Användarvillkor för Hue

Tack för att du har valt den personliga, trådlösa Hue-belysningsprodukten ”Produkten” från Philips.

Produkten stödjer tjänster för att hantera, styra och underhålla Produkten. Produkten kan styras via en Signify-app för din mobila enhet (såsom mobiltelefon, surfplatta eller annan ansluten enhet) lokalt eller fjärrstyras. Appen (”Appen”) har även andra funktioner som du kan komma åt.

Du kan även besöka webbplatsen meethue.com om du vill: i) hantera Produkten, ii) registrera dig och göra inställningar för ditt konto (”Hue-kontot”), iii) komma åt andra funktioner som finns på webbplatsen (”Webbplatsen”).

Produkten, Appen, Hue-kontot, Webbplatsen och även programvaran i Produkten (”Produktens programvara”) samt uppdateringar för densamma kallas gemensamt för (”Tjänster”). Observera att du kan använda Produkten hemma via Appen (”Lokal åtkomst”).

Om du även vill använda Produkten när du inte är hemma behöver du ha ett Hue-konto, som du kan skapa på Webbplatsen (”Fjärråtkomst”). Om du har ett Hue-konto kan du styra Produkten hemifrån eller utanför hemmet via Appen och via Webbplatsen. Viktig information! När du har skapat ett Hue-konto kan du alltid komma åt Produkten via läget Fjärråtkomst även när du är använder Produkten hemma, såvida du inte återställer bryggan. Detta är viktigt för dig att veta eftersom olika datauppsättningar inhämtas i läget Lokal åtkomst och i läget Fjärråtkomst. Mer information hittar du i vår Sekretesspolicy.

Om du vill kunna utnyttja alla Tjänster som erbjuds av Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna ("Signify/oss") måste du:

a.     skapa ett konto för att kunna använda Tjänsten (”Hue-kontot”) och acceptera villkoren för användning av Tjänsterna som anges nedan (”Villkoren”):
b.      godkänna Webbplatsen och Appen som en formell kommunikationskanal mellan Signify och dig när det exempelvis gäller ändringar av Tjänsterna eller Villkoren som gäller för Tjänsterna (”Formell kommunikation”)
c.     hämta Appen enligt anvisningarna på Webbplatsen
d.     aktivera Tjänsterna genom att ansluta Produkten enligt användningsanvisningen
e.     acceptera att Tjänsterna beror på tillgängligheten för infrastruktur-/systemkraven och tjänsterna från tredje part (såsom Internet-leverantör, leverantör eller annan) som har avtalats med dig eller Signify.
f.       Om du inte vill skapa ett Hue-konto kommer du inte att komma åt Produktens alla funktioner.  Du kommer att kunna styra Produkten hemifrån. I sådant fall ska du enbart hämta Appen och sedan acceptera Villkoren.

Kundtjänst: Om du har frågor eller om det är något annat du undrar över när det gäller Produkten, Tjänsterna eller de här Villkoren, kontakta Signifys kundtjänst. Tredjepartsleverantören av plattformen ansvarar inte för Appen och inte heller för dess innehåll. Därför ska du enbart kontakta Signify om du har frågor, behöver support, vill göra anspråk på Produkten eller på tredje partens immateriella rättigheter relaterade till Tjänsterna.

De här Villkoren utgör ett rättsligt bindande avtal. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att bindas av dessa Villkor. Användningen av Tjänsterna för Produkten regleras av dessa Villkor.

OM DU FÖRVÄRVADE PRODUKTEN UTAN MÖJLIGHET ATT GRANSKA DESSA VILLKOR, OCH OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, KAN DU ERHÅLLA FULL ERSÄTTNING FÖR DEN SUMMA DU BETALADE FÖR PRODUKTEN, OM TILLÄMPLIGT, OM DU RETURNERAR DEN OANVÄNDA PRODUKTEN MED TILLHÖRANDE KVITTO PÅ BETALNING, INOM 30 DAGAR FRÅN OCH MED INKÖPSDATUMET.

Översikt

Inköpet av en Produkt regleras av den garanti (”Garanti”) som Produkten omfattas av. Dessa villkor påverkar inte några lagstadgade garantirättigheter som du som kund har i det land du är bosatt.

Upphävande, uppsägning och avbeställning

Dessa Villkor gäller så länge du har tillgång till eller använder Tjänsterna eller tills uppsägning sker i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor. Signify kan när som helst (a) upphäva eller säga upp din åtkomsträttighet eller rätt att använda Tjänsterna eller (b) säga upp avtalet enligt dessa Villkor om Signify i god tro misstänker att du har överträtt dessa Villkor för Tjänsterna. Efter uppsägning har du inte längre behörighet att använda eller komma åt Tjänsterna.

Signify förbehåller sig rätten att när som helst ändra, upphäva eller avsluta Tjänsterna helt eller delvis utan föregående meddelande. Du accepterar att Signify avsäger sig allt ansvar gentemot dig eller tredje part om tidigare nämnd rätt utövas. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar vår ”Policy för upphörande av support” (uppdaterad av Signify från tid till annan), som tillhandahålls separat på Webbplatsen. 

Konto och (in)aktivering

(a)   Du får enbart skapa ett Konto och använda Tjänsterna om du accepterar och tillämpar dessa Villkor och gällande lagar och förordningar. All användning och åtkomst till Tjänsterna av personer under 13 år är strängeligen förbjuden och är en överträdelse av dessa Villkor.
(b)   Du samtycker till att: (a) tillhandahålla alla kontaktuppgifter och andra uppgifter som Signify begär och att meddela Signify omedelbart om dessa uppgifter ändras, (b) upprätthålla sekretessen för inloggningsuppgifter för ditt Konto och alla aktiviteter som förekommer under ditt Konto.
(c)    Du kan välja att inaktivera eller ta bort ditt Konto på webbplatsen meethue.com eller via Signifys kundtjänst. Du hittar mer information om konsekvenserna av sådan inaktivering eller borttagning på Webbplatsen.
(d)   Signify förbehåller sig rätten att begränsa antalet Hue-konton som kan skapas från en enhet och antalet enheter som kan kopplas till ett Hue-konto.

Åtkomst och användning

Signify beviljar dig en tillträdesrätt (utan befogenhet att upplåta underlicens) som är icke-exklusiv och som inte kan överlåtas, så att du kan komma åt och använda Tjänsterna genom att installera och använda Appen i anslutning till Produkten enbart ihop med avsedda handhållna, mobila enheter (såsom iPhone, iPad, Android-smarttelefon) som registrerats på ditt Konto (oavsett om enheten tillhör dig eller en annan person) enligt dessa Villkor. Licensen gäller mellan dig och Signify och omfattar även programvaran som är inbyggd i Produkten samt alla uppdateringar av programvaran.

Automatiska uppdateringar av programvaran

Signify kan komma att uppdatera eller ändra programvaran för sömlösa Tjänster och kan göra så via fjärrstyrning utan föregående meddelande till dig. Uppdateringar och ändringar är föremål för Programvarans villkor. Om du inte vill ha sådana uppdateringar är det enda alternativet att du upphör att använda Tjänsterna i sin helhet.

Särskilda begränsningar

Du samtycker till att (a) inte använda Tjänsterna i strid med lagar, förordningar och domstolsbeslut, eller för illegala eller kränkande ändamål, (b) enbart använda Tjänsterna såsom Signify avsett, (c) inte använda Tjänsterna på ett sätt som skadar Signify, dess tjänstleverantörer eller andra personer, (d) inte återpublicera, kopiera, distribuera, visa, offentliggöra eller överföra någon del av Tjänsterna och (e) inte utföra handlingar som syftar till att införa virus, maskar, skador, trojanska hästar, skadlig kod eller andra objekt av destruktivt slag eller inaktivera Produkter, Tjänster eller andra slutanvändares enheter, (f) inte kringgå eller försöka manipulera Produkternas eller Tjänsternas säkerhet eller inaktivera Produkterna och Tjänsterna eller andra slutanvändares enheter, (g) inte bakåtkompilera, kompilera om eller dela upp Produkterna eller Tjänsterna förutom i den utsträckning där tillämpliga lagar och förordningar uttryckligen förbjuder tillämpning av tidigare nämnda begränsningar, (h) uppfylla alla andra rimliga krav eller begränsningar som Signify kräver eller ställer och som beskrivs i detalj på webbplatsen meethue.com, (i) inte tillåta att andra utför tidigare nämnda begränsade handlingar. Observera att Tjänsterna och Produkterna inte får användas för övervakningsändamål eller andra liknande ändamål.

Öppen källkod

Vissa objekt i fristående kod eller tredje parts kod som ingår i Tjänsterna (och som indikeras på Webbplatsen) kräver licenser för öppen källkod.

Sekretesspolicy

Sekretesspolicyn som reglerar användningen av Tjänsterna hittar du på webbplatsen meethue.com. Sekretesspolicyn kan ändras över tid, så läs igenom den regelbundet och noggrant.

Avgifter och avgiftsbelagda uppdateringar

Signify erbjuder dessa Tjänster kostnadsfritt. Signify kan komma att erbjuda extra Tjänster (”Avgiftsbelagda uppdateringar”) mot en avgift. Signify informerar dig om en Tjänst ska erbjudas mot en avgift i framtiden. I sådant fall kan du välja mellan att fortsätta använda de erbjudna Tjänsterna kostnadsfritt, om så är tillämpligt, välja den Avgiftsbelagda uppdateringen mot den begärda kostnaden eller säga upp användningen av Tjänsten.

Användarinnehåll

Du kan skapa eller överföra innehåll via Tjänsterna (”Användarinnehåll”). I sådant fall bestämmer du vilket innehåll som ska offentliggöras. Vi vill att både du och andra ska ha glädje av våra Tjänster, så vänligen använd inte Tjänsterna på ett sätt som betraktas som olämpligt (såsom obscent, överträdande av lagar och förordningar, kränkande, diskriminerande eller som inskränker andras rättigheter, inklusive och utan begränsning av immateriella rättigheter).

Användarinnehåll tillhandahålls inte av Signify och vi stödjer inte de åsikter, rekommendationer eller råd som ges i innehållet. Om du delar ditt innehåll kan vi använda det för våra egna ändamål, inklusive för kommersiella ändamål. Om du inte samtycker till detta rekommenderar vi att du är försiktig med vad du delar.

Tredje parter och avgifter till tredje parter

Det kan hända att du när du använder Tjänsterna även använder en tjänst, hämtar en programvara eller köper varor som tillhandahålls av en tredje part. Varor och tjänster från tredje part kan vara föremål för egna tillämpningsregler eller begränsningar som inte ingår i dessa Villkor. I sådant fall är det den tredje partens villkor som gäller.

Du godkänner att du är ansvarig för alla avgifter som debiteras av tredje parter, såsom Internet- eller mobiltelefonabonnemang, som tillhandahåller tjänster som du behöver för att använda Tjänsterna.

Äganderätt och immateriell rättighet

Signify äger alla rättigheter, varumärken, tjänstemärken och handelsrättigheter till alla material och allt innehåll som visas i och från Tjänsterna. Du får inte kopiera, modifiera, skapa arbeten som härrör från, visa, utforma, utföra, publicera, distribuera, sprida, överföra, sända eller cirkulera något sådant material eller innehåll till tredje part (inklusive visa eller distribuera material med hjälp av en tredje parts webbplats) utan föregående skriftligt medgivande från Signify, utan enbart använda Tjänsterna för avsett ändamål. Signify förbehåller sig alla rättigheter som inte på annat sätt uttryckligen har beviljats i dessa Villkor.

Om du skickar in en kommentar, ett förslag eller annat material (”Feedback”) till Signify som är kopplat till Tjänsten (exklusive allt illegalt innehåll) överlåter du därmed all äganderätt i och till sådan Feedback till Signify och godkänner att vi är berättigade att använda och implementera all sådan Feedback utan begränsningar och utan krav på sekretess, tillskrivning eller kompensation till dig eller beviljar Signify  en licens att använda sådan Feedback utan begränsningar tills föregående betraktas som inaktuellt.

Produktens programvara används under licens och är inte såld till dig. Villkoren ger dig enbart rätt att använda Produktens programvara, men du tillskrivs inga rättigheter, vare sig uttryckta eller implicerade, till Produktens programvara annat än de som specificerats i dessa Villkor. Signify och våra licensgivare behåller alla rättigheter, rättsanspråk och intressen i och till Programvaran, inklusive alla patent, upphovsrättigheter, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter som ingår däri. Produktens programvara är skyddad av upphovsrättslagar, internationella fördragsbestämmelser och andra lagar om immateriella rättigheter. Om inget annat anges häri får du inte hyra, hyra ut, underlicensiera, sälja, tilldela, låna ut eller på annat sätt överlåta Produktens programvara. Du får inte avlägsna eller förstöra produktidentifiering, upphovsrättsmeddelanden eller andra varumärkesmärkningar som finns på Produkten.

Garantiansvarsfriskrivningar

Vårt mål är att tillhandahålla en bra upplevelse vid användning av våra tjänster. DU SKA DOCK VETA ATT VI ENBART KAN LEVERERA TJÄNSTERNA SOM DE ÄR OCH EFTER TILLGÄNGLIGHET SAMT ATT DU INTE KAN VARA SÄKER PÅ LÄMPLIGHETEN FÖR AVSETT ÄNDAMÅL ELLER RESULTATEN SOM ERHÅLLS FRÅN TJÄNSTERNA. Detta beror bland annat på att tillgängligheten till Tjänsterna även är beroende av yttre faktorer såsom, och inklusive men inte begränsat till, din dator, mobil enhet, hemkablage, WiFi-nätverk, Internet- och mobiltelefonleverantör eller andra tredje parts tjänster som Signify inte kan råda över. Av denna anledning kan Signify inte lämna garanti för följande som är kopplat till Tjänsterna: tillgänglighet, drifttid, noggrannhet hos resultat, noggrannhet hos data, lagring av data, tillgänglighet i alla länder, tillförlitlighet hos eventuella meddelanden, särskilda besparingsnivåer eller andra ekonomiska fördelar.

Ansvarsbegränsning

Även om vi har stort förtroende för våra Tjänster finns det alltid en risk att saker och ting inte fungerar som de ska. Om Tjänsterna mot förmodan ändå inte skulle fungera eller om något innehåll försvinner ber vi dig godta vår innerligaste ursäkt. Vi förstår absolut att det är tråkigt och till besvär. Tyvärr ACCEPTERAR VI INTE, I DEN MÅN DET ÖVERENSSTÄMMER MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING, SKADESTÅNDSKRAV FÖR SKADOR UPPKOMNA SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR VI SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER DEN AVGIFT SOM BETALADES I ANSLUTNING TILL TJÄNSTEN. OM NÅGON BEGRÄNSNING AV KORRIGERANDE ÅTGÄRDER ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ÄR FÖRBJUDEN ELLER BEGRÄNSAD AV LAGSTIFTNING SKA SIGNIFY VARA BERÄTTIGADE TILL DE MAXIMALA FRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA ENLIGT LAG.

Formell kommunikation

Då och då uppdateras dessa Villkor. Om vi gör det kommer detta att ske via formell kommunikation. Om vi genomför stora ändringar av de viktiga punkterna i dessa Villkor (materialändring) meddelar vi dig på ett mer markant sätt. Vi kan exempelvis tillfälligt framhäva nya eller reviderade avsnitt i dessa Villkor, tillfälligt offentliggöra ett viktigt meddelande på Webbplatsen eller registrerings-/inloggningssidan eller tillfälligt lägga till ordet ”Uppdaterad” i titeln på dessa Villkor och/eller hyperlänkar som pekar på dessa Villkor. I vissa fall skickar vi även ett e-postmeddelande eller annat meddelande med information om de ändringar eller valmöjligheter du har eller om de åtgärder du kan vidta innan ändringarna träder i kraft. Om du inte vidtar åtgärder eller fortsätter använda Tjänsterna, inklusive åtkomst till Webbplatsen, efter sådana meddelanden eller inte godkänner sådana ändringar som vi kräver godkännande för utgår vi ifrån att du accepterar dessa ändringar.

Tilldelning och uppdelning av avtal

Dessa Villkor och dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor kan inte överlåtas. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig, illegal eller omöjlig att verkställa av någon orsak av en domstol eller annat kompentent organ ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla med full verkan.

Tillämplig lagstiftning

Dessa Villkor ska vara utformade, tolkade och reglerade i enlighet med svensk lagstiftning utan hänsyn tagen till motstridande lagar där för.

Avslutningsvis:

Du representerar och garanterar att (i) du inte är bosatt i ett land som omfattas av ett amerikanskt handelsembargo eller att du inte enligt amerikanska regeringen är bosatt i ett land som ”stödjer terrorism” och (ii) inte finns med i den amerikanska regeringens lista över förbjudna partier. Du medger oåterkalleligt att Apple har rätten (som kommer att anses ha accepterat den rätten) att utöva dessa villkor mot dig som en tredje part där för.

Du accepterar att du varken direkt eller indirekt har rätt att exportera eller exportera Produkten eller Produktens programvara vidare till ett land som enligt United States Export Administration Act eller andra liknande amerikanska lagar och förordningar kräver en exportlicens eller annat godkännande från amerikanska regeringen, såvida inte en giltig exportlicens eller ett godkännande först har erhållits.