นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน

นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน

  1. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (Philips Hue Bridge)
  2. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (ระบบไฟ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของ Philips Hue – นอกเหนือจาก Philips Hue Bridge)
  3. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue)
  4. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของ Philips Hue
  5. สถานะการสนับสนุนปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ Philips Hue

โปรดดูสถานะปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ Philips Hue ของคุณที่ส่วนที่ 5 ภายใต้ขอบเขตที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้ขัดแย้งกับการรับประกันอย่างจำกัดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ Philips Hue ข้อกำหนดของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้จะมีผลควบคุม เราอาจปรับปรุงนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้เป็นครั้งคราว โดยหากมีการดำเนินการนี้ เราจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรังปรุงบนเว็บไซต์ Philips Hue ของเรา 

1. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (Philips Hue Bridge)

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ บริการออนไลน์ และความเข้ากันได้

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อของคุณ

Philips Hue Bridge ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Philips Hue Bridge ได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์โดยตรงจาก Signify (เดิมชื่อ Philips Lighting) เมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้กับแอปพลิเคชันมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue

Signify ตั้งใจที่จะมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่สำคัญให้กับ Philips Hue Bridge ของคุณ หากมี เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (ยกเว้นในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งานได้)

นอกจากนี้ Signify ตั้งใจที่จะสนับสนุน Philips Hue Bridge ต่อไปด้วยการอัพเดตด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความสามารถในการทำงานร่วมกันที่จำเป็น ตลอดจนรักษาความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราและแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue เวอร์ชันล่าสุดของเราเป็นเวลาอย่างน้อยสาม (3) ปี นับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต *

หลังจากวันที่ดังกล่าวนี้ Signify อาจเลือกที่จะให้บริการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue ต่อไปตามดุลยพินิจของบริษัท หากการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue สิ้นสุดลง เราขอแนะนำให้คุณอัพเกรดเป็น Philips Hue Bridge เวอร์ชันใหม่

ณ วันที่ 30 เมษายน 2020 จะไม่มีการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Philips Hue Bridge v1 และความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราได้สิ้นสุดลงในเวลานั้น Hue Bridge v1 สามารถควบคุมได้ภายในเครื่องผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Bridge v1 โดยเฉพาะเท่านั้น

*) ความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราจำเป็นต้องมีการปรับปรุง Philips Hue Bridge ให้เป็นปัจจุบัน และความเข้ากันได้นี้จะคงอยู่สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด 3 เวอร์ชันที่ออกวางจำหน่ายมีให้บริการ ยกเว้นในกรณีที่มีการอัพเดตความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งอาจต้องจำกัดการสนับสนุน ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue กำหนดให้ Hue Bridge ต้องเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเสมอ

2. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (ระบบไฟ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของ Philips Hue – นอกเหนือจาก Philips Hue Bridge)

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการอัพเดทซอฟต์แวร์ คุณสมบัติ บริการออนไลน์ และความเข้ากันได้

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อของคุณ

ระบบไฟ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของ Philips Hue (นอกเหนือจาก Philips Hue Bridge) (ในส่วนที่ 2 นี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์") สามารถรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ได้โดยตรงจาก Signify (เดิมชื่อ Philips Lighting) เมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต**

Signify ตั้งใจที่จะมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่สำคัญให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากมี) เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่ฮาร์ดแวร์และ/หรือระบบไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เนื่องจากเราจะแจ้งเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ Philips Hue ของเรา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้หรืออย่างอื่น) หรือ (หากมี) ในแอปมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue

นอกจากนี้ Signify ตั้งใจที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปด้วยการอัพเดตด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความสามารถในการทำงานร่วมกันที่จำเป็น ตลอดจนรักษาความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเรา Philips Hue bridge เวอร์ชันล่าสุด (หากมี) และแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue เวอร์ชันล่าสุดของเราเป็นเวลาอย่างน้อยห้า (5) ปี นับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต *

หลังจากวันที่ดังกล่าวนี้ Signify อาจเลือกที่จะให้บริการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปตามดุลยพินิจของบริษัท หากการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือสิ้นสุดลง เราขอแนะนำให้คุณอัพเกรดเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

** เนื่องจาก Philips Hue HDMI Sync Box เชื่อมต่อโดยตรงกับ Wi-Fi อุปกรณ์นี้จึงอัพเดตเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue จึงต้องมีการอัพเดต Philips Hue HDMI Sync Box อยู่เสมอ

*) ความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราจำเป็นต้องมีการปรับปรุง Philips Hue Bridge ให้เป็นปัจจุบัน และความเข้ากันได้นี้จะคงอยู่สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดสาม (3) เวอร์ชันที่ออกวางจำหน่ายมีให้บริการ ยกเว้นในกรณีที่มีการอัพเดตความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งอาจต้องจำกัดการสนับสนุน ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue กำหนดให้ Hue Bridge ต้องเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเสมอ

3. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue)

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์ด้านประสิทธิภาพระบบไฟที่เชื่อมต่อได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงมีการแนะนำแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue เวอร์ชันใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือรวมคุณสมบัติต่างๆ จากแอปพลิเคชันมือถือของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจเลือกที่จะเลิกใช้แอปพลิเคชันมือถือเป็นครั้งคราวหากเราเห็นว่าฟังก์ชันการทำงานแบบสแตนด์อโลนไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะประกาศการเลิกใช้ [3 เดือน] ล่วงหน้าที่หน้าการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้ การอัพเดตสำหรับแอปพลิเคชันมือถือที่เลิกใช้แล้วจะถูกยกเลิกและแอปพลิเคชันมือถือจะไม่มีให้ดาวน์โหลดได้อีกต่อไป

เรามุ่งเป้าที่จะสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue อย่างน้อย 2 รุ่นหลักล่าสุดของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2020 เป็นต้นไป จะไม่มีการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Hue Bridge v1 และความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราได้สิ้นสุดลงในเวลานั้น ต่อจากนี้ แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Bridge v1 เฉพาะจะไม่ได้รับการสนับสนุนและจะยุติการให้บริการในวันที่ 30 เมษายน 2022 แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Bridge v1 จะยังคงมีให้ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.philips-hue.com/app จนกว่าจะมีการเลิกใช้

4. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของ Philips Hue

 

ผลิตภัณฑ์ ความเข้ากันได้กับระบบคลาวด์ของ Philips Hue ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue แพตช์ความปลอดภัย คุณภาพ และการทำงานร่วมกัน
Philips Hue Bridge อย่างน้อย 3 ปี (ซอฟต์แวร์ 3 เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น) * อย่างน้อย 3 ปี (ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น) อย่างน้อย 3 ปี (ซอฟต์แวร์ทุกเวอร์ชัน)
ระบบไฟ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของ Philips Hue (นอกเหนือจาก Philips Hue Bridge) N/A อย่างน้อย 5 ปี อย่างน้อย 5 ปี
V1 Hue Bridge ถึงวันที่ 30 เมษายน 2020 หลังจากวันที่ 29 เมษายน 2019 โดยใช้ 'แอป Philips Hue Bridge v1'  จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2020
แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue      

 

ระยะเวลานับจากที่ Signify หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นนี้

*ยกเว้นในกรณีที่มีแพตช์ความปลอดภัยที่สำคัญ

5. สถานะการสนับสนุนปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ Philips Hue

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อยู่ในช่วงสิ้นสุดการสนับสนุน:

ผลิตภัณฑ์ วันที่เริ่มต้นการสิ้นสุดการสนับสนุน
Hue Bridge v1 30 เมษายน 2020
แอปพลิเคชันมือถือ Hue Bridge v1 30 เมษายน 2022

 

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้มีการสนับสนุนที่ให้บริการอยู่:

ผลิตภัณฑ์
Hue Bridge v2
ระบบไฟแบรนด์ Hue ทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Hue ทั้งหมด
อุปกรณ์แบรนด์ Hue ทั้งหมด (HDMI Sync Box)

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง