Vilkår og betingelser for Hue Sync

 1. Tildeling af licens
 2. Ejerskab
 3. Licensbegrænsninger
 4. Open source-software
 5. Ophør
 6. Opgraderinger
 7. Supporttjenester
 8. Feedback
 9. INGEN GARANTI
 10. ANSVARSBEGRÆNSNING
 11. DIN GARANTI OG SKADESLØSHOLDELSE
 12. Varemærker
 13. Eksportadministration
 14. Værneting
 15. Generelt 

SLUTBRUGERLICENSAFTALE VEDRØRENDE BRUGEN AF SOFTWARE

DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VEDRØRENDE BRUGEN AF SOFTWARE ("DENNE AFTALE") ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM DIG (ENTEN EN ENKELTPERSON ELLER EN JURIDISK ENHED) OG SIGNIFY NETHERLANDS B.V., ET HOLLANDSK AKTIESELSKAB med HOVEDKONTOR PÅ ADRESSEN HIGH TECH CAMPUS 48, 5656 AE EINDHOVEN, HOLLAND ("SIGNIFY /VI"). DENNE AFTALE GIVER DIG RET TIL AT BRUGE HUE-SYNKRONISERINGSSOFTWAREN ("SOFTWAREN"), HERUNDER BRUGERDOKUMENTATIONEN I ELEKTRONISK FORM, DER MULIGVIS MEDFØLGER SEPARAT ELLER SAMMEN MED ET PHILIPS HUE-PRODUKT ("PRODUKTET"), ELLER SOM STILLES TIL RÅDIGHED PÅ WWW.PHILIPS-HUE.COM. NÅR DU DOWNLOADER, INSTALLERER ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU, AT DU SKAL OVERHOLDE ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE  HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE DOWNLOADE, INSTALLLERE ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGE SOFTWAREN.

NÅR DU ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, BEKRÆFTER DU SAMTIDIG, AT DU ER BERETTIGET TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE OG VÆRE UNDERLAGT DENNES VILKÅR.

HVIS DU IKKE ER SLUTBRUGEREN, MEN INSTALLERER DENNE SOFTWARE PÅ VEGNE AF SLUTBRUGEREN, STÅR DU INDE FOR OG ERKLÆRER, AT DU ER BERETTIGET TIL AT HANDLE PÅ VEGNE AF SLUTBRUGEREN, OG AT DU ER BERETTIGET TIL AT ACCEPTERE OG FORPLIGTE SLUTBRUGEREN TIL AT OVERHOLDE VILKÅRENE I DENNE AFTALE.

1. Tildeling af licens. Denne aftale tildeler dig en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres eller underlicenseres, til at installere og bruge ét (1) eksemplar af den angivne version af Softwaren i objektkodeformat, som det er anført i brugerdokumentationen, på en enhed eller en pc, alt efter hvad der er relevant. Softwaren er "i brug", når den indlæses i den midlertidige eller permanente hukommelse (dvs. RAM, harddisk osv.) på pc'en eller enheden. Du accepterer udelukkende at bruge Softwaren som angivet af Signify  og at overholde alle øvrige rimelige krav eller begrænsninger, som Signify  kan anmode om eller pålægge, og som er beskrevet nærmere på websiden www.philips-hue.com. Hvis du på noget tidspunkt føler ubehag i forbindelse med brugen af Softwaren på grund af lyssynkroniseringer eller lyskombinationer, skal du stoppe med at bruge Softwaren.

2. Ejerskab. Softwaren er licenseret til dig, men er ikke solgt til dig. Aftalen giver dig kun ret til at bruge Softwaren. Du erhverver ingen rettigheder, hverken udtrykkelige eller implicitte, til Softwaren ud over de rettigheder, der er anført i denne Aftale. Signify  og dens licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, titler, adkomst til og interesse i Softwaren, herunder alle patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder, der er integreret heri. Softwaren er beskyttet af ophavsretlige bestemmelser, internationale traktatbestemmelser og anden lovgivning om immaterielle ejendomsrettigheder. Du må derfor ikke, medmindre det er angivet udtrykkeligt heri, kopiere Softwaren uden forudgående samtykke fra Signify . Det er dog tilladt at tage én (1) kopi af Softwaren til backupformål. Du må ikke kopiere eventuelt materiale i papirform, der leveres sammen med Softwaren, og du må heller ikke udskrive mere end ét (1) eksemplar af eventuel brugerdokumentation, der medfølger i elektronisk form. Du må dog tage én (1) kopi af sådant materiale i papirform til backupformål.

3. Licensbegrænsninger. Medmindre det er udtrykkeligt angivet heri, må hverken du eller tredjepart (a) udleje, lease, underlicensere, sælge, tildele, udlåne eller på anden måde overføre Softwaren eller nogen dele heraf, (b) foretage reverse engineering, dekompilering eller adskillelse af Softwaren, undtagen i det omfang, at gældende lovgivning udtrykkeligt forbyder ovenstående begrænsning, (c) fjerne eller ødelægge nogen form for produktidentifikation, meddelelser om ophavsret eller andre ejermærker eller begrænsninger fra Softwaren, (d) redigere eller tilpasse Softwaren, indsætte Softwaren i et andet program eller oprette afledt arbejde baseret på Softwaren, (e) bruge Softwaren til at overtræde nogen love, bestemmelser eller retskendelser eller til ulovlige eller stødende formål, (f) bruge Softwaren på en måde, der kan skade Signify , dennes serviceudbydere eller andre personer, (g) genudgive, reproducere, distribuere, vise, poste eller sende nogen dele af Softwaren, (h) foretage handlinger med det formål at overføre virusser, orme, fejl, trojanske heste, malware eller andre destruktive elementer eller elementer til deaktivering af produkterne, Softwaren eller andre slutbrugeres enheder til produkterne, Softwaren eller andre slutbrugeres enheder og (i) omgå eller forsøge at manipulere med sikkerheden af eller deaktivere produkterne eller Softwaren eller andre slutbrugeres enheder.  Alle titler, varemærker og underretninger vedrørende ophavsret og begrænsede rettigheder skal reproduceres på dit eget backupeksemplar af Softwaren.

4. Open source-software. (a) Denne Software ledsages muligvis af komponenter, der er underlagt open source-vilkår som anført i dokumentationen, der medfølger en sådan enhed. Sådanne komponenter er udelukkende underlagt deres egne licensbetingelser, og denne Aftale gælder ikke sådanne komponenter. Dine licensrettigheder i henhold til denne Aftale omfatter ikke rettigheder eller licenser til at bruge, distribuere eller oprette afledt arbejde af Softwaren på en sådan måde, at dette ville gøre åben kildekode-betingelser gældende for Softwaren. "Open source-betingelser" er betingelserne for en licens, hvortil der som betingelse for brug, ændring og/eller distribution af et arbejde kræves tilrådighedsstillelse af en kildekode eller andre foretrukne materialer til ændring, og/eller udstedelse af tilladelse til at lave afledt arbejde, og/eller reproduktion af visse meddelelser eller licensbetingelser for afledt arbejde eller medfølgende dokumentation og/eller tildeling af en afgiftsfri immateriel ejendomslicens til en part.

5. Ophør. Denne Aftale træder i kraft ved første installation eller første brug af Softwaren og ophører (i) efter Signify s eget skøn på grund af din manglende opfyldelse af ét eller flere vilkår i denne Aftale, eller (ii) såfremt et af Signify  opkrævet gebyr for fortsat brug ikke betales rettidigt, eller (iii) ved destruktion af alle eksemplarer af Softwaren og det tilhørende materiale af Signify .  Signify s rettigheder og dine forpligtelser er fortsat gældende efter denne Aftales ophør. Du skal enten fjerne eller permanent slette Softwaren fra dine enheder og returnere Softwaren og eventuelle kopier heraf og dokumentationen med relation hertil til Signify  for egen regning straks efter Aftalens ophør.

6. Opgraderinger. Signify  kan efter eget skøn foretage opgraderinger af Softwaren i form af en generel meddelelse på en webside eller på enhver anden måde eller efter enhver anden metode. Sådanne opgraderinger kan gøres tilgængelige i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale, eller udsendelse af sådanne opgraderinger kan gøres betinget af, at du accepterer en anden aftale. Vi opfordrer dig til at besøge websiden regelmæssigt for at tjekke for opdateringer og opgraderinger. I tilfælde af obligatoriske opdateringer anmodes du om straks at opdatere/opgradere din Software.

7. Supporttjenester. Signify  er ikke forpligtet til at yde teknisk support eller andre former for support ("Supporttjenester") for Softwaren. Hvis Signify  tilbyder Supporttjenester, reguleres disse i henhold til separate vilkår, der skal aftales mellem dig og Signify .

8. Feedback. Hvis du sender en kommentar, et forslag eller andet materiale ("Feedback") til Signify  vedrørende produktet eller Softwaren (med undtagelse af ulovligt indhold), overdrager du herved ethvert ejerskab til en sådan feedback til Signify , og du accepterer, at vi er berettiget til at bruge og implementere en sådan feedback på enhver måde uden begrænsning og uden forpligtelse til fortrolighed, attribution eller godtgørelse til dig, eller at give Signify  en licens til brug af en sådan feedback uden begrænsninger i det omfang, ovenstående anses for uvirksomt. Du accepterer også at give afkald på din ideelle rettighed til sådan feedback.

9. INGEN GARANTI. SIGNIFY , DENS ASSOCIEREDE SELSKABER OG DENS LICENSGIVERE LEVERER SOFTWAREN OG BRUGERDOKUMENTATIONEN, SOM DEN ER OG FOREFINDES, OG GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN FUNGERER FEJLFRIT ELLER UDEN AFBRYDELSER, ELLER AT SOFTWAREN LEVER OP TIL DINE KRAV. DU HAR DET FULDE ANSVAR FOR VALG AF SOFTWARE TIL OPNÅELSE AF DE ØNSKEDE RESULTATER, OG DU HAR OGSÅ DET FULDE ANSVAR FOR INSTALLATIONEN AF, BRUGEN AF OG RESULTATERNE FRA BRUGEN AF SOFTWAREN. I DET MAKSIMALE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER SIGNIFY , DENS ASSOCIEREDE SELSKABER OG DENS LICENSGIVERE SIG GARANTIER OG BETINGELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF RESULTATER MED HENSYN TIL SOFTWAREN OG MEDFØLGENDE MATERIALE. DER YDES INGEN GARANTI MOD KRÆNKELSER.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING. VI PÅTAGER OS I DET MAKSIMALE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING INTET ANSVAR FOR SKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF DIN BRUG AF SOFTWAREN ELLER BRUGERDOKUMENTATIONEN. VI PÅTAGER OS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ET ANSVAR FOR BELØB, DER OVERSTIGER DE BETALTE GEBYRER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN. HVIS EN BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER, SKADESERSTATNING ELLER ANSVAR ER FORBUDT ELLER BEGRÆNSET I HENHOLD TIL LOVEN, FORBLIVER SIGNIFY  BERETTIGET TIL DE MAKSIMALE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER I HENHOLD TIL LOVEN.

11. DIN GARANTI OG SKADESLØSHOLDELSE. DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU OG SLUTBRUGEREN (HVIS DET ER RELEVANT PÅ VEGNE AF DEN PERSON, DU HAR INDGÅET AFTALEN FOR) BRUGER SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED AFTALEN OG GÆLDENDE LOVGIVNING. DU FORSTÅR, AT SOFTWAREN SYNKRONISERER HUE-LAMPERNE I HENHOLD TIL DET INDHOLD, DU SER PÅ DIN SKÆRM, OG DU OG SLUTBRUGEREN (HVIS DET ER RELEVANT PÅ VEGNE AF DEN PERSON, DU HAR INDGÅET AFTALEN FOR) GARANTERER, AT I ER BERETTIGEDE TIL AT TILGÅ/SE SÅDANT INDHOLD OG BETJENE SOFTWAREN TIL SYNKRONISERING AF HUE-LAMPER I HENHOLD TIL INDHOLDET. DU ACCEPTERER, AT DU  OG SLUTBRUGEREN (PÅ HVIS VEGNE DU EVT. INDGÅR NÆRVÆRENDE AFTALE) SIKRER OG HOLDER SIGNIFY  OG ALLE KONCERNENS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER SAMT ALLE ØVRIGE TJENESTEYDERE, DER MULIGGØR TJENESTER TIL DIG I FORBINDELSE MED SOFTWAREN, SKADESLØSE FOR KRAV, TAB, SKADESERSTATNING, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER (HERUNDER HONORARER TIL ADVOKATER), SOM OPSTÅR PÅ GRUND AF DIN BRUG ELLER MISBRUG AF SOFTWAREN ELLER PÅ GRUND AF DIN MISLIGHOLDELSE AF BESTEMMELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER AF RELEVANTE LOVE, REGLER OG BESTEMMELSER. SIGNIFY  FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL, IDET DU AFHOLDER SAMTLIGE OMKOSTNINGER, AT PÅTAGE SIG FORSVAR OG STYRING MED ALLE KRAV, HANDLINGER ELLER SØGSMÅL ELLER ALLE ØVRIGE FORHOLD, HVOR DU SKAL BETALE ERSTATNING TIL SIGNIFY  ELLER NOGLE AF KONCERNENS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, DATTERSELSKABER OG AGENTER, OG DU INDVILGER I AT SAMARBEJDE FULDT UD MED SIGNIFY  VED ANMODNING HEROM.

12. Varemærker. Bestemte produktnavne og Signify -betegnelser, der anvendes i nærværende Aftale, i Softwaren og i brugerdokumentationen, kan være varemærker, der tilhører Signify , virksomhedens licensgivere eller andre tredjeparter.  Denne licens giver dig ikke bemyndigelse til at anvende disse varemærker.

13. Eksportadministration. Du godkender, at du hverken direkte eller indirekte vil eksportere eller geneksportere Softwaren til et land, til hvilket United States Export Administration Act eller anden tilsvarende amerikansk, EU- eller EU-medlemslandslovgivning kræver en eksportlicens, eller der kræves anden godkendelse, medmindre du har indhentet den relevante eksportlicens eller -godkendelse. Ved at downloade eller installere Softwaren indvilger du i at overholde disse eksportregler.

14. Værneting. Nærværende Aftale er underlagt lovgivningen i det land, hvor du har din bopæl, uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser heri.  Enhver retstvist mellem dig og Signify , der udspringer af nærværende Aftale, skal afgøres med ikke-eksklusiv domsmyndighed af domstolene i det land, hvor du har din bopæl.

Hvis du har bopæl i USA, gælder følgende afsnit for dig. Nærværende aftale skal i lovens videst mulige omfang fortolkes, udlægges og underlægges, og relationerne parterne imellem skal fastlægges med afsæt i den relevante lovgivning, der gælder for delstaten New York uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser heri. Hermed afvises og ekskluderes udtrykkeligt anvendeligheden af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) samt enhver anden lovgivning, der dikterer anvendelse af lovgivning fra enhver anden lovmyndighed.

15. Generelt. Aftalen indeholder hele aftalen mellem dig og Signify  og afløser alle forudgående præsentationer, forpligtelser eller andre former for kommunikation eller reklame, der vedrører Softwaren og brugerdokumentationen. For dit køb af et produkt er de salgsbetingelser gældende, der vedrører det pågældende produkt. Herudover, og uanset enhver anden modsigende aftale, har du kendskab til og indvilger i, at Signify  efter eget skøn kan ændre, modificere, tilføje eller fjerne enkelte eller alle bestemmelser i denne Aftale ved enten af gøre disse ændringer tilgængelige på en webside eller ved at gøre dig opmærksom på ændringerne efter Signify s eget skøn. Ved fortsat at bruge Softwaren godkender du alle ændringer, der vedrører den pågældende brug. Hvis du ikke kan godkende en ændring, skal du uden ophold ophøre med at bruge og tilgå Softwaren, hvorefter nærværende Aftale øjeblikkeligt ophører. Ved misligholdelse af nogen del af nærværende Aftale, gælder Aftalens øvrige bestemmelser upåvirket heraf. Nærværende Aftale begrænser ikke de lovfæstede garantirettigheder eller andre lovfæstede rettigheder, som du har som forbruger i det land, hvor du har din bopæl.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke