Garantie

Voorwaarden van de fabrieksgarantie – voor Europa voor Philips Hue producten, uitgezonderd Philips Hue lampen, Philips Hue lightstrips en Philips Hue accessoires (zoals aangeduid op www.philips-hue.com)

Deze vrijwillige fabrieksgarantie is van toepassing als je een consument bent en het product hebt aangeschaft in Europa en geldt voor Philips Hue producten, uitgezonderd Philips Hue lampen, Philips Hue lightstrips en Philips Hue accessoires (zoals aangeduid op www.philips-hue.com).

Dit product is specifiek ontworpen en ontwikkeld voor uitsluitend huishoudelijk gebruik onder normale gebruiksomstandigheden. Indien je moeilijkheden ondervindt met het gebruiken van het product, raden we aan eerst de gebruiksaanwijzing en de informatie op onze website te raadplegen. Onderworpen aan de Algemene voorwaarden in dit document, garanderen wij als fabrikant (Signify Netherlands B.V., Antwoordnummer 10461, 5600 VB Eindhoven, Nederland) dat de hardwareonderdelen van het product vrij zijn van materiaal‑ en constructiefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de datum van levering, tenzij een andere periode is vermeld in of op de verpakking van het product, en onder het voorbehoud dat het product is geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de instructies die zijn opgenomen in de gebruikershandleiding. Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op de hardwareonderdelen die zich in de originele verpakking bevonden. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op software, zelfs als deze samen met de hardwareonderdelen verpakt of verkocht werd. We garanderen niet dat het gebruik van dit apparaat zonder onderbrekingen of fouten zal zijn. Tenzij wettelijke bepalingen in toepasselijke wetgeving anderszins regelen, blijven onze verplichtingen op grond van deze garantie beperkt tot het, naar onze keuze, repareren, leveren van een vervangend product voor het defecte product of bieden van een passende restitutie voor de aankoopprijs van het defecte product. Kosten van (de)monteren en/of (de‑)installeren en arbeid zijn uitgesloten van deze garantie, evenals gebroken glas, batterijen en vervangbare lampen. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, leiden onze reparaties onder garantie leiden niet tot verlenging of vernieuwing van de oorspronkelijk van toepassing zijnde garantieperiode. Wij behouden ons het recht voor naar eigen keuze het defecte product dat onder de garantie valt te vervangen door een product dat zodanig minimale afwijkingen heeft in vormgeving en/of productspecificaties ten opzichte van het originele product dat de functionaliteit van het product er niet door beïnvloed wordt. Om in aanmerking te komen voor een geldige aanspraak op deze garantie dien je ons (of onze vertegenwoordiger) op verzoek te voorzien van een geldig aankoopbewijs en het defecte product voor analyse. Tot de maximale mate die door toepasselijke wetgeving is toegestaan, omvat dit beleid onze volledige aansprakelijkheid als fabrikant met betrekking tot producten die defect zijn of niet aan de specificaties voldoen. We zijn jegens jou niet aansprakelijk voor andere verliezen of indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of inkomsten), noch hoeven we je te compenseren voor activiteiten zoals het regelmatig onderhouden, bewaren of herstellen van gegevens.

Deze vrijwillige fabrieksgarantie verleent je rechten die los staan van de rechten die worden verleend door de wet. Dit betekent dat de rechten die worden verleend in deze garantie een aanvulling vormen op je wettelijke rechten en dat je wettelijke rechten niet worden beperkt of beïnvloed door deze garantie. In het geval dat het product niet voldoet aan de vereisten, heb je wettelijke rechten die je kosteloos kunt uitoefenen tegen het bedrijf dat dit product aan jou heeft verkocht.

Deze garantie is onderhevig aan en kan worden vervangen door ons Beleid voor beëindiging van ondersteuning voor zover Signify de ondersteuning voor dit apparaat besluit te beëindigen in overeenstemming met haar Beleid voor beëindiging van ondersteuning, dat je hier kunt lezen: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Indien je je product voor onderhoud aanbiedt in een land anders dan het land waarin je het product hebt aangeschaft, proberen we je product te onderhouden conform de garantievoorwaarden van het land waarin je je product hebt aangeschaft.
Als je reparatie of service voor het product nodig hebt binnen de termijn van deze fabrieksgarantie, kun je contact opnemen met het Philips Consumer Care center. Contactgegevens vind je op: www.philips.com/lighting.

Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid