Zasady korzystania z produktów Hue

Dziękujemy za wybranie produktu osobistego bezprzewodowego oświetlenia firmy Philips Hue określanego dalej jako „Produkt”.

Produkt może udostępniać usługi zarządzania i sterowania nim oraz konserwowania go. Produktem można sterować lokalnie lub zdalnie za pomocą aplikacji firmy Signify, która może działać na urządzeniu mobilnym (takim jak telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie z łącznością). Za pośrednictwem aplikacji dostępne są też inne funkcje („Aplikacja”).

Można też korzystać z witryny internetowej meethue.com, która pozwala: i) zarządzać Produktem; ii) zarejestrować się i określić preferencje konta („Konto Hue”);  iii) używać innych funkcji dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej („Witryna”).

Produkt, Aplikacja, Konto Hue, Witryna oraz oprogramowanie wbudowane w Produkt (oraz wszystkie jego aktualizacje) („Oprogramowanie Produktu”) określa się łącznie jako („Usługi”). Należy zauważyć, że z Produktu można korzystać w domu za pośrednictwem Aplikacji („Dostęp Lokalny”).

Aby móc korzystać z Produktów także poza domem, potrzebne jest Konto Hue, które można utworzyć w Witrynie („Dostęp Zdalny”). Za pośrednictwem Konta Hue można sterować Produktami zarówno pozostając w domu, jak i poza nim za pośrednictwem Aplikacji i Witryny. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że utworzenie Konta Hue zapewnia ciągły dostęp do Produktów za pośrednictwem trybu Dostęp Zdalny także w czasie korzystania z Produktów w domu, chyba że mostek zostanie zresetowany. Jest to istotne, gdyż w trybie Dostęp Lokalny i Dostęp Zdalny gromadzone są inne zestawy danych.

Tryb dostępu. Więcej informacji zawierają Zasady poufności.

Aby móc w pełni korzystać z Usług oferowanych przez firmę Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656-AE, Eindhoven, the Netherlands („Signify /my”), należy:

a.     utworzyć konto do korzystania z Usługi („Konto Hue”) oraz zaakceptować zasady korzystania z Usług określone poniżej, („Zasady”);
b.      zatwierdzić Witrynę i Aplikację jako oficjalny kanał komunikowania się firmy Signify z Tobą, na przykład w związku ze zmianami Zasad korzystania z tych Usług („Oficjalna Komunikacja”) ;
c.     pobrać Aplikację zgodnie ze wskazówkami podanymi w Witrynie;
d.     aktywować Usługi, podłączając Produkt zgodnie z opisem w instrukcji obsługi;
e.     potwierdzić, że działanie Usług jest uzależnione od spełnienia wymagań infrastrukturalnych/systemowych oraz dostępności usług innych firm (takich jak dostawcy usług internetowych, operator sieci itp.), niezależnie od tego, czy umowy z tymi firmami zostały zawarte przez Ciebie czy przez firmę Signify;
f.       Jeśli nie chcesz tworzyć Konta Hue, nie będziesz mieć dostępu do wszystkich funkcji oferowanych przez Produkt.  Lokalne sterowanie Produktem w domu będzie możliwe. W przypadku pobrania jedynie Aplikacji, musisz zaakceptować Zasady.

Obsługa klienta: Jeśli masz pytania dotyczące Produktów, Usług lub niniejszych Zasad, skontaktuj się działem obsługi klienta firmy Signify. Zewnętrzny dostawca platformy nie jest odpowiedzialny za Aplikację ani jej zawartość. Dlatego wszelkie związane z Usługami pytania, prośby o pomoc, reklamacje produktu oraz kwestie dotyczące należących do innych stron praw własności intelektualnej należy kierować wyłącznie do firmy Signify.

Niniejsze Zasady stanowią wiążącą prawnie umowę i korzystając z Usług, akceptujesz te Zasady. Niniejsze Zasady dotyczą Usług związanych z Produktem.

JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ NABYTY BEZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI KORZYSTANIA I NIE AKCEPTUJESZ ICH, MOŻESZ OTRZYMAĆ PEŁNY ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PRODUKTU, JEŻELI TAKIE BYŁY PONIESIONE, POD WARUNKIEM ZWROTU NIEUŻYWANEGO PRODUKTU Z DOWODEM ZAKUPU W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU.

Przegląd

Zakup dowolnego Produktu podlega gwarancji dostarczonej z Produktem („Gwarancja”). Niniejsze Zasady nie ograniczają jakichkolwiek praw gwarancyjnych przysługujących Ci ustawowo w Twoim kraju zamieszkania.

Zawieszenie, wypowiedzenie i zaprzestanie świadczenia

Niniejsze Zasady pozostają w mocy i obowiązują dopóty, dopóki będziesz korzystać z Usług lub do momentu wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad. W dowolnym momencie firma Signify może (a) zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawo korzystania z Usług, lub (b) wypowiedzieć niniejsze Zasady w odniesieniu do Ciebie, jeśli firma Signify będzie miała uzasadnione podejrzenie, że korzystasz z Usług z naruszeniem niniejszych Zasad. Po wypowiedzeniu nie będziesz mieć prawa do korzystania z Usług.

Firma Signify zastrzega sobie prawo modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania świadczenia Usług lub dowolnej ich części w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz to, że firma Signify nie będzie ponosić wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej strony odpowiedzialności w związku ze skorzystaniem ze wspomnianego wyżej prawa. Zaleca się regularne zapoznanie się z polityką zakończenia wsparcia („End of Support policy”) (aktualizowaną od czasu do czasu przez Signify), podaną osobno na stronie internetowej.

Konto i (dez)aktywacja

(a)   Możesz utworzyć Konto i korzystać z Usług tylko wówczas, gdy zaakceptujesz niniejsze Zasady i będziesz przestrzegać ich oraz obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek korzystanie z Usług przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, jest surowo wzbronione i stanowi naruszenie niniejszych Zasad.
(b)   Zobowiązujesz się do: (a) dokładnego podania wszystkich informacji kontaktowych i innych, których zażąda firma Signify oraz niezwłocznego powiadamiania firmy Signify o wszelkich zmianach tych informacji; (b) utrzymywania poufności informacji logowania do Konta oraz wszelkich Twoich działań wykonywanych przy użyciu Konta;
(c)    Możesz zdezaktywować lub usunąć konto za pomocą witryny meethue.com lub kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Signify. W Witrynie znajdują się informacje na temat konsekwencji wynikających z dezaktywacji lub usunięcia.
(d)   Signify zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Kont Hue, które mogą być utworzone z jednego urządzenia oraz liczby urządzeń, które mogą być powiązane z Kontem Hue.

Dostęp i korzystanie

Signify udziela nieprzekazywalnego, niewyłącznego prawa (bez prawa do sublicencjonowania) dostępu do Usługi i korzystania z niej, poprzez zainstalowanie i używanie Aplikacji wyłącznie w powiązaniu z Produktem na wskazanych urządzeniach przenośnych (takich jak iPhone, iPad czy smartfon z system Android) zarejestrowanych na Twoim Koncie (niezależnie od tego, czy są własnością Twoją czy innej osoby) i zgodnie z niniejszymi Zasadami. Ta licencja, której udziela Ci Signify, obejmuje także wbudowane w Produkt oprogramowanie (oraz wszelkie jego aktualizacje).

Automatyczne aktualizacje oprogramowania

Signify może aktualizować lub zmieniać oprogramowanie Usług i może to wykonywać zdalnie bez powiadomienia. Aktualizacje i zmiany podlegają Zasadom dotyczącym oprogramowania. Jeżeli nie życzysz sobie takich aktualizacji, jedynym środkiem zaradczym jest całkowite zaprzestanie korzystania z Usług.

Pewne ograniczenia

Zobowiązujesz się, że (a) nie będziesz używać Usług w sposób z niezgodny z jakimikolwiek przepisami, rozporządzeniami lub nakazami sądowymi lub do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieuczciwych; (b) będziesz używać Usług wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez Signify; (c) nie będziesz używać Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby przynieść szkodę firmie Signify, jej dostawcom usług lub innym osobom; (d) nie będziesz publikować, reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakiejkolwiek części Usług, oraz (e) nie będziesz podejmować jakichkolwiek działań z zamiarem wprowadzanie do Produktów lub Usług wirusów, robaków, uszkodzeń, koni trojańskich, złośliwych programów ani czegokolwiek innego o destrukcyjnym charakterze lub uniemożliwiającego działanie Produktów, Usług lub urządzeń innych użytkowników; (f) nie będziesz obchodzić zabezpieczeń Produktów, Usług lub urządzeń innych użytkowników ani uniemożliwiać ich działania; (g) nie będziesz poddawać Produktów i Usług inżynierii wstecznej, dekompilacji ani dezasemblacji w zakresie szerszym niż dozwolonym przez stosowne przepisy wyraźnie zabraniające wprowadzania takich ograniczeń; (h) będziesz stosować się do wszelkich innych zdroworozsądkowych wymagań nałożonych przez Signify, a opisanych bardziej szczegółowo w Witrynie meethue.com; (i) nie będziesz pozwalać innym na podejmowanie jakichkolwiek takich niedozwolonych działań. Pamiętaj, że Usługi i Produkty nie powinny być używane na potrzeby monitoringu ani do innych podobnych celów.

Open source

Niektóre elementy kodu niezależnych innych stron zawarte w Usługach (i zgodnie ze wskazaniem w Witrynie) podlegają licencjom typu open source.

Zasady Poufności

Oświadczenie o Zasadach Poufności dotyczących korzystania z Usług jest dostępne w Witrynie meethue.com. To Oświadczenie o Zasadach Poufności może być od czasu do czasu zmieniane, więc należy je regularnie i uważnie przeglądać.

Opłaty i Płatne Uaktualnienia

Dostęp do Usług jest zapewniany przez Signify bezpłatnie. Signify może postanowić, że będzie odpłatnie oferować dodatkowe Usługi („Płatne Uaktualnienia”). Signify informuje o tym, czy Usługa w przyszłości będzie oferowana odpłatnie. W takiej sytuacji możesz kontynuować bezpłatne korzystanie z oferowanych Usług, o ile ma to zastosowanie, albo wybrać Płatne Uaktualnienie za wymaganą opłatą bądź zaprzestać korzystania z Usługi.

Treści Użytkownika

Za pośrednictwem Usługi możesz być w stanie tworzyć lub przesyłać treści („Treści Użytkownika”), co w takim przypadku oznacza, że postanawiasz udostępnić je publicznie. Chcemy, aby wszyscy byli zadowoleni z naszych Usług, dlatego prosimy o nieużywanie ich w sposób, który można uznać za nieodpowiedni (na przykład obsceniczny, niezgodny z prawem lub przepisami, obraźliwy, dyskryminujący lub naruszający prawa innych osób, w tym między innymi prawa własności intelektualnej).

Treści Użytkownika nie są udostępniane przez Signify i nie popieramy wyrażonych w nich opinii, rekomendacji ani porad. Gdy udostępniasz swoje treści, zamierzamy korzystać z nich także do naszych celów, w tym do celów komercyjnych. Jeśli jest to niezgodne z Twoimi zamiarami, najlepiej zachowywać ostrożność podczas udostępniania treści.

Strony Trzecie i Opłaty Stron Trzecich

Możliwe, że w czasie korzystania z Usług skorzystasz z usługi, pobierzesz oprogramowanie lub zakupisz towary strony trzeciej. Te usługi i produkty stron trzecich mogą mieć własne reguły i ograniczenia niezależne od niniejszych Zasad i są one dla Ciebie wiążące w stosunku do strony trzeciej.

Oświadczasz, że ponosisz odpowiedzialność za regulowanie wszelkich opłat na rzecz stron trzecich, takich jak dostawca usług internetowych czy operator urządzenia mobilnego, które spełniają specyficzne wymagania umożliwiające Ci korzystanie z Usług.

Posiadanie i własność intelektualna

Signify jest właścicielem praw autorskich, praw do znaków towarowych, znaków serwisowych i szat graficznych wszelkich materiałów i treści wyświetlanych w Usługach i przez nie. Nie możesz reprodukować, modyfikować, tworzyć opracowań, wyświetlać, kadrować, wykonywać, publikować, rozpowszechniać, ujawniać, przesyłać, nadawać ani rozprowadzać jakichkolwiek materiałów i treści, gdy adresatem takich działań jest jakakolwiek strona trzecia (w tym wyświetlać lub rozpowszechniać materiałów przy użyciu witryny strony trzeciej) bez uprzedniej pisemnej zgody Signify z wyjątkiem sytuacji, gdy Usługi są używane zgodnie z ich przewidzianym przeznaczeniem. Signify zachowuje wszelkie prawa, które nie są wyraźnie udzielone na podstawie niniejszych Zasad.

Jeśli prześlesz komentarz, sugestię lub jakikolwiek inny materiał („Opinia”) do firmy Signify w odniesieniu do Usług (z wyjątkiem treści zabronionych), niniejszym przenosisz wszelkie prawa własności do takich Opinii na firmę Signify i oświadczasz, że firma Signify będzie uprawniona do używania wszelkich takich Opinii w dowolny sposób bez ograniczeń i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Ciebie odnośnie do poufności, autorstwa lub wynagrodzenia, lub udzielasz firmie Signify licencji na używanie takich Opinii bez jakichkolwiek ograniczeń w takim zakresie, w jakim powyższe byłoby nieskuteczne.

Oprogramowanie Produktu jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na podstawie niniejszych Zasad zostaje Ci udzielone jedynie prawo do korzystania z Oprogramowania Produktu, ale nie uzyskujesz żadnych praw, wyraźnych lub domniemanych, dotyczących Oprogramowania Produktu innych niż określone w niniejszych Zasadach korzystania. Signify i jego licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w stosunku do Oprogramowania produktu, w tym wszystkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe i inne wynikające prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie Produktu jest chronione prawami autorskimi i przepisami traktatów międzynarodowych i innymi prawami własności intelektualnej. O ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, nie będziesz wynajmować, dzierżawić, sublicencjonować, sprzedawać, przypisywać, wypożyczać ani przenosić w inny sposób Oprogramowania Produktu. Nie możesz usuwać z Produktu znaków rozpoznawczych produktu, informacji o prawach autorskich lub innych odniesień do praw własności intelektualnej lub ograniczeń.

Wyłączenia gwarancji

Naszym celem jest świadczenie usług wysokiej jakości. JEDNAK PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE JESTEŚMY W STANIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI „TAKIE JAKIE SĄ” I W SPOSÓB „TAKI JAKI JEST DOSTĘPNY” I ŻE NIE MOŻESZ POLEGAĆ NA TERMINOWOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK WYNIKACH, KTÓRE MOŻESZ UZYSKAĆ, KORZYSTAJĄC Z USŁUG. Wynika to między innymi z faktu, że dostępność Usług zależy od okoliczności zewnętrznych, na które wpływ mają między innymi Twój komputer, Twoje urządzenie przenośne, okablowanie w Twoim domu, Twoja sieć Wi-Fi, Twój dostawca usług internetowych oraz operator urządzenia przenośnego lub usługi świadczone przez strony trzecie, na co Signify nie ma wpływu. Dlatego Signify nie może gwarantować w odniesieniu do Usług: dostępności, funkcjonalności, dokładności wyników, dokładności danych, przechowywania danych, dostępności we wszystkich krajach, wiarygodności jakichkolwiek wynikowych powiadomień, jakichkolwiek oszczędności ani innych korzyści pieniężnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od tego, jak dużym zaufaniem darzymy nasze Usługi, zawsze należy liczyć się z możliwością, że coś nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Prosimy przyjąć nasze przeprosiny, na wypadek nieszczęśliwej sytuacji, w której Usługi nie będą działać albo zostaną utracone jakieś dane. Oczywiście rozumiemy, że jest to nieszczęśliwa sytuacja powodująca niedogodności. Niestety, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY NIE MOŻEMY PONOSIĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPOWODOWANYCH KORZYSTANIEM Z USŁUG. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ OPŁAT ZAPŁACONĄ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI. JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ, SZKÓD LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, FIRMA SIGNIFY BĘDZIE UPRAWNIONA DO ZASTOSOWANIA MAKSYMALNYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO.

Oficjalna Komunikacja

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Zasady. W takiej sytuacji powiadomimy o tym za pomocą Oficjalnej Komunikacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany ważnych punktów niniejszych Zasad (Istotne Zmiany), możemy Cię o tym powiadomić przy użyciu bardziej rozbudowanych środków. Na przykład możemy tymczasowo wyróżnić nowe lub zmodyfikowane fragmenty niniejszych Zasad, tymczasowo zamieścić wyróżniony komunikat na Witrynie lub stronie rejestrowania/logowania, lub tymczasowo dodać słowo „Zaktualizowane” do tytułu niniejszych Zasad lub jakiegokolwiek łącza odsyłającego do niniejszych Zasad. W niektórych przypadkach możemy także wysłać do Ciebie wiadomość e-mail lub w inny sposób poinformować Cię o zmianach oraz o możliwych działaniach, jakie możesz podjąć, zanim zmiany wejdą w życie. Brak działania z Twojej strony lub kontynuowanie korzystania z Usług, w tym korzystanie z Witryny, po przekazaniu alertu lub powiadomienia, lub akceptacja z Twojej strony zmian, odnośnie do których wymagamy wcześniejszej zgody, będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Przeniesienie i klauzula salwatoryjna

Niniejsze zasady korzystania i Twoje prawa oraz zobowiązania wynikające z niniejszych Zasad korzystania nie mogą być przedmiotem cesji. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych zasad korzystania z jakichkolwiek powodów zostanie uznane za nieważne, bezprawne lub nieskuteczne przez jakikolwiek sąd lub inną uprawnioną instytucję, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu obowiązywać w pełnym zakresie.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla wykładni niniejszych zasad korzystania jest prawo holenderskie bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych.

Postanowienia końcowe:

Oświadczasz, że (i) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych ani określonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie znajdujesz się na liście rządu Stanów Zjednoczonych podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami. Niniejszym nieodwołalnie oświadczasz także, że firma Apple staje się jako osoba trzecia beneficjentem praw wynikających z niniejszych Zasad (i uznaje się, że prawa te zostały przyjęte).

Oświadczasz też, że nie będziesz, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować ani reeksportować Produktu i Oprogramowania Produktu do jakiegokolwiek państwa, w stosunku do którego amerykańska ustawa o kontroli eksportu (Export Administration Act) lub podobne prawo lub regulacja Stanów Zjednoczonych wymagają licencji eksportowej lub innego zatwierdzenia ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, chyba że odpowiednia licencja eksportowa lub zatwierdzenie zostały wcześniej uzyskane.