Villkor för appen Philips Hue Sync TV

ANVÄNDARE MED MÅNADSPRENUMERATION BÖR NOTERA ATT AVSNITT 2.m INNEHÅLLER FÖLJANDE KLAUSUL FÖR AUTOMATISK FÖRNYELSE: OM DU INTE MEDDELAR OSS FÖRE SLUTET AV DEN DÅ GÄLLANDE MÅNATLIGA PRENUMERATIONSPERIODEN OM ATT DU INTE VILL FORTSÄTTA DIN PRENUMERATION, FÖRSTÅR DU ATT MÅNADSPRENUMERATIONEN FÖRNYAS AUTOMATISKT OCH DU AUKTORISERAR OSS ATT DEBITERA DEN DÅ GÄLLANDE PRENUMERATIONSAVGIFTEN FÖR VARJE EFTERFÖLJANDE MÅNATLIG PRENUMERATIONSPERIOD, VIA DEN BETALNINGSMETOD DU HAR TILLHANDAHÅLLIT VIA SAMSUNG APPS.

1. Dokumentets omfattning och vår relation.

a. Vi vet att det är frestande att inte läsa igenom de här villkoren för Philips Hue Sync TV-app (”Villkor”), men det är viktigt att du sätter dig in i dessa Villkor för att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss men också vad vi behöver från dig.

b. Avtal mellan oss: När du gör en beställning och betalar för appen Philips Hue Sync TV (”App”) via Samsung Apps och godkänner dessa Villkor upprättas ett giltigt, bindande och genomförbart avtal som styrs av dessa Villkor mellan dig och oss (”Avtal”). När vi hänvisar till ”vi”, ”oss”, ”vår/vårt/våra” eller ”Signify”, avser vi Signify Netherlands B.V. med registreringsnummer 17061150 hos nederländska handelskammaren, momsregistreringsnummer NL009076992B01 och huvudkontor vid High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederländerna.

c. Ålderskrav: Du bekräftar att du har uppnått lämplig ålder eller mer för att ingå juridiska avtal för att kunna ingå Avtalet.

d. Vad regleras häri: Din åtkomst till och användning av Appen regleras av Avtalet.

e. Vad regleras inte häri: Ditt köp av Philips Hue belysningsprodukter (”Philips Hue-produkter”), åtkomst till och användning av programvaran som är inbyggd i dina Philips Hue-produkter och/eller din åtkomst till eller användning av vår Philips Hue-app för att styra dina Philips Hue-produkter täcks av separata avtal (inklusive gällande försäljningsvillkor när du köpte Philips Hue-produkterna och användarvillkor för Philips Hue) och justeras eller ändras inte häri.

Ångerrätt: Du har rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen löper ut efter fjorton (14) dagar från det datum då Avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt går du till ”Om den här appen” på inställningsmenyn i Appen och trycker på ”Begär återbetalning” så behandlas din begäran utan dröjsmål. Om du är en konsument inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan du även informera oss om ditt beslut att frånträda detta Avtal genom ett otvetydigt meddelande som skickas till oss per post (Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Netherlands, FAO: Legal Department), eller via e-post (support.hue.syncapp@signify.com), eller via vårt kontaktformulär online (besök denna länk: https://www.philips-hue.com/support#contact). Du kan använda standardblanketten för utövande av ångerrätt som finns i Bilaga I i dessa Villkor, men det är inte obligatoriskt. För att du ska hålla deadline måste du skicka frånträdandet innan den ovan angivna 14-dagarsperioden löper ut. Om du frånträder Avtalet ersätter vi dig för alla betalningar du har gjort för Appen, utan oskälig fördröjning och i alla händelser ej senare än fjorton (14) dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda Avtalet. Utbetalning av ersättningen sker med samma betalningsmetod som du använde, om du inte har kommit överens med oss om något annat. Du behöver i inget fall betala några avgifter till följd av sådan ersättning. För tydlighetens skull, om du har tecknat en Månadsprenumeration (enligt definitionen nedan), kan du utöva din rätt att frånträda endast under den första prenumerationsperioden och inte efter automatisk förnyelse.

2. Funktion och användningsvillkor.

a. Appens funktioner: Funktionerna och de specifika krav som krävs för användning av Appen beskrivs i Samsung Apps (avsnittet ”Mer information”) (”Appbeskrivning”).

b. Specifik Samsung-enhet:

 • Appen kan endast användas på en kompatibel Samsung-enhet (”Samsung-enhet”), som måste köpas separat och styras av dig.
  (i) Om du har tecknat en Engångsprenumeration (enligt definitionen nedan) kan appen endast hämtas en gång och till en enda kompatibel Samsung-enhet och när den väl har hämtats går det inte att överföra Appen till någon annan Samsung-enhet. Du förstår och godkänner att Appen endast fungerar med den Samsung-enhet som den först hämtades till. En prenumeration på Appen ger endast rätt till användning på en Samsung-enhet.
  (ii) Om du har tecknat en Månadsprenumeration kan appen laddas ned på ett begränsat antal Samsung-enheter. Detta anges i appbeskrivningen, som kan komma att ändras från tid till annan. Du måste länka samma Samsung- och Philips Hue-användarkonton till varje Samsung-enhet som appen laddas ner på. Samtidig användning av appen på flera Samsung-enheter kan omfattas av ytterligare krav, inklusive anslutning för varje Samsung-enhet med hjälp av en Philips Hue Bridge-produkt.
 • Om du inte längre har rätt att använda en sådan Samsung-enhet (t.ex. på grund av försäljning av Samsung-enheten) måste du koppla ifrån Appen direkt och du kan inte längre använda Appen (såvida du inte har en Månadsprenumeration, på en annan Samsung-enhet).
 • Signify ansvarar inte för Samsung-enheten och/eller någon åtgärd (eller underlåtenhet att agera) från Samsung, dess tjänsteleverantörer eller någon annan tredje part via Samsung-enheten (inklusive eventuella framtida uppdateringar av Samsung-enheten) som leder till att Appen inte fungerar enligt Appbeskrivningen.
 • Vi ansvarar inte för att förse dig med ett Samsung-användarkonto.
 • Vi ansvarar inte för distribution av Appen till din Samsung-enhet och/eller Samsungs vägran att distribuera Appen till din Samsung-enhet.

c. Leverans: När du har köpt Appen från Samsung Apps hämtas den (automatiskt) till din Samsung-enhet.

d. Synkronisering och användning:

 • Det är ditt ansvar att (i) synkronisera Appen enligt vägledningen som vi tillhandahåller dig med, (ii) införskaffa allt som krävs och som vi anger i Appbeskrivningen, (iii) testa Appen när den har installerats, och (iv) upprätthålla kraven enligt beskrivningen i Appbeskrivningen.
 • Vi friskriver oss härmed uttryckligen för allt eventuellt ansvar för dina skyldigheter vad gäller synkronisering av Appen och ditt ansvar att införskaffa och upprätthålla kraven enligt beskrivningen i Appbeskrivningen.

e. Tillstånd att använda Appen: Förutsatt att du följer Avtalet ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv och återkallelig rätt att använda Appen enbart på Samsung-enheten enligt dess avsedda användning (”Användarrätt”). Om inte du eller vi säger upp användarrätten i enlighet med dessa villkor ska den fortsätta gälla (”Period för användarrätt”):

 • under prenumerationens varaktighet och eventuella förnyelser om du har tecknat en Månadsprenumeration eller
 • under en period av fem (5) år om du tecknar Engångsprenumerationen, såvida inte Signify (efter eget gottfinnande) fortsätter att stödja appen med säkerhets-, kvalitets- och interoperabilitetsuppdateringar i enlighet med vår Policy för upphörande av support, se avsnitt 2.g nedan. Du samtycker till att du inte ska vidaredistribuera eller överföra Appen eller din Användarrätt till någon annan Samsung-enhet.

Appen och dess innehåll licensieras (inte säljs eller överförs) till dig, och vi och våra licensgivare behåller ägandet av alla kopior av Appen och dess innehåll även efter installation på din Samsung-enhet. Din tillåtna användning omfattar inte rätten att direkt eller indirekt överföra, sända, vidaredistribuera, vidarebefordra eller leverera Appen eller någon del av data, information eller bilder som utgör Appen till någon annan person eller enhet, i något format (inklusive men inte begränsat till inramning, djuplänkning eller inbäddning) på något sätt.

f. Registrera användarkonton:

 • Du måste ha ett Samsung-användarkonto och ett Philips Hue-användarkonto för att använda Appen.
 • Beställning, fakturering och betalning av Appen sker via Samsung Checkout.

g. Uppdateringar av Appen:

 • Vi kan uppdatera Appen genom att tillhandahålla (i) säkerhets- och kompatibilitetsuppdateringar, inklusive för att se till att Appen fungerar genom uppdatering av inbyggd programvara på Samsung-enheten, (ii) ändringar av Appens utformning och användarupplevelsen, inklusive förbättringar av navigering och ändringar av varumärkesriktlinjer, (iii) korrigering av buggar och krascher och/eller (iv) ytterligare funktioner. Alla dessa uppdateringar kallar vi ”Uppdateringar”. Vi tillhandahåller och kräver implementering av Uppdateringarna för att säkerställa att alla användare av Appen har den senaste Appversionen i syfte att begränsa sårbarheter i systemet, fortsatt kompatibilitet med uppdateringar av inbyggd TV-programvara och att vi ger den mest aktuella användarupplevelsen.
 • Om en Uppdatering har en negativ inverkan på din användning av eller åtkomst till Appen i mer än ett mindre avseende har du rätt att säga upp Avtalet, och vi ska återbetala dig ett pro-rata-belopp som redan har betalats (beräknat för återstoden av Perioden för användningsrätt).
 • Vår Policy för upphörande av support (som tillhandahålls separat på vår webbplats på www.philips-hue.com/endofsupportpolicy) gäller för Appen.
 • Uppdateringar kan göras automatiskt utan ytterligare meddelande eller utan att invänta ytterligare samtycke från dig, inklusive Uppdateringar som bemöter allvarliga säkerhetsrisker. Du samtycker till dessa automatiska Uppdateringar, förutsatt att om du inte vill att sådana Uppdateringar ska installeras automatiskt kan du ange detta i inställningarna för Samsung Apps (via TV:ns startskärm). Vi kan även komma att be dig att installera Uppdateringar på egen hand, och du ansvarar då för detta i syfte att säkerställa en uppdaterad App.
 • Om du inte installerar Uppdateringar (inom en rimlig tid efter att du har ombetts att installera en Uppdatering) kan du utsättas för risk (exempelvis säkerhetsrisker) och/eller så kan Appens funktion påverkas och vi kan eventuellt inte tillhandahålla dig med Appens funktioner. Vi ansvarar inte för några kostnader, skador, (säkerhetsrelaterade eller andra) risker, brist på funktioner eller prestanda som beror på din underlåtelse att installera den relevanta Uppdateringen.

h. Ditt uppförande: Appen får endast användas i lagliga syften och får inte användas på ett sätt som bryter mot eller gör intrång på våra uttryckligen förbehållna rättigheter, våra leverantörers och licensgivares rättigheter, och tredje parts rättigheter. Du godkänner att använda Appen i enlighet med Avtalet. Du ska följa gällande lagar och förordningar, inklusive exportkontroll och sanktioner, sekretess och immateriella egendomsrättigheter.

i. Användning med bild- och/eller ljudinnehåll: Observera att användningen av Appen i kombination med visst specifikt bild- och/eller ljudinnehåll kan generera vissa ljuskombinationer som kan orsaka obehag eller utlösa epileptiska anfall. Om så skulle ske ska du avbryta synkroniseringen av Appen med sådant innehåll.

j. Om något går fel:

 • Vi ska sträva efter att säkerställa att användningen av Appen är så oavbruten som möjligt inom omfattningen för dess tekniska och driftsmässiga förmåga, men vi kan inte lova oavbruten användning. Förutom i en omfattning som krävs enligt gällande lag tillhandahålls Appen I BEFINTLIGT SKICK och EFTER TILLGÄNGLIGHET och i den största omfattning som tillåts enligt gällande lag FRISKRIVER VI OSS FRÅN EVENTUELLA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SAMT EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR UR FÖRSÄLJNING ELLER HANDEL. Vi lämnar inga garantier för att Appen uppfyller dina krav eller att den är tillgänglig på ett oavbrutet, säkert eller felfritt sätt. Vi lämnar inga garantier gällande kvaliteten hos någon information eller något innehåll som tillhandahålls genom Appen. Vi garanterar inte och friskriver oss härmed från eventuella underförstådda garantier att driften av Appen ska vara felfri eller oavbruten. Appen kan uppleva tillfälliga avbrott på grund av tekniska svårigheter, underhåll eller testning, eller Uppdateringar.
 • Om du är en konsument inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns konsumentlagstiftning inom EES som ger dig en juridisk garanti som täcker Appens efterlevnadskrav. Enligt denna garanti ska vi försöka åtgärda all bristande efterlevnad som du upptäcker under Perioden för användningsrätt.
 • Om du upplever några problem med Appens funktioner ber vi dig kontakta oss genom våra kundtjänstkanaler (besök den här länken för att hitta kontaktinformation för din plats: https://www.philips-hue.com/support#contact). Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att lösa problemet som du har meddelat oss om i enlighet med vår standardprocess, som omfattar (i) inhämtning av den rapporterade incidenten från olika källor, (ii) utföra en bedömning av inverkan med bedömningsverktyg för att avgöra prioritet för incidenten, och (iii) ta fram och implementera en lösning som är lämplig för den specifika prioritering som incidenten tilldelats, vilket kan vara en temporär lösning (t.ex. snabbkorrigering eller tillfällig lösning) eller en framtida Uppdatering (på kort eller lång sikt) (”Supportprocess”).
 • Om vi under Perioden för användningsrätt inte kan lösa problemet med hjälp av vår Supportprocess och ett sådant problem kan hänföras direkt och endast till Appen har du rätt att säga upp Avtalet och vi återbetalar dig ett pro-rata-belopp som redan har betalats för den period då du upplever en funktionsbrist (jämfört med Perioden för användningsrätt).

k. Kommunikation relaterad till tjänsterna: Från tid till annan kan vi skicka meddelanden eller annan information via vår webbplats eller Appen. Om du har frågor som rör Appen eller dessa Villkor kan du kontakta oss via våra kundtjänstkanaler.

l. Feedback: Vi välkomnar feedback om Appen. Om du väljer att lämna feedback till oss står det oss fritt att använda den.

m. Prenumerationsplaner – Priser och fakturering:  

 • För att kunna använda vår app behöver du köpa en av följande prenumerationsplaner:
  (i) en engångsprenumeration som låter dig använda appen under användarrättsperioden enligt avsnitt 2.e, andra punkten (”Engångsprenumeration”) eller
  (ii) en månadsprenumeration som förlängs automatiskt tills du avslutar den (”Månadsprenumeration”). Du debiteras den första dagen i varje ny månatlig prenumerationsperiod. OM DU INTE MEDDELAR OSS FÖRE SLUTET AV DEN DÅ GÄLLANDE MÅNATLIGA PRENUMERATIONSPERIODEN OM ATT DU INTE VILL FORTSÄTTA DIN PRENUMERATION, FÖRSTÅR DU ATT MÅNADSPRENUMERATIONEN FÖRNYAS AUTOMATISKT OCH DU AUKTORISERAR OSS ATT DEBITERA DEN DÅ GÄLLANDE PRENUMERATIONSAVGIFTEN FÖR VARJE MÅNATLIG PRENUMERATIONSPERIOD, VIA DEN BETALNINGSMETOD DU HAR TILLHANDAHÅLLIT VIA SAMSUNG APPS.
 • Alla priser, rabatter och kampanjer som vi publicerar kan komma att ändras utan meddelande (annat än nedan, vilket gäller Månadsprenumerationen). Priserna anges i lokal valuta. Priset som debiteras för Appen ska vara det pris som gäller då beställningen görs och anges på din faktura.
 • Ändringar i tillämpliga avgifter för Engångsprenumeration kommer endast att gälla beställningar som görs efter sådana prisändringar har genomförts. Om vi ändrar de tillämpliga avgifterna för Månadsprenumerationen, vilket vi kan göra då och då, kommer vi att meddela dig om avgiftsändringen och dess ikraftträdandedatum minst trettio (30) dagar innan en sådan förändring träder i kraft. Du kan avvisa ändringen inom trettio (30) dagar efter att meddelandet har tagits emot, genom att avsluta din prenumeration utan extra kostnad. Uppsägningen träder i kraft i slutet av din då aktuella månatliga prenumerationsperiod, varefter din månadsprenumeration inte förnyas. Om du inte avvisar avgiftsändringen innan den träder i kraft genom att säga upp din prenumeration, anses du ha gett ditt godkännande och avgiftsändringen kommer då att träda i kraft på det datum som anges i vårt meddelande. Avgifter kommer dock debiteras dig först när din nästa prenumerationsavgift ska betalas.
 • För boende inom Europeiska unionen ingår moms i det angivna priset för Appen. Det är dock inte säkert att priserna omfattar andra tillämpliga lokala skatter eller avgifter, till exempel tillämplig delstatlig skatt på försäljning för boende i USA. Alla sådana skatter och avgifter läggs till på den totala summan att betala före köpet och i e-postmeddelandet med beställningsbekräftelse. Om du betalar med kreditkort ska det totala beloppet för hela beställningen synas på ditt saldo i din lokala valuta.
 • Ditt köp görs direkt från Samsung Apps genom betalning vilket ger dig Användningsrätt för Appen enligt Avtalet. Kontakta oss via våra kundtjänstkanaler (besök den här länken för att hitta kontaktinformation för din plats: https://www.philips-hue.com/support#contact) om du har frågor om betalningar.
 • Behandling av betalning (inklusive kortbehandling, växelkurs, verifiering av identitet, analys av bedrägerier och efterlevnad av regelverk) sker via försäljningskontoret för Samsung Apps TV. Från Samsung erhåller vi och bearbetar följande data enligt vårt Sekretessmeddelande: faktura-ID, App-ID, Appens namn, produkt-ID, produktens namn, e-postadress (Samsung-konto-ID), köparens UID, beställnings-ID, postnummer, valuta, belopp, betalningsmetod, transaktionstyp, produktstatus, transaktionsstatus, beställningsdatum, återbetalningsdatum, presentkortsbelopp och kupongbelopp.
 • Om vi inte erhåller din betalning via Samsung Apps förbehåller vi oss rätten att avbryta din Månadsprenumeration.
 • Du kan när som helst säga upp din Månadsprenumeration. Uppsägningen träder i kraft i slutet av den aktuella månatliga prenumerationsperioden och du kan fortsätta använda appen under tiden.
3. Din information och säkerhetsåtgärder.

a. Användaröverföringar och Appdata: Appen gör det möjligt för dig att lagra eller på annat sätt tillhandahålla information till eller via Appen på olika sätt. Vi kallar denna information ”Användaröverföringar”. Om du väljer att göra Användaröverföringar ska du först kontrollera att du har de rättigheter som krävs för att göra sådana Användaröverföringar, inklusive rättigheterna nedan, och att det är lagligt. Appen förser oss också med information om din användning av Appen och olika enheter, tjänster eller andra appar från tredje part som du ansluter till Appen, ofta automatiserat, Vi kallar denna information ”Appdata”. Dina Användaröverföringar och Appdata förblir din egendom, vilket innebär att du behåller samtliga rättigheter till Användaröverföringar och Appdata.

b. Tillåtelse att använda dina Användaröverföringar och Appdata: I enlighet med dina sekretessrättigheter som beskrivs i avsnitt 5 nedan ger du, genom att använda Appen, oss (och vilket krävs av oss, Samsung, våra licenstagare, tjänsteleverantörer och underleverantörer) en global licens och utan att betala en avgift att:

 • vara värd åt, reproducera, distribuera, ändra, kommunicera och använda dina Användaröverföringar och Appdata, t.ex. för att vi, Samsung och våra respektive licenstagare, tjänsteleverantörer och underleverantörer ska kunna spara dem i våra system och göra dem tillgängliga, och
 • tillåta åtkomst till dina Användaröverföringar och Appdata för oss, och vilket krävs av oss, Samsung och våra respektive licenstagare, tjänsteleverantörer och underleverantörer för din Samsung-enhet (enligt vad som anges nedan i avsnitt 4),

i syfte att:

 • driva och förbättra Appen (bland annat skapa Uppdateringar)
 • utveckla ny teknik och nya tjänster åt oss samt
 • andra ändamål enligt beskrivningen i vårt tillämpliga Sekretessmeddelande som återfinns på https://www.philips-hue.com/privacy (“Sekretessmeddelande”).

c. Säkerhetsåtgärder: Vi strävar efter att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kan övervinna våra säkerhetsåtgärder. Om du vill ha mer information om Signifys ansvarsprogram kan du gå in på vår samlade sida för ansvarsprogrammet på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4. Åtkomst till din Samsung-enhet.

Appen gör det möjligt för Philips Hue-produkter att interagera med Appen och den Samsung-enhet där Appen har installerats. För att denna interaktion ska vara möjlig kan vi och/eller våra tjänsteleverantörer behöva utbyta dina Användaröverföringar och Appdata med Samsung och/eller deras tjänsteleverantörer. Du ansvarar för din interaktion med och användning av Samsung-enheten och vi tar inget ansvar för Samsung-enheten. Utöver det som anges i vår Policy för upphörande av support garanterar vi inte att Samsung-enheten är kompatibel med Appen. Du beviljar oss och våra tjänsteleverantörer rätten att låta Appen använda processor, bandbredd och lagringshårdvara på din Samsung-enhet för att underlätta driften av Appen. I syfte att möjliggöra ljussynkronisering bereder sig Appen åtkomst till data som är relaterade till färgpunkter på skärmen för att tillhandahålla en meningsfull belysningsupplevelse. Av kompatibilitetsskäl bereder Appen sig åtkomst till den inbyggda programvaran på din Samsung-enhet för att säkerställa att du har en kompatibel TV-modell och version av inbyggd programvara som har stöd för Appen.

5. Ditt integritetsskydd.

a. Personuppgifter: Ditt integritetsskydd är viktigt för oss. Vårt Personuppgiftsmeddelande som finns på https://www.philips-hue.com/privacy gäller för användning av Appen. Vi ber dig att läsa igenom dokumenten, eftersom de bland annat beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, de rättsliga grunderna vi har för behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter när det gäller personuppgifter.

b. Cookies: Vid vissa tillfällen kan cookies och andra spårningstekniker användas av oss. Läs vårt Cookiemeddelande som finns på https://www.philips-hue.com/cookie-notice för mer information om denna teknik och för vilka syften vi kan använda den.

6. Varaktighet, upphävande och uppsägning av din Användningsrätt.

a. Varaktighet: Avtalet ska fortsätta gälla under din Period för användningsrätt, om inte din Användningsrätt sägs upp tidigare eller förlängs i enlighet med dessa Villkor.

b. Tillfälligt upphävande: Vi kan tillfälligt och utan föregående meddelande upphäva din Användningsrätt av säkerhetsskäl, vid systemfel, i samband med underhåll och reparationer eller på grund av andra omständigheter.

c. Uppsägning eller upphävande av din Användningsrätt: Du har alltid rätt att när som helst sluta använda Appen. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller upphäva din Användningsrätt och Avtalet om något av följande inträffar:

 • Du har använt Appen på ett sätt som bryter mot Avtalet.
 • vi avbryter (tillfälligt eller permanent) alla prenumerationsplaner (förutom Engångsprenumerationen som omfattas av vår Policy för upphörande av support),
 • Vi åläggs att göra så enligt gällande lag eller en domstolsorder.
 • Om ditt uppförande orsakar skada eller utgör en risk för en användare, tredje part eller oss.

d. Konsekvenser av uppsägning: Vid uppsägning av Avtalet upphör din Användarrätt omedelbart (utan att det påverkar din rätt att säga upp din Månadsprenumeration från och med slutet av den månatliga prenumerationsperioden). Villkoren i Avtalet som ska fortsätta gälla efter att Avtalet löper ut eller sägs upp ska vara fortsatt giltiga.

7. Vårt innehåll och vår programvara.

a. Immateriella rättigheter: Även om vi ger dig tillstånd att använda Appen behåller vi (och våra leverantörer och licensgivare) alla immateriella rättigheter som vi (och våra leverantörer och licensgivare) har i Appen. Alla Philips Hue varumärken, servicemärken, varumärkesnamn, logotyper, domännamn och andra funktioner som tillhör varumärket Philips Hue (”Varumärkesegenskaper”) tillhör endast oss eller våra licensgivare. Dessa villkor ger dig inga rättigheter att använda några Varumärkesegenskaper, vare sig för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

b. Vårt innehåll: I Appen ingår innehåll som tillhör oss. Du får använda vårt innehåll enligt det tillstånd som ges i Villkoren, men vi behåller samtliga immateriella rättigheter som vi har till vårt innehåll. Du får inte radera, dölja eller ändra våra varumärken, logotyper eller juridiska meddelanden.

c. Ej tillåtet att göra: Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av Appen. Du får inte heller utföra reverse engineering eller försöka extrahera delar av vår källkod, såvida detta inte uttryckligen tillåts enligt gällande lag.

8. Skadeersättning.

AVTALET ÄR ENDAST AVSETT TILL DIN FÖRDEL. DÄRFÖR SAMTYCKER DU TILL ATT I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG ATT HÅLLA OSS SKADESLÖSA, FÖRSVARA OCH FRIGÖRA OSS FRÅN OCH MOT (I) ALLA ANSPRÅK, ÅTGÄRDER, STÄMNINGAR OCH ANDRA JURIDISKA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV NÅGON TREDJE PART MOT OSS SOM UPPSTÅR UR ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV APPEN PÅ SÄTT SOM BRYTER MOT ANVÄNDNINGSRÄTTEN ELLER DETTA AVTAL (EN ”ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART”), OCH (II) ALLA EVENTUELLA RELATERADE FÖRLUSTER, SKADESTÅND, FÖRLIKNINGAR OCH DOMAR (INKLUSIVE BETALNING AV JURISTARVODEN OCH KOSTNADER SOM UPPSTÅR AV, BEDÖMS ELLER GRUNDAS MOT, ELLER GÖRS AV OSS, SAMSUNG OCH/ELLER VÅRA TJÄNSTELEVERANTÖRER I RELATION TILL ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON SÅDAN ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART (”FÖRLUSTER RELATERADE TILL TREDJE PART”), ÄVEN OM SÅDAN ÅTGÄRD FRÅN TREDJE PART OCH FÖRLUSTER RELATERADE TILL TREDJE PART UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UNDERLÅTELSE AV NÅGOT SLAG ELLER I NÅGON GRAD FRÅN VÅR SIDA, BROTT MOT AVTAL ELLER GARANTI ELLER VILLKOR, STRIKT ANSVAR, UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA GÄLLANDE LAG ELLER ANNAT FEL. INGENTING HÄRI SKA TOLKAS SOM ATT ERSÄTTNING KRÄVS SOM SKULLE GÖRA DET HÄR AVSNITTET, HELT ELLER DELVIS, OGILTIGT OCH/ELLER OMÖJLIGT ATT GENOMDRIVA ENLIGT GÄLLANDE LAG. DENNA SKYLDIGHET OM SKADESLÖSHET SKA INTE GÄLLA FÖR EVENTUELLA MEDVETNA, GODTYCKLIGA, AVSIKTLIGA ELLER VÅRDSLÖSA BETEENDEN FRÅN VÅR SIDA, ELLER GROV VÅRDSLÖSHET FRÅN VÅR SIDA I DE DELSTATER/PROVINSER/LÄNDER SOM INTE TILLÅTER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR GROV VÅRDSLÖSHET. ”TREDJE PART” DEFINIERAS HÄRI SOM ATT DET OMFATTAR ALLA PERSONER ELLER ENHETER SOM INTE ÄR EN PART I AVTALET, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, MAKE/MAKA, FAMILJEMEDLEM, GÄST, HYRESGÄST, MEDARBETARE ELLER FÖRSÄKRINGSBOLAG.

9. Ansvar.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, SKA VI VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SKADOR SOM GER RÄTT TILL SKADESTÅND, FLERA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLORAD VINST SOM ÄR FÖLJDEN AV APPEN ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. GÄLLANDE LAG TILLÅTER EVENTUELLT INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DET ÄR INTE SÄKERT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅRT TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER (VARE SIG ENLIGT AVTAL, FÖRSEELSE ELLER ANNAT) ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM HAR BETALATS AV DIG, OM NÅGOT, FÖR APPEN. DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH SKA INTE ÖKAS GENOM FÖREKOMST AV FLER ÄN EN INCIDENT ELLER ETT ANSPRÅK. VI FRISKRIVER OSS FÖR ALLT EVENTUELLT ANSVAR FÖR VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA VI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANVÄNDARÖVERFÖRINGAR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I NÅGRA ANVÄNDARÖVERFÖRINGAR, ELLER NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER EXPONERING FÖR EVENTUELLA ANVÄNDARÖVERFÖRINGAR SOM SKICKAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA APPEN. DU ANVÄNDER APPEN PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR LÄMPLIGA SKYDD OCH SÄKERHETSKOPIERING AV DATA OCH/ELLER UTRUSTNING SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV APPEN, OCH DU SAMTYCKER TILL ATT HÅLLA OSS SKADESLÖSA FRÅN, OCH FÖRBINDER DIG ATT INTE STÄMMA OSS FÖR, EVENTUELLA ANSPRÅK SOM BASERAS PÅ DIN ANVÄNDNING AV APPEN.

b. Dessa Villkor begränsar endast vårt ansvar på det sätt som tillåts enligt tillämplig lag. Utöver det ansvar som beskrivs ovan ansvarar vi endast för våra brott mot dessa Villkor, enligt tillämplig lag.

c. Vi har inget ansvar gentemot dig, i samband med internetavbrott eller andra tjänsteavbrott eller fel som orsakas av handlingar som utförs av myndigheter, annan tredje part eller händelser som är bortom vår rimliga kontroll.

10. Tvistlösning, tillämplig lag och domstolar.

a. Om du har ett klagomål ber vi dig kontakta oss via våra kundtjänstkanaler (besök den här länken för att hitta kontaktinformation för din plats: https://www.philips-hue.com/support#contact).

b. Din relation med oss och din användning av Appen och alla eventuella anspråk som uppkommer på grund av eller relaterat till detta Avtal är underställda lagarna i den jurisdiktion där du bor, oaktat din jurisdiktions principer för lagval eller lagkonflikter. Möjligheten att tillämpa Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor, och eventuella andra lagar som reglerar tillämpning av lagarna i någon annan jurisdiktion, friskrivs och utesluts uttryckligen.

c. Om du är en konsument inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anser att ditt klagomål inte bemöts på tillräckligt sätt kan du, men är inte skyldig att, använda den europeiska plattformen för Tvistlösning på nätet (ODR).

11. Beträffande dessa Villkor.

a. Enligt gällande lag kan du ha vissa rättigheter som inte kan begränsas av ett kontrakt som Avtalet. Dessa Villkor är på intet sätt avsedda att begränsa dessa rättigheter.

b. Om det skulle visa sig att en viss bestämmelse inte är giltig eller genomförbar påverkar det inte övriga bestämmelser i Avtalet.

c. Även om vi inte omedelbart vidtar åtgärder efter att du har brutit mot Avtalet innebär det inte att vi inte har rätt att vidta åtgärder längre fram.

d. Vi kan komma att uppdatera dessa Villkor (och Avtalet) för att återspegla ändringar i Appen, vår verksamhet och för Uppdateringar, eller av juridiska, reglerande eller säkerhetsrelaterade skäl. Om vi gör större ändringar som vi tror kan ha en avsevärd inverkan på dig, vidtar vi rimliga åtgärder för att meddela dig genom att lägga upp ett meddelande på vår webbplats, meddela dig via Appen, skicka ett e-postmeddelande till dig eller på något annat sätt.

e. Om du vill ha information om hur du kontaktar oss kan du besöka vår webbplats på https://www.philips-hue.com/support#contact.

f. Avtalet är inte avsett att bevilja rättigheter till någon annan än dig, och Avtalet ska under inga omständigheter skapa några förmånsrättigheter för tredje part.

g. Annat än vad som anges i detta avsnitt 11 eller som anges i uttrycklig skriftlig överenskommelse mellan dig och oss, utgör Avtalet alla villkor som har överenskommits mellan dig och oss och ersätter alla tidigare avtal i förhållande till ämnet i Avtalet, både skriftligt och muntligt.

h. Vi kan tilldela eller delegera (helt eller delvis) våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Du får inte tilldela Avtalet, helt eller delvis, och ej heller överföra eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

12. Villkor som gäller för vissa länder.

Detta avsnitt 12 anger villkor som gäller för invånare i vissa länder. Om det finns några skillnader mellan detta avsnitt 12 och några andra bestämmelser i dessa villkor än detta avsnitt 12, ska detta avsnitt 12 gälla.

a. Om du bor i Österrike:

 • Avsnitt 1.f följande mening läggs till: Om du vill utnyttja ångerrätten kan du även kontakta oss via telefon (00800 744 547 75).
 • Avsnitt 2.j första och sista punkterna ersätts helt av: Vi är skyldiga att åtgärda felet som du har upptäckt under användarrättsperioden inom en rimlig tidsperiod (”Nacherfüllung”) i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om borttagning av felet är omöjlig, kopplad till orimliga kostnader, inte uppfylls, försöket att ta bort felet misslyckas, felet är så allvarligt att omedelbar uppsägning av Avtalet är berättigad, vi nekar att utföra tilläggsinsats (”Nacherfüllung”) eller det är uppenbart att vi inte kan åtgärda felet, har du rätt att säga upp Avtalet eller sänka priset enligt de lagstadgade bestämmelserna. Vid uppsägning av Avtalet ersätter vi dig pro rata för det pris som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av: Om du är skyldig till brott mot dessa Villkor och vi till följd av detta hålls ansvariga av tredje part, är du skyldig att hålla oss skadeslösa gentemot detta anspråk och de kostnader som är kopplade till det.
 • Avsnitt 9 ersätts helt av: Eventuella anspråk om skadestånd utesluts. Uteslutande av detta ansvar ska inte gälla såtillvida vi är underställda obligatoriskt ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen (”Produkthaftungsgesetz”) i fall av uppsåt, grov vårdslöshet, dödsfall, kroppsskador eller skador på hälsa, eller brott mot väsentliga avtalsmässiga skyldigheter (”wesentliche Vertragsverletzungen”). Utöver fall som styrs av produktansvarslagen, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall, kroppskador eller skador på hälsa, ska dock ansvar för brott mot väsentliga avtalsmässiga skyldigheter begränsas till förutsebart skadestånd som är typiskt för det avtalsmässiga förhållandet.

b. Om du bor i Australien:

 • Avsnitt 2.j följande stycke läggs till: Vår standardgaranti för service gäller i tillägg till och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Våra tjänster levereras med garantier som inte kan uteslutas enligt australisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till byte eller återbetalning vid större fel och kompensation för eventuell rimlig förlust eller skada som kan förutses. Du har även rätt att få tjänsterna reparerade eller utbytta om tjänsterna inte uppnår godtagbar kvalitet och felet inte utgör ett större fel.

c. Om du bor i Belgien:

 • Avsnitt 2.j andra punkten ersätts helt av: Konsumentlagstiftning ger dig en juridisk garanti som täcker Appens efterlevnadskrav. Enligt den här garantin och i enlighet med lagbestämmelser ska vi försöka åtgärda eventuell efterlevnadsbrist som du upptäcker under Perioden för användarrätt. Om avlägsnande av felet är omöjligt, kopplat till orimliga kostnader, inte uppfylls, försöket att avlägsna felet misslyckas, felet är så allvarligt att omedelbar uppsägning av Avtalet är berättigat, vi nekar att utföra tilläggsinsats eller det är uppenbart att vi inte kan åtgärda felet, har du rätt att säga upp Avtalet eller sänka priset enligt de lagstadgade bestämmelserna. Vid uppsägning av Avtalet ersätter vi dig pro rata för det pris som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig.
 • Avsnitt 5.a ersätts helt av:Personuppgiifter: Din sekretess är viktig för oss. Vårt Sekretessmeddelande gäller för användning av Appen. Läs dessa dokument på https://www.philips-hue.com/privacy, eftersom de bland annat beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi kan använda dina personuppgifter, samt dina rättigheter vad gäller sekretess. Under alla omständigheter ska dina personuppgifter hanteras i enlighet med EU-förordningen 2016/679, som kompletteras av lagen från 30 juli 2018 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.
 • Avsnitt 8, näst sista meningen, ska ersättas med: Den här skyldighet till ersättning ska inte tillämpas på uppsåtliga, avsiktliga eller vårdslösa försummelser av oss eller grov vårdslöshet eller någon av våra grundläggande skyldigheter enligt gällande lag.
 • Avsnitt 9.a ersätts helt av Förutom om detta inte tillåts enligt tillämplig lag: (a) under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för några särskilda skador, oförutsedda skador, skador som ger rätt till skadestånd, flera skador eller följdskador eller förlorad vinst som är följden av Appen även om vi har meddelats om möjligheten till sådana skador, (b) vårt totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och orsaker till åtgärder (vare sig enligt avtal, förseelse eller annat) ska inte överskrida det belopp som har betalats av dig, om något, för Appen. Denna begränsning är kumulativ och ska inte ökas genom förekomst av fler än en incident eller ett anspråk, (c) vi friskriver oss för allt eventuellt ansvar för våra licensgivare och leverantörer, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, (d) under inga omständigheter ska vi på något sätt vara ansvariga för några Användaröverföringar, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i några Användaröverföringar, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår i samband med användning av eller exponering för några Användaröverföringar som skickas eller på annat sätt görs tillgängliga via appen. Du är ensam ansvarig för lämpliga skydd och säkerhetskopiering av data och/eller utrustning som används i samband med din användning av Appen, och du samtycker till att hålla oss skadeslösa från, och förbinder dig att inte stämma oss för, eventuella anspråk som baseras på din användning av Appen.
 • Avsnitt 9.d läggs till i avsnitt 9: Ansvarsbegränsningarna i det här avsnittet ska inte gälla för eventuellt medvetet, avsiktligt eller vårdslöst beteende från vår eller våra underleverantörers sida, ej heller för kroppsskada, ej heller några av våra väsentliga skyldigheter enligt detta Avtal.
 • Avsnitt 11.h ersätts helt av Vi är fria att, efter meddelande till dig, tilldela alla våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet om sådan tilldelning sker som en del av överföring av vårt företag. Om vi däremot tilldelar eller delegerar (helt eller delvis) några av våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet av någon annan orsak, och du misstycker, har du rätt att säga upp Avtalet såvida inte vi förblir ansvariga och ansvarsskyldiga för sådan tilldelning eller delegering. Du får inte tilldela Avtalet, helt eller delvis, ej heller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

d. Om du bor i Chile:

 • Avsnitt 5.a följande mening läggs till: För att använda Appen måste du godkänna dessa Villkor och godkänna behandling av dina personuppgifter enligt avsnitt 3.b och i enlighet med villkoren i lag nr 19.628 om sekretesskydd, som du anger dig kunna och godkänna. Vidare ges samtycke till användning av personuppgifter utan förfång för utövande av de rättigheter som det chilenska juridiska systemet erkänner till ägare av personuppgifter.

e. Om du bor i Tjeckien:

 • Avsnitt 10.c följande mening läggs till: Du kan även kontakta den tjeckiska handelsinspektionen genom att besöka länken: http://www.coi.cz.

f. Om du bor i Tyskland:

 • Avsnitt 1.f följande mening läggs till: Om du vill utnyttja ångerrätten kan du även kontakta oss via telefon (00800 744 547 75).
 • Avsnitt 2.j första och sista punkterna ersätts helt av:: Vi är skyldiga att åtgärda felet som upptäcks av dig under användarrättsperioden inom en rimlig tidsperiod (”Nacherfüllung”) i enlighet med lagstadgade bestämmelser (§§ 327d ff BGB). Om borttagning av felet är omöjlig, kopplad till orimliga kostnader, inte uppfylls, försöket att ta bort felet misslyckas, felet är så allvarligt att omedelbar uppsägning av Avtalet är berättigad, vi nekar att utföra tilläggsinsats (”Nacherfüllung”) eller det är uppenbart att vi inte kan åtgärda felet, har du rätt att säga upp Avtalet eller sänka priset enligt de lagstadgade bestämmelserna (§§ 327 m ff BGB). Vid uppsägning av Avtalet ersätter vi dig pro rata för det pris som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av:Om du är skyldig till brott mot dessa Villkor och vi till följd av detta hålls ansvariga av tredje part, är du skyldig att hålla oss skadeslösa gentemot detta anspråk och de kostnader som är kopplade till det.
 • Avsnitt 9 ersätts helt av:Eventuella anspråk om skadestånd utesluts. Uteslutande av detta ansvar ska inte gälla såtillvida vi är underställda obligatoriskt ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen (”Produkthaftungsgesetz”) i fall av uppsåt, grov vårdslöshet, dödsfall, kroppsskador eller skador på hälsa, eller brott mot väsentliga avtalsmässiga skyldigheter (”wesentliche Vertragsverletzungen”). Utöver fall som styrs av produktansvarslagen, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall, kroppskador eller skador på hälsa, ska dock ansvar för brott mot väsentliga avtalsmässiga skyldigheter begränsas till förutsebart skadestånd som är typiskt för det avtalsmässiga förhållandet.

g. Om du bor i Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina:

 • Avsnitt 9.d läggs till i avsnitt 9: Ingenting i detta Avtal ska utesluta eller begränsa något ansvar som härrör från bedrägeri eller oärlighet, ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet, eller något annat ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller begränsas.

h. Om du bor i Ungern:

 • Avsnitt 2.d första punkten ändras genom att lägga till följande: Vi är inte ansvariga för någon defekt i Appen om din digitala miljö inte är kompatibel med de tekniska krav som beskrivs i Appbeskrivningen.
 • Avsnitt 2.j första och sista punkterna ersätts helt av:Vid undermålig prestanda ska du vara berättigad till de rättigheter som anges i regeringsförordning 373/2021 (VI.30.) och civilrätt, som ska gälla gemensamt. Du är särskilt berättigad till en pro rata-minskning av priset, eller till och med att säga upp Avtalet i enlighet med villkoren i ovanstående lagar. I detta fall ersätter vi dig med ett pro rata-belopp för priset som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig och vid uppsägning även det redan betalade pro rata-beloppet, beräknat för återstoden av Perioden för användningsrätt.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av:Du är ansvarig för överträdelser av dessa Villkor enligt gällande lagar.
 • Avsnitt 9 ersätts helt av: Eventuella anspråk gällande skador utesluts i den största omfattning som tillåts enligt lag. Denna uteslutning av ansvar ska dock inte gälla för obligatorisk ansvarsskyldighet, t.ex. vid avsiktligt orsakande av skada eller orsakande av dödsfall, kroppskada eller skada på hälsa.

i. Om du bor i Italien:

 • Avsnitt 2.j andra punkten ersätts helt av:: Konsumentlagstiftningen ger dig en juridisk garanti som täcker appens krav på överensstämmelse. Under denna garanti kommer vi att ta hand om att avhjälpa eventuell bristande överensstämmelse som du upptäcker under användningsperioden i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
 • Avsnitt 5.a ersätts helt av:Personuppgifter: Din sekretess är viktig för oss. Vårt Sekretessmeddelande gäller för användning av Appen. Läs dessa dokument på https://www.philips-hue.com/privacy eftersom de bland annat beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi kan använda dina personuppgifter, samt dina rättigheter vad gäller sekretess. Under alla omständigheter ska dina personuppgifter hanteras i enlighet med EU-förordningen 2016/679, samt rättslig förordning nr 101/2018 och rättslig förordning nr 196/2003 och följande.

j. Om du bor i Luxemburg:

 • Avsnitt 2.j andra punkten ersätts helt av: Konsumentlagstiftning ger dig en juridisk garanti som täcker Appens efterlevnadskrav. Enligt den här garantin och i enlighet med lagbestämmelser ska vi försöka åtgärda eventuell efterlevnadsbrist som du upptäcker under Perioden för användarrätt. Om avlägsnande av felet är omöjligt, kopplat till orimliga kostnader, inte uppfylls, försöket att avlägsna felet misslyckas, felet är så allvarligt att omedelbar uppsägning av Avtalet är berättigat, vi nekar att utföra tilläggsinsats eller det är uppenbart att vi inte kan åtgärda felet, har du rätt att säga upp Avtalet eller sänka priset enligt de lagstadgade bestämmelserna. Vid uppsägning av Avtalet ersätter vi dig pro rata för det pris som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig.
 • Avsnitt 5.a ersätts helt av:Personuppgifter: Din sekretess är viktig för oss. Vårt Sekretessmeddelande gäller för användning av Appen. Läs dessa dokument på https://www.philips-hue.com/privacy, eftersom de bland annat beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi kan använda dina personuppgifter, samt dina rättigheter vad gäller sekretess. Under alla omständigheter ska dina personuppgifter hanteras i enlighet med EU-förordningen 2016/679, som kompletteras av lagen från 1 augusti 2018 om organisation av den nationella kommissionen för dataskydd och den allmänna dataskyddsprincipen.
 • Avsnitt 8, näst sista meningen, ska ersättas med: Den här skyldighet till ersättning ska inte tillämpas på uppsåtliga, avsiktliga eller vårdslösa försummelser av oss eller grov vårdslöshet eller någon av våra grundläggande skyldigheter enligt gällande lag.
 • Avsnitt 9.a ersätts helt av Förutom om detta inte tillåts enligt tillämplig lag: (a) under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för några särskilda skador, oförutsedda skador, skador som ger rätt till skadestånd, flera skador eller följdskador eller förlorad vinst som är följden av Appen även om vi har meddelats om möjligheten till sådana skador, (b) vårt totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och orsaker till åtgärder (vare sig enligt avtal, förseelse eller annat) ska inte överskrida det belopp som har betalats av dig, om något, för Appen. Denna begränsning är kumulativ och ska inte ökas genom förekomst av fler än en incident eller ett anspråk, (c) vi friskriver oss för allt eventuellt ansvar för våra licensgivare och leverantörer, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, (d) under inga omständigheter ska vi på något sätt vara ansvariga för några Användaröverföringar, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i några Användaröverföringar, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår i samband med användning av eller exponering för några Användaröverföringar som skickas eller på annat sätt görs tillgängliga via appen. Du är ensam ansvarig för lämpliga skydd och säkerhetskopiering av data och/eller utrustning som används i samband med din användning av Appen, och du samtycker till att hålla oss skadeslösa från, och förbinder dig att inte stämma oss för, eventuella anspråk som baseras på din användning av Appen.
 • Avsnitt 9.d läggs till i avsnitt 9: Ansvarsbegränsningarna i det här avsnittet ska inte gälla för eventuellt medvetet, avsiktligt eller vårdslöst beteende från vår eller våra underleverantörers sida, ej heller för kroppsskada, ej heller några av våra väsentliga skyldigheter enligt detta Avtal.
 • Avsnitt 11.h ersätts helt av Vi är fria att, efter meddelande till dig, tilldela alla våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet om sådan tilldelning sker som en del av överföring av vårt företag. Om vi däremot tilldelar eller delegerar (helt eller delvis) några av våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet av någon annan orsak, och du misstycker, har du rätt att säga upp Avtalet såvida inte vi förblir ansvariga och ansvarsskyldiga för sådan tilldelning eller delegering. Du får inte tilldela Avtalet, helt eller delvis, ej heller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

k. Om du bor i Nederländerna:

 • Avsnitt 2.j första och sista punkterna ersätts helt av:Inom den lagstadgade garantiperioden är vi skyldiga att åtgärda felet inom en rimlig tidsperiod i enlighet med de lagstadgade villkoren (paragraf 7:50ah i nederländsk civilrätt). Om borttagning av felet är omöjlig, kopplad till orimliga kostnader, inte uppfylls, försöket att ta bort felet misslyckas, felet är så allvarligt att omedelbar uppsägning av Avtalet är berättigad, vi nekar att utföra tilläggsinsats (”Nacherfüllung”) eller det är uppenbart att vi inte kan åtgärda felet, har du rätt att säga upp Avtalet eller sänka priset enligt de lagstadgade bestämmelserna (paragraf 7:50ah, 50ai i nederländsk civilrätt). Vid uppsägning av Avtalet ersätter vi dig pro rata för det pris som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av:Om du är skyldig till brott mot dessa Villkor och vi till följd av detta hålls ansvariga av tredje part, är du skyldig att hålla oss skadeslösa gentemot detta anspråk och de kostnader som är kopplade till det.
 • Avsnitt 9 ersätts helt av:Vi är endast ansvariga, och endast för rimliga belopp, om vårt ansvar dikteras av tvingande lag (t. ex. enligt Produktansvarslagstiftningen (6:185) och garantianspråk (7:50ag, nederländsk civil kod)).
 • Avsnitt 11.h ersätts helt av:Vi är fria att, efter meddelande till dig, tilldela alla våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet om sådan tilldelning sker som en del av överföring av vårt företag. Om vi däremot tilldelar eller delegerar (helt eller delvis) några av våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet av någon annan orsak, och du misstycker, har du rätt att säga upp Avtalet såvida inte vi förblir ansvariga och ansvarsskyldiga för sådan tilldelning eller delegering. Du får inte tilldela Avtalet, helt eller delvis, ej heller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

l. Om du bor i Nya Zeeland:

 • Avsnitt 2.j följande stycke läggs till: Vår standardgaranti för tjänster gäller i tillägg till och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Våra tjänster levereras med garantier som gäller i tillägg till, inte som ersättning för, konsumenträttigheter enligt Nya Zeeländsk lagstiftning (inklusive rättigheter enligt Consumer Guarantees Act, 1993 som kan ändras från tid till annan). Fördelarna för konsumenten som ges genom garantin är i tillägg till andra rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga för kunden enligt lag.

m. Om du bor i Polen:

 • Avsnitt 1.f följande mening läggs till: Om du vill utnyttja ångerrätten kan du även kontakta oss via telefon (00800 744 547 75).
 • avsnitt 2.m andra punkten ska helt ersättas av: Om vi inte erhåller din betalning via Samsung Apps förbehåller vi oss rätten att avbryta din Månadsprenumeration inom sextio (60) dagar efter din beställning.
 • Avsnitt 8 tas bort helt.
 • Avsnitt 9 ersätts med: Du är ansvarig för överträdelser av dessa Villkor enligt allmänna gällande lagar.
 • Avsnitt 11.h ersätts helt av:Vi får inte överföra våra skyldigheter enligt Avtalet utan ditt samtycke. Du får inte tilldela Avtalet, helt eller delvis, och ej heller överföra eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

n. Om du bor i Portugal:

 • Avsnitt 2.j första punkten ersätts helt av: Inom Perioden för användningsrätt åtgärdar vi felet inom en rimlig tidsperiod i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om borttagning av felet är omöjlig eller kopplad till orimliga kostnader, om felet inte har åtgärdats inom en rimlig tidsperiod, utan kostnad och utan större besvär för dig, om försöket att ta bort felet misslyckas, om felet är så allvarligt att omedelbar uppsägning av Avtalet är berättigad, om vi har tillkännagivit att vi inte kommer åtgärda felet, har du rätt att säga upp Avtalet eller sänka priset enligt de lagstadgade bestämmelserna. Vid uppsägning av Avtalet ersätter vi dig pro rata för det pris som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig. Appen kan uppleva tillfälliga störningar till följd av tekniska problem, underhåll eller testning, eller Uppdateringar.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av:Du är ansvarig för överträdelser av dessa Villkor enligt allmänna gällande lagar.
 • Avsnitt 9 följande mening läggs till:Det här avsnittet gäller endast i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag.
 • Avsnitt 11.h ersätts helt av Vi får tilldela eller delegera (helt eller delvis) alla våra rättigheter enligt Avtalet. Om vi däremot tilldelar eller delegerar (helt eller delvis) några av våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet av någon annan orsak, och du misstycker, har du rätt att säga upp Avtalet såvida inte vi förblir ansvariga och ansvarsskyldiga för sådan tilldelning eller delegering. Du får inte tilldela Avtalet, helt eller delvis, ej heller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

o. Om du bor i Rumänien:

 • Avsnitt 2.j sista punkten ersätts helt av:Vi ser till att Appen efterlever kraven inom en rimlig tidsperiod i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Du har rätt till antingen en proportionerlig minskning av priset eller uppsägning av Avtalet i något av följande fall: (a) åtgärden för att se till att Appen efterlever kraven är omöjlig eller oproportionerlig, (b) vi har inte sett till att Appen efterlever kraven inom en rimlig tidsperiod, utan kostnad och utan större besvär för dig, (c) en brist i efterlevnad förekommer trots vårt försök att se till att Appen efterlever kraven, (d) bristen på efterlevnad är så allvarlig att det berättigar en omedelbar prissänkning eller omedelbar uppsägning av Avtalet, (e) vi tillkännager att vi inte kommer se till att Appen efterlever kraven inom en rimlig tidsperiod eller utan större besvär för dig, eller om detta är tydligt utifrån fallets omständigheter. Du ersätts pro rata för det pris som betalats under den villkorsperiod då Appen inte efterlever kraven.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av:Du är ansvarig för överträdelser av dessa Villkor enligt gällande lagar.
 • Avsnitt 9.a och 9.b tas bort helt.
 • Avsnitt 11.h ersätts helt av:Vi får (helt eller delvis) tilldela alla våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, utan ditt samtycke, såvida inte sådan överföring innebär att garantier eller annat ansvar gentemot dig som konsument minskar. Du får inte tilldela Avtalet, helt eller delvis, ej heller överföra eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet, till någon tredje part.
 • Avsnitt 11.i läggs till i avsnitt 11:Du medger att dessa Villkor inte omfattar några ovanliga paragrafer (standard) enligt uttrycklig definition i rumänsk lagstiftning. Genom att godkänna dessa Villkor samtycker och godkänner du oåterkalleligen alla paragrafer häri, särskilt (men inte begränsat till) följande avsnitt i dessa Villkor: 2.b, d, e och j; 6.b, c och d; 8; 9.c; 10.b; 11.h.

p. Om du bor i Spanien:

 • Avsnitt 2.j första punkten ersätts helt av:Inom Perioden för användningsrätt åtgärdar vi felet inom en rimlig tidsperiod i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om borttagning av felet är omöjlig eller kopplad till orimliga kostnader, om felet inte har åtgärdats inom en rimlig tidsperiod, utan kostnad och utan större besvär för dig, om försöket att ta bort felet misslyckas, om felet är så allvarligt att omedelbar uppsägning av Avtalet är berättigad, om vi har tillkännagivit att vi inte kommer åtgärda felet, har du rätt att säga upp Avtalet eller sänka priset enligt de lagstadgade bestämmelserna. Vid uppsägning av Avtalet ersätter vi dig pro rata för det pris som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig. Appen kan uppleva tillfälliga störningar till följd av tekniska problem, underhåll eller testning, eller Uppdateringar.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av:Du är ansvarig för överträdelser av dessa Villkor enligt allmänna gällande lagar.
 • Avsnitt 9.a och 9.b tas bort helt..
 • Avsnitt 11.h följande mening läggs till: Överlåtelsen av våra skyldigheter under detta Avtal påverkar inte dina rättigheter enligt detta Avtal.

q. Om du bor i Sverige:

 • Avsnitt 11.i läggs till i avsnitt 11: Dessa villkor utesluter inte, begränsar eller avbryter alla rättigheter som konsumenterna kan ha enligt lagen om konsumentförsäljning (2022:260) (” Konsumentköplagen”), till exempel reparation, utbyte, prissänkningar eller återbetalning av felaktiga varor eller fel som uppstår till följd av uppdateringsfel under tiden för våra skyldigheter enligt lag.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av: Om du är skyldig till brott mot dessa Villkor och vi till följd av detta hålls ansvariga av tredje part, har vi rätt att yrka på ersättning för anspråket och de kostnader som är kopplade till det.
 • Avsnitt 9 ersätts helt av: Vi är inte ansvariga för några andra skador än de som anges i obligatorisk svensk lag, till exempel den svenska produktansvarslagen (1992:18) (”Produktansvarslagen ”) och lagen om konsumentförsäljning (2022:260) (”Konsumentköplagen”).

r. Om du bor i Schweiz:

 • Avsnitt 2.j första och sista punkterna ersätts helt av: Vi är skyldiga att åtgärda felet som du har upptäckt under användarrättsperioden inom en rimlig tidsperiod i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om avlägsnande av felet är omöjligt, kopplat till orimliga kostnader, inte uppfylls, försöket att ta bort felet misslyckas, felet är så allvarligt att omedelbar uppsägning av Avtalet är berättigat, vi nekar att utföra tilläggsinsats eller det är uppenbart att vi inte kan åtgärda felet, har du rätt att säga upp Avtalet eller sänka priset enligt de lagstadgade bestämmelserna. Vid uppsägning av Avtalet ersätter vi dig pro rata för det pris som betalats under villkorsperioden då Appen var felaktig.
 • Avsnitt 8 ersätts helt av: Om du är skyldig till brott mot dessa Villkor och vi till följd av detta hålls ansvariga av tredje part, är du skyldig att hålla oss skadeslösa gentemot detta anspråk och de kostnader som är kopplade till det..
 • Avsnitt 9 ersätts helt av: Eventuella anspråk gällande skadestånd utesluts. Denna uteslutning av ansvar ska inte gälla i den omfattning vi är underställda obligatorisk ansvarsskyldighet, t.ex. enligt produktansvarslagen (”Produktehaftpflichtgesetz”), i fall av uppsåt, grov vårdslöshet och dödsfall, kroppsskador eller skador på hälsa.

s. Om du bor i Storbritannien:

 • Avsnitt 9.b andra meningen ersätts helt av: Utöver den ansvarsskyldighet som beskrivs ovan gäller det enda övriga ansvar vi godtar för dödsfall eller personskada som är följden av vår vårdslöshet, för eventuella brott från vår sida mot avsnitt 12 i Sale of Goods Act 1979, för bedrägeri eller bedräglig felaktig återgivning, och för övrigt ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

t. Om du bor i USA:

Avsnitt 10.d läggs till i avsnitt 10:Enligt California Civil Code Section 1789,3 är bofasta i Kalifornien berättigade till följande konsumenträttigheter: om du har frågor eller klagomål gällande vår webbplats eller dessa villkor ska du skicka en förfrågan till ”Kontakta oss” på https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us Du kan även kontakta oss genom att skriva till Customer Satisfaction Department. 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 eller genom att ringa Signify på 1 (800) 555-0050. Bofasta i Kalifornien kan kontakta Complaint Assistance Unit på Division of Consumer Services på California Department of Consumer Affairs via post på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

Bilaga – I: Mall för hävningsformulär (för konsumenter inom EES)

(fyll endast i och skicka in detta formulär om du vill häva Avtalet)

– Till Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederländerna, FAO: Legal Department. Du kan även skicka in detta formulär via e-post (support.hue.syncapp@signify.com)

– Jag meddelar härmed att jag häver mitt försäljningsavtal för leverans av följande tjänst:

_______________________________________

– Beställd den _________________________

– Konsumentens namn ________________________

– Konsumentens adress ________________________

– Konsumentens underskrift (endast om detta formulär skickas på papper) ______________________

– Datum:

version april 2024 

Hue Sync TV App villkor versionshistorik

Datum

 

Version januari 2023 Visa >

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka