Hue Syncin käyttöehdot

 1. Käyttöoikeuden myöntäminen
 2. Omistusoikeus
 3. Käyttöoikeusrajoitukset
 4. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto
 5. Irtisanominen
 6. Päivitykset
 7. Tukipalvelut
 8. Palaute
 9. EI TAKUUTA
 10. VASTUUNRAJOITUS
 11. KÄYTTÄJÄN TAKUU JA KORVAUSVASTUU
 12. Tavaramerkit
 13. Vientihallinta
 14. Sovellettava laki
 15. Muut ehdot

OHJELMISTON LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

TÄMÄ OHJELMISTON LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (”SOPIMUS”) ON JURIDINEN JA SITOVA SOPIMUS KÄYTTÄJÄN (LUONNOLLINEN HENKILÖ TAI MUU TOIMIJA) JA HOLLANTILAISEN OSAKEYHTIÖN SIGNIFY NETHERLANDS B.V.:N VÄLILLÄ. KYSEISEN OSAKEYHTIÖN PÄÄKONTTORI ON OSOITTEESSA HIGH TECH CAMPUS 48, 5656 AE EINDHOVEN, ALANKOMAAT ("SIGNIFY /Me"). SOPIMUKSEN MYÖTÄ KÄYTTÄJÄ SAA OIKEUDEN KÄYTTÄÄ HUE SYNC ‑OHJELMISTOA (”OHJELMISTO”) SISÄLTÄEN KÄYTTÄJÄDOKUMENTAATION SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA, JOKA VOIDAAN TOIMITTAA PHILIPS HUE-TUOTTEESTA (”TUOTE”) ERILLÄÄN TAI SEN YHTEYDESSÄ TAI ESITTÄÄ OSOITTEESSA WWW.PHILIPS-HUE.COM. LATAAMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ MUULLA TAVALLA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN KÄYTTÖEHDOT.  JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, HÄNEN EI TULE LADATA TAI ASENTAA OHJELMISTOA TAI KÄYTTÄÄ SITÄ MUULLA TAVALLA.

HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA, ETTÄ HÄNELLÄ ON LAILLINEN OIKEUS TEHDÄ SOPIMUS JA NOUDATTAA SEN EHTOJA.

JOS KÄYTTÄJÄ EI OLE LOPPUKÄYTTÄJÄ JA HÄN ASENTAA OHJELMISTON LOPPUKÄYTTÄJÄN PUOLESTA, KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA, ETTÄ HÄNELLÄ ON OIKEUS TOIMIA LOPPUKÄYTTÄJÄN PUOLESTA SEKÄ HYVÄKSYÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT JA SITOUTTAA LOPPUKÄYTTÄJÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN SOPIMUKSEN NOUDATTAMINEN MUKAAN LUETTUNA.

1. Käyttöoikeuden myöntäminen: Tällä sopimuksella käyttäjä saa ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan oikeuden asentaa laitteeseen tai PC-tietokoneeseen tilanteen mukaan yhden (1) kopion ohjelmiston määritetystä versiosta käyttäjädokumentaatiossa määritetyssä objektikoodimuodossa ja käyttää kyseistä kopiota. Ohjelmisto on "käytössä", kun se ladataan PC-tietokoneen tai laitteen tilapäiseen tai pysyvään muistiin (eli RAM-muistiin, kiintolevylle jne.). Käyttäjä hyväksyy, että hän käyttää ohjelmistoa vain Signify in tarkoittamalla tavalla ja hän noudattaa kaikkia muita Signify in pyytämiä tai määräämiä kohtuullisia vaatimuksia tai rajoituksia, jotka on kuvattu tarkemmin verkkosivustossa www.philips-hue.com. Jos käyttäjä kokee epämukavuutta ohjelmiston käytön aikana valosynkronointien tai ‑yhdistelmien takia, käyttäjän tulee lopettaa ohjelmiston käyttö.

2. Omistusoikeus: Käyttäjälle myönnetään vain ohjelmiston käyttöoikeus, eikä sitä myydä käyttäjälle. Tällä sopimuksella käyttäjälle myönnetään ainoastaan oikeus käyttää ohjelmistoa. Käyttäjä ei saa mitään epäsuoria tai suoria oikeuksia ohjelmistoon tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien lisäksi. Signify  ja sen oikeuksienhaltijat pitävät itsellään kaikki omistusoikeudet ja muut oikeudet ohjelmistoon, mukaan lukien kaikki siihen sisältyvät ja liittyvät patentit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet. Ohjelmisto on tekijänoikeuslakien, kansainvälisten sopimusten ja muiden immateriaaliomaisuuslakien suojaama. Näin ollen muuten kuin tässä nimenomaisesti esitetyllä tavalla käyttäjä ei saa kopioida ohjelmistoa ilman Signify in etukäteen kirjallisesti antamaa lupaa lukuun ottamatta sitä, että käyttäjä saa tehdä ohjelmistosta yhden (1) kopion ainoastaan varmuuskopiointia varten. Käyttäjä ei saa kopioida ohjelmiston mukana tulevia painettuja materiaaleja eikä hän saa tulostaa sähköisessä muodossa olevaa käyttäjädokumentaatiota enempää kuin yhtä (1) kertaa lukuun ottamatta sitä, että käyttäjä saa kopioida tällaisen tulostetun materiaalin yhden (1) kerran varmuuskopiointia varten.

3. Käyttöoikeusrajoitukset: Ellei tässä muuta määrätä, käyttäjä ei (a) vuokraa, liisaa, alilisensoi, myy, luovuta, lainaa tai muulla tavalla siirrä ohjelmistoa tai mitään sen osaa, (b) hajota tai pura ohjelmistoa, ellei sovellettavassa laissa nimenomaisesti kielletä edellä mainittua rajoitusta, (c) poista, irrota tai tuhoa mitään ohjelmiston tunnisteita, tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistusoikeusmerkintöjä, (d) muuta tai mukauta ohjelmistoa, yhdistä ohjelmistoa toiseen ohjelmaan tai luo ohjelmistoon perustuvia johdannaistuotteita, (e) käytä ohjelmistoa lain, säännöksen tai tuomioistuimen päätöksen vastaisella tavalla taikka laittomaan tai herjaavaan tarkoitukseen, (f) käytä ohjelmistoa tavalla, joka voi vahingoittaa Signify ia, sen palveluntarjoajia tai muita henkilöitä, (g) julkaise uudelleen, jäljennä, jaa, näytä, julkaise tai lähetä mitään ohjelmiston osaa, (h) suorita toimia, joiden tarkoituksena on tuoda viruksia, matoja, vikoja, troijalaisia, haittaohjelmistoja tai muita vahingoittavia tai käytöstä poistavia ominaisuuksia tuotteisiin, ohjelmistoon tai muiden käyttäjien laitteisiin tai (i) kierrä tai yritä heikentää tuotteiden tai ohjelmiston tai muiden loppukäyttäjien laitteiden tietoturvaa tai poista niitä käytöstä.  Kaikki nimikkeet, tavaramerkit sekä tekijänoikeudet ja rajoitettujen oikeuksien ilmoitukset on toistettava käyttäjän ohjelmistosta tekemässä varmuuskopiossa.

4. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto: (a) Tämän ohjelmiston mukana saatetaan toimittaa komponentteja, joita koskevat avoimen lähdekoodin ehdot, kuten laitteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa mainitaan; tällaisia komponentteja koskevat vain niiden omat käyttöoikeusehdot, eikä tämä sopimus koske kyseisiä komponentteja. (b) Käyttäjän tämän sopimuksen mukaiset lisenssioikeudet eivät sisällä oikeutta tai lisenssiä käyttää, jakaa tai luoda ohjelmiston johdannaistöitä millään tavalla, jonka vuoksi ohjelmistoon sovellettaisiin avoimen lähdekoodin ehtoja. "Avoimen lähdekoodin ehdoilla" tarkoitetaan minkä tahansa lisenssin ehtoja, joita edellytetään työn käyttämiseksi, muokkaamiseksi ja/tai jakamiseksi, lähdekoodin tai muiden haluttujen materiaalien saataville asettamiseksi ja/tai luvan myöntämiseksi johdannaistöiden luomista varten ja/tai tiettyjen käyttöohjeiden tai lisenssiehtojen jäljentämiseksi johdannaistöissä tai liitännäisasiakirjoissa ja/tai rojaltivapaan immateriaaliomaisuuslisenssin myöntämiseksi jollekin osapuolelle.

5. Irtisanominen: Tämä sopimus astuu voimaan, kun ohjelmisto asennetaan tai sitä käytetään ensimmäisen kerran. Sopimus päättyy (i) Signify in harkinnan mukaan, mikäli käyttäjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja tai (ii) mikäli mikä tahansa Signify in käytön jatkamisesta pyytämä maksu jätetään maksamatta eräpäivänä tai (iii) mikäli kaikki Signify in käyttäjälle tämän sopimuksen mukaisesti luovuttamat ohjelmiston ja siihen liittyvien materiaalien kaikki kopiot tuhotaan.  Signify in oikeudet ja käyttäjän velvollisuudet säilyvät voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin. Käyttäjä joko poistaa tai tuhoaa palauttamattomasti ohjelmiston laitteistaan ja palauttaa ohjelmiston sekä sen mahdolliset kopiot ja siihen liittyvän dokumentaation Signify ille omalla kustannuksellaan välittömästi tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

6. Päivitykset: Signify  voi oman harkintansa mukaisesti tarjota ohjelmistosta päivitettyjä versioita julkaisemalla versiot verkkosivustossa tai muulla tavalla tai menetelmällä. Tällaisia päivityksiä voidaan tarjota tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti tai päivitysten julkaisu saattaa edellyttää käyttäjältä toisen sopimuksen hyväksymistä. Suosittelemme, että käyttäjä käy sivustossa säännöllisesti ja tarkistaa mahdolliset päivitykset. Mikäli pakollisia päivityksiä on saatavissa, käyttäjän kannattaa päivittää ohjelmisto välittömästi.

7. Tukipalvelut: Signify illa ei ole velvollisuutta tarjota teknistä tai muuta tukea (Tukipalvelut) ohjelmistoa varten. Jos Signify  tarjoaa käyttäjälle tukipalveluja, niitä koskevat erilliset ehdot, joista käyttäjä ja Signify  sopivat erikseen.

8. Palaute: Jos käyttäjä lähettää kommentin, ehdotuksen tai muuta tuotteeseen tai ohjelmistoon liittyvää (mukaan lukien luvaton sisältö) materiaalia (palautetta) Signify ille, käyttäjä luovuttaa täten kaikki kyseisen palautteen omistusoikeudet Signify ille ja hyväksyy, että meillä on oikeus käyttää kyseistä palautetta miten haluamme ilman rajoituksia ja ilman minkäänlaisia käyttäjää koskevia luottamuksellisuuteen, tekijään tai korvaukseen liittyviä velvollisuuksia, tai käyttäjä myöntää Signify ille oikeuden käyttää kyseistä palautetta rajoituksetta siinä määrin kuin edellä mainittu ei ole voimassa. Käyttäjä luovuttaa myös tällaisen palautteen moraaliset oikeudet.

9. EI TAKUUTA: SIGNIFY , SEN TYTÄRYHTIÖT JA SEN LISENSSINHALTIJAT TARJOAVAT OHJELMISTON JA KÄYTTÄJÄDOKUMENTAATION SELLAISINAAN, EIVÄTKÄ NE TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TOIMII VIRHEETTÖMÄSTI TAI KESKEYTYKSETTÄ TAI TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET. KÄYTTÄJÄ VASTAA TÄYSIN OHJELMISTON VALITSEMISESTA HALUTTUJEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI SEKÄ OHJELMISTON ASENNUKSESTA, KÄYTÖSTÄ JA OHJELMISTOSTA SAATAVISTA TULOKSISTA. SIGNIFY , SEN TYTÄRYHTIÖT JA SEN LISENSSINHALTIJAT KIISTÄVÄT SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA KAIKKI OHJELMISTOON JA SEN MUKANA TOIMITETTAVAAN MATERIAALIIN LIITTYVÄT SUORAT JA EPÄSUORAT TAKUUT JA VAKUUTUKSET, JOTKA KOSKEVAT NIIDEN SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ TULOSTEN TARKKUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. TAKUUTA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA EI OLE.

10. VASTUUNRAJOITUS: EMME VOI LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN HYVÄKSYÄ MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄJÄDOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA. EMME OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA KUIN ENINTÄÄN SUMMAN, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT OHJELMISTON YHTEYDESSÄ. JOS LAINSÄÄDÄNTÖ ESTÄÄ TAI RAJOITTAA OIKEUSSUOJAKEINOJEN, VAHINKOJEN TAI KORVAUSTEN RAJOITUSTA, SIGNIFY ILLE JÄÄ OIKEUS KATTAVIMPIIN LAIN SALLIMIIN POISSULKEMISIIN JA RAJOITUKSIIN.

11. KÄYTTÄJÄN TAKUU JA KORVAUSVASTUU: KÄYTTÄJÄ TAKAA JA VAKUUTTAA, ETTÄ HÄN TAI LOPPUKÄYTTÄJÄ (SOVELTUVISSA TAPAUKSISSA, JOS KÄYTTÄJÄ ON TEHNYT TÄMÄN SOPIMUKSEN LOPPUKÄYTTÄJÄN NIMISSÄ) KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TÄMÄN SOPIMUKSEN JA SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISESTI. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ OHJELMISTO SYNKRONOI HUE-VALOT NÄYTÖLTÄ KATSELTAVAN SISÄLLÖN MUKAISESTI. KÄYTTÄJÄ TAI LOPPUKÄYTTÄJÄ (SOVELTUVISSA TAPAUKSISSA, JOS KÄYTTÄJÄ ON TEHNYT TÄMÄN SOPIMUKSEN LOPPUKÄYTTÄJÄN NIMISSÄ) TAKAA, ETTÄ HÄNELLÄ ON LAILLINEN OIKEUS KÄYTTÄÄ/KATSELLA TÄLLAISTA SISÄLTÖÄ JA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA HUE-VALOJEN SYNKRONOIMISEEN SISÄLLÖN MUKAISESTI. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ HÄNELLÄ  TAI LOPPUKÄYTTÄJÄLLÄ (SOVELTUVISSA TAPAUKSISSA, JOS KÄYTTÄJÄ ON TEHNYT TÄMÄN SOPIMUKSEN LOPPUKÄYTTÄJÄN NIMISSÄ) ON JURIDINEN VELVOLLISUUS MYÖNTÄÄ SIGNIFY ILLE JA SEN JOHTAJILLE, TOIMIHENKILÖILLE, TYÖNTEKIJÖILLE, KUMPPANEILLE JA EDUSTAJILLE SEKÄ MUILLE PALVELUNTARJOAJILLE, JOTKA TUOTTAVAT PALVELUJA KÄYTTÄJÄLLE TÄHÄN OHJELMISTOON LIITTYEN, TÄYSI VASTUUVAPAUS KAIKISTA VAATIMUKSISTA, TAPPIOISTA, VAHINGOISTA, KUSTANNUKSISTA JA KULUISTA (SISÄLTÄEN ASIANAJAJIEN PALKKIOT), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAIKKA KÄYTTÄJÄN TOIMISTA, JOTKA OVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN, SOVELLETTAVIEN LAKIEN, SÄÄNTÖJEN TAI SÄÄDÖSTEN VASTAISIA. SIGNIFY  PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN KÄYTTÄJÄN KUSTANNUKSELLA OTTAA HOITAAKSEEN PUOLUSTUKSEN JA HALLINNAN MISSÄ TAHANSA VAATIMUKSESSA, TAPAHTUMASSA TAI KÄSITTELYSSÄ TAIKKA MUUSSA ASIASSA, JOSSA KÄYTTÄJÄN ON MYÖNNETTÄVÄ VASTUUVAPAUS SIGNIFY ILLE TAI SEN TOIMIHENKILÖILLE, JOHTAJILLE, TYÖNTEKIJÖILLE, KUMPPANEILLE JA EDUSTAJILLE. KÄYTTÄJÄ SUOSTUU TEKEMÄÄN YHTEISTYÖTÄ SIGNIFY IN KANSSA YHTIÖN PYYNNÖSTÄ.

12. Tavaramerkit: Tietyt tässä sopimuksessa, ohjelmistossa ja käyttäjädokumentaatiossa käytetyt tuotenimet ja Signify in nimet voivat olla Signify in, sen lisenssinhaltijoiden tai kolmansien osapuolten tavaramerkkejä.  Tämä käyttöoikeus ei anna käyttäjälle mitään käyttöoikeuksia tällaisiin tavaramerkkeihin.

13. Vientihallinta: Käyttäjä hyväksyy sen, että hänellä ei ole oikeutta viedä tai jälleenviedä – suoraan tai epäsuorasti – ohjelmistoa mihinkään maahan, joka edellyttää Yhdysvaltain soveltuvien vientisäädösten ja ‑lakien mukaista vientilupaa tai vastaavaa Yhdysvaltain valtionhallinnon tai EU:n taikka EU:n jäsenvaltion suostumusta, ellei käyttäjä ole hankkinut tällaista lupaa tai suostumusta etukäteen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tätä vientisäännöstä lataamalla tai asentamalla ohjelmiston.

14. Sovellettava laki: Tätä sopimusta säädellään käyttäjän asuinmaan lakien mukaisesti niiden lainsäädäntöristiriitoja koskevista määräyksistä riippumatta.  Tähän sopimukseen liittyvät kiistat käyttäjän ja Signify in välillä ratkaistaan käyttäjän asuinmaan toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

Jos käyttäjä on Yhdysvalloissa, sovelletaan seuraavaa kappaletta. Tätä sopimusta koskevat ja sitä tulkitaan ja sovelletaan lain sallimassa enimmäislaajuudessa ja osapuolten väliset suhteet määritetään New Yorkin osavaltion soveltuvien lakien mukaisesti niiden lainsäädäntöristiriitoja koskevista määräyksistä riippumatta. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevien sopimusten sekä muiden lainkäyttöalueiden lakien soveltamista ohjaavien lakien sovellettavuus kiistetään, eivätkä ne täten sisälly tähän sopimukseen.

15. Muut ehdot: Tämä sopimus sisältää koko sopimuksen käyttäjän ja Signify in välillä ja se korvaa mahdolliset aiemmat esitykset, hankkeet tai muut viestinnät tai mainonnat liittyen ohjelmistoon ja käyttäjädokumentaatioon. Tuotteen ostoa koskevat kyseisen tuotteen myyntiehdot. Lisäksi huolimatta tässä poikkeavista seikoista käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Signify  voi harkintansa mukaan muokata, muuttaa, lisätä tai poistaa mitä tahansa tämän sopimuksen ehtoja tai kaikki niistä saattamalla muutokset tietoon verkkosivustossa tai ilmoittamalla käyttäjälle asiasta Signify in oman harkinnan mukaan. Käyttäjä hyväksyy tällaiset käyttöön liittyvät mahdolliset muutokset jatkamalla ohjelmiston käyttöä. Jos käyttäjä ei hyväksy muutosta, hänen tulee lopettaa ohjelmiston käyttö välittömästi, jolloin tämä sopimus päättyy välittömästi. Jos jokin tämän sopimuksen osa todetaan pätemättömäksi, sopimuksen muut osat pysyvät voimassa täydessä laajuudessaan. Tämä sopimus ei heikennä mitään sellaisia lakisääteisiä takuuoikeuksia tai muita kuluttajan oikeuksia, joita käyttäjällä on asuinmaassaan.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta