Villkor för Hue Sync

1. Beviljande av licens
2. Äganderätt
3. Licensbegränsningar
4. Programvara med öppen källkod
5. Avtalets upphörande
6. Uppgraderingar
7. Supporttjänster
8. Feedback
9. INGEN GARANTI
10. ANSVARSBEGRÄNSNING
11. DIN GARANTI OCH SKADESLÖSHETSFÖRSÄKRAN
12. Varumärken
13. Exportbestämmelse
14. Tillämplig lagstiftning
15. Allmänt

PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

DETTA PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (”AVTALET”) ÄR EN JURIDISK OCH BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG (ANTINGEN EN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON) OCH SIGNIFY NETHERLANDS B.V., ETT NEDERLÄNDSKT AKTIEBOLAG MED HUVUDKONTOR PÅ HIGH TECH CAMPUS 48, 5656 AE EINDHOVEN, NEDERLÄNDERNA ("SIGNIFY /VI"). AVTALET GER DIG RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN HUE SYNC (”PROGRAMVARAN”) INKLUSIVE ANVÄNDARDOKUMENTATIONEN I ELEKTRONISK FORM SOM KAN HA TILLHANDAHÅLLITS SEPARAT ELLER TILLSAMMANS MED EN PHILIPS HUE-PRODUKT (”PRODUKTEN”) ELLER GJORTS TILLGÄNGLIG PÅ WWW.PHILIPS-HUE.COM. GENOM ATT LADDA NED, INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU ATT VARA BUNDEN AV SAMTLIGA VILLKOR I AVTALET.  OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKA DU INTE LADDA NED, INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

GENOM ATT ACCEPTERA VILLKOREN I AVTALET BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR JURIDISK BEHÖRIGHET ATT INGÅ AVTALET OCH VARA BUNDEN AV VILLKOREN.

OM DU INTE ÄR SLUTANVÄNDAREN OCH INSTALLERAR PROGRAMVARAN FÖR SLUTANVÄNDARENS RÄKNING INTYGAR DU ATT DU HAR BEHÖRIGHET ATT AGERA FÖR SLUTANVÄNDARENS RÄKNING OCH ATT ACCEPTERA VILLKOREN I AVTALET OCH BINDA SLUTANVÄNDAREN TILL VILLKOREN I AVTALET INKLUSIVE EFTERLEVNADEN AV AVTALET.

1. Beviljande av licens. Avtalet beviljar dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-vidarelicensierbar licens att på en enhet eller en dator, beroende på vad som är tillämpligt, installera och använda ett (1) exemplar av den angivna versionen av Programvaran i objektkodsformat enligt beskrivningen i användardokumentationen. Programvaran "används" när det har lästs in i datorns eller enhetens temporära eller permanenta minne (det vill säga RAM, hårddisk och så vidare). Du accepterar att använda Programvaran endast så som Signify  har avsett och uppfylla alla andra rimliga krav eller begränsningar som ställs eller påförs av Signify , vilka beskrivs mer detaljerat på webbplatsen www.philips-hue.com. Om du upplever något obehag under användningen av Programvaran till följd av synkroniseringar eller kombinationer av ljus ska du sluta använda Programvaran.

2. Äganderätt. Programvaran licensieras, den säljs inte till dig. Avtalet ger dig enbart rätt att använda Programvaran. Du förvärvar alltså inga andra rättigheter, vare sig uttryckliga eller underförstådda, till Programvaran än dem som anges i Avtalet. Signify  och dess licensgivare behåller alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen i Programvaran, inklusive alla patent, upphovsrätter, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter som är införlivade i Programvaran. Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning, bestämmelser i internationella fördrag och andra immaterialrättsliga lagar. Förutom vad som uttryckligen anges i Avtalet ska du därför inte kopiera Programvaran utan föregående skriftligt tillstånd från Signify . Du får dock göra en (1) kopia av Programvaran men då endast i syfte att ha som säkerhetskopia. Du ska inte heller kopiera något tryckt material som medföljer Programvaran eller skriva ut fler än en (1) kopia av användardokumentationen som tillhandahålls i elektronisk form. Du får dock göra en (1) kopia av sådant tryckt material men då endast i syfte att ha som reservkopia.

3. Licensbegränsningar. Såvida inget annat anges häri ska du inte vare sig själv eller låta någon tredje part (a) hyra ut, leasa ut, underlicensiera, sälja, tilldela, låna ut eller på annat sätt överlåta Programvaran eller någon del av den, (b) utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för Programvaran, utom i den utsträckning tillämplig lag uttryckligen förbjuder sådana begränsningar, (c) ta bort eller förstöra produktidentifikation, upphovsrättsinformation eller andra äganderättsliga märkningar eller begränsningar avseende Programvaran, (d) ändra eller anpassa Programvaran, införliva Programvaran i ett annat program eller skapa härledda alster av Programvaran, (e) använda Programvaran i strid mot lagar, förordningar eller domstolsbeslut eller i ett olagligt eller kränkande syfte, (f) använda Programvaran på ett sätt som skulle kunna skada Signify , dess tjänstleverantörer eller någon annan person, (g) republicera, reproducera, distribuera, visa, anslå eller överföra en del av Programvaran, (h) vidta en åtgärd med avsikt att införa virus, maskar, defekter, trojaner, skadlig kod eller någon annan destruktiv komponent i Produkterna eller Programvaran eller inaktivera Produkterna, Programvaran eller andra slutanvändares enheter samt (i) kringgå eller försöka manipulera säkerhetsfunktionerna i eller inaktivera någon av Produkterna eller Programvaran eller andra slutanvändares enheter.  All information om äganderätt, varumärkesrätt och upphovsrätt samt begränsade rättigheter ska återges på din reservkopia av Programvaran.

4. Programvara med öppen källkod. (a) Denna programvara kan åtföljas av komponenter som omfattas av villkor för öppen källkod. Detta framgår av dokumentationen som medföljer en enhet. Sådana komponenter omfattas endast av de egna licensvillkoren och Avtalet gäller inte för sådana komponenter. (b) Dina licensrättigheter enligt Avtalet inbegriper inte några rättigheter eller licenser att använda, distribuera eller skapa härledda alster av Programvaran på något sätt som omfattas av villkoren för öppen källkod. "Villkor för öppen källkod" avser de villkor för en licens som för användning, modifiering och/eller distribution av ett alster kräver att källkod eller andra material som framläggs för modifiering tillgängliggörs och/eller att tillstånd för att skapa härledda alster beviljas och/eller att vissa meddelanden eller licensvillkor i härledda alster eller medföljande dokumentation återges och/eller att en part beviljas en royaltyfri immaterialrättslig licens.

5. Avtalets upphörande. Avtalet börjar gälla när Programvaran installeras eller används första gången och ska upphöra att gälla när (i) Signify  bedömer att något av villkoren i Avtalet inte har följts, (ii) en avgift som Signify  har debiterat för fortsatt användning inte har betalats i tid eller (iii) alla kopior av Programvaran och tillhörande material som du tillhandahållits av Signify  inom ramen för Avtalet har förstörts.  Signify s rättigheter och dina skyldigheter ska fortsätta gälla efter Avtalets upphörande. Omedelbart efter Avtalets upphörande ska du antingen ta bort eller radera Programvaran på dina enheter så att den inte längre går att återställa och sedan på egen bekostnad returnera Programvaran och eventuella kopior av den samt tillhörande dokumentation till Signify .

6. Uppgraderingar. Signify  kan välja att göra uppgraderingar av Programvaran tillgängliga efter ett allmänt tillkännagivande på en webbplats eller via andra sätt eller metoder. Sådana uppgraderingar kan göras tillgängliga enligt villkoren i Avtalet men sådana uppgraderingar kan också förutsätta att du måste godkänna ett annat avtal. Vi uppmuntrar dig att besöka webbplatsen regelbundet för att kontrollera om det finns uppdateringar eller uppgraderingar. När det finns obligatoriska uppdateringar kommer du att uppmanas att omedelbart uppdatera eller uppgradera din Programvara.

7. Supporttjänster. Signify  är inte skyldiga att tillhandahålla teknisk eller annan support (”Supporttjänster”) för Programvaran. Om Signify  tillhandahåller dig Supporttjänster kommer dessa att omfattas av separata villkor som då avtalas mellan dig och Signify .

8. Feedback. Om du skickar en kommentar, ett förslag eller annat material (”Feedback”) till Signify  beträffande Produkten eller Programvaran (förutom om innehållet är olagligt) överlåter du samtidigt all äganderätt i din Feedback till Signify  och erkänner vår rätt att använda och implementera all sådan Feedback utan begränsningar och utan krav på sekretess, tillskrivning eller kompensation till dig. I den utsträckning det föregående bedöms inaktuellt accepterar du i stället att bevilja Signify  en licens att använda sådan Feedback utan begränsningar. Du accepterar också att avsäga dig dina ideella rättigheter i sådan Feedback.

9. INGEN GARANTI. SIGNIFY  OCH DESS KONCERNBOLAG OCH LICENSGIVARE TILLHANDAHÅLLER PROGRAMVARAN OCH ANVÄNDARDOKUMENTATIONEN I BEFINTLIGT SKICK OCH GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT ELLER UTAN AVBROTT ELLER ATT DEN KOMMER ATT FYLLA DINA BEHOV. DU PÅTAR DIG ALLT ANSVAR FÖR ATT VALET AV PROGRAMVARAN SKA UPPNÅ DET RESULTAT DU AVSER OCH FÖR INSTALLATIONEN AV, ANVÄNDNINGEN AV OCH RESULTATET SOM FÅS FRÅN PROGRAMVARAN. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET FRISKRIVER SIG SIGNIFY  OCH DESS KONCERNBOLAG OCH LICENSGIVARE FRÅN ALLT GARANTIANSVAR, SÅVÄL UTTRYCKLIGT SOM UNDERFÖRSTÅT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH NOGGRANNHET ELLER FULLSTÄNDIGHET I RESULTAT MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE MATERIAL. MOT ÖVERTRÄDELSER FINNS INGEN GARANTI.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLT ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDARDOKUMENTATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR VI ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR BELOPP SOM ÖVERSTIGER DEN AVGIFT DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. OM NÅGON BEGRÄNSNING AV PÅFÖLJD, SKADESTÅND ELLER ANSVAR ÄR FÖRBJUDEN ELLER BEGRÄNSAD ENLIGT LAG SKA SIGNIFY  FORTFARANDE HA RÄTT TILL DE MAXIMALA FRISKRIVNINGARNA OCH BEGRÄNSNINGARNA SOM LAGEN MEDGER.

11. DIN GARANTI OCH SKADESLÖSHETSFÖRSÄKRAN. DU FÖRSÄKRAR ATT DU OCH SLUTANVÄNDAREN (FÖR VARS RÄKNING DU HAR INGÅTT AVTALET, I TILLÄMPLIGA FALL) KOMMER ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ENLIGT DET HÄR AVTALET OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT SYNKRONISERA HUE-LAMPORNA UTIFRÅN DET INNEHÅLL DU VISAR PÅ DIN SKÄRM OCH ATT DU OCH SLUTANVÄNDAREN (FÖR VARS RÄKNING DU HAR INGÅTT AVTALET, I TILLÄMPLIGA FALL) FÖRSÄKRAR ATT DU HAR LEGITIM RÄTT ATT BEREDA DIG ÅTKOMST TILL ELLER VISA DETTA INNEHÅLL OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN FÖR ATT SYNKRONISERA HUE-LAMPORNA EFTER INNEHÅLLET. DU ACCEPTERAR ATT DU  OCH SLUTANVÄNDAREN (FÖR VARS RÄKNING DU HAR INGÅTT AVTALET, I TILLÄMPLIGA FALL) FÖRBINDER ER RÄTTSLIGT ATT FÖRSVARA OCH HÅLLA SIGNIFY  OCH DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, KONCERNBOLAG OCH FÖRETRÄDARE, SAMT ALLA EVENTUELLA TJÄNSTLEVERANTÖR SOM TILLHANDAHÅLLER DIG TJÄNSTER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN, SKADESLÖSA MOT ALLA EVENTUELLA ANSPRÅK, FÖRLUSTER, SKADESTÅND OCH UTGIFTER (INKLUSIVE ADVOKATARVODEN) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER MED ANLEDNING AV DIN ANVÄNDNING ELLER FELAKTIGA ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER GENOM ATT DU BRYTER MOT NÅGON AV AVTALETS VILLKOR ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR, REGLER OCH BESTÄMMELSER. SIGNIFY  FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT PÅ DIN BEKOSTNAD ENSAMT PÅTA SIG FÖRSVARET OCH KONTROLLEN AV EVENTUELLA ANSPRÅK, ÅTGÄRDER ELLER FÖRFARANDEN ELLER NÅGON ANNAN SAK SOM DU SKA HÅLLA SIGNIFY  ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG OCH OMBUD SKADESLÖSA MOT OCH DU ACCEPTERAR ATT SAMARBETA FULLT UT MED SIGNIFY  PÅ SIGNIFY S BEGÄRAN.

12. Varumärken. Vissa av de produkt- och Signify -namn som används i Avtalet, Programvaran och användardokumentationen kan utgöra varumärken som tillhör Signify , dess licensgivare eller andra tredje parter.  Denna licens innebär inte att du ges rätt att använda några sådana varumärken.

13. Exportbestämmelse. Du accepterar att du varken direkt eller indirekt har rätt att exportera eller vidareexportera Programvaran till ett land som enligt United States Export Administration Act eller andra liknande bestämmelser i USA, EU eller en EU-medlemsstat kräver en exportlicens eller annat godkännande från myndighet, om inte en giltig exportlicens eller ett godkännande har erhållits först. Genom att ladda ned eller installera Programvaran accepterar du att följa denna exportbestämmelse.

14. Tillämplig lagstiftning. Avtalet ska regleras av lagstiftningen i ditt hemvistland, oavsett dess lagvalsprinciper.  Eventuell tvist som uppstår mellan dig och Signify  med anledning av Avtalet ska avgöras av domstol i ditt hemvistland med icke-exklusiv jurisdiktion.

Följande avsnitt gäller dig som användare om du befinner dig i USA. I den uträckning det är tillåtet enligt lag ska Avtalet tolkas och regleras och parternas förhållande avgöras enligt lagarna i delstaten New York, oavsett dess lagvalsprinciper. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor och andra lagar som hänvisar till att lagar i någon annan jurisdiktion ska tillämpas är uttryckligen undantagna från och inte tillämpbara på det här Avtalet.

15. Allmänt. Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och Signify  och gäller framför alla andra tidigare framställningar eller utfästelser eller annan kommunikation eller annonsering beträffande Programvaran och användardokumentationen. Ditt inköp av en Produkt regleras av försäljningsvillkoren för den Produkten. Dessutom är du, oavsett om något annat anges häri, medveten om och accepterar att Signify  efter eget godtycke kan korrigera, ändra, lägga till eller ta bort något eller samtliga villkor i Avtalet, antingen genom att göra ändringarna tillgängliga på en webbplats eller genom att meddela dig om dessa, allt efter Signify s eget val. Genom att fortsätta använda Programvaran accepterar du alla ändringar för sådan användning. Om det är en ändring du inte accepterar måste du omedelbart sluta använda och avbryta åtkomsten till Programvaran och Avtalet ska omedelbart upphöra att gälla. Om någon del av Avtalet fastställs vara ogiltig ska återstoden av Avtalet fortsätta gälla med full verkan. Avtalet påverkar inte några lagstadgade garantier eller andra lagstadgade rättigheter som du som kund kan ha i ditt hemvistland.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka