ข้อกำหนดการใช้งานเนื้อหา PHILIPS HUE

1. เงื่อนไขการใช้งานเนื้อหา Philips Hue เหล่านี้ ("ข้อกำหนดเหล่านี้") ใช้กับคุณ หากคุณให้การเข้าถึงและการใช้เนื้อหาแก่เรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่เป็นข้อความ ภาพถ่าย กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง ภาพประกอบ กราฟิกหรือวัสดุอื่นใด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา") โดย:

  •  ตอบกลับด้วยแฮชแท็ก #yesHue ("แท็ก") หรือ 
  •  โต้ตอบกับเราผ่านบริการเครือข่ายสังคม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง LinkedIn, Instagram, Facebook (รวมถึง Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter และ WeChat) (รวมเรียกว่า "SNS") 

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ "เรา" จะหมายถึง Signify Holding B.V. และบริษัท องค์กร และนิติบุคคลใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตอนนี้หรือต่อจากนี้ Signify N.V. ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของมูลค่าหุ้นที่ออก หรือผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของ และ/หรือ ร้อยละ 50 ขึ้นไปของอำนาจในการออกเสียงในการประชุมใหญ่ และ/หรือ มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการเสียงข้างมาก และ/หรือ กำกับดูแลกิจกรรมของพวกเขา

2. โดยการตอบกลับด้วยแท็กหรือการโต้ตอบกับเราผ่านทาง SNS ใด ๆ แสดงว่าคุณกำลังทำข้อตกลงกับเราที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และ
(ก) คุณมอบสิทธิ์และใบอนุญาตให้แก่เรา คู่ค้าของเรา และบุคคลภายนอก ("ผู้ร่วมงาน") เป็นการถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ใช้ได้ทั่วโลก อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงต่อและถ่ายโอนได้ในการใช้ คัดลอก แก้ไข ลบทั้งหมด ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ปรับเปลี่ยน สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ขาย และ/หรือ แจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว และ/หรือ รวบรวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในรูปแบบ สื่อ วัสดุ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีค่าตอบแทนหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ต่อคุณ  
(ข) คุณรับรองและรับประกันว่า:
    ข.1. คุณเป็นผู้เขียนและเป็นเจ้าของเนื้อหา และมีสิทธิ์ทั้งหมดในการให้ใบอนุญาตในข้อ 2 (ก) 
    ข.2. คุณได้รับความยินยอมจากพวกเขาให้เราใช้เนื้อหาจากบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในเนื้อหา
    ข.3. เนื้อหาไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับ และ 
    ข.4. เนื้อหาและการใช้งานเนื้อหาโดยเรา จะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ และ 
(ค) คุณสละ "สิทธิ์ทางศีลธรรม" หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาของการประพันธ์หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา เกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละรายการที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ

3. โดยการโต้ตอบกับเราผ่าน SNS ใด ๆ แสดงว่าคุณอนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่เรา และโต้ตอบกับคุณใน SNS ตัวอย่างเช่น การโพสต์อัปเดตสถานะ การตอบกลับความคิดเห็นและข้อความ การโพสต์ 'การรีทวีต' และ 'กดไลก์' ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลโดยเรา จะดำเนินการตาม ประกาศความเป็นส่วนตัว ของเราบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการส่งเสริมแบรนด์ของเราและสื่อสารกับบุคคลที่สนใจ

4. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และทำให้เราไม่เป็นอันตรายต่อหนี้สิน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และความสูญเสียทั้งหมด (รวมถึงต้นทุนทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางวิชาชีพอื่น ๆ ตามความเหมาะสม) ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดขึ้นโดยเรา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ต่อเราโดยบุคคลภายนอก อันเกิดจากการละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณที่กำหนดไว้ในข้อ 2 การละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือการส่งเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

5. คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับเงินสำหรับการใช้งานเนื้อหาของคุณโดยเรา ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

6. เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเจตนา

7. เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับเวอร์ชันล่าสุด

8. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและคุณที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ การสละสิทธิ์ใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเรา หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ ความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดหรือบางส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ ข้อกำหนดเหล่านี้และการบังคับใช้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และข้อพิพาทใด ๆ จะถูกอ้างถึงและได้รับการแก้ไขในที่สุดโดยเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงหลักการของความขัดแย้งทางกฎหมาย หรือหลักการดังกล่าวของเขตอำนาจศาลอื่นใด

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง