Gwarancja

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup tego produktu Philips. Bardzo się cieszymy, że marka Philips przypadła Ci do gustu i życzymy przyjemnego korzystania z naszego produktu.

Ten produkt został zaprojektowany i stworzony wyłącznie do zastosowań domowych, w normalnych warunkach i trybie działania. Wskazany na opakowaniu okres eksploatacji jest jedynie przybliżony (zgodnie z normami L70B50 i IEC60969). Przy jego wyliczaniu założono, że produkt jest wykorzystywany średnio przez 3 godziny pracy na dzień. W razie jakichkolwiek trudności związanych z eksploatacją produktu zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami zawartymi w naszej witrynie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, jako producent (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. numer 10461 5600 VB Eindhoven, Holandia), gwarantujemy, że produkt jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu, chyba że na opakowaniu produktu podano inny okres, i podlega konserwacji zgodnie z instrukcjami konserwacji i czyszczenia określonymi w instrukcji obsługi. O ile przepisy ustawowe prawa właściwego nie stanowią inaczej, nasze zobowiązania na mocy gwarancji są ograniczone — według naszego uznania — do naprawy wadliwego produktu, zastąpienia go innym produktem lub wystawienia odpowiedniej noty kredytowej na kwotę odpowiadającą cenie zakupu wadliwego produktu. Montaż (demontaż) i/lub instalacja (deinstalacja) oraz koszty robocizny są wyłączone z zakresu gwarancji, podobnie jak stłuczone szkło, baterie i wymienne żarówki. Skorzystanie przez nas ze środków prawnych wynikających z gwarancji nie skutkuje wydłużeniem ani wznowieniem pierwotnego okresu gwarancji. Możemy — według naszego uznania — zastąpić wadliwy produkt objęty gwarancją produktem charakteryzującym się minimalnymi odstępstwami w zakresie budowy lub specyfikacji, które nie wpływają na funkcjonalność produktu. Aby w sposób prawidłowy zgłosić roszczenie reklamacyjne na podstawie niniejszej gwarancji, należy przekazać nam (lub naszemu przedstawicielowi) na żądanie wystarczający dowód potwierdzający dokonanie zakupu, a także wadliwy produkt, w celu dokonania analizy. W niniejszych zasadach określono — w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe — cały zakres naszej odpowiedzialności jako producenta w związku z wadliwymi lub niezgodnymi produktami. Nie ponosimy wobec klienta odpowiedzialności za inne straty lub szkody, pośrednie lub następcze, (co obejmuje między innymi utratę danych lub utratę dochodów), ani nie rekompensujemy mu kosztów wykonywanych przez niego czynności, takich jak regularna konserwacja, zapisywanie lub odzyskiwanie danych. Niniejsza gwarancja, udzielana dobrowolnie przez producenta, nie ma wpływu na uprawnienia przysługujące klientowi ustawowo na mocy prawa właściwego.

Jeśli klient oferuje swój produkt lub swoją usługę w kraju innym niż kraj, w którym zakupił produkt, dołożymy starań, aby jego produkt został naprawiony zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju, w którym zakupił produkt.

Aby uzyskać pomoc serwisową w okresie gwarancji, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub centrum obsługi Philips. Dane kontaktowe można znaleźć na: www.philips.com/lighting.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w projekcie i specyfikacjach technicznych.

Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.