Philips Hue

Zasady korzystania

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2021

 1. Zakres niniejszego dokumentu i nasze relacje.

a. Wiemy, że rezygnacja z zapoznania się z niniejszymi Zasadami korzystania z produktów Philips Hue („Zasady”) jest kusząca, ale Użytkownik powinien to zrobić, aby dowiedzieć się, czego może oczekiwać od nas, a także czego my będziemy wymagać od Użytkownika.

b. Relacje Użytkownika z nami: Niniejsze Zasady określają relacje między Użytkownikiem a nami. Używając określeń „my”, „nami”, „nasze” itd., mamy na myśli Signify Netherlands B.V., spółkę oferującą produkty Philips Hue.   

c. Usługi objęte niniejszym dokumentem: Usługi te dotyczą produktów Philips Hue („Produkty”) i obejmują dostęp Użytkownika i korzystanie przez niego z oprogramowania wbudowanego w Produkty, dostęp Użytkownika i korzystanie przez niego z naszej aplikacji, którą Użytkownik powinien pobrać na swój smartfon lub tablet, a także usługi i funkcje dostępne dla Produktów za pośrednictwem naszej witryny internetowej i naszej aplikacji. Wszystkie te usługi i funkcje określamy mianem „Usług”.

d. Wymagania dotyczące wieku: Jeśli Użytkownik nie osiągnął jeszcze wieku uprawniającego do zawierania umów, musi mieć zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego na założenie własnego konta użytkownika i osoba ta powinna zapoznać się z niniejszymi Zasadami wraz z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym, który pozwala swojemu dziecku na korzystanie z Produktów i Usług, niniejsze Zasady mają zastosowanie do Użytkownika i to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania dziecka.

e. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie: Zakup Produktu przez Użytkownika podlega warunkom sprzedaży obowiązującym w momencie zakupu Produktu, które obejmują wszelkie ustawowe uprawnienia przysługujące Użytkownikowi jako konsumentowi w jego kraju zamieszkania. Pewne funkcje Usług mogą być przedmiotem dodatkowych warunków, które będziemy udostępniać wraz z tymi funkcjami.

2. Korzystanie z Usług.

a. Zezwolenie na korzystanie z Usług: Udzielamy Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z Usług w celu sterowania Produktami oraz monitorowania Produktów, które Użytkownik posiada lub do sterowania i monitorowania których jest upoważniony.

b. Możliwość upoważniania osób fizycznych przez Użytkownika: Jako założyciel konta użytkownika, Użytkownik może upoważniać osoby fizyczne do uzyskiwania dostępu do Produktów i Usług, korzystania z nich, ich monitorowania oraz sterowania nimi. Takie osoby fizyczne określamy mianem „Upoważnionych użytkowników”. Użytkownik powinien upoważniać jedynie takie osoby, do których ma na tyle duże zaufanie, aby zapewnić im dostęp do swojego konta użytkownika, Produktów i Usług.

c. Rejestracja konta użytkownika: W celu korzystania z Usług może się okazać konieczne posiadanie przez Użytkownika konta użytkownika. Użytkownik odpowiada za dokładność swoich informacji (podawanych w celu skonfigurowania konta użytkownika) oraz za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony prywatności Użytkownika można znaleźć w punkcie 5. 

d. Udoskonalanie Usług

 • Próbujemy zawsze udoskonalać Usługi i Produkty, tak więc mogą one się zmieniać w miarę upływu czasu. Możemy aktualizować Usługi poprzez udostępnianie poprawek (błędów) lub modyfikacji, wprowadzanie nowych funkcjonalności lub funkcji, zmienianie lub zawieszanie udostępniania (okresowe lub trwałe) dowolnych funkcjonalności, funkcji, komponentów lub treści, nakładanie ograniczeń na pewne cechy lub ograniczanie dostępu do niektórych lub wszystkich Usług. Wszystkie te aktualizacje i zmiany są określane mianem „Aktualizacji”.
 • W niektórych przypadkach Aktualizacje mogą spowodować, że urządzenia starszego typu , usługi podmiotów zewnętrznych lub konfiguracje oprogramowania przestaną współpracować z Usługami i Użytkownik może zostać zmuszony do uaktualnienia lub zmiany tych urządzeń, usług lub konfiguracji, aby móc nadal korzystać z Usług.
 • Użytkownik powinien regularnie przeglądać nasze zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia, które są udostępniane oddzielnie w naszej witrynie internetowej pod adresem www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Jeśli występują jakiekolwiek różnice pomiędzy naszymi zasadami dotyczącymi Zakończenia udzielania wsparcia a gwarancją udzielaną przez nas na Produkt lub jeśli te zasady mogą spowodować zakończenie udzielania wsparcia dla Produktów w podanym okresie gwarancyjnym, wtedy nasze zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia zastępują warunki takiej gwarancji.
 • Aktualizacje mogą być wprowadzane automatycznie bez dodatkowego powiadomienia lub bez uzyskania dodatkowej zgody ze strony Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na takie Automatyczne aktualizacje. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie automatycznego instalowania takich Aktualizacji, może wskazać to w ustawieniach aplikacji. Możemy też poprosić Użytkownika o samodzielne zainstalowanie Aktualizacji i Użytkownik jest wtedy zobowiązany do niezwłocznego ich zainstalowania. Zaniechanie przez Użytkownika instalacji jakichkolwiek Aktualizacji może narazić Użytkownika na ryzyka (takie jak zagrożenia dla bezpieczeństwa), a także wpłynie na naszą zdolność do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz ograniczy naszą odpowiedzialność za ich świadczenie.

e. Uzależnienie Usług od pewnych czynników: Właściwe funkcjonowanie Usług opiera się na transmisji danych przez urządzenia innych producentów i przez dostawców usług, w tym przez sieć Wi-Fi Użytkownika i włączone urządzenie bezprzewodowe (takie jak smartfon lub tablet), oraz (w przypadku pewnych Produktów) wymaga dostępu do Internetu szerokopasmowego. Signify nie ma żadnej kontroli nad tymi urządzeniami innych producentów i usługami zewnętrznymi, nad ich konfiguracją oraz zgodnością operacyjną z Produktami i Usługami oraz nad związanymi z tym kosztami ani nie ponosi za te kwestie żadnej odpowiedzialności. Jeśli te urządzenia lub usługi przestaną działać, jeśli wystąpią jakieś opóźnienia w ich pracy, odmowa dostępu lub inne ograniczenia w korzystaniu z nich z dowolnego powodu, może to spowodować brak niezawodności lub dostępności Usług przez okres trwania tych ograniczeń. 

f. Postępowanie Użytkownika: Świadcząc Usługi, chcemy zapewnić ich dostępność dla każdego, co oznacza, że Użytkownik musi przestrzegać następujących zasad postępowania:

 • musi przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji, ochrony prywatności i praw własności intelektualnej;
 • nie może działać na szkodę Usług, podejmować działań kolidujących z Usługami, wykorzystywać ich w niewłaściwym celu ani zakłócać ich świadczenia.

g. Wykorzystywanie w powiązaniu z treściami wideo lub audio: Należy pamiętać, że korzystanie z Usług w powiązaniu z pewnymi specyficznymi treściami wideo lub audio może powodować generowanie pewnych kombinacji oświetlenia prowadzących do dyskomfortu. W takim przypadku należy zaprzestać synchronizowania Produktu z tego rodzaju treściami. 

h. Konieczność stosowania dodatkowych Produktów: Korzystanie z pewnych Produktów może wymagać zastosowania dodatkowych Produktów wskazanych przez nas w instrukcji obsługi.

i. Komunikaty związane z Usługami: Niekiedy wysyłamy Użytkownikowi oświadczenia i inne informacje za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Produktów, Usług lub niniejszych Zasad, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych kanałów do obsługi konsumentów.

j. Opinie: Oczekujemy na opinie na temat Usług i Produktów. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoją opinię, będziemy ją mogli wykorzystać bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

3. Informacje Użytkownika.

a. Dane przesyłane przez Użytkownika i Dane dotyczące urządzeń: Niektóre z Usług pozwalają Użytkownikowi i jego Autoryzowanym użytkownikom na różne sposoby przechowywać lub w inny sposób udostępniać informacje w Usługach lub za ich pośrednictwem — określamy takie informacje mianem „Danych przesyłanych przez Użytkownika”. Jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępniać nam Dane przesyłane przez Użytkownika, powinien upewnić się, że posiada do tego niezbędne uprawnienia i że jest to zgodne z prawem. Ponadto Usługi będą nam dostarczać informacji na temat korzystania przez Użytkownika z Produktów, różnych urządzeń, usług zewnętrznych oraz aplikacji, które Użytkownik łączy z Usługami, często w zautomatyzowany sposób — takie informacje określamy mianem „Danych dotyczących urządzeń”. Dane przesyłane przez Użytkownika i Dane dotyczące urządzeń pozostają własnością Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa do swoich Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących urządzeń.

b. Zezwolenie na korzystanie z informacji Użytkownika: Na mocy przepisów dotyczących ochrony prywatności określonych w punkcie 5 poniżej, poprzez korzystanie z Usług Użytkownik udziela nam ogólnoświatowej i wolnej od opłat licencji, która pozwala nam (oraz naszym licencjobiorcom i kontrahentom) na: 

 • hostowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, komunikowanie i wykorzystywanie swoich Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących urządzeń — pozwalając nam na przykład zapisywać te dane w naszych systemach i je udostępniać; oraz na
 • udzielanie Autoryzowanym użytkownikom dostępu do Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących urządzeń oraz do (zdefiniowanych poniżej) Produktów i usług zewnętrznych

w celu:

 • świadczenia i udoskonalania Usług (z tworzeniem Aktualizacji włącznie); 
 • opracowywania nowych technologii i usług na nasze potrzeby; oraz
 • w innych celach opisanych w naszej obowiązującej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.philips-hue.com/privacy („Polityka Prywatności”).

c. Bezpieczeństwo informacji Użytkownika: Z uwagi na fakt, że dbamy o integralność i bezpieczeństwo informacji Użytkownika, staramy się wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie zdołają nigdy pokonać naszych zabezpieczeń ani wykorzystać informacji Użytkownika w niewłaściwych celach. Więcej informacji na temat odpowiedzialnego ujawniania informacji przez Signify można znaleźć na naszej stronie poświęconej kwestii skoordynowanego ujawniania luk w zabezpieczeniach dostępnej pod adresem https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkty i usługi innych podmiotów.

a. Dostęp do produktów i usług innych podmiotów: Usługi mogą zezwalać Produktom na interakcje z produktami, aplikacjami i usługami innych podmiotów („Produkty i usługi zewnętrzne”). Aby umożliwić te interakcje, możemy być zmuszeni do udostępniania Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących urządzeń odpowiednim podmiotom zewnętrznym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje interakcje z wykorzystaniem Produktów i usług zewnętrznych, a Signify nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkty i usługi zewnętrzne oraz za ich żadne interfejsy z Produktami i Usługami.

b. Standardy oraz środki komunikacji: Produkty mogą wykorzystywać różne otwarte lub powszechnie dostępne standardy lub środki do komunikacji lub współpracy z inteligentnymi lub skomunikowanymi urządzeniami, które są również w podobny sposób wykorzystywane przez inne produkty, systemy lub usługi innych producentów. Takie produkty i powiązane usługi, które nie są wskazane przez nas lub certyfikowane jako kompatybilne z Produktami i Usługami, mogą z nimi nie współpracować, nawet jeśli w ich specyfikacji stwierdzono, że działają z wykorzystaniem tych samych lub podobnych standardów lub środków komunikacji.

c. Linki do witryn podmiotów zewnętrznych: Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych niezależnych witryn podmiotów zewnętrznych. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody i z racji tego, że nie są pod naszą kontrolą, nie wspieramy treści takich witryn ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

5. Ochrona prywatności Użytkownika.

a. Dane osobowe: Prywatność Użytkownika jest ważna dla Signify. W przypadku korzystania z Usług obowiązuje nasza Polityka prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się z tym dokumentem, gdyż zamieszczono w nim między innymi opis rodzajów danych osobowych gromadzonych przez nas od Użytkownika oraz z wykorzystywanych przez Użytkownika Produktów i Usług, możliwych sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, a także praw Użytkownika do zachowania prywatności. Dla specyficznych produktów lub usług mogą być udostępniane dodatkowe zasady prywatności.

b. Pliki cookie: W niektórych sytuacjach Signify może wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie śledzenia. Użytkownik powinien zapoznać się z naszymi Informacjami o plikach cookie, które są dostępne pod adresem https://www.philips-hue.com/cookie-notice. Zamieszczono tam więcej informacji na temat tej technologii oraz celów do jakich możemy ją wykorzystywać.

6. Zawieszenie i wypowiedzenie Usług.

a. Zawieszenie Usług: Możemy okresowo zawiesić świadczenie Usług bez powiadamiania Użytkownika ze względów bezpieczeństwa, z powodu awarii systemów, ich konserwacji lub naprawy oraz innych okoliczności.

b. Wypowiedzenie lub zawieszenie Użytkownikowi dostępu do Usług: Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Usług lub usunięcia Użytkownikowi konta użytkownika w każdych spośród wymienionych poniżej okoliczności:

 • jeśli w dobrej wierze uważamy, że Użytkownik korzystał z Usług lub Produktów z naruszeniem niniejszych Zasad;
 • wymaga się od nas takich działań w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania nakazu sądowego;
 • z uzasadnionych powodów uważamy, że postępowanie Użytkownika działa na szkodę lub nakłada odpowiedzialność na użytkownika, podmiot zewnętrzny lub Signify;
 • Użytkownik nie zalogował się na swoje konto przez okres dwóch lat.

7. Nasze treści i oprogramowanie.

a. Prawa własności intelektualnej: Chociaż udzielamy Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z naszych Usług, zachowujemy (jak również nasi dostawcy i licencjodawcy zachowują) wszelkie prawa własności intelektualnej, które mamy (i które nasi dostawcy i licencjodawcy mają) do Usług. 

b. Nasze treści: Usługi zawierają treści, które są naszą własnością. Użytkownik może korzystać z naszych treści zgodnie z niniejszymi Zasadami, ale Signify zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, które ma do swoich treści. Użytkownik nie może usuwać, przesłaniać ani zmieniać żadnych naszych oznaczeń marki, znaków logo ani informacji prawnych.

c. Treści innych podmiotów: Usługi mogą zapewniać Użytkownikowi dostęp do treści, które są własnością innych osób, organizacji, instytucji lub przedsiębiorstw. Użytkownik nie może wykorzystywać takich treści bez zezwolenia tych podmiotów lub spełnienia wymogów innych przepisów.

d. Oprogramowanie: Niektóre z Usług obejmują dostęp do oprogramowania i możliwość korzystania z niego, na przykład z naszej aplikacji lub oprogramowania wbudowanego w Produkty. Udzielamy Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z tego oprogramowania w ramach Usług. Licencja ta obowiązuje na całym świecie, jest niewyłączna (tak więc możemy także udzielać licencji na to oprogramowanie innym podmiotom), osobista (tak więc Użytkownik nie może rozszerzyć jej na nikogo innego) i nieprzenoszalna (czyli Użytkownik nie może scedować tego prawa na nikogo innego). Niektóre z Usług obejmują oprogramowanie oferowane na warunkach licencji typu open source, które udostępniamy Użytkownikowi. Czasami licencja typu open source zawiera postanowienia, które wyraźnie mają znaczenie nadrzędne nad niektórymi częściami niniejszych Zasad, tak więc Użytkownik powinien koniecznie zapoznać się z tymi licencjami.

e. Działania, których nie może podejmować Użytkownik: Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, dystrybuować, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani oprogramowania wchodzącego w skład Usług. Użytkownik nie może również odtwarzać kodu źródłowego ani próbować wyodrębniać żadnych fragmentów naszego kodu źródłowego, chyba że obowiązuje prawo na to pozwala.

8. Wyłączenia i odpowiedzialność.

a. Wyłączenia: Choć chcielibyśmy, aby korzystanie z Usług było dla Użytkownika maksymalnie przyjemne, i niezależnie od tego, jakim zaufaniem darzymy nasze Usługi, Użytkownik musi pamiętać, że oferujemy mu te Usługi w takim stanie, w jakim są („as-is”) i w miarę dostępności („as available”) i że nie udzielamy żadnych gwarancji, ani nie podejmujemy żadnych zobowiązań w odniesieniu do Usług (w tym co do treści i specyficznych funkcji Usług lub ich dostępności, niezawodności oraz zdolności do zaspokajania potrzeb Użytkownika), gdyż zawsze należy liczyć się z możliwością, że coś nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Gdyby doszło do niepożądanej sytuacji, w której Usługi nie będą działać, prosimy przyjąć nasze najszczersze przeprosiny, gdyż oczywiście rozumiemy, że jest to sytuacja niefortunna i powodująca niedogodności. 

b. Nasza odpowiedzialność: Signify nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, i bezpośrednie, straty, koszty, wydatki czy utracone korzyści. Nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z korzystania przez Użytkownika z Usług lub odnosząca się do tych działań jest ograniczona do niższej z następujących kwot: (i) ewentualne opłaty poniesione przez Użytkownika za korzystanie z odpowiednich Usług w ciągu 3 miesięcy przed naruszeniem zobowiązań; lub (ii) 50 EUR. Niniejsze Zasady ograniczają naszą odpowiedzialność tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9. Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe i sądy.

a. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz z wyjątkiem zakresu wyraźnie podanego w poniższych ustępach niniejszego punktu 9 lub punktu 11, prawem właściwym dla niniejszych Zasad, relacji Użytkownika z Signify oraz korzystania przez Użytkownika z Usług jest prawo obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika; Użytkownik i Signify wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji lokalnych sądów powszechnych, właściwych dla Użytkownika. W sposób wyraźny wyklucza się i wyłącza stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także wszelkich innych aktów prawnych nakazujących stosowanie przepisów obowiązujących na innych obszarach.

b. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, niniejsze Zasady, relacje Użytkownika z Signify oraz korzystanie przez Użytkownika z Usług podlegają przepisom obowiązującym w stanie New Jersey, z wyłączeniem istniejących w nim przepisów prawa kolizyjnego oraz dotyczących wyboru prawa. 

c. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Kanady, niniejsze Zasady, relacje Użytkownika z Signify oraz korzystanie przez Użytkownika z Usług podlegają przepisom obowiązującym w prowincji Ontario, z wyłączeniem istniejących w nim przepisów dotyczących wyboru prawa oraz prawa kolizyjnego.  

d. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Francji, wyłączną jurysdykcję będą mieć sądy z Nanterre. 

e. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Indii, w razie dojścia do jakichkolwiek różnic zdań bądź sporów, Użytkownik i Signify wyrażają zgodę na ich rozstrzyganie w drodze arbitrażu przez jedynego arbitra wyznaczonego wspólnie przez obie strony, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy o arbitrażu i postępowaniach pojednawczych (Arbitration & Conciliation Act) z 2015 r. (z późniejszymi zmianami). Miejscem arbitrażu będzie Gurgaon, Hariana.

f. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Sri Lanki, w razie dojścia do jakichkolwiek różnic zdań bądź sporów, Użytkownik i Signify wyrażają zgodę na ich rozstrzyganie w drodze arbitrażu przez jedynego arbitra wyznaczonego wspólnie przez obie strony, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy o arbitrażu i postępowaniach pojednawczych (Arbitration & Conciliation Act) z 2005 r. (z późniejszymi zmianami). Miejscem arbitrażu będzie New Delhi, Indie.

g. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Malezji, wyłączną jurysdykcję będą mieć sądy z Malezji Zachodniej.

h. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Chin, wyłączną jurysdykcję będzie mieć lokalny sąd w Szanghai, Chin.

i. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Tajwanu, wyłączną jurysdykcję będzie mieć lokalny sąd w Tajpei, Tajwan.

10. Informacje ogólne dotyczące niniejszych Zasad.

a. Na mocy przepisów Użytkownikowi mogą przysługiwać pewne prawa, które mogą być ograniczone przez umowę taką jak niniejsze Zasady. Zamiarem niniejszych Zasad nie jest w żadnym wypadku ograniczenie tych praw.

b. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność wszelkich innych postanowień niniejszego dokumentu.

c. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań niezwłocznie po naruszeniu przez Użytkownika niniejszych Zasad, nie oznacza to, że nie będziemy mieć prawa do podjęcia takich działań w przyszłości. 

d. Możemy aktualizować niniejsze Zasady, aby odzwierciedlić zmiany w Usługach, w sposobie prowadzenia przez nas działalności lub z powodów prawnych bądź regulacyjnych, czy też ze względów bezpieczeństwa. Jeśli wprowadzimy zmiany, które będą mieć znaczny wpływ na Użytkownika, zapewnimy Użytkownikowi możliwość przejrzenia tych zmian i wyrażenia na nie zgody na naszą prośbę, aby Użytkownik mógł dalej korzystać z Usług. Brak działania ze strony Użytkownika lub dalsze korzystanie przez niego z Usług po wszelkich takich ostrzeżeniach lub powiadomieniach bądź też zaakceptowanie przez Użytkownika wszelkich zmian, dla których wymagamy udzielenia przez Użytkownika uprzedniej zgody, będzie w naszym rozumieniu oznaczać, że Użytkownik wyraża zgodę na te zmiany. 

e. W kraju Użytkownika mogą być dostępne tylko niektóre z Usług.

f. Informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z nami można znaleźć w naszej witrynie internetowej poświęconej Produktom https://www.philips-hue.com/support#contact.

11. Zasady mające zastosowanie do pewnych Produktów, Usług lub krajów. W niniejszym punkcie 11 określono dodatkowe zasady mające zastosowanie do pewnych Produktów, Usług lub krajów. Jeśli istnieją jakiekolwiek różnice pomiędzy tym punktem 11 a dowolnymi postanowieniami niniejszych Zasad zamieszczonymi w punktach innych niż punkt 11, wtedy postanowienia z niniejszego punktu 11 mają znaczenie nadrzędne.

 • Turcja: lokalny numer telefonu to 0850 390 19 22, a Zasady poufności są dostępne tutaj https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Wczesny dostęp: Włączając „Wczesny dostęp” dla niektórych funkcji w swojej aplikacji, zgadzasz się uzyskać wczesny dostęp do takich funkcji przed udostępnieniem tych funkcji wszystkim naszym użytkownikom („Funkcje wczesnego dostępu”) które najprawdopodobniej zawierają błędy lub inne problemy, które zwykle nie są związane ze standardową wersją dla wszystkich użytkowników aplikacji („Standardowa wersja”). Funkcje wczesnego dostępu są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności”, a my, nasze podmioty stowarzyszone, licencjodawcy i/lub dostawcy nie udzielamy żadnych gwarancji ani zobowiązań dotyczących funkcji wczesnego dostępu (w tym ich zawartości, określonych funkcji lub dostępność, niezawodność lub zdolność do zaspokojenia Twoich potrzeb), ponieważ zawsze istnieje możliwość, że coś nie działa tak, jak powinno. Nie mamy obowiązku dalszego wprowadzania funkcji wczesnego dostępu do wersji standardowej i możemy wprowadzać zmiany w funkcjach wczesnego dostępu lub zaprzestać ich wdrażania. To, co zostanie udostępnione w wersji standardowej, może różnić się od funkcji wczesnego dostępu. Rozumiesz i zgadzasz się, że zakończenie korzystania przez Ciebie z Funkcji wczesnego dostępu jest Twoim jedynym prawem i środkiem zaradczym w odniesieniu do jakiegokolwiek niezadowolenia, jakie może wyniknąć z korzystania z Funkcji wczesnego dostępu, z zastrzeżeniem Informacji o ochronie prywatności. W niefortunnym przypadku, gdy funkcje wczesnego dostępu nie będą działać, przyjmij nasze najszczersze przeprosiny, ponieważ z pewnością rozumiemy, że jest to niefortunne i niewygodne. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przerwać dostęp do funkcji wczesnego dostępu, możesz to wyłączyć w swojej aplikacji (jeśli to możliwe) lub usuwając i ponownie instalując aplikację. Ta sekcja dotycząca wczesnego dostępu ma zastosowanie w zakresie, w jakim odnosi się do funkcji wczesnego dostępu do ich wydania standardowego lub zaprzestania (cokolwiek nastąpi wcześniej).

wersja z sierpnia 2021 r. — obowiązuje od Aplikacji 4

Historia wersji Zasad korzystania

Aplikacja 3

Przeglądaj >

Warunki użytkowania produktu Phillips Hue Bluetooth Przeglądaj >

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności