Vilkår og betingelser for Hue Sync

 1. Tildeling av lisens
 2. Eiendomsrett
 3. Lisensbegrensninger
 4. Åpen kilde-programvare
 5. Opphør
 6. Oppgraderinger
 7. Brukerstøtte
 8. Tilbakemelding
 9. INGEN GARANTI
 10. ANSVARSBEGRENSNING
 11. DIN GARANTI OG SKADESERSTATNING
 12. Varemerker
 13. Eksportadministrasjon
 14. Gjeldende lov
 15. Generelt

PROGRAMVARE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER

DENNE PROGRAMVARE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKER («DENNE AVTALEN») ER EN JURIDISK OG BINDENDE AVTALE MELLOM DEG (ENTEN EN PERSON ELLER EN ENHET) OG SIGNIFY NETHERLANDS B.V., ET NEDERLANDSK AKSJESELSKAP, med HOVEDKONTOR PÅ HIGH TECH CAMPUS 48, 5656 AE EINDHOVEN, NEDERLAND ("SIGNIFY /WE"). DENNE AVTALEN GIR DEG RETT TIL Å BRUKE HUE SYNC PROGRAMVARE («PROGRAMVAREN»), INKLUDERT BRUKERDOKUMENTASJON I ELEKTRONISK FORM SOM KAN HA BLITT LEVERT SEPARAT ELLER SAMMEN MED ET PHILIPS HUE-BELYSNINGSPRODUKT («PRODUKTET») ELLER GJORT TILGJENGELIG PÅ WWW.PHILIPS-HUE.COM. VED Å LASTE NED, INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN, GODTAR OG AKSEPTERER DU Å BINDES AV ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN.  HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, MÅ DU IKKE LASTE NED, INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN.

VED Å GODTA VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, BEKREFTER DU HERVED AT DU ER LOVLIG AUTORISERT TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN OG VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DEN.

HVIS DU IKKE ER SLUTTBRUKEREN OG INSTALLERER DENNE PROGRAMVAREN PÅ VEGNE AV SLUTTBRUKEREN, GARANTERER OG REPRESENTERER DU AT DU HAR FULLMAKT TIL Å HANDLE PÅ VEGNE AV SLUTTBRUKEREN OG Å GODTA OG BINDE SLUTTBRUKEREN TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, INKLUSIVE OVERHOLDELSE AV OG SAMSVAR MED AV DENNE AVTALEN.

1. Tildeling av lisens. Denne avtalen gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens for å installere og bruke, på en enhet eller en PC, der det er aktuelt, én (1) kopi av den angitte versjonen av programvaren i objektkodeformat, slik som angitt i brukerdokumentasjonen. Programvaren er "i bruk" når den lastes inn i det midlertidige eller permanente minnet (dvs. RAM, harddisk, etc.) på PC-en eller enheten. Du samtykker i å bruke programvaren bare som tiltenkt av Signify , og overholde andre rimelige krav eller begrensninger som er forespurt eller pålagt av Signify , beskrevet nærmere på nettstedet www.philips-hue.com. Hvis du når som helst opplever ubehag under bruken av programvaren på grunn av lyssynkroniseringene eller kombinasjonene, må du slutte å bruke programvaren.

2. Eiendomsrett. Programvaren lisensieres til deg, den selges ikke. Denne avtalen gir deg kun rett til å bruke programvaren for produktet, men du får ingen rett, uttrykt eller underforstått, når det gjelder programvaren annet enn det som er spesifisert i denne avtalen. Signify  og deres lisensgivere beholder alle rettigheter og all eiendomsrett til programvaren, inkludert alle patenter, opphavsrettigheter, driftshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter. Programvaren er beskyttet av lover om opphavsrett, vilkår i internasjonale avtaler og andre immaterielle rettigheter. Derfor skal du ikke kopiere programvaren uten å ha skriftlig forhåndsgodkjenning fra Signify , bortsett fra at du kan lage én (1) kopi av programvaren for sikkerhetskopiering. Du skal ikke kopiere noe trykt materiale som følger med programvaren, og ikke skrive ut mer enn én (1) kopi av brukerdokumentasjon som er gitt i elektronisk form, bortsett fra at du kan lage én (1) sikkerhetskopi av slike trykte materialer.

3. Lisensbegrensninger. Med mindre annet er angitt i dette dokumentet, skal du ikke, og skal ikke tillate noen tredjepart å (a) leie, leie ut, underlisensiere, selge, tildele, låne eller på annen måte overføre programvaren eller deler av den (b) omvendt utvikle, dekompilere, eller demontere programvaren, bortsett fra i den utstrekning som gjeldende lov utelukker forbud mot den foranstående begrensningen, (c) fjerne eller ødelegge produktidentifikasjon, opphavsrettserklæringer eller andre merknader eller begrensninger fra programvaren, (d) modifisere eller tilpasse programvaren, fusjonere programvaren til et annet program, eller opprette avledede produkter basert på programvaren, (e) bruke programvaren i strid med lover, forskrifter eller rettskjennelser, eller for ulovlig eller fornærmende formål, (f) bruke programvaren på noen måte som kan skade Signify , dets tjenesteleverandører eller andre personer, (g) publisere, reprodusere, distribuere, vise, poste eller overføre deler av programvaren, (h) utføre en handling med sikte på å påføre produktene eller programvaren virus, ormer, defekter, trojanske hester, skadelig programvare eller andre elementer av destruktive natur, eller deaktivere produktene, programvaren eller andre sluttbrukeres enheter og (i) omgå eller forsøke å manipulere sikkerheten til eller deaktivere noen av produktene eller programvare eller andre sluttbrukerenheter.  Alle titler, varemerker og opphavsrett og begrensede rettighetsmerknader skal gjengis på sikkerhetskopieringen av programvaren.

4. Åpen kilde-programvare. (a) Denne programvaren kan være ledsaget av komponenter som er underlagt vilkår for åpen kildekode, som angitt i dokumentasjonen som følger med en enhet. Slike komponenter er kun underlagt deres egne lisensvilkår, og denne avtalen gjelder ikke for slike komponenter. (b) Lisensrettighetene dine i henhold til denne avtalen omfatter ingen rettighet eller lisens til å bruke, distribuere eller opprette avledede verk av programvaren på noen måte som gjør at programvaren blir underlagt vilkår for åpen kildekode. "Vilkår for åpen kildekode" betyr vilkårene i en lisens som krever som en forutsetning for bruk, endring og/eller distribusjon av et verk som gjør at kildekoden eller annet materiale som foretrekkes for endring, gjøres tilgjengelig, og/eller at det gis tillatelse til å opprette avledede verk, og/eller gjengivelse av visse erklæringer eller lisensvilkår i avledede verk eller medfølgende dokumentasjon, og/eller at det gis en royaltyfri åndsverkslisens til noen part.

5. Opphør. Denne avtalen skal være effektiv fra og med installasjon eller første bruk av programvaren, og skal opphøre (i) etter Signify s skjønn på grunn av manglende overholdelse av vilkårene i denne avtalen; eller (ii) hvis gebyr belastet av Signify  for fortsatt bruk ikke betales i rett tid; eller (iii) ved ødeleggelse av alle kopier av programvaren og relaterte materialer som du har fått av Signify  herunder.  Signify s rettigheter og dine forpliktelser skal overleve oppsigelsen av denne avtalen. Du skal enten fjerne eller ugjenkallelig slette programvaren fra enhetene dine og returnere programvaren og eventuelle kopier og dokumentasjon i forbindelse med dette til Signify  på egen bekostning umiddelbart etter opphør av denne avtalen.

6. Oppgraderinger. Signify  kan, etter eget valg, gjøre oppgraderinger av programvaren tilgjengelig ved generell innlegging på en nettside eller på andre måter eller metoder. Slike oppgraderinger kan bli gjort tilgjengelig i henhold til vilkårene i denne avtalen, eller utgivelsen av slike oppgraderinger til deg kan være underlagt godkjenning av en annen avtale. Vi oppfordrer deg til å fortsette å besøke nettstedet regelmessig for å se etter oppdateringer og oppgraderinger, og i tilfelle av obligatoriske oppdateringer anbefales det at du umiddelbart oppdaterer/oppgraderer programvaren.

7. Brukerstøtte. Signify  er ikke forpliktet til å gi teknisk eller annen støtte («Brukerstøtte») for programvaren. Hvis Signify  gir deg brukerstøtte, styres disse av separate vilkår som avtales mellom deg og Signify .

8. Tilbakemelding. Hvis du sender kommentarer, forslag eller annet materiale («Tilbakemelding») til Signify  angående produktet eller programvaren (unntatt eventuelt ulovlig innhold), overfører du herved all eiendomsrett til slik tilbakemelding til Signify , og erkjenner at vi har rett til å bruke og implementere all slik tilbakemelding på en hvilken som helst måte uten begrensning, og uten forpliktelse til konfidensialitet, kreditering eller kompensasjon til deg, eller du samtykker til å gi Signify  en lisens til å bruke slik tilbakemelding uten begrensninger i den grad det foregående kjennes ugyldig. Du godtar også å frasi deg dine moralske rettigheter i slik tilbakemelding.

9. INGEN GARANTI. SIGNIFY , DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DETS LISENSGIVERE LEVERER PROGRAMVAREN OG BRUKERDOKUMENTASJONEN «SOM DEN ER» OG GARANTERER IKKE AT PROGRAMVAREN FUNGERER FEILFRI ELLER UAVBRUTT, ELLER OPPFYLLER DINE KRAV. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR FOR VALG AV PROGRAMVAREN FOR Å OPPNÅ DINE FORVENTEDE RESULTATER, OG FOR INSTALLASJON AV, BRUK AV OG RESULTATER OPPNÅDD VED BRUK AV PROGRAMVAREN. I DEN UTSTREKNING SOM DET TILLATES AV GJELDENDE LOV FRASIER SIGNIFY BELYSNING, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DETS LISENSGIVERE SEG ALLE GARANTIER OG FORHOLD, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV RESULTATER MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN OG DE MEDFØLGENDE MATERIALENE. DET ER INGEN GARANTI MOT LOVBRUDD.

10. ANSVARSBEGRENSNING. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, KAN VI IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER BRUKERVEILEDNINGEN. VI ER UANSETT IKKE ANSVARLIGE FOR BELØP SOM OVERSTIGER AVGIFTENE SOM ER BETALT AV DEG I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN. HVIS BEGRENSNING AV AVHJELP, SKADER ELLER ANSVAR ER FORBUDT ELLER BEGRENSET VED LOV, SKAL SIGNIFY  FORTSATT HA RETT TIL DE MAKSIMALE ANSVARSFRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE SOM LOVEN TILLATER.

11. DIN GARANTI OG SKADESERSTATNING. DU FREMHOLDER OG GARANTERER AT DU OG SLUTTBRUKEREN (HVIS GJELDENDE PÅ VEGNE AV DEN DU INNGIKK DENNE AVTALEN FOR) SKAL BRUKE PROGRAMVAREN I SAMSVAR MED DENNE AVTALEN OG GJELDENDE LOVER. DU FORSTÅR AT PROGRAMVAREN SYNKRONISERER HUE-BELYSNINGEN I HENHOLD TIL INNHOLDET DU SER PÅ SKJERMEN, OG DU OG SLUTTBRUKEREN (HVIS GJELDENDE PÅ VEGNE AV DEN DU INNGIKK DENNE AVTALEN FOR) GARANTERER AT DU HAR LEGITIM RETT TIL Å FÅ TILGANG TIL/SE SLIKT INNHOLD OG BRUKE PROGRAMVAREN TIL Å SYNKRONISERE HUE-BELYSNINGEN I HENHOLD TIL INNHOLDET. DU ER ENIG I AT DU  OG SLUTTBRUKEREN (HVIS GJELDENDE FOR DEG PÅ VEGNE AV DEN DU HAR INNGÅTT DENNE AVTALEN FOR) ER JURIDISK FORPLIKTET TIL FULLT UT Å BESKYTTE, FORSVARE OG HOLDE SKADEFRI SIGNIFY BELYSNING OG DETS LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG AGENTER, OG ANDRE TJENESTELEVERANDØRER SOM LEVERER TJENESTER TIL DEG I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, FRA OG MOT ALLE KRAV, TAP, SKADER OG KOSTNADER (INKLUDERT ADVOKATHONORARER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL BRUK ELLER MISBRUK AV PROGRAMVAREN, ELLER AT DU BRYTER MED NOEN AV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN ELLER GJELDENDE LOVER, REGLER OG FORSKRIFTER. SIGNIFY BELYSNING FORBEHOLDER SEG RETTEN, PÅ DIN REGNING, Å PÅTA SEG DET EKSKLUSIVE FORSVARET OG KONTROLLEN AV ETHVERT KRAV, TILTAK ELLER PROSEDYRE ELLER ANNET FORHOLD SOM DU SKAL SKAFFE TIL ANSVAR FOR SIGNIFY  ELLER NOEN AV DETS LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG AGENTER OG DU SAMTYKKER I Å SAMARBEIDE FULLT UT MED SIGNIFY  PÅ FORESPØRSEL.

12. Varemerker. Visse produkt- og Signify -navnene som brukes i denne avtalen, programvaren og brukerdokumentasjonen kan utgjøre varemerker for Signify , dets lisensgivere eller andre tredjeparter.  Denne lisensen gir deg ikke tillatelse til å bruke slike varemerker.

13. Eksportadministrasjon. Du godtar at du ikke, direkte eller indirekte, skal eksportere eller reeksportere produktet eller programvaren for produktet til land der USAs Export Administration Act eller EUs eller noen EU-medlemslands lover eller regler krever en eksportlisens eller annen godkjenning fra myndigheter, hvis ikke den rette eksportlisensen eller godkjenningen først er innhentet. Ved å laste ned eller installere programvaren, godtar du å overholde denne eksportbestemmelsen.

14. Gjeldende lov. Denne avtalen er underlagt lovgivningen i ditt hjemland uten henvisning til prinsippene for lovvalgsregler.  Enhver tvist mellom deg og Signify  angående denne avtalen skal være underlagt ikke-eksklusiv jurisdiksjon for domstolene i ditt hjemland.

Hvis du er bruker i USA, gjelder følgende avsnitt for deg. I den grad loven tillater, skal denne avtalen tolkes og styres, og partenes forhold skal bestemmes, i samsvar med de materielle lovene i staten New York, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikt. Anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer, og andre lover som styrer anvendelsen av lovene i en annen jurisdiksjon, blir uttrykkelig avvist og er dermed utelukket.

15. Generelt. Denne avtalen inneholder hele avtalen mellom deg og Signify  og erstatter enhver tidligere representasjon, foretak eller annen kommunikasjon eller reklame i forhold til programvaren og brukerdokumentasjonen. Ditt kjøp av et produkt reguleres av salgsvilkårene som fulgte med det aktuelle produktet. I tillegg, uansett hva som helst av det motsatte i dette dokumentet, er du klar over og aksepterer at Signify , etter eget skjønn, kan endre, legge til eller fjerne enhver og alle vilkårene i denne avtalen, enten ved å gjøre slike endringer tilgjengelige på et nettsted eller gi deg varsel om dette, etter Signify s eget skjønn. Ved å fortsette bruken av programvaren, godtar du alle endringer opp til slik bruk. Hvis du ikke godtar en endring, må du umiddelbart slutte å bruke og ha tilgang til programvaren, og denne avtalen skal umiddelbart avsluttes. Hvis noen del av denne avtalen er ugyldig, skal resten av denne avtalen fortsette med full kraft og virkning. Denne avtalen svekker ikke noen lovbestemte garantirettigheter eller andre lovbestemte rettigheter du har som forbruker i ditt hjemland.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke