Regulamin sklepu internetowego

WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PHILIPS HUE

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA PRODUKTY ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI, KUPUJĄCY AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI I STAJE SIĘ NIMI ZWIĄZANY. KUPUJĄCY NIE MOŻE NABYĆ PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI, JEŚLI (A) NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, (B) NIE UKOŃCZYŁ 18 LAT LUB NIE JEST W WIEKU, KTÓRY WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA UMOŻLIWIA ZAWARCIE WIĄŻĄCEJ UMOWY, LUB (C) NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA NIE JEST UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI.

SPRZEDAWCA:

Signify Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 150, 64-920 Piła, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000491219, NIP: 5272707130, kapitał zakładowy: 1.750.003.950 PLN („Signify”).

1.       Informacje o niniejszych Warunkach. Niniejsze Warunki („Warunki”) mają zastosowanie do sprzedaży produktów za pośrednictwem witryny internetowej Philips Hue lub aplikacji Philips Hue (łącznie jako „Witryna”) z dostawą na terenie Polski. Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione przez Signify w dowolnym momencie, według własnego uznania Signify i bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia. Zmiany Warunków będą mieć zastosowanie wyłącznie do nowych zamówień, złożonych po wprowadzeniu takich zmian. Przed zakupem każdego produktu dostępnego za pośrednictwem Witryny należy zapoznać się z Warunkami.

Przed złożeniem zamówienia na produkty za pośrednictwem Witryny należy dokładnie zapoznać się z treścią przyjętej przez Signify Polityki prywatności (zob. punkt 9).

Używanie i dostęp do oprogramowania wbudowanego w produkty Philips Hue, używanie i dostęp do aplikacji pobieranej na smartfon lub tablet oraz usługi i funkcje dostępne dla takich produktów za pośrednictwem Witryny podlegają postanowieniom właściwych Zasad korzystania z produktu Philips Hue (dostępnych za pośrednictwem aplikacji).

2.       Składanie zamówienia. W momencie złożenia zamówienia między Kupującym a Signify zostaje zawarta umowa sprzedaży podlegająca Warunkom. Signify prześle Kupującemu wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia wraz z numerem zamówienia i szczegółami dotyczącymi zamówionego produktu.

Signify dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Kupującemu produkty wymienione w potwierdzeniu zamówienia. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których Signify nie będzie w stanie dostarczyć takich produktów, ponieważ, na przykład, (i) produkty te nie są już produkowane, nie ma ich w magazynie lub nie są aktualnie dostępne lub (ii) Signify nie może pozyskać odpowiednich komponentów. Wówczas Signify skontaktuje się z Kupującym i może zaproponować mu alternatywne produkty do zakupu (po tej samej lub innej cenie). Jeśli Kupujący nie zaakceptuje zaproponowanej przez Signify możliwości, będzie mieć prawo do anulowania zamówienia oraz do uzyskania zwrotu wszystkich środków zapłaconych Signify w związku z zamówieniem.

3.       Ceny. Wszelkie ceny, rabaty i promocje zamieszczane w Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny są podane w polskich złotych. Ceną produktu jest cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia, która zostanie następnie wskazana na fakturze. Podwyżki cen będą mieć zastosowanie wyłącznie do nowych zamówień, złożonych po wprowadzeniu takich zmian. Cena produktu zawiera podatek VAT. Ceny mogą nie uwzględniać opłaty za wysyłkę. Wszystkie takie dodatkowe opłaty zostaną doliczone do łącznej ceny i zostaną wyszczególnione w koszyku przed dokonaniem zakupu oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową łączna kwota za całe zamówienie zostanie podana w polskich złotych na wyciągu z rachunku karty kredytowej.

4.       Płatność za produkty.

O ile Signify nie wyrazi pisemnej zgody, płatność za produkty musi zostać otrzymana przez Signify w momencie złożenia zamówienia. Kupujący może płacić za produkty z wykorzystaniem opcji płatności dostępnych podczas realizacji zamówienia. Kupujący oświadcza, że (i) przekazane Signify dane karty kredytowej są prawdziwe, poprawne i kompletne, (ii) jest należycie upoważniony do użycia takiej karty kredytowej w celu dokonania zakupu, (iii) obciążenia powstałe wskutek korzystania przez Kupującego z karty kredytowej będą honorowane przez operatora karty kredytowej oraz (iv) Kupujący uiści opłaty powstałe wskutek korzystania z karty kredytowej po cenach podanych w punkcie 3 powyżej.

Ułatwienia płatności. Signify korzysta z usług Luzern Technology Solutions Limited, zewnętrznego dostawcy usług, w zakresie związanym z przetwarzaniem płatności, w tym przetwarzaniem transakcji kartowych, wymianą walut, weryfikacją tożsamości, analizą oszustw oraz przestrzeganiem przepisów prawa. W związku z powyższym Signify może przekazywać temu zewnętrznemu dostawcy dane osobowe lub transakcyjne Kupującego, ilekroć jest to konieczne do świadczenia takich usług. Każdorazowe przekazywanie danych osobowych i transakcyjnych następuje na zasadach przyjętej przez Signify Polityki prywatności, zgodnie z punktem 9 poniżej, oraz zgodnie z postanowieniami polityki prywatności przyjętej przez powyższego zewnętrznego dostawcę usług, dostępnych pod poniższym adresem:

https://luzern.co/privacy-policy/

5.       Dostawa produktów. Signify zorganizuje wysyłkę produktów do Kupującego (ale nie ich instalację). Szczegółowe informacje na temat opcji dostawy można znaleźć na stronie danego produktu. Signify może wysyłać zamówienia w częściach.

Własność produktów przechodzi na Kupującego po (a) dokonaniu przez Kupującego płatności na rzecz Signify albo (b) dostarczeniu przez Signify produktów Kupującemu, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi później. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów przechodzi na Kupującego w momencie dostarczenia mu produktów.

W celu dostarczenia produktów Signify korzysta z usług przewoźnika. Gdy tylko przewoźnik otrzyma produkty, Signify wysyła Kupującemu wiadomość e-mail z numerem przesyłki, aby Kupujący mógł śledzić przesyłkę. Obecnie Signify realizuje dostawy tylko do krajów wskazanych w Witrynie. Signify nie przyjmuje zamówień z dostawą do krajów innych niż wskazane w Witrynie.

6.       Prawo Kupującego do zwrotu produktów.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący może w ciągu 14 dni odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktów, albo od dnia, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Signify o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pomocą pisma wysłanego pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną na adres Signify Poland Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła, 00800 744 547 75). Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej witryny internetowej pod adresem https://www.philips-hue.com/pl-pl/support/contact-form. Jeśli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Signify niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

Jeśli Kupujący odstąpi od niniejszej umowy, Signify zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez Signify), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Signify została poinformowana o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Signify zwróci Kupującemu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Signify może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu lub do momentu dostarczenia Signify dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Signify o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu produktu należy skontaktować się z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta Meethue (00 800 744 547 75). Centrum Obsługi prześle Kupującemu numer zwrotu oraz etykietę wysyłkową w celu odesłania produktu. Termin jest zachowany, jeśli Kupujący odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Koszty odesłania produktu ponosi Signify. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Umowne prawo do odstąpienia od umowy

W uzupełnieniu ustawowych praw do odstąpienia od umowy i bez uszczerbku dla tychże praw Signify umożliwia zwrot produktów (z wyjątkiem produktów oznaczonych w Witrynie jako ostateczna wyprzedaż albo jako niepodlegające zwrotowi) i zwrot ceny zakupu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do zwrotu jest dokonanie go w terminie i na zasadach określonych w przyjętych przez Signify zasadach dotyczących zwrotów, dostępnych pod adresem https://www.philips-hue.com/pl-pl/support/faq, dołączenie dowodu zakupu oraz dostarczenie zwracanych produktów w pierwotnym stanie. W celu dokonania zwrotu, należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi zwrotu produktów, zamieszczonymi w Witrynie.

Kupujący pokrywa wszystkie koszty wysyłki i obsługi zwracanego produktu, chyba że ustalono inaczej. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu podczas transportu.

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek, który wykorzystano do dokonania pierwotnego zakupu w Witrynie.

W przypadku zwrotu wadliwego produktu należy zapoznać się z treścią gwarancji producenta (zob. punkt 7) dołączoną do produktu lub przedstawioną w opisie produktu w Witrynie Signify.

7.       Rękojmia, gwarancja.

Rękojmia za wady

Signify ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Signify jako sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta oraz Kodeksie cywilnym.

Gwarancja

UDZIELANA PRZEZ SIGNIFY STANDARDOWA GWARANCJA NA PRODUKTY STANOWI UZUPEŁNIENIE I NIE NARUSZA USTAWOWYCH PRAW KUPUJĄCEGO JAKO KONSUMENTA.

W większości przypadków Signify udziela Kupującym standardowej ograniczonej gwarancji na produkty. Postanowienia gwarancji są dołączone do produktu lub zamieszczone w Witrynie jako postanowienia standardowej gwarancji mającej zastosowanie do danego produktu („Standardowa Gwarancja na Produkt”). W przypadku produktów nieobjętych Standardową Gwarancją na Produkt, Signify gwarantuje, że przez okres dwóch (2) lat od daty dostawy produktu do Kupującego, komponenty sprzętowe produktu będą wolne od wszelkich wad materiałowych i wad wykonania, które powodują, że produkt nie działa w zasadniczo prawidłowy sposób podczas używania go zgodnie z zaleceniami i specyfikacjami udostępnionymi przez Signify. Przy czym należy uwzględnić ogólną wydajność produktu oraz średni czas pracy, wynoszące do trzech godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu. Signify nie udziela żadnej gwarancji na oprogramowanie zawarte w produkcie ani na produkty innych dostawców.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Signify nie udziela żadnych gwarancji na produkty, oprogramowanie, aplikacje lub usługi osób trzecich. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre umowy licencyjne dla użytkowników końcowych, warunki korzystania, warunki świadczenia usług lub podobne warunki mogą ograniczać okres gwarancji na wszelkie powiązane lub wymagane oprogramowanie (w tym aplikacje internetowe lub aplikacje na urządzenia mobilne).

O ile Standardowa Gwarancja na Produkt nie stanowi inaczej, (i) ewentualne uzasadnione roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji muszą zostać niezwłocznie zgłoszone Signify przed upływem okresu gwarancji; (ii) w odpowiedzi na uzasadnione roszczenie Kupującego z tytułu gwarancji Signify w rozsądnym terminie i według własnego uznania naprawi produkt lub zaoferuje produkt zastępczy; (iii) jeśli, pomimo uzasadnionych działań Signify, produkt nie może zostać naprawiony lub wymieniony, Signify dokona na rzecz Kupującego zwrotu pieniędzy zapłaconych przez Kupującego za zakupiony produkt; (iv) naprawy, wymiany lub skorzystanie z innych uprawnień nie przedłużają ani nie odnawiają pierwotnego okresu gwarancji; (v) produkty zastępcze zapewniane przez Signify mogą mieć niewielkie odchylenia konstrukcyjne lub techniczne, które nie mają wpływu na funkcjonalność produktu zastępczego; (vi) jeśli roszczenie Kupującego z tytułu gwarancji jest niezasadne, Kupujący pokrywa koszty transportu zwracanego produktu; (vii) gwarancja Signify nie obejmuje produktów, które nie zostały prawidłowo zainstalowane lub nie są używane zgodnie z instrukcjami i innymi zaleceniami Signify. Signify w żadnym razie nie odpowiada za pokrycie kosztów dezinstalacji, usunięcia lub wymiany jakiegokolwiek produktu, w tym kosztów robocizny.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że określone funkcje produktów mogą zależeć od dostępności i prawidłowego działania rozwiązań producentów i usługodawców zewnętrznych, w tym od urządzeń zapewniających łączność i komunikację oraz od usług świadczonych przez dostawców i operatorów telefonii komórkowej. Rozwiązania te pozostają poza kontrolą Signify i Signify nie ponosi odpowiedzialności za działanie (ani za brak działania) takich usług i urządzeń producentów i usługodawców zewnętrznych.

8.       Produkty nieprzeznaczone do odsprzedaży lub eksportu. Niektóre transakcje sprzedaży mogą podlegać przepisom regulującym eksport lub import, które zakazują lub ograniczają (re)eksport lub transfer określonych produktów, jeśli produkty te mają być dostarczone do określonych krajów lub kategorii osób, na przykład przepisom Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych („Przepisy Eksportowe”). Każdorazowy (re)eksport lub transfer produktów podlega właściwym Przepisom Eksportowym oraz jurysdykcji odpowiednich władz odpowiedzialnych za Przepisy Eksportowe. Jeśli  dany (re)eksport lub transfer wymaga stosownego zezwolenia na eksport lub import lub jest w inny sposób zakazany lub ograniczony na podstawie Przepisów Eksportowych, Signify może według własnego uznania wstrzymać wykonanie zobowiązań Signify wobec Kupującego do momentu uzyskania takiego zezwolenia lub na okres obowiązywania danych ograniczeń lub zakazów albo zaprzestać realizacji (odpowiedniej części) zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

9.       Ochrona prywatności i danych. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Warunków oraz Polityki prywatności zamieszczonej pod adresem:

https://www.signify.com/pl-pl/polityka-prywatnosci

10.   Licencja na oprogramowanie wbudowane; prawa autorskie. Signify jest i pozostaje jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej (w tym patentów, wzorów użytkowych, zarejestrowanych i niezarejestrowanych projektów, prawa autorskiego, praw do baz danych, znaków towarowych, nazw domen, tajemnic przedsiębiorstwa, know-how, praw do topografii półprzewodnikowych układów scalonych oraz wszelkich rejestracji, zgłoszeń, odnowień, rozszerzeń, kombinacji, podziałów, kontynuacji lub wznowień powyższych elementów) istniejących obecnie lub mających powstać w przyszłości (w tym w szczególności wszelkich ulepszeń lub modyfikacji), niezależnie od tego, jak i przez kogo zostały wymyślone lub zbudowane oraz niezależnie od tego, czy są w postaci materialnej lub czy zostały zastosowane w praktyce, w odniesieniu do wszystkich produktów sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaży na mocy Warunków (łącznie „Prawa Własności Intelektualnej”). Kupujący nie może używać Praw Własności Intelektualnej Signify w żadnych swoich reklamach, komunikatach, publikacjach lub innych utworach bez uprzedniej pisemnej zgody Signify. Kupujący nie może usuwać, zasłaniać, zniekształcać, zakrywać ani zmieniać żadnego znaku Signify lub innego znaku, ani dodawać żadnego znaku Signify lub innego znaku do jakichkolwiek materiałów udostępnianych przez Signify lub do żadnego Produktu lub opakowania Produktu. Kupujący nie ma prawa zarejestrować ani używać żadnego znaku towarowego, który może prowadzić do pomylenia go z Prawami Własności Intelektualnej Signify.

11.   Okoliczności pozostające poza kontrolą Signify. Signify dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z potwierdzonego zamówienia. Signify nie ponosi jednak odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jeśli jest ono spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Signify, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, trzęsieniami ziemi, pożarami, powodziami, wojnami, niepokojami o charakterze społecznym lub wojskowym, aktami terroryzmu, sabotażem, strajkami pracowniczymi, epidemiami, pandemiami, zamieszkami, awariami infrastruktury użyteczności publicznej, wadliwym działaniem lub utratą sprzętu lub oprogramowania lub jakimikolwiek innymi przyczynami poza kontrolą Signify, którym spółka Signify nie była w stanie zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku opóźnienia Signify wykona swoje zobowiązania tak szybko, jak to będzie możliwe.

12.   Prawo właściwe i sąd właściwy. Prawem właściwym dla wykładni Warunków oraz dla wszelkich roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z Warunkami lub zakupem produktów na mocy Warunków, jest prawo polskie. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

W przypadku reklamacji należy skontaktować się z Signify telefonicznie pod numerem 00 800 744 547 75 lub za pośrednictwem witryny pomocy technicznej dla produktów Hue pod adresem https://www.philips-hue.com/pl-pl/support/contact-form. Jeśli Kupujący uważa, że jego reklamacja nie została odpowiednio rozpatrzona, może (ale nie ma takiego obowiązku) skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.edu/odr. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać w ciągu jednego (1) roku od momentu powstania roszczenia, na zasadach przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy. Obecnie Signify nie uczestniczy w żadnych procedurach  rozstrzygania sporów konsumenckich z udziałem komisji arbitrażowej.

13.   Obsługa klienta i kontakt z Signify. Aby zgłosić roszczenie z tytułu rękojmi lub gwarancji albo uzyskać inną pomoc, należy skorzystać z poniższego łącza w celu wyświetlenia informacji kontaktowych Signify dla Polski:

https://www.philips-hue.com/pl-pl/support/faq#contact

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelka korespondencja przesyłana przez Kupującego do Signify powinna być przesyłana za pośrednictwem strony https://www.philips-hue.com/pl-pl/support/faq#contact. W przypadku korespondencji przesyłanej przez Signify do Kupującego, Kupujący zgadza się na otrzymywanie korespondencji w formie wiadomości umieszczanych przez Signify w Witrynie, wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail lub w formie wiadomości wysyłanych pocztą tradycyjną na adres rozliczeniowy Kupującego. Kupujący zgadza się, że wszelka korespondencja przekazana Kupującemu przez Signify zgodnie z poprzednim zdaniem spełnia wymóg zachowania formy pisemnej (informacji na trwałym nośniku). Kupujący zgadza się, drukowana wersja Warunków oraz wszelkie powiadomienia przekazywane w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych lub administracyjnych związanych z Warunkami, na tych samych zasadach co inne dokumenty o charakterze biznesowym utworzone i przechowywane w zwykłej formie pisemnej.

14.   Promocje. Wszelkie promocje oferowane za pośrednictwem Witryny mogą podlegać regulaminom odrębnym od Warunków. Jeśli Kupujący uczestniczy w jakiejkolwiek promocji, powinien zapoznać się z odpowiednim regulaminem oraz z przyjętą przez Signify Polityką prywatności. Jeśli regulamin promocji jest sprzeczny z Warunkami, regulamin promocji ma znaczenie rozstrzygające.

15.   Cesja. Użytkownik nie może dokonać cesji swoich praw ani obowiązków w ramach Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Signify. Wszelkie czynności naruszające postanowienia tego punktu są nieważne. Dokonanie cesji praw lub obowiązków nie zwalnia Kupującego z jego zobowiązań na mocy Warunków.

16.   Brak zrzeczenia się z wykonania przysługujących praw. Niewykonanie przez Signify jakiegokolwiek uprawnienia określonego w Warunkach nie stanowi zrzeczenia się wykonywania tego uprawnienia w przyszłości. Zrzeczenie się wykonywania jakiegokolwiek uprawnienia będzie skuteczne wyłącznie wówczas, gdy zostanie wyrażone na piśmie i podpisane przez należycie umocowanego przedstawiciela Signify.

17.   Brak beneficjentów będących osobami trzecimi. Niniejsze Warunki nie przyznają i nie mają na celu przyznania jakichkolwiek praw lub uprawnień osobom trzecim, innym niż Kupujący.

18.   Rozdzielność postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, wówczas uznaje się, że Warunki pozostają w mocy co do pozostałych części.

Wersja Warunków: maj 2023 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat: Signify Poland Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:(*)
  • Data odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić lub usunąć.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności