Philips Hue

Användarvillkor

Senast uppdaterad: Augusti 2021

 1. Dokumentets omfattning och vår relation.

a. Vi vet att det är frestande att inte läsa igenom de här användarvillkoren r för Philips Hue (“Villkor”), men det är viktigt att du förstår Villkoren för att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss men också vad vi behöver från dig.

b. Ditt relation till oss: Dessa villkor beskriver förhållandet mellan dig och oss. När vi hänvisar till “vi”, “oss” eller “våra”, menar vi Signify Netherlands B.V., företaget bakom Philips Hue-produkterna.   

c. Inkluderade tjänster: Tjänsterna avser Philips Hue-produkter (“Produkterna”) och gäller din åtkomst till och användning av programvara som är inbäddad i Produkterna, din åtkomst till och användning av vår app som kan laddas ner till din smartphone eller surfplatta samt tjänster och funktioner som är tillgängliga för Produkterna via vår webbplats och vår app. Vi benämner alla dessa gemensamt “Tjänsterna”.

d. Åldersgräns: Om du inte är över 18 år och myndig behöver du din förälders eller vårdnadshavares godkännande för att upprätta ett eget användarkonto och de bör gå igenom Villkoren tillsammans med dig. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tillåter att ditt barn använder Produkterna och Tjänsterna gäller Villkoren dig och du ansvarar för ditt barns handlingar.

e. Vad regleras inte häri: Ditt köp av en Produkt omfattas av gällande köpvillkor när du köpte Produkten och inbegriper eventuella lagstadgade garantirättigheter som du har som konsument i det land där du är bosatt. Vissa funktioner i Tjänsterna kan vara underställda ytterligare villkor som vi då tillhandahåller med funktionerna.

2. Användning av tjänsterna.

a. Använda tjänsterna: Vi ger dig rätt att använda Tjänsterna för att styra och övervaka Produkter som du äger eller är auktoriserad att styra och övervaka.

b. Du kan auktorisera andra personer: När du har skapat ett användarkonto kan du ge andra personer tillgång till och rätt att använda, övervaka och styra Produkterna och Tjänsterna. Vi refererar till sådana personer som “Auktoriserade användare”. Du bör endast ge personer som du litar på tillgång till ditt användarkonto, Produkter och Tjänster.

c. Registrera ett användarkonto: För att använda Tjänsterna kan du behöva ha ett användarkonto. Du ansvarar för riktigheten hos de uppgifter du lämnar (när du upprättar ditt användarkonto) och för att vidta åtgärder för att skydda ditt användarkonto. Läs mer om ditt integritetsskydd i avsnittet 5.  

d. Förbättra tjänsterna

 • Vi arbetar löpande för att förbättra Tjänsterna och Produkterna, så de kan komma att ändras med tiden. Vi kan komma att uppdatera Tjänsterna genom att tillhandahålla programfixar eller ändringar, lägga till nya funktioner, ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) funktioner, komponenter eller innehåll, begränsa vissa funktioner eller begränsa åtkomsten till delar av eller samtliga Tjänster. Alla sådana uppdateringar och ändringar refererar vi till som “Uppdateringar”. 
 • I vissa fall kan Uppdateringar leda till att äldre maskinvaruenheter, tredjepartstjänster, programvarukonfigurationer eller installationer inte längre fungerar med Tjänsterna, och du kan bli tvungen att uppgradera eller byta ut enheter, tjänster, konfigurationer eller installationer för att kunna fortsätta använda Tjänsterna.
 • Läs regelbundet vår policy för avslut av support som tillhandahålls separat på vår webbplats på www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Om det finns några skillnader mellan vår policy för avslutet av support och en garanti som vi tillhandahåller med produkten, eller om vår policy för avslut av support leder till att supporten för produkter upphör inom den angivna garantiperioden, kommer vår policy för avslut av support att ersätta villkoren i sådan garanti.
 • Uppdateringar kan göras automatiskt utan ytterligare meddelande eller utan att invänta ytterligare samtycke från dig. Du samtycker till dessa automatiska Uppdateringar. Om du inte vill att sådana Uppdateringar ska installeras automatiskt kan du markera detta i appinställningarna. Vi kan komma att be dig att installera Uppdateringar på egen hand, och du ansvarar då för att göra detta skyndsamt. Om du inte installerar Uppdateringar kan du utsättas för risker (exempelvis Säkerhetsrisker) och detta påverkar och begränsar vårt ansvar och förmåga att tillhandahålla Tjänsterna till dig.

e. Tjänster är beroende av: För att Tjänsterna ska fungera väl är det beroende av överföring av data via tredjepartsenheter och tjänsteleverantörer, inklusive ditt Wi-Fi-nätverk, aktiverad trådlös enhet (som en smartphone eller surfplatta) och (för vissa produkter) bredbandsinternet. Signify har ingen kontroll över och är inte ansvarig för någon av dessa tredjepartsenheter och tjänster, kompatibilitet och korrekt konfiguration av dessa med produkterna och tjänsterna och relaterade kostnader. Om dessa enheter eller tjänster avbryts, försenas, vägras eller på annat sätt begränsas av någon anledning kan det leda till att Tjänsterna är opålitliga eller otillgängliga under begränsningarna. 

f. Ditt uppförande: Vi tillhandahåller Tjänsterna med målsättningen att de ska vara tillgängliga för alla, vilket innebär att du måste följa följande Uppföranderegler:

 • följa gällande lagar, inklusive bestämmelser om exportkontroll och sanktioner, integritetsskydd och immateriella rättigheter
 • inte skada, störa, missbruka eller avbryta Tjänsterna.

g. Användning med bild- och/eller ljudinnehåll: Observera att användning av produkterna i kombination med visst specifikt bild- och /eller ljudinnehåll kan generera vissa ljuskombinationer som kan orsaka obehag. Om så skulle ske, avbryt synkroniseringen av Produkten med sådant innehåll. 

h. Fler produkter kan krävas: Användningen av vissa Produkter kan kräva ytterligare produkt (er), enligt våra anvisningar i användningsinstruktionerna.

i. Kommunikation relaterad till Tjänsterna: Från tid till annan kan vi skicka meddelanden eller annan information via vår weeplats eller app. Om du har frågor rör Produkterna, Tjänsterna eller dessa Villkor, kontakta oss via våra kundtjänstkanaler.

j. Feedback: Vi välkomnar feedback om Tjänsterna och Produkterna. Om du väljer att lämna feedback till oss står det oss fritt att agera utifrån det utan förpliktelser gentemot dig.

3. Din information. 

a. Användaröverföringar och Enhetsdata: I vissa fall av Tjänsterna kan du och dina auktoriserade användare lagra eller på annat sätt tillhandahålla information till eller genom tjänsterna på olika sätt - vi benämner denna information som “Användaröverföringar”. Om du väljer att göra Användaröverföringar, kontrollera först att du har dem rättigheter som krävs för att göra det och att det är lagligt. Tjänsterna förser oss med information om din användning av Produkterna och olika enheter, tjänster från tredje part eller applikationer som du ansluter till tjänsterna, ofta på ett automatiserat sätt - vi hänvisar till denna information som“Enhetsdata”. Dina användaröverföringar och enhetsdata förblir din egendom, vilket innebär att du behåller alla rättigheter som du har i dina användaröverföringar och enhetsdata.

b. Tillåtelse att använda din information: I enlighet med dina personuppgiftsrättigheter som beskrivs i avsnitt 5 nedan ger du, genom att använda Tjänsterna, oss en global (det vill säga världstäckande) och royaltifri (det vill säga utan att betala någon avgift) rätt som tillåter oss (och våra licenstagare och underleverantörer)att: 

 • vara värd åt, reproducera, distribuera, ändra, kommunicera och använda dina Användaröverföringar och Enhetsdata – t.ex. för att vi ska kunna spara dem i våra system och göra dem tillgängliga, och
 • tillåta åtkomst till dina Användaröverföringar och Enhetsdata till Auktoriserade användare och för (enligt definitionen nedan) Produkter och Tjänster från tredje part

i syfte att:

 • driva och förbättra Tjänsterna (bland annat skapa Uppdateringar)  
 • utveckla ny teknik och nya tjänster åt oss samt
 • andra ändamål enligt beskrivningen i vårt tillämpliga Personuppgiftsmeddelanden som finns på https://www.philips-hue.com/privacy (“Personuppgiftsmeddelande”).

c. Skydd av dina uppgifter: Vi värnar om din integritet och skyddet av dina uppgifter och gör vårt bästa för att införa lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan emellertid inte garantera att obehöriga tredje parter kan kringgå våra säkerhetsåtgärder eller använda din information för felaktiga ändamål. Läs mer om Signifys ansvarsprogram på vår samlingssida om säkerhetsrisker och spridning på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Produkter och tjänster från andra.

a. Åtkomst till produkter och tjänster från andra: Tjänsterna kan möjliggöra att Produkterna interagerar med andras produkter, appar och tjänster (“Produkter och tjänster från tredje part”). För att möjliggöra denna interaktion kan vi behöva utbyta dina Användaröverföringar och Enhetsdata med relevanta tredje parter. Du ansvarar för din interaktion med och användning av tjänster från tredje part eller för eventuella utbyten mellan Produkter och Tjänster från tredje part och våra Tjänster och Prdukter.

b. Standarder eller kommunikationssätt: Produkterna kan använda olika öppna eller sätt för att kommunicera och arbeta med smarta eller anslutna enheter som också används på liknande sätt av andra produkter, system eller tjänster som inte är utvalda av oss. Sådana produkter och relaterade tjänster som inte är utvalda av oss eller certifierade som kompatibla med Produkterna och Tjänsterna kanske inte fungerar med produkterna och tjänsterna, även om de enligt specifikationen ska fungera med samma eller liknande standarder eller kommunikationssätt.

c. Länkar till webbplatser som tillhör tredje part: Vår webbplats, app eller kommunikation kan innehålla länkar till andra fristående webbplatser som tillhör tredje part. Dessa länkar erbjuds endast som en service och då de inte står under vår kontroll , rekommenderar inte vi och tar ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

5. Din integritet.

a. Ditt integritetsskydd: Ditt integritetsskydd är viktigt för Signify. Vårt Personuppgiftsmeddelande gäller för användning av tjänsterna. Vi ber dig att läsa igenom dokumentet, eftersom de bland annat beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in från dig, dina Produkter och Tjänster, hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, de rättsliga grunderna vi har för behandling av dina personuppgifter, samt dina rättigheter när det gäller ditt integritetsskydd. Det kan hända att det finns ytterligare Personuppgiftsmeddelanden som avser specifika produkter och tjänster.

b. Cookies: I vissa sammanhang kan det hända att cookies och andra spårningsteknik användas av Signify. Vi ber dig att läsa igenom vår Information om Cookies som finns tillgänglig på https://www.philips-hue.com/cookie-notice om du vill ha mer information om denna tekniken och för vilka ändamål vi kan kan använda den.

6. Upphävande och uppsägning av Tjänsterna.

a. Uppsägning av tjänsterna: Vi kan tillfällligt och utan föregående medddelande upphäva Tjänsterna av säkerhetsskäl, vid systemfel i samband med underhåll och reparation eller på grund av andra omständigheter.

b. Uppsägning eller upphävande av din åtkomst till Tjänsterna: Du har alltid rätt att när som helst sluta använda Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller upphäva din tillgång till Tjänsterna eller ta bort ditt användarkonto om något av följande inträffar:

 • vi anser, i god tro, att du har använt Tjänsterna eller Produkterna i strid med dessa Villkor
 • vi åläggs att göra så enligt gällande lag eller en domstolsorder
 • vi har rimliga skäl att anta att ditt uppförande orsakar skada eller utgör en risk för en användare, tredje part eller oss
 • du inte har loggat in på ditt konto på två år.

7. Vårt innehåll och vår programvara.

a. Immateriella rättigheter: Även om vi ger dig tillstånd att använda våra tjänster, behåller vi (och våra leverantörer och licensgivare) alla immateriella rättigheter som vi (och våra leverantörer och licensgivare) har i tjänsterna. 

b. Vårt innehåll: I Tjänsterna ingår innehåll som tillhör oss. Du får använda använda vårt innehåll enligt det tillstånd som ges i Villkoren, men vi behåller samtliga immateriella rättigheter som vi har till vårt innehåll. Du får inte radera, dölja eller ändra våra varumärken, logotyper eller juridiska meddelanden.

c. Innehåll som tillhöra andra: Tjänsterna kan ge dig tillgång till innehåll som tillhör andra människor eller organisationer. Du får inte använda sådant innehåll utan den personens eller organisationens tillstånd eller utifrån vad som i övrigt är tillåtet enligt gällande lag.

d. Programvara: Vissa av Tjänsterna kan omfatta tillgång till och användning av programvara, till exempel vår app eller vår programvara som är inbäddad i produkterna. Vi ger dig tillåtelse att använda den programvaran som en del av Tjänsterna. Licensen är global (det vill säga gäller över hela världen), icke-exklusiv (det vill säga vi kan ge licenser till programvaran även till andra), personlig (dvs du kan inte dela den med någon annan) och icke överlåtbar. Vissa av Tjänsterna omfattar programvara som erbjuds enligt licensvillkor för öppen källkod som vi gör tillgänglig för dig. Ibland kan det förekomma bestämmelser i licensen för öppen källkod som uttryckligen åsidosätter delar av dessa Villkor, så var noga med att läsa dessa licenser.

e. Ej tillåtet att göra: Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av tjänsterna eller programvaran som ingår i tjänsterna. Du får inte heller göra omkonstruera eller försöka extrahera någon av vår källkod om inte tillämplig lag låter dig göra det.

8. Friskrivning och ansvarighet.

a. Friskrivningar: Vi vill göra din upplevelse av Tjänsterna så trevligt som möjligt och vi har stor tilltro till Tjänsterna, men vill ändå påpeka att vi endast kan tillhandahålla Tjänsterna till dig i "befintligt skick" och i "mån av tillgång"och att vi inte lämnar några garantier eller löften gällande Tjänsterna (inklusive innehållet i Tjänsterna, Tjänsternas specifika funktioner eller deras tillgänglighet, tillförlitlighet eller förmåga att tillgodose dina behov) eftersom det alltid finns en risk att saker och ting ej fungerar som det är tänkt. I den olyckliga händelsen att Tjänsterna inte fungerar, ber vi uppriktigt om ursäkt, eftersom vi är medvetna om att det medföra problem och besvär. 

b. Vårt ansvar: Vi ansvarar inte för indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följd- eller straffskador. Vårt samlade ansvar till följd av eller i förhållande till din användning av Tjänsterna är begränsat till din användning av Tjänsterna är begränsat till det lägre beloppet av (i) de avgifter som du betalat för att använda relevanta Tjänster under de tre månaderna närmast före överträdelsen (om någon); eller (ii) 50 €. Dessa Villkor begränsar bara vårt ansvar i den mån lagen så tillåter.

9. Tvistlösning, tillämplig lag och domstolar.

a. I den mån det är tillåtet enligt lag, och med undantag för den omfattning och uttryckligen definieras i följande punkter i detta 9 eller i avsnitt 11, ska dessa Villkor, din relation med oss och din användning av Tänsterna regleras av lagen i det landet där du är bosatt, och du och vi samtycker till att vara underställda den exklusiva juristdiktionen hos lokala domstolar. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och andra lagar hänvisar till att lagar i någon annan juristdiktion ska tillämpas är uttryckligen undantagna och inte tillämpbara.

b. Om du är bosatt i USA regleras dessa Villkor, ditt förhållande till oss och din användning av tjänsterna enligt lagen i delstaten New Jersey, med undantag för dess regler och lagval eller lagkonflikter. 

c. Om du är bosatt i Kanada regleras dessa villkor, ditt förhållande till oss och din användning av tjänsterna enligt lagen i provinsen Ontario, med undantag för dess regler och lagval eller lagkonflikter.  

d. Om du är bosatt i Frankrike ska domstolarna i Nanterre exklusiv juristdiktion. 

e. Om du är bosatt i Indien, i händelse av meningsskiljaktighet eller tvist lösa desamma genom skiljeförfarande med hjälp av den enda skiljedomare som gemensamt utses till oss i enlighet med den indiska lagen Arbitration & Conciliation Act 2015 (senaste utgåvan) . Skiljeförfarandet ska äga rum i Gurgaon, Haryana.

f. Om du är bosatt i Sri Lanka, i händelse av meningskiljaktighet eller tvist lösa desamma genom skiljeförfarandet med hjälp av den enda skiljedomare som gemensamt utses till oss i enlighet med den indiska lagen Arbitration Act 2005 (med senaste utgåvan). Skiljeförfarande ska vara New Delhi, Indien.

g. Om du är bosatt i Malaysia har domstolen i västra Malaysia exklusiv juristdiktion.

h. Om du är bosatt i Kina, har den lokala domstolen i Shanghai, Kina exklusiv juristdiktion.

i. Om du är bosatt i Taiwan har den lokala domstolen i Taipei, Taiwan exklusiv juristdiktion.

10. Beträffande dessa Villkor.

a. Enligt lag kan du ha vissa rättigheter som inte begränsas av ett avtal som dessa Villkor. Dessa Villkor är på intet sätt avsedda att begränsa dessa rättigheter.

b. Om det skulle visa sig att en viss bestämmelse inte är giltig eller går att genomdriva, påverkar det inte övriga bestämmelser i Villkoren.

c. Även om vi inte omedelbart vidtar åtgärder efter att du brutit mot dessa Villkor innebär inte det att vi inte har rätt att vidta åtgärder längre fram. 

d. Vi kan komma att uppdatera dessa Villkor för att spegla förändringar av Tjänsterna eller vårt sätt att bedriva vår verksamhet av juridiska, regulatoriska eller säkerhetsmässiga skäl. Om vi gör ändringar som får betydande effekter för dig ger vi möjlighet att granska ändringarna och om så behövs samtycka till ändringarna i syfte att fortsätta använda Tjänsterna. Om du inte gör någoting eller fortsätter använda Tjänsterna efter sådana varningar eller meddelanden eller om du samtycker till ändringar för vilka vi behöver ditt förhandsgodkännande , ska detta tolkas som att du godkänner ändringarna. 

e. Det är inte säkert att alla Tjänster är tillgängliga i ditt land.

f. För mer information om hur du kan kontakta oss, gå in på vår webbplats för Produkterna https://www.philips-hue.com/support#contact.

11. Villkor som gäller för vissa produkter, vissa tjänster eller vissa länder. Sektion 11 innehåller ytterligare villkor som gäller för vissa produkter, vissa tjänster eller vissa länder. Om det finns några skillnader mellan denna sektion 11 och någon annan bestämmelse i dessa villkor än denna sektion 11, gäller denna sektion 11.

 • Turkiet: lokalt telefonnummer är 0850 390 19 22 och sekretessmeddelande finns här https://www.philips-hue.com/tr-tr/destek/privacy-policy
 • Tidig åtkomst: Genom att aktivera "Tidig åtkomst" för vissa funktioner i din app, godkänner du att få tidig åtkomst till sådana funktioner innan vi gör sådana funktioner tillgängliga för alla våra användare (“Tidiga åtkomstpunkter”) som är mer benägna att innehålla fel, buggar eller andra problem som vanligtvis inte är förknippade med standardversionen för alla appanvändare (“Standard Release”). Funktionerna för tidig åtkomst tillhandahålls "i befintligt skick" och "när det är tillgängligt" och vi och våra partner, licensgivare och/eller leverantörer lämnar inga garantier eller åtaganden om funktioner för tidig åtkomst (inklusive dess innehåll, specifika funktioner eller tillgänglighet, tillförlitlighet eller förmåga att tillgodose dina behov) eftersom det alltid finns möjlighet att saker inte fungerar som de ska. Vi har ingen skyldighet att fortsätta använda tidiga åtkomstfunktioner till standardversionen och kan göra ändringar av funktionerna för tidig åtkomst eller avbryta lanseringen av dessa. Det som kommer att släppas i Standard Release kan skilja sig från funktionerna i Early Access. Du förstår och samtycker till att upphörandet av din användning av funktionerna för tidig åtkomst är din enda rättighet och åtgärd med avseende på eventuellt missnöje med användningen av funktionerna för tidig åtkomst, med förbehåll för sekretessmeddelandet. I händelse av att de tidiga åtkomstfunktionerna inte skulle fungera, vänligen acceptera våra uppriktiga ursäkter eftersom vi verkligen förstår att det är olyckligt och obekvämt. Om du någon gång vill avbryta åtkomsten till funktionera i Early Access kan du inaktivera detta i din app (om möjligt) eller genom att radera och ominstallera om appen. Det här avsnittet om tidig åtkomst ska vara tillämpligt så långt det avser funktioner för tidig åtkomst till dess att det släpps nya standard eller avbryts (vad som än kommer först).

version August 2021 – Tillämplig från App 4

Versionshistorik för användningsvillkor

App 3

Visa >

Philips produktvillkor för Philips Hue Bluetooth Visa >

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka