Všeobecné podmínky aplikace Hue Sync

1. Udělení licence
2. Vlastnictví
3. Licenční omezení
4. Software typu open source
5. Ukončení
6. Vylepšení
7. Služby podpory
8. Zpětná vazba
9. ŽÁDNÁ ZÁRUKA
10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
11. VAŠE ZÁRUKA A SLIB ODŠKODNĚNÍ
12. Ochranné známky
13. Správa exportu
14. Rozhodné právo
15. Obecné 

LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE SOFTWARU

TATO LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE SOFTWARU (DÁLE JEN „TATO SMLOUVA“) JE ZÁKONNOU A ZÁVAZNOU DOHODOU MEZI VÁMI (JEDINCEM NEBO ENTITOU) A SPOLEČNOSTÍ SIGNIFY NETHERLANDS B.V. , HOLANDSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ SE SÍDLEM NA ADRESE HIGH TECH CAMPUS 48, 5656 AE EINDHOVEN, NIZOZEMSKO (DÁLE JEN "SIGNIFY  / My"). TATO SMLOUVA VÁM DÁVÁ PRÁVO POUŽÍVAT SOFTWARE HUE SYNC (DÁLE JEN „SOFTWARE“) VČETNĚ UŽIVATELSKÉ DOKUMENTACE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, KTERÁ MOHLA BÝT POSKYTNUTA ZVLÁŠŤ NEBO SPOLU S PRODUKTEM SPOLEČNOSTI PHILIPS HUE (DÁLE JEN „PRODUKT“) NEBO ZPŘÍSTUPNĚNA NA WEBU WWW.PHILIPS-HUE.COM. STAŽENÍM, NAINSTALOVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY A STVRZUJETE, ŽE JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ.  POKUD S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE ANI JINAK NEPOUŽÍVEJTE.

PŘIJETÍM PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY STVRZUJETE, ŽE JSTE PODLE ZÁKONA OPRÁVNĚNI TUTO SMLOUVU UZAVŘÍT A BÝT VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI.

POKUD NEJSTE KONCOVÝ UŽIVATEL A TENTO SOFTWARE INSTALUJETE JMÉNEM KONCOVÉHO UŽIVATELE, ZARUČUJETE SE A PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI JEDNAT JMÉNEM KONCOVÉHO UŽIVATELE, PŘIJMOUT SMLOUVU JEHO JMÉNEM A ZAVÁZAT HO JEJÍMI PODMÍNKAMI VČETNĚ DODRŽOVÁNÍ TÉTO SMLOUVY A VYHOVĚNÍ JEJÍM PODMÍNKÁM.

1. Udělení licence. Tato smlouva vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou licenci, na kterou nelze poskytovat podlicence, na instalaci a používání jedné (1) kopie určené verze softwaru ve formátu objektového kódu na zařízení nebo počítači, jak uvádí uživatelská dokumentace. Software je "používán", když je nahrán do dočasné nebo trvalé paměti (tj. RAM, pevný disk atd.) počítače nebo zařízení. Souhlasíte, že budete software používat pouze způsobem zamýšleným společností Signify  a budete dodržovat jakékoli jiné přiměřené požadavky nebo omezení vyžadované nebo stanovené společností Signify  a podrobněji popsané na webu www.philips-hue.com. Pokud kdykoli během používání softwaru zaznamenáte nepříjemné pocity z důvodu synchronizace světel nebo jejich kombinací, přestaňte software používat.

2. Vlastnictví. Software je vám poskytován na licenci, nikoli prodáván. Tato smlouva vám uděluje pouze právo software používat, k softwaru ale nezískáváte žádná práva, výslovná ani předpokládaná, jiná než ta, která jsou výslovně uvedena v této smlouvě. Společnost Signify  a její poskytovatelé licencí si ponechávají veškerá práva, vlastnická práva a nároky k softwaru, včetně veškerých patentových a autorských práv, obchodních tajemství a dalších práv k duševnímu vlastnictví, které jsou jeho součástí. Software je chráněn autorským právem, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Proto kromě případů, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě, nesmíte software kopírovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Signify . Výjimku tvoří možnost vytvoření jedné (1) kopie softwaru pouze za účelem zálohy. Nesmíte kopírovat žádné tištěné materiály doprovázející software ani vytisknout více než jednu (1) kopii jakékoli uživatelské dokumentace poskytnuté v elektronické podobě. Výjimku tvoří možnost vytvoření jedné (1) kopie těchto tištěných materiálů pouze za účelem zálohy.

3. Licenční omezení. S výjimkou případů, kdy se zde uvádí jinak, nesmíte, a žádné třetí straně nesmíte dovolit, (a) software ani jakoukoli jeho část pronajímat, poskytovat na leasing či podlicenci, prodávat, přidělovat, půjčovat ani jinak převádět, (b) software zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat, s výjimkou případů, kdy platné zákony předcházející omezení výslovně zakazují, (c) ze softwaru odstranit ani zničit identifikaci produktu, oznámení o autorských právech ani jiné označení týkající se vlastnictví či omezení, (d) software upravovat nebo přizpůsobovat, začleňovat software do jiného programu nebo na základě softwaru vytvářet odvozená díla, (e) používat software v rozporu s jakýmikoli zákony, předpisy nebo rozhodnutími soudu, pro jakékoli nezákonné či jinak nevhodné účely, (f) používat software jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit společnost Signify , její poskytovatele služeb nebo jakoukoli jinou osobu, (g) software nebo jakoukoli jeho část opětovně zveřejňovat, reprodukovat, šířit, zobrazovat, vystavovat nebo přenášet, (h) dopouštět se jednání s úmyslem zavést do produktů či softwaru viry, červy, vady, trojské koně, malware či jiné položky škodlivé povahy nebo produkty, software či zařízení jiných koncových uživatelů znemožnit používat, a (i) obcházet ani se pokoušet narušovat bezpečnostní prvky a znemožňovat použití produktů či služeb nebo zařízení jiných koncových uživatelů.  Všechna oznámení týkající se titulů, ochranných známek, autorských práv a omezených práv musí být reprodukována na vaší záložní kopii softwaru.

4. Software typu open source. (a) Tento software mohou doprovázet součásti, které podléhají podmínkám typu open source, jak je uvedeno v dokumentaci doprovázející zařízení. Tyto součásti podléhají pouze svým vlastním licenčním podmínkám a tato smlouva se na tyto součásti nevztahuje. (b) Vaše licenční práva vyplývající z této smlouvy nezahrnují jakékoli právo nebo licenci na používání, šíření nebo tvorbu odvozených děl softwaru jakýmkoli způsobem, který by na software uplatnil podmínky typu open source. "Podmínky typu open source" jsou podmínky jakékoli licence, které jako podmínku pro používání, upravování nebo šíření díla vyžadují zveřejnění zdrojového kódu nebo jiných materiálů preferovaných pro upravování, případně udělení povolení k tvorbě odvozených děl či reprodukci některých oznámení nebo licenčních podmínek v odvozených dílech nebo související dokumentaci nebo udělení bezplatné licence na duševní vlastnictví jakékoli straně.

5. Ukončení. Tato smlouva vstoupí v platnost první instalací nebo prvním použitím softwaru a bude ukončena (i) podle uvážení společnosti Signify  na základě vašeho nedodržení jakékoli podmínky této smlouvy, nebo (ii) pokud nedojde ke včasnému zaplacení jakéhokoli poplatku účtovaného společností Signify  za trvající používání, nebo (iii) po zničení všech kopií softwaru a souvisejících materiálů, které vám společnost Signify  níže poskytne.  Práva společnosti Signify  a vaše povinnosti si zachovají platnost i po ukončení této smlouvy. Bezprostředně po ukončení této smlouvy musíte software buď odstranit nebo nevratně smazat ze svých zařízení a software a jakékoli jeho kopie a související dokumentaci na vlastní náklady vrátit společnosti Signify .

6. Vylepšení. Společnost Signify  může na základě svého rozhodnutí obecným zveřejněním na webu nebo jinými způsoby zpřístupnit vylepšení softwaru. Tato vylepšení mohou být zpřístupněna v souladu s podmínkami této smlouvy nebo může vydání těchto vylepšení vaší osobě podléhat vašemu souhlasu s jinou smlouvou. Doporučujeme vám tento web pravidelně navštěvovat, abyste zkontrolovali, zda nejsou k dispozici aktualizace a vylepšení, a v případě povinných aktualizací doporučujeme aktualizaci/vylepšení vašeho softwaru neprodleně provést.

7. Služby podpory. Společnost Signify  není povinna poskytovat technickou ani jinou podporu softwaru (dále jen „služby podpory“). Pokud vám společnost Signify  služby podpory poskytne, budou podléhat samostatným podmínkám, na kterých se se společností Signify  dohodnete.

8. Zpětná vazba. Pokud ve vztahu k produktu nebo softwaru (s výjimkou jakéhokoli nezákonného obsahu) odešlete společnosti Signify  připomínku, návrh či jakýkoli jiný materiál (dále jen „zpětná vazba“), postupujete tímto vlastnictví takové zpětné vazby společnosti Signify  a berete na vědomí, že jsme oprávněni používat a implementovat takovou zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a bez omezení, bez závazku mlčenlivosti, odkazu na vás či kompenzace pro vás, případně, pokud je výše uvedené považováno za neúčinné, udělujete společnosti Signify  licenci k užívání takové zpětné vazby bez jakýchkoli omezení. Také stvrzujete, že se vzdáváte svých osobnostních práv týkajících se této zpětné vazby.

9. ŽÁDNÁ ZÁRUKA. SPOLEČNOST SIGNIFY , JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ POSKYTUJÍ SOFTWARE A UŽIVATELSKOU DOKUMENTACI TAK, JAK JSOU, A NEZARUČUJÍ, ŽE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT BEZCHYBNĚ NEBO BEZ PŘERUŠENÍ NEBO ŽE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY. PŘIJÍMÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR SOFTWARU ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A VÝSLEDKY S JEHO POMOCÍ DOSAŽENÉ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY VYLUČUJÍ SPOLEČNOST SIGNIFY , JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI VÝSLEDKŮ S OHLEDEM NA SOFTWARE A DOPROVODNÉ MATERIÁLY. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA OHLEDNĚ NEPORUŠENÍ PRÁV.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ VÁM VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO UŽIVATELSKÉ DOKUMENTACE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ČÁSTKY PŘEKRAČUJÍCÍ POPLATKY ZAPLACENÉ VÁMI V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM. POKUD JAKÉKOLI OMEZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ, ODŠKODNĚNÍ ČI ODPOVĚDNOSTI ZAKAZUJE ČI OMEZUJE ZÁKON, BUDE MÍT SPOLEČNOST SIGNIFY  NÁROK NA MAXIMÁLNÍ ZPROŠTĚNÍ ČI OMEZENÍ, JAKÉ TAKOVÝ ZÁKON PŘIPOUŠTÍ.

11. VAŠE ZÁRUKA A SLIB ODŠKODNĚNÍ. PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE SE, ŽE VY A KONCOVÝ UŽIVATEL (POKUD JSTE TUTO SMLOUVU UZAVŘELI JMÉNEM JINÉ OSOBY) BUDETE SOFTWARE POUŽÍVAT V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU A PLATNÝMI ZÁKONY. CHÁPETE, ŽE SOFTWARE BUDE SYNCHRONIZOVAT SVĚTLA HUE NA ZÁKLADĚ OBSAHU, KTERÝ SI PROHLÍŽÍTE NA SVÉ OBRAZOVCE, A VY A KONCOVÝ UŽIVATEL (POKUD JSTE TUTO SMLOUVU UZAVŘELI JMÉNEM JINÉ OSOBY) ZARUČUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI K TOMUTO OBSAHU PŘISTUPOVAT / SLEDOVAT HO A PRACOVAT SE SOFTWAREM, ABY BYLO MOŽNÉ SVĚTLA HUE SYNCHRONIZOVAT NA ZÁKLADĚ OBSAHU. SOUHLASÍTE, ŽE VY  A KONCOVÝ UŽIVATEL (POKUD JSTE TUTO SMLOUVU UZAVŘELI JMÉNEM JINÉ OSOBY) MÁTE PRÁVNÍ POVINNOST SPOLEČNOST SIGNIFY  A JEJÍ ČLENY VEDENÍ, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCE A JAKÉKOLI JINÉ POSKYTOVATELE SLUŽEB, KTEŘÍ VÁM V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM POSKYTUJÍ SLUŽBY, PLNĚ ODŠKODNIT, BRÁNIT JE A ZBAVIT JE ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM A VŠEMI NÁROKY, ZTRÁTAMI, ŠKODAMI A VÝDAJI (VČETNĚ NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ), KTERÉ MOHOU VYVSTAT Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO S NÍM SOUVISET, NEBO S VAŠÍM PORUŠENÍM JAKÝCHKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEBO PLATNÝCH ZÁKONŮ, PRAVIDEL A PŘEDPISŮ. SPOLEČNOST SIGNIFY  SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘEVZÍT NA VAŠE VÝHRADNÍ NÁKLADY VÝHRADNÍ OBHAJOBU A KONTROLU TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI NÁROKU, ÚKONU ČI ŘÍZENÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI, V SOUVISLOSTI S KTERÝMI MÁTE ODŠKODNIT SPOLEČNOST SIGNIFY  NEBO JAKÉKOLI JEJÍ ČLENY VEDENÍ, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A ZÁSTUPCE, A STVRZUJETE, ŽE BUDETE SE SPOLEČNOSTÍ SIGNIFY  NA JEJÍ ŽÁDOST PLNĚ SPOLUPRACOVAT.

12. Ochranné známky. Určité názvy produktů a společnosti Signify  použité v této smlouvě, softwaru a uživatelské dokumentaci mohou být ochrannými známkami společnosti Signify , jejích poskytovatelů licencí nebo třetích stran.  Tato licence vám neposkytuje žádné oprávnění jakékoli takové ochranné známky používat.

13. Kontrola exportu. Zavazujete se, že nebudete přímo ani nepřímo provádět export ani reexport softwaru do žádné země, pro kterou zákon USA o správě exportu, případně jiný podobný zákon či nařízení USA, Evropské unie nebo jakéhokoli členského státu Evropské unie vyžaduje exportní licenci nebo jiný souhlas vlády, pokud předem nezískáte příslušnou exportní licenci nebo příslušný souhlas. Stažením nebo nainstalováním softwaru stvrzujete, že budete toto ustanovení týkající se exportu dodržovat.

14. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí zákony vaší země pobytu bez ohledu na její principy konfliktu zákonů.  Jakýkoli spor mezi vámi a společností Signify  v souvislosti s touto smlouvou bude podléhat nevýhradní jurisdikci soudů ve vaší zemi pobytu.

Pokud jste uživatelem, který se nachází v USA, vztahuje se na vás následující část. V plném rozsahu povoleném zákonem se tato smlouva bude vykládat, provádět a řídit a vztahy stran budou určeny v souladu s hmotným právem státu New York bez ohledu na jeho principy konfliktu zákonů. Aplikovatelnost úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a jakýchkoli jiných zákonů, které přesunují aplikaci zákonů do jakékoli jiné jurisdikce, zde výslovně neplatí a takováto ujednání jsou vyloučena.

15. Obecné. Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Signify  a má přednost před jakýmkoli jiným výrokem, závazkem nebo jiným sdělením či reklamním sdělením v souvislosti se softwarem a uživatelskou dokumentací. Váš nákup jakéhokoli produktu se řídí prodejními podmínkami tohoto produktu. Kromě toho berete na vědomí a stvrzujete, že pokud zde není uvedeno jinak, společnost Signify  může jakékoli podmínky této smlouvy podle svého uvážení upravit, změnit, přidat nebo odstranit. Učinit tak může podle svého uvážení tím, že takové změny zpřístupní na webu nebo vás na ně upozorní. Pokud budete v používání softwaru pokračovat, stvrzujete tím svůj souhlas s jakýmikoli úpravami smlouvy, které byly provedeny před tímto použitím. Pokud s úpravou smlouvy nesouhlasíte, musíte software okamžitě přestat používat a přistupovat k němu, čímž bude tato smlouva okamžitě ukončena. Pokud by jakákoli část této smlouvy byla prohlášena za neplatnou, bude zbytek této smlouvy dále platný v celém rozsahu. Tato smlouva nemá žádný vliv na zákonná práva týkající se záruky nebo jiná zákonná práva, která vám jako spotřebiteli náleží ve vaší zemi pobytu.