Användarvillkor

Villkor

 

Den här webbplatsen ("Webbplats") tillhandahålls av Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Nederländerna ("Signify").

 

Följande villkor reglerar din åtkomst till och användning av webbplatsen. Dessutom kan specifika villkor gälla för specifikt innehåll, data, material eller information som finns på eller tillgängliggörs via webbplatsen ("Innehåll") och för specifikt innehåll, data, material eller information som du kan ladda upp, skicka in och/eller publicera på webbplatsen (”Användarinnehåll”) eller transaktioner som genomförs via webbplatsen. Sådana specifika villkor kan tillkomma utöver dessa villkor eller ersätta dessa villkor, om och i den mån detta uttryckligen anges.

1. Godkännande av villkoren

 

Genom att bereda dig åtkomst till eller använda den här webbplatsen samtycker du till att bli juridiskt bunden av dessa villkor samt övriga villkor som hänvisas i dem och eventuella ytterligare villkor som anges på webbplatsen. Om du INTE godkänner alla dessa villkor får du INTE bereda dig åtkomst till eller använda den här webbplatsen.

2. Ändring av villkor

 

Signify förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Ändrade villkor börjar gälla vid publiceringen av dem. Genom att fortsätta bereda dig åtkomst till eller använda webbplatsen efter sådant informationsmeddelande anses du ha accepterat ändringarna. Vi rekommenderar att du regelbundet läser alla tillämpliga villkor. Andra Signify-webbplatser kan ha egna villkor som gäller för de berörda webbplatserna.

Signify förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, upphöra med eller göra ändringar eller uppdateringar avseende webbplatsen eller innehållet på webbplatsen. Signify förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, begränsa, neka eller stänga av en persons åtkomst till webbplatsen eller någon del av den med omedelbar verkan, utan föregående meddelande och oavsett orsak.

3. Sekretesspolicy

 

Personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in via eller i samband med webbplatsen används endast i enlighet med Signifys sekretesspolicy, och dessa villkor omfattas av sekretesspolicyn så som den publiceras på den här webbplatsen.

4. Friskrivningar

 

ALL INFORMATION (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INNEHÅLL, TEXT, BILDER, GRAFIK, LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL) PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I MÅN AV TILLGÅNG". SIGNIFY, DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, PARTNERS, LICENSGIVARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER GER HÄRMED, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, INTE NÅGRA UTTRYCKLIGA VILLKOR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGON SÄRSKILT SYFTE, FRÅNVARO AV ÖVERTRÄDELSER IFRÅGA OM ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET. Varken Signify eller dess dotterbolag, närstående bolag, partners, licensgivare, distributörer eller leverantörer lämnar några som helst garantier ifråga om att (i) webbplatsen kommer att drivas utan avbrott, i tid, på ett fullständigt säkerhet eller felfritt sätt, eller att (ii) resultat som kan erhållas genom användning av webbplatsen (inklusive allt Innehåll, information och material på webbplatsen) är korrekt, fullständigt, säkert, pålitligt eller på annat sätt uppfyller dina krav.

 

Detta är en offentlig webbplats. Du bör inte ha några förväntningar gällande konfidentialitet med avseende på något användarinnehåll som du skickar in till webbplatsen. Skicka inte in någon konfidentiell information.

 

Varken Signify eller dess dotterbolag, närstående bolag, partners, licensgivare, distributörer eller leverantörer ansvarar för avbrott eller underlåtelser med avseende på internet-, nätverks- eller hostingtjänster eller eventuella tjänster från tredje part. Inga garantier lämnas heller om att webbplatsen eller tjänster som används för att tillgängliggöra webbplatsen eller elektronisk kommunikation som skickas av Signify är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

All nedladdning eller annan typ av anförskaffning av material som görs via användning av webbplatsen sker efter ditt eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensamt ansvarig för eventuella skador på datorsystem eller enheter eller dataförluster som uppstår till följd av att sådant material laddas ner.

5. Registrering

 

För att få åtkomst till vissa delar av webbplatsen eller använda vissa funktioner på webbplatsen kan du behöva registrera dig som en bidragande användare. Registreringen är kostnadsfri.

När du registrerar dig måste du välja ett unikt användarnamn, eller "handle", och ett lösenord, och du måste även tillhandahålla en unik, giltig, aktuell och verifierbar e-postadress. Det är inte tillåtet med dubbletter av användarnamn och e-postadresser, så om du anger ett användarnamn eller en e-postadress som redan används blir du ombedd att välja ett annat namn eller en annan adress. Vi skickar en bekräftelse med de registrerade uppgifterna till din e-postadress. Om denna information av någon anledning inte kan levereras, kan din åtkomst till eller användning av områden eller funktioner som kräver en sådan registrering antingen nekas eller upphävas. Du måste vid behov omedelbart uppdatera din registrering för att se till att all information är korrekt och aktuell. Du är ensamt ansvarig för att lösenordet hålls konfidentiellt. Vi förbehåller oss rätten att ändra ditt användarnamn eller radera det innehåll du har skickat in via webbplatsen, eller att vägra genomföra eller avbryta din registrering om du väljer ett användarnamn som enligt vår bedömning är obscent, oanständigt, kränkande eller opassande på annat sätt. Du är dessutom ensamt ansvarig för att begränsa åtkomstmöjligheterna till din eller dina datorer. Du samtycker till att hållas ansvarig för alla aktiviteter som inträffar vid användning av ditt konto, användarnamn och/eller lösenord och som beror på ditt uppförande, passivitet eller försumlighet från din sida. Om du får kännedom om misstänkt eller obehörig aktivitet gällande ditt konto, användarnamn och/eller lösenord, samtycker du till att kontakta oss omedelbart via e-post på digital.marketing.support@signify.com. Vi kan, efter eget gottfinnande, neka att registreringar görs från vissa e-posttjänster eller internetleverantörer.

6. Bidragande användare

Genom att skicka in Användarinnehåll till webbplatsen samtycker du till att materialet ska vara lämpligt, konstruktivt och relevant och inte innehåller någon del som kan vara olaglig eller som på annat sätt gör innehållet olämpligt för publicering, inklusive, men inte begränsat till, delar som (1) är ärekränkande eller skadliga för en annan person eller enhet, (2) kan orsaka person- eller sakskador eller på annat sätt kränka eller vara trakasserande för en person eller organisation, (3) kan bryta mot en persons eventuella juridiska rättigheter (inklusive rätt till sekretess eller publicitet), (4) är pornografiska, obscena, förolämpande, vulgära, oanständiga eller hotande, (5) är kulturellt, etniskt eller på annat sätt stötande, eller (6) uppmanar eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter.

 

Du ska använda rimliga åtgärder för att söka efter och ta bort eventuella virus och annat kontaminerande eller skadligt innehåll innan du skickar in något material. Du får dessutom inte skicka några kedjebrev, pyramidspel, undersökningar eller förfrågningar via webbplatsen. Du får inte heller förfalska sidhuvuden eller manipulera identifierare eller andra data i syfte att maskera ursprunget för Innehåll och/eller användarinnehåll som skickas via vår webbplats eller att manipulera din närvaro på webbplatsen. Du får inte inverka på eller störa våra webbplatser, servrar eller nätverk eller vidta några åtgärder som skapar en orimligt eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.

 

Du försäkrar och garanterar att användarinnehållet som skickas in till webbplatsen inte gör intrång i någon parts eller persons äganderätt, inklusive, men inte begränsat till, upphovsätt, varumärke eller patent, eller överträder några förpliktelser gällande sekretess.

 

Du bekräftar och samtycker till att alla idéer, inskickade bidrag, diskussioner och övrigt användarinnehåll som tillhandahålls av dig på webbplatsen och som inte omfattas av något skydd för immateriella rättigheter kan användas av andra bidragande användare utan att du erhåller någon kompensation eller erkännande.

 

Härmed beviljar du Signify, dess dotterbolag, närstående bolag och andra partners en global, evig, oåterkallelig, royaltyfri, icke exklusiv, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, vara värd för, lagra, återge, modifiera, kopiera, förbereda härledda verk av, distribuera, offentligt framföra, offentligt visa, överföra och publicera användarinnehåll som tillhandahålls av dig via webbplatsen eller någon annan Signify-webbplats eller i något annat marknadsförings- eller PR-material för Signify, oavsett medium, efter Signifys eget gottfinnande.

 

Du är ensamt ansvarig för ditt eget användarinnehåll och konsekvenserna av att du lägger upp, skickar in och/eller publicerar det. Signify kan, men har ingen skyldighet att, granska och övervaka användarinnehåll, före och/eller efter att det skickas in. Du bekräftar dock att det är omöjligt för oss att övervaka och granska allt användarinnehåll. Varken Signify, dess dotterbolag, närstående bolag, partners, licensgivare, distributörer eller leverantörer ska eller kan, utan begränsning, hållas ansvariga för att användarinnehåll som publiceras på webbplatsen av en tredje part är korrekt, fullständigt, giltigt eller håller hög kvalitet.

 

Signify stödjer inte något användarinnehåll eller någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks i det, och Signifyfriskriver sig uttryckligen från allt ansvar kopplat till användarinnehållet.

 

Endast Signify har rätt och möjlighet att redigera och/eller ta bort meddelanden eller annat användarinnehåll som är stötande, olämpligt eller som på annat sätt bryter mot dessa villkor, när som helst och oavsett anledning, utan föregående meddelande eller medgivande, samt efter eget gottfinnande. Alla användare som anser att inskickat användarinnehåll är stötande eller olämpligt uppmuntras att omedelbart ta kontakt med Signify via e-post på digital.marketing.support@signify.com. När vi har mottagit ett sådant meddelande ska vi med rimliga ansträngningar vidta de åtgärder som vi anser vara nödvändiga inom en rimlig tidsperiod. Eftersom detta är en manuell process ska du observera att vi kanske inte har möjlighet att omedelbart ta bort eller redigera specifikt användarinnehåll.

7. Ansvarsbegränsning

 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SIGNIFY ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, PARTNERS, LICENSGIVARE, DISTRIBUTÖRER ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADOR SOM GER RÄTT TILL SKADESTÅND ELLER ANDRA SKADOR SOM FÖLJER AV ELLER UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET, ÄVEN OM SIGNIFY HAR MOTTAGIT INFORMATION OM RISKERNA FÖR SÅDANA SKADOR, FÖRUTOM I DEN MÅN SÅDANA SKADOR UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BEDRÄGERI ELLER FALSKA UPPGIFTER LÄMNADE I BEDRÄGLIGT SYFTE FRÅN SIGNIFYS SIDA.

 

I DEN UTSTRÄCKNING DETTA TILLÅTS ENLIGT LAG SKA SIGNIFYS OCH DESS DOTTERBOLAGS, NÄRSTÅENDE BOLAGS, PARTNERS, LICENSGIVARES, LEVERANTÖRERS OCH DISTRIBUTÖRERS TOTALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK SOM UPPKOMMER UR ELLER I SAMBAND MED DEN HÄR WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET VARA BEGRÄNSAT TILL BELOPPET DU HAR BETALAT FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER FEMTIO (50) EURO, BEROENDE PÅ VILKET AV DESSA BELOPP SOM ÄR HÖGST.

 

OM DU BOR I ETT LAND ELLER EN DELSTAT SOM INTE TILLÅTER NÅGOT AV FÖREGÅENDE ANSVARSUNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR ELLER NÅGRA AV GARANTIFRISKRIVNINGARNA I AVSNITT 4 OVAN, SKA SÅDANA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA DIG, MEN ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR ÄR OTILLÅTNA. I SÅDANA FALL SKA DESSA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR BEGRÄNSAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.I

8. Innehåll/programvara från tredje part

 

Signify ansvarar inte överhuvudtaget för innehållet på någon webbplats som ägs av en tredje part och som kan länkas till webbplatsen via hyperlänk, oavsett om en sådan hyperlänk tillhandahålls av webbplatsen eller av en tredje part i enlighet med villkoren. Eventuella länkar på vår webbplats som leder till en annan webbplats innebär inte vi godkänner en sådan webbplats, och ingen bedömning eller garanti görs med avseende på korrektheten, punktligheten eller lämpligheten i innehållet på någon webbplats som webbplatsen länkar till och vi tar inget ansvar för det ovannämnda.

 

All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från eller via den här webbplatsen licensieras i enlighet med villkoren i tillämpligt licensavtal. Förutom vad som anges i tillämpligt licensavtal görs programvaran endast tillgänglig för användning av slutanvändarna, och vidare kopiering, återskapande eller distribution av programvaran är uttryckligen förbjuden.

 

ALLA GARANTIER, I FÖREKOMMANDE FALL, MED AVSEENDE PÅ EN SÅDAN PROGRAMVARA GÄLLER ENDAST SÅ SOM DE UTTRYCKLIGEN ANGES I TILLÄMPLIGT LICENSAVTAL. SIGNIFY OCH DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, PARTNERS, LICENSGIVARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA YTTERLIGARE GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN.

9. Upphovsrätt och varumärken

 

Upphovsrätten och alla andra äganderätter gällande innehållet och webbplatsen som tillhandahålls av Signify, dess dotterbolag, närstående bolag och/eller partners, programvaran för att driva och publicera webbplatsen, datakompileringen för webbplatsen, ordningen och sekvenserna i samt dispositionen av den här webbplatsen tillhör helt och hållet Signify Holding B.V. och/eller dess partners eller licensgivare. Alla rättigheter till innehållet och webbplatsen som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

 

PHILIPS är ett registrerat varumärke som tillhör Koninklijke Philips N.V. PHILIPS och alla andra registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och dess närstående bolag är viktiga tillgångar för Koninklijke Philips N.V. En korrekt användning av dessa varumärken är viktig och du ska följa Philips anvisningar när du hänvisar till våra företagsprodukter och tjänster. Mer information hittar du på www.ip.philips.com.

 

Användning och registrering av namnet PHILIPS är exklusivt förbehållet för Koninklijke Philips N.V. Du får inte registrera eller använda ett företagsnamn, registrerat namn, varumärkesnamn, domännamn eller annat namn, indikation eller beskrivning som innehåller namnet PHILIPS eller ett liknande namn, eller ett namn som består av en del av namnet PHILIPS, eller något annat registrerat varumärke som ägs av Koninklijke Philips N.V.

 

Alla registrerade varumärken som tillhör Signify Holding B.V. och dess närstående bolag är viktiga tillgångar för Signify. En korrekt användning av dessa varumärken är viktig och du ska följa Signifys anvisningar när du hänvisar till våra företagsprodukter och tjänster. Kontakta oss på trademarks.lighting@signify.com för mer information.

10. Äganderätt till webbplatsen

 

Den här webbplatsen har en offentlig karaktär och all information som skickas in till den bedöms vara icke-konfidentiell. Du bekräftar att eventuella uppfinningar som skickas in inom ramen för användarinnehåll som tillhandahålls av dig ska utgöra en "publicering" av berörd uppfinning enligt tillämpliga patentlagar.

 

Du bekräftar att allt användarinnehåll som skickas in och/eller diskuteras på webbplatsen kan omfattas av patent, upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immateriella rättigheter som tillhör Signify, dess dotterbolag, närstående bolag, partners eller tredje parter. Om du överväger att utnyttja några idéer, förslag, lösningar eller annat användarinnehåll som skickats in till webbplatsen, ansvarar du för att erhålla alla relevanta immaterialrättsliga tillstånd innan du utnyttjar inskickat material på något sådant sätt.

11. Yrkande på upphovsrättsintrång i USA

 

Om du känner till eller misstänker att något material på den här webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, material som publiceras i Forumet) har använts eller kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång ska du skicka ett meddelande till Signifys utsedda ombud nedan. I enlighet med den amerikanska lagen Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3) måste ditt meddelande uppfylla följande krav:

 

  • En fysisk eller elektronisk signatur från upphovsrättsinnehavaren eller en person som har fullmakt att agera åt en person som äger en exklusiv rättighet som utsatts för det påstådda intrånget
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som utsatts för det påstådda intrånget, eller, om ett enskilt meddelande gäller flera upphovsrättsskyddade verk på en och samma webbplats, en representativ lista över sådana verk på den berörda webbplatsen
  • Identifiering av materialet som påstås utgöra eller omfattas av upphovsrättsintrånget och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska inaktiveras, samt tillräckligt med information för att vi ska kunna hitta materialet med rimliga metoder
  • Tillräckligt med information för att vi ska kunna kontakta dig, t.ex. adress, telefonnummer och en e-postadress, i förekommande fall, där vi kan kontakta dig
  • Ett yttrande från dig om att du har goda skäl att tro att varken upphovsrättsägaren, dess ombud eller lagen har godkänt att materialet i fråga kan användas på det beskrivna sättet
  • Ett yttrande om att informationen i meddelandet är riktigt och lyder under lagstiftning om mened, att du är upphovsrättsägaren eller har fullmakt att agera åt en person som äger en exklusiv rättighet som utsatts för det påstådda intrånget

 

Det utsedda ombudet för meddelanden om anspråk gällande upphovsrättsintrång kan nås på följande sätt:

 

Med post: Signify Netherlands B.V.
Legal Services
High Tech Campus 48
5656AE Eindhoven
Nederländerna

 

Informationen ovan tillhandahålls endast för att du ska kunna meddela Signify om upphovsrättsintrång i ditt upphovsrättsskyddade material. Andra frågor, som t.ex. rör produkter eller olämpliga inlägg och/eller innehåll, besvaras ej genom denna process.

12. Skadeersättning och frigörelse

 

Du accepterar att ersätta och hålla Signify, dess dotterbolag, närstående bolag, partners, distributörer och leverantörer och dess samtliga chefer, styrelsemedlemmar, anställda, aktieägare, juridiska ombud, agenter, efterträdare och efterföljare skadeslösa, från och mot alla skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive rimliga kostnader för juridiska ombud, yrkespersoner och tvister) som uppkommer till följd av publiceringen av, innehållet i eller överföringen av meddelanden, data, material eller något annat användarinnehåll du skickar in till webbplatsen, eller någon som helst överträdelse av dessa villkor från din sida. Om ett meddelande eller annat användarinnehåll som publiceras av dig leder till klagomål eller rättsliga åtgärder, förbehåller sig Signify rätten att röja din identitet och annan information som Signify kan ha om dig.

 

Om du har en tvist med en eller flera användare samtycker du till att ersätta, frigöra och hålla Signify, dess dotterbolag, närstående bolag, partners, distributörer och leverantörer och dess samtliga chefer, styrelsemedlemmar, anställda, aktieägare, juridiska ombud, agenter, efterträdare och efterföljare skadeslösa, från och mot alla anspråk, krav och skador (faktiska skador och följdskador) av alla sorter, kända och okända, som uppstår ur eller i samband med sådana tvister.

13. Nedstängning av webbplatsen

 

Endast vi har rätt att när som helst stänga ner webbplatsen eller någon eller några delar av den, oavsett anledning, utan föregående meddelande eller medgivande. Vi har inget ansvar för underlåtelse att spara eller radera något innehåll och/eller användarinnehåll som skickas in till webbplatsen.

14. Signify-produkter

 

Webbplatsen kan innehålla hänvisningar till specifika produkter och tjänster från Signify som kanske inte är tillgängliga i ett specifikt land. Sådana hänvisningar varken antyder eller garanterar att sådana produkter eller tjänster är tillgängliga i ett specifikt land vid en given tidpunkt. Kontakta din lokala företagskontakt hos Signify för mer information.

15. Safe Harbor-meddelande enligt den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från 1995

 

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla vissa uttalanden om framtiden med avseende på ekonomisk ställning, resultat från Signifys arbete och verksamhet samt delar av Signifys planer och mål med avseende på dessa punkter. Vi vill uppmärksamma läsarna om att inget uttalande om framtiden utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de som anges i ett uttalande om framtiden. Exempel på uttalanden om framtiden inbegriper uttalanden vi har gjort om vår strategi, uppskattningar av försäljningstillväxt, framtida EBITA och kostnadsbesparingar, framtida utveckling av vår organiska verksamhet samt vinst från framtida förvärv och vår kapitalposition. Uttalanden om framtiden innebär alltid risker och osäkerhet eftersom sådana uttalanden behandlar framtida händelser och omständigheter, och det finns många faktorer som kan få faktiska resultat och utvecklingar att skilja sig avsevärt från de som uttrycks eller antyds i dessa uttalanden om framtiden. Uttalanden om framtiden påverkas bland annat av inhemska och globala ekonomiska och företagsmässiga förutsättningar, ett framgångsrikt genomförande av vår strategi, vår förmåga att identifiera och slutföra framgångsrika förvärv och integrera dessa förvärv i vår verksamhet, konsumentpreferenser med avseende på våra befintliga och nya produkter, vår möjlighet att utveckla och marknadsföra nya produkter, vår förmåga att dra nytta av fördelarna med denna strategi, policyer och åtgärder från statliga organ och reglerande myndigheter, lagändringar och inverkan från konkurrenter. Flera av dessa faktorer är bortom vår kontroll. Det innebär att våra faktiska framtida resultat kan skilja sig avsevärt från planerna, målen och förväntningarna som anges i sådana uttalanden om framtiden. Ytterligare risker och faktorer identifieras i våra dokument som inlämnats till den amerikanska myndigheten U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”), däribland vår senaste årsrapport i formulär 20-F, som finns tillgänglig på SEC:s webbplats på www.sec.gov. Alla uttalanden om framtiden som görs av oss eller å våra vägnar gäller bara det datum då de framställs. Vi uppdaterar inte några uttalanden om framtiden för att de ska återspegla förändrade förväntningar på dem eller förändringar gällande händelser, förutsättningar eller omständigheter som uttalandet baserades på. Läsaren dör dock läsa ytterligare eventuella yttranden som vi har gjort eller kan komma att göra i dokument som vi har lämnat in eller kan komma att lämna in till SEC.

16. Tvistlösning

 

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Nederländerna. Du godkänner den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Amsterdam, Nederländerna gällande eventuella tvister, anspråk eller talan som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller din användning av webbplatsen, inklusive eventuella tvister gällande förekomsten eller giltigheten av dessa villkor, förutsatt att du samtycker till att sådana tvister, anspråk eller talan ska väckas exklusivt hos domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.

17. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

 

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara ogiltig eller icke verkställbar ska den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ersättas med en giltig, verkställbar bestämmelse som i största möjliga utsträckning överensstämmer med den ursprungliga bestämmelsens syfte. Övriga bestämmelser ska fortsätta vara verkställbara.

18. Inget avstående från rättigheter

 

Eventuell underlåtelse av Signify att verkställa någon del av dessa villkor innebär inte att Signify avstår från några rättigheter enligt dessa villkor, varken för tidigare eller framtida åtgärder som någon person vidtar. Varken erhållande av medel av Signify eller en persons tillit till Signifys åtgärder ska innebära ett avstående från någon del av dessa villkor. Endast ett specifikt, skriftligt avstående som undertecknats av en behörig representant från Signify har rättslig verkan.

19. Rubriker

 

Rubrikerna för avsnitten i dessa villkor har endast tagits med för bekvämlighetens skull och utgör inte en del av villkoren och påverkar inte heller dess innebörd eller tolkning på något sätt.

 

Tack för att du registrerar dig på vår webbplats!

 

Senaste uppdaterad: 28 januari 2019

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka