Algemene voorwaarden Hue Sync

 1. Licentieverlening
2. Eigendom
3. Licentiebeperkingen
4. Open Source-software
5. Beëindiging
6. Upgrades
7. Ondersteuningsdiensten
8. Feedback
9. GEEN GARANTIE
10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11. UW GARANTIE EN SCHADELOOSSTELLING
12. Handelsmerken
13. Exportadministratie
14. Toepasselijk recht
15. Algemeen

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKER VAN SOFTWARE

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKER VAN SOFTWARE (“DEZE OVEREENKOMST”) IS EEN WETTELIJKE EN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U (HETZIJ EEN INDIVIDU OF EEN ENTITEIT) EN SIGNIFY NETHERLANDS B.V., EEN NEDERLANDSE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, WAARVAN MET HOOFDKANTOOR IS GEVESTIGD OP DE HIGH TECH CAMPUS 48, 5656 AE EINDHOVEN, NEDERLAND ("SIGNIFY /We"). DEZE OVEREENKOMST VERLEENT U HET GEBRUIKSRECHT VOOR DE HUE SYNC-SOFTWARE (DE “SOFTWARE”) MET INBEGRIP VAN DE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE IN ELEKTRONISCHE VORM DIE IS GELEVERD AFZONDERLIJK OF SAMEN MET EEN PHILIPS HUE PRODUCT  (HET “PRODUCT”) OF BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA WWW.PHILIPS-HUE.COM. DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE ACCEPTEERT U ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN STEMT U ERMEE IN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.  ALS U NIET INSTEMT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.

DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, ERKENT U WETTELIJK BEVOEGD TE ZIJN TOT HET AANGAAN VAN DEZE OVERRENKOMST EN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN ERVAN.

ALS U NIET DE EINDGEBRUIKER BENT EN DEZE SOFTWARE INSTALLEERT NAMENS DE EINDGEBRUIKER, GARANDEERT EN VERKLAART U BEVOEGD TE ZIJN OM NAMENS DE EINDGEBRUIKER TE HANDELEN EN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NAMENS DE EINDGEBRUIKER TE ACCEPTEREN EN HEM ERAAN TE BINDEN, MET INBEGRIP VAN HET OPVOLGEN VAN EN VOLDOEN AAN DEZE OVEREENKOMST.

1. Licentieverlening. Deze Overeenkomst verleent u een niet exclusieve, niet overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie voor het installeren en gebruiken, op een apparaat of een PC, hetgeen van toepassing is, van één (1) exemplaar van de gespecificeerde versie van de Software in objectcodeformaat, zoals uiteengezet in de gebruikersdocumentatie. De Software is "in gebruik" als die wordt geladen in het tijdelijke of permanente geheugen (d.w.z. RAM, harddisk, enz.) van de PC of het apparaat. U stemt ermee in de Software allen te gebruiken zoals dat door Signify  is bedoeld en te voldoen aan eventuele andere redelijke eisen of beperkingen die worden geëist of opgelegd door Signify , en die meer in detail zijn beschreven op de website www.philips-hue.com. Indien u op enig moment tijdens het gebruik van de Software enig ongemak ervaart ten gevolge van lichtsynchronisaties of ‑combinaties dient u het gebruik van de Software te onderbreken.

2. Eigendom. De Software wordt aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht. Deze Algemene Voorwaarden geven u alleen het recht de Software te gebruiken, maar u verwerft geen rechten, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, op de Software anders dan die welke zijn uiteengezet in deze Overeenkomst. Signify  en diens licentiegevers behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Software, inclusief alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die erin zijn opgenomen. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving, internationale verdragsbepalingen en wetten op intellectuele eigendom. Daardoor bent u, tenzij dat hierin uitdrukkelijk is gesteld, niet gerechtigd de Software te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van Signify , met uitzondering van het feit dat u van de Software één (1) kopie mag maken, alleen voor uw back-updoeleinden. U dient eventueel gedrukt materiaal dat bij de Software behoort niet te kopiëren, en evenmin bent u gerechtigd meer dan één (1) exemplaar af te drukken van enige gebruikersdocumentatie die in elektronische vorm is geleverd, met uitzondering van één (1) exemplaar van zulk gedrukt materiaal, alleen voor uw back-updoeleinden.

3. Licentiebeperkingen. Tenzij hierin anders is vermeld, zult u zich onthouden van, en zult u derden geen toestemming geven voor, (a) het verhuren, leasen, in sub-licentie geven, verkopen, toewijzen, uitlenen, of anderszins overdragen van de Software of enig onderdeel ervan, (b) het reverse engineeren, decompileren of disassembleren van de Software, met uitzondering van de mate waarin het toepasselijke recht voorgaande beperking uitdrukkelijk verbiedt, (c) het verwijderen of vernietigen van productidentificaties, auteursrechtopmerkingen of andere eigendomsaanduidingen of beperkingen uit de Software, (d) het wijzingen of aanpassen van de Software, het samenvoegen van de Software met een ander programma en het maken van afgeleide producten die op de Software zijn gebaseerd, (e) het gebruiken van de Software in strijd met enige wet, richtlijn of gerechtelijk bevel, of voor enig onwettig of verkeerd doel, (f) het gebruiken van de Software op eventuele manier die schade zou kunnen toebrengen aan Signify , haar service providers of eventuele andere persoon, (g) het opnieuw publiceren, reproduceren, distribueren, vertonen, uploaden of verzenden van enig onderdeel van de Software, (h) het uitvoeren van een actie met de bedoeling de Producten of de Software te besmetten met virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of eventuele andere items van destructieve aard of de Producten, Software of andere apparatuur van eindgebruikers uit te schakelen en (i) het omzeilen van of proberen te knoeien met de beveiliging of het uitschakelen van enig Producten, Software of andere apparaten van eindgebruikers.  Alle titels, handelsmerken en auteursrechten en opmerkingen over beperkingen van rechten dienen gereproduceerd te zijn op de back-upkopie van de Software.

4. Open Source-software. (a) Deze Software kan vergezeld gaan van componenten die onderworpen zijn aan Open Source-voorwaarden, zoals vermeld de documentatie die met een apparaat is meegeleverd; zulke componenten zijn enkel onderhevig aan hun eigen licentievoorwaarden en deze Overeenkomst is niet van toepassing op zulke componenten. (b) Uw licentierechten onder deze Overeenkomst omvatten geen enkel recht of licentie om de Software te gebruiken, te distribueren of er afgeleide werken van te creëren op een wijze die de Software zou onderwerpen aan Open Source-voorwaarden. "Open Source-voorwaarden" betekent de voorwaarden van enige licentie die als gebruiksvoorwaarde vereist: de mogelijkheid een werk te modificeren en/of te wijzigen, het beschikbaar maken van sourcecode of ander materiaal dat bij voorkeur nodig is voor modificatie, en/of het verlenen van toestemming voor het creëren van afgeleide werken, en/of de reproductie van bepaalde kennisgevingen of licentievoorwaarden in afgeleide werken of de daarbij behorende documentatie, en/of het aan eventuele partij verlenen van een royalty-vrije licentie voor Intellectuele Eigendom.

5. Beëindiging. Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de installatie of het eerste gebruik van de Software en worden beëindigd (i) naar eigen goeddunken van Signify  ten gevolge van uw verzuim om te voldoen aan enige bepaling in deze Overeenkomst; of (ii) indien enige vergoeding die door Signify  in rekening wordt gebracht voor voortgezet gebruik niet tijdig door u wordt betaald; of (iii) na vernietiging van alle exemplaren van de Software en de bijbehorende materialen die onder deze Overeenkomst aan u zijn geleverd door Signify .  De rechten van Signify  en uw verplichtingen blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. Onmiddellijk na beëindiging van deze Overeenkomst dient u de Software te verwijderen dan wel onherstelbaar te deleten van uw apparaten en de Software en eventuele kopieën ervan en van de documentatie die er betrekking op heeft op uw eigen kosten te retourneren naar Signify .

6. Upgrades. Signify  kan naar eigen goeddunken upgrades voor de Software beschikbaar stellen via een algemene publicatie op een website of via enig ander middel of methode. Zulke upgrades kunnen beschikbaar worden gesteld ingevolge de bepalingen van deze Overeenkomst of de vrijgave van zulke upgrades aan u kan onderworpen zijn aan uw aanvaarding van een andere overeenkomst. We raden u aan de website regelmatig te blijven bezoeken om te controleren of er updates dan wel upgrades zijn en in geval van verplichte updates wordt u geadviseerd uw Software onmiddellijk te updaten/upgraden.

7. Ondersteuningsdiensten. Signify  is niet verplicht technische of andere ondersteuning (“Ondersteuningsdiensten”) te leveren voor de Software. Indien Signify  u voorziet van Ondersteuningsdiensten, dan zijn die onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden waarover overeenstemming bereikt dient te worden tussen u en Signify .

8. Feedback. Indien u een opmerking, suggestie of ander materiaal (“Feedback”) naar Signify  verzendt met betrekking tot het Product of de Software (met uitzondering van onwettige inhoud), draagt u daarmee de volledige eigendom van deze Feedback over aan Signify . U erkent dat wij het recht hebben dergelijke Feedback op elke gewenste manier en zonder beperking te gebruiken en te implementeren, zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toekenning of compensatie jegens u, of u verleent Signify  een licentie om zulke Feedback zonder beperkingen te gebruiken voor zover het voorgaande niet van kracht wordt geacht. Ook gaat u ermee akkoord af te zien van uw morele rechten in zulke Feedback.

9. GEEN GARANTIE. SIGNIFY , HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HAAR LICENTIEVERLENERS LEVEREN DE SOFTWARE EN DE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE OP EEN 'AS IS'-BASIS EN GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE STORINGSVRIJ OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN, OF ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN. U AANVAARDT VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET KIEZEN VAN DE SOFTWARE OM DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN, EN VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN EN DE RESULTATEN DIE WORDEN GEREALISEERD MET DE SOFTWARE. TOT DE MAXIMALE MATE DIE DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, NEMEN SIGNIFY  EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS AFSTAND VAN ELKE GARANTIE EN TOEZEGGING, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN BEGELEIDENDE MATERIALEN. ER IS GEEN GARANTIE TEGEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, KUNNEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BEDRAGEN DIE HOGER ZIJN DAN DE KOSTEN DIE DOOR U ZIJN BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. ALS EEN BEPERKING VAN DE SCHADEVERGOEDING, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID DOOR DE WET IS VERBODEN OF BEPERKT, ZAL SIGNIFY  RECHT HOUDEN OP DE MAXIMALE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE WETTELIJK MOGELIJK ZIJN.

11. UW GARANTIE EN SCHADELOOSSTELLING. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U EN DE EINDGEBRUIKER (INDIEN VAN TOEPASSING NAMENS WIE U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT) DE SOFTWARE ZULLEN GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST EN DE TOEPASSELIJKE WETTEN. U BEGRIJPT DAT DE SOFTWARE DE HUE-LAMPEN ZAL SYNCHRONISEREN CONFORM DE CONTENT DIE U OP UW BEELDSCHERM BEKIJKT EN U EN DE EINDGEBRUIKER (INDIEN VAN TOEPASSING NAMENS WIE U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT) GARANDEREN DAT U HET WETTELIJK RECHT HEBT OM DEZE CONTENT TE OPENEN EN TE BEKIJKEN EN DE SOFTWARE TE BEDIENEN OM DE HUE-LAMPEN TE SYNCHRONISEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE CONTENT. U STEMT ER MEE IN DAT U  EN DE EINDGEBRUIKER (INDIEN VAN TOEPASSING NAMENS WIE U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT) WETTELIJK VERPLICHT ZIJN) SIGNIFY  EN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN AGENTEN, EVENALS ENIGE ANDERE SERVICE PROVIDER DIE DIENSTEN AAN U LEVERT MET BETREKKING TOPT DE SOFTWARE, VOLLEDIG TE VRIJWAREN VAN, TE BESCHERMEN TEGEN EN SCHADELOOS TE STELLEN VOOR ENIGE EN ALLE AANSPRAKEN, VERLIEZEN, SCHADE EN KOSTEN (MET INBEGRIP VAN DE KOSTEN VAN ADVOCATEN) DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF BETREKKING HEBBEN OP UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE SOFTWARE, OF VAN SCHENDING DOOR U VAN ENIGE VAN DE BEPALINGEN IN DE OVEREENKOMST OF TOEPASSELIJKE WETTEN, REGELS OF RICHTLIJNEN. SIGNIFY  BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, GEHEEL OP UW KOSTEN, DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OVER TE NEMEN VAN ELKE AANSPRAAK, ACTIE OF RECHTSZAAK OF ENIGE ANDERE KWESTIE WAARVOOR U SIGNIFY  OF ENIGE VAN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN AGENTEN DIENT TE VRIJWAREN EN U STEMT ERMEE IN VOLLEDIG MET SIGNIFY  SAMEN TE WERKEN NA HAAR VERZOEK DAARTOE.

12. Handelsmerken. Sommige van de product‑ en Signify  namen die worden gebruikt in deze overeenkomst, de Software en de gebruikersdocumentatie kunnen handelsnamen zijn van Signify , haar licentieverleners of andere derde partijen.  Deze licentie verleent u geen enkele bevoegdheid om zulke handelsnamen te gebruiken.

13. Exportadministratie. U verklaart dat u de Software direct noch indirect zult exporteren of herexporteren naar enig land waarvoor de Export Administration Act van de Verenigde Staten of enige soortgelijke wet- of regelgeving van de Verenigde Staten, de EU of een EU-lidstaat een exportlicentie of andere overheidsgoedkeuring vereist, tenzij de juiste exportlicentie of goedkeuring van tevoren is verkregen. Door het downloaden of installeren van de Software gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze exportrichtlijn.

14. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het land waar u woont, zonder acht te slaan op conflicten met daarin opgenomen wettelijke bepalingen.  Elk conflict tussen en Signify  over deze Overeenkomst zal worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het land waar u woont.

Indien u een gebruiker bent die in de VS woont, geldt de volgende paragraaf voor u. Tot de maximale mate die door de wet is toegestaan, dient deze Overeenkomst te worden opgevat, geïnterpreteerd en beheerst en dienen de relaties tussen partijen te worden vastgesteld in overeenstemming met het materiële recht van de Staat New York, zonder acht te slaan op conflicten met daarin opgenomen wettelijke bepalingen. De toepasselijkheid van de United Nations Convention on Contracts voor de International Sale of Goods, en enige andere wetten die leiden tot de toepassing van wetten van een andere jurisdictie, worden nadrukkelijk afgewezen en derhalve uitgesloten.

15. Algemeen. Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst die tussen u en Signify  is gesloten en vervangt enige voorgaande verklaring, belofte of andere communicatie of publiciteit ten aanzien van de Software en gebruikersdocumentatie. Uw aankoop van enig Product valt onder de verkoopvoorwaarden van dat Product. Daarnaast, niettegenstaande enige tegengestelde bepaling hierin, bent u zich ervan bewust en stemt u ermee in dat Signify , naar eigen goeddunken, enige en alle bepalingen van deze Overeenkomst kan aanpassen, wijzigen, toevoegen of verwijderen, door ofwel zulke wijzigingen kenbaar te maken op een website dan wel u te voorzien van een mededeling daarover, een en ander naar eigen oordeel van Signify . Door gebruik te blijven maken van de Software stemt u in met enige en alle aanpassingen die betrekking hebben op dit gebruik. Indien u niet instemt met een aanpassing dient u onmiddellijk te stoppen met het openen en gebruiken van de Software en wordt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Indien enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht, blijft de rest van de Overeenkomst volledig van kracht. Deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan enig wettelijk recht of andere gevestigde rechten die u als consument hebt in het land waar u woont.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid