WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI PHILIPS HUE

1. Niniejsze Warunki korzystania z treści Philips Hue („niniejsze Warunki”) mają zastosowanie w przypadku zapewnienia nam dostępu do treści i korzystania z nich (w tym między innymi wiadomości tekstowych, zdjęć, grafiki, ruchomych obrazów, filmów, dźwięku, ilustracji lub innych materiałów, zwanych dalej „Treść”) w wyniku:

  •  odpowiedzi z hashtagiem #yesHue („Tag”); lub 
  •  interakcji z nami za pośrednictwem dowolnych mediów społecznościowych (w tym między innymi LinkedIn, Instagram, Facebook (w tym Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter i WeChat) (łącznie „MS”). 

Na potrzeby niniejszych Warunków „my” oznacza Signify Holding BV oraz wszelkie spółki, firmy i osoby prawne, w odniesieniu do których obecnie lub w przyszłości Signify NV posiada bezpośrednio lub pośrednio 50% lub więcej wartości nominalnej wyemitowanego kapitału zakładowego lub udział własnościowy i/lub 50% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu i/lub ma prawo do powoływania większości dyrektorów i/lub do kierowania ich działalnością w inny sposób.

2. Odpowiadając za pomocą tagu lub wchodząc w interakcję z nami za pośrednictwem MS, użytkownik zawiera z nami umowę podlegającą niniejszym Warunkom oraz:
(a) udziela nam, naszym partnerom i zewnętrznym usługodawcom („Współpracownicy”) wieczystego, nieodwołalnego, beztantiemowego, ogólnoświatowego, podlegającego podlicencjonowaniu i zbywalnego prawa oraz licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, usuwanie w całości, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, zmienianie, tworzenie dzieł pochodnych, sprzedawanie i/lub rozpowszechnianie takich treści i/lub włączanie takich treści w jakiejkolwiek postaci, nośniku, materiałach lub technologii bez powiadomienia, rekompensaty lub innych zobowiązań wobec użytkownika;  
(b) użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
    b.1. jest autorem i właścicielem treści i posiada wszystkie prawa do udzielenia licencji, o której mowa w punkcie 2 (a); 
    b.2. uzyskał od wszystkich osób pojawiających się w treści zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w treści;
    b.3. treść nie zawiera żadnych informacji poufnych; oraz 
    b.4. treść i korzystanie przez nas z treści nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich ani praw do prywatności ani w żaden inny sposób nie narusza praw osób trzecich; oraz 
(c) użytkownik zrzeka się wszelkich „praw osobistych” lub innych praw związanych z przypisywaniem autorstwa lub integralności materiałów dotyczących każdego elementu treści, które może posiadać na mocy obowiązującego prawa.

3. Współpracując z nami za pośrednictwem MS, użytkownik upoważnia zewnętrznego dostawcę do udostępniania nam informacji o sobie oraz do interakcji za pośrednictwem MS, na przykład publikowania aktualizacji statusu, odpowiadania na komentarze i wiadomości, publikowania, „retweetowania” i „polubienia” postów. Jeśli dane osobowe użytkownika są przez nas przetwarzane, odbywa się to zgodnie z naszymi Zasadami poufności na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu naszej marki i komunikowaniu się z zainteresowanymi osobami.

4. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, szkodami i stratami (w tym wszystkimi prawnymi i innymi uzasadnionymi kosztami i wydatkami związanymi z działalnością) poniesionymi przez nas w wyniku lub w związku z jakimkolwiek roszczeniem wysuniętym przeciwko nam przez osobę trzecią, wynikającym z naruszenia oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w punkcie 2, naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej lub przesłania przez użytkownika treści, które naruszają niniejsze warunki.

5. Użytkownik zgadza się, że nie otrzyma zapłaty za korzystanie przez nas z jego treści zgodnie z opisem w niniejszych warunkach.

6. Szanujemy prawa własności intelektualnej stron trzecich i nie będziemy świadomie publikować jakichkolwiek treści naruszających prawa własności intelektualnej stron trzecich.

7. Niniejsze warunki mogą być przez nas zmienione bez powiadomienia. Prosimy od czasu do czasu przeglądać niniejsze warunki, aby upewnić się, że zna się najnowszą wersję.

8. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami a użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszych warunków. Każda rezygnacja z niniejszych warunków będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie sporządzona na piśmie i przez nas podpisana. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną przez sąd właściwej jurysdykcji, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień lub części. Niniejsze warunki i ich egzekwowanie podlegają prawu kraju zamieszkania użytkownika, a wszelkie spory będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane przez wyłączną jurysdykcję sądów kraju zamieszkania użytkownika, bez odniesienia do zasady kolizji norm prawnych dowolnej innej jurysdykcji.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności