PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OBSAHU PHILIPS HUE

1. Tyto Podmínky používání obsahu Philips Hue („tyto podmínky“) pro vás platí, pokud nám umožníte přístup a použití obsahu (včetně mimo jiné textových zpráv, fotografií, grafických prvků, pohyblivých obrázků, videí, zvuků, ilustrací či grafických nebo jiných materiálů, dále označovaných jako „obsah„“) některým z těchto způsobů:

  •  prostřednictvím reakce s hashtagem #yesHue (dále„tag“) nebo 
  •  prostřednictvím interakce s námi v rámci jakýchkoli služeb sociálních sítí (včetně mimo jiné služeb LinkedIn, Instagram, Facebook (včetně Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter a WeChat) (společně označovány jako „SSS“). 

Pro účely těchto podmínek termín „my“ označuje společnost Signify Holding B.V. a všechny společnosti, firmy a právnické osoby, ve vztahu k nimž nyní nebo dále společnost Signify N.V. přímo nebo nepřímo vlastní 50 % nebo více jmenovité hodnoty vydaného základního kapitálu nebo vlastnického podílu nebo 50 % nebo více hlasovacích práv na valných hromadách nebo má pravomoc jmenovat většinu členů představenstva nebo jinak řídit jejich činnost.

2. Odesláním reakce s tagem nebo interakcí s námi prostřednictvím jakýchkoli SSS s námi uzavíráte smlouvu, která se řídí těmito podmínkami, a:
(a) udělujete nám, našim partnerům a externím poskytovatelům služeb (dále „spolupracovníci“) trvalé, neodvolatelné, celosvětově platné, sublicencovatelné a přenosné právo a licenci bez licenčních poplatků k používání, kopírování, úpravám, mazání v celém rozsahu, přizpůsobování, publikování, překladu, změně, vytváření odvozených děl, prodeji nebo distribuci takového obsahu nebo jeho začlenění do jakýchkoli formulářů, médií, materiálů nebo technologií bez předchozího upozornění, kompenzace nebo jiného závazku vůči vám,  
(b) prohlašujete a zaručujete, že:
    b.1. jste autorem a vlastníkem obsahu a máte veškerá práva k udělení licence podle odstavce 2(a), 
    b.2. získali jste od všech osob, které se v obsahu objevily, jejich souhlas s používáním obsahu,
    b.3. obsah neobsahuje žádné důvěrné informace, 
    b.4. obsah a jeho používání námi neporušuje práva k duševnímu vlastnictví žádné třetí strany ani práva na soukromí a ochranu osobních údajů, ani jinak neporušuje práva žádné třetí strany, a 
(c) vzdáváte se jakýchkoli „morálních práv“ nebo jiných práv týkajících se připisování autorství nebo integrity materiálů (s ohledem na jednotlivé položky obsahu), která vám mohou náležet podle platných právních předpisů.

3. Interakcí s námi prostřednictvím jakýchkoli SSS opravňujete příslušného externího poskytovatele, aby s námi sdílel informace o vás a komunikoval s vámi v rámci SSS (může jít například o aktualizace stavu, odpovídání na komentáře a zprávy, zveřejňování, „retweetování“ a „lajkování“ příspěvků). Pokud vaše osobní údaje zpracováváme my, děje se to v souladu s naším Oznámením o ochraně osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naši značku a komunikovat se zainteresovanými osobami.

4. V maximálním rozsahu, který umožňují platné právní předpisy, souhlasíte s tím, že nás zbavíte odpovědnosti, budete hájit a chránit nás před veškerými závazky, náklady, výdaji, škodami a ztrátami (včetně jakýchkoli právních a jiných přiměřených nákladů a výdajů na profesionální služby), které nám vzniknou v důsledku jakýchkoli právních nároků či reklamací vznesených proti nám třetí stranou (nebo v souvislosti s nimi) v důsledku toho, že porušíte prohlášení a záruky uvedené v článku 2, porušíte jakékoli právní předpisy nebo práva třetí strany nebo odešlete či předložíte obsah, který porušuje tyto podmínky.

5. Souhlasíte s tím, že vám za používání vašeho obsahu nebudeme platit, jak je popsáno v těchto podmínkách.

6. Respektujeme práva k duševnímu vlastnictví ostatních a nebudeme vědomě zveřejňovat žádný obsah, který porušuje práva k duševnímu vlastnictví jiných osob.

7. Tyto podmínky můžeme bez upozornění aktualizovat. Čas od času si tyto podmínky přečtěte, abyste měli jistotu, že znáte nejnovější verzi.

8. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a vámi s ohledem na předmět této smlouvy. Jakékoli vzdání se těchto podmínek nebo upuštění od nich je účinné pouze v případě, že je písemné a námi podepsané. Pokud bude některá část těchto podmínek shledána neplatnou nebo nevymahatelnou soudem s příslušnou jurisdikcí, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nebo jejich částí. Tyto podmínky a jejich vymáhání se budou řídit právními předpisy země vašeho bydliště a veškeré spory budou postoupeny a vyřešeny výlučnou jurisdikcí soudů země vašeho bydliště, bez ohledu na zásady kolize právních předpisů příslušné jurisdikce nebo jakékoli jiné jurisdikce.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu