Philips Hue

Zasady korzystania

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023 r.

1. Zakres niniejszego dokumentu i nasze relacje.

a. Wiemy, że rezygnacja z zapoznania się z niniejszymi Zasadami korzystania z produktów Philips Hue („Zasady”) jest kusząca, ale Użytkownik powinien to zrobić, aby dowiedzieć się, czego może oczekiwać od nas, a także czego my będziemy wymagać od Użytkownika.

b. Relacje Użytkownika z nami: niniejsze Zasady określają relacje między Użytkownikiem a nami. Używając określeń „my”, „nami”, „nasze” itd., mamy na myśli Signify Netherlands B.V., spółkę oferującą produkty Philips Hue zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Gospodarczej pod numerem 17061150, z numerem VAT NL009076992B01 i siedzibą pod adresem High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandia.

c. Usługi objęte niniejszym dokumentem: usługi te dotyczą produktów Philips Hue („Produkty”) i obejmują dostęp Użytkownika i korzystanie przez niego z oprogramowania wbudowanego w Produkty, dostęp Użytkownika i korzystanie przez niego z naszej aplikacji, którą Użytkownik powinien pobrać na swój smartfon lub tablet, a także usługi i funkcje dostępne dla Produktów za pośrednictwem naszej witryny internetowej i naszej aplikacji. Wszystkie te usługi i funkcje określamy mianem „Usług”.

d. Wymagania dotyczące wieku: jeśli Użytkownik nie osiągnął jeszcze wieku uprawniającego do zawierania umów, musi mieć zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego na zaakceptowanie tych Zasad, korzystanie z Usług oraz utworzenie konta użytkownika.

e. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie: zakup Produktu przez Użytkownika podlega warunkom sprzedaży obowiązującym w momencie zakupu Produktu, które obejmują wszelkie ustawowe prawa gwarancyjne przysługujące Użytkownikowi jako konsumentowi w jego kraju zamieszkania. Pewne funkcje Usług mogą być przedmiotem dodatkowych warunków, które będziemy udostępniać wraz z tymi funkcjami.

2. Korzystanie z Usług.

a. Zezwolenie na korzystanie z Usług: udzielamy Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z Usług w celu sterowania Produktami oraz monitorowania Produktów, które Użytkownik posiada lub do sterowania którymi i monitorowania których jest upoważniony.

b. Rejestracja konta użytkownika: W celu korzystania z Usług może się okazać konieczne posiadanie przez Użytkownika konta użytkownika. Użytkownik odpowiada za dokładność swoich informacji (podawanych w celu skonfigurowania konta użytkownika) oraz za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony prywatności Użytkownika można znaleźć w punkcie 5. 

c. Możliwość upoważniania osób fizycznych przez Użytkownika: Jeśli Użytkownik ma konto administratora (takich użytkowników określany mianem „Administratora” lub „Właściciela””), Użytkownik może, w zależności od możliwości, jakie oferują Usługi, upoważniać osoby fizyczne posiadające konto użytkownika do uzyskiwania dostępu do Produktów i Usług, korzystania z nich, ich monitorowania oraz sterowania nimi. Takie osoby fizyczne określamy mianem „Autoryzowanych użytkowników”. Użytkownik powinien autoryzować jedynie takie osoby, do których ma na tyle duże zaufanie, aby zapewnić im dostęp do Produktów i Usług Użytkownika.

d. Udoskonalanie Usług

 • Próbujemy zawsze udoskonalać Usługi i Produkty, tak więc mogą one się zmieniać w miarę upływu czasu. Możemy aktualizować Usługi poprzez udostępnianie poprawek (błędów) lub modyfikacji, wprowadzanie nowych funkcjonalności lub funkcji, zmienianie lub zawieszanie udostępniania (okresowe lub trwałe) dowolnych funkcjonalności, funkcji, komponentów lub treści, nakładanie ograniczeń na pewne cechy lub ograniczanie dostępu do niektórych lub wszystkich Usług. Wszystkie te aktualizacje i zmiany są określane mianem „Aktualizacji”. 
 • W niektórych przypadkach Aktualizacje mogą spowodować, że starszego typu urządzenia, usługi podmiotów zewnętrznych lub konfiguracje oprogramowania przestaną współpracować z Usługami i Użytkownik może zostać zmuszony do uaktualnienia lub zmiany tych urządzeń, usług lub konfiguracji, aby móc nadal korzystać z Usług.
 • Obowiązują nasze zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia, które są udostępniane oddzielnie w naszej witrynie internetowej pod adresem www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Jeśli występują jakiekolwiek różnice pomiędzy naszymi zasadami dotyczącymi Zakończenia udzielania wsparcia a gwarancją udzielaną przez nas na Produkt lub jeśli te zasady mogą spowodować zakończenie udzielania wsparcia dla Produktów w podanym okresie gwarancyjnym, wtedy nasze zasady dotyczące Zakończenia udzielania wsparcia zastępują warunki takiej gwarancji.
 • Aktualizacje mogą być wprowadzane automatycznie bez dodatkowego powiadomienia lub bez uzyskania dodatkowej zgody ze strony Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na takie Automatyczne aktualizacje. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie automatycznego instalowania takich Aktualizacji, może wskazać to w ustawieniach aplikacji. Możemy też poprosić Użytkownika o samodzielne zainstalowanie Aktualizacji i Użytkownik jest wtedy zobowiązany do niezwłocznego ich zainstalowania. Zaniechanie przez Użytkownika instalacji jakichkolwiek Aktualizacji może narazić Użytkownika na ryzyka (takie jak zagrożenia dla bezpieczeństwa), a także wpłynie na naszą zdolność do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz ograniczy naszą odpowiedzialność za ich świadczenie.

e. Uzależnienie Usług od pewnych czynników: właściwe funkcjonowanie Usług opiera się na transmisji danych przez urządzenia innych producentów i przez dostawców usług, w tym przez sieć Wi-Fi Użytkownika i włączone urządzenie bezprzewodowe (takie jak smartfon lub tablet), oraz (w przypadku pewnych Produktów) wymaga dostępu do Internetu szerokopasmowego. Signify nie ma żadnej kontroli nad tymi urządzeniami innych producentów i usługami zewnętrznymi, nad ich konfiguracją oraz zgodnością operacyjną z Produktami i Usługami oraz nad związanymi z tym kosztami ani nie ponosi za te kwestie żadnej odpowiedzialności. Jeśli te urządzenia lub usługi przestaną działać, jeśli wystąpią jakieś opóźnienia w ich pracy, odmowa dostępu lub inne ograniczenia w korzystaniu z nich z dowolnego powodu, może to spowodować brak niezawodności lub dostępności Usług przez okres trwania tych ograniczeń. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty za takie urządzenia innych producentów i usługi innych dostawców. Zwłaszcza przesyłanie strumieniowe oraz wyświetlanie zarejestrowanych filmów wideo może powodować naliczenie dodatkowych, wysokich opłat.

f. Postępowanie Użytkownika: świadcząc Usługi, chcemy zapewnić ich dostępność dla każdego, co oznacza, że Użytkownik musi przestrzegać następujących zasad postępowania:

 • musi przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji, ochrony prywatności i praw własności intelektualnej;
 • nie może działać na szkodę Usług, podejmować działań kolidujących z Usługami, wykorzystywać ich w niewłaściwym celu ani zakłócać ich świadczenia.
 • Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się w kraju objętym embargiem wprowadzonym przez rząd Stanów Zjednoczonych ani uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm” oraz nie znajduje się na żadnej z list podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

g. Wykorzystywanie w powiązaniu z treściami wideo i/lub audio: Należy pamiętać, że korzystanie z Usług w powiązaniu z pewnymi specyficznymi treściami wideo i/lub audio może powodować generowanie pewnych kombinacji oświetlenia prowadzących do dyskomfortu. W takim przypadku należy zaprzestać synchronizowania Produktu z tego rodzaju treściami. 

h. Konieczność stosowania dodatkowych Produktów: korzystanie z pewnych Produktów może wymagać zastosowania dodatkowych Produktów wskazanych przez nas w instrukcji obsługi.

i. Komunikaty związane z Usługami: niekiedy wysyłamy Użytkownikowi oświadczenia i inne informacje za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Produktów, Usług lub niniejszych Zasad, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych kanałów do obsługi konsumentów.

j. Opinie: Oczekujemy na opinie na temat Usług i Produktów. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoją opinię, będziemy ją mogli wykorzystać bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

k. Luki w zabezpieczeniach: Każdy Produkt, który opiera się na łączności bezprzewodowej lub połączeniu z Internetem bądź jest podłączony do sieci dowolnego rodzaju (na przykład do magazynu danych w chmurze), może nie być bezpieczny i może zostać wykorzystany lub zhakowany z użyciem różnych wariantów złośliwego oprogramowania i oprogramowania szpiegującego („Luki w zabezpieczeniach”). Luki w zabezpieczeniach mogą zostać wykorzystane jako furtka przez osobę mającą złośliwe zamiary w celu wykorzystania systemu lub powiązanych produktów do celów zagrażających bezpieczeństwu lub zdezaktywowania zabezpieczeń systemu lub powiązanych produktów, a także wyświetlania, wyodrębniania, zmieniania, niszczenia, wykradania, ujawniania lub modyfikowania danych Użytkownika lub danych innych osób, a także monitorowania i/lub szpiegowania aktywności Użytkownika oraz innych osób, powodowania awarii sieci Internet oraz innych sieci, umożliwiania innym osobom uzyskiwania w sposób niezamierzony lub nieautoryzowany dostępu do konta Użytkownika, jak również sprowadzania w inny sposób zagrożenia na osoby, własność lub dane. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń, zgodnie z którymi Usługi miałyby być bezpieczne i/lub pozbawione Luk w zabezpieczeniach bądź odporne na nie.

l. Okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą: Nie ponosimy wobec Użytkownika odpowiedzialności za brak działania lub opóźnienie w działaniu w zakresie spowodowanym okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym działaniem siły wyższej, klęskami żywiołowymi, aktami terroryzmu, zamieszkami lub wojną.

3. Informacje Użytkownika.

a. Dane przesyłane przez Użytkownika i Dane dotyczące urządzeń: niektóre z Usług pozwalają Użytkownikowi i jego Autoryzowanym użytkownikom na różne sposoby przechowywać lub w inny sposób udostępniać informacje w Usługach lub za ich pośrednictwem — określamy takie informacje mianem „Danych przesyłanych przez Użytkownika”. Jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępniać nam Dane przesyłane przez Użytkownika, powinien upewnić się, że posiada do tego niezbędne uprawnienia i że jest to zgodne z prawem. Ponadto Usługi będą nam dostarczać informacji na temat korzystania przez Użytkownika z Produktów, różnych urządzeń, usług zewnętrznych oraz aplikacji, które Użytkownik łączy z Usługami, często w zautomatyzowany sposób — takie informacje określamy mianem „Danych dotyczących urządzeń”. Dane przesyłane przez Użytkownika i Dane dotyczące urządzeń pozostają własnością Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa do swoich Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących urządzeń.

b. Zezwolenie na korzystanie z informacji Użytkownika: na mocy praw do ochrony prywatności określonych w punkcie 5 poniżej, poprzez korzystanie z Usług Użytkownik udziela nam ogólnoświatowej i wolnej od opłat licencji, która pozwala nam (oraz naszym licencjobiorcom i kontrahentom) na: 

 • hostowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, komunikowanie i wykorzystywanie swoich Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących urządzeń — pozwalając nam na przykład zapisywać te dane w naszych systemach i je udostępniać; oraz na
 • udzielanie Autoryzowanym użytkownikom dostępu do Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących urządzeń oraz do (zdefiniowanych poniżej) Produktów i usług zewnętrznych w celu:
 • świadczenia i udoskonalania Usług (z tworzeniem Aktualizacji włącznie); 
 • opracowywania nowych technologii i usług na nasze potrzeby; oraz
 • w innych celach opisanych w naszych obowiązujących Zasadach poufności dostępnych pod adresem https://www.philips-hue.com/privacy („Zasady poufności”).

c. Bezpieczeństwo informacji Użytkownika: z uwagi na fakt, że dbamy o integralność i bezpieczeństwo informacji Użytkownika, staramy się wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie zdołają nigdy pokonać naszych zabezpieczeń ani wykorzystać informacji Użytkownika w niewłaściwych celach. Więcej informacji na temat odpowiedzialnego ujawniania informacji przez Signify można znaleźć na naszej stronie poświęconej kwestii skoordynowanego ujawniania luk w zabezpieczeniach dostępnej pod adresem https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkty i usługi innych podmiotów.

a. Dostęp do produktów i usług innych podmiotów: Usługi mogą zezwalać Produktom na interakcje z produktami, aplikacjami i usługami innych podmiotów („Produkty i usługi zewnętrzne”). Aby umożliwić te interakcje, możemy być zmuszeni do udostępniania Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących urządzeń odpowiednim podmiotom zewnętrznym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje interakcje z wykorzystaniem Produktów i usług zewnętrznych, a Signify nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkty i usługi zewnętrzne oraz za ich żadne interfejsy z Produktami i Usługami.

b. Standardy oraz środki komunikacji: Produkty mogą wykorzystywać różne otwarte lub powszechnie dostępne standardy lub środki do komunikacji lub współpracy z inteligentnymi lub skomunikowanymi urządzeniami, które są również w podobny sposób wykorzystywane przez inne produkty, systemy lub usługi innych producentów. Takie produkty i powiązane usługi, które nie są wskazane przez nas lub certyfikowane jako kompatybilne z Produktami i Usługami, mogą z nimi nie współpracować, nawet jeśli w ich specyfikacji stwierdzono, że działają z wykorzystaniem tych samych lub podobnych standardów lub środków komunikacji.

c. Linki do witryn podmiotów zewnętrznych: Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych niezależnych witryn podmiotów zewnętrznych. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody i z racji tego, że nie są pod naszą kontrolą, nie wspieramy treści takich witryn ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

5. Ochrona prywatności Użytkownika.

a. Dane osobowe: Prywatność Użytkownika jest ważna dla Signify. W przypadku korzystania z Usług obowiązuje nasza Polityka prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się z tym dokumentem, gdyż zamieszczono w nim między innymi opis rodzajów danych osobowych gromadzonych przez nas od Użytkownika oraz z wykorzystywanych przez Użytkownika Produktów i Usług, możliwych sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, a także praw Użytkownika do zachowania prywatności. Dla specyficznych produktów lub usług mogą być udostępniane dodatkowe zasady prywatności.

b. Pliki cookie: w niektórych sytuacjach Signify może wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie śledzenia. Użytkownik powinien zapoznać się z naszymi Informacjami o plikach cookie, które są dostępne pod adresem https://www.philips-hue.com/cookie-notice. Zamieszczono tam więcej informacji na temat tej technologii oraz celów do jakich możemy ją wykorzystywać.

6. Zawieszenie i wypowiedzenie Usług.

a. Zawieszenie Usług: Możemy okresowo zawiesić świadczenie Usług bez powiadamiania Użytkownika ze względów bezpieczeństwa, z powodu awarii systemów, ich konserwacji lub naprawy oraz innych okoliczności.

b. Wypowiedzenie lub zawieszenie Użytkownikowi dostępu do Usług: Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Usług lub usunięcia Użytkownikowi konta użytkownika w każdych spośród wymienionych poniżej okoliczności:

 • jeśli w dobrej wierze uważamy, że Użytkownik korzystał z Usług lub Produktów z naruszeniem niniejszych Zasad;
 • wymaga się od nas takich działań w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania nakazu sądowego;
 • z uzasadnionych powodów uważamy, że postępowanie Użytkownika działa na szkodę lub nakłada odpowiedzialność na użytkownika, podmiot zewnętrzny lub Signify;
 • Użytkownik nie zalogował się na swoje konto przez okres dwóch lat.

7. Nasze treści i oprogramowanie.

a. Prawa własności intelektualnej: Chociaż udzielamy Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z naszych Usług, zachowujemy (jak również nasi dostawcy i licencjodawcy zachowują) wszelkie prawa własności intelektualnej, które mamy (i które nasi dostawcy i licencjodawcy mają) do Usług. 

b. Nasze treści: Usługi zawierają treści, które są naszą własnością. Użytkownik może korzystać z naszych treści zgodnie z niniejszymi Zasadami, ale Signify zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, które ma do swoich treści. Użytkownik nie może usuwać, przesłaniać ani zmieniać żadnych naszych oznaczeń marki, znaków logo ani informacji prawnych.

c. Treści innych podmiotów: Usługi mogą zapewniać Użytkownikowi dostęp do treści, które są własnością innych osób, organizacji, instytucji lub przedsiębiorstw. Użytkownik nie może wykorzystywać takich treści bez zezwolenia tych podmiotów lub spełnienia wymogów innych przepisów.

d. Oprogramowanie: Niektóre z Usług obejmują dostęp do oprogramowania i możliwość korzystania z niego, na przykład z naszej aplikacji lub oprogramowania wbudowanego w Produkty. Udzielamy Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z tego oprogramowania w ramach Usług. Licencja ta obowiązuje na całym świecie, jest niewyłączna (tak więc możemy także udzielać licencji na to oprogramowanie innym podmiotom), osobista (tak więc Użytkownik nie może rozszerzyć jej na nikogo innego) i nieprzenoszalna (czyli Użytkownik nie może scedować tego prawa na nikogo innego). Niektóre z Usług obejmują oprogramowanie oferowane na warunkach licencji typu open source, które udostępniamy Użytkownikowi. Czasami licencja typu open source zawiera postanowienia, które wyraźnie mają znaczenie nadrzędne nad niektórymi częściami niniejszych Zasad, tak więc Użytkownik powinien koniecznie zapoznać się z tymi licencjami.

e. Działania, których nie może podejmować Użytkownik: Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, dystrybuować, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani oprogramowania wchodzącego w skład Usług. Użytkownik nie może również odtwarzać kodu źródłowego ani próbować wyodrębniać żadnych fragmentów naszego kodu źródłowego, chyba że obowiązuje prawo na to pozwala.

8. Wyłączenia i odpowiedzialność.

a. Wyłączenia: Choć chcielibyśmy, aby korzystanie z Usług było dla Użytkownika maksymalnie przyjemne, i niezależnie od tego, jakim zaufaniem darzymy nasze Usługi, Użytkownik musi pamiętać, że oferujemy mu te Usługi w takim stanie, w jakim są („as-is”) i w miarę dostępności („as available”) i że nie udzielamy żadnych gwarancji, ani nie podejmujemy żadnych zobowiązań w odniesieniu do Usług (w tym co do treści i specyficznych funkcji Usług lub ich dostępności, niezawodności oraz zdolności do zaspokajania potrzeb Użytkownika), gdyż zawsze należy liczyć się z możliwością, że coś nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Gdyby doszło do niepożądanej sytuacji, w której Usługi nie będą działać, prosimy przyjąć nasze najszczersze przeprosiny, gdyż oczywiście rozumiemy, że jest to sytuacja niefortunna i powodująca niedogodności. 

b. Nasza odpowiedzialność: Signify nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, wtórne, odszkodowawcze, specjalne lub przypadkowe. Nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z korzystania przez Użytkownika z Usług lub odnosząca się do tych działań jest ograniczona do niższej z następujących kwot: (i) ewentualne opłaty poniesione przez Użytkownika za korzystanie z odpowiednich Usług w ciągu 3 miesięcy przed naruszeniem zobowiązań; lub (ii) 50 EUR. Niniejsze Zasady ograniczają naszą odpowiedzialność tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9. Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe i sądy.

a. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz z wyjątkiem zakresu wyraźnie podanego w poniższych ustępach niniejszego punktu 9 lub punktu 11, prawem właściwym dla niniejszych Zasad, relacji Użytkownika z Signify oraz korzystania przez Użytkownika z Usług jest prawo obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika; Użytkownik i Signify wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji lokalnych sądów Użytkownika. W sposób wyraźny wyklucza się i wyłącza stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także wszelkich innych aktów prawnych nakazujących stosowanie przepisów obowiązujących na innych obszarach.

b. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, niniejsze Zasady, relacje Użytkownika z Signify oraz korzystanie przez Użytkownika z Usług podlegają przepisom obowiązującym w stanie New Jersey, z wyłączeniem istniejących w nim przepisów prawa kolizyjnego oraz dotyczących wyboru prawa. 

c. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Kanady, niniejsze Zasady, relacje Użytkownika z Signify oraz korzystanie przez Użytkownika z Usług podlegają przepisom obowiązującym w prowincji Ontario, z wyłączeniem istniejących w nim przepisów dotyczących wyboru prawa oraz prawa kolizyjnego.

d. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Francji, wyłączną jurysdykcję będą mieć sądy z Nanterre. 

e. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Indii, w razie dojścia do jakichkolwiek różnic zdań bądź sporów, Użytkownik i Signify wyrażają zgodę na ich rozstrzyganie w drodze arbitrażu przez jedynego arbitra wyznaczonego wspólnie przez obie strony, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy o arbitrażu i postępowaniach pojednawczych (Arbitration & Conciliation Act) z 2015 r. (z późniejszymi zmianami). Miejscem arbitrażu będzie Gurgaon, Hariana.

f. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Sri Lanki, w razie dojścia do jakichkolwiek różnic zdań bądź sporów, Użytkownik i Signify wyrażają zgodę na ich rozstrzyganie w drodze arbitrażu przez jedynego arbitra wyznaczonego wspólnie przez obie strony, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy o arbitrażu i postępowaniach pojednawczych (Arbitration & Conciliation Act) z 2005 r. (z późniejszymi zmianami). Miejscem arbitrażu będzie New Delhi, Indie.

g. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Malezji, wyłączną jurysdykcję będą mieć sądy z Malezji Zachodniej.

h. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Chin, wyłączną jurysdykcję będzie mieć sąd w Szanghaju, Chiny.

i. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Tajwanu, wyłączną jurysdykcję będzie mieć lokalny sąd w Tajpej, Tajwan.

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Republiki Czeskiej, może również skontaktować się z Czeską Inspekcją Handlową pod adresem http://www.coi.cz.

k. Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i uważa, że jego reklamacja nie została odpowiednio rozpatrzona, może wówczas skorzystać z europejskiej platformy do internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolution, ODR).

10. Informacje ogólne dotyczące niniejszych Zasad.

a. Na mocy przepisów Użytkownikowi mogą przysługiwać pewne prawa, które mogą być ograniczone przez umowę taką jak niniejsze Zasady. Zamiarem niniejszych Zasad nie jest w żadnym wypadku ograniczenie tych praw.

b. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność wszelkich innych postanowień niniejszego dokumentu.

c. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań niezwłocznie po naruszeniu przez Użytkownika niniejszych Zasad, nie oznacza to, że nie będziemy mieć prawa do podjęcia takich działań w przyszłości. 

d. Możemy dowolnie aktualizować niniejsze Zasady w celu zagwarantowania, że odzwierciedlają one zmiany w Usługach lub sposobie, w jaki realizujemy nasze działania operacyjne, lub z przyczyn prawnych, bezpieczeństwa lub związanych z przepisami. W przypadku wprowadzenia przez nas istotnych zmian, które znacząco wpływają na Użytkownika, podejmiemy uzasadnione wysiłki w celu powiadomienia Użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem aplikacji Philips Hue, poprzez umieszczenie powiadomienia w naszej witrynie internetowej, wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail lub w inny sposób. Brak działania ze strony Użytkownika lub dalsze użytkowanie Usług po przekazaniu przez nas tego rodzaju alertów lub powiadomień oznacza, że użytkownik potwierdza i akceptuje te zmiany. 

e. W kraju Użytkownika mogą być dostępne tylko niektóre z Usług.

f. Informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z nami można znaleźć w naszej witrynie internetowej poświęconej Produktom pod adresem https://www.philips-hue.com/support#contact.

g. Wszelkie postanowienia, które zostały sformułowane (wyraźnie lub w inny sposób) tak, aby obowiązywać przez dowolny czas lub po wypowiedzeniu Usług, pozostaną w mocy zgodnie z ich przeznaczeniem.

11. Warunki mające zastosowanie do pewnych Produktów, pewnych Usług lub pewnych krajów.

Niniejszy punkt 11 zawiera dodatkowe warunki mające zastosowanie do pewnych Produktów, pewnych Usług lub pewnych krajów. Jeśli występują jakiekolwiek różnice między treścią punktu 11 a jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Zasad innych niż punkt 11, wtedy punkt 11 ma znaczenie nadrzędne.

 • Turcja: lokalny numer telefonu to 0850 390 19 22, a Zasady poufności są dostępne tutaj https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Wczesny dostęp: Włączając „Wczesny dostęp” do niektórych funkcji w swojej aplikacji, Użytkownik zgadza się uzyskać wczesny dostęp do takich funkcji przed udostępnieniem tych funkcji wszystkim naszym użytkownikom („Funkcje wczesnego dostępu”). Funkcje te najprawdopodobniej zawierają błędy lub inne problemy, które zwykle nie występują w wersji standardowej przeznaczonej dla wszystkich użytkowników aplikacji („Wersja standardowa”). Funkcje wczesnego dostępu są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” („as-is”) i „w miarę dostępności” („as available”), a my, nasze podmioty stowarzyszone, licencjodawcy i/lub dostawcy nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie podejmujemy żadnych zobowiązań dotyczących Funkcji wczesnego dostępu (w tym ich zawartości, określonych funkcji ani ich dostępności, niezawodności lub zdolności do zaspokojenia potrzeb Użytkownika), gdyż zawsze należy liczyć się z możliwością, że coś nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Nie mamy obowiązku dalszego wprowadzania Funkcji wczesnego dostępu do Wersji standardowej i możemy wprowadzać zmiany w Funkcjach wczesnego dostępu lub zaprzestać ich wdrażania. To, co zostanie udostępnione w Wersji standardowej, może różnić się od Funkcji wczesnego dostępu. Użytkownik rozumie i zgadza się, że zakończenie korzystania przez Użytkownika z Funkcji wczesnego dostępu jest jedynym prawem i środkiem zaradczym przysługującym Użytkownikowi w przypadku jakiegokolwiek niezadowolenia wynikającego z korzystania z Funkcji wczesnego dostępu, z zastrzeżeniem Zasad poufności. Gdyby doszło do niepożądanej sytuacji, w której Funkcje wczesnego dostępu nie będą działać prawidłowo, prosimy przyjąć nasze najszczersze przeprosiny, gdyż oczywiście rozumiemy, że jest to sytuacja niefortunna i powodująca niedogodności. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik zechce zaniechać korzystania z Funkcji wczesnego dostępu, może wyłączyć je w swojej aplikacji (jeśli to możliwe) lub usunąć i ponownie zainstalować aplikację. Niniejszy punkt dotyczący Wczesnego dostępu ma zastosowanie w zakresie, w jakim odnosi się do Funkcji wczesnego dostępu aż do pojawienia się ich w Wersji standardowej lub zaprzestania ich udostępniania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 • Warunki dodatkowe dotyczące oferty Philips Hue Secure: Usługi Philips Hue Secure są dostępne w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii i na Słowacji; ponadto do korzystania z określonych Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure mają zastosowanie Warunki dodatkowe dotyczące oferty Philips Hue Secure określone w Załączniku1.
 • Stany Zjednoczone: Powiadomienie dla mieszkańców Kalifornii: Na mocy kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, punkt 1789.3, mieszkańcy Kalifornii są uprawnieni do następującego powiadomienia dotyczącego praw konsumenta: Jeśli Użytkownik ma pytanie lub zażalenie dotyczące naszej witryny internetowej lub niniejszych Zasad, powinien wysłać zapytanie za pośrednictwem zakładki „Skontaktuj się z nami” dostępnej pod adresem https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Może też skontaktować się z nami, wysyłając pismo do naszego działu ds. satysfakcji klientów na adres: 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 lub telefonując do Signify pod numer 1(800) 555-0050. Mieszkańcy Kalifornii mogą też zwrócić się do sekcji obsługi zażaleń (Complaint Assistance Unit) działu obsługi klienta (Division of Consumer Services) wchodzącego w skład działu ds. konsumenckich dla stanu Kalifornia (California Department of Consumer Affairs), wysyłając pismo na adres: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 bądź dzwoniąc pod numer (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

12. Warunki dotyczące użytkownika końcowego wymagane przez firmę Apple.

Jeśli Użytkownik pobrał aplikację Philips Hue ze sklepu App Store firmy Apple, Inc. („Apple”) lub jeśli korzysta z aplikacji Philips Hue na urządzeniu z systemem operacyjnym iOS, potwierdza tym samym przeczytanie ze zrozumieniem oraz akceptację następującego powiadomienia dotyczącego firmy Apple. Stronami niniejszych Zasad są wyłącznie Użytkownik oraz Signify, a nie Apple; firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za Usługi ani za ich zawartość. Firma Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji ani wsparcia w odniesieniu do aplikacji Philips Hue. W przypadku niezgodności działania aplikacji Philips Hue z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją Użytkownik może powiadomić o tym fakcie firmę Apple, a firma Apple zwróci Użytkownikowi stosowną cenę zakupu aplikacji Philips Hue; w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Apple nie ma żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji Philips Hue. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń Użytkownika ani żadnych osób trzecich związanych z aplikacją Philips Hue lub z posiadaniem i/lub korzystaniem z aplikacji Philips Hue, w tym: (a) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (b) wszelkich twierdzeń, że aplikacja Philips Hue nie spełnia jakichkolwiek obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz (c) roszczeń wynikających z praw ochrony konsumentów lub innych podobnych przepisów. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za badanie, obronę, rozstrzyganie i zwalnianie z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących tego, że aplikacja Philips Hue i/lub posiadanie i korzystanie z aplikacji Philips Hue przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej danej osoby trzeciej. Korzystając z aplikacji Philips Hue, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków osób trzecich. Apple i podmioty zależne Apple są zewnętrznymi beneficjentami niniejszych Zasad, a po akceptacji niniejszych Zasad przez Użytkownika firma Apple będzie mieć w odniesieniu do Użytkownika jako do zewnętrznego beneficjenta niniejszych Zasad prawo (uznane za przyjęte) do egzekwowania przestrzegania niniejszych Zasad. Zezwolenie na używanie, o którym jest mowa w punkcie 2a, ogranicza się do niezbywalnego prawa do korzystania z aplikacji Philips Hue w celu monitorowania Produktów i sterowania ich działaniem na dowolnych produktach marki Apple.

ZAŁĄCZNIK 1 — Warunki dodatkowe dotyczące oferty Philips Hue Secure

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST MIESZKAŃCEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB KANADY (Z WYJĄTKIEM PROWINCJI QUEBEC) LUB WNOSI PRZECIWKO NAM JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB KANADZIE (Z WYJĄTKIEM PROWINCJI QUEBEC), NALEŻY MIEĆ NA UWADZE FAKT, ŻE PUNKTY 9.g I 9.h ZAWIERAJĄ OBOWIĄZKOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO ZŁOŻENIA POZWU ZBIOROWEGO I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W PUNKTACH 9.g i 9.h ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ROZPATRYWANIE KAŻDEGO SPORU INDYWIDUALNIE, A NIE W RAMACH JAKIEGOKOLWIEK POZWU GRUPOWEGO, ZBIOROWEGO I/LUB POWÓDZTWA REPREZENTACYJNEGO. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEGO WZAJEMNEGO POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW. POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE PRZEBIEGA BEZ UDZIAŁU SĘDZIEGO I ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, PRZY POZYSKIWANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO OD STRON I POSTĘPOWANIU DWUINSTANCYJNYM BARDZIEJ OGRANICZONYCH NIŻ W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.

1. Zakres zastosowania

a. Niniejsze warunki dodatkowe dotyczące oferty Philips Hue Secure („Warunki dotyczące oferty Philips Hue Secure”) mają zastosowanie do korzystania z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure, jak opisano poniżej.

b. Aby korzystać z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure, Użytkownik musi zaakceptować Zasady korzystania z oferty Philips Hue obejmujące niniejsze Zasady korzystania z oferty Philips Hue Secure („Umowa dotycząca oferty Philips Hue Secure”), stanowiące umowę prawną zawartą między nami a Użytkownikiem, regulującą kwestie korzystania przez Użytkownika z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Zasadami korzystania z oferty Philips Hue Secure a Zasadami korzystania z oferty Philips Hue niniejsze Zasady korzystania z oferty Philips Hue Secure mają znaczenie nadrzędne. Umowa dotycząca oferty Philips Hue Secure zawiera warunki i wymagania mające zastosowanie do Użytkownika i jego Autoryzowanych użytkowników, a Użytkownik jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

2. Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure:

a. Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure obejmują:

 • markowe urządzenia Philips Hue Secure i takie produkty Philips Hue określone przez nas na opakowaniu lub w materiałach marketingowych jako przeznaczone do użytku z Usługami Philips Hue Secure („Produkty Philips Hue Secure”); oraz
 • przeznaczone do takiego użytku funkcje oferowane w ramach Bezpłatnego dostępu (o których mowa w punkcie 5 poniżej), subskrypcję Hue Secure Basic lub subskrypcję Hue Secure Premium i (w zależności od wybranego planu) zawierają m.in. funkcje osi czasu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w domu lub poza nim, możliwość uzbrajania/rozbrajania systemu alarmowego w domu, mobilne powiadomienia push o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem (jeśli zostały skonfigurowane), oglądanie na żywo obrazu wideo z kamer Philips Hue Secure oraz możliwość odtwarzania nagrań z wykrytych zdarzeń. Ponadto istnieje możliwość dostosowania definicji zdarzeń związanych z bezpieczeństwem przez Użytkownika jako Właściciela (lub Autoryzowanego użytkownika) w taki sposób, aby na przykład były z nich wykluczone określone obszary z widoku kamery Philips Hue Secure. Niektóre funkcje (w tym zwiększona ilość miejsca na nagrania wideo) są dostępne tylko z dodatkowym płatnym planem usług Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium. Wszystkie te funkcje są dostępne za pośrednictwem aplikacji Philips Hue. Funkcje, które dotyczą Użytkownika zgodnie z wyborem Bezpłatnego dostępu bądź planu usług Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium są wspólnie określane jako „Usługi Philips Hue Secure”. Usługi Philips Hue Secure są dostępne tylko w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, we Włoszech, w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Polsce, Rumunii, Słowenii i na Słowacji.

b. Użytkownik może korzystać z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Umowie dotyczącej oferty Philips Hue Secure.

3. Zasady korzystania:

a. Wymagane Produkty: Usługi Philips Hue Secure wymagają zgodnych z nimi Produktów Philips Hue Secure, które należy nabyć osobno oraz sparować z aplikacją Philips Hue i kontem użytkownika Philips Hue. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Usługi Philips Hue Secure będą działać tylko z Produktami Philips Hue Secure i że nie są one przeznaczone do użytku z żadnymi innymi produktami. Jeśli Użytkownik nie ma już uprawnień wymaganych do korzystania z Produktów Philips Hue Secure (np. z powodu sprzedaży), ma obowiązek natychmiast anulować sparowanie takich Produktów Philips Hue Secure.

b. Instalacja i obsługa:

 • Obowiązkiem Użytkownika jest:
  • uzyskanie, skonfigurowanie i utrzymanie wymagań technicznych i innych w ścisłej zgodności z instrukcjami i specyfikacjami udostępnionymi przez nas Użytkownikowi;
  • zainstalowanie, przetestowanie i obsługa Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure wyłącznie w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi ostrzeżeniami, przestrogami i instrukcjami udostępnionymi przez nas Użytkownikowi, a także zgodnie z obowiązującymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami prawa, kodeksami i standardami;
  • wymiana baterii lub ładowanie akumulatorów Produktów Philips Hue Secure odpowiednio do potrzeb.
 • Wymagania systemowe i sprzętowe: Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure wymagają konta użytkownika Philips Hue, dostępności w domu Użytkownika działającej sieci Wi-Fi wraz z niezawodnym dostępem do Internetu o wystarczającej przepustowości oraz urządzenia mobilnego z aplikacją Philips Hue. Do korzystania z niektórych lub wszystkich Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure mogą być również wymagane inne (wskazane przez nas) urządzenia, takie jak mostek Philips Hue Bridge. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że posiada wszystkie wymagane elementy systemu i urządzenia oraz że są one kompatybilne i odpowiednio skonfigurowane. Możemy aktywować łączność Bluetooth na urządzeniu mobilnym Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia, ale z zastrzeżeniem ustawień urządzenia Użytkownika, aby ułatwić prawidłowe działanie Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure oraz włączyć niektóre funkcje.
 • Nie monitorujemy Produktów Philips Hue Secure Użytkownika i nie odpowiadamy na żadne informacje ani zdarzenia otrzymane w czasie korzystania przez Użytkownika z Usług Philips Hue Secure. Podejmowanie takich działań, w tym przekazywanie komunikatów o zdarzeniach wyznaczonym osobom kontaktowym, leży w wyłącznej gestii Użytkownika (lub jego Autoryzowanego użytkownika). Ponadto obowiązkiem Użytkownika jest określenie odpowiedniej reakcji na wszystkie informacje i zdarzenia, które Użytkownik otrzymuje podczas korzystania z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure, a Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoją reakcję i reakcję wyznaczonych osób kontaktowych. Jeśli reakcja Użytkownika na informacje i zdarzenia otrzymane podczas korzystania z Usług Philips Hue Secure będzie niosła za sobą koszty, Użytkownik akceptuje pełną odpowiedzialność za ich pokrycie. Jeśli podczas korzystania z Usług Philips Hue Secure Użytkownik otrzyma powiadomienie o jakimkolwiek zagrożeniu życia/bezpieczeństwa, ryzyku uszkodzenia mienia, pożarze, powodzi, włamaniu, rabunku, problemach medycznych lub innych nagłych zdarzeniach, powinien natychmiast skontaktować się z policją, strażą pożarną lub odpowiednimi służbami ratowniczymi, jako że nie świadczymy żadnych usług monitorowania ani reagowania kryzysowego.
 • Jeśli Produkty Philips Hue Secure Użytkownika nie są prawidłowo zainstalowane lub jeśli którykolwiek z ich czujników znajduje się poza zasięgiem wykrywania lub jest zasłonięty ścianami, meblami, przedmiotami osobistymi lub innymi obiektami, mogą wystąpić fałszywe alarmy lub problemy z wykrywaniem.
 • Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że instalacja i obsługa Produktów Philips Hue Secure została przeprowadzona w sposób fachowy i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw do prywatności innych osób. W przypadku, gdy instalacja i obsługa Produktów Philips Hue Secure narusza prawa osób trzecich, obowiązkiem Użytkownika jest — w stosownych przypadkach — poinformowanie osób trzecich o zamiarze takiej instalacji i obsługi oraz uzyskanie wszelkich zgód, które mogą być wymagane w celu przeprowadzenia instalacji i obsługi Produktów Philips Hue Secure i korzystania z Usług Philips Hue Secure.
 • W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności związanej z instalacją, obsługą i/lub użytkowaniem Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure, w tym z jakimkolwiek korzystaniem z Produktów Philips Hue Secure w sposób niezgodny z obowiązującymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami prawa, kodeksami i standardami.
 • W przypadku Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure mogą występować tymczasowe przerwy w działaniu wynikające ze względów bezpieczeństwa, z awarii systemów (w tym braku działania sieci Wi-Fi Użytkownika i jej niewystarczającej przepustowości), trudności technicznych, konserwacji, testowania, naprawy, Aktualizacji lub innych okoliczności. Choć dokładamy starań, aby korzystanie z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure przebiegało w sposób możliwie nieprzerwany przy uwzględnieniu dostępnych możliwości technicznych i operacyjnych, nie przyznajemy praw i nie udzielamy gwarancji ani nie składamy oświadczeń dotyczących możliwości nieprzerwanego korzystania z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure oraz ich nieprzerwanego działania.

c. Tylko do użytku w budynkach mieszkalnych: Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego w warunkach domowych. Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure nie są przeznaczone do jakiegokolwiek użytku biznesowego, komercyjnego ani innego niż domowy i nie ponosimy odpowiedzialności za takie ich wykorzystywanie.

d. Brak usług monitorowania przez podmioty zewnętrzne: Usługi Philips Hue Secure nie obejmują żadnych usług monitorowania ani reagowania kryzysowego świadczonych przez podmioty zewnętrzne, w związku z czym:

 • nie mamy dostępu do alertów ani nagrań w czasie rzeczywistym;
 • nie monitorujemy żadnych powiadomień, a w przypadku pojawienia się powiadomienia lub wystąpienia sytuacji awaryjnej nie powiadamiamy o fakcie ich wystąpienia osób trzecich ani służb ratunkowych i nie wysyłamy do domu Użytkownika osób trzecich ani służb ratunkowych;
 • nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w czasie reagowania organów ścigania lub osób trzecich.

Wszelkie powiadomienia dotyczące sytuacji awaryjnych, w tym zdarzeń zagrażających życiu i bezpieczeństwu oraz nagłych wypadków powinny być kierowane przez Użytkownika do odpowiednich służb reagowania. W ŻADNYM WYPADKU W SYTUACJI AWARYJNEJ LUB INNEJ NIE WYSYŁAMY SŁUŻB RATUNKOWYCH DO DOMU UŻYTKOWNIKA.

e. Brak eliminacji zdarzeń:

 • Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure nie mają na celu ograniczenia lub eliminacji występowania niepożądanych zdarzeń, takich jak pojawienie się nieproszonych gości, włamania i/lub rabunki, a my nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy gwarancji dotyczących ograniczania lub eliminacji tego rodzaju niepożądanych zdarzeń; Użytkownik to rozumie i zgadza się:
  • nie polegać na Produktach Philips Hue Secure i Usługach Philips Hue Secure w kwestii zapobiegania wystąpieniu lub minimalizacji występowania zdarzeń takich jak włamania i rabunki lub ich skutków;
  • że Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure mogą nie zapobiegać takim zdarzeniom lub ich skutkom ani nie minimalizować ich występowania.

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani nie składamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, że korzystanie z Produktów Philips Hue Secure lub Usług Philips Hue Secure zapobiega występowaniu lub minimalizuje występowanie takich zdarzeń lub ich skutków i/lub że korzystanie z nich zwiększa poziom bezpieczeństwa.

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure nie zastąpią zewnętrznego systemu monitoringu z funkcją powiadomień o nagłych zdarzeniach. Nasze systemy są opracowane w celu dostarczania powiadomień w sposób niezawodny i terminowy, jednak nie możemy zagwarantować, że Użytkownik otrzyma wszystkie powiadomienia w odpowiednim czasie.
 • Użytkownik powinien zapewniać sobie ochronę przed ryzykiem wystąpienia strat poprzez odpowiednią ochronę ubezpieczeniową; Użytkownik odpowiada za uzyskanie takiej ochrony ubezpieczeniowej, którą uważa za konieczną lub wymaganą zgodnie z obowiązującymi wymogami.

f. Obowiązek zapewnienia przez Użytkownika zgodności z prawem:

 • Przepisy dotyczące ochrony prywatności oraz inne obowiązujące federalne, stanowe lub lokalne przepisy, regulacje, kodeksy lub standardy obowiązujące w obrębie jurysdykcji Użytkownika mogą nakładać pewne obowiązki na Użytkownika i korzystanie przez niego z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure, a Użytkownik rozumie i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie podczas korzystania z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure wszelkich obowiązujących federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów, regulacji, kodeksów lub standardów. Punkt ten dotyczy następujących aspektów zgodności z prawem:
  • zgodność z przepisami dotyczącymi nagrywania lub udostępniania treści wideo lub audio, w tym treści, które obejmują osoby trzecie, przestrzeń publiczną lub w inny sposób zawierają informacje dotyczące tożsamości osoby fizycznej lub osób fizycznych; 
  • zgodność z przepisami wymagającymi powiadomienia lub uzyskania zgody osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Produktów Philips Hue Secure lub Usług Philips Hue Secure (na przykład przepisy prawa lub regulacje wymagające od Użytkownika umieszczania odpowiednich oznaczeń informujących inne osoby o nagrywaniu treści audio/wideo). Należy pamiętać, że wszelkie naklejki lub podobne materiały dostarczane z Produktami Philips Hue Secure, które mogą być interpretowane jako oznakowanie, nie są dostarczane przez nas w celu zapewnienia zgodności z prawem i to Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami;
  • upewnienie się, że Produkty Philips Hue Secure z możliwością nagrywania treści audio i wideo nie są skierowane w miejsca publiczne i/lub że nie znajdują się w pobliżu obszaru, w którym osoby fizyczne mogą mieć uzasadnione oczekiwania co do zapewnienia im prywatności (takiego jak łazienka lub sypialnia);  
  • zgodność z wszelkimi wymaganiami zakładającymi, że każdy Produkt Philips Hue Secure, który rejestruje nagrania wideo i/lub audio, musi zostać zainstalowany pod takim kątem, aby nie nagrywać żadnych obszarów poza granicami nieruchomości Użytkownika (w tym chodników i dróg publicznych);
  • zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych biometrycznych; Użytkownik niniejszym gwarantuje, że wszelkie dane przesłane w ramach Usług Philips Hue Secure na potrzeby dowolnej funkcji rozpoznawania twarzy zostały uzyskane zgodnie ze wspomnianymi przepisami;  
  • zgodność ze wszelkimi obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi przejrzystości lub powiadamiania władz;  
  • zgodność z obowiązującymi okresami przechowywania danych osobowych, w tym wybór odpowiedniego, dostosowanego do nich planu subskrypcyjnego;  
  • ogólnie pojmowana zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usług Philips Hue Secure lub jakichkolwiek Produktów Philips Hue Secure w sposób łamiący prawo lub naruszający prawa osoby fizycznej.
 • Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure są przeznaczone wyłącznie do własnego, indywidualnego i prywatnego użytku domowego. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych i prywatności obowiązujące w miejscu zamieszkania Użytkownika mogą nakładać pewne obowiązki na Użytkownika i korzystanie przez z niego z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure. W przypadku niektórych danych wideo, audio i związanych z rozpoznawaniem twarzy, które Użytkownik gromadzi za pomocą Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure (np. sygnały i dane wideo i audio) jako Właściciel lub Autoryzowany użytkownik, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Użytkownik pełni rolę administratora niektórych danych gromadzonych przez te Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure, my natomiast jesteśmy podmiotem przetwarzającym takie dane.
 • W odniesieniu do czynności podejmowanych przez Użytkownika jako Właściciela lub Autoryzowanego użytkownika, które zgodnie z obowiązującym prawem można zakwalifikować jako czynności domowe wykonywane w związku z nagrywaniem lub przesyłaniem strumieniowym treści wideo i nagrywaniem lub przesyłaniem strumieniowym dźwięku za pomocą Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure, jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane Użytkownika w rozumieniu obowiązującego unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679).
 • W przypadku, gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane osobowe, które Użytkownik zebrał podczas korzystania z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure, ma zastosowanie Umowa dotycząca przetwarzania danych w związku z korzystaniem z Produktów Philips Hue Secure i Usług Philips Hue Secure („DPA”). Akceptując Zasady korzystania z oferty Philips Hue, Użytkownik akceptuje również postanowienia umowy DPA. Dostęp do treści umowy DPA można uzyskać tutaj: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Jeśli coś poszło nie tak:

 • Będziemy dokładać starań, aby użytkowanie Usług Philips Hue Secure przebiegało w maksymalnym możliwym zakresie bez przerw, w ramach ich możliwości technicznych i operacyjnych, nie możemy jednak obiecać całkowitego braku przerw w użytkowaniu. W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo Usługi Philips Hue Secure są udostępniane „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” („AS IS”) i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” („AS AVAILABLE”); w maksymalnym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy ODRZUCAMY WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU i BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z ZASAD POSTĘPOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. Nie udzielamy żadnych gwarancji, że Produkty Philips Hue Secure i Usługi Philips Hue Secure będą spełniać wymagania Użytkownika lub będą dostępne bez przerw, w sposób bezpieczny i bez błędów. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakości jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych przez Usługi Philips Hue Secure. Nie gwarantujemy też i niniejszym odrzucamy wszelką odpowiedzialność z tytułu dorozumianej gwarancji, że Usługi Philips Hue Secure będą działać bezbłędnie i w sposób nieprzerwany. Nie gwarantujemy, że uzyskiwanie dostępu do Usług Philips Hue Secure lub korzystanie z nich będzie przebiegać w sposób nieprzerwany ani że czynności konserwacyjne, działania związane z dalszym rozwojem lub inne zakłócenia nie będą utrudniać uzyskiwania do nich dostępu ani korzystania z nich.
 • Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przepisy konsumenckie EOG zapewniają Użytkownikowi prawną gwarancję obejmującą gwarancję zgodności działania Usług Philips Hue Secure z wymaganiami. Na mocy tej gwarancji bierzemy na siebie odpowiedzialność za wszelkie przypadki braku takiej zgodności wykryte przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług Philips Hue Secure. 
 • Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek problemy z funkcjonalnością Usług Philips Hue Secure, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych kanałów do obsługi konsumentów (na stronie, do której prowadzi poniższy link, można znaleźć nasze dane kontaktowe właściwe dla lokalizacji Użytkownika: https://www.philips-hue.com/support#contact) i w uzasadnionym zakresie zapewnić nam niezbędną żądaną współpracę. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić usterkę zgłoszoną przez Użytkownika zgodnie z naszą standardową procedurą, która obejmuje: (i) zgromadzenie zgłoszeń o podobnych incydentach pochodzących z różnych źródeł; (ii) dokonanie oceny wpływu z wykorzystaniem narzędzi do oceny, aby określić priorytet incydentu; oraz (iii) zdefiniowanie i wdrożenie rozwiązania stosownego w przypadku danego priorytetu — może to być rozwiązanie tymczasowe (np. szybka poprawka lub sposób obejścia problemu) lub przyszła (krótko- lub długoterminowa) Aktualizacja („Proces pomocy technicznej”).
 • Jeśli nie będziemy w stanie usunąć usterki zgodnie z naszym Procesem pomocy technicznej, Użytkownik będzie uprawniony do skorzystania z następujących środków zaradczych w ramach opłaconego planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium (jeśli dotyczy i ma zastosowanie): (i) proporcjonalne obniżenie obowiązującej opłaty subskrypcyjnej; lub (ii) wypowiedzenie planu subskrypcyjnego i uzyskanie zwrotu proporcjonalnej części kwoty już zapłaconej za okres, w którym wystąpił brak funkcjonalności, oraz wszelkich kwot (jeśli dotyczy) już zapłaconych za jakikolwiek przyszły okres. Nasza niemożność usunięcia usterki obejmuje sytuacje, w których: (i) usunięcie usterki jest niemożliwe; (ii) usterka nie została usunięta w związku z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, z jakimi wiązałoby się jej usunięcie; (iii) brak zgodności ujawnia się pomimo naszej próby usunięcia usterki; (iv) usterka jest na tyle poważna, że uzasadniona jest natychmiastowa obniżka ceny lub odstąpienie od umowy; (v) odmawiamy wykonania dodatkowych działań lub (vi) jest oczywiste (dotyczy to także sytuacji, w którym fakt ten potwierdza nasze oświadczenie), że nie możemy usunąć usterki (w rozsądnym terminie lub bez znacznych niedogodności dla Użytkownika).

4. Treści Użytkownika:

a. Usługi Philips Hue Secure obejmują możliwość przechwytywania i/lub nagrywania treści audio i wideo, otwierania/zamykania zdarzeń oraz oznaczania ich znacznikiem czasu i obrazami (tekst jako podzbiór) przez określone Produkty Philips Hue Secure („Treści Użytkownika”). Nie mamy dostępu do treści audio, wideo i obrazów (tekst jako podzbiór). Dysponujemy natomiast metadanymi pozwalającymi stwierdzić, że w określonym czasie miało miejsce zdarzenie, oraz dokonać klasyfikacji zdarzenia.

b. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje Treści Użytkownika, my natomiast nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani nikogo innego, kto korzysta z jego konta użytkownika, w odniesieniu do jakichkolwiek Treści Użytkownika. Użytkownik musi upewnić się, że Produkty Philips Hue Secure rejestrują Treści Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik jest do takiego rejestrowania uprawniony. Użytkownik nie powinien przekazywać żadnych Treści Użytkownika, które poprzez swoją treść, formę, projekt lub w jakikolwiek inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje bądź naruszają prawa osób trzecich. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów stanowi podstawę do wypowiedzenia Użytkownikowi prawa do korzystania z Usług Philips Hue Secure lub uzyskiwania do nich dostępu.

c. Nie możemy przeglądać Treści Użytkownika z wyjątkiem (i) metadanych informujących o wystąpieniu zdarzenia w określonym czasie i klasyfikacji zdarzenia; oraz (ii) sytuacji, gdy Treści Użytkownika zostały pobrane przez Użytkownika (wyłącznie jako Administratora) i udostępnione nam według uznania Użytkownika (na przykład w związku z jakością i obsługą klienta). Możemy jednak ujawnić Treści Użytkownika organom ścigania lub organom rządowym, jeśli jest to prawnie wymagane. W takim przypadku Użytkownik ma obowiązek w pełni współpracować z nami w celu spełnienia takich wymogów prawnych. Prosimy o zapoznanie się z punktem Philips Hue Secure — żądania ujawnienia https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests

d. Konsumenci z Kanady: Jeśli krajem zamieszkania Użytkownika jest Kanada, aby umożliwić nam świadczenie na rzecz Użytkownika Usług Philips Hue Secure, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie Treści Użytkownika w zakresie niezbędnym w celu świadczenia przez nas Usług Philips Hue Secure. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na anonimizację jego danych osobowych (proces, w wyniku którego nie ma już możliwości powiązania tych danych z konkretną osobą, której dane dotyczą (samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi)) w celu ich wykorzystania w naszych wewnętrznych celach biznesowych.

5. Dostęp do funkcji; Opłaty; Płatność:

a. Po aktywacji Produktów Philips Hue Secure za pośrednictwem aplikacji Philips Hue Użytkownik będzie uprawniony do trzydziestodniowego (30) okresu próbnego („Okres próbny”). Po zakończeniu Okresu próbnego Użytkownik ma możliwość (za pośrednictwem aplikacji Philips Hue):

i. korzystać z niektórych dostępnych funkcji bezpłatnie („Bezpłatny dostęp”); lub 
ii. wykupić za dodatkową opłatą plan subskrypcyjny. Subskrypcje są dostępne w dwóch różnych planach — Hue Secure Basic i Hue Secure Premium. Użytkownik może wybrać subskrypcję Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium w planie miesięcznym lub rocznym, który będzie obowiązywać aż do anulowania subskrypcji. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEŚLI NIE POWIADOMI NAS PRZED ZAKOŃCZENIEM AKTUALNEGO OKRESU SUBSKRYPCJI, ŻE NIE CHCE JEJ KONTYNUOWAĆ, PLAN SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIKA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONY; UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS TAKŻE DO OBCIĄŻANIA GO OBOWIĄZUJĄCĄ W DANYM MOMENCIE OPŁATĄ SUBSKRYPCYJNĄ ZA KAŻDY KOLEJNY OKRES Z WYKORZYSTANIEM METODY PŁATNOŚCI PODANEJ W ODPOWIEDNIM SKLEPIE Z APLIKACJAMI.

b. Pełny opis funkcji dostępnych w ramach Bezpłatnego dostępu i subskrypcji Hue Secure Basic oraz Hue Secure Premium wraz z obowiązującymi opłatami, warunkami płatności i okresami wypowiedzenia znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.philips-hue.com/securityplans. Opłaty za subskrypcję Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium są pobierane z góry, pierwszego dnia okresu subskrypcyjnego, odpowiednio miesięcznego lub rocznego, i są opłacane przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami (Apple lub Google), z którego korzysta Użytkownik („Sklep z aplikacjami Użytkownika”) (w związku z czym mają zastosowanie metody płatności wybrane przez Użytkownika w Sklepie z aplikacjami Użytkownika oraz wszelkie warunki z nimi związane).

c. Gdy Użytkownik składa zamówienie na subskrypcję Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium, między Użytkownikiem a nami zostaje zawarta ważna, wiążąca i wykonalna subskrypcja oraz powstaje związany z tym obowiązek uiszczania odpowiednich opłat zgodnie z obowiązującym planem subskrypcji. Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), udziela wyraźnej zgody na świadczenie przez nas usług w ramach odpowiedniej subskrypcji natychmiast po dokonaniu zakupu oraz na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

d. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania subskrypcji Użytkownika w przypadku, gdy nie otrzymamy płatności od Użytkownika za pośrednictwem Sklepu z aplikacjami Użytkownika; w takiej sytuacji Użytkownik będzie uprawniony wyłącznie do korzystania z Bezpłatnego dostępu.

e. Opłaty obowiązujące w momencie wykupu subskrypcji Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium będą obowiązywać przez odpowiedni okres, za który Użytkownik dokonał płatności (na przykład w przypadku wyboru rozliczenia rocznego będzie to cena obowiązująca w danym roku, a w przypadku wyboru rozliczenia miesięcznego będzie to cena obowiązująca w danym miesiącu). Wszystkie opłaty zawierają podatek VAT, jeśli ma on zastosowanie w obrębie jurysdykcji Użytkownika.

f. Możemy aktualizować Bezpłatny dostęp oraz subskrypcję Hue Secure Basic i/lub Hue Secure Premium, wprowadzając nowe funkcje, zmieniając dowolną funkcję lub jej składnik bądź zaprzestając ich oferowania (tymczasowo lub na stałe) lub nakładając ograniczenia na niektóre funkcje i/lub zmieniając obowiązujące opłaty, warunki płatności, okresy wypowiedzenia lub inne warunki. Wszystkie te aktualizacje i zmiany określamy łącznie mianem „Aktualizacji planu”. Powiadomimy Użytkownika o Aktualizacji planu (za pośrednictwem poczty e-mail lub aplikacji Philips Hue); w okresie subskrypcyjnym, w którym otrzymaliśmy już płatność Użytkownika za dany plan subskrypcyjny, wszelkie Aktualizacje planu będą dostępne dla Użytkownika przez pozostałą część okresu, za który Użytkownik zapłacił. Na przykład, jeśli Użytkownik ma roczną subskrypcję, a my udostępnimy dodatkowe funkcje w tym już opłaconym przez Użytkownika okresie rocznym, to takie funkcje będą dostępne do użytku w ramach już uiszczonej opłaty za ten okres (nie będziemy w danym okresie naliczać dodatkowych opłat za dodane funkcje). Jeśli Użytkownik nie chce kontynuować swojego planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium z powodu Aktualizacji planu, może zakończyć taką subskrypcję zgodnie z obowiązującym okresem wypowiedzenia. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć swój plan Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium, jeśli Aktualizacja planu negatywnie wpłynie na jego dostęp do odpowiedniego planu lub korzystanie z niego, chyba że taki negatywny wpływ jest jedynie niewielki. W takim przypadku Użytkownik będzie mieć prawo do wypowiedzenia swojego planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od (i) otrzymania informacji o Aktualizacji planu lub (ii) daty wejścia Aktualizacji planu w życie, w zależności od tego, która z tych dat przypada później.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności: UMOWA DOTYCZĄCA OFERTY PHILIPS HUE SECURE JEST ZAWIERANA WYŁĄCZNIE NA KORZYŚĆ UŻYTKOWNIKA. DLATEGO, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED (I) WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, DZIAŁANIAMI, PROCESAMI I WSZELKIMI INNYMI DZIAŁANIAMI PRAWNYMI PODJĘTYMI WOBEC NAS PRZEZ JAKIKOLWIEK PODMIOT ZEWNĘTRZNY, A WYNIKAJĄCYMI Z UMOWY DOTYCZĄCEJ OFERTY PHILIPS HUE SECURE LUB MAJĄCYMI ZWIĄZEK Z UMOWĄ DOTYCZĄCĄ OFERTY PHILIPS HUE SECURE, JAK RÓWNIEŻ PRODUKTÓW PHILIPS HUE SECURE I/LUB USŁUG PHILIPS HUE SECURE („DZIAŁANIE PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO”); ORAZ (II) WSZELKIMI POWIĄZANYMI STRATAMI, SZKODAMI, UGODAMI I ORZECZENIAMI (W TYM PRZED KOSZTAMI OBSŁUGI PRAWNEJ ORAZ KOSZTAMI PONIESIONYMI PRZEZ NAS LUB NAŁOŻONYMI NA NAS, A ZWIĄZANYMI Z LUB WYNIKŁYMI Z JAKIEGOKOLWIEK TAKIEGO DZIAŁANIA PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO („STRATY SPOWODOWANE PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY”), NAWET JEŚLI TAKIE DZIAŁANIE PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO I STRATY SPOWODOWANE PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY WYNIKAJĄ Z NASZEGO ZANIEDBANIA DOWOLNEGO TYPU I DOWOLNEJ SKALI, NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI LUB WARUNKU, PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEPRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NARUSZENIA PRYWATNOŚCI LUB INNEGO BŁĘDU. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE MOŻE BYĆ INTERPRETOWANE W TAKI SPOSÓB, ABY WYMAGAŁO ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, CO SPRAWIŁOBY, ŻE TEN PUNKT STAŁBY SIĘ, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NIEWAŻNY I/LUB NIEWYKONALNY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. TEN OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NASZYCH UMYŚLNYCH, BEZMYŚLNYCH, CELOWYCH LUB NIEROZWAŻNYCH NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ, A TAKŻE NASZYCH RAŻĄCYCH ZANIEDBAŃ W TYCH STANACH/PROWINCJACH/KRAJACH, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU RAŻĄCYCH ZANIEDBAŃ. „PODMIOT ZEWNĘTRZNY” JEST DEFINIOWANY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JAKO DOWOLNA OSOBA LUB DOWOLNY PODMIOT, KTÓRE NIE SĄ STRONĄ UMOWY DOTYCZĄCEJ OFERTY PHILIPS HUE SECURE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSPÓŁMAŁŻONEK, CZŁONEK RODZINY, GOŚĆ, SĄSIAD, NAJEMCA LUB FIRMA UBEZPIECZENIOWA.

7. Odpowiedzialność:
a. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, WŁĄCZNIE Z SYTUACJĄ ZANIEDBANIA, NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH, KARNYCH, WIELOKROTNYCH ANI WTÓRNYCH (W TYM ZA KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ) ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, KTÓRE WYNIKAJĄ Z USŁUG PHILIPS HUE SECURE, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BĄDŹ SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁANIA (UMOWNE, DELIKTOWE LUB INNEGO RODZAJU) NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ EWENTUALNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRZEDMIOTOWE USŁUGI PHILIPS HUE SECURE W CIĄGU POPRZEDNICH DWUNASTU (12) MIESIĘCY. TO OGRANICZENIE MA CHARAKTER KUMULATYWNY I NIE ULEGNIE ZWIĘKSZENIU W WYNIKU WYSTĄPIENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO INCYDENTU LUB ROSZCZENIA. SIGNIFY WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWOLNEGO RODZAJU PO STRONIE NASZYCH LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SIGNIFY NIE BĘDZIE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH PONOSIĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (W TYM ZA ŻADNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA), W TYM M.IN. ZA BŁĘDY I POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH ANI ZA ŻADNE STRATY LUB SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU PONIESIONE W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PHILIPS HUE SECURE LUB W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM NA TAKIE TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PHILIPS HUE SECURE.

b. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG PHILIPS HUE SECURE NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ADEKWATNĄ OCHRONĘ I TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH TREŚCI UŻYTKOWNIKA WYKORZYSTYWANYCH W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM PRZEZ NIEGO USŁUG PHILIPS HUE SECURE I UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z UŻYTKOWANIA PRZEZ NIEGO USŁUG PHILIPS HUE SECURE ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE POZYWAĆ NAS Z POWODU TAKICH ROSZCZEŃ, W TYM ROSZCZEŃ Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA.

8. Okres obowiązywania; Wypowiedzenie:

a. Okres obowiązywania: Umowa dotycząca oferty Philips Hue Secure rozpoczyna się w momencie pierwszego użycia dowolnego Produktu Philips Hue Secure lub skorzystania z dowolnej Usługi Philips Hue Secure i wygasa w chwili nabrania mocy obowiązującej przez wypowiedzenie złożone przez nas lub przez Użytkownika.

b. Wypowiedzenie:

 • Użytkownik może wypowiedzieć płatny plan Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium w dowolnym momencie, zgodnie z okresami wypowiedzenia obowiązującymi dla planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium Użytkownika.
 • Prawo do wypowiedzenia umowy z podaniem przyczyny pozostaje nienaruszone zarówno dla nas, jak i dla Użytkownika.
 • O ile Umowa dotycząca oferty Philips Hue Secure nie zostanie wypowiedziana w sposób, o którym jest mowa powyżej, jej postanowienia obowiązują tak długo, jak długo Użytkownik korzysta z jakichkolwiek Produktów Philips Hue Secure.

c. Konsekwencje wypowiedzenia: Z chwilą wypowiedzenia planu Hue Secure Basic lub Hue Secure Premium Użytkownika wszystkie Treści Użytkownika przechowywane przez nas w imieniu Użytkownika poza nowym okresem przechowywania zostaną usunięte. Po usunięciu konta Philips Hue Użytkownika wszystkie metadane dotyczące zdarzeń oraz dane konfiguracyjne zostaną zanonimizowane, a Treści Użytkownika zostaną usunięte.

9. Warunki mające zastosowanie do pewnych krajów. Niniejszy punkt 9 zawiera warunki mające zastosowanie do mieszkańców pewnych krajów. Jeśli występują jakiekolwiek różnice między treścią punktu 9 a jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure innymi niż punkt 9, wtedy punkt 9 ma znaczenie nadrzędne.

a. Punkt 3g (podpunkt 4):

i. następujące zdanie zostaje dodane w przypadku Użytkowników, których miejscem zamieszkania jest Republika Czeska: W odniesieniu do wszelkich usterek Użytkownikowi przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym.

ii. następujące zdanie zostaje dodane w przypadku Użytkowników, których miejscem zamieszkania są Węgry: Użytkownikowi przysługują prawa przyznane w dekrecie rządowym 373/2021 (VI.30.) i Kodeksie Cywilnym, które mają zastosowanie łącznie.

b. Punkt 5d:

i. zostaje w całości zastąpiony następującym postanowieniem, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Polska: W przypadku, gdy nie otrzymamy płatności Użytkownika za pośrednictwem Sklepu z aplikacjami Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do anulowania subskrypcji Użytkownika w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od złożenia zamówienia przez Użytkownika, a Użytkownik będzie uprawniony wyłącznie do korzystania z Bezpłatnego dostępu.

c. Punkt 6:

i. zostaje w całości zastąpiony następującym postanowieniem, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Austria, Belgia, Chorwacja, Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Włochy, Węgry, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie niniejszej Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

d. Punkt 7:

i. zostaje w całości zastąpiony przez następujące postanowienia, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Austria lub Niemcy: Wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim Signify podlega odpowiedzialności obligatoryjnej, np. na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkty („Produkthaftungsgesetz”), w przypadkach umyślnego działania, rażącego zaniedbania, utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu bądź naruszenia podstawowych zobowiązań umownych („wesentliche Vertragsverletzungen”). Jednak, poza przypadkami objętymi ustawą o odpowiedzialności za produkty oraz przypadkami rażącego zaniedbania bądź utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność za naruszenie podstawowych zobowiązań umownych będzie ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód typowych dla relacji umownej.

ii. zostanie w całości zastąpiony następującymi postanowieniami, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Belgia, Chorwacja, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania: W maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w odniesieniu do żadnej innej odpowiedzialności, która nie może zostać wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem, np. w przypadku umyślnego spowodowania szkody bądź odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania.

iii. zostaje całkowicie usunięty, jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Polska, Rumunia, Hiszpania.

e. Punkt 8c:

i. następujące zdanie dodaje się, jeżeli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Republika Czeska: Niniejszy punkt ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

f. Jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Rumunia, ma zastosowanie następujący dodatkowy punkt: Użytkownik zgadza się, że Umowa dotycząca oferty Philips Hue Secure nie zawiera żadnych nietypowych (standardowych) klauzul w rozumieniu wyraźnie zdefiniowanym w rumuńskim prawie. Z chwilą zaakceptowania niniejszej Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure Użytkownik nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie klauzule zamieszczone w niniejszym dokumencie, a w szczególności następujące ustępy: 3.b-e, 3.f punkt 1, podpunkt 2, 3.f punkt 2, 4.b i 6.

g. Jeśli miejscem zamieszkania Użytkownika jest Kanada (z wyjątkiem prowincji Quebec):

 • punkt 9 Zasad korzystania z oferty Philips Hue odnoszący się do Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure zostaje w całości zastąpiony następującym postanowieniem:

ROZSTRZYGANIE SPORÓW W TRYBIE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO.  

Ten punkt ma zastosowanie, jeśli (i) kraj zamieszkania lub kraj siedziby Użytkownika to Kanada (z wyjątkiem prowincji Quebec); lub (ii) kraj zamieszkania lub siedziby Użytkownika to nie Kanada (z wyjątkiem prowincji Quebec), ale Użytkownik wnosi przeciwko nam jakiekolwiek roszczenia w Kanadzie (z wyjątkiem prowincji Quebec).

a. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, Z WYŁĄCZENIEM OSÓB FIZYCZNYCH ZAMIESZKAŁYCH W PROWINCJI QUEBEC, (I) UMOWA DOTYCZĄCA OFERTY PHILIPS HUE SECURE PODLEGA PRZEPISOM PRAWA PROWINCJI ONTARIO Z WYŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYCH W NIEJ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU PRAWA ORAZ PRAWA KOLIZYJNEGO; ORAZ (II) ZARÓWNO MY, JAK I UŻYTKOWNIK ZGADZAMY SIĘ ZRZEC SIĘ WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE LUB PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM LUB POZWIE REPREZENTACYJNYM W ODNIESIENIU DO ROSZCZENIA. INNE PRAWA, KTÓRE MOGŁYBY PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI, GDYBY ZGŁOSIŁ SIĘ DO SĄDU, RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE LUB MOGĄ BYĆ OGRANICZONE W ARBITRAŻU.

JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE, SPÓR LUB RÓŻNICA ZDAŃ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY LUB INNY, CZY ISTNIEJE WCZEŚNIEJ, OBECNIE LUB W PRZYSZŁOŚCI, W TYM ROSZCZENIA USTAWOWE, DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTA, ROSZCZENIA NA PODSTAWIE PRAWA POWSZECHNEGO, ROSZCZENIA Z TYTUŁU UMYŚLNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ROSZCZENIA NAKAZOWE I OPARTE NA WZGLĘDACH SŁUSZNOŚCI) MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI WYNIKAJĄCE Z UMOWY DOTYCZĄCEJ OFERTY PHILIPS HUE SECURE I/LUB USŁUG PHILIPS HUE SECURE LUB ZWIĄZANE Z NIMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE I OSTATECZNIE W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU.

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE PRZEBIEGA BEZ UDZIAŁU SĘDZIEGO I ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, PRZY OGRANICZONYM POZYSKIWANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO OD STRON I POSTĘPOWANIU DWUINSTANCYJNYM. ARBITRAŻ MUSI PRZEBIEGAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ DOTYCZĄCĄ OFERTY PHILIPS HUE SECURE; W RAMACH ARBITRAŻU MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE TAKIE SAME ODSZKODOWANIA I WYDANE TAKIE SAME NAKAZY ZADOŚĆUCZYNIENIA JAK W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ).

b. W przypadku wszelkich sporów, czy to rozstrzyganych w sądzie, czy to w drodze arbitrażu, Użytkownik musi najpierw dać nam możliwość rozstrzygnięcia roszczenia, wysyłając nam pisemny opis roszczenia na adres podany w punkcie (h). Zarówno Użytkownik, jak i my zgadzamy się negocjować roszczenie w dobrej wierze. Jeśli Użytkownikowi i nam nie uda się rozstrzygnąć roszczenia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez nas wspomnianego opisu roszczenia i jeśli w tym czasie Użytkownik będzie podejmować starania w dobrej wierze, aby rozwiązać roszczenie bezpośrednio z nami, Użytkownik będzie mógł dochodzić roszczeń w drodze arbitrażu.

c. REGULAMIN ARBITRAŻU I FORUM. Arbitraż podlega odpowiednio krajowej ustawie o arbitrażu obowiązującej w prowincji, w której zamieszkuje Użytkownik, oraz Regulaminowi Arbitrażu organizacji ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/case-administration-services/) („Regulamin ADRIC”) w każdym względzie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w treści niniejszego dokumentu. Żądania arbitrażu należy zgłaszać organizacji ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC”) zgodnie z Regulaminem ADRIC; żądania takie muszą zawierać: (1) imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny i adres e-mail strony ubiegającej się o arbitraż; (2) oświadczenie dotyczące roszczeń, których strona chce dochodzić, i podstaw faktycznych tych roszczeń; (3) opis żądanego środka zaradczego i dokładne, wykonane w dobrej wierze obliczenie kwoty będącej przedmiotem sporu (żadne zabezpieczenia roszczeń ani koszty obsługi prawnej nie będą wliczane do obliczonej kwoty będącej przedmiotem sporu, chyba że takie zabezpieczenie ma na celu zapewnienie zapłaty); oraz (4) podpis strony wnoszącej o arbitraż. Żądanie arbitrażu należy również dostarczyć do Działu Prawnego firmy Signify pod adres Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Bez względu na stanowiące inaczej postanowienia Regulaminu ADRIC, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego arbitra (wybranego zgodnie z Regulaminem ADRIC), którym będzie prawnik lub były sędzia. Siedzibą arbitrażu będzie stolica prowincji głównego miejsca zamieszkania Użytkownika na dzień wejścia w życie niniejszej Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure. Na prośbę Użytkownika rozprawa arbitrażowa może jednak odbyć się w miejscu znajdującym się w promieniu 45 kilometrów od głównego miejsca zamieszkania Użytkownika na dzień wejścia w życie niniejszej Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure. Strony zgadzają się, że arbitraż może przebiegać wirtualnie, a arbiter ma możliwość zarządzenia wirtualnego arbitrażu na wniosek którejkolwiek ze stron. Jeśli forum ADRIC nie jest dostępne na potrzeby arbitrażu, strony wspólnie wybiorą alternatywne forum arbitrażowe.

d. UPRAWNIENIA ARBITRA — Arbiter będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z arbitralnością i/lub wykonalnością tego postanowienia arbitrażowego, w tym wszelkich zaskarżeń dotyczących przesadności i innych, które miałyby dowodzić, że postanowienie arbitrażowe lub niniejsza Umowa dotycząca oferty Philips Hue Secure są nieważne, nieobowiązujące lub w inny sposób podlegające unieważnieniu. Arbiter będzie upoważniony do przyznania dowolnego zadośćuczynienia, jakie byłoby dostępne w sądzie zgodnie z prawem lub na zasadach słuszności. Każde orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące dla każdej ze stron i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

e. Honoraria i koszty obsługi prawnej. Użytkownik i my zgadzamy się, że będziemy odpowiadać za uregulowanie opłat początkowych związanych z dokonaniem zgłoszenia zgodnie z Regulaminem ADRIC przekraczających kwotę 200 USD w przypadku roszczeń o wartości 75 000 USD lub mniejszej. Użytkownik może być uprawniony do ubiegania się o zwrot honorariów i kosztów obsługi prawnej, jeśli wygra w arbitrażu, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo i Regulamin ADRIC. O ile arbiter nie stwierdzi, że roszczenie Użytkownika było błahe lub zgłoszone w celu nękania, zgadzamy się, że nie będziemy dochodzić i niniejszym zrzekamy się wszelkich praw, które możemy mieć na mocy obowiązującego prawa lub Regulaminu ADRIC, do odzyskania honorariów i kosztów obsługi prawnej, jeśli wygramy w arbitrażu.

f. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I Z WYŁĄCZENIEM OSÓB FIZYCZNYCH ZAMIESZKAŁYCH W PROWINCJI QUEBEC, strony zgadzają się, że obie strony zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych i że każda ze stron może dochodzić roszczeń przeciwko drugiej stronie wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym pozwie zbiorowym. ARBITRAŻE ZBIOROWE I POZWY ZBIOROWE SĄ NIEDOZWOLONE. UŻYTKOWNIK ORAZ MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIA, ZARÓWNO ARBITRAŻOWE, JAK I SĄDOWE, BĘDĄ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ, A NIE W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO, MASOWEGO LUB REPREZENTATYWNEGO LUB JAKO UCZESTNIKA POZWU ZBIOROWEGO, SKONSOLIDOWANEGO LUB REPREZENTATYWNEGO. Trybunał arbitrażowy nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania reprezentatywnego lub zbiorowego. Trybunał arbitrażowy nie ma uprawnień do rozpatrywania wykonalności tego zrzeczenia się prawa do arbitrażu zbiorowego, a wszelkie zaskarżenia zrzeczenia się prawa do arbitrażu zbiorowego można wnieść wyłącznie do sądu właściwej jurysdykcji.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznane za niewykonalne, niewykonalne postanowienie zostanie wyłączone, a pozostałe warunki arbitrażu będą egzekwowane.

g. WYJĄTKI DOTYCZĄCE ARBITRAŻU. Niezależnie od powyższego, każda ze stron zachowuje prawo do rozpatrzenia sporu w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, pod warunkiem, że spór mieści się w granicach jurysdykcji tego sądu i w inny sposób kwalifikuje się do rozpatrzenia przez ten sąd, strona dochodzi zindywidualizowanego zadośćuczynienia, a powództwo będzie toczyć się w tym sądzie i nie zostanie wycofane ani zaskarżone do sądu powszechnego.

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w tym punkcie, żadne z postanowień zawartych w tym punkcie nie uniemożliwia Użytkownikowi wniesienia roszczenia, wniosku lub zarzutu do dowolnej odpowiedniej agencji rządowej lub administracyjnej lub trybunału ani ubiegania się o zadośćuczynienie na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów, o ile i w stopniu, w jakim upoważniają Użytkownika do tego przepisy obowiązującego prawa i wyklucza wyłączne odwołanie się do arbitrażu przed sporem. Ten punkt nie uniemożliwia również federalnym, regionalnym lub lokalnym agencjom administracyjnym orzekania w sprawie roszczeń i przyznawania środków zaradczych na podstawie tych roszczeń, jeśli i w zakresie, w jakim zasady obowiązującego ustawodawstwa wykluczają wyłączne odwołanie się do arbitrażu przed sporem. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym punkcie nie uniemożliwia ani nie usprawiedliwia braku spełnienia przez stronę jakichkolwiek warunków zawieszających i/lub wyczerpania środków administracyjnych na mocy obowiązującego prawa przed dostarczeniem wezwania do arbitrażu. Spory między stronami, które mogą nie podlegać arbitrażowi uzgodnionemu przed sporem, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są wyłączone z zakresu tego punktu.

h. WYCOFANIE ZGODY: Niezależnie od powyższego, Użytkownik może zdecydować się na dochodzenie swojego roszczenia w sądzie, jeśli wycofa zgodę na postanowienia niniejszego punktu 9 w ciągu trzydziestu (30) dni od daty pierwszego zaakceptowania Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure za pośrednictwem naszej aplikacji. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na te postanowienia, wysyłając nam pisemne powiadomienie zawierające imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika użyte do przesłania informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub aplikacji na adres:

Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department - Philips Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Jeśli Użytkownik wycofa zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym punkcie lub jeśli postanowienia niniejszego punktu 9 zostaną uznane za niewykonalne lub jeśli nie mają one zastosowania do Użytkownika, cały punkt 9 zostanie uznany za nieważny i w takim przypadku Użytkownik nieodwołalnie podda się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów prowincji Ontario do rozstrzygania wszelkich pozwów lub postępowań sądowych dozwolonych na mocy niniejszego punktu. Jeśli jakakolwiek część tego punktu zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną przez dowolnego arbitra lub sąd właściwej jurysdykcji, za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny nie zostanie uznany ten punkt jako całość, lecz jedynie ta jego część, która jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna; część tego punktu uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną zostanie wykreślona z tego punktu.

h. Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych:

 • punkt 9 Zasad korzystania z oferty Philips Hue odnoszący się do Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure zostaje w całości zastąpiony następującym postanowieniem:

ROZSTRZYGANIE SPORÓW W TRYBIE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO.

Niniejszy punkt 9 ma zastosowanie, jeśli (i) kraj zamieszkania lub siedziby Użytkownika to Stany Zjednoczone; lub (ii) kraj zamieszkania lub siedziby Użytkownika nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych, ale Użytkownik wnosi jakiekolwiek roszczenia przeciwko nam w Stanach Zjednoczonych.

a. UMOWA DOTYCZĄCA OFERTY PHILIPS HUE SECURE PODLEGA PRZEPISOM PRAWA STANU NEW JERSEY Z WYŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCYCH W NIEJ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU PRAWA ORAZ PRAWA KOLIZYJNEGO; ORAZ (II) UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ ZRZEC WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE LUB PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM LUB POZWIE REPREZENTACYJNYM W ODNIESIENIU DO ROSZCZENIA. INNE PRAWA, KTÓRE MOGŁYBY PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI, GDYBY ZGŁOSIŁ SIĘ DO SĄDU, RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE LUB MOGĄ BYĆ OGRANICZONE W ARBITRAŻU.

JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE, SPÓR LUB RÓŻNICA ZDAŃ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY LUB INNY, CZY ISTNIEJE WCZEŚNIEJ, OBECNIE LUB W PRZYSZŁOŚCI, W TYM ROSZCZENIA USTAWOWE, DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTA, ROSZCZENIA NA PODSTAWIE PRAWA POWSZECHNEGO, ROSZCZENIA Z TYTUŁU UMYŚLNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ROSZCZENIA NAKAZOWE I OPARTE NA WZGLĘDACH SŁUSZNOŚCI) MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI WYNIKAJĄCE Z UMOWY DOTYCZĄCEJ OFERTY PHILIPS HUE SECURE I/LUB USŁUG PHILIPS HUE SECURE LUB ZWIĄZANE Z NIMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE I OSTATECZNIE W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU.

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE PRZEBIEGA BEZ UDZIAŁU SĘDZIEGO I ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, PRZY OGRANICZONYM POZYSKIWANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO OD STRON I POSTĘPOWANIU DWUINSTANCYJNYM. ARBITRAŻ MUSI PRZEBIEGAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ DOTYCZĄCĄ OFERTY PHILIPS HUE SECURE; W RAMACH ARBITRAŻU MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE TAKIE SAME ODSZKODOWANIA I WYDANE TAKIE SAME NAKAZY ZADOŚĆUCZYNIENIA JAK W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ).

b. W przypadku wszelkich sporów, czy to rozstrzyganych w sądzie, czy to w drodze arbitrażu, Użytkownik musi najpierw dać nam możliwość rozstrzygnięcia roszczenia, wysyłając pisemny opis roszczenia do naszego działu ds. satysfakcji klientów na adres: Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 i przesyłając na ten sam adres kopię swojego pisma do działu prawnego firmy Signify (Signify Legal Department). Zarówno Użytkownik, jak i my zgadzamy się negocjować roszczenie w dobrej wierze. Jeśli Użytkownikowi i nam nie uda się rozstrzygnąć roszczenia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez nas wspomnianego opisu roszczenia i jeśli w tym czasie Użytkownik będzie podejmować starania w dobrej wierze, aby rozwiązać roszczenie bezpośrednio z nami, Użytkownik będzie mógł dochodzić roszczeń w drodze arbitrażu.

c. Arbitraż będzie administrowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) zgodnie z regułami arbitrażu konsumenckiego (ang. Consumer Arbitration Rules) i uzupełniającymi procedurami rozstrzygania sporów konsumenckich („Regulamin AAA”) obowiązującymi w danym momencie, z wyjątkiem zmian wprowadzonych niniejszym punktem 9. (Aby zapoznać się z Regulaminem AAA, należy przejść na stronę adr.org. Reguły arbitrażu konsumenckiego stanowią w szczególności, że:

    i) roszczenia mogą być zgłaszane organizacji AAA online (www.adr.org);
    ii) arbitrzy muszą być neutralni i żadna ze stron nie może jednostronnie wybrać arbitra;
    iii) arbitrzy muszą ujawnić wszelkie swoje uprzedzenia, a także interes, jaki mają w związku z wynikiem arbitrażu oraz wszelkie relacje z każdą ze stron;
    iv) strony zachowują prawo do dochodzenia według własnego uznania zadośćuczynienia w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w przypadku niektórych roszczeń;
    v) opłata początkowa za zgłoszenie roszczenia jest dla konsumenta ograniczona do kwoty 200 USD;
    vi) konsument wybiera miejsce rozprawy i może uczestniczyć w niej na żywo, telefonicznie, w ramach wideokonferencji lub, w przypadku roszczeń do kwoty 25 000 USD, poprzez złożenie dokumentów;
    vii) arbiter może zasądzić wszelkie środki, jakie strony mogłyby uzyskać w sądzie, w celu rozstrzygnięcia indywidualnego roszczenia strony.
    viii) Arbitraż zostanie przeprowadzony przed jedynym neutralnym arbitrem z lokalizacji, w której ma mieć miejsce arbitraż, lub z jej okolicy. Arbitraż zostanie przeprowadzony w miejscu możliwie dogodnym dla Użytkownika. Arbiter będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z arbitralnością i/lub wykonalnością tego postanowienia arbitrażowego, w tym wszelkich zaskarżeń dotyczących przesadności i innych, które miałyby dowodzić, że postanowienie arbitrażowe lub niniejsza Umowa dotycząca oferty Philips Hue Secure są nieważne, nieobowiązujące lub w inny sposób podlegające unieważnieniu. Arbiter będzie upoważniony do przyznania dowolnego zadośćuczynienia, jakie byłoby dostępne w sądzie zgodnie z prawem lub na zasadach słuszności. Każde orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące dla każdej ze stron i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

d. Modyfikacja Regulaminu AAA — Honoraria i koszty obsługi prawnej. Użytkownik i my zgadzamy się, że będziemy odpowiadać za uregulowanie opłat początkowych związanych z dokonaniem zgłoszenia zgodnie z Regulaminem AAA przekraczających kwotę 200 USD w przypadku roszczeń o wartości 75 000 USD lub mniejszej. Użytkownik może być uprawniony do ubiegania się o zwrot honorariów i kosztów obsługi prawnej, jeśli wygra w arbitrażu, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo i Regulamin AAA. O ile arbiter nie stwierdzi, że roszczenie Użytkownika było błahe lub zgłoszone w celu nękania, zgadzamy się, że nie będziemy dochodzić i niniejszym zrzekamy się wszelkich praw, które możemy mieć na mocy obowiązującego prawa lub Regulaminu AAA, do odzyskania honorariów i kosztów obsługi prawnej, jeśli wygramy w arbitrażu.

e. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO. Strony zgadzają się, że obie strony zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych i że każda ze stron może dochodzić roszczeń przeciwko drugiej stronie wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym pozwie zbiorowym. ARBITRAŻE ZBIOROWE I POZWY ZBIOROWE SĄ NIEDOZWOLONE. UŻYTKOWNIK ORAZ MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIA, ZARÓWNO ARBITRAŻOWE, JAK I SĄDOWE, BĘDĄ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ, A NIE W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO, MASOWEGO LUB REPREZENTATYWNEGO LUB JAKO UCZESTNIKA POZWU ZBIOROWEGO, SKONSOLIDOWANEGO LUB REPREZENTATYWNEGO. Trybunał arbitrażowy nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania reprezentatywnego lub zbiorowego. Trybunał arbitrażowy nie ma uprawnień do rozpatrywania wykonalności tego zrzeczenia się prawa do arbitrażu zbiorowego, a wszelkie zaskarżenia zrzeczenia się prawa do arbitrażu zbiorowego można wnieść wyłącznie do sądu właściwej jurysdykcji.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy arbitrażowej zostanie uznane za niewykonalne, niewykonalne postanowienie zostanie wyłączone, a pozostałe warunki arbitrażu będą egzekwowane.

f. Prawo do skorzystania z arbitrażu na mocy postanowień niniejszej Umowy dotyczącej oferty Philips Hue Secure jest chronione, a każdy arbitraż również regulowany, przez Federalną ustawę o postępowaniu arbitrażowym (ang. Federal Arbitration Act) (9 U.S.C. § 1 i kolejne). Obie strony zgadzają się, że relacje między stronami obejmują handel międzypaństwowy. O wydanie orzeczenia na podstawie decyzji arbitra można zwrócić się do sądu właściwej jurysdykcji lub złożyć wniosek do takiego sądu o sądowe uznanie decyzji arbitra i nakaz jej wykonania, zależnie od przypadku.

WYJĄTKI DOTYCZĄCE ARBITRAŻU. Niezależnie od powyższego, każda ze stron zachowuje prawo do rozpatrzenia sporu w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, pod warunkiem, że spór mieści się w granicach jurysdykcji tego sądu i w inny sposób kwalifikuje się do rozpatrzenia przez ten sąd, strona dochodzi zindywidualizowanego zadośćuczynienia, a powództwo będzie toczyć się w tym sądzie i nie zostanie wycofane ani zaskarżone do sądu powszechnego.

wersja z września 2023 r. obowiązuje od Aplikacji 5

Historia wersji Zasad korzystania

Aplikacja 4 — sierpień 2021 r.

Przeglądaj >

Aplikacja 3

Przeglądaj >

Warunki użytkowania produktu Phillips Hue Bluetooth Przeglądaj >
Zasady korzystania z urządzenia Philips Hue HDMI Sync Box Przeglądaj >

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności