PHILIPS HUE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR CONTENT

1. Deze Philips Hue Gebruiksvoorwaarden voor content ("deze Voorwaarden") gelden voor u als u ons toegang tot en gebruik van content biedt (inclusief, maar niet beperkt tot, op tekst gebaseerde berichten, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, video's, geluid, illustraties, afbeeldingen of andere materialen, waarnaar hierna verwezen wordt met "Content" door:

  •  te reageren met de hashtag #yesHue ("Tag"; of 
  •  met ons te communiceren via sociale media (inclusief, maar niet beperkt tot, LinkedIn, Instagram, Facebook (inclusief Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter en WeChat) (gezamenlijk "SNS"). 

Voor het doel van deze Gebruiksvoorwaarden betekent de term "Ons” Signify Holding B.V. en enige en alle ondernemingen, firma's en wettelijke entiteiten waarvan Signify N.V. op dit moment of later, direct of indirect, in het bezit is van 50% of meer van de nominale waarde van het uitgegeven aandelenkapitaal en/of 50% of meer van het stemrecht bij algemene vergaderingen heeft en/of de macht heeft een meerderheid van de directeuren te benoemen; en/of anderszins hun activiteiten kan aansturen.

2. Door te reageren met de Tag of met Ons te communiceren via SNS, gaat u een overeenkomst met Ons aan waarvoor deze Voorwaarden gelden en geldt het volgende:
(a) u verleent Ons, onze partners en externe dienstverleners ("Associates") een eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie om dergelijke Content te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te verkopen en/of te distribueren en/of op te nemen in enige vorm, medium, materiaal of technologie zonder kennisgeving, vergoeding of andere verplichting aan u;  
(b) u verklaart en garandeert dat:
    b.1. u de auteur en eigenaar van de Content bent en alle rechten hebt om de licentie in clausule 2(a) te verlenen; 
    b.2. u van alle personen die in de Content voorkomen hun toestemming aan Ons hebt verkregen om de Content te gebruiken;
    b.3. de Content geen vertrouwelijke informatie bevat; en 
    b.4. de Content, en het gebruik door Ons van de Content, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden, of anderszins de rechten van derden schendt; en 
(c) u afstand doet van alle "morele rechten" of andere rechten met betrekking tot de toeschrijving van auteurschap of integriteit van materialen met betrekking tot elk item van de Content die u zou kunnen hebben onder enige toepasselijke wetgeving.

3. Door interactie met Ons aan te gaan via een SNS geeft u die derde partij toestemming om informatie over u met Ons te delen en om interactie met u aan te gaan op SNS, bijvoorbeeld door statusupdates te plaatsen, te reageren op opmerkingen en berichten, posts te plaatsen, te 'retweeten' en te 'liken'. Wanneer uw persoonsgegevens door Ons worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met onze Privacyverklaring op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons merk te promoten en te communiceren met geïnteresseerde personen.

4. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord Ons te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van juridische en andere redelijke professionele kosten en uitgaven) geleden of opgelopen door Ons als gevolg van of in verband met een claim tegen Ons door een derde als gevolg van een schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in artikel 2, uw schending van enige wet of de rechten van een derde, of uw indiening van Content die in strijd is met deze Voorwaarden.

5. U stemt ermee in dat u niet zult worden betaald voor het gebruik door Ons van uw Content zoals beschreven in deze Voorwaarden.

6. De intellectuele eigendomsrechten van anderen worden door Ons gerespecteerd en wij zullen niet willens en wetens inhoud plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

7. Deze Voorwaarden kunnen door ons worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. Neem deze Voorwaarden van tijd tot tijd door om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

8. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Ons en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.  Een verklaring van afstand van deze Voorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is en door Ons is ondertekend.  Indien enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of gedeelten daarvan. Deze Voorwaarden en hun handhaving worden beheerst door de wetten van het land van uw woonplaats en eventuele geschillen zullen worden verwezen naar en definitief beslecht door de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land van uw woonplaats, zonder verwijzing naar de beginselen van wetsconflicten daarvan of dergelijke beginselen van een ander rechtsgebied.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid