Garantie

Geachte klant,

Dank u voor uw aankoop van dit Philips product. We stellen uw keuze voor het merk Philips op prijs en wensen u veel plezier met het gebruiken van uw product.

Dit product is specifiek ontworpen en ontwikkeld voor enkel huishoudelijk gebruik onder normale gebruiksomstandigheden. De levensduur die op de verpakking is vermeld, is slechts een gemiddelde (in overeenstemming met de standaarden L70B50 en IEC60969) en is gebaseerd op een gemiddelde van 3 branduren per dag. Indien u problemen ondervindt met het gebruik van het product, raden we u aan eerst de gebruiksaanwijzing en de informatie op onze website te raadplegen. Onder  de  voorwaarden zoals hierin vastgelegd, garanderen wij als fabrikant (Signify Netherlands B.V., Antwoordnummer 10461, 5600 VB Eindhoven, Nederland) dat het product vrij is van materiaal‑ en constructiefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na aankoopdatum, tenzij een andere periode is vermeld in of op de verpakking van het product en op voorwaarde dat het product is onderhouden overeenkomstig de onderhouds‑ en schoonmaakinstructies die zijn opgenomen in de gebruikershandleiding. Tenzij wettelijkanders is bepaald, blijven onze garantieverplichtingen beperkt tot het, naar onze keuze, repareren, leveren van een vervangend product of aanbieden van een passende restitutie voor de aankoopprijs van het defecte product. Kosten van (de)monteren en/of (de‑)installeren en arbeid zijn uitgesloten van garantie, evenals gebroken materialen, batterijen en vervangbare lampen. Onze herstellingen onder garantie leiden niet tot verlenging of vernieuwing van de oorspronkelijk van toepassing zijnde garantieperiode. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen keuze, het defecte product dat onder de garantie valt te vervangen door een product met minimale afwijkingen in vormgeving en/of productspecificaties die de functionaliteit van het product niet beïnvloeden. Om in aanmerking te komen voor een geldige aanspraak op deze garantie dient u ons (of onze vertegenwoordiger) op ons verzoek te voorzien van een geldig aankoopbewijs en het defecte product voor analyse aan ons te verstrekken. Voorzover wettelijk toegestaan, beschrijven deze voorwaarden onze volledige aansprakelijkheid als fabrikant met betrekking tot producten die defect zijn of niet aan de specificaties voldoen. We zijn jegens u niet aansprakelijk voor andere verliezen of indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of inkomsten), noch hoeven we u te compenseren voor activiteiten zoals regelmatig onderhoud, het bewaren of herstellen van gegevens. Uw wettelijke rechten die voortvloeien uit toepasselijke wetgeving worden niet beïnvloed door deze vrijwillig door de fabrikant aangeboden garantie.

Indien u uw product voor service aanbiedt in een land anders dan het land waarin u het product hebt aangeschaft, proberen we uw product van service te voorzien conform de garantievoorwaarden van het land waarin u uw product hebt aangeschaft.

Neem voor het verkrijgen van service binnen de garantieperiode contact op met uw plaatselijke dealer of met het Philips Consumer Care center. De contactgegevens zijn te vinden op: www.philips.com/lighting.

Wijzigingen in ontwerp en technische specificaties voorbehouden.

Philips en het Philips schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.