Voorwaarden Philips Hue Sync TV-App

VOOR GEBRUIKERS DIE EEN ABONNEMENT MET MAANDELIJKSE BETALING AFSLUITEN, LET OP: ARTIKEL 2.m BEVAT DE VOLGENDE CLAUSULE VOOR AUTOMATISCHE VERLENGING: TENZIJ JE ONS VOOR HET EINDE VAN DE DAN GELDENDE MAANDELIJKSE ABONNEMENTSPERIODE LAAT WETEN DAT JE JE ABONNEMENT WILT OPZEGGEN, GAAT JE ERMEE AKKOORD DAT JE ABONNEMENT MET MAANDELIJKSE BETALING AUTOMATISCH WORDT VERLENGD EN MACHTIG JE ONS OM DE DAN GELDENDE ABONNEMENTSKOSTEN VOOR ELKE VOLGENDE MAANDELIJKSE ABONNEMENTSPERIODE, IN REKENING TE BRENGEN MET GEBRUIKMAKING VAN DE BETAALMETHODE DIE JE VIA SAMSUNG APPS HEBT OPGEGEVEN.

1. Wat in dit document wordt besproken en onze relatie.

a. We weten dat het verleidelijk is niet te kijken naar deze Gebruiksvoorwaarden voor de Philips Hue Sync TV-App (“Voorwaarden”), maar het is belangrijk dat u goed over deze Voorwaarden geïnformeerd bent zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

b. Overeenkomst tussen ons: Wanneer u een bestelling plaatst en betaalt voor de Philips Hue Sync TV-App (“App”) via Samsung-Apps en na acceptatie van deze Voorwaarden, ontstaat een geldig, bindend en afdwingbare overeenkomst waarvoor deze voorwaarden gelden. ("Overeenkomst"). Als we het over “wij”, “ons”, “onze” of “Signify”, bedoelen we Signify Netherlands B.V. Kamer van Koophandel nummer 17061150, btw-nummer NL009076992B01, gevestigd te High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland.

c. Leeftijdsvereisten: u bevestigt dat u ten minste de wettelijk vereiste leeftijd heeft om overeenkomsten aan te gaan.

d. Wat hierin wordt geregeld: Uw toegang tot - en gebruik van de App wordt geregeld door de Overeenkomst.

e. Wat in deze Overeenkomst niet is geregeld: is uw aankoop van Philips Hue-verlichtingsproducten (“Philips Hue-producten”), toegang tot - en gebruik van de software die in uw Philips Hue-producten is ingebouwd en/of uw toegang tot en gebruik van onze Philips Hue app om uw Philips Hue-producten te bedienen, vallen onder afzonderlijke overeenkomsten (inclusief toepasselijke verkoopvoorwaarden toen u uw Philips Hue-producten kocht en de Philips Hue-gebruiksvoorwaarden). Deze worden hierin niet gewijzigd of aangepast.

f. Herroepingsrecht: je hebt het recht de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn vervalt na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, ga je naar "Over deze App" in het instellingenmenu van de App en druk je op "Verzoek om terugbetaling" en je verzoek wordt direct verwerkt. Als je een in de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigde consument bent, kun je ons ook op de hoogte stellen van je beslissing om deze Overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die je ons stuurt per post (Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland, T.a.v.: Juridische afdeling), per e-mail (support.hue.syncapp@signify.com) of via ons online contactformulier (ga naar deze link: https://www.philips-hue.com/support#contact). Je kunt gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping zoals opgenomen in Bijlage I bij deze Voorwaarden, maar dit is niet verplicht. Om de termijn te halen, dien je de herroeping te verzenden voor het verstrijken van de bovengenoemde periode van 14 dagen. Als je de Overeenkomst herroept, betalen wij je alle betalingen die wij van je voor de App hebben ontvangen direct en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om de Overeenkomst te herroepen, terug. Wij voeren deze terugbetaling uit via hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anders met ons bent overeengekomen. Hoe dan ook ben je ons voor deze terugbetaling geen kosten verschuldigd. Voor alle duidelijkheid, als je een Abonnement met maandelijkse betaling afsluit (zoals hieronder gedefinieerd), kun je het recht op opzegging alleen uitoefenen tijdens je eerste abonnementsperiode en niet bij een automatische verlenging.

2. Functionaliteit en gebruiksvoorwaarden.

a. Functionaliteit van de App: Functionaliteit van de App: De functionaliteit en specifieke vereisten die essentieel zijn voor het gebruik van de App worden beschreven in de Samsung-Apps (zie onder "Meer info") ("App-beschrijving"”).

b. Specifiek Samsung-apparaat:

 • De App kan alleen worden gebruikt op een compatibel Samsung-apparaat (“Samsung-apparaat”), dat afzonderlijk door jou moet worden aangeschaft en gebruikt.
  (i) Bij een Abonnement met eenmalige betaling (zoals hieronder gedefinieerd) kan de App slechts één keer worden gedownload op één Samsung-apparaat en het is niet mogelijk om de App na het downloaden over te dragen naar een ander Samsung-apparaat. Je begrijpt en stemt ermee in dat de App alleen werkt met het Samsung-apparaat waarop de App het eerst is gedownload. Eén abonnement op de App geeft slechts recht op gebruik op één Samsung-apparaat.
  (ii) Voor het Abonnement met maandelijkse betaling kan de App worden gedownload op een beperkt aantal Samsung-apparaten zoals door ons aangegeven in de App-beschrijving, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Je moet dezelfde Samsung- en Philips Hue gebruikersaccounts koppelen aan elk Samsung-apparaat waarop de App wordt gedownload. Voor gelijktijdig gebruik van de App op meerdere Samsung-apparaten kunnen aanvullende vereisten gelden, waaronder verbinding met een Philips Hue Bridge product voor elk Samsung-apparaat.
 • Als je niet langer gerechtigd bent om een dergelijk Samsung-apparaat te gebruiken (bijv. als gevolg van de verkoop van het Samsung-apparaat), ben je verplicht om de App onmiddellijk te ontkoppelen en kun je de App niet langer gebruiken (anders dan voor een Abonnement met maandelijkse betaling, op een ander Samsung-apparaat).
 • Signify is niet verantwoordelijk voor het Samsung-apparaat en/of enige handeling (of nalatigheid) door Samsung, zijn serviceproviders of enige andere externe partij via het Samsung-apparaat (inclusief toekomstige Updates van het Samsung-apparaat) waardoor de App niet functioneert in overeenstemming met de beschrijving van de App.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verstrekken van een Samsung-gebruikersaccount.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de implementatie van de App op uw Samsung-apparaat en/of de weigering van Samsung om de App op uw Samsung-apparaat te installeren.

c. Levering: Zodra u de App van Samsung-Apps heeft gekocht, wordt de App (automatisch) gedownload naar uw Samsung-apparaat.

d. Synchroniseren en bedienen:

 • Het is uw verantwoordelijkheid om (i) de App te synchroniseren in overeenstemming met de door ons aan u beschikbaar gestelde richtlijnen; (ii) alles te verkrijgen wat nodig is zoals door ons aangegeven in de App-beschrijving; (iii) de App te testen zodra deze is geïnstalleerd; en (iv) u aan de vereisten zoals uiteengezet in de App-beschrijving te houden.
 • Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor uw verplichtingen in verband met de synchronisatie van de App en uw verantwoordelijkheid voor het verkrijgen en onderhouden van de vereisten zoals beschreven in de App-beschrijving.

e. Toestemming om de App te gebruiken: Op voorwaarde dat je de Overeenkomst naleeft, verlenen wij je een beperkt, niet-exclusief, herroepbaar recht om de App uitsluitend op het Samsung-apparaat te gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik ("Gebruiksrecht”). Tenzij beëindigd door jou of ons overeenkomstig deze Voorwaarden, blijft dit Gebruiksrecht van kracht (“Gebruiksrechtperiode”):

 • voor de duur van het abonnement en eventuele verlengingen daarvan als u een Abonnement met maandelijkse betaling afsluit of;
 • voor een periode van vijf (5) jaar als u het Abonnement met eenmalige betaling afsluit, tenzij Signify (naar eigen goeddunken) de App daarna blijft ondersteunen met updates voor beveiliging, kwaliteit en interoperabiliteit in overeenstemming met en voor een specifieke aanvullende periode zoals bepaald in ons Beleid voor beëindiging ondersteuning zoals hieronder vermeld in artikel 2.g. U stemt ermee in dat u de App of uw Gebruiksrecht niet zult herdistribueren of overdragen naar een ander Samsung-apparaat.

De App en de inhoud daarvan worden in licentie gegeven, niet aan u verkocht of overgedragen en wij en onze licentiegevers blijven eigenaar van alle kopieën van de App en de inhoud ervan, zelfs na installatie op uw Samsung-apparaat. Uw toegestane gebruik omvat niet het recht om de App of enig deel van de gegevens, informatie of afbeeldingen waaruit de App bestaat direct of indirect over te dragen, uit te zenden, opnieuw te verspreiden, door te sturen of te leveren aan een andere persoon of entiteit, in welke vorm dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot framing, deep linking of embedding), op welke manier dan ook.

f. Gebruikersaccounts registreren:

 • Om de App te kunnen gebruiken, moet u een Samsung-gebruikersaccount en een Philips Hue-gebruikersaccount hebben.
 • Bestellen, factureren en betalen van de App gebeurt via Samsung Checkout.

g. Updates voor de App:

 • Wij kunnen de App bijwerken door (i) beveiligings- en compatibiliteitsupdates te verstrekken, inclusief om de App te laten werken met firmware-Updates van het Samsung-apparaat; (ii) wijzigingen in het App ontwerp en de gebruikerservaring, inclusief om de navigatie en de merkrichtlijnen te verbeteren; (iii) bug- en crashfixes en/of (iv) aanvullende functionaliteit. Al deze Updates noemen wij “Updates”. Wij verstrekken en eisen de implementatie van de Updates om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de App de laatste App-versie hebben om de kwetsbaarheid van het systeem te beperken, compatibel te blijven met tv-firmware-Updates en over laatste gebruikerservaring beschikken.
 • Indien een Update uw gebruik van of toegang tot de App op meer dan geringe wijze negatief beïnvloedt, heeft u het recht om de Overeenkomst te beëindigen en wij betalen u een evenredig deel van het reeds betaalde bedrag (berekend voor de rest van de Gebruiksrechtperiode) terug.
 • Ons beleid voor beëindiging van ondersteuning (zoals afzonderlijk aan u verstrekt op onze website via www.philips-hue.com/endofsupportpolicy) is van toepassing op de App.
 • Updates kunnen automatisch plaatsvinden, zonder u verder in kennis te stellen of u om toestemming te vragen, met inbegrip van Updates voor belangrijke beveiligingsrisico's. U stemt in met deze automatische Updates, met dien verstande dat als u niet wilt dat dergelijke Updates automatisch worden geïnstalleerd, u dat kunt aangeven in de instellingen van de Samsung Apps (in het startscherm van de tv). Wij kunnen u ook vragen om zelf Updates te installeren. In dat geval is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de App is bijgewerkt.
 • Als u geen Updates installeert (binnen een redelijke termijn nadat u is gevraagd een Update te installeren), kan dit u blootstellen aan risico's (zoals veiligheidsrisico's) en/of de functionaliteit van de App beïnvloeden en kunnen wij u mogelijk niet de functionaliteit van de App bieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade, (veiligheids- of andere) risico's, gebrek aan functionaliteit of prestaties als gevolg van het niet installeren van de betreffende Update.

h. Uw gedrag: De App mag uitsluitend worden gebruikt voor wettige doeleinden en mag niet worden gebruikt op een wijze die onze uitdrukkelijk voorbehouden rechten, de rechten van onze leveranciers en licentiegevers en de rechten externe partijen schendt of overtreedt. U stemt ermee in de App te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. U zult zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van exportcontrole en sancties, privacy en intellectuele eigendomsrechten.

i. Gebruik in combinatie met video- en/of audiocontent: Houd er rekening mee dat het gebruik van de App in combinatie met bepaalde specifieke video- en /of audiocontent bepaalde lichtcombinaties kan veroorzaken die als onprettig kunnen worden ervaren of epileptische aanvallen teweegbrengen. Stop in dat geval de synchronisatie van de App met dergelijke content.

j. Als dingen misgaan:

 • Wij zullen trachten ervoor te zorgen dat het gebruik van de App zo ononderbroken mogelijk is binnen het bereik van de technische en operationele mogelijkheden, maar wij kunnen geen ononderbroken gebruik beloven. Behalve voor zover vereist door het toepasselijke recht, wordt de App "IN DE HUIDIGE STAAT" en op basis van "BESCHIKBAARHEID" geleverd en voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijke recht, WIJZEN WIJ ELKE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF HET NIET DOEN VAN EEN INBREUK AF; EN TEVENS ELKE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE HANDELSTRANSACTIES OF WAT BINNEN HET HANDELSVERKEER GEBRUIKELIJK IS. Wij garanderen niet dat de App aan uw eisen zal voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn. Wij geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van informatie of inhoud die via de App wordt verstrekt. Wij garanderen niet en wijzen hierbij elke impliciete garantie af dat de werking van de App foutloos of ononderbroken zal zijn. De App kan als gevolg van technische problemen, onderhoud of testen, of Updates tijdelijke onderbrekingen ondervinden.
 • Als u een in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde consument bent, biedt de consumentenwetgeving van de EER u een wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteitseisen van de App. Volgens deze garantie zullen wij elk gebrek aan overeenstemming dat u tijdens de Gebruiksrechtperiode ontdekt, verhelpen.
 • Als u problemen ondervindt met de functionaliteit van de App, kunt u via onze klantenservice contact met ons opnemen (gebruik deze link voor de contactgegevens van uw locatie: https://www.philips-hue.com/support#contact). Wij spannen ons in alle redelijkheid in om het door u gemelde defect te verhelpen in overeenstemming met ons standaardproces dat bestaat uit (i) het verzamelen van gegevens over het gemelde incident uit verschillende bronnen; (ii) het uitvoeren van een effectbeoordeling met behulp van beoordelingsinstrumenten om het incident te prioriteren; en (iii) het definiëren en implementeren van een oplossing die geschikt is voor de toegewezen specifieke prioritering, die een tussenoplossing kan zijn (bv. hotfix of workaround) of een toekomstige update (op de korte of lange termijn) (“Ondersteuningsproces”).
 • Indien wij tijdens de Gebruiksrechtperiode niet in staat zijn het defect te verhelpen in overeenstemming met ons Ondersteuningsproces en dit defect rechtstreeks en uitsluitend aan de App kan worden toegeschreven, heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen en zullen wij u een pro ratabedrag restitueren dat reeds is betaald voor de periode waarin u een gebrek aan functionaliteit ervaart (vergeleken met de Gebruiksrechtperiode).

k. Communicatie over Diensten: soms sturen we u bekendmakingen en andere informatie via onze website of onze App. Als u vragen heeft over de App, de Diensten of deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via onze klantenservicekanalen.

l. Feedback: We verwelkomen feedback over de App. Als u ervoor kiest ons feedback te geven, staat het ons vrij zonder verplichtingen jegens u deze feedback te gebruiken.

m. Abonnementen; Prijzen en facturering:  

 • U kunt onze App gebruiken door een van de volgende abonnementen af te sluiten:
  (i) een Abonnement met eenmalige betaling waarmee je toegang hebt tot de App en de App kunt gebruiken gedurende de Gebruiksrechtperiode zoals genoemd in artikel 2.e, tweede opsommingsteken (“Abonnement met eenmalige betaling”) of
  (ii) een Abonnement met maandelijkse betaling, dat zal doorlopen totdat je het abonnement opzegt (“Abonnement met maandelijkse betaling”). Je wordt gefactureerd op de eerste dag van elke opeenvolgende maandelijkse abonnementsperiode. TENZIJ JE ONS VOOR HET EINDE VAN DE DAN GELDENDE MAANDELIJKSE ABONNEMENTSPERIODE LAAT WETEN DAT JE JE ABONNEMENT WILT OPZEGGEN, GA JE ERMEE AKKOORD DAT JE ABONNEMENT MET MAANDELIJKSE BETALING AUTOMATISCH WORDT VERLENGD EN MACHTIG JE ONS OM DE DAN GELDENDE ABONNEMENTSKOSTEN VOOR ELKE VOLGENDE MAANDELIJKSE ABONNEMENTSPERIODE, IN REKENING TE BRENGEN MET GEBRUIKMAKING VAN DE BETAALMETHODE DIE JE VIA SAMSUNG APPS HEBT OPGEGEVEN.
 • Alle door ons gepubliceerde prijzen, kortingen en promoties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd (anders dan hieronder vermeld voor zover van toepassing op het Abonnement met maandelijkse betaling). Prijzen zijn in lokale valuta. De prijs die voor de App in rekening wordt gebracht is de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en die wordt vermeld op je factuur.
 • Wijzigingen in de toepasselijke kosten van het Abonnement met eenmalige betaling zijn alleen van toepassing op bestellingen die na dergelijke prijswijzigingen zijn geplaatst. Indien wij de toepasselijke kosten van het Abonnement met maandelijkse betaling wijzigen, wat van tijd tot tijd kan gebeuren, zullen wij je ten minste dertig (30) dagen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt, op de hoogte stellen van de wijziging van de kosten en de ingangsdatum ervan. Je kunt de wijziging binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving afwijzen door je abonnement zonder extra kosten op te zeggen. De opzegging wordt van kracht aan het einde van je op dat moment lopende maandelijkse abonnementsperiode, waarna je Abonnement met maandelijkse betaling niet wordt verlengd. Indien je de wijziging in de kosten niet afwijst door je abonnement op te zeggen voordat deze wijziging van kracht wordt, word je geacht hiermee te hebben ingestemd en wordt de tariefswijziging van kracht op de datum in onze kennisgeving, maar wordt deze pas bij je in rekening gebracht wanneer je volgende abonnementsgeld verschuldigd is.
 • Voor inwoners van de Europese Unie is de vermelde productprijs inclusief btw. Prijzen zijn echter mogelijk exclusief andere van toepassing zijnde plaatselijke belastingen of heffingen, zoals van toepassing zijnde omzetbelasting van de staat voor inwoners van de Verenigde Staten. Dergelijke belastingen en kosten worden opgeteld bij het totale aankoopbedrag en worden vóór aanschaf in het overzicht van je winkelmandje en in je e-mail met de orderbevestiging vermeld. Bij betaling per creditcard wordt het totaalbedrag van je gehele bestelling op je afschrift aangegeven in je lokale valuta.
 • U koopt rechtstreeks van Samsung Apps door betaling die u het Gebruiksrecht voor de App geeft in overeenstemming met de Overeenkomst. Neem met vragen over betalingen contact op met onze klantenservice (bezoek deze link voor onze contactinformatie voor uw locatie: https://www.philips-hue.com/support#contact).
 • De betalingsverwerking (inclusief creditcardverwerking, valutawissel, identiteitscontrole, fraudeanalyse en overeenstemming de regelgeving) wordt uitgevoerd via het Samsung Apps TV Seller Office. Wij verwerken de volgende van Samsung ontvangen gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid: factuur-ID, App-ID, App-naam, product-ID, productnaam, e-mailadres (Samsung account-ID), koper-UID, bestelling aangepaste ID, postcode, valuta, bedrag, betaalmethode, transactietype, productstatus, transactiestatus, besteldatum, restitutiedatum, bedrag cadeau- en kortingsbonnen.
 • Indien wij uw betaling via Samsung Apps niet ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw Abonnement met maandelijkse betaling te annuleren.
 • Je kunt op elk gewenst moment je Abonnement met maandelijkse betaling opzeggen. De opzegging wordt van kracht aan het einde van de huidige maandelijkse abonnementsperiode en je kunt in de tussentijd gebruik blijven maken van de App.
3. Maatregelen voor uw gegevens en beveiliging.

a. Verstrekte gegevens en App-gegevens: Met de App kunt u op verschillende manieren gegevens opslaan of anderszins verstrekken aan of via de App - wij noemen deze gegevens “Verstrekte gegevens”. Als u ons gegevens verstrekt, zorg er dan voor dat u over de nodige rechten voor het indienen van deze Verstrekte gegevens beschikt, met inbegrip van de onderstaande rechten en dat het rechtmatig is. Daarnaast ontvangen wij van de App gegevens over uw gebruik van de App en verschillende apparaten, diensten van externe partijen of andere toepassingen die u met de App verbindt, vaak op geautomatiseerde wijze - wij noemen deze gegevens de “Appgegevens”. Uw Verstrekte gegevens en Appgegevens blijven uw eigendom, wat betekent dat u beschikt over alle rechten voor uw Verstrekte gegevens en Appgegevens.

b. Toestemming om uw Gebruikersindieningen en gegevens van de App te gebruiken: Behoudens uw privacyrechten zoals uiteengezet in artikel 5 van het onderstaande artikel, (en zoals vereist door ons, Samsung, onze licentiehouders, dienstverleners en contractanten) geeft u ons door het gebruik van de App een licentie om overal ter wereld en zonder betaling van een vergoeding:

 • uw Gebruikersindieningen en App-gegevens te hosten, reproduceren, distribueren, wijzigen, communiceren en gebruiken - bijvoorbeeld door ons, Samsung en onze respectieve licentiehouders, serviceproviders en contractanten toe te staan deze op onze respectieve systemen op te slaan en toegankelijk te maken; en
 • ons toegang verlenen tot uw Gebruikersindieningen en Appgegevens en zoals vereist door ons, Samsung en onze respectieve licentiehouders, serviceproviders en contractanten voor uw Samsung-apparaat (zoals hieronder bedoeld in Artikel 4 hieronder),

ten behoeve van:

 • het uitvoeren en verbeteren van de App (met inbegrip van het ontwikkelen van Updates);
 • het ontwikkelen van nieuwe technologieën en diensten voor ons; en
 • andere doeleinden, zoals beschreven in onze toepasselijke Privacykennisgeving, te vinden op https://www.philips-hue.com/privacy (“Privacykennisgeving”).

c. Beveiligingsmaatregelen: Wij spannen ons in passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde externe partijen nooit in staat zullen zijn onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Zie voor meer informatie over verantwoordelijke bekendmaking van Signify onze gecoördineerde pagina over de bekendmaking van beveiligingsproblemen https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Toegang verkrijgen tot uw Samsung-apparaat.

De App stelt Philips Hue-producten in staat om te communiceren met de App en het Samsung-apparaat waarop de App is geïnstalleerd. Om deze interactie mogelijk te maken kan het nodig zijn dat wij en/of onze serviceproviders uw gebruikersinzendingen en App-gegevens uitwisselen met Samsung en/of diens serviceproviders. U bent verantwoordelijk voor uw interactie met - en gebruik van het Samsung-apparaat en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het Samsung-apparaat. Anders dan als bepaald in het beleid voor beëindiging van ondersteuning, garanderen wij niet dat het Samsung-apparaat compatibel zal zijn met de App. U verleent ons en onze serviceproviders het recht om de App toe te staan de processor, bandbreedte en opslaghardware op uw Samsung-apparaat te gebruiken om de werking van de App mogelijk te maken. Om de lichtsynchronisatie mogelijk te maken, heeft de App toegang tot gegevens over de kleurpunten op het scherm om een zinvolle verlichtingservaring te bieden. Om redenen van compatibiliteit heeft de App toegang tot de firmwareversie van uw Samsung-apparaat om ervoor te zorgen dat u een compatibel tv-model en compatibele firmwareversie heeft om de App te ondersteunen.

5. Uw privacy.

a. Persoonsgegevens: Uw privacy is belangrijk voor ons. Onze Privacyverklaring op https://www.philips-hue.com/privacy is van toepassing op het gebruik van de App. Lees deze documenten, want ze beschrijven onder andere de soorten persoonsgegevens die wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, de rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en uw privacyrechten.

b. Cookies: In sommige gevallen kunnen wij cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken. Lees onze Cookiekennisgeving op https://www.philips-hue.com/cookie-notice voor meer informatie over deze technologie en de doeleinden waarvoor wij cookies kunnen gebruiken.

6. Duur, opschorting en beëindiging van uw gebruiksrecht.

a. Duur: De Overeenkomst blijft van kracht gedurende uw Gebruiksrechtperiode, tenzij uw Gebruiksrecht eerder wordt beëindigd of verlengd in overeenstemming met deze Voorwaarden.

b. Tijdelijke opschorting: We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving uw Gebruiksrecht om beveiligingsredenen of in verband met systeemuitval, onderhoud, reparaties of andere omstandigheden tijdelijk opschorten.

c. Beëindiging of opschorting van uw toegang tot het gebruiksrecht: het staat u altijd vrij te stoppen met het gebruik van de App. Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot de Diensten te beëindigen of op te schorten of uw gebruiksrecht in de volgende gevallen te beëindigen:

 • u heeft de App gebruikt in strijd met de Overeenkomst;
 • als we een of meer van onze abonnementen (tijdelijk of permanent) stopzetten of opschorten (met uitzondering van het Abonnement voor eenmalige betaling, waarop ons Beleid voor het beëindigen van ondersteuning van toepassing is);
 • als we daartoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een gerechtelijk bevel
 • uw gedrag veroorzaakt schade of last voor een gebruiker, externe partij of ons.

d. Gevolgen van beëindiging: Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt je Gebruiksrecht onmiddellijk (onverminderd je recht op annulering van het Abonnement voor maandelijkse betaling met ingang van het einde van de maandelijkse abonnementsperiode). Bepalingen van de Overeenkomst die overeenkomstig hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, blijven geldig.

7. Onze content en software.

a. Intellectuele eigendomsrechten: hoewel wij je toestemming geven om de App te gebruiken, behouden wij (en onze leveranciers en licentiegevers) alle intellectuele eigendomsrechten die wij (en onze leveranciers en licentiegevers) op de App hebben. Alle Philips Hue-handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen en alle andere kenmerken van het Philips Hue-merk ("Merkeigenschappen") zijn het exclusieve eigendom van ons of onze licentiegevers. Deze Voorwaarden verlenen je geen rechten op het gebruik van Merkeigenschappen voor commercieel of niet-commercieel gebruik.

b. Onze content: De App bevat content die aan ons toebehoort. U mag onze content gebruiken zoals door deze Voorwaarden toegestaan maar wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten die wij op onze inhoud hebben. Verwijder, verdoezel of wijzig onze merken, logo's of wettelijke vermeldingen niet.

c. Het volgende is niet toegestaan: U mag geen enkel deel van de App kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen of leasen en geen reverse-engineering uitvoeren of proberen onze broncode te extraheren, tenzij dit is toegestaan door het toepasselijke recht.

8. Schadeloosstelling.

DE OVEREENKOMST IS UITSLUITEND IN UW VOORDEEL BEDOELD. DAAROM GAAT U ERMEE AKKOORD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ONS TE VRIJWAREN, TE VERDEDIGEN, TE ONTSLAAN EN SCHADELOOS TE STELLEN VAN EN TEGEN (I) ALLE CLAIMS, ACTIES, RECHTSZAKEN EN ENIGE ANDERE JURIDISCHE ACTIE DIE DOOR EEN EXTERNE PARTIJ TEGEN ONS WORDT INGESTELD ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET UW TOEGANG TOT OF UW GEBRUIK VAN DE APP IN STRIJD MET HET GEBRUIKSRECHT OF DEZE OVEREENKOMST (EEN "ACTIE VAN EEN EXTERNE PARTIJ”); EN (II) ALLE GERELATEERDE VERLIEZEN, SCHADE, SCHIKKINGEN EN VONNISSEN (INCLUSIEF BETALING VAN ADVOCATENHONORARIA EN KOSTEN DIE WORDEN GEDRAGEN DOOR, BEOORDEELD OF BEVONDEN TEGEN, OF GEMAAKT DOOR ONS, SAMSUNG EN/OF ONZE SERVICEPROVIDERS MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT EEN DERGELIJKE ACTIE VAN EXTERNE PARTIJEN ("MET EXTERNE PARTIJEN VERBAND HOUDENDE VERLIEZEN”), ZELFS INDIEN DERGELIJKE VORDERINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN EN MET EXTERNE PARTIJEN VERBAND HOUDENDE VERLIEZEN VOORTVLOEIEN UIT NALATIGHEID VAN WELKE AARD OF MATE DAN OOK ONZERZIJDS, SCHENDING VAN EEN OVEREENKOMST OF GARANTIE OF VOORWAARDE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NIET-NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE SCHULD. NIETS HIERIN MAG WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS EEN EIS TOT SCHADELOOSSTELLING DIE DIT ARTIKEL GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIETIG EN/OF ONUITVOERBAAR ZOU MAKEN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT. DEZE VERPLICHTING TOT SCHADELOOSSTELLING GELDT NIET VOOR OPZETTELIJK, MOEDWILLIG, OPZETTELIJK OF ROEKELOOS WANGEDRAG VAN ONS, OF GROVE NALATIGHEID VAN ONS IN STATEN/PROVINCIES/LANDEN DIE GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GROVE NALATIGHEID TOESTAAN. DE ”EXTERNE PARTIJ” WORDT HIERIN GEDEFINIEERD ALS ELKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE GEEN PARTIJ IS BIJ DE OVEREENKOMST, ZOALS EEN ECHTGENOOT, FAMILIELID, GAST, HUURDER, WERKNEMER OF VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ.

9. Aansprakelijkheid.

a. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, MEERVOUDIGE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING ALS GEVOLG VAN DE APP, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. HET IS MOGELIJK DAT HET TOEPASSELIJKE RECHT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSZAKEN (HETZIJ CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT U EVENTUEEL VOOR DE APP HEEFT BETAALD. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN EEN INCIDENT OF CLAIM. WIJ WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN DE HAND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DOOR GEBRUIKERSINDIENINGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET UITSLUITEND, EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN GEBRUIKERSINDIENINGEN, OF ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK GELEDEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF DE BLOOTSTELLING AAN DOOR GEBRUIKERSINDIENINGEN DIE ZIJN VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD VIA DE APP. U GEBRUIKT DE APP OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN GEGEVENS EN/OF APPARATUUR DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE APP EN U STEMT ERMEE IN ONS TE VRIJWAREN VAN EN U VERBINDT ZICH ERTOE ONS NIET AAN TE KLAGEN VOOR, EVENTUELE CLAIMS OP BASIS VAN UW GEBRUIK VAN DE APP.

b. Deze Voorwaarden beperken onze verantwoordelijkheden alleen voor zover toegestaan door het toepasselijke recht. Buiten de hierboven beschreven aansprakelijkheden zijn wij alleen aansprakelijk voor onze schendingen van deze Voorwaarden, met inachtneming van het toepasselijke recht.

c. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u, in verband met internet of andere dienstonderbrekingen of storingen die worden veroorzaakt door acties van overheidsinstanties, andere externe partijen, of gebeurtenissen die in redelijkheid buiten onze controle liggen.

10. Geschillenbeslechting, toepasselijk recht en jurisdictie.

a. Als u een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen via onze kanalen voor consumentenzorg (ga naar deze link voor onze contactgegevens voor uw locatie: https://www.philips-hue.com/support#contact).

b. Uw relatie met ons en uw gebruik van de App en alle vorderingen die voortvloeien uit - of verband houden met deze Overeenkomst worden beheerst door het recht van het rechtsgebied waar u woont, niettegenstaande de rechtskeuze- of conflictenrechtelijke beginselen van uw rechtsgebied. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en alle andere wetgeving die de toepassing van het recht van een ander rechtsgebied voorschrijven, worden uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten.

c. Als u een in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde consument bent en u vindt dat uw klacht niet naar behoren is behandeld, kunt u - zonder dat u daartoe verplicht bent - gebruikmaken van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR).

11. Over deze Voorwaarden.

a. Mogelijk heeft u bepaalde rechten die wettelijk zijn vastgelegd en die niet kunnen worden ingeperkt voor een overeenkomst als de Overeenkomst. Deze Voorwaarden zijn geenszins bedoeld om deze rechten in te perken.

b. Als blijkt dat een zekere bepaling niet geldig of afdwingbaar is, heeft dit geen gevolgen voor andere bepalingen van de Overeenkomst.

c. Als we niet onmiddellijk actie ondernemen nadat u zich niet heeft gehouden aan de Overeenkomst, betekent dit niet dat we niet het recht hebben om later alsnog actie te ondernemen.

d. Wij kunnen deze Voorwaarden (en de Overeenkomst) bijwerken om wijzigingen in de App, onze activiteiten of Updates of om wettelijke, regelgevende of veiligheidsredenen weer te geven. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen die naar onze mening aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben, leveren wij inspanningen in redelijkheid om u hiervan op de hoogte te stellen door een bericht op onze website te plaatsen, u via de App te informeren, u een e-mail te sturen of door enige andere middelen.

e. Ga voor informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen naar onze website: https://www.philips-hue.com/support#contact.

f. De Overeenkomst is niet bedoeld om rechten te verlenen aan iemand anders dan u. In geen geval creëert de Overeenkomst rechten voor externe partijen.

g. Anders dan vermeld in dit artikel 11 of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en ons, vormt de Overeenkomst alle voorwaarden die tussen u en ons zijn overeengekomen en vervangt zij alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst, zowel schriftelijk als mondeling.

h. Wij mogen onze rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen of delegeren (geheel of gedeeltelijk). U mag de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, noch uw rechten op grond van de Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan een externe partij.

12. Voorwaarden van toepassing voor bepaalde landen.

Dit artikel 12 bevat voorwaarden die van toepassing zijn op inwoners van bepaalde landen. Als er verschillen zijn tussen dit artikel 12 en enige andere bepaling(en) in deze Voorwaarden dan dit artikel 12, dan gaat dit artikel 12 voor.

a. Als u in Oostenrijk woont:

 • aan artikel 1.f wordt de volgende zin toegevoegd: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen (00800 744 547 75).
 • Artikel 2.j eerste en laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Wij zijn verplicht het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen nadat deze door jou is ontdekt gedurende je Gebruiksrechtperiode. (“Nacherfüllung”) overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de opheffing van het gebrek onmogelijk is, met onevenredig hoge kosten gepaard gaat, niet wordt nagekomen, de poging tot opheffing van het gebrek mislukt, het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst gerechtvaardigd is, weigeren wij de aanvullende verrichting ("Nacherfüllung”) of indien het duidelijk is dat wij het gebrek niet kunnen verhelpen, heb je het recht om de Overeenkomst te beëindigen of de prijs te verminderen volgens de wettelijke bepalingen. Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen wij je een evenredig deel van het betaalde bedrag vergoeden over de periode waarin de App defect was.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: Indien u deze Voorwaarden opzettelijk schendt en wij als gevolg daarvan door een externe partij aansprakelijk worden gesteld, bent u verplicht ons te vrijwaren van deze vordering en de daaraan verbonden kosten.
 • Artikel 9 wordt in zijn geheel vervangen door: Alle aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover wij onderworpen zijn aan dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van de Wet Productaansprakelijkheid (“Produkthaftungsgesetz”), in geval van opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (“wesentliche Vertragsverletzungen”). Behalve in gevallen van de Wet Productaansprakelijkheid, grove nalatigheid, opzet of letsel aan leven, lichaam of gezondheid, is de aansprakelijkheid voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen echter beperkt tot de voor de contractuele relatie typische, voorzienbare schade.

b. Als u in Australië woont:

 • aan Artikel 2.j wordt de volgende alinea toegevoegd: Onze standaardservicegarantie is een extra aanvulling en heeft geen nadelige invloed op uw wettelijke rechten als consument. Onze diensten worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder het Australisch consumentenrecht. U heeft recht op vervanging of terugbetaling bij een belangrijke storing en compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op herstel of vervanging van de diensten indien de diensten niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en de tekortkoming geen ernstige tekortkoming is.

c. Als u in België woont:

 • Artikel 2.j eerste en laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Het consumentenrecht bied je een wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteitseisen van de App. Krachtens deze garantie zullen wij elk conformiteitsgebrek dat je tijdens de Gebruiksrechtperiode ontdekt, verhelpen overeenkomstig wettelijke bepalingen. Indien het verhelpen van het gebrek onmogelijk is, gepaard gaat met onevenredige kosten, niet wordt nagekomen, de poging om het gebrek te verhelpen mislukt, het gebrek zo ernstig is dat de onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst gerechtvaardigd is, wij de aanvullende prestatie weigeren of het duidelijk is dat wij het gebrek niet kunnen verhelpen, heb je het recht om de Overeenkomst te beëindigen of de prijs te verminderen volgens de wettelijke bepalingen. Bij beëindiging van de Overeenkomst vergoeden wij je een evenredig deel van het betaalde bedrag over de periode waarin de App gebrekkig was.
 • Artikel 5.a wordt in zijn geheel vervangen door: Persoonsgegevens: Uw privacy is belangrijk voor ons. Onze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de App. Lees deze documenten bij https://www.philips-hue.com/privacy want zij beschrijven onder meer de soorten persoonsgegevens die wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, de rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, alsmede uw privacyrechten. In elk geval worden uw persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679, zoals aangevuld door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 • de voorlaatste zin van Artikel 8 wordt vervangen door: Deze verplichting tot schadeloosstelling geldt niet voor willens, opzettelijk of roekeloos wangedrag van ons, of grove nalatigheid of een van onze essentiële verplichtingen krachtens het toepasselijke recht.
 • Artikel 9.a wordt in zijn geheel vervangen door: Behalve (a) in geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, punitieve, meervoudige of gevolgschade of winstderving die voortvloeit uit de App, zelfs als wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade; (b) onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen (hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins) bedraagt in geen geval meer dan het bedrag dat u eventueel voor de App heeft betaald. Deze beperking is cumulatief en wordt niet verhoogd door het bestaan van meer dan een incident of claim; (c) wij wijzen alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook van onze licentiegevers en leveranciers af. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht; (d) in geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor Gebruikersindieningen, met inbegrip van, enuntiatief, eventuele fouten of weglatingen in Gebruikersindieningen, of enig verlies of schade van welke aard dan ook geleden in verband met het gebruik van of de blootstelling aan Gebruikersindieningen die via de App zijn verzonden of anderszins beschikbaar zijn gesteld. U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van gegevens en/of apparatuur die worden gebruikt in verband met uw gebruik van de App, en u stemt ermee in ons te vrijwaren van, en u stemt ermee in ons niet aan te klagen voor, eventuele claims gebaseerd op uw gebruik van de App.
 • Artikel 9.d wordt toegevoegd aan artikel 9: De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze paragraaf zijn niet van toepassing op moedwillig, opzettelijk of roekeloos wangedrag van ons of onze onderaannemers, noch op lichamelijk letsel, noch op enige van onze essentiële verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.
 • Artikel 11.h wordt in zijn geheel vervangen door: Het staat ons vrij om, na kennisgeving aan u, al onze rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst over te dragen indien een dergelijke overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van ons bedrijf. Indien wij echter om een andere reden (geheel of gedeeltelijk) een van onze rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen of delegeren en u het daar niet mee eens bent, heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen, tenzij wij verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor een dergelijke overdracht of delegatie. U mag de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, noch uw rechten op grond van de Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan een externe partij.

d. Als u in Chili woont:

 • aan artikel 5.a wordt de volgende zin toegevoegd: Om de App te gebruiken moet u deze Voorwaarden aanvaarden en instemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals bepaald in Artikel 3.b en in overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 19.628, inzake de bescherming van de privacy, die u verklaart te kennen en te aanvaarden. Bovendien laat de gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens de uitoefening van de rechten die het Chileense rechtssysteem toekent aan de eigenaars van persoonsgegevens onverlet.

e. Als u in Tsjechië woont:

 • aan artikel 10.c wordt de volgende zin toegevoegd: Via deze koppeling kunt u ook contact opnemen met de Tsjechische handelsinspectie: http://www.coi.cz.

f. Als u in Duitsland woont:

 • aan artikel 1.f wordt de volgende zin toegevoegd: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen (00800 744 547 75).
 • Artikel 2.j eerste en laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Wij zijn verplicht om het door jou tijdens de Gebruiksrechtperiode ontdekte defect binnen een redelijke termijn te verhelpen ("Nacherfüllung”) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (§§ 327d ff van het Burgerlijk Wetboek van Duitsland (BGB)). Indien de opheffing van het gebrek onmogelijk is, met onevenredig hoge kosten gepaard gaat, niet wordt nagekomen, de poging tot opheffing van het gebrek mislukt, het gebrek zo ernstig is dat de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst gerechtvaardigd is, wij de aanvullende verrichting (“Nacherfüllung”) weigeren of als het duidelijk is dat wij het gebrek niet kunnen verhelpen, heb je het recht om de Overeenkomst te beëindigen of de prijs te verlagen volgens de wettelijke bepalingen (§§ 327 m ff BGB). Bij beëindiging van de Overeenkomst vergoeden wij je een evenredig deel van het betaalde bedrag over de periode waarin de App defect was.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: Indien u deze Voorwaarden opzettelijk schendt en wij als gevolg daarvan door een externe partij aansprakelijk worden gesteld, bent u verplicht ons te vrijwaren van deze vordering en de daaraan verbonden kosten.
 • Artikel 9 wordt in zijn geheel vervangen door: Alle aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover wij onderworpen zijn aan dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van de Wet Productaansprakelijkheid (“Produkthaftungsgesetz”), in geval van opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (“wesentliche Vertragsverletzungen”). Behalve in gevallen van de Wet Productaansprakelijkheid, grove nalatigheid, opzet of letsel aan leven, lichaam of gezondheid, is de aansprakelijkheid voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen echter beperkt tot de voor de contractuele relatie typische, voorzienbare schade.

g. Als je woonachtig bent in de Speciale bestuurlijke regio Hongkong of de Volksrepubliek China:

 • Artikel 9.d wordt toegevoegd aan artikel 9: Niets in deze Overeenkomst zal aansprakelijkheid die voortvloeit uit fraude of oneerlijkheid, aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt, uitsluiten of beperken.

h. Als je in Hongarije woont:

 • Artikel 2.d wordt gewijzigd door toevoeging van het volgende: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig defect van de App indien uw digitale omgeving niet compatibel is met de technische vereisten zoals beschreven in de Beschrijving van de App.
 • Artikel 2.j eerste en laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: In geval van gebrekkige uitvoering kunt u aanspraak maken op de rechten die zijn vastgelegd in Regeringsbesluit 373/2021 (VI.30.) en het Burgerlijk Wetboek, die gezamenlijk van toepassing zijn. In het bijzonder heeft u het recht om een pro ratavermindering van de prijs te vragen, of zelfs de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van de bovengenoemde wetten. In dat geval vergoeden wij u pro rata de betaalde prijs over de periode waarin de App defect was en in geval van beëindiging ook het pro rata reeds betaalde bedrag, berekend over de resterende Gebruiksperiode.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: U bent aansprakelijk voor verwijtbare schending van deze Voorwaarden in overeenstemming met het toepasselijke recht.
 • Artikel 9 wordt in zijn geheel vervangen door: Alle aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten voor zover dit rechtens is toegestaan. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt echter niet voor dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld het opzettelijk veroorzaken van schade of het veroorzaken van schade aan leven, ledematen of gezondheid.

i. Als je in Italië woont:

 • Artikel 2.j eerste en laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: de consumentenwetgeving van de EER bied je een wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteitseisen van de App. Volgens deze garantie zullen wij elk gebrek aan overeenstemming dat je tijdens de Gebruiksrechtperiode ontdekt, verhelpen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 • Artikel 5.a wordt in zijn geheel vervangen door: Persoonsgegevens: Uw privacy is belangrijk voor ons. Onze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de App. Lees deze documenten via https://www.philips-hue.com/privacy aangezien deze onder meer beschrijven welke soorten persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, de rechtsgrondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, alsmede uw privacyrechten. In ieder geval worden uw persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679, alsmede met Wetgevingsdecreet nr. 101/2018 en Wetgevingsdecreet nr. 196/2003 en volgende.

j. Als je in Luxemburg woont:

 • Artikel 2.j eerste en laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Het consumentenrecht bied je een wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteitseisen van de App. Krachtens deze garantie zullen wij elk conformiteitsgebrek dat je tijdens de Gebruiksrechtperiode ontdekt, verhelpen overeenkomstig wettelijke bepalingen. Indien het verhelpen van het gebrek onmogelijk is, gepaard gaat met onevenredige kosten, niet wordt nagekomen, de poging om het gebrek te verhelpen mislukt, het gebrek zo ernstig is dat de onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst gerechtvaardigd is, wij de aanvullende prestatie weigeren of het duidelijk is dat wij het gebrek niet kunnen verhelpen, heb je het recht om de Overeenkomst te beëindigen of de prijs te verminderen volgens de wettelijke bepalingen. Bij beëindiging van de Overeenkomst vergoeden wij je een evenredig deel van het betaalde bedrag over de periode waarin de App gebrekkig was.
 • Artikel 5.a wordt in zijn geheel vervangen door: Persoonsgegevens: Uw privacy is belangrijk voor ons. Onze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de App. Lees deze documenten op https://www.philips-hue.com/privacy, aangezien ze onder andere beschrijven welke soorten persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, de rechtsgrondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, alsmede uw privacyrechten. In elk geval worden uw persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679, zoals aangevuld door de wet van 1 augustus 2018 betreffende de organisatie van de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming en de algemene regeling inzake gegevensbescherming.
 • de voorlaatste zin van Artikel 8 wordt vervangen door: Deze verplichting tot schadeloosstelling geldt niet voor willens, opzettelijk of roekeloos wangedrag van ons, of grove nalatigheid of een van onze essentiële verplichtingen krachtens het toepasselijke recht.
 • Artikel 9.a wordt in zijn geheel vervangen door: Behalve (a) in geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, punitieve, meervoudige of gevolgschade of winstderving die voortvloeit uit de App, zelfs als wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade; (b) onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen (hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins) bedraagt in geen geval meer dan het bedrag dat u eventueel voor de App heeft betaald. Deze beperking is cumulatief en wordt niet verhoogd door het bestaan van meer dan een incident of claim; (c) wij wijzen alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook van onze licentiegevers en leveranciers af. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht; (d) in geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor Gebruikersindieningen, met inbegrip van, enuntiatief, eventuele fouten of weglatingen in Gebruikersindieningen, of enig verlies of schade van welke aard dan ook geleden in verband met het gebruik van of de blootstelling aan Gebruikersindieningen die via de App zijn verzonden of anderszins beschikbaar zijn gesteld. U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-up van gegevens en/of apparatuur die worden gebruikt in verband met uw gebruik van de App, en u stemt ermee in ons te vrijwaren van, en u stemt ermee in ons niet aan te klagen voor, eventuele claims gebaseerd op uw gebruik van de App.
 • Artikel 9.d wordt toegevoegd aan artikel 9: De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze paragraaf zijn niet van toepassing op moedwillig, opzettelijk of roekeloos wangedrag van ons of onze onderaannemers, noch op lichamelijk letsel, noch op enige van onze essentiële verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.
 • Artikel 11.h wordt in zijn geheel vervangen door: Het staat ons vrij om, na kennisgeving aan u, al onze rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst over te dragen indien een dergelijke overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van ons bedrijf. Indien wij echter om een andere reden (geheel of gedeeltelijk) een van onze rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen of delegeren en u het daar niet mee eens bent, heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen, tenzij wij verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor een dergelijke overdracht of delegatie. U mag de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, noch uw rechten op grond van de Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan een externe partij.

k. Als je in Nederland woont:

 • Artikel 2.j eerste en laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Binnen de wettelijke garantietermijn zijn wij verplicht het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen (artikel 7:50ah BW). Indien het verhelpen van het gebrek onmogelijk is, gepaard gaat met onevenredige kosten, niet wordt nagekomen, de poging tot het verhelpen van het gebrek mislukt, het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst gerechtvaardigd is, wij de aanvullende prestatie weigeren of het duidelijk is dat wij het gebrek niet kunnen verhelpen, heeft u het recht de Overeenkomst te ontbinden of de prijs te verminderen volgens de wettelijke bepalingen (artikel 7:50ah, 50ai BW). Bij beëindiging van de Overeenkomst vergoeden wij u pro rata van de betaalde prijs over de provisieperiode waarin de App gebrekkig was.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: Indien u deze Voorwaarden opzettelijk schendt en wij als gevolg daarvan door een externe partij aansprakelijk worden gesteld, bent u verplicht ons te vrijwaren van deze vordering en de daaraan verbonden kosten.
 • Artikel 9 wordt in zijn geheel vervangen door: Wij zijn alleen aansprakelijk en alleen voor redelijke bedragen, als onze aansprakelijkheid wordt bepaald door dwingend recht (bijvoorbeeld op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving (6:185 BW) en garantieclaims (7:50ag BW)).
 • Artikel 11.h wordt in zijn geheel vervangen door: Het staat ons vrij om, na kennisgeving aan u, al onze rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst over te dragen indien een dergelijke overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van ons bedrijf. Indien wij echter om een andere reden (geheel of gedeeltelijk) een van onze rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen of delegeren en u het daar niet mee eens bent, heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen, tenzij wij verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor een dergelijke overdracht of delegatie. U mag de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, noch uw rechten op grond van de Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan een externe partij.

l. Als je in Nieuw-Zeeland woont:

 • aan Artikel 2.j wordt de volgende alinea toegevoegd: Onze standaardservicegarantie is een aanvulling op en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument. Onze diensten worden geleverd met garanties die een aanvulling vormen op en niet in de plaats komen van, de rechten van de klant krachtens het Nieuw-Zeelandse recht (inclusief de rechten krachtens de Consumer Guarantees Act (Wet op de consumentengaranties), 1993, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De voordelen die de garantie de consument biedt, vormen een aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen waarover de consument krachtens de wet beschikt.

m. Als je in Polen woont:

 • aan artikel 1.f wordt de volgende zin toegevoegd: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen (00800 744 547 75).
 • artikel 2.m laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Indien wij je betaling via Samsung Apps niet ontvangen, behouden wij ons het recht voor je Abonnement met maandelijkse betaling binnen zestig (60) dagen na je bestelling te annuleren.
 • Artikel 8 vervalt in zijn geheel.
 • Artikel 9 wordt vervangen door: U bent aansprakelijk voor verwijtbare schending van deze Voorwaarden in overeenstemming met de algemeen geldende wetten.
 • Artikel 11.h wordt in zijn geheel vervangen door: Wij mogen onze verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet zonder uw toestemming overdragen. U mag de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, noch uw rechten op grond van de Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan derden.

n. Als je in Portugal woont:

 • Artikel 2.j eerste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Binnen de Gebruiksrechtperiode verhelpen wij het gebrek binnen een redelijke termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien het verhelpen van het gebrek onmogelijk is of gepaard gaat met onevenredig hoge kosten, het gebrek niet binnen een redelijke termijn, kosteloos en zonder grote overlast voor u is verholpen, de poging om het gebrek te verhelpen mislukt, het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst gerechtvaardigd is of wij verklaard hebben het gebrek niet te verhelpen, heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen of de prijs overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verminderen. Bij beëindiging van de Overeenkomst vergoeden wij u over de provisieperiode waarin de App defect was pro rata van de betaalde prijs. De App kan tijdelijke onderbrekingen ondervinden als gevolg van technische problemen, onderhoud of testen, of Updates.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: U bent aansprakelijk voor verwijtbare schending van deze Voorwaarden in overeenstemming met de algemeen geldende wetten.
 • aan artikel 9 wordt de volgende zin toegevoegd: Dit artikel is alleen toepasselijk voor zover door het desbetreffende recht toegestaan.
 • Artikel 11.h wordt in zijn geheel vervangen door:Wij kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen of delegeren. Indien wij echter om een andere reden een van onze verplichtingen onder de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen of delegeren en u het daar niet mee eens bent, heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen, tenzij wij verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor een dergelijke toewijzing of delegatie. U mag de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, noch uw rechten op grond van de Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan een externe partij.

o. Als je in Roemenië woont:

 • Artikel 2.j laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Wij zullen de App binnen een redelijke termijn in overeenstemming brengen met de wettelijke bepalingen. U heeft recht op een evenredige verlaging van de prijs of beëindiging van de Overeenkomst in een van de volgende gevallen: (a) de remedie om de App in overeenstemming te brengen is onmogelijk of onevenredig; (b) wij hebben de App niet binnen een redelijke termijn, kosteloos en zonder grote overlast voor u in overeenstemming gebracht; (c) ondanks onze poging om de App in overeenstemming te brengen wordt een gebrek aan overeenstemming geconstateerd; (d) het gebrek aan conformiteit is zo ernstig dat het een onmiddellijke prijsverlaging of onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigt; (e) wij verklaren dat wij de App niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast voor u conform zullen maken, of dit blijkt duidelijk uit de omstandigheden van het geval. U krijgt een evenredige vergoeding voor de betaalde prijs over de periode waarin de App niet conform was.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: U bent aansprakelijk voor verwijtbare schending van deze Voorwaarden in overeenstemming met het toepasselijke recht.
 • Artikel 9.a en 9.b vervallen in hun geheel.
 • Artikel 11.h wordt in zijn geheel vervangen door: Wij mogen onze rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst zonder uw toestemming overdragen of delegeren (geheel of gedeeltelijk), tenzij een dergelijke overdracht dient om garanties of andere verplichtingen jegens u als consument te beperken. U mag de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, noch uw rechten op grond van de Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan een externe partij.
 • Artikel 11.i wordt toegevoegd aan artikel 11: U stemt ermee in dat deze Voorwaarden geen ongebruikelijke (standaard)clausules bevatten zoals binnen het Roemeense recht uitdrukkelijk gedefinieerd. U gaat onherroepelijk akkoord en aanvaardt, vanaf de acceptatie van deze Voorwaarden, alle hierin opgenomen clausules, in het bijzonder (enuntiatief) de volgende onderdelen van deze Voorwaarden: 2.b, d, e en j; 6.b, c en d; 8; 9.c; 10.b; 11.h.

p. Als je in Spanje woont:

 • Artikel 2. j eerste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Binnen de Gebruiksrechtperiode verhelpen wij het gebrek binnen een redelijke termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien het verhelpen van het gebrek onmogelijk is of gepaard gaat met onevenredig hoge kosten, het gebrek niet binnen een redelijke termijn, kosteloos en zonder grote overlast voor u is verholpen, de poging om het gebrek te verhelpen mislukt, het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst gerechtvaardigd is of wij verklaard hebben het gebrek niet te verhelpen, heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen of de prijs overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verminderen. Bij beëindiging van de Overeenkomst vergoeden wij u over de provisieperiode waarin de App defect was pro rata van de betaalde prijs. De App kan tijdelijke onderbrekingen ondervinden als gevolg van technische problemen, onderhoud of testen, of Updates.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: U bent aansprakelijk voor verwijtbare schending van deze Voorwaarden in overeenstemming met de algemeen geldende wetten.
 • Artikel 9.a en 9.b vervallen in hun geheel.
 • aan artikel 11.h wordt de volgende zin toegevoegd: De overdracht van onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst heeft geen negatieve invloed op uw rechten op grond van deze Overeenkomst.

q. Als je in Zweden woont:

 • Artikel 11.i wordt toegevoegd aan artikel 11: Deze Voorwaarden sluiten op geen enkele wijze rechten van consumenten uit of beperken of schorten deze op grond van de Zweedse wet op de consumentenverkoop (2022:260) op. (“Konsumentköplagen”), bijvoorbeeld reparatie, omruiling, prijsvermindering of terugbetaling voor defecte goederen of defecten als gevolg van Updatefouten, gedurende de periode van onze verplichtingen volgens het recht.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: Indien u deze Voorwaarden opzettelijk schendt en wij als gevolg daarvan door een externe partij aansprakelijk worden gesteld, hebben wij het recht om schadevergoeding te eisen voor de vordering en de daarmee verband houdende kosten.
 • Artikel 9 wordt in zijn geheel vervangen door: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade dan die welke wordt genoemd in dwingende Zweedse wetgeving, bijvoorbeeld de Zweedse productaansprakelijkheidswet (1992:18). (“Produktansvarslagen”) en de Zweedse wet op de Consumentenkoop (2022:260) (“Konsumentköplagen”).

r. Als je in Zwitserland woont:

 • Artikel 2.j eerste en laatste opsommingsteken, wordt in zijn geheel vervangen door: Wij zijn verplicht het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen nadat deze door jou is ontdekt gedurende je Gebruiksrechtperiode overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de opheffing van het gebrek onmogelijk is, met onevenredig hoge kosten gepaard gaat, niet wordt nagekomen, de poging tot opheffing van het gebrek mislukt, het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst gerechtvaardigd is, weigeren wij de aanvullende verrichting of indien het duidelijk is dat wij het gebrek niet kunnen verhelpen, heb je het recht om de Overeenkomst te beëindigen of de prijs te verminderen volgens de wettelijke bepalingen. Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen wij je een evenredig deel van het betaalde bedrag vergoeden over de periode waarin de App defect was.
 • Artikel 8 wordt in zijn geheel vervangen door: Indien u deze Voorwaarden opzettelijk schendt en wij als gevolg daarvan door een externe partij aansprakelijk worden gesteld, bent u verplicht ons te vrijwaren van deze vordering en de daaraan verbonden kosten..
 • Artikel 9 wordt in zijn geheel vervangen door: Alle aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover wij onderworpen zijn aan dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. (“Produktehaftpflichtgesetz”), in geval van opzet, grove nalatigheid en letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

s. Als je in het Verenigd Koninkrijk woont:

 • De tweede zin van Artikel 9.b wordt in zijn geheel vervangen door: Buiten de hierboven beschreven aansprakelijkheden is de enige andere aansprakelijkheid die wij aanvaarden, de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, voor een schending door ons van artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979, voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en voor elke andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

t. Als je in de Verenigde Staten van Amerika woont:

Artikel 10.d wordt toegevoegd aan artikel 10: Kennisgeving voor inwoners van Californië (VS): Op grond van California Civil Code Section 1789.3 hebben inwoners van Californië recht op de volgende kennisgeving over consumentenrechten: Als u een vraag of klacht hebt over de website of deze Voorwaarden, stuurt u ons een vraag via de link Contact op https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. U kunt ook een brief naar Signify sturen, geadresseerd aan: Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 VS of bellen met 1(800) 555-0050. Inwoners van Californië kunnen ook per post een klacht indienen bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834. Dit kan ook telefonisch via (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

Bijlage - I: Modelformulier voor herroeping (voor in de EER gevestigde consumenten)

(dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt opzeggen)

— Aan Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland, FAO: Afdeling Juridische Zaken; u kunt dit formulier ook per e-mail opsturen (support.hue.syncapp@signify.com)

— Hierbij laat ik u weten dat ik mijn koopovereenkomst voor de volgende dienst opzeg:

_______________________________________

— Besteld op, _________________________

— Naam consument, ________________________

— Adres consument, ________________________

— Handtekening van de consument (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend), ______________________

— Datum:

versie: april 2024

Versiegeschiedenis voorwaarden Hue Sync TV-App

Datum

 

Versie januari 2023 Bekijken >

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid