Warunki aplikacji Hue Sync

 1. Udzielenie licencji
 2. Własność
 3. Ograniczenia licencji
 4. Oprogramowanie Open Source
 5. Wypowiedzenie
 6. Uaktualnienia
 7. Obsługa techniczna
 8. Opinie
 9. BRAK GWARANCJI
 10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 11. GWARANCJA I ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 12. Znaki towarowe
 13. Kontrola eksportu
 14. Prawo właściwe
 15. Postanowienia końcowe

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („NINIEJSZA UMOWA”) STANOWI ZGODNE Z PRAWEM WIĄŻĄCE POROZUMIENIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PODMIOTEM) ORAZ SIGNIFY NETHERLANDS B.V., HOLENDERSKĄ SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ GŁÓWNĄ POD ADRESEM HIGH TECH CAMPUS 48, 5656 AE EINDHOVEN, HOLANDIA („SIGNIFY /MY”). NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK UZYSKUJE PRAWO DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA HUE SYNC („OPROGRAMOWANIA”), W TYM Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DOSTARCZONEJ ODDZIELNIE LUB ŁĄCZNIE Z PRODUKTEM PHILIPS HUE („PRODUKTEM”) LUB UDOSTĘPNIONEJ POD ADRESEM WWW.PHILIPS-HUE.COM. POBRANIE, INSTALACJA LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WSZELKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ZGODĄ NA ICH PRZESTRZEGANIE. W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI PROSIMY NIE POBIERAĆ, NIE INSTALOWAĆ ANI NIE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB.

POPRZEZ WYRAŻENIE ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST PRAWNIE UPOWAŻNIONY DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ JEJ WARUNKÓW.

UŻYTKOWNIK NIEBĘDĄCY UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM I INSTALUJĄCY NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE W IMIENIU UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO GWARANTUJE I OŚWIADCZA, ŻE JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ORAZ DO WYRAŻANIA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY I ICH PRZESTRZEGANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, W TYM NA STOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY.

1. Udzielenie licencji. Na mocy niniejszej Umowy użytkownik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję na instalację i korzystanie odpowiednio na urządzeniu lub komputerze PC z jednej (1) kopii określonej wersji Oprogramowania w formie kodu obiektowego, zgodnie z dokumentacją. Użytkownik "korzysta" z Oprogramowania, kiedy jest ono wczytane do pamięci tymczasowej lub trwałej (np. RAM, dysku twardego itd.) komputera PC lub urządzenia. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w sposób określony przez spółkę Signify  oraz na przestrzeganie wszelkich innych uzasadnionych wymagań lub ograniczeń nakładanych przez spółkę Signify  i opisanych bardziej szczegółowo w witrynie internetowej www.philips-hue.com. W przypadku poczucia dyskomfortu podczas korzystania z Oprogramowania, wywołanego przez synchronizacje lub połączenie świateł należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania.

2. Własność. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi. Na podstawie niniejszej Umowy użytkownikowi zostaje udzielone jedynie prawo do korzystania z Oprogramowania, ale nie uzyskuje on żadnych praw, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących Oprogramowania, innych niż określone w niniejszej Umowie. Spółka Signify  i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w stosunku do Oprogramowania, w tym wszystkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe i inne wynikające z niego prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i przepisami traktatów międzynarodowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. W związku z powyższym użytkownik nie kopiuje Oprogramowania w sposób inny niż wyraźnie określony w niniejszej Umowie bez uprzedniego pisemnego upoważnienia od spółki Signify , za wyjątkiem możliwości wykonania jednej (1) kopii Oprogramowania na potrzeby sporządzenia kopii zapasowej. Użytkownik nie będzie kopiować materiałów drukowanych dostarczonych wraz z Oprogramowaniem ani drukować więcej niż jednego (1) egzemplarza jakiejkolwiek dokumentacji użytkownika dostarczonej w formie elektronicznej; może jedynie sporządzić jedną (1) kopię zapasową takich materiałów drukowanych.

3. Ograniczenia licencji. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej, użytkownik nie będzie, ani też nie będzie pozwalał osobom trzecim (a) wynajmować, wydzierżawiać, sublicencjonować, sprzedawać, przydzielać, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać Oprogramowania ani żadnej jego części (b) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub dezasemblować Oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wyraźnie zabrania ograniczania takich działań, (c) usuwać z Oprogramowania lub niszczyć jakichkolwiek oznaczeń identyfikujących produkt, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń własności bądź ograniczeń, (d) modyfikować lub adaptować Oprogramowania, włączać Oprogramowania do innych programów lub tworzyć dzieł pochodnych opartych na tym Oprogramowaniu, (e) używać Oprogramowania z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń lub nakazów sądowych ani do jakiegokolwiek niezgodnego z prawem lub niewłaściwego celu, (f) używać Oprogramowania w sposób, który mógłby przynieść szkodę spółce Signify , jej usługodawcom bądź jakiejkolwiek innej osobie, (g) ponownie publikować, kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakiejkolwiek części Oprogramowania, (h) podejmować jakichkolwiek działań z zamiarem wprowadzenia do Produktów lub Oprogramowania wirusów, robaków, uszkodzeń, koni trojańskich, złośliwych programów ani czegokolwiek innego o destrukcyjnym charakterze lub uniemożliwiającego działanie Produktów, Oprogramowania lub urządzeń innych użytkowników końcowych ani (i) obchodzić lub próbować złamać zabezpieczeń Produktów lub Oprogramowania, lub urządzeń innych użytkowników końcowych. Wszelkie tytuły, znaki towarowe oraz prawa autorskie i zastrzeżone należy zabezpieczyć na kopii zapasowej Oprogramowania.

4. Oprogramowanie Open Source. (a) Niniejsze oprogramowanie może zawierać komponenty, które podlegają Warunkom korzystania Open Source, zgodnie z dokumentacją dołączoną do urządzenia; takie komponenty podlegają jedynie warunkom własnej licencji, a niniejsza Umowa nie ma zastosowania do takich komponentów. (b) Prawa licencyjne użytkownika wynikające z niniejszej Umowy nie obejmują jakichkolwiek praw ani licencji na używanie, rozpowszechnianie lub tworzenie dzieł pochodnych Oprogramowania w jakikolwiek sposób, który spowodowałby, że Oprogramowanie podlegałoby Warunkom korzystania Open Source. Termin „Warunki korzystania Open Source” oznacza warunki jakiejkolwiek licencji, która jako warunku korzystania, modyfikowania lub dystrybuowania dzieła wymaga udostępnienia kodu źródłowego lub innych preferowanych materiałów do modyfikowania, lub udzielenia zezwolenia na tworzenie dzieł pochodnych, lub zamieszczenia pewnych informacji o warunkach licencyjnych w dziełach pochodnych lub w dołączonej dokumentacji, lub udzielenia dowolnej stronie wolnej od tantiem licencji na własność intelektualną.

5. Wypowiedzenie. Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu zainstalowania lub pierwszego użycia Oprogramowania i może zostać wypowiedziana (i) według uznania spółki Signify  na skutek złamania przez użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy lub (ii) jeśli jakakolwiek opłata naliczona przez spółkę Signify  za korzystanie nie zostanie zapłacona w terminie lub (iii) w wyniku zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania i związanych z nim materiałów dostarczonych użytkownikowi przez spółkę Signify  wraz z Oprogramowaniem. Prawa spółki Signify  i zobowiązania użytkownika pozostaną w mocy po wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Użytkownik usunie lub nieodwracalnie skasuje Oprogramowanie ze swoich urządzeń, a także zwróci spółce Signify  Oprogramowanie i jego wszystkie kopie oraz dokumentację z nim związaną na swój koszt niezwłocznie po wypowiedzeniu niniejszej Umowy.

6. Uaktualnienia. Spółka Signify  może według własnego uznania dokonać uaktualnienia Oprogramowania poprzez udostępnienie go w witrynie internetowej bądź za pomocą innych środków lub metod. Takie uaktualnienia mogą być udostępniane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub wydanie takich uaktualnień użytkownikowi może wymagać akceptacji przez użytkownika innej umowy. Zachęcamy do regularnego odwiedzania witryny internetowej w celu sprawdzenia, czy są dostępne jakieś aktualizacje lub uaktualnienia, a w przypadku obowiązkowych aktualizacji zachęcamy do niezwłocznego zaktualizowania/uaktualnienia Oprogramowania.

7. Obsługa techniczna. Spółka Signify  nie jest zobowiązana do świadczenia usług pomocy technicznej ani innych usług pomocy („Obsługa techniczna”) w związku z Oprogramowaniem. Jeżeli spółka Signify  będzie świadczyć użytkownikowi usługi z zakresu Obsługi technicznej, będzie to podlegać odrębnym warunkom ustalonym pomiędzy użytkownikiem a spółką Signify .

8. Opinie. Jeśli użytkownik prześle komentarz, sugestię lub jakikolwiek inny materiał („Opinia”) do spółki Signify  w odniesieniu do Produktów lub Oprogramowania (z wyjątkiem wszelkich treści zabronionych), niniejszym przenosi wszelkie prawa własności do takich Opinii na spółkę Signify  i oświadcza, że spółka Signify  będzie uprawniona do używania wszelkich takich Opinii w dowolny sposób bez ograniczeń i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkownika odnośnie do poufności, autorstwa lub wynagrodzenia, lub zgodzi się udzielić spółce Signify  licencji na używanie takich Opinii bez jakichkolwiek ograniczeń w takim zakresie, w jakim powyższe byłoby nieskuteczne. Użytkownik wyraża również zgodę na zrzeczenie się swoich praw osobistych do takich Opinii.

9. BRAK GWARANCJI. SPÓŁKA SIGNIFY , JEJ PODMIOTY POWIĄZANE I LICENCJODAWCY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJĘ UŻYTKOWNIKA W STANIE „TAKIM, JAKI JEST” ORAZ NIE GWARANTUJĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANIE, LUB W INNY SPOSÓB SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA W CELU OSIĄGNIĘCIA ŻĄDANYCH PRZEZ SIEBIE REZULTATÓW ORAZ INSTALACJĘ, UŻYWANIE I REZULTATY UZYSKANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA SIGNIFY , JEJ PODMIOTY POWIĄZANE I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE ZAPEWNIAJĄ SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI ODNOŚNIE DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA I DOŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW. GWARANCJA NIE OBEJMUJE PRZYPADKÓW NARUSZEŃ.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE MOŻEMY PONOSIĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPOWODOWANYCH KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA LUB DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ OPŁAT ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM. JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ, SZKÓD LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, SPÓŁKA SIGNIFY  BĘDZIE UPRAWNIONA DO ZASTOSOWANIA MAKSYMALNYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO.

11. GWARANCJA I ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ZAWIERAJĄCY UMOWĘ OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE ON I UŻYTKOWNIK KOŃCOWY (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, W CZYIM IMIENIU ZAWARŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ) BĘDZIE KORZYSTAŁ Z OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY I OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. ZAWIERAJĄCY UMOWĘ ROZUMIE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE SYNCHRONIZOWAĆ HUE LIGHTS ZGODNIE Z ZAKRESEM WIDOCZNYM NA EKRANIE, A ON I UŻYTKOWNIK KOŃCOWY (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, W CZYIM IMIENIU ZAWARŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ) ZAPEWNIAJĄ, ŻE MAJĄ UZASADNIONE PRAWO DO OGLĄDANIA/DOSTĘPU DO TAKIEJ ZAWARTOŚCI I DO OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA W CELU SYNCHRONIZACJI HUE LIGHTS ZGODNIE Z TREŚCIĄ. ZAWIERAJĄCY UMOWĘ POTWIERDZA, ŻE ON I UŻYTKOWNIK KOŃCOWY (W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, W CZYIM IMIENIU ZAWARŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ) SĄ PRAWNIE ZOBOWIĄZANI DO TEGO, ABY CAŁKOWICIE ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁKĘ SIGNIFY  ORAZ CZŁONKÓW JEJ KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTY POWIĄZANE, PRZEDSTAWICIELI I WSZELKICH INNYCH USŁUGODAWCÓW, KTÓRZY ŚWIADCZĄ USŁUGI ZWIĄZANE Z TYM OPROGRAMOWANIEM, Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, STRAT, SZKÓD I KOSZTÓW (W TYM KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) POWSTAŁYCH LUB ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA, LUB NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, ZASAD I PRZEPISÓW. SPÓŁKA SIGNIFY  ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, WYŁĄCZNIE NA KOSZT UŻYTKOWNIKA, DO PODJĘCIA SAMODZIELNEJ OBRONY I SPRAWOWANIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ, POWÓDZTW, POSTĘPOWAŃ LUB WSZELKICH INNYCH OKOLICZNOŚCI, Z TYTUŁU KTÓRYCH UŻYTKOWNIK MA CHRONIĆ SPÓŁKĘ SIGNIFY  LUB WSZELKICH JEJ CZŁONKÓW KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH I PRZEDSTAWICIELI, A PONADTO NA ZŁOŻONE PRZEZ SPÓŁKĘ SIGNIFY  ŻĄDANIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ W PEŁNI Z NIĄ WSPÓŁPRACOWAĆ.

12. Znaki towarowe. Niektóre użyte w niniejszej Umowie nazwy produktów i nazwy Signify , Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika mogą stanowić znaki towarowe spółki Signify , jej licencjodawców lub innych osób trzecich. Niniejsza licencja nie upoważnia użytkownika do używania żadnych takich znaków towarowych.

13. Kontrola eksportu. Użytkownik oświadcza, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować ani reeksportować Oprogramowania do jakiegokolwiek państwa, w stosunku do którego amerykańska ustawa o kontroli eksportu (Export Administration Act) lub podobny akt prawny bądź podobna regulacja obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, UE lub jakimkolwiek państwie członkowskim UE wymagają pozwolenia na eksport lub innego zezwolenia państwowego, chyba że odpowiednie pozwolenie na eksport lub zatwierdzenie uzyskano wcześniej. Pobranie lub zainstalowanie Oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przestrzeganie tego postanowienia dotyczącego eksportu.

14. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega prawu państwa zamieszkania użytkownika bez względu na treść przepisów kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego obowiązujących w wybranym porządku prawnym. Niewyłączna właściwość w odniesieniu do rozstrzygania wszelkich dotyczących niniejszej Umowy sporów między użytkownikiem a spółką Signify  przysługuje sądom państwa zamieszkania użytkownika.

Poniższa sekcja ma zastosowanie do użytkowników znajdujących się w USA. Niniejsza Umowa, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, jest interpretowana i podlega wykładni zgodnie z przepisami prawa materialnego obowiązującymi w stanie Nowy Jork, bez względu na treść przepisów kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego obowiązujących w wybranym porządku prawnym, i podlega tym przepisom; przepisy prawa materialnego obowiązujące w stanie Nowy Jork, bez względu na treść przepisów kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego obowiązujących w wybranym porządku prawnym, stosuje się także do określania stosunków łączących strony. W sposób wyraźny wyklucza się i wyłącza stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także wszelkich innych aktów prawnych nakazujących stosowanie aktów prawnych obowiązujących na innych obszarach.

15. Postanowienia końcowe. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a spółką Signify , a także zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, zobowiązania oraz inne komunikaty lub materiały reklamowe dotyczące Oprogramowania i dokumentacji użytkownika. Zakup jakiegokolwiek Produktu przez użytkownika podlega warunkom sprzedaży takiego Produktu. Ponadto, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, użytkownik potwierdza, że spółka Signify  może, według swojego wyłącznego uznania, zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, udostępniając informację o treści takich zmian w witrynie internetowej lub przekazując użytkownikowi zawiadomienie w tym przedmiocie, według wyłącznego uznania spółki Signify . Dalsze używanie Oprogramowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie zmiany wprowadzone przed rozpoczęciem takiego jego używania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z daną zmianą, musi natychmiast zaprzestać używania Oprogramowania oraz uzyskiwania do niego dostępu, a niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną, pozostałe części Umowy zachowają pełną moc obowiązującą. Niniejsza Umowa nie ogranicza jakichkolwiek praw z tytułu rękojmi lub innych praw przysługujących użytkownikowi ustawowo w jego państwie zamieszkania.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności