นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน

นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน

  1. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (Philips Hue Bridge)
  2. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (ระบบไฟ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของ Philips Hue – นอกเหนือจาก Philips Hue Bridge)
  3. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue)
  4. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของ Philips Hue
  5. สถานะการสนับสนุนปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ Philips Hue

โปรดดูสถานะปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ Philips Hue ของคุณที่ส่วนที่ 5 ภายใต้ขอบเขตที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้ขัดแย้งกับการรับประกันอย่างจำกัดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ Philips Hue ข้อกำหนดของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้จะมีผลควบคุม เราอาจปรับปรุงนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้เป็นครั้งคราว โดยหากมีการดำเนินการนี้ เราจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรังปรุงบนเว็บไซต์ Philips Hue ของเรา 

1. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (Philips Hue Bridge)

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ บริการออนไลน์ และความเข้ากันได้

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อของคุณ

Philips Hue Bridge ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Philips Hue Bridge ได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์โดยตรงจาก Signify (เดิมชื่อ Philips Lighting) เมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้กับแอปพลิเคชันมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue

Signify ตั้งใจที่จะมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่สำคัญให้กับ Philips Hue Bridge ของคุณ หากมี เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (ยกเว้นในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งานได้)

นอกจากนี้ Signify ตั้งใจที่จะสนับสนุน Philips Hue Bridge ต่อไปด้วยการอัพเดตด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความสามารถในการทำงานร่วมกันที่จำเป็น ตลอดจนรักษาความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราและแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue เวอร์ชันล่าสุดของเราเป็นเวลาอย่างน้อยสาม (3) ปี นับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต *

หลังจากวันที่ดังกล่าวนี้ Signify อาจเลือกที่จะให้บริการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue ต่อไปตามดุลยพินิจของบริษัท หากการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue สิ้นสุดลง เราขอแนะนำให้คุณอัพเกรดเป็น Philips Hue Bridge เวอร์ชันใหม่

ณ วันที่ 30 เมษายน 2020 จะไม่มีการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Philips Hue Bridge v1 และความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราได้สิ้นสุดลงในเวลานั้น Hue Bridge v1 สามารถควบคุมได้ภายในเครื่องผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Bridge v1 โดยเฉพาะเท่านั้น

*) ความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราจำเป็นต้องมีการปรับปรุง Philips Hue Bridge ให้เป็นปัจจุบัน และความเข้ากันได้นี้จะคงอยู่สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด 3 เวอร์ชันที่ออกวางจำหน่ายมีให้บริการ ยกเว้นในกรณีที่มีการอัพเดตความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งอาจต้องจำกัดการสนับสนุน ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue กำหนดให้ Hue Bridge ต้องเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเสมอ

2. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (ระบบไฟ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของ Philips Hue – นอกเหนือจาก Philips Hue Bridge)

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการอัพเดทซอฟต์แวร์ คุณสมบัติ บริการออนไลน์ และความเข้ากันได้

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อของคุณ

ระบบไฟ อุปกรณ์ (รวมถึงกล้อง Philips Hue) และอุปกรณ์เสริมของ Philips Hue (นอกเหนือจาก Philips Hue Bridge) (ในส่วนที่ 2 นี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์") สามารถรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ได้โดยตรงจาก Signify (เดิมชื่อ Philips Lighting) เมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต**

Signify ตั้งใจที่จะมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่สำคัญให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ (หากมี) เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่ฮาร์ดแวร์และ/หรือระบบไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เนื่องจากเราจะแจ้งเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ Philips Hue ของเรา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้หรืออย่างอื่น) หรือ (หากมี) ในแอปมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue

นอกจากนี้ Signify ตั้งใจที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปด้วยการอัพเดตด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความสามารถในการทำงานร่วมกันที่จำเป็น ตลอดจนรักษาความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเรา Philips Hue bridge เวอร์ชันล่าสุด (หากมี) และแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue เวอร์ชันล่าสุดของเราเป็นเวลาอย่างน้อยห้า (5) ปี นับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต *

หลังจากวันที่ดังกล่าวนี้ Signify อาจเลือกที่จะให้บริการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไปตามดุลยพินิจของบริษัท หากการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือสิ้นสุดลง เราขอแนะนำให้คุณอัพเกรดเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

** เนื่องจาก Philips Hue HDMI Sync Box และกล้อง Philips Hue เชื่อมต่อโดยตรงกับ Wi-Fi เอง จึงอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue ได้ Philips Hue HDMI Sync Box และกล้อง Philips Hue จะต้องได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

*) ความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราจำเป็นต้องมีการปรับปรุง Philips Hue Bridge ให้เป็นปัจจุบัน และความเข้ากันได้นี้จะคงอยู่สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดสาม (3) เวอร์ชันที่ออกวางจำหน่ายมีให้บริการ ยกเว้นในกรณีที่มีการอัพเดตความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งอาจต้องจำกัดการสนับสนุน ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันมือถืออย่างเป็นทางการของ Philips Hue กำหนดให้ Hue Bridge ต้องเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเสมอ

3. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue)

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์ด้านประสิทธิภาพระบบแสงสว่างที่เชื่อมต่อได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงมีการแนะนำแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue เวอร์ชันใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ย้าย เปลี่ยนแปลง หรือรวมคุณสมบัติต่างๆ จากแอปพลิเคชันมือถือของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจเลือกที่จะเลิกใช้แอปพลิเคชันมือถือเป็นครั้งคราวหากเราเห็นว่าฟังก์ชันการทำงานแบบสแตนด์อโลนไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวนี้ เราจะประกาศการเลิกใช้สามเดือนล่วงหน้าที่หน้าการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้ การอัพเดทสำหรับแอปพลิเคชันมือถือที่เลิกใช้แล้วจะถูกยกเลิกและแอปพลิเคชันมือถือจะไม่มีให้ดาวน์โหลดอีกต่อไป

เรามุ่งเป้าที่จะสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue อย่างน้อย 2 รุ่นหลักล่าสุดของระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2020 เป็นต้นไป จะไม่มีการอัพเดทซอฟต์แวร์สำหรับ Hue Bridge v1 และความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราได้สิ้นสุดลงในเวลานั้น ต่อจากนี้ แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Bridge v1 เฉพาะจะไม่ได้รับการสนับสนุนและจะยุติการให้บริการในวันที่ 30 เมษายน 2022 แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Bridge v1 จะยังคงมีให้ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.philips-hue.com/app จนกว่าจะมีการเลิกใช้

ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2023 เป็นต้นไป แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue จะมีฟังก์ชันแบบครบชุดสำหรับการตั้งค่าและควบคุม Philips Hue Play HDMI sync box ด้วยเหตุนี้ แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Sync จะไม่ได้รับการสนับสนุนและถูกนำออกจากร้านค้าแอปในวันที่ 11 กรกฎาคม 2023 ทั้งนี้แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ หลังจากมีการเลิกใช้แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Sync แล้ว

4. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนของ Philips Hue

 

ผลิตภัณฑ์ ความเข้ากันได้กับระบบคลาวด์ของ Philips Hue ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue แพตช์ความปลอดภัย คุณภาพ และการทำงานร่วมกัน
Philips Hue Bridge อย่างน้อย 3 ปี (ซอฟต์แวร์ 3 เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น) * อย่างน้อย 3 ปี (ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น) อย่างน้อย 3 ปี (ซอฟต์แวร์ทุกเวอร์ชัน)
ระบบไฟ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของ Philips Hue (นอกเหนือจาก Philips Hue Bridge) N/A อย่างน้อย 5 ปี อย่างน้อย 5 ปี
V1 Hue Bridge ถึงวันที่ 30 เมษายน 2020 หลังจากวันที่ 29 เมษายน 2019 โดยใช้ 'แอป Philips Hue Bridge v1'  จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2020
แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue      

 

ระยะเวลานับจากที่ Signify หยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นนี้

*ยกเว้นในกรณีที่มีแพตช์ความปลอดภัยที่สำคัญ

5. สถานะการสนับสนุนปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ Philips Hue

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อยู่ในช่วงสิ้นสุดการสนับสนุน:

ผลิตภัณฑ์ วันที่เริ่มต้นการสิ้นสุดการสนับสนุน
Philips Hue bridge V1 30 เมษายน 2020
แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue bridge v1 30 เมษายน 2022
แอปพลิเคชันมือถือ Philips Hue Sync 11 กรกฎาคม 2023

 

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้มีการสนับสนุนที่ให้บริการอยู่:

ผลิตภัณฑ์
Hue Bridge v2
หลอดไฟแบรนด์ Hue ทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Hue ทั้งหมด
อุปกรณ์แบรนด์ Hue ทั้งหมด (HDMI Sync Box และกล้อง)
แอป Philips Hue Sync TV

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง