Garanti

Hej!

Tack för att du har köpt den här produkten från Philips. Vi uppskattar att du har valt Philips och hoppas att du får stor glädje av produkten.

Den här produkten är särskilt utformad och utvecklad endast för normal användning i hemmiljö under normala förhållanden. Den livslängd som anges på förpackningen bygger på en genomsnittlig drifttid på upp till 3 timmar per dag/ 7 dagar i veckan. Om du får problem med användningen av produkten rekommenderar vi att du först vänder dig till användarhandboken och informationen på vår webbplats. Underkastat villkoren häri garanterar vi som tillverkaren (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Nederländerna) att enhetens maskinvarukomponenter är fria från defekter i material och utförande under en period på två (2) år efter inköpsdatumet, såvida inte en annan period anges i eller på produktens förpackning, samt underkastat underhåll av produkten i enlighet med skötsel- och rengöringsanvisningarna som beskrivs i användarhandboken. Denna begränsade garanti gäller endast de maskinvarukomponenter som ingår i originalförpackningen. Den gäller inte för någon programvara, även om denna är förpackad eller säljs med maskinvarukomponenterna. Vi garanterar inte att användningen av denna enhet kommer att vara fri från avbrott eller fel. Såvida inte tvingande bestämmelser i gällande lagstiftning anger annat är våra skyldigheter enligt garanti begränsade, efter vårt godtycke, till att antingen reparera, tillhandahålla en ersättningsprodukt för den defekta produkten eller att erbjuda kredit motsvarande inköpspriset för den defekta produkten. (De)monterings- och/eller (av)installations- och arbetskostnader omfattas inte av garantin, ej heller trasigt glas, batteri eller utbytbara ljuskällor. Våra gottgörelser enligt garantin förlänger eller förnyar inte den ursprungligen tillämpliga garantiperioden. Vi har, efter eget gottfinnande, rätt att, byta ut den defekta produkten som omfattas av garantin mot en produkt som har mindre avvikelser i design och/eller specifikationer som inte påverkar produktens funktionalitet. För rätten att ställa ett giltigt anspråk enligt denna garanti måste du på begäran kunna uppvisa för oss (eller vår representant) ett adekvat kvitto på ditt inköp samt den defekta produkten för analys. I den sstörsta utsträckning som medges av tillämplig lag anger denna policy hela vårt ansvar som tillverkaren, vad gäller defekta eller produkter med bristande uppfyllelse. Vi ansvarar inte gentemot dig för förluster eller indirekta skador eller följdskador (däribland, men inte begränsat till, förlust av data eller intäkter), och kompenserar dig inte heller för aktiviteter såsom standardunderhåll, lagring eller återställning av data. Dina lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lag påverkas inte av denna frivilligt tillhandahållna tillverkargaranti.

Denna garanti är underkastad, och kan åsidosättas av, vår policy för upphörande av support i den mån Signify beslutar att avsluta supporten för denna enhet enligt sin policy för upphörande av support, som är tillgänglig här: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Om du erbjuder din produkt för service i ett annat land än där du köpte produkten kommer vi att försöka utföra service på produkten enligt garantivillkoren i landet där du köpte produkten.

För att erhålla service inom garantiperioden kan du kontakta din återförsäljare eller Philips kundtjänst. Kontaktuppgifterna hittar du på: www.philips.com/lighting.

Med reservation för ändringar i utformning och tekniska specifikationer.

Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka