Philips Hue

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: augustus 2021

 1. 1. Wat in dit document wordt besproken en onze relatie.

a. We weten dat het verleidelijk is niet te kijken naar deze Philips Hue Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden'), maar het is belangrijk dat u deze voorwaarden begrijpt zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verlangen.

b. Uw relatie met ons: in deze voorwaarden wordt de relatie tussen u en ons beschreven. Wanneer we verwijzen naar “we”, “ons” of “onze”, bedoelen we Signify Netherlands B.V., het bedrijf achter de Philips Hue-producten.   

c. Diensten waarop deze Voorwaarden betrekking hebben: de diensten zijn bestemd voor Philips hue-producten (“Producten”) en hebben betrekking op uw toegang tot en gebruik van de software die in de Producten is geïntegreerd, op uw toegang tot en gebruik van onze app die u kunt downloaden op uw smartphone of tablet, en op de diensten en functies voor de Producten die via onze website en app beschikbaar zijn. We verwijzen naar dit alles als de “Diensten”.

d. Leeftijdsvereisten: als u nog niet de wettelijk vereiste leeftijd voor het sluiten van een overeenkomst hebt bereikt, moet u toestemming vragen aan uw ouder of voogd om een eigen gebruikersaccount te kunnen hebben en moet uw ouder of voogd deze Voorwaarden samen met u bekijken. Als u een ouder of voogd bent, en u uw kind toestaat de Producten en Diensten te gebruiken, zijn deze Voorwaarden op u van toepassing en bent u verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind.

e. Waarop deze Voorwaarden geen betrekking hebben: voor de aankoop van uw Product gelden de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van aankoop van het Product, inclusief eventuele wettelijke garantierechten waarover u als consument beschikt in het land waar u woont. Voor bepaalde functies van de Diensten gelden mogelijk aanvullende voorwaarden, die bij de betreffende functies worden verstrekt.

2. Gebruik van de Diensten.

a. Toestemming voor gebruik van de Diensten: We geven u toestemming om de Diensten te gebruiken voor het bedienen en bewaken van de Producten die uw eigendom zijn of waarvoor u bevoegd bent deze te bedienen en te bewaken.

b. U kunt personen machtigen: als maker van een gebruikersaccount kunt u personen machtigen om toegang te verkijgen tot of gebruik te maken van de Producten en Diensten en deze te bedienen en te controleren. We duiden dergelijke personen aan als “Geautoriseerde Gebruikers”. Machtig alleen personen die u voldoende vertrouwt om toegang te verkrijgen tot uw account, Producten en Diensten.

c. Een gebruikersaccount registreren: voor gebruik van de Diensten kan het noodzakelijk zijn dat u beschikt over een gebruikersaccount. U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van uw gegevens benodigd voor het instellen van uw gebruikersaccount en voor het nemen van maatregelen om uw gebruikersaccount veilig te houden. Zie artikel 5 voor meer informatie over privacy. 

d. Verbetering van de Diensten

 • We proberen voortdurend onze Diensten en Producten te verbeteren waardoor ze van tijd tot tijd kunnen veranderen. We kunnen de Diensten bijwerken door (bug-) fixes of aanpassingen aan te brengen, nieuwe features of functionaliteit toe te voegen, features, functionaliteit, onderdelen of inhoud (tijdelijk of permanent) te verwijderen, limieten in te stellen voor bepaalde feautures, of toegang tot (delen van) de Diensten te beperken. Al deze wijzigingen en aanpassingen duiden we aan als “Updates”. 
 • In sommige gevallen kunnen Updates ertoe leiden dat oudere hardwareapparaten, diensten van derden, softwareconfiguraties of instellingen niet meer werken met de Diensten. In dat geval dient u deze apparaten, diensten, configuraties of instellingen op te waarderen als u de Diensten wilt blijven gebruiken.
 • Raadpleeg regelmatig ons beleid voor beëindiging van ondersteuning dat afzonderlijk kan worden geraadpleegd op onze website www.philips-hue.com/endofsupportpolicy (“Beleid”). Als er verschillen zijn tussen ons Beleid en een door ons verleende garantie, of als ons Beleid zou leiden tot beëindiging van de ondersteuning voor producten binnen de opgegeven garantiepeiode, prevaleert ons Beleid boven de bepalingen van een dergelijke garantie.
 • Updates kunnen automatisch worden uitgevoerd, zonder voorafgaande kennisstelling of toestemmingsvereiste.. U stemt in met deze automatische Updates. Als u niet wilt dat dergelijke Updates automatisch worden geïnstalleerd, kunt u dat aangeven in de instellingen van de app. We kunnen u ook vragen zelf Updates te installeren, waarbij het uw verantwoordelijkheid is dat meteen te doen. Het niet installeren van Updates kan u blootstellen aan risico's (zoals veiligheidsrisico's) en zal onze aansprakelijkheid en ons vermogen om u de Diensten te leveren, beïnvloeden en beperken.

e. Voorwaarden voor juiste werking van de Diensten: een goede werking van de Diensten is afhankelijk van de overdracht van data via apparaten en diensten van derden, waaronder uw wifinetwerk, uw apparaat met draadloze netwerkfunctionaliteit (bijvoorbeeld een smartphone of tablet) en (bij bepaalde Producten) breedbandinternettoegang. Signify heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze apparaten en diensten van derden, de juiste configuratie en compatibiliteit ervan met de Producten en Diensten en de aanverwante kosten. Als de werking van deze apparaten of diensten wordt onderbroken, vertraagd, geweigerd of anderszins beperkt, om welke reden dan ook, kan dit ertoe leiden dat de Diensten gedurende deze beperkingen niet betrouwbaar of niet beschikbaar zijn. 

f. Uw gedrag: bij het verlenen van de Diensten is het onze bedoeling de Diensten voor iedereen beschikbaar te houden. Daarom moet u zich houden aan deze gedragsregels:

 • het toepasselijk recht naleven, met inbegrip van exportbeperkingen en sancties, en wetgeving over privacy en intellectuele eigendomsrechten
 • de Diensten niet beschadigen, manipuleren, misbruiken of verstoren

g. Gebruik in combinatie met video- en/of audiocontent: Houd er rekening mee dat het gebruik van de Producten in combinatie met bepaalde specifieke video- en/of audiocontent bepaalde lichtcombinaties kan genereren die ongemak kunnen veroorzaken. Stop in dat geval de synchronisatie van het Product met dergelijke content. 

h. Aanvullende Producten kunnen vereist zijn: voor het gebruik van bepaalde Producten kunnen aanvullende Producten nodig zijn, zoals door ons aangegeven in de gebruiksinstructies.

i. Communicatie over Diensten: soms sturen we u bekendmakingen en andere informatie via onze website of onze app. Als u vragen hebt over de Producten, de Diensten of deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via onze klantenservicekanalen.

j. Feedback: we verwelkomen feedback over de Diensten en Producten. Als u ervoor kiest ons feedback te geven, kunnen we actie ondernemen op basis van uw feedback zonder verplichtingen aan u.

3. Uw gegevens. 

a. Door de gebruiker ingezonden gegevens en apparaatgegevens: sommige Diensten maken het mogelijk voor u en uw Geautoriseerde Gebruikers om op verschillende manieren gegevens op te slaan in, of anderszins te verstrekken aan of via de Diensten. Deze gegevens duiden we aan als “Ingezonden Gegevens”. Als u ervoor kiest Ingezonden Gegevens te verstrekken, moet u zich ervan vergewissen dat u beschikt over de benodigde rechten om dat te doen en dat het rechtmatig is. Verder verschaffen de Diensten ons gegevens over uw gebruik van de Producten en over de verschillende apparaten, diensten of toepassingen van derden die u verbindt met de Diensten. Vaak gebeurt dit automatisch. Deze gegevens duiden we aan als “Apparaatgegevens”. Uw Ingezonden Gegevens en Apparaatgegevens blijven uw eigendom. Dit betekent dat u uw rechten met betrekking tot uw Ingezonden Gegevens en Apparaatgegevens behoudt.

b. Toestemming voor het gebruik van uw gegevens: onderworpen aan uw privacyrechten, zoals uiteengezet in het artikel 5 hieronder, verleent u ons door gebruik te maken van de Diensten een wereldwijde (dus voor de hele wereld) en royaltyvrije (dus zonder te hoeven betalen) licentie die ons (en onze licentienemers en opdrachtnemers) toestaat: 

 • uw Ingezonden Gegevens en Apparaatgegevens te hosten, reproduceren, distribueren, aanpassen, communiceren en gebruiken, bijvoorbeeld door ze op onze systemen op te slaan en toegankelijk te maken; en
 • toegang te verlenen tot uw Ingezonden Gegevens en Apparaatgegevens aan Geautoriseerde Gebruikers en voor Producten en Diensten van Derden (zoals hieronder gedefinieerd),

ten behoeve van:

 • het uitvoeren en verbeteren van de Diensten (met inbegrip van het ontwikkelen van Updates); 
 • ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten voor ons; en
 • andere doeleinden, zoals beschreven in onze toepasselijke Privacykennisgeving, te vinden op https://www.philips-hue.com/privacy (“Privacykennisgeving”).

c. Beveiliging van uw gegevens: we hechten veel waarde aan de integriteit en veiligheid van uw gegevens. Daarom streven wij ernaar passende veiligheidsmaatregelen te treffen. We kunnen echter niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn onze beveiligingsmaatregelen te slim af te zijn of uw gegevens te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. Zie voor meer informatie https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Producten en diensten van anderen.

a. Toegang tot producten en diensten van anderen: de Diensten kunnen interactie toestaan tusen de Producten en producten, apps en diensten van anderen (“Producten en Diensten van Derden”). Om deze interactie mogelijk te maken, kan het nodig zijn om uw Ingezonden Gegevens en Apparaatgegevens te delen met de relevante derde partijen. U bent verantwoordelijk voor uw interactie met en gebruik van de Producten en Diensten van Derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor Producten en Diensten van Derden noch voor het verkeer tussen de Producten en Diensten en de Producten en Diensten van Derden.

b. Communicatienormen en -methoden: de Producten kunnen gebruikmaken van diverse open of algemeen beschikbare communicatienormen of -methoden en werken met slimme of verbonden apparaten die op vergelijkbare wijze worden gebruikt door andere producten, systemen of diensten die niet door ons zijn gemaakt. Dergelijke producten en aanverwante diensten die niet door ons zijn aangewezen of gewaarborgd als compatibel met de Producten en Diensten werken mogelijk niet goed met de Producten en Diensten, zelfs als wordt aangegeven dat ze werken volgens dezelfde of vergelijkbare communicatienormen of methoden.

c. Koppelingen naar websites van derden: onze website, app of communicatie kan links bevatten naar onafhankelijke websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor het gemak aangeboden en aangezien zij niet onder onze controle vallen, onderschrijven wij de inhoud van dergelijke sites niet en nemen wij er geen verantwoordelijkheid voor.

5. Uw privacy.

a. Persoonsgegevens: uw privacy is belangrijk voor Signify. Onze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de Diensten. Wij raden u aan deze verklaring te lezen, nu hierin onder andere wordt besproken welke typen persoonsgegevens we verzamelen, hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, welke rechtsgrond we hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens, en wat uw rechten zijn. Voor specifieke producten en diensten kunnen afzonderlijke aanvullende privacyverklaring worden verstrekt.

b. Cookies: in sommige gevallen kunnen cookies en andere traceringstechnologieën worden gebruikt door Signify. Lees onze Cookiekennisgeving beschikbaar via https://www.philips-hue.com/cookie-notice voor meer informatie over deze technologie en de doeleinden waarvoor we cookies kunnen gebruiken.

6. Opschorting en beëindiging van de Diensten.

a. Opschorting van Diensten: We kunnen de Diensten tijdelijk opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving, om veiligheidredenen of in verband met systeemuitval, onderhoud, reparaties of andere omstandigheden.

b. Beëindiging of opschorting van uw toegang tot de Diensten: het staat u altijd vrij te stoppen met het gebruik van de Diensten. Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot de Diensten te beëindigen of op te schorten of uw gebruikersaccount te verwijderen in de volgende gevallen:

 • wij te goeder trouw geloven dat u de Diensten of Producten hebt gebruikt in strijd met deze Voorwaarden
 • wij verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel
 • we op redelijke gronden geloven dat uw gedrag schade of last veroorzaakt voor een gebruiker, derde partij of ons
 • u zich gedurende een periode van twee jaar niet hebt aangemeld via uw account.

7. Onze content en software.

a. Intellectuele eigendomsrechten: hoewel we u toestemming geven om onze Diensten te gebruiken, behouden wij (en onze leveranciers en licentiegevers) alle intellectuele eigendomsrechten die wij (en onze leveranciers en licentiegevers) bezitten met betrekking tot de Diensten. 

b. Onze content: in de Diensten is content opgenomen die ons toebehoort. U mag onze content gebruiken zoals wordt toegestaan door deze Voorwaarden, maar wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten die we bezitten met betrekking tot de content. Het is niet toegestaan onze branding, logo's of juridische kennisgevingen te verwijderen, te verbergen of te wijzigen.

c. Content van anderen: de Diensten kunnen u toegang geven tot content die eigendom is van andere personen of organisaties. U mag dergelijk content niet gebruiken zonder toestemming van de betreffende persoon of organisatie, of zoals anderszins wettelijk is toegestaan.

d. Software: in sommige Diensten is toegang tot en gebruik van software inbegrepen, bijvoorbeeld onze app of de software die is ingebouwd in de Producten. We geven u toestemming voor gebruik van die software in het kader van de Diensten. Deze licentie is wereldwijd (dus voor de hele wereld), niet-exclusief (dus we kunnen de software ook aan anderen in licentie geven), persoonlijk (dus u mag niet toelaten dat anderen ook gebruikmaken van uw rechten) en niet-overdraagbaar (dus u kunt de rechten niet overdragen aan iemand anders). In sommige van de Diensten is software opgenomen die wordt aangeboden op grond van 'open source' licentievoorwaarden. Soms bevat de open source licentie voorwaarden die uitdrukkelijk prevaleren boven bepaalde onderdelen van deze Voorwaarden. Lees die licenties daarom altijd door.

e. Niet toegestaan: het is niet toegestaan enig onderdeel van de Diensten of de software die is opgenomen in de Diensten te kopiëren, aan te passen, te distribueren, te verkopen of te verhuren. Ook is het niet toegestaan enig onderdeel van onze broncode te reverse-engineeren of te proberen te extraheren, tenzij het toepasselijk recht dat toestaat.

8. Disclaimer en aansprakelijkheid.

a. Disclaimer: hoewel we uw gebruik van de Diensten zo aangenaam mogelijk willen maken, en hoewel we veel vertrouwen hebben in de Diensten, willen we u ervan bewust maken dat we de Diensten alleen kunnen leveren zoals ze zijn (“as-is”) en naar beschikbaarheid (“as available”). We geven geen garanties of waarborgen met betrekking tot de Diensten (met inbegrip van de inhoud van de Diensten, de specifieke functies van de Diensten, of de beschikbaarheid of betrouwbaarheid ervan, of de toereikendheid ervan voor uw behoeften) omdat er altijd de mogelijkheid bestaat dat dingen niet werken zoals zou moeten. In het ongelukkige geval dat de Diensten een keer niet werken, hopen we dat u onze oprechte excuses wilt aanvaarden. We begrijpen goed dat dit ongemak voor u veroorzaakt. 

b. Onze aansprakelijkheid: we zijn niet verantwoordelijk voor indirecte, punitieve, bijzondere, incidentele of gevolgschade. Onze totale aansprakelijk voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Diensten is beperkt tot het lagere van de volgende bedragen (i) het tarief dat u hebt betaald voor het gebruik van de relevante Diensten gedurende de 3 maanden voorafgaande aan de inbreuk (indien van toepassing); of (ii) €50. Deze Voorwaarden beperken onze verantwoordelijkheden slechts voor zover toegestaan door het toepasselijk recht.

9. Geschillenbeslechting, toepasselijk recht en jurisdictie.

a. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, en uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de overige paragrafen in dit artikel 9 of artikel 11, zijn deze Voorwaarden, uw relatie met ons en uw gebruik van de Diensten onderworpen aan het recht van het land waar u woont, en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van uw plaatselijke gerechtshoven. De toepasselijkheid van de Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en andere wetten die de toepassing van de wetten van een andere jurisdictie voorschrijven, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.

b. Als u ingezetene bent van de Verenigde Staten, zijn deze Voorwaarden, uw relatie met ons en uw gebruik van de Diensten onderworpen aan het recht van de staat New Jersey, uitgezonderd de bepalingen betreffende rechtsconflict en rechtskeuze. 

c. Als u ingezetene bent van de Canada, zijn deze Voorwaarden, uw relatie met ons en uw gebruik van de Diensten onderworpen aan het recht van de provincie Ontario, uitgezonderd de rechtsconflict- en rechtskeuzebepalingen.  

d. Als u ingezetene bent van Frankrijk, hebben de gerechtshoven van Nanterre exclusieve rechtsbevoegdheid. 

e. Als u ingezetene van India bent, gaan u en wij ermee akkoord eventuele geschillen te beslechten door middel van arbitrage door één arbiter die door ons beide is aangewezen overeenkomstig de Arbitration & Conciliation Act 2015 (inclusief amendementen). De arbitrage vindt plaats in Gurgaon, Haryana.

f. Als u ingezetene van Sri Lanka bent, gaan u en wij ermee akkoord eventuele geschillen te beslechten door middel van arbitrage door één arbiter die door ons beide is aangewezen overeenkomstig de Arbitration Act 2005 (inclusief amendementen). De arbitrage vindt plaats in New Delhi, India.

g. Als u ingezetene bent van Maleisië, hebben de gerechtshoven van West-Maleisië exclusieve rechtsbevoegdheid.

h. Als u ingezetene bent van China, heeft het lokale gerechtshof in Shanghai, China exclusieve rechtsbevoegdheid.

i. Als u ingezetene bent van Taiwan, heeft het lokale gerechtshof in Taipei, Taiwan exclusieve rechtsbevoegdheid.

10. Over deze Voorwaarden.

a. Deze Voorwaarden zijn geenszins bedoeld om uw wettelijke rechten in te perken.

b. Als blijkt dat een zekere bepaling niet geldig of afdwingbaar is, heeft dit geen gevolgen voor andere bepalingen in deze Voorwaarden.

c. Als we niet onmiddellijk actie ondernemen nadat u zich niet hebt gehouden aan deze Voorwaarden, betekent dit niet dat we niet het recht hebben om later alsnog actie te ondernemen. 

d. We kunnen deze Voorwaarden bijwerken in verband met veranderingen in de Diensten of in de wijze waarop we zakendoen, of om juridische, regulatieve of veiligheidsredenen. Indien wij wijzigingen aanbrengen die een aanzienlijke impact op u hebben, zullen wij u de mogelijkheid bieden om de wijzigingen te bekijken en desgevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen, zodat u gebruik kunt blijven maken van de Diensten. Als u niet reageert of de Diensten blijft gebruiken na een dergelijke mededeling of kennisgeving, of als u wijzigingen waarvoor we uw voorafgaande toestemming vragen accepteert, wordt u geacht akkoord te gaan met deze wijzigingen. 

e. Mogelijk zijn niet alle Diensten beschikbaar in uw land.

f. Zie de website https://www.philips-hue.com/support#contact voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen.

11. Voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde Producten, bepaalde Diensten of bepaalde landen. In dit artikel 11 worden aanvullende voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op bepaalde Producten, bepaalde Diensten of bepaalde landen. In geval van verschillen tussen dit artikel 11 en bepalingen in de andere artikelen van deze Voorwaarden, prevaleert dit artikel 11.

 • Turkije: het lokale telefoonnummer is 0850 390 19 22 en de Privacyverklaring is hier beschikbaar https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • VIP-toegang: door “VIP-toegang” in te schakelen voor bepaalde functies in je app, stem je ermee in om vroege toegang te krijgen tot deze functies voordat ze beschikbaar komen voor al onze gebruikers (“Functies voor vroege toegang”). Deze functies hebben een grotere kans op fouten, bugs of andere problemen die meestal niet voorkomen in standaardreleases van de app voor alle gebruikers (“Standaardrelease”). De Functies voor vroege toegang worden zoals ze zijn en naar beschikbaarheid geleverd, en wij en de aan ons gelieerde bedrijven, licentieverstrekkers en/of leveranciers geven geen garanties of waarborgen met betrekking tot de Functies voor vroege toegang (met inbegrip van de inhoud, specifieke functies, of de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of de toereikendheid ervan voor jouw behoeften), omdat er altijd de mogelijkheid bestaat dat dingen niet werken zoals zou moeten. We zijn niet verplicht de Functies voor vroege toegang op te nemen in de Standaardrelease en kunnen wijzigingen aanbrengen in de Functies voor vroege toegang of de uitrol ervan stopzetten. Wat wordt vrijgegeven in de Standaardrelease kan afwijken van de Functies voor vroege toegang. Je begrijpt en accepteert dat de beëindiging van je gebruik van de Functies voor vroege toegang jouw enige recht en verhaalsmogelijkheid is bij eventuele ontevredenheid over het gebruik van de Functies voor vroege toegang, conform de Privacyverklaring. In het onfortuinlijke geval dat de Functies voor vroege toegang niet werken, bieden we onze welgemeende excuses aan, omdat we heel goed begrijpen dat dit ongemak voor je veroorzaakt. Als je op enig moment toegang tot de Functies voor vroege toegang wilt uitschakelen, kun je deze optie in de app uitschakelen (indien mogelijk) of kun je de app verwijderen en opnieuw installeren. Deze sectie over VIP-toegang is van toepassing voor zover die betrekking heeft op de Functies voor VIP-toegang tot de Standaardrelease verschijnt of tot het moment waarop ze uit gebruik worden genomen (wat het eerst gebeurt).

Versie augustus 2021 - geldig vanaf App 4

Versiegeschiedenis van Gebruiksvoorwaarden

App 3

Bekijken >

Gebruiksvoorwaarden voor Philips Hue Bluetooth producten Bekijken >

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid