Warunki użytkowania aplikacji Philips Hue Sync TV

W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY ZAPISALI SIĘ NA MIESIĘCZNY PLAN PŁATNOŚCI, NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SEKCJA 2.m ZAWIERA NASTĘPUJĄCĄ KLAUZULĘ DOTYCZĄCĄ AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA: O ILE NIE OTRZYMAMY PRZED KOŃCEM BIEŻĄCEGO OKRESU MIESIĘCZNEGO ABONAMENTU POWIADOMIENIA O TYM, ŻE NIE CHCESZ KONTYNUOWAĆ SWOJEGO ABONAMENTU, PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE TWÓJ MIESIĘCZNY PLAN PŁATNOŚCI BĘDZIE AUTOMATYCZNIE ODNOWIONY I UPOWAŻNIASZ NAS DO POBIERANIA ZA KAŻDY MIESIĘCZNY OKRES SUBSKRYPCJI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT SUBSKRYPCYJNYCH PRZY UŻYCIU METODY PŁATNOŚCI PODANEJ PRZEZ APLIKACJE SAMSUNG.

1. Zakres niniejszego dokumentu i nasze relacje.

a. Wiemy, że perspektywa rezygnacji z zapoznania się z niniejszymi Warunkami użytkowania aplikacji Philips Hue Sync TV („Warunki”) jest kusząca, ale Użytkownik powinien się z nimi zapoznać, aby dowiedzieć się, czego może oczekiwać od nas, a także czego my będziemy wymagać od Użytkownika.

b. Umowa między nami: Z chwilą gdy Użytkownik zamawia i płaci za aplikację Philips Hue Sync TV („Aplikacja”) za pośrednictwem sklepu Samsung Apps oraz po zaakceptowaniu niniejszych Warunków, między Użytkownikiem i nami zostaje zawarta ważna, wiążąca i wykonalna umowa podlegająca niniejszym Warunkom („Umowa”). Używając określeń „my”, „nas”, „nasz” lub „Signify”, mamy na myśli spółkę Signify Netherlands B.V. zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Gospodarczej pod numerem 17061150, z numerem VAT NL009076992B01 i siedzibą pod adresem High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandia.

c. Wymagania dotyczące wieku: Użytkownik potwierdza, że osiągnął już wiek uprawniający do zawarcia Umowy.

d. Kwestie uregulowane w niniejszym dokumencie: W Umowie uregulowano kwestie dostępu do Aplikacji i korzystania z niej przez Użytkownika.

e. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie: Kwestie zakupu przez Użytkownika produktów oświetleniowych Philips Hue („Produkty Philips Hue”), dostępu do oprogramowania wbudowanego w Produkty Philips Hue Użytkownika oraz użytkowania tego oprogramowania i/lub dostępu Użytkownika do naszej aplikacji Philips Hue i jej wykorzystywania do sterowania Produktami Philips Hue Użytkownika stanowią przedmiot odrębnych umów (w tym warunków sprzedaży obowiązujących w chwili zakupu przez Użytkownika Produktów Philips Hue oraz Warunków użytkowania Philips Hue) i nie są poprawiane ani modyfikowane w niniejszym dokumencie.

f. Prawo do odstąpienia: Masz prawo odstąpić od Umowy w terminie czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po czternastu (14) dniach od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, przejdź do „Informacje o tej aplikacji” w menu ustawień Aplikacji i naciśnij „Poproś o zwrot pieniędzy”, a Twoja prośba zostanie niezwłocznie rozpatrzona. Jeśli jesteś konsumentem mającym siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), możesz również poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego nam pocztą (Signify Holandia B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandia, FAO: Dział Prawny); lub w wiadomości e-mail (support.hue.syncapp@signify.com); lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online (kliknij ten link: https://www.philips-hue.com/support#contact). Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w Załączniku I do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za Aplikację, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu środków dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użyto, chyba że wyraźnie poinformujesz nas o innym rozwiązaniu; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z takim zwrotem. Dla jasności, jeśli zarejestrujesz się w miesięcznym planie płatności (zgodnie z definicją poniżej), możesz skorzystać z prawa do wycofania się tylko podczas początkowej subskrypcji, a nie podczas automatycznego odnawiania.

2. Funkcjonalność i warunki użytkowania.

a. Funkcjonalność Aplikacji: Funkcje Aplikacji oraz specyficzne wymagania mające podstawowe znaczenie dla jej użytkowania są opisane w Samsung Apps (patrz punkt „Więcej informacji”) („Opis Aplikacji”).

b. Specyficzne urządzenie Samsung:

 • Aplikacji można używać wyłącznie na kompatybilnym urządzeniu firmy Samsung („Urządzenie Samsung”), które należy zakupić i obsługiwać oddzielnie.
  (i) W przypadku Planu płatności jednorazowych (zgodnie z definicją poniżej) Aplikację można pobrać tylko raz na jedno Urządzenie Samsung i nie ma możliwości przeniesienia Aplikacji po pobraniu na inne Urządzenie Samsung. Rozumiesz i zgadzasz się, że Aplikacja będzie działać wyłącznie z Urządzeniem Samsung, na które została pierwotnie pobrana. Jedna subskrypcja Aplikacji uprawnia do korzystania wyłącznie na jednym Urządzeniu Samsung.
  (ii) W przypadku miesięcznego planu płatności Aplikację można pobrać na ograniczoną liczbę Urządzeń Samsung, jak wskazano przez nas w Opisie aplikacji, który może podlegać okresowym zmianom. Musisz powiązać te same konta użytkowników Samsung i Philips Hue z każdym urządzeniem Samsung, na które zostanie pobrana aplikacja. Jednoczesne korzystanie z Aplikacji na wielu Urządzeniach Samsung może podlegać dodatkowym wymogom, w tym połączeniu każdego Urządzenia Samsung z mostkiem Philips Hue bridge.
 • Jeżeli nie masz już uprawnień do korzystania z takiego Urządzenia Samsung (np. w związku ze sprzedażą Urządzenia Samsung), masz obowiązek natychmiastowego usunięcia Aplikacji i nie będziesz mógł już korzystać z Aplikacji (z wyjątkiem miesięcznego planu płatności, na innym urządzenie Samsung).
 • Signify nie ponosi odpowiedzialności za Urządzenie Samsung ani za żadne działanie (lub brak działania) firmy Samsung, jej usługodawców lub jakiegokolwiek innego podmiotu zewnętrznego za pośrednictwem Urządzenia Samsung (włączając w to wszelkie przyszłe aktualizacje Urządzenia Samsung), które spowoduje, że Aplikacja nie będzie działać zgodnie z Opisem Aplikacji.
 • Signify nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie Użytkownikowi konta użytkownika Samsung.
 • Signify nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie Aplikacji na Urządzeniu Samsung Użytkownika i/lub za odmówienie przez firmę Samsung wdrożenia Aplikacji na Urządzeniu Samsung Użytkownika.

c. Dostawa: Z chwilą zakupienia Aplikacji w sklepie Samsung Apps Aplikacja jest (automatycznie) pobierana na Urządzenie Samsung Użytkownika.

d. Synchronizacja i obsługa:

 • Użytkownik ma obowiązek: (i) zsynchronizować Aplikację zgodnie z wytycznymi dostarczonymi Użytkownikowi przez Signify; (ii) uzyskać wszystkie wymagane elementy wskazane przez Signify w Opisie Aplikacji; (iii) przetestować Aplikację po zainstalowaniu; oraz (iv) spełniać wymagania określone w Opisie Aplikacji.
 • Signify niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność Signify za dopełnienie obowiązków Użytkownika związanych z synchronizacją Aplikacji oraz z uzyskaniem wymaganych elementów i spełnianiem przez Użytkownika wymagań określonych w Opisie Aplikacji.

e. Zgoda na korzystanie z aplikacji: Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie Umowy, udzielamy Ci ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego prawa do korzystania z Aplikacji wyłącznie na Urządzeniu Samsung, zgodnie z jego przeznaczeniem („Prawo do użytkowania”). O ile nie zostanie wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas zgodnie z niniejszymi Warunkami, niniejsze Prawo do użytkowania pozostanie w mocy („Okres prawa do użytkowania”):

 • na czas trwania subskrypcji i wszelkich jej odnowień, jeśli zarejestrujesz się w Miesięcznym Planie Płatności lub;
 • przez okres pięciu (5) lat, jeśli zakupisz Plan płatności jednorazowych, chyba że Signify (według własnego uznania) będzie w dalszym ciągu wspierać Aplikację w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa, jakości i interoperacyjności zgodnie z dodatkowym okresem określonym w art. naszej polityki dotyczącej zakończenia wsparcia, o której mowa poniżej w sekcji 2.g. Użytkownik zgadza się, że nie będzie rozpowszechniać ani przenosić Aplikacji ani swojego Prawa do użytkowania na inne Urządzenie Samsung.

Aplikacja i jej zawartość podlegają licencji, a nie sprzedaży ani przeniesieniu na Ciebie, a my i nasi licencjodawcy zachowujemy własność wszystkich kopii Aplikacji i jej zawartości nawet po instalacji na Twoim Urządzeniu Samsung. Dozwolone sposoby korzystania z aplikacji nie obejmują prawa do bezpośredniego lub pośredniego przesyłania, nadawania, redystrybucji, przekazywania lub dostarczania Aplikacji lub jakiejkolwiek części danych, informacji lub obrazów tworzących Aplikację jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi, w jakimkolwiek formacie (w tym, ale nie ograniczając się do kadrowania, głębokiego linkowania lub osadzania) w jakikolwiek sposób.

f. Rejestracja kont użytkownika:

 • Aby móc korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi posiadać konto użytkownika Samsung i konto użytkownika Philips Hue.
 • Zamawianie, fakturowanie i płatności dotyczące Aplikacji odbywają się za pośrednictwem funkcji Samsung Checkout.

g. Aktualizacje do Aplikacji:

 • Signify może aktualizować Aplikację poprzez dostarczanie (i) aktualizacji zapewniających bezpieczeństwo i kompatybilność, w tym aktualizacji umożliwiających współpracę Aplikacji z aktualizacjami do oprogramowania układowego zainstalowanymi na Urządzeniu Samsung; (ii) zmian w projekcie i interfejsie użytkownika Aplikacji, w tym zmian zapewniających lepszą nawigację oraz wynikających ze zmian w wytycznych dotyczących prezentowania marki; (iii) poprawek usuwających błędy i źródła awarii i/lub (iv) dodatkowych funkcji. Wszystkie te aktualizacje są określane mianem „Aktualizacji”. Signify udostępnia Aktualizacje i wymaga ich wdrożenia, dbając o to, aby wszyscy użytkownicy Aplikacji korzystali z jej najnowszej wersji, co pozwala ograniczyć luki w zabezpieczeniach systemu, zapewnić ciągłą kompatybilność z aktualizacjami oprogramowania układowego telewizora oraz zapewnić użytkownikom jak najnowocześniejsze efekty i jak najlepsze wrażenia.
 • Jeśli Aktualizacja wywiera znaczny negatywny wpływ na użytkowanie Aplikacji lub dostęp do niej, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy i Signify zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część już zapłaconej kwoty (wyliczoną dla pozostałej części Okresu Prawa do użytkowania).
 • Aplikacja podlega Zasadom Zakończenia udzielania wsparcia Signify (udostępnionym Użytkownikowi oddzielnie w witrynie internetowej Signify zlokalizowanej pod adresem www.philips-hue.com/endofsupportpolicy).
 • Aktualizacje mogą być wprowadzane automatycznie bez dodatkowego powiadomienia lub bez uzyskania dodatkowej zgody ze strony Użytkownika; dotyczy to m.in. Aktualizacji eliminujących znaczne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Użytkownik wyraża zgodę na takie automatyczne Aktualizacje, przy założeniu że jeśli Użytkownik nie życzy sobie automatycznego instalowania takich Aktualizacji, może wskazać to w ustawieniach Samsung Apps (w ramach menu na ekranie głównym telewizora). Signify może też poprosić Użytkownika o samodzielne zainstalowanie Aktualizacji i Użytkownik jest wtedy do tego zobowiązany, aby zapewnić aktualność Aplikacji.
 • Zaniechanie przez Użytkownika instalacji jakichkolwiek Aktualizacji (w rozsądnym czasie po poproszeniu o ich zainstalowanie) może narazić Użytkownika na ryzyka (takie jak zagrożenia dla bezpieczeństwa) i/lub wpłynąć na funkcjonalność Aplikacji, a także na naszą zdolność do udostępniania Użytkownikowi funkcji Aplikacji. Signify nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty, szkody, ryzyka (zagrożenia dla bezpieczeństwa lub inne) wynikłe z zaniechania przez Użytkownika instalacji odpowiedniej Aktualizacji ani za wynikający z tego brak funkcji czy wydajności.

h. Postępowanie Użytkownika: Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie można jej użytkować w sposób naruszający wyraźnie zastrzeżone prawa Signify, prawa dostawców i licencjodawców Signify, a także prawa podmiotów zewnętrznych. Użytkownik zgadza się użytkować Aplikację w sposób zgodny z Umową. Użytkownik powinien przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji, w tym przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji, ochrony prywatności i praw własności intelektualnej.

Użytkowanie w powiązaniu z treściami wideo i/lub audio: Należy pamiętać, że użytkowanie Aplikacji w powiązaniu z pewnymi specyficznymi treściami wideo i/lub audio może powodować generowanie określonych kombinacji oświetlenia prowadzących do dyskomfortu lub wywołujących ataki epilepsji. W takim przypadku należy zaprzestać synchronizowania Aplikacji z tego rodzaju treściami.

j. Jeśli coś poszło nie tak:

 • Signify będzie dokładać starań, aby użytkowanie Aplikacji przebiegało w maksymalnym możliwym zakresie bez przerw, w ramach jej możliwości technicznych i operacyjnych, nie możemy jednak obiecać całkowitego braku przerw w użytkowaniu. W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo Aplikacja jest udostępniana „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”; w maksymalnym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy SIGNIFY ODRZUCA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU i BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH, A TAKŻE WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z ZASAD POSTĘPOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. Signify nie udziela żadnych gwarancji, że Aplikacja będzie spełniać wymagania Użytkownika lub będzie dostępna bez przerw, w sposób bezpieczny i bez błędów. Signify nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakości jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych przez Aplikację. Signify nie gwarantuje też i niniejszym odrzuca wszelką odpowiedzialność z tytułu dorozumianej gwarancji, że Aplikacja będzie działać bezbłędnie i w sposób nieprzerwany. W działaniu Aplikacji mogą występować okresowe przerwy wynikające z trudności technicznych, konserwacji, testowania lub Aktualizacji.
 • Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przepisy konsumenckie EOG zapewniają Użytkownikowi prawną gwarancję obejmującą gwarancję zgodności działania Aplikacji z wymaganiami. Na mocy tej gwarancji Signify podejmie działania mające na celu wyeliminowanie wszelkich przypadków braku takiej zgodności wykrytych przez Użytkownika w trakcie Okresu Prawa do użytkowania.
 • Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek problemy z funkcjonalnością Aplikacji, powinien skontaktować się z Signify za pośrednictwem naszych kanałów do obsługi konsumentów (na stronie, do której prowadzi poniższy link, można znaleźć nasze dane kontaktowe właściwe dla lokalizacji Użytkownika: https://www.philips-hue.com/support#contact). Signify dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić usterkę zgłoszoną przez Użytkownika zgodnie z naszą standardową procedurą, która obejmuje: (i) zgromadzenie zgłoszeń o podobnych incydentach pochodzących z różnych źródeł; (ii) dokonanie oceny wpływu z wykorzystaniem narzędzi do oceny, aby określić priorytet incydentu; oraz (iii) zdefiniowanie i wdrożenie rozwiązania stosownego w przypadku danego priorytetu — może to być rozwiązanie tymczasowe (np. szybka poprawka lub sposób obejścia problemu) lub przyszła (krótko- lub długoterminowa) Aktualizacja („Proces pomocy technicznej”).
 • Jeśli w ramach Okresu Prawa do użytkowania Signify nie jest w stanie naprawić usterki zgodnie ze standardami naszego Procesu pomocy technicznej i jeśli ta usterka leży bezpośrednio i wyłącznie po stronie Aplikacji, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy i Signify zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część kwoty zapłaconej za okres, w którym Użytkownik nie mógł korzystać z określonej funkcji (wyliczoną w relacji do całego Okresu Prawa do użytkowania).

k. Komunikacja związana z usługami: Czasami wysyłamy Ci ogłoszenia i inne informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej lub Aplikacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Aplikacji lub niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta.

l. Opinie: Oczekujemy na opinie na temat Aplikacji. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoją opinię, będziemy ją mogli wykorzystać bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

m. Plany płatności; Ceny i rozliczenia:  

 • Możesz korzystać z naszej aplikacji, kupując jeden z następujących planów płatności:
  (i) jednorazowy plan płatności umożliwiający dostęp i korzystanie z Aplikacji przez Okres prawa do korzystania, o którym mowa w ust. 2.e., drugi punkt („Plan płatności jednorazowych”) lub
  (ii) miesięczny plan subskrypcji, który będzie obowiązywać do momentu anulowania subskrypcji („Miesięczny Plan Płatności”). Opłata zostanie naliczona pierwszego dnia każdego kolejnego miesięcznego okresu subskrypcji. JEŚLI NIE POWIADOMISZ NAS PRZED KOŃCEM OBECNEGO OKRESU MIESIĘCZNEJ SUBSKRYPCJI ŻE NIE CHCESZ KONTYNUOWAĆ SWOJEJ SUBSKRYPCJI, TO TYM SAMYM PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE TWÓJ MIESIĘCZNY PLAN PŁATNOŚCI BĘDZIE AUTOMATYCZNIE ODNOWIONY I UPOWAŻNIASZ NAS DO POBIERANIA OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT SUBSKRYPCYJNYCH ZA KAŻDY MIESIĘCZNY OKRES SUBSKRYPCJI, ZGODNIE Z METODĄ PŁATNOŚCI PODANEJ W APLIKACJI SAMSUNG.
 • Wszystkie ceny, rabaty i promocje publikowane przez nas mogą ulec zmianie bez powiadomienia (inne niż poniższe, mające zastosowanie do miesięcznego planu płatności).  Ceny podane są w walucie lokalnej. Cena pobierana za Aplikację będzie ceną obowiązującą w momencie złożenia zamówienia i zostanie uwzględniona na fakturze.
 • Zmiany w obowiązujących opłatach w ramach Planu płatności jednorazowych będą miały zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych po zmianie cen. W przypadku zmiany obowiązujących opłat w ramach Miesięcznego Planu Płatności, w zależności od przypadku, od czasu do czasu powiadomimy Cię o zmianie opłaty i dacie jej wejścia w życie co najmniej trzydzieści (30) dni przed wejściem takiej zmiany w życie. Możesz odrzucić zmianę w ciągu trzydziestu (30) dni od powiadomienia, anulując subskrypcję bez dodatkowych kosztów. Anulowanie wejdzie w życie z końcem bieżącego miesięcznego okresu subskrypcji, po czym Twój Miesięczny Plan Płatności nie zostanie odnowiony. Jeśli nie odrzucisz zmiany opłaty przed jej wejściem w życie poprzez anulowanie subskrypcji, zostanie to uznane za zgodę na nią, a zmiana opłaty wejdzie w życie z datą podaną w naszym powiadomieniu, ale zostanie pobrana w momencie, gdy należy uiścić kolejną opłatę abonamentową.
 • W przypadku mieszkańców Unii Europejskiej podatek VAT jest uwzględniony w cenie Aplikacji podanej w cenniku. Ceny mogą jednak nie zawierać innych obowiązujących podatków lub ceł lokalnych, takich jak stanowy podatek od sprzedaży obowiązujący mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Wszystkie takie podatki i opłaty zostaną dodane do całkowitej kwoty do zapłaty przed zakupem i podane w naszej wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Jeśli płatność jest regulowana kartą kredytową, łączna kwota za całe zamówienie Użytkownika zostanie uwidoczniona w podsumowaniu transakcji w walucie lokalnej Użytkownika.
 • Użytkownik dokonuje zakupu bezpośrednio w sklepie Samsung Apps i po dokonaniu płatności uzyskuje Prawo do użytkowania Aplikacji zgodnie z Umową. We wszystkich kwestiach związanych z płatnościami należy skontaktować się z Signify za pośrednictwem naszych kanałów do obsługi konsumentów (na stronie, do której prowadzi poniższy link, można znaleźć nasze dane kontaktowe właściwe dla lokalizacji Użytkownika: https://www.philips-hue.com/support#contact).
 • Przetwarzanie płatności (w tym przetwarzanie danych karty, wymiana waluty, weryfikacja tożsamości, analiza pod kątem możliwości popełnienia oszustwa oraz kwestie zgodności z przepisami) jest wykonywane przez dział sprzedaży telewizorów (TV Seller Office) sklepu Samsung Apps. Otrzymujemy od firmy Samsung i przetwarzamy zgodnie z naszymi Zasadami poufności następujące dane: identyfikator faktury, identyfikator Aplikacji, nazwa Aplikacji, identyfikator produktu, nazwa produktu, adres e-mail (identyfikator konta Samsung), identyfikator użytkownika (UID) nabywcy, identyfikator zamówienia klienta, kod pocztowy, waluta, kwota, metoda płatności, typ transakcji, status produktu, status transakcji, data zamówienia, data zwrotu pieniędzy, kwota karty upominkowej i kwota kuponu.
 • W przypadku nieotrzymania płatności za pośrednictwem aplikacji Samsung Apps zastrzegamy sobie prawo do anulowania miesięcznego planu płatności.
 • Możesz anulować swój miesięczny plan płatności w dowolnym momencie. Anulowanie zacznie obowiązywać z końcem bieżącego miesięcznego okresu subskrypcji, a w międzyczasie będziesz mógł nadal korzystać z aplikacji.
3. Informacje Użytkownika i środki bezpieczeństwa.

a. Dane przesyłane przez Użytkownika i Dane dotyczące Aplikacji: Aplikacja pozwala Użytkownikowi na różne sposoby przechowywać lub w inny sposób dostarczać informacje Aplikacji lub za jej pośrednictwem — określamy takie informacje mianem „Danych przesyłanych przez Użytkownika”. Jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępniać nam Dane przesyłane przez Użytkownika, powinien upewnić się, że posiada niezbędne uprawnienia do przesyłania takich danych, w tym uprawnienia określone poniżej, i że jest to zgodne z prawem. Ponadto Aplikacja będzie nam dostarczać informacji na temat korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, różnych urządzeń, usług zewnętrznych oraz innych aplikacji, które Użytkownik łączy z Aplikacją, często w zautomatyzowany sposób — takie informacje określamy mianem „Danych dotyczących Aplikacji”. Dane przesyłane przez Użytkownika i Dane dotyczące Aplikacji pozostają własnością Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa do swoich Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących Aplikacji.

b. Zezwolenie na korzystanie z Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących Aplikacji: Na mocy praw do ochrony prywatności określonych w punkcie 5 poniżej, poprzez korzystanie z Aplikacji Użytkownik udziela nam (i jak tego wymaga Signify, firmie Samsung oraz naszym licencjobiorcom, usługodawcom i kontrahentom) ogólnoświatowej i wolnej od opłat licencji, która pozwala nam na:

 • hostowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, komunikowanie i wykorzystywanie Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących Aplikacji — pozwalając na przykład nam, firmie Samsung oraz naszym odnośnym licencjobiorcom, usługodawcom i kontrahentom zapisywać te dane w naszych odnośnych systemach i je udostępniać; oraz na
 • udzielanie dostępu do Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących Aplikacji nam, a także — jak tego wymaga Signify — firmie Samsung oraz naszym licencjobiorcom, usługodawcom i kontrahentom — do Urządzenia Samsung Użytkownika (jak wspomniano poniżej w punkcie 4)

w celu:

 • obsługi i udoskonalania Aplikacji (z tworzeniem Aktualizacji włącznie);
 • opracowywania nowych technologii i usług na nasze potrzeby; oraz
 • w innych celach opisanych w naszej obowiązującej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.philips-hue.com/privacy („Polityka poufności”).

c. Środki bezpieczeństwa: Staramy się wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieupoważnione podmioty zewnętrzne nie zdołają nigdy pokonać naszych zabezpieczeń. Więcej informacji na temat odpowiedzialnego ujawniania informacji przez Signify można znaleźć na naszej stronie poświęconej kwestii skoordynowanego ujawniania luk w zabezpieczeniach dostępnej pod adresem https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Dostęp do urządzenia Samsung.

Aplikacja pozwala Produktom Philips Hue na interakcje z Aplikacją i z Urządzeniem Samsung, na którym Aplikacja jest zainstalowana. Aby umożliwić te interakcje, Signify i/lub usługodawcy Signify mogą być zmuszeni do wymiany Danych przesyłanych przez Użytkownika i Danych dotyczących Aplikacji z firmą Samsung i/lub z jej usługodawcami. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje interakcje z Urządzeniem Samsung i za jego użytkowanie, a Signify nie ponosi odpowiedzialności za Urządzenie Samsung. W przypadkach innych niż określono w Zasadach Zakończenia udzielania wsparcia Signify nie gwarantuje, że Urządzenie Samsung będzie kompatybilne z Aplikacją. Użytkownik udziela nam i naszym usługodawcom prawa do zezwolenia Aplikacji na korzystanie z procesora, przepustowości i pamięci masowej Urządzenia Samsung Użytkownika, aby umożliwić działanie Aplikacji. W celu zapewnienia synchronizacji świateł Aplikacja uzyskuje dostęp do danych związanych z kolorowymi punktami na ekranie, aby zapewnić efektowne, odpowiednio zsynchronizowane oświetlenie. W kwestii kompatybilności, Aplikacja uzyskuje dostęp do wersji oprogramowania układowego Urządzenia Samsung Użytkownika, aby upewnić się, czy model telewizora i wersja oprogramowania układowego są kompatybilne, co warunkuje prawidłową obsługę Aplikacji.

5. Ochrona prywatności Użytkownika.

a. Dane osobowe: Prywatność Użytkownika jest ważna dla Signify. W odniesieniu do użytkowania Aplikacji mają zastosowanie nasze Zasady poufności dostępne pod adresem https://www.philips-hue.com/privacy. Użytkownik powinien zapoznać się z tym dokumentem, gdyż zamieszczono w nim między innymi opis rodzajów danych osobowych gromadzonych przez nas od Użytkownika, możliwych sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, a także praw Użytkownika do zachowania prywatności.

b. Pliki cookie: W niektórych sytuacjach Signify może wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie śledzenia. Użytkownik powinien zapoznać się z naszymi Informacjami o plikach cookie, które są dostępne pod adresem https://www.philips-hue.com/cookie-notice. Zamieszczono tam więcej informacji na temat tej technologii oraz celów, do jakich możemy ją wykorzystywać.

6. Czas trwania, zawieszenie i wypowiedzenie Prawa do użytkowania udzielonego Użytkownikowi.

a. Czas trwania: Umowa obowiązuje przez Okres Prawa do Używania, chyba że Twoje Prawo do Używania zostanie wcześniej zakończone lub przedłużone zgodnie z niniejszymi Warunkami.

b. Tymczasowe zawieszenie: Możemy okresowo zawiesić udzielone Użytkownikowi Prawo do użytkowania, bez powiadamiania Użytkownika, ze względów bezpieczeństwa, z powodu awarii systemów, ich konserwacji lub naprawy bądź innych okoliczności.

c. Wypowiedzenie lub zawieszenie Prawa do użytkowania: Zawsze możesz w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania Twojego Prawa do użytkowania i Umowy, jeśli wydarzy się którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób naruszający niniejszą Umowę;
 • zaprzestaniemy lub zawiesimy (tymczasowo lub na stałe) którykolwiek z naszych planów subskrypcji (z wyjątkiem Planu płatności jednorazowej, który będzie podlegał naszym Zasadom zakończenia wsparcia);
 • wymaga się od nas takich działań w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania nakazu sądowego; lub
 • jeśli postępowanie Użytkownika działa na szkodę lub nakłada odpowiedzialność na jakiegoś użytkownika, podmiot zewnętrzny lub Signify.

d. Konsekwencje rozwiązania: Po rozwiązaniu Umowy Twoje Prawo do korzystania wygasa natychmiast (bez uszczerbku dla Twojego prawa do anulowania Miesięcznego planu płatności ze skutkiem na koniec miesięcznego okresu abonamentowego). Postanowienia Umowy, które ze swej natury będą obowiązywać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, pozostaną w mocy.

7. Nasze treści i oprogramowanie.

a. Prawa własności intelektualnej: Chociaż Signify udziela Użytkownikowi zezwolenia na użytkowanie Aplikacji, zachowujemy (jak również nasi dostawcy i licencjodawcy zachowują) wszelkie prawa własności intelektualnej, które mamy (i które nasi dostawcy i licencjodawcy mają) do Aplikacji. Wszystkie znaki towarowe i usługowe, nazwy handlowe, znaki logo i nazwy domen Philips Hue oraz wszelkie inne cechy marki Philips Hue („Cechy marki”) stanowią wyłączną własność Signify lub naszych licencjodawców. Niniejsze Warunki nie oznaczają udzielenia Użytkownikowi jakichkolwiek praw do korzystania z jakichkolwiek Cech marki, zarówno do użytku komercyjnego, jak i niekomercyjnego.

b. Nasze treści: Aplikacja zawiera treści, które są własnością Signify. Użytkownik może korzystać z naszych treści zgodnie z niniejszymi Warunkami, ale Signify zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, które ma do swoich treści. Użytkownik nie może usuwać, przesłaniać ani zmieniać żadnych naszych oznaczeń marki, znaków logo ani informacji prawnych.

c. Działania, których nie może podejmować Użytkownik: Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, dystrybuować, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Aplikacji. Użytkownik nie może również odtwarzać kodu źródłowego ani próbować wyodrębniać żadnych fragmentów naszego kodu źródłowego, chyba że obowiązujące prawo na to pozwala.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności.

UMOWA JEST ZAWIERANA NA KORZYŚĆ UŻYTKOWNIKA. DLATEGO, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED (I) WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, DZIAŁANIAMI, PROCESAMI I WSZELKIMI INNYMI DZIAŁANIAMI PRAWNYMI PODJĘTYMI WOBEC NAS PRZEZ JAKIKOLWIEK PODMIOT ZEWNĘTRZNY, A WYNIKAJĄCYMI Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO APLIKACJI LUB KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z APLIKACJI BĄDŹ ZWIĄZANYMI Z TYM DOSTĘPEM LUB KORZYSTANIEM Z APLIKACJI Z NARUSZENIEM PRAWA DO UŻYTKOWANIA LUB UMOWY („DZIAŁANIE PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO”); ORAZ (II) WSZELKIMI POWIĄZANYMI STRATAMI, SZKODAMI, UGODAMI I ORZECZENIAMI (W TYM PRZED KOSZTAMI OBSŁUGI PRAWNEJ ORAZ KOSZTAMI PONIESIONYMI PRZEZ LUB NAŁOŻONYMI NA SIGNIFY, SAMSUNG I/LUB NASZYCH USŁUGODAWCÓW, A ZWIĄZANYMI Z LUB WYNIKŁYMI Z JAKIEGOKOLWIEK TAKIEGO DZIAŁANIA PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO („STRATY SPOWODOWANE PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY”), NAWET JEŚLI TAKIE DZIAŁANIE PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO I STRATY SPOWODOWANE PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY WYNIKAJĄ Z NASZEGO ZANIEDBANIA DOWOLNEGO TYPU I DOWOLNEJ SKALI, NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI LUB WARUNKU, PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEPRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB INNEGO BŁĘDU. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE MOŻE BYĆ INTERPRETOWANE W TAKI SPOSÓB, ABY WYMAGAŁO ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, CO SPRAWIŁOBY, ŻE TEN PUNKT STAŁBY SIĘ, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NIEWAŻNY I/LUB NIEWYKONALNY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. TEN OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ŻADNYCH NASZYCH UMYŚLNYCH, BEZMYŚLNYCH, CELOWYCH LUB NIEROZWAŻNYCH NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ, A TAKŻE NASZYCH RAŻĄCYCH ZANIEDBAŃ W TYCH STANACH/PROWINCJACH/KRAJACH, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU RAŻĄCYCH ZANIEDBAŃ. „PODMIOT ZEWNĘTRZNY” JEST DEFINIOWANY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JAKO DOWOLNA OSOBA LUB DOWOLNY PODMIOT, KTÓRE NIE SĄ STRONĄ UMOWY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSPÓŁMAŁŻONEK, CZŁONEK RODZINY, GOŚĆ, NAJEMCA, PRACOWNIK LUB FIRMA UBEZPIECZENIOWA.

9. Odpowiedzialność.

a. SIGNIFY NIE BĘDZIE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE, PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE, WIELOKROTNE LUB NASTĘPCZE ANI ZA UTRACONE ZYSKI WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA APLIKACJI, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE DOPUSZCZAĆ OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI BĄDŹ SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB NASTĘPCZYCH, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁANIA (UMOWNE, DELIKTOWE LUB INNEGO RODZAJU) NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ EWENTUALNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA APLIKACJĘ. TO OGRANICZENIE MA CHARAKTER KUMULATYWNY I NIE ULEGNIE ZWIĘKSZENIU W WYNIKU WYSTĄPIENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO INCYDENTU LUB ROSZCZENIA. SIGNIFY WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWOLNEGO RODZAJU PO STRONIE NASZYCH LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SIGNIFY NIE BĘDZIE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH PONOSIĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DANE PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM M.IN. ZA ŻADNE BŁĘDY I POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK DANYCH PRZESYŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ANI ZA ŻADNE STRATY LUB SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU PONIESIONE W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM JAKICHKOLWIEK DANYCH PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM NA TAKIE DANE. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z APLIKACJI NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ADEKWATNĄ OCHRONĘ I TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH I/LUB SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM PRZEZ SIEBIE APLIKACJI I UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z UŻYTKOWANIA PRZEZ NIEGO APLIKACJI ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE POZYWAĆ NAS Z POWODU TAKICH ROSZCZEŃ.

b. Niniejsze Warunki ograniczają odpowiedzialność Signify wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Oprócz zobowiązań opisanych powyżej, Signify ponosi jedynie odpowiedzialność za naruszanie przez nas niniejszych Warunków, w zakresie podlegającym obowiązującym przepisom.

c. Signify nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z wyłączeniami lub awariami Internetu lub innych usług, które są spowodowane przez działania organów administracji publicznej lub innych podmiotów zewnętrznych bądź przez zdarzenia pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą.

10. Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe i sądy.

a. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Signify za pośrednictwem naszych kanałów do obsługi konsumentów (na stronie, do której prowadzi poniższy link, można znaleźć nasze dane kontaktowe właściwe dla lokalizacji Użytkownika: https://www.philips-hue.com/support#contact).

b. Prawem właściwym dla wykładni dotyczącej relacji Użytkownika z Signify i korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz wszelkich roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z Umową jest prawo kraju, w którym Użytkownik mieszka, bez względu na przyjęte w tym prawie normy kolizyjne. W sposób wyraźny wyklucza się i wyłącza stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także wszelkich innych aktów prawnych nakazujących stosowanie przepisów obowiązujących w obrębie innych jurysdykcji.

c. Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i uważa, że jego reklamacja nie została odpowiednio rozpatrzona, może wówczas skorzystać z europejskiej platformy do internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolution, ODR).

11. Informacje ogólne dotyczące niniejszych Warunków.

a. Na mocy przepisów Użytkownikowi mogą przysługiwać pewne prawa, które nie mogą być ograniczane przez umowę taką jak Umowa. Zamiarem niniejszych Warunków nie jest w żadnym wypadku ograniczenie tych praw.

b. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność wszelkich innych postanowień Umowy.

c. Jeśli Signify nie podejmie żadnych działań niezwłocznie po naruszeniu przez Użytkownika Umowy, nie oznacza to, że nie będziemy mieć prawa do podjęcia takich działań w przyszłości.

d. Signify może aktualizować niniejsze Warunki (i Umowę), aby odzwierciedlić zmiany w Aplikacji, w sposobie prowadzenia przez nas działalności lub z uwagi na Aktualizacje, bądź z powodów prawnych czy regulacyjnych, czy też ze względów bezpieczeństwa. Jeśli wprowadzimy znaczne zmiany, które naszym zdaniem mogą mieć znaczny wpływ na Użytkownika, podejmiemy uzasadnione starania, aby powiadomić o nich Użytkownika poprzez umieszczenie odpowiednich informacji w naszej witrynie internetowej, powiadomienie Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail lub w inny sposób.

e. Informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z nami można znaleźć w naszej witrynie internetowej dostępnej pod adresem https://www.philips-hue.com/support#contact.

f. Umowa nie ma na celu udzielenia praw osobom innym niż Użytkownik i w żadnym wypadku nie oznacza udzielenia takich praw żadnym beneficjentom zewnętrznym.

g. W przypadkach innych niż określone w tym punkcie 11 lub wyraźnie uzgodnione na piśmie przez Użytkownika i Signify, Umowa stanowi całość warunków uzgodnionych przez Użytkownika i Signify oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze ustalenia dotyczące przedmiotu Umowy, dokonane zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

h. Signify może scedować lub delegować (w całości lub w części) dowolne ze swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy. Użytkownik nie może scedować Umowy, w całości ani w części, ani przenieść lub sublicencjonować swoich praw wynikających z Umowy na żaden podmiot zewnętrzny.

12. Warunki mające zastosowanie do mieszkańców określonych krajów.

Niniejszy punkt 12 zawiera warunki mające zastosowanie do mieszkańców określonych krajów. Jeśli występują jakiekolwiek różnice między treścią punktu 12 a jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków innych niż punkt 12, wtedy punkt 12 ma znaczenie nadrzędne.

a. Jeśli Użytkownik mieszka w Austrii:

 • po punkcie 1.f zostaje dodane następujące zdanie: Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie (00800 744 547 75).
 • W sekcji 2.j pierwszy i ostatni punkt otrzymują w całości brzmienie: Jesteśmy zobowiązani usunąć w rozsądnym terminie wadę wykrytą przez Ciebie w okresie Prawa do korzystania („Nacherfüllung”) zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe, wiąże się z niewspółmiernymi kosztami, nie zostanie podjęte, próba usunięcia wady nie powiedzie się, wada jest na tyle poważna, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy, odmawiamy wykonania uzupełniającego („Nacherfüllung”) lub jest oczywiste, że wady nie możemy usunąć, masz prawo odstąpić od Umowy lub obniżyć cenę zgodnie z przepisami prawa. Po rozwiązaniu Umowy zwrócimy Ci proporcjonalnie kwotę zapłaconą za okres świadczenia, w którym Aplikacja była wadliwa.
 • punkt 8 zostaje w całości zastąpiony przez następujące zdanie: Jeśli Użytkownik w zawiniony sposób naruszy niniejsze Warunki, w wyniku czego zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności przez podmiot zewnętrzny, Użytkownik ma obowiązek zwolnić nas z odpowiedzialności za to roszczenie i za związane z nim koszty.
 • punkt 9 zostaje w całości zastąpiony przez następujące zdanie: Wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim Signify podlega odpowiedzialności obligatoryjnej, np. na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkty („Produkthaftungsgesetz”), w przypadkach umyślnego działania, rażącego zaniedbania, utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu bądź naruszenia podstawowych zobowiązań umownych („wesentliche Vertragsverletzungen”). Jednak, poza przypadkami objętymi ustawą o odpowiedzialności za produkty oraz przypadkami rażącego zaniedbania bądź utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność za naruszenie podstawowych zobowiązań umownych będzie ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód typowych dla relacji umownej.

b. Jeśli Użytkownik mieszka w Australii:

 • po punkcie 2.j zostaje dodany następujący akapit: Nasza standardowa gwarancja na usługi stanowi dodatek do ustawowych praw Użytkownika jako konsumenta i nie ma na nie żadnego wpływu. Usługi Signify są objęte gwarancjami, których nie można wyłączyć na mocy australijskich przepisów konsumenckich. Użytkownik jest uprawniony do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych możliwych do przewidzenia strat lub szkód. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany usług, o ile jakość usług jest nie do zaakceptowania, a usterka nie ma charakteru poważnej awarii.

c. Jeśli Użytkownik mieszka w Belgii:

 • sekcja 2.j podpunkt drugi otrzymuje w całości brzmienie: Prawo konsumenckie zapewnia Ci gwarancję prawną obejmującą wymagania zgodności Aplikacji. W ramach tej gwarancji zajmiemy się usunięciem wszelkich niezgodności, które wykryjesz w Okresie prawa do użytkowania, zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe, wiąże się z niewspółmiernymi kosztami, nie zostanie podjęte, próba usunięcia wady nie powiedzie się, wada jest na tyle poważna, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy, odmawiamy świadczenia uzupełniającego lub jest oczywiste że wady nie jesteśmy w stanie usunąć, mają Państwo prawo odstąpić od Umowy lub obniżyć cenę zgodnie z przepisami prawa. Po rozwiązaniu Umowy zwrócimy Ci proporcjonalnie kwotę zapłaconą za okres świadczenia, w którym Aplikacja była wadliwa.
 • punkt 5.a zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Dane osobowe: Prywatność Użytkownika jest ważna dla Signify. W odniesieniu do użytkowania Aplikacji mają zastosowanie nasze Zasady poufności. Użytkownik powinien zapoznać się z tym dokumentem zamieszczonym pod adresem https://www.philips-hue.com/privacy, gdyż zamieszczono w nim między innymi opis rodzajów danych osobowych gromadzonych przez nas od Użytkownika, możliwych sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, a także praw Użytkownika do zachowania prywatności. W każdym z przypadków dane osobowe Użytkownika będą jednak traktowane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679, uzupełnionym przez ustawę z 30 lipca 2018 r. dotyczącą ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • przedostatnie zdanie z punktu 8 zostaje zastąpione przez następujące zdanie: Ten obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku żadnych naszych umyślnych, celowych lub nierozważnych niewłaściwych zachowań, a także naszych rażących zaniedbań ani naruszenia żadnego z naszych podstawowych obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
 • punkt 9 zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Poza przypadkami, gdy nie pozwala na to obowiązujące prawo: (a) Signify nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić żadnej odpowiedzialności za żadne szkody szczególne, przypadkowe, karne, wielokrotne lub następcze ani za utracone zyski wynikające z użytkowania Aplikacji, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód; (b) nasza łączna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wszelkie szkody, straty i przyczyny działania (umowne, deliktowe lub innego rodzaju) nie może przekraczać kwoty zapłaconej ewentualnie przez użytkownika za Aplikację. To ograniczenie ma charakter kumulatywny i nie ulegnie zwiększeniu w wyniku wystąpienia więcej niż jednego incydentu lub roszczenia; (c) Signify wyłącza wszelką odpowiedzialność dowolnego rodzaju ze strony naszych licencjodawców i dostawców. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo: (d) Signify nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne Dane przesyłane przez Użytkownika, w tym m.in. za żadne błędy i pominięcia w jakichkolwiek Danych przesyłanych przez użytkownika ani za żadne straty lub szkody dowolnego rodzaju poniesione w związku z wykorzystaniem jakichkolwiek Danych przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub w związku z wystawieniem na takie dane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za adekwatną ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i/lub sprzętu wykorzystywanego w związku z użytkowaniem przez siebie aplikacji i Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z użytkowania przez niego Aplikacji oraz zobowiązuje się nie pozywać nas z powodu takich roszczeń.
 • Do punktu 9 zostaje dodany punkt 9.d: Ograniczenia odpowiedzialności określone w tym punkcie nie mają zastosowania do żadnych umyślnych, celowych lub nierozważnych zachowań Signify lub naszych podwykonawców, do obrażeń ciała ani do przypadków naruszenia któregokolwiek z naszych podstawowych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
 • punkt 11.h zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Signify może, po przesłaniu Użytkownikowi odpowiedniego powiadomienia, scedować wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy, o ile taka cesja następuje w ramach transferu naszej spółki. Jeśli jednak cedujemy lub delegujemy (w całości lub w części) nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy z jakiegokolwiek innego powodu, a Użytkownik się na to nie zgadza, Użytkownik będzie mieć prawo do wypowiedzenia Umowy, o ile to Signify ponosi odpowiedzialność za taką cesję lub delegowanie. Użytkownik nie może scedować Umowy, w całości ani w części, ani przenieść lub sublicencjonować swoich praw wynikających z Umowy na żaden podmiot zewnętrzny.

d. Jeśli Użytkownik mieszka w Chile:

 • po punkcie 5.a zostaje dodane następujące zdanie: Aby móc korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi zaakceptować niniejsze Warunki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jak to określono w punkcie 3.b i zgodnie z postanowieniami ustawy nr 19.628 o ochronie prywatności, co do której Użytkownik deklaruje, że ją zna i akceptuje. Ponadto zgoda na wykorzystywanie danych osobowych jest udzielana bez uszczerbku dla egzekwowania praw, które chilijski system prawny przyznaje właścicielom danych osobowych.

e. Jeśli Użytkownik mieszka w Czechach:

 • po punkcie 10.c zostaje dodane następujące zdanie: Użytkownik może również skontaktować się z Czeską Inspekcją Handlową, klikając następujący link: http://www.coi.cz.

f. Jeśli Użytkownik mieszka w Niemczech:

 • po punkcie 1.f zostaje dodane następujące zdanie: Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie (00800 744 547 75).
 • W sekcji 2.j pierwszy i ostatni punkt otrzymują w całości brzmienie: Jesteśmy zobowiązani usunąć w rozsądnym terminie wadę wykrytą przez Ciebie w okresie Prawa do korzystania („Nacherfüllung”) zgodnie z przepisami ustawowymi (§§ 327d ff BGB). Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe, wiąże się z niewspółmiernymi kosztami, nie zostanie podjęte, próba usunięcia wady nie powiedzie się, wada jest na tyle poważna, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy, odmawiamy wykonania uzupełniającego („Nacherfüllung”) lub jest oczywiste, że wady nie możemy usunąć, masz prawo odstąpić od Umowy lub obniżyć cenę zgodnie z przepisami prawa (§§ 327 m ff BGB). Po rozwiązaniu Umowy zwrócimy Ci proporcjonalnie kwotę zapłaconą za okres świadczenia, w którym Aplikacja była wadliwa.
 • Sekcja 8 zostaje w całości zastąpiona przez: Jeśli Użytkownik w zawiniony sposób naruszy niniejsze Warunki, w wyniku czego zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności przez podmiot zewnętrzny, Użytkownik ma obowiązek zwolnić nas z odpowiedzialności za to roszczenie i za związane z nim koszty.
 • Sekcja 9 zostaje w całości zastąpiona przez: Wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim Signify podlega odpowiedzialności obligatoryjnej, np. na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkty („Produkthaftungsgesetz”), w przypadkach umyślnego działania, rażącego zaniedbania, utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu bądź naruszenia podstawowych zobowiązań umownych („wesentliche Vertragsverletzungen”). Jednak, poza przypadkami objętymi ustawą o odpowiedzialności za produkty oraz przypadkami rażącego zaniedbania bądź utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialność za naruszenie podstawowych zobowiązań umownych będzie ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód typowych dla relacji umownej.

g. Jeśli mieszkasz w Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej w Hongkongu:

 • Do punktu 9 zostaje dodany punkt 9.d: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z oszustwa lub nieuczciwości, jakiejkolwiek odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można wyłączyć ani ograniczyć.

h. Jeśli Użytkownik mieszka na Węgrzech:

 • pierwszy podpunkt punktu 2.d zostaje uzupełniony o następujące zdanie: Signify nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki Aplikacji, jeśli środowisko cyfrowe Użytkownika jest niezgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Opisie Aplikacji.
 • W sekcji 2.j pierwszy i ostatni punkt otrzymują w całości brzmienie: W przypadku wadliwego działania Użytkownikowi przysługują prawa przyznane w dekrecie rządowym 373/2021 (VI.30.) i Kodeksie Cywilnym, które mają zastosowanie łącznie. W szczególności Użytkownik ma prawo zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny, a nawet rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami powyższych przepisów. W takim przypadku Signify zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część kwoty zapłaconą za okres udostępniania, w którym Aplikacja działała wadliwie, a w przypadku rozwiązania Umowy również proporcjonalną część już zapłaconej kwoty, wyliczoną dla pozostałej części Okresu Prawa do użytkowania.
 • Sekcja 8 zostaje w całości zastąpiona przez: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie niniejszych Warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • punkt 9 zostaje w całości zastąpiony przez następujące zdanie: Wszelkie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma jednak zastosowania w przypadku odpowiedzialności obowiązkowej, np. wyrządzenia szkody umyślnie lub spowodowania szkody dla życia, kończyny lub zdrowia ludzkiego.

I. Jeśli masz miejsce zamieszkania na terenie Włoch:

 • sekcja 2.j podpunkt drugi otrzymuje w całości brzmienie: Prawo konsumenckie zapewnia Ci gwarancję prawną obejmującą wymagania zgodności Aplikacji. W ramach tej gwarancji zajmiemy się usunięciem wszelkich niezgodności, które wykryjesz w Okresie prawa do użytkowania, zgodnie z przepisami ustawowymi.
 • punkt 5.a zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Dane osobowe: Prywatność Użytkownika jest ważna dla Signify. W odniesieniu do użytkowania Aplikacji mają zastosowanie nasze Zasady poufności. Użytkownik powinien zapoznać się z tym dokumentem zamieszczonym pod adresem https://www.philips-hue.com/privacy, gdyż zamieszczono w nim między innymi opis rodzajów danych osobowych gromadzonych przez nas od Użytkownika, możliwych sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, a także praw Użytkownika do zachowania prywatności. W każdym z przypadków dane osobowe Użytkownika będą jednak traktowane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679, a także z dekretem ustawodawczym nr 101/2018 i dekretem ustawodawczym nr 196/2003 i nast.

J. Jeśli masz miejsce zamieszkania w Luksemburgu:

 • sekcja 2.j podpunkt drugi otrzymuje w całości brzmienie: Prawo konsumenckie zapewnia Ci gwarancję prawną obejmującą wymagania zgodności Aplikacji. W ramach tej gwarancji zajmiemy się usunięciem wszelkich niezgodności, które wykryjesz w Okresie prawa do użytkowania, zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe, wiąże się z niewspółmiernymi kosztami, nie zostanie podjęte, próba usunięcia wady nie powiedzie się, wada jest na tyle poważna, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy, odmawiamy świadczenia uzupełniającego lub jest oczywiste że wady nie jesteśmy w stanie usunąć, mają Państwo prawo odstąpić od Umowy lub obniżyć cenę zgodnie z przepisami prawa. Po rozwiązaniu Umowy zwrócimy Ci proporcjonalnie kwotę zapłaconą za okres świadczenia, w którym Aplikacja była wadliwa.
 • punkt 5.a zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapitDane osobowe: Prywatność Użytkownika jest ważna dla Signify. W odniesieniu do użytkowania Aplikacji mają zastosowanie nasze Zasady poufności. Użytkownik powinien zapoznać się z tym dokumentem zamieszczonym pod adresem https://www.philips-hue.com/privacy, gdyż zamieszczono w nim między innymi opis rodzajów danych osobowych gromadzonych przez nas od Użytkownika, możliwych sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, a także praw Użytkownika do zachowania prywatności. W każdym z przypadków dane osobowe Użytkownika będą jednak traktowane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679, uzupełnionym przez ustawę z 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji ds. Ochrony Danych oraz wprowadzenia ogólnego systemu ochrony danych.
 • przedostatnie zdanie z punktu 8 zostaje zastąpione przez następujące zdanie: Ten obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku żadnych naszych umyślnych, celowych lub nierozważnych niewłaściwych zachowań, a także naszych rażących zaniedbań ani naruszenia żadnego z naszych podstawowych obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
 • punkt 9 zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Poza przypadkami, gdy nie pozwala na to obowiązujące prawo: (a) Signify nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić żadnej odpowiedzialności za żadne szkody szczególne, przypadkowe, karne, wielokrotne lub następcze ani za utracone zyski wynikające z użytkowania Aplikacji, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód; (b) nasza łączna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wszelkie szkody, straty i przyczyny działania (umowne, deliktowe lub innego rodzaju) nie może przekraczać kwoty zapłaconej ewentualnie przez użytkownika za Aplikację. To ograniczenie ma charakter kumulatywny i nie ulegnie zwiększeniu w wyniku wystąpienia więcej niż jednego incydentu lub roszczenia; (c) Signify wyłącza wszelką odpowiedzialność dowolnego rodzaju ze strony naszych licencjodawców i dostawców. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo: (d) Signify nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne Dane przesyłane przez Użytkownika, w tym m.in. za żadne błędy i pominięcia w jakichkolwiek Danych przesyłanych przez użytkownika ani za żadne straty lub szkody dowolnego rodzaju poniesione w związku z wykorzystaniem jakichkolwiek Danych przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub w związku z wystawieniem na takie dane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za adekwatną ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i/lub sprzętu wykorzystywanego w związku z użytkowaniem przez siebie aplikacji i Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z użytkowania przez niego Aplikacji oraz zobowiązuje się nie pozywać nas z powodu takich roszczeń.
 • Do punktu 9 zostaje dodany punkt 9.d: Ograniczenia odpowiedzialności określone w tym punkcie nie mają zastosowania do żadnych umyślnych, celowych lub nierozważnych zachowań Signify lub naszych podwykonawców, do obrażeń ciała ani do przypadków naruszenia któregokolwiek z naszych podstawowych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
 • punkt 11.h zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Signify może, po przesłaniu Użytkownikowi odpowiedniego powiadomienia, scedować wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy, o ile taka cesja następuje w ramach transferu naszej spółki. Jeśli jednak cedujemy lub delegujemy (w całości lub w części) nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy z jakiegokolwiek innego powodu, a Użytkownik się na to nie zgadza, Użytkownik będzie mieć prawo do wypowiedzenia Umowy, o ile to Signify ponosi odpowiedzialność za taką cesję lub delegowanie. Użytkownik nie może scedować Umowy, w całości ani w części, ani przenieść lub sublicencjonować swoich praw wynikających z Umowy na żaden podmiot zewnętrzny.

k. Jeśli Użytkownik mieszka w Holandii:

 • W sekcji 2.j pierwszy i ostatni punkt otrzymują w całości brzmienie: W ciągu ustawowego okresu gwarancji Signify ma obowiązek usunąć usterkę w rozsądnym okresie zgodnie z przepisami ustawowymi (klauzula 7:50ah Holenderskiego Kodeksu Cywilnego). Jeśli usunięcie usterki jest niemożliwe, związane z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, nie zostało dokonane, próba usunięcia usterki się nie powiodła, usterka jest tak poważna, że uzasadnione jest natychmiastowe wypowiedzenie Umowy, Signify odmawia świadczenia uzupełniającego lub jest oczywiste, że Signify nie może usunąć usterki, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę lub zażądać obniżenia ceny zgodnie z przepisami ustawowymi (klauzula 7:50ah, 50ai Holenderskiego Kodeksu Cywilnego). Po wypowiedzeniu Umowy Signify zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część kwoty zapłaconą za okres udostępniania, w którym Aplikacja działała wadliwie.
 • Sekcja 8 zostaje w całości zastąpiona przez: Jeśli Użytkownik w zawiniony sposób naruszy niniejsze Warunki, w wyniku czego zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności przez podmiot zewnętrzny, Użytkownik ma obowiązek zwolnić nas z odpowiedzialności za to roszczenie i za związane z nim koszty.
 • Sekcja 9 zostaje w całości zastąpiona przez: Signify ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, i tylko w rozsądnych kwotach, gdy ta odpowiedzialność jest dyktowana przez prawo obligatoryjne (np. na mocy przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkty (klauzula 6:185 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego) i roszczenia z tytułu gwarancji (klauzula 7:50ag Holenderskiego Kodeksu Cywilnego)).
 • punkt 11.h zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Signify może, po przesłaniu Użytkownikowi odpowiedniego powiadomienia, scedować wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy, o ile taka cesja następuje w ramach transferu naszej spółki. Jeśli jednak cedujemy lub delegujemy (w całości lub w części) nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy z jakiegokolwiek innego powodu, a Użytkownik się na to nie zgadza, Użytkownik będzie mieć prawo do wypowiedzenia Umowy, o ile to Signify ponosi odpowiedzialność za taką cesję lub delegowanie. Użytkownik nie może scedować Umowy, w całości ani w części, ani przenieść lub sublicencjonować swoich praw wynikających z Umowy na żaden podmiot zewnętrzny.

l. Jeśli Użytkownik mieszka w Nowej Zelandii:

 • po punkcie 2.j zostaje dodany następujący akapit: Nasza standardowa gwarancja na usługi stanowi dodatek do ustawowych praw Użytkownika jako konsumenta i nie ma na nie żadnego wpływu. Usługi Signify są objęte gwarancjami, które uzupełniają, a nie zastępują, prawa przysługujące konsumentowi na mocy prawa nowozelandzkiego (włączając w to prawa przysługujące konsumentowi na mocy ustawy o gwarancjach konsumenckich z 1993 r., która jest niekiedy modyfikowana). Korzyści zapewniane konsumentowi przez gwarancję stanowią dodatek do innych praw i środków prawnych przysługujących konsumentowi na mocy prawa.

m. Jeśli Użytkownik mieszka w Polsce:

 • po punkcie 1.f zostaje dodane następujące zdanie: Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie (00800 744 547 75).
 • w sekcji 2.m przedostatni podpunkt otrzymuje w całości brzmienie: W przypadku nieotrzymania płatności za pośrednictwem aplikacji Samsung Apps zastrzegamy sobie prawo do anulowania miesięcznego planu płatności w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od złożenia zamówienia.
 • punkt 8 zostaje w całości usunięty.
 • punkt 9 zostaje zastąpiony przez następujące zdanie: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie niniejszych Warunków zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
 • punkt 11.h zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Signify nie może scedować swoich obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Użytkownika. Użytkownik nie może scedować Umowy, w całości ani w części, ani przenieść lub sublicencjonować swoich praw wynikających z Umowy na żaden podmiot zewnętrzny.

n. Jeśli masz miejsce zamieszkania w Portugalii:

 • pierwszy podpunkt punktu 2.j zostaje w całości zastąpiony przez następujące postanowienia: W ramach Okresu Prawa do użytkowania Signify usunie usterkę w rozsądnym czasie zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli usunięcie usterki jest niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, usterka nie została usunięta w rozsądnym terminie, bezpłatnie i bez poważnych niedogodności dla Użytkownika, próba usunięcia usterki się nie powiodła, usterka jest tak poważna, że uzasadnione jest natychmiastowe wypowiedzenie Umowy, bądź Signify zadeklaruje, że nie usunie usterki, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę lub zażądać obniżenia ceny zgodnie z przepisami ustawowymi. Po wypowiedzeniu Umowy Signify zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część kwoty zapłaconą za okres udostępniania, w którym Aplikacja działała wadliwie. W działaniu Aplikacji mogą występować okresowe przerwy wynikające z trudności technicznych, konserwacji, testowania lub Aktualizacji.
 • Sekcja 8 zostaje w całości zastąpiona przez: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie niniejszych Warunków zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
 • po punkcie 9 zostaje dodane następujące zdanie: Punkt ten będzie mieć zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 • punkt 11.h zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Signify może scedować lub delegować (w całości lub w części) dowolne swoje prawa wynikające z Umowy. Jeśli jednak cedujemy lub delegujemy (w całości lub w części) którekolwiek z naszych obowiązków wynikających z Umowy z jakiegokolwiek innego powodu, a Użytkownik się na to nie zgadza, Użytkownik będzie mieć prawo do wypowiedzenia Umowy, o ile to Signify ponosi odpowiedzialność za taką cesję lub delegowanie. Użytkownik nie może scedować Umowy, w całości ani w części, ani przenieść lub sublicencjonować swoich praw wynikających z Umowy na żaden podmiot zewnętrzny.

o. Jeśli Użytkownik mieszka w Rumunii:

 • ostatni podpunkt punktu 2.j zostaje w całości zastąpiony przez następujące postanowienia: Signify zapewni zgodność Aplikacji z wymaganiami w rozsądnym czasie zgodnie z przepisami ustawowymi. Użytkownik ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny lub wypowiedzenia Umowy w każdym z następujących przypadków: (a) usunięcie usterki w celu zapewnienia zgodności Aplikacji z wymaganiami jest niemożliwe lub wymaga poniesienia nieproporcjonalnie dużych kosztów; (b) nie zdołaliśmy przywrócić zgodności Aplikacji z wymaganiami w rozsądnym czasie, bezpłatnie i bez poważnych niedogodności dla Użytkownika; (c) brak zgodności z wymaganiami stwierdzono mimo naszych wysiłków w celu przywrócenia tej zgodności; (d) brak zgodności z wymaganiami jest tak poważny, że uzasadnia natychmiastową obniżkę ceny lub natychmiastowe wypowiedzenie Umowy; (e) Signify deklaruje, że nie zdoła przywrócić zgodności Aplikacji z wymaganiami w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla Użytkownika bądź wynika to jasno z okoliczności danego przypadku. Signify zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część kwoty zapłaconą za okres udostępniania, w którym Aplikacja działała niezgodnie z wymaganiami.
 • Sekcja 8 zostaje w całości zastąpiona przez: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie niniejszych Warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • punkty 9.a i 9.b zostają w całości usunięte.
 • punkt 11.h zostaje w całości zastąpiony przez następujący akapit: Signify może scedować lub delegować (w całości lub w części) dowolne swoje prawa lub obowiązki wynikające z Umowy, bez zgody Użytkownika, o ile takie przeniesienie nie ma na celu ograniczenia gwarancji lub innych obowiązków Signify wobec Użytkownika jako konsumenta. Użytkownik nie może scedować Umowy, w całości ani w części, ani przenieść lub sublicencjonować swoich praw wynikających z Umowy na żaden podmiot zewnętrzny.
 • do punktu 11 zostaje dodany punkt 11.i: Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki nie zawierają żadnych nietypowych (standardowych) klauzul w rozumieniu wyraźnie zdefiniowanym w rumuńskim prawie. Z chwilą zaakceptowania niniejszych Warunków Użytkownik nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie klauzule zamieszczone w niniejszym dokumencie, a w szczególności następujące punkty niniejszych Warunków: 2.b, d, e oraz j; 6.b, c oraz d; 8; 9.c; 10.b; 11.h.

p. Jeśli Użytkownik mieszka w Hiszpanii:

 • pierwszy podpunkt punktu 2.j zostaje w całości zastąpiony przez następujące postanowienia: W ramach Okresu Prawa do użytkowania Signify usunie usterkę w rozsądnym czasie zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli usunięcie usterki jest niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, usterka nie została usunięta w rozsądnym terminie, bezpłatnie i bez poważnych niedogodności dla Użytkownika, próba usunięcia usterki się nie powiodła, usterka jest tak poważna, że uzasadnione jest natychmiastowe wypowiedzenie Umowy, bądź Signify zadeklaruje, że nie usunie usterki, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę lub zażądać obniżenia ceny zgodnie z przepisami ustawowymi. Po wypowiedzeniu Umowy Signify zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część kwoty zapłaconą za okres udostępniania, w którym Aplikacja działała wadliwie. W działaniu Aplikacji mogą występować okresowe przerwy wynikające z trudności technicznych, konserwacji, testowania lub Aktualizacji.
 • Sekcja 8 zostaje w całości zastąpiona przez: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie niniejszych Warunków zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
 • punkty 9.a i b zostają w całości usunięte.
 • po punkcie 11.h zostaje dodane następujące zdanie: Cesja naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie będzie miała negatywnego wpływu na Twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy.

q. Jeśli Użytkownik mieszka w Szwecji:

 • do punktu 11 zostaje dodany punkt 11.i: Niniejsze Warunki w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają jakichkolwiek praw przysługujących konsumentom na mocy szwedzkiej ustawy o sprzedaży konsumenckiej (2022:260) („Konsumentköplagen”), np. naprawy, wymianę, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy za wadliwy towar lub wady powstałe w wyniku niepowodzeń aktualizacji, w okresie naszych obowiązków zgodnie z prawem.
 • punkt 8 zostaje w całości zastąpiony przez następujące zdanie: Jeżeli w sposób zawiniony naruszysz niniejsze Warunki, a my w rezultacie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności przez stronę trzecią, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania z tytułu roszczenia i kosztów z nim związanych.
 • punkt 9 zostaje w całości zastąpiony przez następujące zdanie: Signify nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody inne od określonych przez obligatoryjne prawo szwedzkie, tj. szwedzka ustawa o odpowiedzialności za produkty (1992:18) („Produktansvarslagen”) oraz szwedzka ustawa o sprzedaży konsumenckiej (2022:260) („Konsumentköplagen”).

r. Jeśli masz miejsce zamieszkania w Szwajcarii:

 • W sekcji 2.j pierwszy i ostatni punktor zostają w całości zastąpione przez: Jesteśmy zobowiązani usunąć w rozsądnym terminie wadę wykrytą przez Ciebie w okresie Prawa do korzystania zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe, wiąże się z niewspółmiernymi kosztami, nie zostanie podjęte, próba usunięcia wady nie powiedzie się, wada jest na tyle poważna, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy, odmawiamy wykonania uzupełniającego lub jest oczywiste, że wady nie możemy usunąć, masz prawo odstąpić od Umowy lub obniżyć cenę zgodnie z przepisami prawa. Po rozwiązaniu Umowy zwrócimy Ci proporcjonalnie kwotę zapłaconą za okres świadczenia, w którym Aplikacja była wadliwa.
 • Sekcja 8 zostaje w całości zastąpiona przez: Jeśli Użytkownik w zawiniony sposób naruszy niniejsze Warunki, w wyniku czego zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności przez podmiot zewnętrzny, Użytkownik ma obowiązek zwolnić nas z odpowiedzialności za to roszczenie i za związane z nim koszty.
 • Sekcja 9 zostaje w całości zastąpiona przez: Wyklucza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim Signify podlega odpowiedzialności obligatoryjnej, np. na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkty („Produktehaftpflichtgesetz”), w przypadkach umyślnego działania, rażącego zaniedbania oraz utraty życia, uszkodzenia ciała lub doznania uszczerbku na zdrowiu.

s. Jeśli Użytkownik mieszka w Wielkiej Brytanii:

 • Drugie zdanie punktu 9.b zostaje w całości zastąpione przez następujące zdanie: W przypadkach innych od zobowiązań opisanych powyżej, jedyną inną odpowiedzialnością, którą przyjmie Signify, jest odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, za wszelkie przypadki naruszenia punktu 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r., za oszustwo lub za oszukańcze wprowadzenie w błąd, a także wszelkie inne przypadki odpowiedzialności, których nie można wyłączyć na mocy prawa.

t. Jeśli Użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych:

 • do punktu 10 zostaje dodany punkt 10.d: Powiadomienie dla mieszkańców Kalifornii: Na mocy kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, punkt 1789.3, mieszkańcy Kalifornii są uprawnieni do następującego powiadomienia dotyczącego praw konsumenta: Jeśli Użytkownik ma pytanie lub zażalenie dotyczące naszej witryny internetowej lub niniejszych Zasad, powinien wysłać zapytanie za pośrednictwem zakładki „Skontaktuj się z nami” dostępnej pod adresem https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Może też skontaktować się z nami, wysyłając pismo do naszego działu ds. satysfakcji klientów na adres: 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 lub telefonując do Signify pod numer 1(800) 555-0050. Mieszkańcy Kalifornii mogą też zwrócić się do sekcji obsługi zażaleń (Complaint Assistance Unit) działu obsługi klienta (Division of Consumer Services) wchodzącego w skład działu ds. konsumenckich dla stanu Kalifornia (California Department of Consumer Affairs), wysyłając pismo na adres: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 bądź dzwoniąc pod numer (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.
Załącznik I: Wzorcowy formularz odstąpienia (dla konsumentów z EOG)

(Użytkownik może wypełnić i zwrócić ten formularz tylko wtedy, gdy chce odstąpić od Umowy)

— Do: Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandia, DW: Dział prawny (Legal Department); Użytkownik może też wysłać ten formularz pocztą elektroniczną (support.hue.syncapp@signify.com)

— Niniejszym informuję o odstąpieniu przeze mnie od umowy sprzedaży dotyczącej udostępniania następującej usługi:

_______________________________________

— Zamówienie z dnia: _________________________

— Imię i nazwisko konsumenta: ________________________

— Adres konsumenta: _______________________

— Podpis konsumenta (tylko w przypadku wysyłania tego formularza w postaci papierowej): ______________________

— Data:

Wersja: kwiecień 2024 r.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności