Philips Hue

เงื่อนไขการใช้

อัปเดตล่าสุด: กันยายน 2023

1. เอกสารนี้ครอบคลุมถึงเรื่องใดและความสัมพันธ์ของเรา

ก. เราทราบว่าการอ่าน เงื่อนไขการใช้งาน (“เงื่อนไข”) ของ Philips Hue เหล่านี้อาจไม่น่าสนใจ แต่การทำความเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณสามารถคาดหวังอะไรจากเราและทราบว่าเราต้องการสิ่งใดจากคุณด้วย

ข. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา: เงื่อนไขในที่นี้จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา โดยที่เมื่อเราอ้างถึง “เรา” “พวกเรา”หรือ "ของเรา” เราจะหมายถึง Signify Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ Philips Hue โดยมีหมายเลขจดทะเบียน 17061150 กับหอการค้าเนเธอร์แลนด์ เลขประจำตัวผู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม NL009076992B01 และสถานที่ตั้งของธุรกิจที่ High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์

ค. บริการที่ครอบคลุม: บริการคือบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ Philips Hue (“ผลิตภัณฑ์”) และครอบคลุมถึงสิทธิ์เข้าใช้และการใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ สิทธิ์เข้าใช้และการใช้แอปของเราสำหรับการดาวน์โหลดมายังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ และบริการและคุณสมบัติที่เข้าใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์โดยผ่านเว็บไซต์และแอปของเรา เราเรียกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่า “บริการ

ง. ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุ: หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย คุณต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณในการยอมรับเงื่อนไขในที่นี้ เพื่อใช้บริการและสร้างบัญชีผู้ใช้

จ. สิ่งที่ไม่ควบคุมในที่นี้: การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการคุ้มครองโดยเงื่อนไขการขายที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ และรวมถึงสิทธิ์ในการรับประกันตามกฎหมายที่คุณมีในฐานะผู้บริโภคในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณสมบัติบางอย่างของบริการอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเราจะระบุให้พร้อมกับคุณสมบัติดังกล่าว

2. การใช้บริการ

ก. สิทธิ์ในการใช้บริการ: เราให้สิทธิ์ในการใช้บริการแก่คุณเพื่อควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ให้ควบคุมและตรวจสอบดูแล

ข. ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้: บริการอาจกำหนดให้คุณมีบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้บริการ คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลของคุณ (เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ) และใช้ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้บัญชีผู้ใช้ของคุณมีความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ข้อ 5 

ค. คุณสามารถมอบอำนาจให้บุคคลได้: หากคุณมีบัญชีผู้ดูแลระบบ (เราเรียกผู้ใช้ดังกล่าวว่า “ผู้ดูแลระบบ" หรือ "เจ้าของ”) ตามที่บริการอนุญาตให้ทำได้ คุณสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีผู้ใช้ในการเข้าถึง ใช้ ติดตามตรวจสอบ และควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการ เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต" คุณควรอนุญาตเฉพาะบุคคลที่คุณไว้วางใจในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

ง. การปรับปรุงบริการ

 • เราพยายามปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์เสมอ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เราอาจอัพเดตบริการด้วยการจัดหาการแก้ไข (บั๊ก) หรือการปรับเปลี่ยน, แนะนำคุณสมบัติหรือฟังก์ชันใหม่, เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติหรือฟังก์ชัน ส่วนประกอบ หรือเนื้อหา (ชั่วคราวหรือถาวร), บังคับใช้ขีดจำกัดกับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด เราเรียกการอัพเดตและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ว่า “การอัพเดต” 
 • ในบางกรณี การอัพเดตอาจทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รุ่นที่เก่ากว่า บริการของบุคคลที่สาม การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ หรือการตั้งค่าใช้งานร่วมกับบริการไม่ได้อีกต่อไป และคุณอาจต้องอัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ บริการ การกำหนดค่า หรือการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อที่จะสามารถใช้บริการต่อไปได้
 • นโยบายการยุติการสนับสนุนตามที่เราได้จัดทำแยกต่างหากไว้บนเว็บไซต์ของเราที่www.philips-hue.com/endofsupportpolicy หากมีความแตกต่างใดๆ ระหว่างนโยบายการยุติการสนับสนุนและการรับประกันที่เรามอบให้กับผลิตภัณฑ์ หรือหากนโยบายการยุติการสนับสนุนของเราอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในการรับประกัน นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนจะมีผลบังคับใช้แทนเงื่อนไขในการรับประกันดังกล่าว
 • การอัพเดตอาจมีขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้งเพิ่มเติมหรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณ คุณให้ความยินยอมต่อการอัพเดตโดยอัตโนมัติเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการให้ติดตั้งการอัพเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบุได้ในการตั้งค่าของแอป และเรายังอาจขอให้คุณติดตั้งการอัพเดตด้วยตัวคุณเอง และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าวทันที หากคุณไม่ติดตั้งการอัพเดตใดๆ อาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยง (เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย) และจะมีผลและจำกัดความรับผิดและความสามารถของเราในการให้บริการแก่คุณ

จ. บริการขึ้นอยู่กับ: การทำงานอย่างถูกต้องของบริการขึ้นอยู่กับการส่งข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งรวมไปถึงเครือข่าย wi-fi ของคุณ อุปกรณ์ไร้สายที่เปิดใช้งาน (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) และ (สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ Signify ไม่มีอำนาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่ออุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ ความเข้ากันได้และการกำหนดค่าอุปกรณ์และบริการดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์และบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม หากอุปกรณ์หรือบริการเหล่านี้ถูกขัดจังหวะ เกิดความล่าช้า ถูกปฏิเสธ หรือถูกจำกัดด้วยเหตุผลใดๆ อาจส่งผลให้บริการขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที่เกิดข้อจำกัด คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสตรีมและการดูวิดีโอที่บันทึกไว้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวนมาก

ฉ. การปฏิบัติตนของคุณ: ในการให้บริการ เราต้องการรักษาการให้บริการสำหรับทุกคน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำตามกฎการปฏิบัติเหล่านี้:

 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตร ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ไม่ทำอันตราย แทรกแซง ใช้ในทางที่ผิด หรือขัดขวางบริการ
 • คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้นโยบายการห้ามส่งสินค้าของรัฐบาลสหรัฐ หรือไม่ได้ถูกกำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นประเทศที่ “สนับสนุนผู้ก่อการร้าย” และคุณไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐ

ช. ใช้กับเนื้อหาวิดีโอและ/หรือเสียง: โปรดทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเนื้อหาวิดีโอและ/หรือเสียงบางอย่างอาจเป็นการสร้างแสงสว่างบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายตา ในกรณีดังกล่าว โปรดหยุดการซิงโครไนซ์ผลิตภัณฑ์กับเนื้อหาดังกล่าว 

ซ. อาจจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม: การใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามที่เราระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งาน

ฌ. การสื่อสารเกี่ยวกับบริการ: ในบางครั้งเราอาจส่งการประกาศและข้อมูลอื่นๆ ให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการดูแลลูกค้าของเรา

ญ. ความคิดเห็น: เรายินดีรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ หากคุณเลือกที่จะให้ความคิดเห็นแก่เรา เราอาจดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัดต่อคุณ

ฎ. ช่องโหว่: ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อไร้สายหรืออินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายประเภทใดๆ (เช่น พื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์) อาจจะไม่มีความปลอดภัยและอาจจะถูกใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดหรือถูกแฮ็กโดยมัลแวร์และสปายแวร์ในรูปแบบต่างๆ (“ช่องโหว่”) ช่องโหว่อาจจะเป็นเกตเวย์สำหรับบุคคลที่มีเจตนาร้ายที่สามารถแอบแฝงหรือปิดระบบของคุณหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งรวมไปถึงการดู ดูด เปลี่ยนแปลง ทำลาย ขโมย เปิดเผย หรือแก้ไขข้อมูลของคุณหรือข้อมูลของบุคคลอื่น ตรวจสอบและ/หรือสอดแนมกิจกรรมของคุณและกิจกรรมของบุคคลอื่น ทำให้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายขัดข้อง อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาต และทำให้บุคคล ทรัพย์สิน หรือข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง เราจะไม่รับประกันหรือรับรองว่าบริการมีความปลอดภัย และ/หรือบริการปราศจากหรือไม่มีช่องโหว่

ฏ. อยู่เหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล: เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณที่เกิดจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา ซึ่งรวมไปถึงภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การจลาจล หรือสงคราม

3. ข้อมูลของคุณ

ก. การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์: บางบริการอาจให้คุณและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณสามารถจัดเก็บหรือให้ข้อมูลไปยังหรือผ่านบริการด้วยวิธีต่างๆ ได้ โดยเราเรียกข้อมูลนี้ว่า “การส่งข้อมูลของผู้ใช้” หากคุณเลือกที่จะให้การส่งข้อมูลของผู้ใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวและตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ บริการของบุคคลที่สาม หรือแอปพลิเคชันที่คุณเชื่อมต่อกับบริการของคุณแก่เรา โดยมักเป็นการให้ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เราเรียกข้อมูลนี้ว่า “ข้อมูลอุปกรณ์” การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจะยังคงเป็นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีในการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ

ข. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณ: ภายใต้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง เมื่อคุณใช้บริการ จะถือว่าคุณให้สิทธิ์แบบทั่วโลก (ใช้ได้รอบโลก) และปลอดค่าลิขสิทธิ์ (ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม) แก่เรา (และผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับเหมาช่วงของเรา) ในการดำเนินการต่อไปนี้: 

 • โฮสต์ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง สื่อสาร และใช้การส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เช่น อนุญาตให้เราบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบของเราและทำให้เข้าถึงได้ และ
 • ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม (ตามที่ระบุด้านล่าง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ:
 • การดำเนินการและปรับปรุงบริการ (รวมถึงการสร้างการอัพเดต)  
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ สำหรับเรา และ
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเราซึ่งมีอยู่ใน https://www.philips-hue.com/privacy (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”)

ค. ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ: เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราจึงพยายามใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่มีวันเอาชนะมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามความรับผิดชอบของ Signify โปรดไปที่หน้าการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ที่ประสานงานร่วมกันของเราที่ https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure

4. ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น

a. การเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้อื่น: บริการอาจอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ แอพ และบริการของผู้อื่น (“ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม”) เพื่อให้สามารถดำเนินการนี้ได้ เราอาจแลกเปลี่ยนการส่งข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลอุปกรณ์ของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการกับและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม และต่ออินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

b. มาตรฐานหรือวิธีการสื่อสาร: ผลิตภัณฑ์อาจใช้มาตรฐานหรือวิธีการแบบเปิดหรือมีให้ใช้โดยทั่วไปหลากหลายวิธีในการสื่อสารและทำงานกับอุปกรณ์อัจฉริยะหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ซึ่งถูกใช้โดยผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบริการอื่นที่เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเราไม่ได้กำหนดหรือรับรองว่าสามารถใช้ร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ แม้ว่าจะมีการระบุให้ดำเนินการโดยใช้มาตรฐานหรือวิธีการสื่อสารแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันก็ตาม

c. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลทีสาม: เว็บไซต์ แอพ หรือการสื่อสารของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อิสระอื่นของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีให้เพื่อความสะดวกเพียงอย่างเดียวและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว

5. ความเป็นส่วนตัวของคุณ

ก. ข้อมูลส่วนบุคคล: ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ Signify ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรามีผลบังคับใช้กับการใช้บริการ โปรดอ่านเอกสารเหล่านี้เนื่องจากเป็นการอธิบาย รวมถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ วิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พื้นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนข้อมูลของคุณ สิทธิในความเป็นส่วนตัว อาจมีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมแยกต่างหากสำหรับเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการ

ข. คุ้กกี้: ในบางกรณี Signify อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเราซึ่งมีอยู่ใน https://www.philips-hue.com/cookie-notice หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวัตถุประสงค์ที่เราใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

6. การระงับและการสิ้นสุดบริการ

a. การระงับบริการ: เราอาจระงับบริการชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ความล้มเหลวของระบบ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม หรือสถานการณ์อื่นๆ

b. การสิ้นสุดหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณ: คุณสามารถหยุดใช้บริการได้ทุกเมื่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณหรือลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากเกิดกรณีใดๆ เหล่านี้ขึ้น:

 • หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าคุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ในทางที่ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
 • เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการกระทำของคุณทำให้เกิดอันตรายหรือความรับผิดต่อผู้ใช้ บุคคลที่สาม หรือเรา
 • คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเป็นเวลาสองปี

7. เนื้อหาและซอฟต์แวร์ของเรา

a. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: แม้ว่าเราจะให้สิทธิ์คุณใช้บริการของเรา เรา (และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา) จะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรา (และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของเรา) มีในบริการ 

b. เนื้อหาของเรา: บริการมีเนื้อหาที่เป็นของเรา คุณสามารถใช้เนื้อหาของเราตามที่เงื่อนไขเหล่านี้อนุญาต แต่เราจะสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีในเนื้อหาของเรา ห้ามลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงแบรนด์ โลโก้ หรือประกาศทางกฎหมายใดๆ ของเรา

c. เนื้อหาของผู้อื่น: บริการอาจให้สิทธิ์คุณในการเข้าใช้เนื้อหาที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่น คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กรนั้น หรือใช้นอกเหนือจากตามที่กฎหมายอนุญาต

d. ซอฟต์แวร์: บางบริการมีการเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น แอพของเราหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ เราอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ สิทธิ์การใช้งานนี้เป็นสิทธิ์แบบทั่วโลก (รอบโลก) ไม่จำกัดเพียงผู้เดียว (เพื่อให้เราสามารถให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แก่ผู้อื่นได้) เป็นส่วนบุคคล (คุณจึงไม่สามารถขยายให้ผู้อื่นได้) และไม่สามารถมอบสิทธิ์ได้ (คุณจึงไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้) บางบริการมีซอฟต์แวร์ที่มีให้ภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สที่เราให้คุณใช้งานได้ ในบางกรณีก็มีข้อกำหนดในสิทธิ์การใช้งานแบบโอเพ่นซอร์สที่แทนที่บางส่วนของเงื่อนไขเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านสิทธิ์การใช้งานเหล่านั้น

e. ไม่อนุญาตให้ทำ: คุณต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย หรือให้เช่าส่วนใดก็ตามของบริการหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในบริการ นอกจากนี้ คุณต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามดึงซอร์สโค้ดใดๆ ของเรา เว้นแต่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้ทำได้

8. ข้อสงวนสิทธิ์และความรับผิด

ก. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: ถึงแม้ว่าเราต้องการทำให้ประสบการณ์การใช้บริการของคุณมีความสนุกสนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีความจริงใจในการให้บริการ แต่โปรดทราบว่าเราสามารถให้บริการแก่คุณได้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" เท่านั้น และ เราไม่รับรอง รับประกัน หรือมีข้อผูกมัดใดๆ เกี่ยวกับบริการ (รวมถึงเนื้อหาของบริการ ฟังก์ชันเฉพาะของบริการ หรือความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ) เนื่องจากมีความเป็นไปได้เสมอที่สิ่งต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น ทำงานตามที่ควรจะเป็น โดยในกรณีที่โชคร้ายก็คือบริการนั้นไม่สามารถใช้งานได้ โปรดยอมรับคำขอโทษจากเราอย่างจริงใจ เนื่องจากเราเข้าใจดีว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและทำให้เกิดความไม่สะดวก 

ข. ความรับผิดของเรา: เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นการลงโทษ พิเศษ หรือที่ไม่ตั้งใจใดๆ ความรับผิดทั้งหมดของเราที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า (i) ค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายเพื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน 3 เดือนก่อนที่จะเกิดการละเมิด (หากมี) หรือ (ii) €50 เงื่อนไขเหล่านี้เพียงจำกัดความรับผิดชอบของเราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

9. การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล

ก. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และยกเว้นตามขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้ภายใต้ข้อ 9 หรือข้อ 11 เงื่อนไขในที่นี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศถิ่นที่อยู่ของคุณ และคุณกับเราตกลงที่จะยื่นเรื่องต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในท้องถิ่นของคุณ การบังคับใช้ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายภายใต้เขตอำนาจศาลอื่นๆ จะได้รับการปฏิเสธและยกเว้นโดยชัดแจ้ง

ข. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยไม่รวมถึงบทบัญญัติของการขัดกันแห่งกฎหมายและการเลือกใช้กฎหมาย 

ค. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในแคนาดา เงื่อนไขเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของรัฐออนแทรีโอ โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติของการเลือกใช้หรือการขัดกันแห่งกฎหมาย

ง. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในฝรั่งเศส ศาลแห่ง Nanterre จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด 

จ. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในอินเดีย ในกรณีที่มีความแตกต่างและข้อพิพาทเกิดขึ้น คุณและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย อนุญาโตตุลาการคนเดียวที่แต่งตั้งร่วมกันจากเราทั้งคู่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2015 (ตามที่แก้ไข) สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือเมืองคุรุคราม รัฐหรยาณา

ฉ. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในศรีลังกา ในกรณีที่มีความแตกต่างและข้อพิพาทเกิดขึ้น คุณและเราตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนั้นผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดย อนุญาโตตุลาการคนเดียวที่แต่งตั้งร่วมกันจากเราทั้งคู่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย Arbitration & Conciliation Act 2005 (ตามที่แก้ไข) สถานที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ช. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในมาเลเซีย ศาลแห่งมาเลเซียตะวันตกจะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

ซ. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในจีน ศาลท้องถิ่นในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

ฌ. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในไต้หวัน ศาลท้องถิ่นในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน จะมีอำนาจศาลเด็ดขาด

ญ. หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก คุณยังสามารถติดต่อ Czech Trade Inspection ได้เช่นกันที่ http://www.coi.cz

ฎ. หากคุณเป็นผู้บริโภคที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และคุณรู้สึกว่าการร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ คุณสามารถ (แต่ไม่ได้มีผลผูกมัด) ใช้แพลตฟอร์มการแก้ปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์ของยุโรป (European Online Dispute Resolution หรือ ODR) ได้

10. เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้

ก. ตามกฎหมายแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่ไม่สามารถถูกจำกัดโดยสัญญาอย่างเช่นเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจำกัดสิทธิ์เหล่านั้น

ข. หากเกิดกรณีที่ข้อกำหนดบางอย่างไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ จะไม่มีผลต่อข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขเหล่านี้

ค. หากเราไม่ดำเนินการใดๆ โดยทันทีหลังจากที่คุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการในอนาคต 

ง. เรามีอิสระที่จะอัปเดตเงื่อนไขในที่นี้เพื่อให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในบริการหรือวิธีที่เราดำเนินธุรกิจของเรา หรือเพื่อเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความปลอดภัย หากเราทำการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลเพื่อแจ้งให้คุณทราบผ่านทางแอป Philips Hue โดยการประกาศบนเว็บไซต์ของเรา โดยส่งอีเมลถึงคุณ หรือด้วยวิธีอื่นๆ การที่คุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ หรือยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากการแจ้งเตือนหรือการประกาศใดๆ จะถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 

จ. บริการบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

ฉ. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเรา โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ https://www.philips-hue.com/support#contact

ช. ข้อกำหนดทั้งหมดมีเจตนา (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นอย่างอื่น) ที่จะให้มีผลบังคับใช้ตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการใดๆ หรือภายหลังการยุติการให้บริการนั้น

11. ข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับสำหรับบางผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบางประเทศ

ข้อ 11 นี้เป็นการกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีผลใช้บังคับสำหรับบางผลิตภัณฑ์ บริการง หรือประเทศ หากมีความแตกต่างใดๆ ระหว่างข้อ 11 นี้และข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขในที่นี้นอกเหนือจากข้อ 11 นี้ ให้ยึดตามข้อ 11 นี้เป็นหลัก

 • ตุรกี: หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศคือ 0850 390 19 22 และสามารถดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • การเข้าถึงตั้งแต่เนิ่นๆ: การเปิดใช้งาน "การเข้าถึงตั้งแต่เนิ่นๆ" สำหรับคุณลักษณะบางอย่างในแอปของคุณ จะถือว่าคุณตกลงที่จะได้รับการเข้าถึงคุณลักษณะดังกล่าวก่อนกำหนด ก่อนที่จะทำให้ผู้ใช้ทั้งหมดของเราสามารถใช้งานคุณลักษณะดังกล่าวได้ (“การเข้าถึงคุณสมบัติตั้งแต่เนิ่นๆ”) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อผิดพลาด จุดบกพร่อง หรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชั่นมาตรฐานที่เปิดให้ใช้สำหรับผู้ใช้แอปทุกคน (“เวอร์ชั่นมาตรฐาน”) คุณลักษณะการทดลองใช้ระหว่างการพัฒนามีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" และเราและบริษัทในเครือ ผู้อนุญาต และ/หรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่รับรอง รับประกัน หรือมีข้อผูกมัดใดๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าวในระหว่างการพัฒนา (รวมถึงเนื้อหา ฟังก์ชันเฉพาะ หรือความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือหรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ) เนื่องจากมีความเป็นไปได้เสมอที่สิ่งต่างๆ จะไม่สามารถทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น เราไม่มีหน้าที่ที่จะนำเอาคุณลักษณะของการเข้าถึงในระหว่างการพัฒนาไปสู่เวอร์ชั่นมาตรฐานหลังจากนั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของการเข้าถึงระหว่างการพัฒนาหรือยุติการเปิดตัวคุณลักษณะดังกล่าว คุณสมบัติที่จะออกในรุ่นมาตรฐานอาจแตกต่างไปจากการเข้าถึงตั้งแต่เนิ่นๆ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการยุติการใช้คุณสมบัติการเข้าถึงตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของคุณและการเยียวยาในส่วนที่เกี่ยวกับความไม่พอใจใดๆ ที่คุณอาจมีต่อการใช้คุณสมบัติการเข้าถึงตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่โชคแย่ที่สุดก็คือไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติการเข้าถึงตั้งแต่เนิ่นๆ ได้ โปรดยอมรับคำขอโทษอย่างจริงใจจากเรา เนื่องจากเราเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและทำให้เกิดความไม่สะดวก หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการหยุดการเข้าถึงคุณสมบัติการเข้าถึงตั้งแต่เนิ่นๆ คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ในแอปของคุณ (ถ้าเป็นไปได้) หรือโดยการลบและติดตั้งแอปใหม่ หัวข้อเกี่ยวกับการเข้าถึงระหว่างการพัฒนานี้จะมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการเข้าถึงระหว่างการพัฒนาจนกว่าจะมีการเผยแพร่แบบมาตรฐานหรือหยุดให้บริการ (แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อน)
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมของ Philips Hue Secure: บริการ Philips Hue Secure นำเสนอในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ สเปน โปรตุเกส นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลิทัวเนีย ลัตเวีย โปแลนด์ โรมาเนีย เซอร์เบีย สโลวีเนีย และสโลวาเกีย และนอกจากนี้ เงื่อนไขเพิ่มเติมของ Philips Hue Secure ที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1 จะมีผลใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Philips Hue Secure ของคุณและบริการ Philips Hue Secure ที่เกี่ยวข้อง
 • สหรัฐ: ประกาศสำหรับผู้ที่พำนักอยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย: ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนียมาตรา 1789.3 ผู้ที่พำนักอยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียจะมีสิทธิ์ตามประกาศเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคต่อไปนี้: หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือเงื่อนไขในที่นี้ โปรดส่งคำถามตามลิงก์ "ติดต่อเรา" ของเราที่ https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us คุณสามารถติดต่อเราได้โดยเขียนจดหมายถึงฝ่ายความพึงพอใจของลูกค้าที่ 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 หรือโทรติดต่อ Signify ได้ที่ 1(800) 555-0050 ผู้ที่พำนักอยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถติดต่อหน่วยงานด้านความช่วยเหลือในการร้องเรียนของแผนกบริการลูกค้าของสำนักงานกิจการผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียร์ทางไปรษณีย์ได้ที่ 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (916) 445-1254 หรือ (800) 952 -5210
 • ความสามารถของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว: หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น (ในหัวข้อย่อยที่ 3 ภายใต้ข้อ 11 นี้) คุณยังคงสามารถใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Philips Hue กับแอปของเราเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปของเรา ดูไทม์ไลน์เหตุการณ์ และสัญญาณเตือนไฟดับ (“ความสามารถของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว”) หากคุณใช้ ความสามารถของเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะรวมอยู่ในบริการตามเงื่อนไขในที่นี้ และนอกเหนือจากเงื่อนไขแล้ว ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับการใช้งานของคุณ: (i) คุณมีความรับผิดชอบในการขอรับ ตั้งค่า และบำรุงรักษา ตามข้อกำหนดทางเทคนิคและอื่นๆ อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำและข้อมูลจำเพาะที่เราจัดเตรียมให้กับคุณ (ii) เราจะไม่ตรวจสอบและไม่ตอบสนองต่อข้อมูลและเหตุการณ์ใดๆ ที่ได้รับในขณะที่คุณใช้ความสามารถของเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณ (หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากคุณ) แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการแจ้งเตือนใดๆ ที่คุณได้รับ (รวมถึงการแจ้งต่อตำรวจหรือบริการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม) (iii) หากเซ็นเซอร์ของคุณอยู่นอกระยะการตรวจจับหรือถูกกีดขวางหรือถูกผนัง เฟอร์นิเจอร์ หรือวัตถุอื่นๆ บัง คุณอาจจะพบการแจ้งเตือนผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการตรวจจับ และคุณอาจประสบกับการหยุดชะงัก (ชั่วคราว) เนื่องจากการบำรุงรักษาระบบ ความล้มเหลว หรือสถานการณ์อื่นๆ เราไม่รับรองหรือรับประกันการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (iv) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถของเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยคุณ รวมถึงการใช้งานใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ และ (v) เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าความสามารถของเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะช่วยลดหรือกำจัดการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การบุกรุก การย่องเบา และ/หรือการปล้น และคุณตกลงที่จะไม่พึ่งพาเทคโนโลยีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ดังกล่าวให้น้อยที่สุด เหตุการณ์หรือผลที่ตามมา คุณควรป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียด้วยการประกันภัยที่เหมาะสม ความสามารถของเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว รวมถึงความเป็นไปได้ในการบันทึกข้อมูลที่อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณ ภายใต้ขอบเขตที่ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้กับคุณ

12. เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ Apple กำหนด

เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ Apple กำหนด หากคุณดาวน์โหลดแอป Philips Hue จาก App Store ของ Apple, Inc. (“Apple”) หรือหากคุณกำลังใช้งานแอป Philips Hue บนอุปกรณ์ iOS จะถือว่าคุณรับรองว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับประกาศเกี่ยวกับ Apple ต่อไปนี้ เงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและเราเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือเนื้อหาของบริการ Apple ไม่มีภาระหน้าที่ในการจัดหาการบำรุงรักษาและสนับสนุนบริการที่เกี่ยวกับแอป Philips Hue ในกรณีที่แอป Philips Hue ไม่สามารถทำตามการรับประกันที่เกี่ยวข้อง คุณอาจแจ้งให้ Apple ทราบและ Apple จะคืนเงินค่าซื้อแอป Philips Hue ให้คุณ และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Apple ไม่มีภาระหน้าที่ในการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับแอป Philips Hue ทั้งนี้ Apple ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการเรียกร้องจากคุณหรือบุคคลที่สาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอป Philips Hue, การครอบครองของคุณ และ/หรือการใช้งานแอป Philips Hue ซึ่งรวมถึง: (ก) การเรียกร้องการรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์; (ข) การเรียกร้องใดๆ ที่แอป Philips Hue ไม่สามารถทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ; และ (ค) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน Apple ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวน การแก้ต่าง การระงับข้อพิพาท และถอดถอนการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลที่สามที่ว่าแอป Philips Hue และ/หรือการครอบครองของคุณ และการใช้งานแอป Philips Hue ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้งานแอป Philips Hue ทั้งนี้ Apple และบริษัทสาขาของ Apple คือผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของเงื่อนไขเหล่านี้ และเมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ์) บังคับใช้เงื่อนไขเหล่านี้กับคุณในฐานะผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิ์ในการใช้งานในข้อ 2ก จะจำกัดไว้เพียงสิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนได้สำหรับการใช้งานแอป Philips Hue เพื่อควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณในผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ Apple

เวอร์ชันกันยายน 2023 - ที่เกี่ยวข้องจากแอพ 5

ประวัติเวอร์ชันของเงื่อนไขการใช้

แอป 4 – สิงหาคม 2021

ดู >

แอป – 3

ดู >

เงื่อนไขการใช้ของผลิตภัณฑ์บลูทูธ Philips Hue ดู >
เงื่อนไขการใช้ Philips Hue HDMI Sync Box ดู >

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง