště v Nizozemsku:

 • V oddílu 2.j se první a poslední bod zcela nahradí následujícím: V rámci zákonné záruční lhůty máme povinnost v přiměřené době napravit závady v souladu se zákonnými ustanoveními (článek 7:50ah nizozemského občanského zákoníku). Pokud není náprava závady možná, je spojena s neúměrnými náklady, nebude splněna, pokus o ni se nezdaří, závada je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému ukončení smlouvy, odmítneme doplňkové plnění nebo je jasné, že závadu nedokážeme napravit, máte právo na ukončení smlouvy nebo snížení ceny podle zákonných ustanovení (článek 7:50ah, 50ai nizozemského občanského zákoníku). Při ukončení smlouvy vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle období, kdy byla aplikace vadná).
 • Oddíl 8 se celý nahradí následujícím: Pokud vlastním zaviněním porušíte tyto podmínky a my v důsledku toho poneseme odpovědnost vůči třetí straně, jste povinni nás za tento nárok a náklady s ním spojené odškodnit.
 • Oddíl 9 se zcela nahradí následujícím: Jsme odpovědní pouze tehdy, a pouze za přiměřené částky, pokud je naše odpovědnost přikázána povinným zákonem (např. podle legislativy o odpovědnosti za výrobek (6:185 občanský zákoník Nizozemska) a záručních nároků (7:50ag občanský zákoník Nizozemska)).
 • Oddíl 11.h se celý nahradí následujícím: Poté, co vám to oznámíme, máme možnost postoupit všechna naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, pokud k takovému postoupení dojde v rámci převodu naší společnosti. Jestliže však z jakéhokoli jiného důvodu postoupíme nebo delegujeme (zcela nebo zčásti) jakékoli z našich práv nebo povinností plynoucích ze smlouvy a vy s tím nebudete souhlasit, budete mít právo ukončit smlouvu (kromě případů, že odpovědnost za toto postoupení nebo delegování zůstane na nás). Smlouvu nesmíte postoupit, celou ani zčásti, ani převést nebo udělit sublicenci na svá práva v rámci smlouvy na žádnou třetí stranu.

l. Pokud máte bydliště na Novém Zélandu:

 • Do oddílu 2.j se přidá následující odstavec: Naše standardní servisní záruka neovlivňuje vaše zákonná práva spotřebitele a je jejich doplňkem. Naše služby jsou spojeny se zárukami, které doplňují (nenahrazují) práva zákazníků podle novozélandských zákonů (včetně práv podle zákona o spotřebitelských zárukách z roku 1993, jehož znění se čas od času upravuje). Výhody, které spotřebiteli poskytuje záruka, jsou doplňkem dalších práv a opravných prostředků, které má spotřebitel podle zákona k dispozici.

m. Pokud máte bydliště v Polsku:

 • Do oddílu 1.f se přidává následující věta: Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, můžete nás také kontaktovat telefonicky (00800 744 547 75).
 • V oddílu 2.m se předposlední bod zcela nahradí následujícím: V případě, že neobdržíme vaši platbu prostřednictvím Samsung Apps, vyhrazujeme si právo zrušit váš měsíční plán plateb do šedesáti (60) dnů od vaší objednávky.
 • Oddíl 8 se zcela odstraní.
 • Oddíl 9 se nahradí následujícím: Jste odpovědní za porušení těchto podmínek vzniklé vaším zaviněním v souladu s obecně platnými zákony.
 • Oddíl 11.h se zcela nahradí následujícím: Naše povinnosti v rámci smlouvy nesmíme na nikoho přenášet bez vašeho souhlasu. Vy nesmíte smlouvu postoupit (celou ani zčásti) žádné třetí straně, ani ji převést nebo udělit sublicenci na vaše práva ve smlouvě uvedená.

n. Pokud máte bydliště v Portugalsku:

 • V oddílu 2.j se první bod zcela nahradí následujícím: Během období práva na používání napravíme závady v přiměřené době v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud není náprava závady možná či je spojena s neúměrnými náklady nebo závada nebude odstraněna v přiměřené době, bezplatně a bez toho, aby vám způsobila větší obtíže, nebo se pokus o nápravu nezdaří, závada je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému ukončení smlouvy, nebo jsme oznámili, že závadu nenapravíme, máte právo na ukončení smlouvy nebo snížení ceny podle zákonných ustanovení. Při ukončení smlouvy vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle období, kdy byla aplikace vadná). Může docházet k dočasným výpadkům aplikace kvůli technickým potížím, údržbě, testování nebo aktualizacím.
 • Oddíl 8 se zcela nahradí následujícím: Jste odpovědní za porušení těchto podmínek vzniklé vaším zaviněním v souladu s obecně platnými zákony.
 • Do oddílu 9 se přidá následující věta: Tento oddíl bude použitelný pouze v rozsahu povoleném platnými zákony.
 • Oddíl 11.h se celý nahradí následujícím: Máme možnost postoupit nebo delegovat (zcela nebo zčásti) naše práva vyplývající ze smlouvy. Pokud však z jakéhokoli jiného důvodu postoupíme nebo delegujeme (zcela nebo zčásti) jakékoli z našich povinností plynoucích ze smlouvy a vy s tím nebudete souhlasit, budete mít právo ukončit smlouvu (kromě případů, že odpovědnost za toto postoupení nebo delegování zůstane na nás). Smlouvu nesmíte postoupit, celou ani zčásti, ani převést nebo udělit sublicenci na svá práva v rámci smlouvy na žádnou třetí stranu.

o. Pokud máte bydliště v Rumunsku:

 • V oddílu 2.j se poslední bod zcela nahradí následujícím: U aplikace v přiměřené době zajistíme dodržení předpisů v souladu se zákonnými ustanoveními. Máte právo na poměrné snížení ceny nebo ukončení smlouvy ve všech následujících případech: (a) Náprava vedoucí k tomu, že aplikace dodrží předpisy, není možná či je neúměrná; (b) nezajistíme u aplikace dodržení předpisů v přiměřené době, bezplatně a bez toho, aby vám to způsobilo větší obtíže; (c) bude zjištěno nedodržení předpisů i přes naši snahu dodržení předpisů u aplikace zajistit; (d) míra nedodržení předpisů je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému snížení ceny nebo ukončení smlouvy; (e) oznámíme, že u aplikace v přiměřené době nezajistíme dodržení předpisů nebo to nedokážeme bez toho, aby vám to způsobilo větší obtíže, případně je to z okolností daného případu zjevné. Bude vám vrácena poměrná část ceny zaplacené za období plnění, během kterého aplikace nedodržovala předpisy.
 • Oddíl 8 se zcela nahradí následujícím: Jste odpovědní za porušení těchto podmínek vzniklé vaším zaviněním v souladu s platnými zákony.
 • Oddíly 9.a a 9.b se zcela odstraní.
 • Oddíl 11.h se celý nahradí následujícím: Máme možnost bez vašeho souhlasu postoupit nebo delegovat (zcela nebo zčásti) naše práva vyplývající ze smlouvy, kromě případů, že by tento úkon omezil záruky nebo jinou odpovědnost vůči vám jako spotřebiteli. Smlouvu nesmíte postoupit, celou ani zčásti, ani převést nebo udělit sublicenci na svá práva v rámci smlouvy na žádnou třetí stranu.
 • Do oddílu 11 se přidá oddíl 11.i: Souhlasíte s tím, že tyto podmínky neobsahují žádné neobvyklé (standardní) klauzule, které jsou výslovně definovány podle rumunského práva. Ode dne přijetí těchto podmínek neodvolatelně souhlasíte a přijímáte všechny zde uvedené klauzule, zejména (ale nejen) následující části těchto podmínek: 2.b, d, e a j; 6.b, c a d; 8; 9.c; 10.b; 11.h.

p. Pokud máte bydliště ve Španělsku:

 • V oddílu 2.j se první bod zcela nahradí následujícím: Během období práva na používání napravíme závady v přiměřené době v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud není náprava závady možná či je spojena s neúměrnými náklady nebo závada nebude odstraněna v přiměřené době, bezplatně a bez toho, aby vám způsobila větší obtíže, nebo se pokus o nápravu nezdaří, závada je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému ukončení smlouvy, nebo jsme oznámili, že závadu nenapravíme, máte právo na ukončení smlouvy nebo snížení ceny podle zákonných ustanovení. Při ukončení smlouvy vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle období, kdy byla aplikace vadná). Může docházet k dočasným výpadkům aplikace kvůli technickým potížím, údržbě, testování nebo aktualizacím.
 • Oddíl 8 se zcela nahradí následujícím: Jste odpovědní za porušení těchto podmínek vzniklé vaším zaviněním v souladu s obecně platnými zákony.
 • Oddíly 9.a a 9.b se zcela odstraní.
 • Do oddílu 11.h se přidá následující věta: Postoupení našich povinností podle této smlouvy nebude mít negativní vliv na vaše práva podle této smlouvy.

q. Pokud máte bydliště ve Švédsku:

 • Do oddílu 11 se přidá oddíl 11.i: Tyto podmínky žádným způsobem nevylučují, neomezují ani nepozastavují žádná práva, která spotřebitelé mohou mít podle švédského zákona o prodeji spotřebitelům (2022:260 („Konsumentköplagen“), např. výměnu, snížení ceny nebo vrácení peněz za vadné zboží nebo vady vyplývající z chyb aktualizace, po dobu našich povinností vyplývající ze zákona.
 • Oddíl 8 se celý nahradí následujícím: Pokud vlastním zaviněním porušíte tyto podmínky a my v důsledku toho poneseme odpovědnost vůči třetí straně, budeme oprávněni požadovat náhradu škody za tento nárok a náklady s ním spojené.
 • Oddíl 9 se celý nahradí následujícím: Neneseme odpovědnost za žádné jiné škody než ty, které stanovuje povinné švédské právo, např. švédský zákon o odpovědnosti za výrobek (1992:18) („Produktansvarslagen“) a švédský zákon o prodeji spotřebitelům (2022:260) („Konsumentköplagen“).

r. Pokud máte bydliště ve Švýcarsku:

 • V oddílu 2.j se první a poslední bod zcela nahradí následujícím: Závady, které objevíte během období práva na používání, máme povinnost v přiměřené době napravit v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud není náprava závady možná, je spojena s neúměrnými náklady, nebude splněna, pokus o ni se nezdaří, závada je natolik závažná, že opravňuje k okamžitému ukončení smlouvy, odmítneme doplňkové plnění nebo je jasné, že závadu nedokážeme napravit, máte právo na ukončení smlouvy nebo snížení ceny podle zákonných ustanovení. Při ukončení smlouvy vám vrátíme už zaplacenou poměrnou částku (vypočítanou podle období, kdy byla aplikace vadná).
 • Oddíl 8 se celý nahradí následujícím: Pokud vlastním zaviněním porušíte tyto podmínky a my v důsledku toho poneseme odpovědnost vůči třetí straně, jste povinni nás za tento nárok a náklady s ním spojené odškodnit..
 • Oddíl 9 se zcela nahradí následujícím: Jakékoli nároky na náhradu škod jsou vyloučeny. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na povinnou odpovědnost, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek („Produktehaftpflichtgesetz“), v případě úmyslného jednání, hrubé nedbalosti nebo újmy na životě nebo zdraví.

s. Pokud máte bydliště ve Spojeném království:

 • V oddílu 9.b se druhá věta zcela nahradí následujícím: Kromě výše popsaných závazků je jedinou další odpovědností, kterou přijímáme, odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti, za jakékoli porušení oddílu 12 zákona o prodeji zboží z roku 1979, za podvod nebo podvodné zkreslování údajů a za jakékoli další závazky, které nelze ze zákona vyloučit.

t. Pokud máte bydliště v USA:

 • Do oddílu 10 se přidá oddíl 10.d: Upozornění pro obyvatele Kalifornie: Podle oddílu 1789.3 občanského zákoníku Kalifornie mají obyvatelé Kalifornie nárok na následující upozornění o spotřebitelských právech: Máte-li dotaz ohledně našich webových stránek nebo těchto Podmínek, zašlete nám prosím dotaz pomocí odkazu „Kontaktujte nás“ na adrese https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Můžete nás také kontaktovat písemně na oddělení spokojenosti zákazníků, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 nebo telefonicky na čísle 1 (800) 555-0050. Obyvatelé Kalifornie se mohou obrátit na oddělení pomoci při stížnostech divize spotřebitelských služeb Kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti písemně na adrese 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 nebo (800) 952-5210.
Příloha I: Šablona formuláře o odstoupení (pro spotřebitele v EHP)

(Tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

— To Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nizozemsko, FAO: právní oddělení; nebo můžete tento formulář odeslat e-mailem (support.hue.syncapp@signify.com)

— Oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na poskytování následující služby:

_______________________________________

— Objednáno dne: _________________________

— Jméno spotřebitele, _________________________

— Adresa spotřebitele, ________________________

— Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě), _______________________

— Datum:

verze duben 2024 

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu