รับประกัน

เรียนลูกค้าที่เคารพ

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Philips นี้ เรายินดีอย่างยิ่งที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ Philips และหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อใหม่นี้

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบและพัฒนามาสำหรับการใช้งานภายในบ้านในสภาพและการใช้งานปกติเท่านั้น อายุการใช้งานที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์เป็นอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยเท่านั้น (ตามมาตรฐาน L70B50 และ IEC60969) และอ้างอิงตามค่าเฉลี่ยชั่วโมงการให้แสง 3 ชั่วโมงต่อวัน หากคุณพบปัญหาใดๆ กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือผู้ใช้และข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราก่อน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ Signify ในฐานะผู้ผลิต ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อ เว้นแต่จะมีการระบุช่วงเวลาอื่นไว้ในหรือบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตามการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในการดูแลและทำความสะอาดที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติทางกฎหมายของกฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อผูกพันภายใต้การรับประกันของเราจะจำกัดเฉพาะเพียงการซ่อม การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สำหรับทดแทนกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง หรือการเสนอการคืนเงินตามราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่งตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น การประกอบ (หรือการถอดการประกอบ) และ/หรือการติดตั้ง (หรือการถอนการติดตั้ง) และค่าแรงจะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน รวมถึงวัสดุที่เสียหาย แบตเตอรี่ และหลอดไฟสำหรับเปลี่ยน การชดเชยภายใต้การรับประกันของเราจะไม่ขยายเวลาหรือต่ออายุช่วงเวลารับประกันที่มีผลบังคับใช้ เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันกับผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเล็กน้อยในด้านการออกแบบและ/หรือข้อมูลจำเพาะที่จะไม่มีผลต่อความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์เดียวกันตามดุลยพินิจของเราเท่านั้น เพื่อให้มีสิทธิ์ทำการร้องเรียนภายใต้การรับประกันอย่างถูกต้อง เมื่อคุณคำร้อง คุณต้องแสดงใบเสร็จการซื้อและส่งผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องให้เรา (หรือตัวแทนของเรา) เพื่อทำการวิเคราะห์ ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต นโยบายนี้ระบุความรับผิดทั้งหมดของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในกรณีที่เกิดการสูญหายอื่นๆ หรือความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียรายได้) และจะไม่ชดเชยให้คุณสำหรับการกระทำที่คุณเป็นผู้ทำเอง เช่น การดูแลรักษาตามปกติ การบันทึกหรือการกู้คืนข้อมูล สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณที่เกิดจากกฎหมายที่บังคับใช้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการรับประกันของผู้ผลิตที่ให้ไว้โดยสมัครใจนี้

หากต้องการรับบริการภายในระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือศูนย์ดูแลลูกค้าของ Philips โดยสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่: www.philips.com/lighting

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลด้านการออกแบบและข้อมูลทางเทคนิค

Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง